Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 2015/2016"

Transkript

1 Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærer: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Heidi Angelsen Arbeidsmåter Skriftlig oppgaveløsing, individuelt og i gruppe Muntlig bruk av matematikk, grupper og hel klasse Tavleundervisning Lekser Lommeregner og datamaskin Gruppearbeid Vurdering Arbeid med faget hjemme og på skolen Muntlig aktivitet Mindre skriftlige prøver, hel- og halvdagsprøver Individuelt arbeid Gruppearbeid

2 Basert på K0 vektlegger vi disse fem grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig stille spørsmål, argumentere og forklare drøfte matematiske problemer og løsningsstrategier delta i fagsamtaler Å kunne utrykke seg skriftlig løse problemer ved hjelp av matematikk beskrive og forklare en tankegang lage tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagrammer bruk av symboler og matematisk fagspråk Å kunne lese tolke og bruke tekster med matematisk innhold og med innhold fra hverdagslivet for eksempel diagrammer, tabeller, symboler og formler Å kunne regne utforske og løse problemer av praktisk og dagligdags karakter løse matematiske problemer ved hjelp av ulike regneoperasjoner bruke varierte fremgangsmåter, gjøre overslag og vurdere rimelighet i svar Å kunne bruke digitale verktøy bruke excel til å løse matematiske problemer og visualisere resultater.

3 Framdriftsplan: Kapittel 1 Tall Uke / Regneartene Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon, Divisjon Uke Vi multipliserer og dividerer først 19 Negative tall 1 Verdien av et tall 1 Addisjon og subtraksjon Multiplikasjon og divisjon Vi regner mer med negative tall Uke Tall skrevet på forskjellige måter 7 Potenser 7 Tierpotenser 8 Standardform 0 Bokstaver som en forkortelse for tall Uke 7 Tallmønster Figurtall Kvadrattall 8 Kvadratrot 0 Tallrekker Uke 8 Tallforhold Vi regner med tallforhold Blandingsforhold Vi øver mer 8 Kapittel Algebra Uke 9 Vi regner med bokstaver Vi regner sammen bokstavledd Bokstavuttrykk og parenteser Potenser med bokstaver 8 Vi multipliserer med bokstaver 8 Vi multipliserer potenser 0 Vi regner sammen ledd med potenser Uke 0 Vi multipliserer med et parentesuttrykk Vi multipliserer to parentesuttrykk 7 Uke 1 Høstferie Uke Verdien av et uttrykk 70 Verdien av en formel 70 Vi øver mer 7

4 Kapittel Likninger Uke / Vi løser likninger 78 Subtraksjonsregelen 78 Addisjonsregelen 79 Flytte-bytteregelen 80 Divisjonsregelen 81 Multiplikasjonsregelen 8 Er løsningen riktig? 8 Vi løser større likninger 8 Uke / Likninger med parenteser 87 Andregradslikninger 88 Vi øver mer 90 Kapittel Matematikk i dagliglivet Uke 7 Vi gjør om en formel 9 Vi bruker likningsreglene på en formel 9 Vi løser geometriske problemer 9 En formel kan bli til en likning 9 Utenlandske penger 99 Fra utenlandske til norske penger 100 Uke 8/9 Fra norske til utenlandske penger 10 Vi finner kursen 107 Prosent 109 Vi finner delen 109 Vi finner prosenten 111 Uke 0/1 Vi finner prosenten når noe øker eller avtar 11 Vi finner prosenten når to størrelser sammenliknes 11 Fart, tid og strekning 117 Vi finner farten 117 Vi finner strekningen 119 Uke Vi finner tiden 11 Omgjøring av tidsenheter 1 Målestokk 17 Vi finner avstanden i virkeligheten 17 Vi finner avstanden på bildet 19 Vi finner målestokken 10 Uke Lønn, skatt og feriepenger 1 Timelønn 1 Årslønn 1 Feriepenger 1 Skatt 18 Indirekte skatter 10 Merverdiavgift 10 Hvis vi står fast 1 Vi bruker likning 1 Uke Internett et nyttig hjelpemiddel 1 Vi planlegger ei reise 1 Uke Vi øver mer 17

5 Kapittel Geometri i planet Uke Pytagoras, en gresk filosof 1 Rettvinklet trekant 1 Læresetningen til Pytagoras 1 Vi regner ut lengden av hypotenusen 18 Vi regner ut lengden av katetene 10 Konstruksjon 1 Vi konstruerer vinkler 1 Uke 7 Vi konstruerer normaler 1 Vi konstruerer paralleller 1 Vi konstruerer trekanter 1 Vi konstruerer firkanter 18 Vinkelsum 170 Vinkelsummen i trekanter 170 Vinkelsummen i mangekanter 171 Areal og omkrets 17 Lengdeenhetene 17 Uke 8 Vinterferie Uke 9 Arealenhetene 17 Kvadrat 177 Rektangel 179 Parallellogram 18 Trekant 18 Uke 10/11 Trapes 18 Sirkel 188 Sammensatte figurer 190 Vi øver mer 19 Kapittel Funksjoner Uke 1 Påskeferie Uke 1/1 Plassering i rutenett 00 Koordinatsystemet 00 Å vise sammenhenger mellom størrelser 0 Vi lager tabell og tegner en graf 0 Hva beskriver grafen? 0 Vi tegner fartsdiagrammer 08 Uke 1 Lineære funksjoner 11 Vi lager en funksjon og tegner grafen 11 Vi tegner en graf med regnearket 1 Funksjonen y = ax + b 17 Grafen til lineære funksjoner 18 Vi øver mer 0 Uke 1 Kapittel 7 Geometri i rommet Uke 17 Volum Volumenhetene Volumet av rette prismer 9

6 Hva er grunnflaten i rette prismer? Volumet av en sylinder Uke 18 Volumet av en pyramide og en kjegle 9 Volumet av ei kule Overflate Overflaten av rette prismer Uke 19 Overflaten av en sylinder 9 Tetthet Masseenhetene Vi regner med tetthet Vi øver mer 7 Kapittel 8 Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet Uke 0/1 Statistikk Hvilken diagramtype skal vi velge? Variasjonsbredde, gjennomsnitt, median og typetall Tegne diagrammer digitalt 8 Vi gjennomfører en undersøkelse 9 Uke Kombinatorikk 70 Hvor mange muligheter finnes det? 70 Sannsynlighet 7 Hvor sannsynlig er det? 7 Sannsynlighet ved en serie hendelser 7 Vi øver mer 78 Kapittel 9 Målestokk og mønster Uke Målestokk 8 Kongruensavbildninger 89 Matematikk i kunsten 89 Uke Evnt. Repetisjon

7 VURDERING MATEMATIKK, ETTER 10.TRINN. TALL OG ALGEBRA Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Kar. -Sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter -Regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk Høy Reflekterer rundt metodevalg, og bruker hensiktsmessige strategier for løsning av matematiske problemer. Kan regne med promille og regne med tall på standardform. Kan reflektere og vurdere hensikten rundt bruk av standardform. (normalform). Middels Mestrer sammenhengen mellom tall, desimaltall, brøk og prosent og kan gjøre bruk av dette. Kan regne med promille, og kan til en viss grad skrive tall på standardform (normalform). Lav Kan regne med enkel bruk av tall, desimaltall, brøker og prosent. -Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger -Utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene -Behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner Høy Kan gjøre nytte av faktorisering og primtall i ulike sammensatte beregninger. Mestrer bruk av kvadratrot i ulike sammenhenger. Behersker ulike regnearter med potensuttrykk. Kan bedømme hvor det er hensiktsmessig å bruke potensform. Middels Kan faktorisere og gjøre rede for primtall og bruke dette i ulike sammenhenger. Kan regne med potenser, og gjøre bruk av kvadratrot i ulike sammenhenger. Lav Kan i noen grad bruke og forklare hva primtall og kvadratrot er. Kjenner til tall på potensform. Høy Kan reflektere og analysere omkring hensiktsmessige strategier og metoder i hode- og overslagsregning. Behersker de fire regneartene med tall uten tekniske hjelpemidler. Middels Kan hensiktsmessige strategier og metoder i hode- og overslagsregning. Kan bruke de fire regneartene uten tekniske hjelpemidler. Lav Klarer å benytte seg av noen metoder i hode og overslagsregning. Kan bruke de fire regneartene med enkle tall uten tekniske hjelpemidler. Høy Behersker svært godt kompliserte algebrauttrykk. Kan overføre talluttrykk til algebraiske uttrykk. Middels Mestrer sammensatte uttrykk hvor det inngår multiplikasjon. Kan multiplisere og løse opp parenteser med ulike fortegn. Lav Klarer å trekke sammen enkle algebrauttrykk. Kjenner noe til fortegnsreglene.

8 -Løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente -Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi Høy Kan løse kompliserte likninger. Bruker likninger til å løse ulike problemløsningsoppgaver. Kan løse ulikheter og likninger med to ukjente grafisk og algebraisk. Kan reflektere/vurdere hvilken metode som er mest hensiktsmessig. Middels Løser sammensatte likninger med flere ledd hvor multiplikasjon, divisjon og brøk inngår i likningen. Kan løse enkle ulikheter og enkle likninger med to ukjente. Lav Løser svært enkle likninger med få ledd. Høy Kunne sette opp et budsjett og føre et regnskap, på papir og digitalt, for enkeltpersoner og familier. Kunne vurdere realismen i budsjettet. Middels Kan lage et budsjett på papir og digitalt. Kunne regne med lønn og skatt. Kunne føre et regnskap for enkeltperson. Lav Kjenne til budsjett og skille mellom utgifter og inntekter. -Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design Høy Kan framstille diagrammer skriftlig og ved hjelp av digitale hjelpemidler. Kan analysere og reflektere over diagrambruk. Velger hensiktsmessige diagrammer til å illustrere ulike sammenhenger. Middels Kan lage diagrammer med formler skriftlig og ved hjelp av digitale hjelpemidler. Kan lese ulike diagrammer og hente ut hensiktsmessig informasjon. Lav Klarer å lage enkle diagrammer skriftlig og ved hjelp av digitale hjelpemidler. GEOMETRI Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Kar. -Analysere, også digitalt, Høy Kan finne areal og omkrets av geometriske figurer. Kan resonnere egenskaper ved to- og seg fram til hvordan man finner omkrets og areal av sammensatte tredimensjonale figurer og figurer. Kan regne volum og overflate av to- og tredimensjonale anvende disse i forbindelse figurer. med konstruksjoner og Middels Kan navngi, finne areal og omkrets av ulike geometriske figurer. Kan beregninger beskrive og navngi tredimensjonale figurer. Kan regne volum og overflate av prisme, sylinder og terning. Lav Kan navngi og finne areal og omkrets av noen geometriske figurer. Beskrive og navngi noen tredimensjonale figurer. -Utføre og begrunne Høy Behersker godt konstruksjon og avbildninger av mangekantede geometriske konstruksjoner geometriske figurer og kan bruke dette i mer avanserte oppgaver.

9 og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler -Bruke formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av ukjente størrelser -Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av ulike hjelpemidler Middels Kan konstruere og halvere vinkler. Kan konstruere trekanter og enkelte mangekantede geometriske figurer. Kan konstruere midtnormaler og parallelle linjer. Lav Kan til en viss grad konstruere vinkler på 0, 0 og 90, samt normaler. Kan tegne og foreta enkle konstruksjoner av trekanter. Høy Behersker godt Pytagoras læresetning og kan anvende denne til beregninger i ulike sammensatte geometriske figurer. Kan utføre beregninger ved hjelp av formlikhet. Middels Kan forklare Pytagoras læresetning og bruke denne i utregning av sider og areal i geometriske figurer. Kjenner til formlikhet. Lav Kjenner til Pytagoras læresetning. Kan navngi sidene i en rettvinklet trekant. Høy Kan lage og tolke godt arbeidstegninger og kan tegne perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt. Middels Kan tolke arbeidstegninger, tegne perspektivtegninger og forklare begrepet forsvinningspunkt. Lav Kan tolke enkle arbeidstegninger og tegne enkle perspektivtegninger. -Bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske former -Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur Høy Kan avbilde figurer i koordinatsystem. Kan tolke og gjøre rede for egenskapene til avbildingene. Middels Kan bruke koordinatsystemet til å framstille geometriske figurer, og kjenner til egenskaper ved disse. Lav Kan sette inn koordinater i et koordinatsystem og tegne figurer av disse. Høy Kan utforske og eksperimentere med geometriske figurer, se sammenhenger mellom ulike figurer og formulere logiske resonnement. Middels Kan se sammenhenger mellom ulike geometriske figurer og gjenkjenne disse i teknologi, kunst og arkitektur. Lav Kan gjenkjenne enkle sammensatte geometriske figurer som har betydning i teknologi, kunst og arkitektur. MÅLING Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Kar. -Anslå og beregne lengde, Høy Kan regne areal, omkrets, overflate og volum av ulike sammensatte omkrets, vinkel, areal, geometriske figurer. Kan klassifisere vinkler. Kan tolke, bruke og overflate, volum og tid, og endre målestokk. Kan bruke og bedømme hensiktsmessige kunne bruke og endre benevninger.

10 målestokk -Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet -Gjøre rede for tallet og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum Middels Kan regne areal, omkrets, overflate og volum av ulike geometriske figurer. Kan klassifisere vinkler. Kan bruke kart og målestokk til beregninger. Kan regne med tid. Lav Kan regne areal og omkrets av enkle geometriske figurer. Kjenner til begrepene spiss, rett og stump vinkel. Kan inndeling av klokken. Høy Kan bruke hensiktsmessige måleenheter og målemetoder til å forklare sammenhenger. Kan foreta omgjøringer til nødvendige utregninger. Kan vurdere presisjon og usikkerhet ved målinger og utregninger. Middels Kan bruke hensiktsmessige måleenheter til å forklare sammenhenger og til utregning. Kan foreta enkle omgjøringer. Lav Kan de mest vanlige måleenhetene for lengde, masse, areal, volum og tid. Høy Behersker begrepet og kan bruke tegnet i ulike beregninger. Middels Kan bruke tegnet i formler hvor inngår. Lav Kan identifisere tegnet og ha kjennskap til at det brukes i utregninger. STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Kar. -Gjennomføre undersøkelser og bruke ulike databaser til å søke etter og analysere statistiske data og utvise kildekritikk -Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og Høy Kan analysere og drøfte statististiske data. Kan vise kildekritikk. Kan samle inn og bearbeide data i en frekvenstabell. Kan framstille data i stolpe-/søyle-, histo- og sektordiagram med og uten digitale hjelpemidler med nødvendige titler og dataetiketter. Behersker mål for sentraltendens og spredningsmål og kan foreta utfyllende analyser i forhold til tallmaterialet. Middels Kan hente ut nyttig informasjon av statistiske data. Kan samle inn og bearbeide data i en frekvenstabell. Kan framstille data i diagrammer som søyle-/stolpe-, histo- og sektordiagram med og uten digitale hjelpemidler. Behersker mål for sentraltendens og spredningsmål.

11 uten digitale verktøy Lav Kan lese enkle statistiske data. Kan til en viss grad samle inn og bearbeide data i en enkel frekvenstabell. Kan framstille data i enkle diagrammer som søyle-/ stolpediagram med og uten digitale hjelpemidler. Kan finne gjennomsnitt. -Bestemme sannsynligheter gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill -Beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall -Vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske problemer Høy Forstår og kan forklare sannsynlighetsbegrepet. Kan beregne sannsynlighet og tenke utfallsrommet for alle gitte hendelser. Kan begrunne sannsynlighet knyttet opp til en praktisk situasjon. Behersker godt sannsynlighet uttrykt i brøk, prosent og desimaltall. Middels Kan gjøre nytte av sannsynlighetsbegrepet. Kan tenke utfallsrom for noen hendelser. Kan begrunne sannsynlighet knyttet opp til en praktisk situasjon. Behersker sannsynlighet uttrykt i brøk, prosent og desimaltall. Kan finne sannsynligheter for flere hendelser. Lav Kjenner til begrepet sannsynlighet. Kan eksperimentere og foreta enkle sannsynlighetsberegninger. Kan tenke sjanser og tenke enkel prosent. Høy Har forståelse for begrepet kombinatorikk og kan vise med eksempler ulike kombinasjoner. Middels Kan finne noen kombinatoriske sammensettinger. Lav Kan finne noen enkle kombinatoriske sammensettinger. FUNKSJONER Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Kar. -Lage, på papiret og Høy Kan identifisere og utnytte egenskapene til ulike funksjoner. Kan digitalt, funksjoner som fremstille og tolke funksjoner fra formler, tekster og tabeller. Kan beskriver numeriske reflektere og hente ut informasjon fra ulike grafer og sammenhenger og funksjonsuttrykk. Kan benytte seg av de ulike funksjonsuttrykkene praktiske situasjoner, for å fremstille en praktisk situasjon digitalt og på papiret. tolke disse og oversette mellom ulike

12 representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst -Identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner og gi eksempler på disse funksjonenes tilknytning til praktiske situasjoner Middels Kan fremstille og tolke en enkel lineær funksjon. Kan hente ut informasjon fra grafer og tabeller. Behersker til en viss grad proporsjonale, omvendt proporsjonale og enkle kvadratiske funksjoner. Kan omforme enkle tekstoppgaver til funksjonsuttrykk. Lav Kan hente ut informasjon fra enkle grafer og tabeller. Skien 1. aug. -1 Heidi Angelsen

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn)

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Hoved- områder Tall og Algebra Fokus (læringsmål) Tall Addere, subtrahere, multiplisere og dividere med heltall, flersifrete tall og desimaltall

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Fag: Matematikk Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 9 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Faktor 2 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

FAG: Matematikk TRINN: 10

FAG: Matematikk TRINN: 10 FAG: Matematikk TRINN: 10 Områder Kompetansemål Fra Udir Operasjonaliserte læringsmål - Breidablikk Vurderingskriteri er Tall og algebra *kunne samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent,

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2015 /2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 08.09.2014 Faglærer:

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 20.08.2015 Faglærere:

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Tema: Tall og algebra Kunne skrive tall på ulike måter. Skrive veldig store og små tall

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Jan Abild, Steffen Håkonsen, Peter Sve, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer