En skruegjenge utfoldet på en omdreining gir et skråplan med høyde P = skruens stigning og stigningsvinkel φ.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En skruegjenge utfoldet på en omdreining gir et skråplan med høyde P = skruens stigning og stigningsvinkel φ."

Transkript

1 GJENGESYSTEMER En skruegjenge utfoldet på en odreining gir et skråplan ed høyde P = skruens stigning og stigningsvinkel φ. Hvis skruelinjen stiger fra venstre til høyre, høyregjenget (H). Mest vanlig. Motsatt stigning, venstregjenget (V) φ P Tre diaetre oppgis på en skrue: d = ytre diaeter d = d = idlere diaeter d = d k = kjerne- eller lille diaeter Stigningsvinkel (φ, φ, φ ) fra: tan P d

2 Gjengeprofiler kan være: trekant- /spissgjenger firkant / flatgjenger trapesgjenger saggjenger rundgjenger

3 Skrueprofiler er standardiserte etter ISO, Internasjonal Standard Organisasjon Basisprofil for spisse gjenger: D = store diaeter innvendig gjenge d = lille diaeter utvendig gjenge, noinell (= D) D = idt diaeter innvendig gjenge d = idt diaeter utvendig gjenge (= d = D ) D = lille diaeter innvendig gjenge d = lille diaeter utvendig gjenge (= d k = D ) P = stigning (en gjengeinngang) = deling (flere gjengeinnganger) H = høyde grunntriangel gjengesysteer - etrisk syste, M, - toer, UN (Unified, UN - fingjenger og UNC - grovgjenger). Skruebetegnelser, eksepel Metriske sekskantskrue M0 x,5 NS M : etrisk 0 : noinell diaeter d = 0,5 : stigning P =,5 NS570 : norsk standard skruen er laget etter 4.6 : skrueaterialets fasthetsklasse 3

4 ASTHETSKLASSER I STÅL SKRUER / MUTTERE (NS) Skruer: betegnelse 3.6, 4.6, 4.8, (4.6 og 8.8 est brukt) eksepel asthetsklasse 4.6 R B R e 40.6 R 400 B B = R = aterialets bruddfasthet = R e = aterialets flytegrense Krav til ekaniske egenskaper for utter: 4, 5, 6,.. : /00 av prøvelastspenningen [N/ ] Skal tilsvare inste B, for den skruen so utteren skal onteres saen ed når forbindelsens styrke skal være inst tilsvarende prøvelastspenningen. Hovedregel: En skrue skal brukes saen ed en utter av sae eller høyere fasthetsklasse. 3) Belastningen regnes ved å ultiplisere prøvelastspenningen ed skruens spenningsareal As. 4) Muttere so ved denne prøving å belastes ed er enn 35Mp kan fritas fra prøving. De bør likevel kunne oppvise iniusverdier for hardhet etter nærere avtale ello leverandør og bestiller. kp 9,8N 4

5 TILVIRKNINGSMETODER Tilvirkning av skrue fra trukket tråd via kapping, stuking og diaeterjustering, fresing av hode og pårulling av gjenger. Store diensjoner og spesielle typer også ved sponskjærende bearbeiding, dreiing eller fresing. Gjengene i utter blir skåret ed gjengetapp. skårne gjenger aterialfibrene blir kuttet svakere gjenger valset (pårullet)gjenge aterialfibrene blir ikke kuttet sterkere gjenger 5

6 SKRUENS MEKANIKK latgjenget skrue Løfterskruer har ofte flate gjenger, eksepel biljekk Hvis vi skal heve en last på jekken kan vi tenke oss utteren so en kloss so beveger seg oppover et skråplan. Det sae kan vi tenke oss hvis vi trekker til en skrue / utter. = aksialkraften eller lasten (eks. bilens vekt på jekk) K = tangentialkraften - kraften vi å benytte for å bevege utter eller skrue d / = d / = r = skruens idlere radius = friksjonskraften = gjengens stigningsvinkel 6

7 latgjenget skrue, fortsetter Tegner inn de andre kreftene so virker på skråplanet N = Noralkraften fra underlaget = riksjonskraften = N = friksjonskoeffisient i gjenge ello skrue og utter R = Resultantkraften = riksjonsvinkelen fra figuren: tan N N N tan K Tangentialkraften: K tan Vrioent: MV K r M tan V r 7

8 Spissgjenget skrue (De fleste festeskruer) heving av last eller tilsetting av utter/skrue - gjengen skrår ed en vinkel = halve gjengevinkelen - noralkraften so virker på skråplanet blir /cos H = radialkraft = halve gjengevinkelen riksjonskraften blir: = µ N = µ /cos = cos = friksjonskoeffisient i gjenge = tan Innfører en korrigert friksjonskoeffisient : tan cos = korrigert friksjonsvinkel tan cos senking av last eller løsne utter/skrue tangentialkraften, K, å nå holde igjen, brese! Vrioent: M tan V r (ved heving av last eller tilsetting av utter / skrue) Tangentialkraften blir nå: K tan Vrioent, nå breseoent, M tan r blir: V (ved senking av last eller løsne utter / skrue) 8

9 Selvsperrende skrue Tangentialkraften K = 0 når = (kraften vi å benytte for å bevege utter eller skrue) M V = 0 Selvsperrende når < Skruen kan ikke beveges av aksialkraften 9

10 Tiltrekningsoent består av oenter: Vrioentet Mv for å overvinne friksjon på gjengeflaten ello skrue og utter. M tan r V ( + ) ved å tilsette utter/skrue eller å heve last ( ) ved å løsne utter/skrue eller å senke last riksjonskraftoentet Ms for å overvinne friksjonen ello skruehode / utter og underlag. ' ' ' M r r s = friksjonskraft = aksialkraft = friksjonskoeffisienten ello skruehode / utter og underlag r = den radius so friksjonskraften antas å virke på ' N d h r 4 N = nøkkelvidde d h = hullets diaeter N og d h fra skruetabeller Det totale tiltrekningsoentet: M = M v + M s 0

11 Oppsuering Totalt tiltrekningsoent: M = M v + M s M V tan r M s r ' ' r ' P tan d tan cos ( + ) ved å tilsette utter/skrue eller heve last ( ) ved å løsne utter/skrue eller senke last hvor: = aksialkraften eller lasten r = skruens idlere radius d = skruens idlere diaeter = gjengens stigningsvinkel P = skruens stigning = korrigert friksjonsvinkel μ = friksjonskoeffisient i gjenger α = halve gjengevinkelen d P r ' N d 4 h hvor: = friksjonskoeffisienten ello skruehode / utter og underlag r = den radius so friksjonskraften antas å virke på N = nøkkelvidde d h = hullets diaeter

12 ORSPENNING OG DEORMASJON Deforasjon av skrue og underlag ved forspenning eksepel - flensforbindelse på en beholder ed overtrykk p - tenker oss at lokk og flens i nærheten av skruene blir utsatt for deforasjon innenfor skravert trykkjegle Krefter so virker i skrue: i = orspenningskraft (aksialkraft i skruen etter titrekking, festing av lokk) l = Kraft i skrue p.g.a. trykket, p, i beholder l D p 4 n b p = overtrykket i beholder [N/ ] D b = innvendig diaeter beholder [] n = antall skruer Salet skruekraft a i + l

13 Ved ontering av lokk på flens, vil skrue forlenge seg ed δ p.g.a. i Hook s Lov: s l s Es i A s l s E og M V i tan r s A s E s M l v tan( )r E s = E-odulen til skrue [N/ ] A s = skruens spenningsareal As kan beregnes: A d d s [ ] 4 d = skruens lille-/kjernediaeter d = skruens idlere diaeter Skruens spenningsareal As kan hentes fra tabell: (utdrag av tabell) Gjenger grov stigning Spenningsareal A s [ ] Gjenger fin stigning Spenningsareal A s [ ] M,6,3 M, M8 36,6 M8x 39, M0 58,0 M0x 64,5 M0x,5 6, M6 57 M6x,5 67 M0 45 M0x,5 7 M36 87 M36x3 865 (M39) 976 M39x3 030 (M..): disse diaetre bør unngås 3

14 Ved ontering av lokk på flens, vil flensen bli saentrykt ed δ p.g.a. i i l A E f f A f = flensens areal = D D 4 E f = E-odulen til flens [N/ ] D og D fra figur Det finnes erfaringsverdier for forholdet / i oppslagsverk 4

15 Besteelse av total skruekraft Total skruekraft a kan løses grafisk ved å tegne SKRUEDIAGRAM: Tegn aksekors ed kraft på vertikalakse og deforasjon på horisontal akse. Avsett, og i Tegn rett linje fra origo til topp i og forleng ett stykke videre. Tegn linje fra topp i og til enden av δ. Avsett l vertikalt nedover fra forlenget linje så den treffer linjen fra topp i og til enden av δ. (skruens forlengelse) øker ed X og (saentrykningen av underlaget) avtar ed X. Salet skruekraft a avleses. I skruediagraet er: i = orspenningskraft (aksialkraft i skruen etter titrekking, festing av lokk) l = Kraft i skrue p.g.a. trykket, p, i beholder d = Tilleggskraften i skruen p.g.a. trykket i beholder k = klekraftet ( k = 0 gir lekkasje) a = salet skruekraft 5

16 6 ved å betrakte likedannede trekanter i diagraet, kan vi sette opp en ligning for salet skruekraft A: i a X k l d i l i a i l a X klesikkerhet: k i i k n k = klekraften i = forspenningskraft n k = når K k = 0 lekkasje n k =,5 vanligvis ved statisk belastning

17 Hvis l angriper et stykke inne på underlaget: deforasjonen / saentrykningen av den delen av underlaget so får trykk-kraft skal regnes ed til forlengelsen av skruen (vil virke so o skruen fikk den sae ekstra forlengelsen) Allent: l a i f f f = f = i d Suen av deforasjon (p.g.a. i ) i skrue og i eventuelt ellolegg fra skruehode / utter til underlaget der l angriper Suen av deforasjon i resten av underlaget d (og a) reduseres når: f vokser. Eksepel: Skruene blir est ulig elastiske ved for eksepel å dreie ned til kjernediaeter og øke lengden (se figur). Saentrykningen i rørhylsa regnes ed til f og resten av underlaget til f. f er liten. De saenføyde delene bør være stive. eksepel En skrue S er ført gjenno en hylse H. Den er videre sveist til plateveggen V. Nyttelasten l so opptas av plateveggen V, gir strekkraft i skruen over lengden (l + l ), ens hylsen får trykkraft over lengden l. Saentrykkingen over lengden l skal her regnes ed i f. 7

18 SKRUER UTSATT OR DYNAMISK BELASTNING Skruediagra for skrueforbindelse utsatt for belastning l so varierer fra lin(= 0) til en aksiusverdi laks Eksepel: I en trykkbeholder hvor trykket varierer fra 0 til overtrykk p aks. 8

19 Eksepel på dynaisk påkjent skrueforbindelse: Stepel i en dobbeltvirkende kopressor. Stepelkraften P = l, varierer hurtig vekslende so strekk- (+ l ) og trykkbelastning ( l ). ører til at største skruekraft varierer fra aaks. til ain. Kraft variasjonen i skruen er Δl = aaks. - ain. Deforasjonsforholdet i dette ekseplet er Σf / Σf =,8. Skruediagraet for hurtig varierende kraft l 9

20 DIMENSJONERING AV ESTESKRUER esteskruer kan være utsatt for: bare strekk: A a d a = salet skruekraft s A s = skruens spenningsareal bare vridning: M tan r v i v i = forspenningskraft skrue W 3 d i = d = basis lillediaeter p di 6 vanskelig å beregne og forekoer bare ved tiltrekking / løsing av fastrustet skrue strekk + vridning Dette er det vanligste tilfelle. Jevnførende spenning = opptredende spenning: j opptr. d 3 v 0

21 Ved diensjonering: Setter jevnførende (opptredende) spenning lik tillatt spenning: σj = σtill till 3 i i s a j d 6 r tan 3 A orenkler ligningen ved å sette i = a = : till 3 i s j d 6 r tan 3 A Setter utenfor parenteser og rottegn og løser ligning ed hensyn på /till: 3 i s till d 6 r tan 3 A Ligningen till kan frestilles grafisk i et noogra.

22 Noogra, diensjoneringsdiagra, for skruer (grovgjenger) tegnet på basis av friksjonskoeffisient og. Diagraet er utregnet på grunnlag av = a og gir derfor litt store verdier. or fine gjenger å beregninger foretas ed ligningene. Slik bruker du noograet: - beregn og avsett på horisontal aksen till - gå vertikalt opp til kurve for friksjonskoeffisient - skruediaeter (etrisk eller toer) leses av på vertikale aksen till

23 KONTROLL AV SKRUER Dynaisk belastning Det er utarbeidet utattingsdiagraer (Sith-diagra) for de forskjellige fasthetsklassene. Diagraene kan brukes direkte. Kurvene viser redusert diagra hvor det er tatt hensyn til overflatebehandling o.a. 3

24 Avskjæring og friksjonsforbindelser Skrueforbindelse utsatt for avskjæring. Skruene bare utsatt for skjærspenning. Jevnførende spenning: j 3 d n n a 4 n = antall skruer n a = antall snittflater pr. skrue (6 i figuren, pr. skrue) d = diaeter stae 4

25 Skjærspenning i gjengen aksialkraft Skjærspenning: areal so skjæres aksialkraft, sylinder, d H Skrue: s d H i Mutter: = aksialkraft H = høyde skrue i inngrep / høyde utter d H d i = kjernediaeter d = skruediaeter 5

26 Hullflatetrykk Trykket ello skruehode / utter og underlag p h D d 4 = aksialkraft i skrue D = ytre diaeter av trykkflate (for eksepel nøkkelvidde, N) d h = indre diaeter av trykkflate (hulldiaeter) Hvis p > p aks kan du bruke underlagsskive for å øke arealet. Tillatte hullflatetrykk for noen aterialer. 6

27 BEVEGELSESSKRUER Skal vanligvis odanne et dreieoent til en aksialkraft, eller en dreiebevegelse til lineær bevegelse. Eksepel. Skruedonkraft ed to slags bevegelsesskruer. vertikale skruen har stillestående utter, aksialkraften oppstår ved at skruen forskyves horisontale skruen utsettes for kraft ved at utteren forskyves aksialt. kan lages ed firkantgjenger og trapesgjenger firkantgjenge (flatgjenge) trapesgjenge (est brukt) Eksepel: Seksgjenget skrue. Stigningen P åles over seks gjengetopper lages ofte ed to eller flere innganger Hvis det ligger to gjenger o ed jevn avstand ello, kaller vi skruen togjenget eller dobbelgjenget. To, tre- eller flergjengede skruer brukes der vi vil ha en stor stigning uten at gjengen blir unoralt stor i forhold til kjernen. Skruen har to, tre eller flere innganger. 7

28 Beregning av kraftoverføring Overført effekt: P v l M v l = periferikraften [N] r r n v = periferihastigheten [/s] 60 n = turtall [o/in] M P r v r n 60 M n v 30 8

29 Virkningsgrad,, ved heving og senking av last: Definisjon virkningsgrad: Eksepel: Skrue-/ biljekk. utført arbeid tilført arbeid Ved heving av last: Tilført arbeid / odreining av utter eller skrue = K d tan d Utført arbeid / odreining av utter eller skrue = P d tan d tan Virkningsgrad: tan d tan ved heving av last tan πd φ P Ved senking av last: Rettlinjet bevegelse overført til roterende bevegelse. Tilført arbeid / odreining av utter eller skrue = P d tan K d tan Utført arbeid / odreining av utter eller skrue = d Virkningsgrad: tan tan tan d d tan ved senking av last igur 9.5 Skruejekk. 9

30 Styrkeberegning oregår på sae åte so for festeskruer. Mutterhøyden er avhengig av skjærspenningen τ i utter / skrue gjengen latetrykket ello gjengene på skrue og utter avgjørende Aksialkraften opptas av flatetrykket i gjengene. Vi forutsetter at kraften fordeles jevnt på gjengeflatene. latetrykket: p = aksialkraft d = ytre diaeter skrue d D z 4 D = indre diaeter utter Z = antall bærende gjenger (innganger) 30

Styrkeberegning Skrueforbindelser

Styrkeberegning Skrueforbindelser Henning Johansen side: 0 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 GJENGESYSTEMER 4 3 ASTHETSKLASSER OG MATERIALER 6 4 TILVIRKNINGSMETODER 7 5 SKRUENS MEKANIKK 8 5.1 latgjenget skrue 9 5. Spissgjenget skrue, ved heving av

Detaljer

Styrkeberegning Skrueforbindelser

Styrkeberegning Skrueforbindelser Henning Johansen side: 0 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 GJENGESYSTEMER 4 3 ASTHETSKLASSER OG MATERIALER 6 4 TILVIRKNINGSMETODER 7 5 SKRUENS MEKANIKK 8 5.1 latgjenget skrue 9 5. Spissgjenget skrue, ved heving av

Detaljer

oppgaver - skrueforbindelser

oppgaver - skrueforbindelser OPPGAVE 1 Figuren under viser ei skruetvinge som tiltrekkes med skiftnøkkel. Tiltrekkingsmomentet er 40Nm, og du kan regne at 40% av dette momentet tapt på grunn av friksjon mellom skruen og arbeidsstykket.

Detaljer

Løsningsforslag EKSAMEN

Løsningsforslag EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN EMNENAVN: Styrkeberegning EMNENUMMER: TEK1 EKSAMENSDATO: 8. juni 17 TID: timer: KL 9. - KL 1. EMNEANSVARLIG: Henning Johansen ANTALL SIDER UTLEVERT: TILLATTE HJELPEMIDLER: Lærebok

Detaljer

Styrkeberegning. Løsningsforslag EKSAMEN TEK timer. Henning Johansen

Styrkeberegning. Løsningsforslag EKSAMEN TEK timer. Henning Johansen Institutt for vareprodukson og byggteknikk Løsningsforslag EKSAME EMEAV: Styrkeberegning EMEUMMER: TEK EKSAMESATO: 5. ai 9 TI: EMEASVARLIG: tier Henning Johansen TILLATTE HJELPEMILER: Lærebok (Konstruksonseleenter;

Detaljer

Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1)

Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1) 1.8 Statiske beregningsetoder or sveiste konstruksjoner Statiske beregninger av aluiniu konstruksjoner beregnes i bruddgrensetilstanden etter bl.a. Norsk Standard. 8.1 Spenningsteori Flere beregningsstandarder

Detaljer

Kap. 8 Forbindelseselementer. Kap. 8 Forbindelseselementer

Kap. 8 Forbindelseselementer. Kap. 8 Forbindelseselementer Kap. 8 Forbindelseselementer Kap 8.1 Innledning om forbindelseselementer Kap. 8.: Skrueforbindelser Innledning Metriske ISO gjenger Skruens statiske og dynamiske fasthet Kraftfordeling in en skrueforbindelse

Detaljer

ISO metriske fingjenger 60 M.fin. Max Gj.- Dim Stigning Inner- bor m mm diam. mm

ISO metriske fingjenger 60 M.fin. Max Gj.- Dim Stigning Inner- bor m mm diam. mm Gjengetabell Med anbefalt gjenge bor dimensjon ISO metriske grovgjenger 60 M ISO metriske fingjenger 60 M.fin ISO metriske fingjenger 60 M.fin 1,6 0,35 1,321 1,25 1,8 0,35 1,521 1,45 2,0 0,40 1,679 1,60

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter SVEISTE FORBIDELSER S-E 1993-1-8 Knutepunkter I motsetning til S 347 er sveiser og skruer behandlet i S-E 1993-1-8, som i tillegg til orbindelsesmidlene også gir regler or knutepunkter (joints) Generelt

Detaljer

Repetisjonsoppgaver kapittel 4 løsningsforslag

Repetisjonsoppgaver kapittel 4 løsningsforslag epetisjonsoppgaver kapittel 4 løsningsforslag nergi Oppgave a) Arbeidet gjort av kraften har forelen: s cos Her er s strekningen kraften virker over, og vinkelen ello kraftverktoren og strekningen. b)

Detaljer

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

Krefter, Newtons lover, dreiemoment Krefter, Newtons lover, dreiemoment Tor Nordam 13. september 2007 Krefter er vektorer En ting som beveger seg har en hastighet. Hastighet er en vektor, som vi vanligvis skriver v. Hastighetsvektoren har

Detaljer

Gjengstang Syrefast A4-70

Gjengstang Syrefast A4-70 Gjengstang Syrefast A4-70 Monteringsanvisning Syrefast A4 for bruk i service class 3 aggressivt miljø så som kyst-, by- og industri miljø. Brukes ofte sammen med: - Kjemisk anker. - Gjennomgående bolter

Detaljer

Spinn og Impulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad

Spinn og Impulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad Ipuls og spinn balanse 4.0.005 Side av Spinn og Ipulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad. ynaikk rettlinjede bevegelser. Ipuls balansen Newtons I lov). Eleenter i ekaniske syste.. jær 3.. eper 4..3

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: mars 017 Tid for eksamen: 14:30 17:30 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Profesjonelle velger Stahlwille momentnøkler

Profesjonelle velger Stahlwille momentnøkler Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Profesjonelle velger Stahlwille momentnøkler 101 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Friksjonstall i gjengen... 103 Friksjonstall i anleggsflaten...

Detaljer

4a Maskinkomponenter. Øivind Husø

4a Maskinkomponenter. Øivind Husø 4a Maskinkomponenter Øivind Husø Dimensjoneringsmetodikk Vi styrkeberegner hver del for seg. Det første vi gjør, er å kartlegge hvilke krefter som virker på delen. Neste trinn er å beregne spenningen i

Detaljer

Låseskrue med mutter, elforsinket

Låseskrue med mutter, elforsinket 62 Låseskrue med mutter, elforsinket 4.6 kvalitet, elforsinket 3-5µm. Bruddgrense: 400N/mm² Strekkgrense: 240N/mm² - Firkanten under hodet synker ned i trematerialet og låser fast skruen. - Fremstilt iht.

