Prosjekt PLM, Innherred Samkommune: Utvikling av samla arealforvaltning(plan, bygning, oppmåling, landbruk, miljø) i Innherred Samkommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt PLM, Innherred Samkommune: Utvikling av samla arealforvaltning(plan, bygning, oppmåling, landbruk, miljø) i Innherred Samkommune."

Transkript

1 Prosjekt PLM, Innherred Samkommune: Utvikling av samla arealforvaltning(plan, bygning, oppmåling, landbruk, miljø) i Innherred Samkommune. Besvarelse av punkt 2 og 3 i forprosjektets mandat: Gi en status over dagens situasjon innen fagfeltet i kommunene. Organisering, bemanning, oppgaver, budsjett, utfordringer og kompetanse. Organisering Hvordan er plan, byggesak, oppmåling, GIS, landbruk og miljøoppgaver organisert i de ulike kommunene; Fagområde, Funksjon Plan Byggesak Oppmåling GeoData/GIS Landbruk Miljø: Forurensing., kom. utslipp, kulturminner, Friområder, friluft, biol. mangfold, naturvernlov vannressurslov Frosta Levanger Verdal Del av enhet for teknisk område og landbruk Del av enhet for teknisk område og landbruk Del av enhet for teknisk område og landbruk Del av enhet for teknisk område og landbruk Del av enhet for teknisk område og landbruk Resultatenhet plan og byggesak Resultatenhet plan og byggesak Resultatenhet oppmåling Resultatenhet landbruk Delt mellom resultatenhetene plan og byggesak, bygg og eiendom, vann og avløp, landbruk, kultur. Del av virksomhetsområde plan/landbruk Del av virksomhetsområde plan/landbruk Del av virksomhetsområde plan/landbruk (+ drift for GIS) Del av virksomhetsområde plan/landbruk Del av virksomhetsområde plan/landbruk, drift og kultur

2 Bemanning I oversikten følger samme oppdeling som under organisering, og synliggjør både antall årsverk og personer for fast ansatte. Midlertidige ansatte og prosjektstillinger innen de aktuelle fagområdene samles i en egen kategori annet. (Dobbelklikk på tabell, Excel-objekt) Fagområde Funksjon Frosta Levanger Verdal SUM årsv. still. årsv. still. årsv. still. årsv. still. Plan 0,5 1,3 2,6 3,0 2,5 3,0 5,6 7,3 Byggesak 0,5 1,3 3,8 4,0 2,7 3,0 7,0 8,3 Oppmåling/ GeoData - GIS 1,0 1,0 3,0 3,0 2,7 2,0 6,7 6,0 Landbruk Jordbruk 1,1 2,0 3,8 4,0 3,0 3,0 7,9 9,0 Skogbruk 1,0 1,0 0,4 1,0 1,4 2,0 Utmark 1,0 1,0 0,4 1,4 1,0 Miljø 1,0 1,0 0,3 1,3 1,0 Annet 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 5,1 7,6 15,2 16,0 12,0 12,0 32,3 35,6 2 av 13

3 Oppgaver Fagområde; plan, byggsak, oppmåling og GIS (PBO). Antall saker/beløp pr. år. X=En del oppgaver, ikke tallfestet Oppgaver FROSTA LEVANGER VERDAL Kommune-/kommunedelplaner: utarbeidelser behandlinger Arealplan hvert 4. år For øvrig: 0 Arealplan hvert 4. år For øvrig:1-2 Regulerings-/bebyggelsesplaner; egen utarbeidelser behandlinger 0, Sektorplaner; egen utarbeidelser behandlinger Utarb. av andre enheter Dispensasjoner; fradeling/omdisponering Byggesøknader Meldingspliktige tiltak Kart- og delingsforretninger; målebrev/rekvisisjoner / /110 Meglerpakken Annet på oppmåling; seksjonering, situasjonskart, egenerklæring, X X X sammenføyning Etablere kartdatabaser X X X Lage presentasjonsregler/innsynsløsninger og tilrettelegge data X X X Ajourføre kartdatabaser; bygg, veg, dek, plan, VA, biologisk mangf. X X X Større datafangstoppgaver; digitalisering av byggsaksarkiv X X X Produsere diverse temakart X X X Opplæring/brukerstøtte X X X Oppgradering av kartdatabaser X X X Sende oppdateringer mellom kommune-gab og riks-gab X X X Forurensingssaker Ansvar: miljøvernleder av 13

4 Fagområde; landbruk og miljø Antall saker pr. år. X=En del oppgaver, ikke tallfestet Oppgaver, J = jordbruk, S = skogbruk, U = utmark, M = miljø FROSTA LEVANGER VERDAL saker med utg.pkt i 2002-nivå Produksjonstilskudd/oppretting av feillister (J) Avløserordning, ferie/sykdom, førtidspensjonering landbruket (J) Endra jordarbeiding (J) Avlingsskadeerstatning (J) Kulturlandskap, STILK, områdetiltak (J) Organisert beitebruk (J) BU-midler, trad. og nye næringer, tekniske miljøtiltak (J) Landbruksregisteret, korreksjoner (J) Taksering tvangssalg (J) Landbruksvikar (J) 1 årsverk 1 årsverk 0 Skogavgift, tilskuddsordninger resultatkontroll (S) X Verneskoghogst godkjenning av meldinger (S) Særlovssaker (jord, skog, konsesjon) (J/S) Viltfond, fallvilt, omsetning/rapportering (U) Motorferdsel i utmark (U/M) Oppsyn (U) 1 mnd 27 dagsverk 1 mnd verk Viltlovsaker (Levanger og Verdal i viltnemnda)(u/m) Biologisk mangfold (M) 3 uker 30 dagsverk 25 dagsverk Friluftslov (M) 2-3 Lov om laksefisk og innlandsfisk (U/M) 2-3 X 3 dagsverk Forurensingslov (M) Ansvar: Plansjef 5 (10) Tilskuddsordningenes betydning for landbruket i mill. kr Kommentarfelt Landbruk og Miljø (se neste side) 4 av 13

5 Kommentarfelt Landbruk og miljø Utvikling av samla arealforvaltning(plan, bygning, oppmåling, landbruk, miljø) i Innherred Samkommune Miljø/Utmark: En del oppgaver som er definert som utmarksoppgaver i Verdal og Levanger er miljøoppgaver i Frosta. En avklaring på begrepene blir tatt i forbindelse med gjennomgang av framtidig arbeidsdeling i det videre arbeidet. Dette gjelder: Friområder, friluftslov, biol. mangfold, vilt, laks og innlandsfisk, motorferdsel i utmark. Felles: Mange henvendelser på enkeltsaker som krever oppfølging ut over nevnte områder. Mange små saksområder som i sum krever en del tid, for eksempel floghavreaksjon, oppfølging av saker fra SSB, overvåkningsflater, rapport frøsetting. Biologisk mangfold prosjekt inkl. revisjon av viltkartverk. Levanger: Sekretariat for fjellstyrene (60 saker pr. år), skogbrukssjef for Frosta (sakene er inkl. i oppsettet for Levanger ovenfor), Grønn Omsorg, Cittaslow (Lokale Mat- og handtverkstradisjoner og Bondens Marked), STILK-prosjekt Verdal: Arbeid sammen med Verdal Vekst ift. næringsutvikling, trefelling i boligfelt/kommunal skog 20 saker pr år, landbruksplan (VV) Frosta: Prosjekt innføring miljøledelse/miljøsertifisering som prosjekt innen Nordens grønne belte, prosjekt sikring av Hovdalsvatnet drikkevannskilde, prosjekt revidering trafikksikkerhetsplan, prosjekt landbruksplan 5 av 13

6 Budsjett Sum budsjett 2003 utgifter, inntekter og nto. utgifter. Lønnsmidler til faste stillinger og annen ressursbruk noteres på det enkelte fagområde. Andre budsjettmidler, prosjekter, støtte til næringsliv, org. m.v. plasseres som fotnote. Fagområde Funksjon Frosta Levanger Verdal SUM Utg. Innt. nto.utg. Utg. Innt. nto.utg. Utg. Innt. nto.utg. Utg. Innt. nto.utg. Plan Byggesak Oppmåling GeoData - GIS Landbruk Landbruksvikar Miljø SUM Miljøsatsing på Verdal og Levanger er bakt inn i budsjettene til plan/byggesak og landbruk. 6 av 13

7 Utfordringer Fagområde; Plan, byggsak, oppmåling og GIS Kommune: Frosta, Levanger, Verdal Fagområde Felles Plan Byggsak Utfordringer Frosta Levanger Verdal Kvalitetssikring Kompetanse Kvalitetssikring av arbeidsoppgaver Kompetanse Forutsigbarhet Mangler kompetanse på utarbeidelse av arealplaner. Tilsyn Estetikk Kompetanse servicekontoret Revisjon av arealdelen i Kom.delplan for: Ytterøy, Åsen, Frolfjellet, Sjøarealene Digitale planer Se planene i forhold til overordnede planer Planarkiv Ny plan- og bygn.lov Arkitektur/ estetikk/ byggeskikk Byggesaksarkiv Faglig god og rask saksbehandling Ny plan- og bygn.lov Tilsyn Oppmåling Utnytte kostbart utstyr GIS- løsninger, ny lov om eiendomsregistreringer, EUREF 89 Nytt måleutstyr Mer ressurser for å ivareta oppgaver innen areal-, tettsteds-, og trafikkplanlegging Etablering av digitalt planarkiv Oppgradering av miljøoppgaver og holdninger Mer tid til tilsyn Forbedre kompetanse på bygningsarkitektur Oppgaver til servicekontoret Oppgradere oppmålingsutstyr og kompetanse på dette Geodata-GIS Digitalisering Forbedre programvare. Kompetanseheving til flere personer Forurensing Se Landbruk og miljø Skaffe til veie kompetanse 7 av 13

8 Utfordringer Fagområde; Landbruk, miljø (Felles for alle kommunene) Sårbare for lengre tids fravær pga. små miljø. (Landbruksstillinger på kommunalt nivå er redusert med 40 50% siden 1990.) Forventninger fra brukerne. Kommunen tar for eksempel ikke lenger på seg gjødselplanlegging (Frosta har det, men som en betalingstjeneste), driftsplanlegging og bygningsplanlegging. Ressurser/tid til alle pålagte oppgaver, mf. prioriteringer. Går bl.a. ut over tilsyn og kontroll. Ressurser/tid til store utviklingsoppgaver, gjelder både utvikling av enhetene og av landbruket i kommunene. Lite kapasitet til bør-oppgaver jfr. forventninger som stilles fra sektormyndigheter i fylkeskommunen og hos fylkesmannen allerede i dag. Nye oppgaver tillagt kommunen vil kreve mer arbeid/økte ressurser for å fylle de krav regionale og sentrale myndigheter stiller, ved at det må lages tiltaks-/gjennomføringsplaner og krav om mer detaljert rapportering (på for eksempel miljø- og kulturlandskapsområdet). 8 av 13

9 SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats)- analyse på kompetanse i forhold til oppgaver innenfor arbeidsområdet. 1. Ta utgangspunkt i nåsituasjonen; summer opp styrker og svakheter med hensyn til kompetanse for arbeidsområdet i kommunen. 2. Vurdere framtida; summer opp muligheter og trusler i forhold til at arbeidsområdet plasseres i samkommunen. Fagområde; Plan, byggsak, oppmåling og GIS Kommune; Frosta STYRKER NÅTID SVAKHETER God kompetanse på saksbehandling innen plan- og byggesak. Avdelingen har god kompetanse på GIS og oppmåling i kommunal sammenheng både hva gjelder utdanning og praksis. I tillegg kommer kompetanse på IT fra utdanning og praksis Har god lokalkunnskap/oversikt samt nærhet til befolkningen i sin helhet. Har innarbeidede effektive rutiner og system. Svært delt ansvarsområde, 1 pers. på flere fagfelt. Mangler formell komp. for utarbeidelse av arealplaner. Den ansatte i oppmåling har i flere år vært driftsansvarlig for et EDB-nettverk. Dette har gitt en del restanser på saker etter delingsloven, hvilket medfører at det for øyeblikket er mindre tid til å jobbe med GIS. For liten tidsressurs til å utføre pålagte oppgaver Tilsyn på byggeplass er ikke prioritert. Få saker pr år innen noen saksfelt gir relativt lite effektiv saksbehandling på disse saksfeltene. Mer effektiv bruk av eksisterende kompetanse gjennom muligheten for spesialisering og derav større andel rutinearbeid. Større fagmiljø kan utvikle kompetanse m.v. Lettere å rekruttere nye fagfolk til større fagmiljø. Lettelse i samordningen/harmoniseringen innen problemstillinger som har effekt på tvers av kommunegrensene. Mindre ensomhetsfølelse. Lokalisering av fagfolk ute i kommunene vil muliggjøre fortsatt lokalkunnskap og nærhet til brukerne. Redusert effektivitet p.g.a økte avstander for de oppgavene som krever befaring og lignende Store datamengder krever gode dataløsninger. Forskjellige dataprogram/saksbehandlings-løsninger. Sprikende målsettinger i eksisterende planverk i hver av kommunene. Geografisk spredning av fagmiljø som må samarbeide, jf. utvikling subkulturer m.v. Spesialisering og innsnevring av fagfelt hos den enkelte saksbehandler gir utvikling mot redusert helhetstenkning Tap av eksisterende kompetanse. Faglige interessemotsetninger; "De store mot den lille". Resultat kan bli dårligere arbeidsmiljø. 9 av 13

10 MULIGHETER FRAMTID TRUSLER Fagområde; Plan, byggesak, oppmåling, GIS Kommune; Levanger STYRKER NÅTID SVAKHETER God lokalkunnskap Høg kompetanse på plan og byggesak Godt arbeidsmiljø God samhandling med andre fagmiljø Nærhet til brukerne God kontakt med politiske organ God forståelse av plansystemet og sammenhenger i plannivåene God økonomistyring Lavt sykefravær Mangler kompetanse på forurensning Arkivsystem Sårbar økonomi er avhengig av gebyrinntekter Lite rom for utviklingsarbeid Større fagmiljø Utvikle kompetanse på forurensning Bedre økonomi Styrke kompetansen Regional samordning på overordnede planer Samordnede saksbehandlingsregler kan gi økt effektivitet Bedre utnytting av IKT som hjelpemiddel Uklare grensesnitt når det gjelder ansvar og myndighet Redusert tilgjengelighet for brukerne Uklar ledelse Mindre allsidighet blant medarbeiderne Vanskelig å vite hva som er god organisering Uenighet mellom samkommunenivået og den enkelte kommune Tjenesteproduksjonen blir ikke bedre og billigere MULIGHETER FRAMTID TRUSLER 10 av 13

11 Fagområde; Plan, byggsak, oppmåling og GIS Kommune; Verdal STYRKER NÅTID SVAKHETER God kompetanse på alle fagfelt, med spesialkompetanse på GIS, landskaps-, tettsteds-, veg- og trafikkplanlegging. Effektivt system for byggsaksbehandling i form av skjema. Godt ajourførte kartbaser og tilrettelagte kartløsninger. Etablert digitalt byggsaksarkiv med egen kompetanse. Lokalkunnskap og nærhet til brukerne. Bredere fagmiljø. Større mulighet for spesialisering. Bedre utnyttelse og mer kostnadseffektive løsninger for oppmålingsutstyr og program-/maskinvare til GIS. Manglende personell- og økonomiressurser for å klare lovpålagte oppgaver innen akseptable tidsfrister. Mangler overlappende kompetanse på de fleste fagfelt. Lite effektivt faktureringssystem. Ikke tidsmessig oppmålingsutstyr Ikke godt nok utviklet programvare for GIS-løsninger Større avstand til brukerne og dårligere lokalkunnskap. Mister kontakt med øvrige samarbeidsfelt i kommunen. Usikkerhet omkring organisering på politisk og administrativt nivå. Usikkerhet omkring felles arkivsystem. Samlokalisering synes ikke å gi økonomisk besparelse Store datamengder krever gode dataløsninger. Forskjellige dataprogram/-løsninger. MULIGHETER FRAMTID TRUSLER 11 av 13

12 Fagområde: Landbruk og miljø, Kommunene: Levanger, Verdal, Frosta STYRKER NÅTID SVAKHETER God lokal kunnskap /stabil bemanning Tidvis knapt bemannet - liten tidsressurs- bredt spekter av oppgaver Klar ansvarsfordeling - godt samarbeid/arbeidsmiljøeffektiv oppgaveløsning Tilstrekkelig fagkompetanse - ikke tema som må styrkes Nærhet til brukerne Hensiktsmessig organisert og plassert, fysisk nærhet i forhold til samarbeid m/teknisk Har innarbeidede effektive rutiner og system Godt samarbeid med lokale lag og org. Lite kapasitet til "bør/kan -oppgaver" som miljø - lokal agenda, forurensning (Levanger mangler fagkomp. på miljø), utviklinsoppgaver Lite fagmiljø. Sårbare for lengre fravær. Få å diskutere med. For lite tid til kontroll- og tilsynsoppgaver. Lite spesialisering. Få saker pr. år innen noen saksfelt gir relativt lite effektiv saksbehandling. Har ansvar ut over vanlige miljøoppgaver som tar ressurs fra landbruk og miljø (Frosta) Lavt sykefravær (1 langtidsfravær på Verdal) Større fagmiljø Mulighet (se * under Trusler) for spesialisering som kan gi mer kompetent saksbehandling. Bedre miljø/forurensingsforvaltning (Levanger) Bedre vikarsituasjon/overlapping Større (kommuneovergripende) fagprosjekt kan organiseres bedre Lettere å rekruttere nye fagfolk (Frosta, men gjelder vel. også generelt) Mulighet for å ta nye oppgaver betinger økonomiske rammer for det, evt. eff. gevinst. Fare for red. effektivitet og økte kostnader pga lengre befaringstid/ større distrikt, integrering av ulike IT system (investering/ opplæring). Ny org.modell politisk/adm. kan komme til å kreve lang innkjøring. "Omorganiseringsslitasje" etter mange år med OU-prosjekter. Reduserte rammer. Spesialiseringseffekter (*) smuldres opp ved at ledige stillinger ikke besettes. Fjernere for brukerne Kulturkollisjon Tap av eksisterende kompetanse pga. omstruktureringsprosessen. Spesialisering m.f. redusert helhetstenking. Mer ensidige oppgaver. Geografisk spredning av fagmiljø utvikling av subkultur. MULIGHETER FRAMTID TRUSLER 12 av 13

13 Oppsummering av kompetansen i PBO og LM på bakgrunn av oppsettet over kompetanse i de enkelte kommunene og SWOT-analysen: Det er god kompetanse på saksbehandling innen byggesak og oppmåling/gis i alle kommuner. Frosta mangler formell kompetanse på utarbeidelse av arealplaner (har realkompetanse). På dette området kan Levanger og Verdal utfylle Frosta. Levanger mangler kompetanse på forurensing, et område hvor Frosta kan utfylle Levanger. Alle kommune har god kompetanse innen landbruk. På Frosta blir ressurspersonene innen landbruks- og miljø delvis brukt til andre oppgaver. 13 av 13

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Frosta Levanger - Verdal

Frosta Levanger - Verdal Frosta Levanger - Verdal BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Omfatter: Barnevern Helsesøster- og jordmortjenesten PP-tjenesten SLUTTRAPPORT fra forstudiet Utarbeidet september 2003 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon)

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon) Innherred samkommune Årsrapport 2007 (foreløpig versjon) Verdal, 21. februar 2008 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 4 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune Deltakere: Navn Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Terje Wist

Detaljer

Oppgaven til de enkelte gruppene var å levere en delrapport på maks 5 sider med svar på følgende spørsmål:

Oppgaven til de enkelte gruppene var å levere en delrapport på maks 5 sider med svar på følgende spørsmål: Innhold Mandat... 3 Oppgave og gjennomføring... 3 Konklusjon... 4 Faktagrunnlag... 6 Delutredning 1: Helse... 10 Delutredning 2: Oppvekst... 13 Delutredning 3: Teknisk... 15 Delutredning 4: NAV... 17 Delutredning

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Tema:

Sluttrapport Forprosjekt Tema: Sluttrapport Forprosjekt Tema: Stabsfunksjoner i Innherred samkommune (ISK) og i Levanger og Verdal kommuner Deltakere: Navn Øystein Lunnan Rolf Holberg Jarle Øra Endre Kanestrøm Hilde Føll Rolle/ansvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side 1 13.05.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 4 1.3. Rammer... 4 1.4. Gjennomføring... 4 2. Omfang og avgrensninger...

Detaljer

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015 Evaluering INVEST 0 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 2 1.0 INNLEDNING. I FORBINDELSE MED

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2007

Innherred samkommune. Budsjett 2007 Innherred samkommune Budsjett 2007 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 30.11.2006 1. Innledning...3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar...3 1.2 Formål og hovedmål...3 1.3 Enheter i

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer