Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune"

Transkript

1 Oppvekst i Levanger kommune

2 Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen (09/10) : 2326

3 Prognosen videre etter SSB sine tall ( NB! Inkluderer privatskolene og innflytting) Prognose SSB 2005 og 2008 og reelle tall 6-15 år Levanger kommune Reelt

4 Fordeling av fellesinntektene etter finans Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Revidert Ø.plan Budsjett Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr budsjett Andel Politisk ,0 % Rådmannen m/stab ,1 % Næringsutvikling ,4 % Felleskostnader ,1 % Kirken ,2 % NAV ,5 % Innvandrertjenesten ,2 % Sum oppvekst ,5 % Sum pleie og omsorg ,9 % Kultur ,9 % Drift / anlegg ,2 % Bygg og eiendom ,2 % Kom. Teknikk (VannAvløp) ,0 % Kom. Teknikk (Vei,P,P) ,1 % Brann/feiervesen ,7 % Helse-rehab ,4 % Innherred Samkommune ,1 % SUM RAMME Driftsmargin/resultat

5 Midtlyngutvalget: Fire sentrale utfordringer (I forhold til å gi tilpassa og likeverdig opplæring) Ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet Ulik forståelse og praktisering av regelverket Følge: Stor variasjon på kvaliteten på opplæringen Mangel på samordning og samarbeidskompetanse Konsekvens: Dobbeltarbeid og manglende helhetstenkning og sammenheng i tilbudet Forhold knyttet til den spes.ped. innsatsen Den spesialped. innsatsen kommer for sent Sammenhengen i tilbudet blir ikke ivaretatt godt nok

6 Andre utfordringer Levanger kommune Grunnleggende ferdigheter: Hver fjerde 15- åring går ut grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter (st.meld 16) Utfordringer ift læringsmiljø/mobbing Spesialundervisning: Antall henvisninger øker med barns alder 1 av 4 (på landsbasis) avbryter videregående skole, (Tall fra Levanger vgs. skoleåret 08/09: 2,9% sluttet, 3,6% ikke bestått) Barnevern: Antall meldinger øker

7 Henvisninger til PPT Antall henvisninger Antall henvisninger

8 Utvikling meldinger og tiltak barnevern Meldinger Tiltak

9 Hvor kommer meldinger fra? (2008) Skole Barnehage UDI/mottak Kommunal instans Foreldre/familie

10 Utfordringer framover Drukner barn i eldrebølgen? Levanger kommune Økning av barn, unge og foreldre som trenger ekstra hjelp og oppfølging i barnehage og skole. Økt behov for hjelp, råd og veiledning, økt antall bekymringsmeldinger og henvisninger til hjelpetjenestene i 1.linje. Flere akutte saker. Nye oppgaver og kvalitetskrav fra staten. Regninga skal betales innenfor stramme rammer

11 Men vi gjør det ikke så verst 100 Nasjonale prøver 2009 Lesing 5 trinn Levanger N-T Landet Verdal Lesing 2009 Nivå1 Lesing 2009 Nivå2 Lesing 2009 Nivå3 11

12 Her har vi fortsatt litt å gjøre 100 Nasjonale prøver 2009 Engelsk 8.trinn Nivå5 Nivå4 Nivå3 Nivå2 Nivå Levanger Verdal NT Landet 12

13 Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon Overordnede mål Satsingsområder, hovedmål og vegvalg for kommunedelplaner KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utfordringsdokument KOMMUNEDELPLANER Delmål Tiltaksplan, minimum 4 år Enhets-/ virksomhetsplaner / fagplaner ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM 4 år BUDSJETT 1 år Prioriterer mellom kommunedelplaner

14 Kommunedelplan oppvekst Mål: Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole, inkludert bygg, uteområder og veger. Sikre et kvalifiserende utdanningsløp for alle.

15 Kommunedelplan oppvekst Gjennomgående strategier (vegvalg): Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/ barnehage og barne- og familietjenesten (BaFa) Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats.

16 Fokusområder Grunnleggende ferdigheter Språk og kommunikasjon/lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig, Antall, rom og form/regne, Digital kompetanse Læringsmiljø Gruppe/klasseledelse, relasjoner, sosial kompetanse, mobbing, bruk av regler, samarbeid med heimene Barn og unges helse Familie- og relasjonsforhold, fysisk aktivitet, søvn, kosthold, Kompetanseutvikling

17 Satsingsområder de siste årene Tilpasset opplæring læringsstrategier EVU engelsk, matematikk og lesing Bedre vurderingspraksis å sette mål for arbeidet, gi tydelige framovermeldinger Aksjonslæring få lærerne til å evaluere egen praksis i samhandling med kollegene Tverrfaglig satsing i oppvekstplana: Læringsmiljø Grunnleggende ferdigheter Barns helse 17

18 Svarene rett hjelp til rett tid Tidlig tverrfaglig innsats. (Slutt med vente og se.) Klare og samstemte mål og prioriteringer. Økt kompetanse til å se, stille spørsmål, forstå for deretter å handle riktig. Systemrettet tiltak i familiene. Bruk av metoder som foreldretrening, familieveiledning og familie- og nettverksmøter. Omfattende lavterskeltilbud i helsestasjon, barnehage og skole. Systemtiltak og individtiltak - to sider av samme sak. Vi må ha både og ikke enten eller. Dette diskuteres nå i arbeidet med oppvekstplana.