LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik: Å kunne uttrykkje seg munnleg i matematikk inneber å gjere seg opp ei meining, stille spørsmål, argumentere og forklare ein tankegang ved hjelp av matematikk. Det inneber òg å vere med i samtalar, kommunisere idear og drøfte problem og løysingsstrategiar med andre. Å kunne uttrykkje seg skriftleg i matematikk inneber å løyse problem ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Ein lagar teikningar, skisser, figurar, tabellar og diagram. I tillegg nyttar ein matematiske symbol og det formelle språket i faget. Å kunne lese i matematikk inneber å tolke og dra nytte av tekstar med matematisk innhald og med innhald frå daglegliv og yrkesliv. Slike tekstar kan innehalde matematiske uttrykk, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement. Å kunne rekne i matematikk utgjer ei grunnstamme i matematikkfaget. Det handlar om problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt i praktiske, daglegdagse situasjonar og matematiske problem. For å greie det må ein kjenne godt til og meistre rekneoperasjonane, ha evne til å bruke varierte strategiar, gjere overslag og vurdere kor rimelege svara er. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.

2 Hovudområde for faget matematikk Tal og algebra Dette hovedområdet handlar om å utvikle tallforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvalifisere mengder og storleikar. Tal omfattar både heile tal, brøk og desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar. Algebra blir òg nytta i samband med hovudområda geometri og funksjonar. Geometri Geometri i skolen handlar mellom anna om å analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og gjere konstruksjonar og berekningar. Ein studerer dynamiske prosessar, som spegling, rotasjon og forskyving. Hovudområdet omfattar òg det å utføre og beskrive lokalisering og flytting. Måling Måling vil seie å samanlikne og oftast knyte ein talstorleik til eit objekt eller ei mengd. Denne prosessen krev at ein bruker måleiningar og høvelege teknikkar, målereiskapar og formlar. Vurdering av resultatet og drøfting av måleusikkerheit er viktige delar av måleprosessen. Statistikk, sannsyn og kombinatorikk Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er sentralt i statistikk. I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar å finne tal på, og det er ofte nødvendig for å kunne berekne sannsyn. Funksjonar Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.

3 Kompetansemål 10. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter 2. Regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk 3. Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger 4. Utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene 5. Behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner 6. Løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Tall og algebra 1. Elevene skal kunne regne sikkert mellom de ulike uttrykksformene brøk, desimaltall og prosent 2. De skal forstå og kunne regne med promille 3. De skal kunne skrive store og små tall på standardform 1. Elevene skal automatisere brøkregning 2. De skal kunne dividere brøk med brøk (og forenkle brudne brøker) 3. De skal kunne forenkle brøkuttrykk 1. Elevene skal kunne primtallsfaktorisering 2. De skal kunne multiplisere og dividere potenser med samme grunntall 3. De skal forstå begrepet kvadratrot og kunne bruke det i beregninger 1. Elevene skal arbeide med å utvikle egne strategier når det gjelder hoderegning 2. De skal kunne bruke overslagsregning som et hjelpemiddel ved skriftlig regning 3. De skal automatisere skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene 1. Elevene skal kunne regne med bokstavuttrykk, trekke sammen uttrykk, faktorisere, løse opp parenteser, og regne med brøkuttrykk med ett ledd i nevneren. 2. De skal kunne regne med formler, også omregning mellom ulike formler 1. Elevene skal løse likninger av første grad med en ukjent, både ferdig oppstilte og uoppstilte Idébanken Primtallsfaktorisering er det naturlig å ta for seg når de jobber med brøk Kvadratrot kommer naturlig inn f. eks i forbindelse med Pytagoras eller 2. gradsligninger Hoderegningstester Muntlig: Forklare algoritmene de bruker Digitalt: Grafisk løsning av likningssystemer med to ukjente