Detaljer

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Oppgave 1 Figuren viser en 3,5m lang bom som benyttes for å løfte en gjenstand med tyngden 100kN. Gjenstanden henger i et blokkarrangement

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER

SVEISTE FORBINDELSER SVEISTE FORBIDELSER Generelt Reglene gjelder sveiser med platetykkelse t 4. Det henvises til EC del - (tynnplater) or sveising av tynnere plater Det anbeales å bruke overmatchende elektroder, slik at plastisk

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksamen) LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksamen) LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERSITETET I AGDER Gristad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksaen) LÆRER: Per Henrik Hogstad Klasse(r): Dato: 6.11.11 Eksaenstid, fra-til: 09.00 14.00 Eksaensoppgaven består

Detaljer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Stigefoten er konstruert og framstilt i henhold til NS EN 131 1-4 og Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. av 14. april 1989. Stigefoten kan monteres på stiger med aluminiumsvanger

Detaljer

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002 Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002 Krav til godkjenning av oppgaven: Hovedoppgave 1 kinematikk Hovedoppgave 2 dynamikk Hovedoppgave 3 konserveringslovene Hovedoppgave 4 rotasjonsbevegelse og svigninger

Detaljer

OPPGAVE 1 En aksel av stål med diameter 90mm belastes pi en slik måte at den bare utsettes for vridning. Belastningen regnes som statisk.

OPPGAVE 1 En aksel av stål med diameter 90mm belastes pi en slik måte at den bare utsettes for vridning. Belastningen regnes som statisk. OPPGAVE 1 En aksel av stål med diameter 90mm belastes pi en slik måte at den bare utsettes for vridning. Belastningen regnes som statisk. a) Beregn hvor stor effekt i kw som kan. overføres ved 100r/min

Detaljer

Aksler. 10/30/2014 Øivind Husø 1

Aksler. 10/30/2014 Øivind Husø 1 Aksler 10/30/2014 Øivind Husø 1 Dagsorden Akselmaterialer Dimensjonering av stillestående bæreaksler Dimensjonering av medroterende bæreaksler Litt om toleranser Dimensjonering av akseltapper 10/30/2014

Detaljer

2 1 -- 1 = = = 2. 2 2 --mv2 1. Energi. k,t

2 1 -- 1 = = = 2. 2 2 --mv2 1. Energi. k,t 1 Kortfattet løsningsforslag / fasit Eksaen i: FYS-MEK 1110 - Mekanikk / FYS-MEF 1110 - Mekanikk for MEF Konteeksaen: Fredag 18. august 2006 Det tas forbehold o at løsningsforslaget kan inneholde feil!

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset]

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset] 12 KIVEYTEM kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten μ N Ed er

Detaljer

løsningsforslag - press- og krympeforbindelser

løsningsforslag - press- og krympeforbindelser OPPGAVE 1 Et nav med boring 100mm H7 skal krympes på en aksel som er bearbeidet til toleransegrad IT7. Krympeforbindelsen skal tilsvare en presspasning med største teoretisk mulige pressmonn lik 159 m.

Detaljer

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 5.

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 5. TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 5. Oppgave 1 CO 2 -molekylet er linert, O = C = O, med CO bindingslengde (ca) 1.16 A. (1 A = 10 10 m.) Praktisk talt hele massen til hvert atom er samlet

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO vx [m/s] vy [m/s] Side UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK Eksamensdag: 3 mars 8 Tid for eksamen: 9: : (3 timer) Oppgavesettet er på 3 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket

Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket Frey Publishing 21.01.2014 1 Prøvemetoder for mekaniske egenskaper Strekkprøving Hardhetsmåling Slagseighetsprøving Sigeforsøket 21.01.2014

Detaljer

Montasjeteknikk for stålbyggere

Montasjeteknikk for stålbyggere Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Treskruer Montasjeteknikk for stålbyggere 173 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Treskruer Montering av treskruer med sekskanthode...

Detaljer

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Isover FireProtect NOVEMBER 12 Teknisk isolasjon 6 Nå dokuentert i henhold til ENV 13381-4 Ny diensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment. Lørdagsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2007. Veiledning: 15. september kl 12:15 15:00. Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment. Oppgave 1 a) Du trekker en kloss bortover et friksjonsløst

Detaljer

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Merking og fasthetsklasser Matador Bilverktøy for den kvalitetsbevisste 57 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Merking og fasthetsklasser

Detaljer

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11 Hovedpunkter fra pensum Versjon 1/1-11 Kapittel 1 1 N = 1 kg m / s F = m a G = m g Haugan: s. 6 (Kap. 1.3, pkt. ) 1 kn = Tyngden (dvs. tyngdekraften G) fra en mann som veier 100 kg. Kapittel En kraft er

Detaljer

Maks detaljtykkelse. Nøkkelvidde. ESS- BOX størrelse. M6x70* M8 50* /-/- 5/-/

Maks detaljtykkelse. Nøkkelvidde. ESS- BOX størrelse. M6x70* M8 50* /-/- 5/-/ Golden Anchor Bruksoråde ESSVE Ekspansjonsbolt Golden Anchor er beregnet for innfestning i betong og naturstein. Ekspansjonsankeret kan ed fordel brukes i applikasjoner der det stilles høye krav til innfestningen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 16 mars 2016 Tid for eksamen: 15:00 18:00 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 22 mars 2017 Tid for eksamen: 14:30 17:30 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen 1/6-04 Oppgave 1. Oppgave 2. HØGSKOLEN I GJØVIK Avdeling for teknologi. Mekanikk Fagkode: L158M LF for eksamen 1/6-04

Løsningsforslag for eksamen 1/6-04 Oppgave 1. Oppgave 2. HØGSKOLEN I GJØVIK Avdeling for teknologi. Mekanikk Fagkode: L158M LF for eksamen 1/6-04 Løsningsforslag for eksamen /6-4 Oppgave a) Verdien i venstre ende av V-diagrammet er for en orisontal, fritt opplagt bjelke alltid lik A y A y =, k Verdien i øyre ende av V-diagrammet er for en orisontal,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: Onsdag, 5. juni 2013 Tid for eksamen: kl. 9:00 13:00 Oppgavesettet er på 3 sider Vedlegg: formelark

Detaljer

KAIFLEX RT-KKplus Produktbrosjyre

KAIFLEX RT-KKplus Produktbrosjyre KAIFLEX RT-KKplus Produktbrosjyre Rropplagring n Sikker og rask ontering n Forhindrer kuldebroer n Kan også leveres ed rrklee KAIFLEX RT-KKplus Rropplagring selvklebende Kobberrr Toer Stålrr klaeravstand

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013 Norsk Fysikklærerforening i saarbeid ed Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolypiaden 1. runde 8. oktober 8. noveber 013 Hjelpeidler: Tabell og forelsalinger i fysikk og ateatikk Loeregner Tid:

Detaljer

E K S A M E N. MEKANIKK 1 Fagkode: ITE studiepoeng

E K S A M E N. MEKANIKK 1 Fagkode: ITE studiepoeng HiN TE 73 8. juni 0 Side av 8 HØGSKOLEN NRVK Teknologisk avdeling Studieretning: ndustriteknikk Studieretning: llmenn ygg Studieretning: Prosessteknologi E K S M E N MEKNKK Fagkode: TE 73 5 studiepoeng

Detaljer

Styrkeberegning: press og krympeforbindelser

Styrkeberegning: press og krympeforbindelser Kompendium / Høgskolen i Gjøvik, 01 nr. 4 Styrkeberegning: press og krympeforbindelser Henning Johansen Gjøvik 01 ISSN: 1503 3708 Henning Johansen side: 0 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 PRESSFORBINDELSER 4 3 KRYMPEFORBINDELSER

Detaljer

F B L/2. d A. mg Mg F A. TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1

F B L/2. d A. mg Mg F A. TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1 TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2016. Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1 L/2 d A F A B F B L mg Stupebrettet er i ro, dvs vi har statisk likevekt. Det betyr at summen av alle krefter

Detaljer

Løsningsforslag Fysikk 2 V2016

Løsningsforslag Fysikk 2 V2016 Løsningsforslag Fysikk, Vår 016 Løsningsforslag Fysikk V016 Oppgave Svar Forklaring a) B Faradays induksjonslov: ε = Φ, so gir at Φ = ε t t Det betyr at Φ åles i V s b) D L in = 0,99 10 = 9,9 L aks = 1,04

Detaljer

Løsningsforslag i stikkordsform til eksamen i maskindeler og materialteknologi Tromsø Desember 2015

Løsningsforslag i stikkordsform til eksamen i maskindeler og materialteknologi Tromsø Desember 2015 Løsningsforslag i stikkordsform til eksamen i maskindeler og materialteknologi Tromsø Desember 2015 Svarene er ikke utfyllende. Det henvises til læreboka Øivind Husø Oppgave 1 Figur 1 viser fasediagrammet

Detaljer

Likevekt STATISK LIKEVEKT. Når et legeme er i ro, sier vi at det er i statisk likevekt.

Likevekt STATISK LIKEVEKT. Når et legeme er i ro, sier vi at det er i statisk likevekt. Likevekt STATISK LIKEVEKT Når et legeme er i ro, sier vi at det er i statisk likevekt. Et legeme beveger seg i den retningen resultanten virker. Vi kan sette opp den første betingelsen for at et legeme

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. FYS-1001 Mekanikk. Fire A4-sider (to dobbeltsidige ark) med egne notater. Kalkulator ikke tillatt. Ruter.

EKSAMENSOPPGAVE. FYS-1001 Mekanikk. Fire A4-sider (to dobbeltsidige ark) med egne notater. Kalkulator ikke tillatt. Ruter. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksaen i: FYS-1001 Mekanikk Dato: 1.12.2016 Klokkeslett: 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpeidler: Fire A4-sider (to dobbeltsidige ark)

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 2. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn

Hovednavn. Kapittel 2. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn skruer og muttere 9 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel skruere og muttere Pinneskruer.................................................

Detaljer

Teknisk håndbok. Rilledeler

Teknisk håndbok. Rilledeler Teknisk håndbok Rilledeler Utgave 3 2012 Rillespesifikasjoner Rillet Nominell størrelse OD A B D C T F Pakningsområde Toleranse (+/-0,76) Rille bredde Tolleranse (+/-0,76) Rille dybde Ref. Rilleomkrets

Detaljer

Skrudde forbindelser

Skrudde forbindelser Side 1 1 EN 1993-1-8: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 1 Orientering Grunnlag for konstruksjonsberegningen 3 orbindelser med skruer, nagler eller bolter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: Tirsdag, 3. juni 2014 Tid for eksamen: kl. 9:00 13:00 Oppgavesettet omfatter 6 oppgaver på 4 sider

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Introduksjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.1

UNIVERSITETET I OSLO. Introduksjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.1 Introduksjon UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Tid for eksamen: 3 timer Vedlegg: Formelark Tillatte hjelpemidler: Øgrim og Lian: Størrelser og enheter

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vann / SSTT Fagtreff «Gravefrie løsninger i brennpunktet» Gardermoen, 20. oktober 2015 PE-ledninger og strømpeforinger av armert herdeplast: Hva er ringstivhet? Krav til ringstivhet Gunnar Mosevoll,

Detaljer

Byggskruer med sekskanthode. og sekskanthode. Tetningsskruer med neoprenskive. Tetningsskruer m/fast skive. med flens. Plateskruer sekskanthode

Byggskruer med sekskanthode. og sekskanthode. Tetningsskruer med neoprenskive. Tetningsskruer m/fast skive. med flens. Plateskruer sekskanthode Byggskruer med sekskanthode Plateskruer med borspiss og panhode 8 8 8 8 8 Gjenger Form Norm Kvalitet Overfl. A/P -KT EL 88 Byggskruer med sekskanthode. Farget Gjenger Form Norm Kvalitet Overfl. A/P -KT

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars 2013. Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars 2013. Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154 side 1 av 6 sider FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: FYS-1001 Mekanikk Dato: Fredag 01. mars 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget B154 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 16 mars 2016 Tid for eksamen: 15:00 18:00 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Avdelingfor ingeniørutdanning

Avdelingfor ingeniørutdanning Avdelingfor ingeniørutdanning NB! DER HVOR KKE NOK DATA SYNES Å V le RE OPPGTT VELGES EGNE DA TA, MEN MER-K NØYE A V HVLKE DA T A SOM ER VALGT! Oppgave 1 - En 10 mm tykk brakett er laget av St-52 (fu =

Detaljer

Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole

Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole Oppgavesettet består av 10 (ti) sider. Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole RF3100 Matematikk og fysikk Side 1 av 10 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, vedlagt formelark Varighet: 3 timer Dato: 11.desember

Detaljer

Løsningsforslag for Eksamen 1/12-03

Løsningsforslag for Eksamen 1/12-03 Løsningsforslag for Eksamen 1/12-03 Oppgave 1 a) Definerer (velger/antar) først positiv retning på reaksjonskreftene som vist i følgende fig.: Beregning av reaksjonskreftene: ΣF y = 0 A y - 3 8 = 0 A y

Detaljer

TFY4106_M2_V2019 1/6

TFY4106_M2_V2019 1/6 1/6 rstatt denne teksten med ditt innhold... 1 n bil kjører på en rett vei. ilens posisjon ved tidspunktet er gitt ved funksjonen med m/s og s. Hvor langt kjører bilen før den snur? 12.4 m 14.4 m 16.4

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019 10.2.27 a) Vi skal vise at u + v 2 = u 2 + 2u v + v 2. (1) Som boka nevner på side 581,

Detaljer

Montering (gjennomstikksmontering) Tekniske data Korrosjonsbeskyttelse Brannklasse

Montering (gjennomstikksmontering) Tekniske data Korrosjonsbeskyttelse Brannklasse Bruksoråde ESSVE Eksansjonsbolt Golden Anchor er beregnet for innfestning i betong og naturstein. Eksansjonsankeret kan ed fordel brukes i alikasjoner der det stilles høye krav til innfestningen. Golden

Detaljer

B5 Bolt Ø=30 mm Rustfritt stål 316 Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten. 8 mm 15 mm

B5 Bolt Ø=30 mm Rustfritt stål 316 Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten. 8 mm 15 mm Bolter B5 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten 8 mm bolt 30 mm 8 mm 15 mm B6 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20 mm 8 mm bolt 30 mm 8 mm 15 mm B6-30 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20

Detaljer

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan Oppgavetekstene kan inneholde unødvendige opplysninger. Ekstra formler som ikke finnes i Haugan σ n = B n = sikkerhetsfaktor, σ B = bruddspenning (fasthet), σ till = tillatt spenning σ till Kombinert normalkraft

Detaljer

Statikk. Kraftmoment. F = 0, forblir ikke stolsetet i ro. Det begynner å rotere. Stive legemer

Statikk. Kraftmoment. F = 0, forblir ikke stolsetet i ro. Det begynner å rotere. Stive legemer Statikk Etter Newtons. lov vil et legeme som er i ro, forbli i ro hvis summen av kreftene på legemet er lik null. Det er i hvert fall tilfellet for et punktformet legeme. Men for et legeme med utstrekning

Detaljer

3.1 Nagleforbindelser Al

3.1 Nagleforbindelser Al 3.1 Nagleforbindelser Al Nagling er sammen med sveising og skruing en av de vanligste sammenføyningsmetodene for aluminiumkonstruksjoner. En fordel med bruk av aluminiumnagling er at naglingen utføres

Detaljer

Maskindesign Formelhefte

Maskindesign Formelhefte Maskindesign Formelhefte Sondre Sanden Tørdal 29. mai 2012 1 Sondre S. Tørdal INNHOLD Innhold 1 Innledning 3 2 Sikkerhet mot utmatting og flyt 4 2.1 Sikkerhet mot utmatting.............................

Detaljer

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk 1 - Introduksjon - Statikk Kapittel 1:Introduksjon - Statikk Studér: - Emnebeskrivelse - Emneinformasjon - Undervisningsplan 1.1 Oversikt over temaene Skjærkraft-, Moment- og Normalkraft-diagrammer Grunnleggende

Detaljer

Oppgave for Haram Videregående Skole

Oppgave for Haram Videregående Skole Oppgave for Haram Videregående Skole I denne oppgaven er det gitt noen problemstillinger knyttet til et skip benyttet til ankerhåndtering og noen av verktøyene, hekkrull og tauepinne, som benyttes om bord

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Introduksjon Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Det skal utarbeides en beregning som skal omhandle komponenter i forbindelse med bardunering av master. Dimensjonering av alle komponenter skal utføres

Detaljer

Trinnvise anvisninger Skruing i metall

Trinnvise anvisninger Skruing i metall Trinnvise anvisninger Skruing i metall Bolter og skruer Bolter og skruer til bruk i metall leveres i mange forskjellige hodeformer, f.eks.: 1. sekskanthode 2. rundt hode 3. forsenket hode 4. sylindrisk

Detaljer

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. m 1 gl = 1 2 m 1v 2 1. = v 1 = 2gL

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. m 1 gl = 1 2 m 1v 2 1. = v 1 = 2gL TFY46 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. Oppgave. a) Hastigheten v til kule like før kollisjonen finnes lettest ved å bruke energibevarelse: Riktig svar: C. m gl = 2 m v 2

Detaljer

Skruer med innvendig sekskant. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsbolter. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsmuttere

Skruer med innvendig sekskant. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsbolter. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsmuttere Skruer med innvendig sekskant Gjenger Form Norm Kvalitet Overfl. M SH DIN 9.9 UB 70 Skruer med innvendig sekskant Gjenger Form Norm Kvalitet Overfl. M SH DIN 9 8.8 EL 7 Skruer med innvendig sekskant Gjenger

Detaljer

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 Oppgave 1 (4 poeng) Forklar hvorfor Charles Blondin tok med seg en lang og fleksibel stang når han balanserte på stram line over Niagara fossen i 1859. Han

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

Resultanten til krefter

Resultanten til krefter KRAFTBEGREPET Resultanten til krefter En kraft er en vektor. Kraften har måltall (størrelse), enhet(n) og retning (horisontalt mot høyre) Kraften virker langs en rett linje, kraftens angrepslinje Punktet

Detaljer

Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme

Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Side 1 av 11 Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Introduksjon G-Prog Ramme er et beregningsprogram for plane (2-dimensjonale) ramme-strukturer. Beregningene har følgende fremgangsmåte: 1) Man angir

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Potensialutjevning Kabelstiger Kabelbaner/ Armaturskinner. Gitterbaner. Montasjeprofiler. Ankerskinner.

Innholdsfortegnelse. Potensialutjevning Kabelstiger Kabelbaner/ Armaturskinner. Gitterbaner. Montasjeprofiler. Ankerskinner. MP-19 -stativ er et antall stativer som bygger på standarden SS IEC 297. Stativene finnes for flere ulike veggavstander 270, 350 og 540 mm, justerbar 350-600 mm, med eller uten kabelstøtte. Vi produserer

Detaljer

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori Statikk og likevekt Elastisitetsteori 07.05.04 YS-MEK 0 07.05.04 man tir ons tor fre uke 9 0 3 5 9 6 forelesning: likevekt innlev. oblig 9 innlev. oblig 0 6 3 0 7 3 gruppe: gravitasjon+likevekt 7 4 8 4

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017 Oppgave 1 a) Bruker bevaring av bevegelsesmengde i - og y-retning og velger positiv -akse mot høyre og positiv y-akse oppover, og lar vinkelen være = 24. Dekomponerer

Detaljer

Styrkeberegning. Løsningsforslag EKSAMEN TEK2021. Henning Johansen

Styrkeberegning. Løsningsforslag EKSAMEN TEK2021. Henning Johansen KANDIDATNUER: Løsningsforslag EKSAEN ENENAVN: Styrkeeregning ENENUER: TEK01 EKSAENSDATO: 8. juni 01 TID: timer: KL 09.00 - KL 1.00 ENEANSVARLIG: Henning Johansen ANTALL SIDER UTLEVERT: TILLATTE HJELPEIDLER:

Detaljer

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker Statens vegvesen 14.4 Andre materialer 14.71 Lette masser/frostisloasjon 14.713 - side 1 av 5 14.713 Trykkstyrke av skumplast Gjeldende prosess (nov. 1996): NY Omfang Prinsipp Metode for bestemmelse av

Detaljer

RUD-ringskrue. RUDringskrue. - fast -

RUD-ringskrue. RUDringskrue. - fast - RUD-Art.-Nr.: 8500816-NO / 01.0 RUDringskrue NO Driftsveiledning Denne driftsveiledningen/produsenterklæringen må oppbevares under hele produktets brukstid Oversettelse av original Driftsveiledning RUD

Detaljer

Enkelt tegnekurs for maskiningeniørstudenter

Enkelt tegnekurs for maskiningeniørstudenter Enkelt tegnekurs for maskiningeniørstudenter Innledning. Det viktigste hjelpemidlet for utveksling av tanker mellom ingeniører, produksjon og/ eller andre miljøer er tekniske tegninger. Med tekniske tegninger

Detaljer

Bevegelsesmengde og kollisjoner

Bevegelsesmengde og kollisjoner eegelsesengde og kollisjoner 4.4.6 Midteisealuering: https://nettskjea.uio.no/answer/7744.htl Oblig 4: nye initialbetingelser i oppgaedel i og j FYS-MEK 4.4.6 Konseratie krefter potensiell energi: U r

Detaljer

Lyd- og vibrasjonsdemping

Lyd- og vibrasjonsdemping Produkter 9.0 Lydabsorberende element SDE 2 (oversikt) 9.1 Lydisoleret innfesting med SDE 2 9.2 Vinklede innfestinger og bukkekonstruksjoner 9.3 Lydabsorberende element SDE 1 9.4 Lydabsorbering for skinner

Detaljer

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori Statikk og likevekt Elastisitetsteori.05.05 YS-MEK 0.05.05 man uke 0 3 forelesning: 8 5 elastisitetsteori gruppe: gravitasjon+likevekt innlev. oblig 0 forelesning: spes. relativitet gruppe: spes. relativitet

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA mai 2006

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA mai 2006 Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-3. mai 2006 eksamensoppgaver.org September 21, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 Vedlegg 1.5 1 HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som

Detaljer

Løsning, Oppsummering av kapittel 10.

Løsning, Oppsummering av kapittel 10. Ukeoppgaver, uke 36 Matematikk 3, Oppsummering av kapittel. Løsning, Oppsummering av kapittel. Oppgave a) = +, = + z og z =z +. b) f(,, z) = +, + z,z + så (f(, 3, ) = +3, 3+, +3=7, 3, 5 c ) Gradienten

Detaljer