Figur Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1)"

Transkript

1 1.8 Statiske beregningsetoder or sveiste konstruksjoner Statiske beregninger av aluiniu konstruksjoner beregnes i bruddgrensetilstanden etter bl.a. Norsk Standard. 8.1 Spenningsteori Flere beregningsstandarder baserer seg på deviasjonshypotesen. I sin ullstendige or gir den en oangsrik orel: x + y + z - x y - x z + 3 xy + 3 xz + 3 yz j (1.8.1) Figur Terningoret utsnitt av aterialet. (16) Ligning (1.8.1) angir en 3-diensjonal spenningstilstand ed 3 noralspenninger x, y og z, og 3 skjærspenninger xy, xz og yz. j jevnørende spenning en tenkt noralspenning so tilsvarer eekten av noralspenningene og skjærspenningene. Denne spenningen åles ot aterialets tillatte spenning. I sveisesnittet orutsetter vi at det opptrer 4 orskjellige spenningskoponenter. Med 4 spenningskoponenter reduseres ligning ( ) til: x + y - x y + 3 xy + 3 yz j (1.8.) De 4 orskjellige spenningskoponentene so opptrer i sveisesnittet betegnes ote,, og, hvor: noralspenning rettvinklet på sveisesnittet og sveisens lengderetning noralspenning parallell ed sveisesnittet og ed sveisens lengderetning skjærspenning rettvinklet på sveisens lengderetning og parallell ed sveisesnittet skjærspenning parallell ed lengderetning og ed sveisesnittet Disse koponentene er vist i Figur 1.8.a) og b). Henning Johansen side 1

2 Figur 1.8. Spenningskoponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1) I Figur 1.8. er: a sveisens rotål eller a-ål. For kilsveis angis a-ålet so høyden i den største trekant so kan innskrives i kilsveisens tverrsnitt. l sveisens lengde. Spenningskoponentene regnes jevnt ordelt over sveisesnittet A s a e l e Hvor a e eektivt a-(rot-)ål på sveisen. a e angis i standardene avhengig av størrelse på a-ålet og sveiseetode. l e eektiv lengde l a Med de nye betegnelsene or spenningskoponentene, kan vi skrive ligning (1.8.) so: 0, α d (1.8.3) (Etter Norsk Standard, NS 3471) Hvor: α utnyttelsesaktor. Koer inn i orbindelse ed kontroll. Ved vanlig diensjonering settes α 1,0. d diensjonerende spenning 0, /n F 0, aterialets lytegrense (0,% lytegrense) n F lytesikkerhet. Sikkerhetsaktor ( usikkerhetsaktor ) ot lyting so avgjøres i hvert enkelt tilelle, en eraringsverdi. Typiske verdier 1,0 -,5. aterialkoeisient. Verdier ra 0,95 1,44 (etter NS3471). Ved beregning av kilsveiser aller bort, og ligning (1.8.3) orenkles til 0, α d (1.8.4) Henning Johansen side

3 8. Spenningskoponenter Ved beregning av sveiste orbindelser, skal de enkelte spenningskoponentene beregnes or selve sveisesnittet og or grunnaterialet like ved siden av sveisen. Det er da orutsatt at det ikke uten videre er klart på orhånd o sveisen eller grunnaterialet vil å størst belastning. Ved buttsveiser og K-sveiser bør det vanligvis kontrolleres i et snitt i grunnaterialet. Ved kilsveiser vil selve sveisesnittet være avgjørende. Beregninger av de enkelte spenningskoponentene vil nå bli vist ved hjelp av eksepler. EKSEMPEL 1 Buttsveist plate belastet i 3 retninger ed P 1, P og P 3. Vi orutsetter at l l e Figur Buttsveist plate utsatt or kretene P 1, P, P 3 og P 4. (1) Spenningskoponentene i ligning (1.8.3) blir: P 1 / (t l) P / (b t) P 1 og P er noralkreter P 3 / (t l) P 4 / (t l) P 3 og P 4 er skjærkreter Hvor lastkoeisient Verdier 1,1 1,4 (etter NS3471). Her blir a-ålet platetykkelsen t Henning Johansen side 3

4 EKSEMPEL plater skjøtt ed kilsveiser og belastet i retninger ed P 1 og P. Vi orutsetter at l l e og a a e. Figur Plater skjøtt ed kilsveiser og utsatt or kretene P 1 og P. (1) Spenningskoponentene i ligning (1.8.4) blir: P a sin 45 P1 l a l 1 0 P1 P1 0 a cos45 l a l P P er skjærkret a l EKSEMPEL 3 T-skjøt ed kilsveiser og belastet i 1 retning ed P 1. Vi orutsetter at l l e og a a e. Spenningskoponentene i ligning (1.7.4) blir: P a l 1 Figur T-skjøt ed kilsveiser utsatt or kraten P 1. (1) Henning Johansen side 4

5 EKSEMPEL 4 Bjelke ed kilsveiser ello livplate og lens utsatt or bøyeoent. Vi orutsetter at a a e. Figur Bjelke ed kilsveiser ello livplate og lens utsatt or bøyeoent. (1) a) For kilsveiser ello livplate og sveis: o M Isveis h V S I a sveis Hvor: M bøyeoent I sveis treghetsoent til sveis ( 4 ) V skjærkrat S statisk oent av tverrsnittlaten over snitt s-s i orhold til nøytralaksen b) For Buttsveis i livplate: Punkt A, se Figur 1.8.5, er diensjonerende. M I sveis h o o V I sveis S t S har tilnæret sae verdi so ved beregning av kilsveis. Henning Johansen side 5

6 EKSEMPEL 5 I-proil sveist på plate ed kilsveis og utsatt or bøyeoent. Vi orutsetter at a a e. Figur 8.7 I-proil sveist på blate ed kilsveis og utsatt or bøyeoent. (1) Spenningskoponentene i ligning (1.8.4) blir: Punkt øverst i kilsveisen, i avstand h+a ra nøytralaksen, er diensjonerende. M I sveis ( h + a) Beregning av sveiser ed varepåvirket svekket grunnateriale De leste aluiniulegeringer leveres i tilstand hardbearbeidet eller varebehandlet (innherdet og utherdet). På denne åten har legeringene oppnådd en asthetsøkning. Denne asthetsøkningen kan gå tapt ved sveising i en sone okring sveisen, varepåvirket sone. Størrelsen på denne sonen hvor det har oppstått en asthetsreduksjon vil variere noe ed sveiseetode, grunnaterialets legering og tilstand, aterialtykkelse og antall sveiselarver. TIG-etoden benyttet på tre orskjellige grunnateriale / tilsettateriale kobinasjoner: grunnateriale AA19-T87 (AlCu6Mn) AA6061-T6 (AlMg1SiCu) AA5456-H116 (AlMg5Mn1) tilsettateriale AA319 AA4043(AlSi5) AA5356(AlMg5Cr) Henning Johansen side 6

7 Figur Fasthetsproil over varepåvirket sone i sveis. (6) Platetykkelse er 3,. Kurvene viser tilnæringsverdier rekoet ved å ta hardhetsålinger, HRE (Hardhet Rockwell E), og å regne disse verdiene o til aterialasthet ved bruk av den epiriske orelen utledet or aluiniu legeringer. UTS (Ultiate Tensile Strength) 10,66 19,4 ln(1-(hre/109)) I beregninger av sveiste konstruksjoner gjør vi en orenkling, vi antar en varepåvirket sone på 5 (1 ) ut ra enkeltsveisens idtlinje. Dette gjelder or MIG- og TIG-sveising. For andre sveiseetoder skal bredden astsettes ved orsøk eller dokuenteres på tilredsstillende åte. Figur Størrelsen på den varepåvirkede sone ved MIG- og TIG-sveising. (1) a) Buttsveis, b) Kilsveis I den varepåvirkede sonen er aterialatheten redusert: BV β B (1.8.5) hvor B strekkastheten (bruddatheten) or ikke varepåvirket ateriale β reduksjonsaktor β er angitt or noen legeringer i tabell Disse verdiene tilsvarer de angitte verdier i norsk standard (NS 347). For andre legeringer og tilstander gjelder at hvis β ikke kan dokuenteres ved orsøk eller annen tilredsstillende åte, skal astheten or 0,-tilstanden anvendes. Henning Johansen side 7

8 grunnateriale (ISO) tilstand (AA) erknad β Al 99,7 H14 0,75 Al-Mn1 H14 0,7 H18 0,5 Al-Mg1 H14 0,7 Al-Mg H14 0,8 Al-Mg,5 H18, H4 0,7 H6, H36 0,7 Al-Mg4,5Mn H3 0,8 Al-Si1Mg T6 0,7 Al-MgSi T6 0,7 Al-Zn4,5Mg1 T6 0,7 inst 30 døgn kaldutherdet 0,8 Al-Zn5Mg1Zr T6 varutherdet 0,9 Al-Zn5,5Mg1Zr T6 30 døgn kaldutherdet 0,75 Varutherdet 0,83 ISO International Standard Organisation AA Aluiniu Association Tabell Reduksjonsaktor β. Diensjonerende asthet i den varepåvirkede sonen blir: d 0,7 BV 0,7 β B (1.8.6) eller: 0,( ikke varepåvirket grunnateriale) d (1.8.7) Karakteristisk aterialasthet settes lik garantert 0,%-grense, en ikke høyere enn 80% av garantert strekkasthet B. Den inste verdien av (1.8.6) og (1.8.7) er avgjørende. Diesjonerende skjærspenning or den varepåvirkede sonen blir: d d (1.8.8) 3 Henning Johansen side 8

9 EKSEMPEL 6 En buttsveis i en 8 plate, ateriale Al-Mg levert i tilstand H14, er sveist ed TIGetoden. Platene er utsatt or kreter noralt på, P, og sveisens lengderetning, P A. Beregn astheten i lengde- og tverretningen. Vi antar at 1,. Figur Buttsveis i en 8 plate utsatt or kreter noralt på, og sveisens lengderetning. (1) Al-Mg har so asthetsverdier i tilstand H14: 0, 110 N/ B 180 N/ Fra Tabell blir β 0,8 For upåvirket grunnateriale blir: 0, 110 d 9N / 1, For vareåvirket grunnateriale blir: 0.7 0,8 180 d 84N / 1, Noralt på sveisens lengderetning blir sveisesnittet avgjørende: P N I sveisens lengderetning: P (400-5) 8 P N Bæreevnen i lengderetningen settes lik suen av bæreevnen i varepåvirket sone og bæreevnen or ikke-varepåvirket sone. Dette kan i uheldigste all edøre lyting i den bløteste sonen. Henning Johansen side 9

Oppgaver. HIN IBDK RA 07.12.07 Side 1 av 6. Oppgave 1. Ved prøving av metalliske materialer kan man finne strekkfastheten,.

Oppgaver. HIN IBDK RA 07.12.07 Side 1 av 6. Oppgave 1. Ved prøving av metalliske materialer kan man finne strekkfastheten,. Side 1 av 6 Oppgaver Oppgave 1. Ved prøving av etalliske aterialer kan an finne strekkfastheten, ( eh og ) og p02. og flytegrensene e e er egentlig flytegrense, dvs. der den kan fastlegges utvetydig. p02

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter. Leca Ringur LECA RINGMUR Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. i Det er to forskjellige varianter av ringursløsningen. Til venstre: Leca Ringurløsning

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Beregninger for samvirkebruer

Beregninger for samvirkebruer Beregninger for samvirkebruer Suleman Esam Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL PERIODISK KJØRETØYKONTROLL Eksempelsamling på hvordan rustskader bør/kan bedømmes Statens vegvesen Bedømming av rustskader i bærende konstruksjoner ved periodisk kjøretøykontroll Dette dokumentet er ment

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Kjell-Eivind Frøysa, CMR Instrumentation De senere årene har det blitt et forsterket fokus på usikkerhetsberegning i forbindelse med gassmålinger. Dette

Detaljer

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals)

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9.1 Materialegenskaper Vi kan dele materialegenskaper inn i grupper som: Mekaniske egenskaper som er utrykk for materialers reaksjon på ytre

Detaljer

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.01.2012 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 02 Legge inn listeelementer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 02 Legge inn listeelementer HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 02 Legge inn listeelementer Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar

Detaljer

Eksamen. Fag: AA6516 Matematikk 2MX. Eksamensdato: 7. desember 2005. Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I

Eksamen. Fag: AA6516 Matematikk 2MX. Eksamensdato: 7. desember 2005. Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Eksamen Fag: AA6516 Matematikk 2MX Eksamensdato: 7. desember 2005 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg

Detaljer

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man System av likninger System av likninger er en mengde likninger med flere ukjente. I økonomiske sammenheng er disse svært vanlige ved optimering. Ofte må vi kreve deriverte lik null for å optimere. I kurset

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009

Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009 Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009 Løsningsforslag til teoretisk øving nr. 5. Nr.1. - Anta at du har fått tildelt et nett med nett-nummer 158.36.16.00 og maske 255.255.255.0, av din

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00 Kapittel 8 Produktutvikling med aluminium 8-1 Kapittel 8 8. Produktutvikling med aluminium 8.1 Innledning Denne innledningen er hentet fra begrunnelsen for å opprette et nytt femårig forskningsprogram

Detaljer

Modellering av høyttalere

Modellering av høyttalere Modellering av høyttalere DYNAMISK HØYTTALERELEMENT KONSTRUKSJON Detaljer ved spole og agnet a) lang talespole (overhung coil) b) kort talespole (underhung coil) Slik konstruksjon nødvendig for å gi kraft

Detaljer

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal <eirikref@pvv.ntnu.no> TFE4100 Kretsteknikk Kompendium Eirik Refsdal 16. august 2005 2 INNHOLD Innhold 1 Introduksjon til elektriske kretser 4 1.1 Strøm................................ 4 1.2 Spenning..............................

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 4.11.010 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

6.2 Eksponentiell modell

6.2 Eksponentiell modell Oppgave 6.14 Du arbeider i 7. 8. klasse og du vil bruke oppgave 6.13 til å arbeide med formalisering. Lag en oppgavetekst der du først lar eleven regne ut lønn etterhvert som du varierer antall brosjyrer.

Detaljer