4 7. Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi 8. Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design 1. Analysere, også digitalt, egenskaper ved to og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger 2. Utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler 2. De skal løse enkle lineære likningssystemer med to ukjente (Når det gjelder likningssystemer med to ukjente, må det vurderes om elevene skal gjøres kjent med flere løsningsmetoder enn den grafiske) 1. Elevene skal kunne sette opp enkle budsjett, og gjøre beregninger omkring privat økonomi 1. Elevene skal utvikle problemløsningsstrategier, og kunne gjennomføre prosjekter med og uten digitale hjelpemidler, blant annet innenfor teknologi og design 2. De skal finne tallmønster og sette opp bokstavuttrykk som beskriver mønsteret Geometri 1. Elevene skal lære, samt kunne anvende, formlene for: - areal av firkant, trekant og sirkel - overflate og volum av kube, prisme og sylinder 2. De skal kunne anvende formlene for: 3. -volum og overflate av kjegle, pyramide og kule 4. De skal kunne forklare hvordan tallet framkommer som et geometrisk forhold, kunne formlene for areal og omkrets av en sirkel, og bruke dem i beregninger 1. Elevene skal kunne konstruere parallelle linjer, normaler (herunder også midtnormaler og nedfelling av normal fra et punkt ned på ei rett linje) 2. De skal kunne halvere vinkler, konstruere vinkler på 90 o og 60 o, samt halveringer og sammensetninger av disse Bruke dette i forbindelse med arrangementer på skolen, f. eks elevkvelder, aktivitetsdager, OD etc. Digitalt: Bruke regneark til å sette opp budsjett og føre regnskap Digitalt: Prøve- og feile-metoden, internett som informasjonskilde, utføre beregninger ved hjelp av regneark Tallet π og ulike beregninger tilknyttet π er et kompetansemål under målinger. Digitalt: Bruke programvare for å analysere to- og tredimensjonale figurer (Relevant programvare bør være tilgjengelig på skolenett!) Bruke internett for å finne informasjon om π. Evt. legge fram resultatet muntlig. Det må vurderes å ta med rotasjon og rotasjons-symmetri

5 3. Bruke formlikhet og Pytagoras setning i beregning av ukjente størrelser 4. Bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske former 5. Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av ulike hjelpemidler 6. Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur 1. Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk 3. De skal kunne konstruere tangenter til en sirkel, samt vite at enhver korde er normal til radius, og bruke dette til å finne sentrum i en sirkel 4. De skal kunne utføre og begrunne konstruksjoner av geometriske figurer 5. Elevene skal kunne definere hva som menes med formlikhet, og bruke dette til å vurdere om to figurer er formlike 6. De skal forstå når to figurer er kongruente 7. Elevene skal kunne utføre speiling ved tegning og konstruksjon og være kjent med symmetribegrepet 1. De skal kunne bruke formlikhet til å foreta beregninger av vinkler og sider i geometriske figurer 2. De skal kunne bruke Pytagoras setning til å beregne ukjente sider i rettvinklede trekanter 1. Elevene skal kunne plassere geometriske figurer i et koordinatsystem, og bruke koordinatene til å finne egenskaper figurene har 1. Elevene skal kunne tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter 1. Elevene skal utforske, eksperimentere med og formulere logiske tankerekker innenfor geometri 2. De skal kunne gjøre rede for geometriske ideer og forhold som har hatt særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur Måling 1. Elevene skal anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid 2. De skal kunne regne sikkert med tid, og gjøre om fra timer, Samsvarende vinkler, toppvinkler, periferivinkler, sentralvinkler etc trekanter Likebeinte, rettvinklede trekanter. Digitalt: Informasjon på nettet om matematikeren Pytagoras Aktuelt å bruke dette ved jobbing med teknologi og design. Naturlig med et samarbeid med kunst- og håndverksfaget her. Det gyldne snitt Fibonacci-tallene Er svaret ditt fornuftig?

6 2. Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet 3. Gjøre rede for tallet og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum 1. Vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske problemer 2. Beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall 3. Bestemme sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill minutter og sekunder til desimaltall og omvendt 3. De skal kunne regne med målestokk 1. Elevene skal velge passende måleenheter, og regne om mellom ulike måleenheter innenfor lengde, areal, volum og tid 2. De skal kunne regne med strekning, tid og fart i praktiske sammenhenger 3. De skal vurdere måleinstrument og målemetoder, og drøfte presisjon og måleusikkerhet 1. Dette er behandlet under geometri Statistikk, sannsyn og kombinatorikk 1. Elevene skal løse enkle kombinatoriske problem 2. De skal bruke resultatene fra et kombinatorisk problem til å beregne sannsynlighet 1. Elevene skal kunne beregne sannsynlighet både som brøk, desimaltall og prosent 1. Elevene skal finne sannsynlighet i dagligdagse sammenhenger 2. Bruke store talls lov til å beregne sannsynlighet Summen av de naturlige tallene opp til n n(n+1)/2 Terninger Krone og mynt Gameshow Tippekupong vs. lottokupong 4. Gjennomføre undersøkelser og bruke ulike databaser til å søke etter og analysere statistiske data og utvise kildekritikk 5. Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde og presentere data med og uten digitale verktøy 1. Elevene skal finne relevante opplysninger, søke etter databaser og statistisk materiale 2. De skal analysere og presentere resultater 3. De skal vurdere og være kritisk til kilder 1. Elevene skal kunne forstå og bruke ulike mål for sentral tendens som median, typetall og gjennomsnitt, både med og uten digitale verktøy 2. De skal kunne fremstille statistisk materiale i linjediagram, stolpediagram (søylediagram), histogram og sektordiagram, både med og uten digitale verktøy. Statistikk lyver Digitalt: Regneark

7 1. Lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst 3. De skal kunne beregne variasjonsbredde Funksjonar 1. Elevene skal kunne overføre empiriske data fra en tabell til punkter i et koordinatsystem 2. De skal kunne tolke og analysere en empirisk funksjon, gjenkjenne ekstremalpunkter, og uttrykke forløpet for funksjonen verbalt 3. De skal kunne tolke en graf som framstiller en matematisk modell av en virkelig situasjon 4. De skal forstå hva som menes med begrepene variabel, konstant og funksjonsverdi 5. De skal kunne skrive og forstå hva som menes med tallparet (x, f(x)), og finne det igjen som et punkt på grafen til f 6. De skal forstå en funksjon som en forskrift som tilordner en verdi til et gitt tall x, og bruke notasjonen f(x) 7. De skal kunne identifisere en funksjon ut fra et funksjonsuttrykk, en tabell, en graf eller en tekst, og kunne oversette mellom de ulike representasjonene for en funksjon der dette er mulig 8. De skal kunne finne stigningstall og konstantledd for en lineær funksjon ut fra to gitte punkter på grafen, og skrive den på formen a. f(x) = ax + b 9. De skal kunne lage en lineær tilnærming til en funksjon ut fra en rekke punkter på grafen Funksjoner som beskriver idrettsaktiviteter (vei, fart og tid) Det må vurderes om elevene skal finne stigningstall og konstantledd både grafisk og ved regning.

8 2. Identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner og gi eksempler på disse funksjonenes tilknytning til praktiske situasjoner 1. Elevene skal kjenne egenskapene til proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser, og kunne avgjøre om to størrelser er proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser 2. De skal kunne gjenkjenne praktiske situasjoner der to størrelser er proporsjonale, omvendt proporsjonale eller beskriver en lineær sammenheng 3. De skal vite hva som menes med en kvadratisk funksjon 4. De skal kunne gjenkjenne en parabel som en kvadratisk funksjon, og kunne tegne en parabel ut fra et gitt funksjonsuttrykk kunne gi eksempler på praktiske situasjoner der kvadratiske funksjoner kan tjene som en god matematisk modell

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

"Hva gjør jeg med ulikhetstegnet?"

Hva gjør jeg med ulikhetstegnet? "Hva gjør jeg med ulikhetstegnet?" En kvalitativ studie av 1T-elevers beskrivelser og løsning av lineære ulikheter Thea Lien Espeland Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder:

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Fordeler med CAS Et Alt-i-ett program

Fordeler med CAS Et Alt-i-ett program Et Alt-i-ett Fordeler med CAS program Forord Nå kan elevene se, berøre og samhandle temaer i matematikk på måter som man aldri før har troddd er mulig. Texas Instruments alt-i-ettt Computer Algebra System

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser Årsplan i matematikk, 2. trinn Læreplanteksten hentet og ovsatt til bokmål fra Utdanningdirektoratets forslag til revidt læreplan pr. 10. april 2013. Fra læreplanen: Matemagisk 2A: Matemagisk 2B: Tall

Detaljer