Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal læreplan i Matematikk Trinn10"

Transkript

1 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1

2 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knytte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane løyse likningar og ulikskapar av første grad, og likningssystem med to ukjende, og bruke dette til å løyse praktiske og teoretiske problem gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysningsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing, og i prosjekt med teknologi og design Læringsmål Tall og tallforståelse Eleven skal kunne:. bruke ulike tallsystemer. skrive tall på utvidet form og standardform 2

3 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Bruke ulike tallsystemer Bruke titallsystemet for heltall og desimaltall Bruke andre tallsystemer som romertall og totallsystemet Regne mellom ulike tallsystemer, Gjøre om et tall i titallsystemet til et tall i totallsystemet Regne på tid fra hele timer og minutter til timer som desimaltall Skrive tall på utvidet form og standardform Skrive hele tall på utvidet form ved hjelp av 10 ere, 100 er osv. Skrive hele tall på utvidet form ved hjelp av tierpotenser Skrive desimaltall på utvidet form ved hjelp av tierpotenser Skrive hele tall større en 1 på standardform Skrive alle typer tall på standardform 3

4 Læringsmål Algebra Eleven skal kunne: regne med variabler samt sette inn i og regne ut verdien av uttrykk kunne løse likninger og ulikheter 4

5 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Regne med variabler samt sette inn i og regne ut verdien av uttrykk Regne enkle uttrykk som: 3x+2x= 2a*a= Sette inn en verdi og regne ut svaret i typer oppgaver som nevnt over Faktorisere enkle uttrykk, Regne uttrykk med flere ledd, samt gange inn i parentes, som: 2x-2(x+3)= Sette inn en verdi og regne ut svaret i typer oppgaver som nevnt ovenfor Faktorisere uttrykk bestående av to ledd, Regne uttrykk med to parenteser og brøkuttrykk, som: (2x+3)(2-x)+5= = Sette inn en verdi og regne ut svaret i typer oppgaver som nevnt ovenfor 6xy 8x 2-2x Faktorisere og forkorte brøkuttrykk med et ledd i teller og nevner, som Faktorisere og forkorte brøkuttrykk, Kjenne til kvadratsetningene og kunne bruke disse til å forkorte brøker 5

6 NB! Forenkle uttrykk! x 2 +4x+4 = (x+2)(x+2) 4x+2 2(x+2) = x+2 2 Løse likninger og ulikheter Løse enkle likninger og sette prøve på svaret, f. eks.: 2x+3=11 Løse likninger med parenteser og sett prøve på svaret, 3(x+1)=2(x+5) Løse likninger med brøker hvor det er to ledd i teller, og sette prøve på svaret, Løse enkle ulikheter, Løse likninger med enkle brøkuttrykk, og sette prøve på svaret, Løse likningssett med to ukjente ved hjelp av grafisk løsning, eller regning X+4>7 Bruke likning til å løse enkle tekstoppgaver Løse ulikheter av typen: 2x+4>3x-3 Bruke likninger til å løse tekstoppgaver med flere ledd Bruke ulikheter for å løse tekstoppgaver Bruke likningssett for å løse tekstoppgaver 6

7 Læringsmål Økonomi Eleven skal kunne: sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger knyttet til privatøkonomi og forbruk Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger knyttet til privatøkonomi og forbruk Gjøre rede for begrepene forbruk, kredittkort, lønn, skatt, skattekort, lån, forsikring, budsjett, regnskap, inntekter, sparing, utgifter og valuta Bruke enkle prosentberegninger til å finne hvor mye man betaler i skatt og forsikring Sette opp et enkelt budsjett og regnskap, også digitalt Utføre enkle valuta beregninger, Gjøre rede for begrepene, valutakurs, avdrag, termin, rente serielån og annuitetslån, bruttolønn, nettolønn, fagforeningskontingent, tabelltrekk, prosenttrekk og trekkgrunnlag Bruke prosentberegninger til å finne renter på ulike typer lån Regne ut nettolønn fra bruttolønn, når det er gitt hvilke fratrekk som skal gjøres Gjøre rede for begrepene forsikringspremie, avkortning, enhetskurs, gebyr Bruke prosentberegning til å finne ut hvor mye man har i banken etter et gitt antall år Regne ut renten for deler av et år Regne seg tilbake fra nettolønn til bruttolønn, når noe informasjon er gitt f. eks.: Hvor mye må du betale for 100 euro, når kursen er 8,23 Finne terminbeløp og totalt nedbetalt beløp på serielån Regne fra norske kroner til utenlandsk valuta Beregne kostnader knyttet til bruk av kredittlån Finne valutakursen, samt gjøre ulike beregninger knyttet til valuta 7

8 10. trinn Hovedtema 2 Geometri og måling Kompetansemål Geometri Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar, og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar, med passar og linjal, og dynamiske geometriprogram bruke, og grunngje bruken av formlikskap og Pytagoras setning i berekning av ukjende storleikar tolke, og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske eigenskapar ved geometriske former, med og utan digitale verktøy utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement, ved hjelp av geometriske idear, og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit gjere greie for talet π og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum 8

9 Læringsmål Eleven skal kunne: utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og gjøre beregninger på disse finne overflaten, volum og tetthet til romfigurer lage avbildninger, og kjenne igjen eksempler, på bruk av geometriske forhold som har betydning i kunst, arkitektur og teknologi Geometri Elevene skal kunne: konstruere geometriske figurer og gjøre beregninger på disse lage avbildninger lage perspektivtegninger få se eksempler på bruk av geometriske forhold som har betydning i kunst, arkitektur og teknologi gjøre erfaringer med sammenhenger mellom måleenheter Måling Eleven skal kunne: finne overflate, volum og tetthet til romfigurer uttrykke ukjente størrelser ved hjelp av formler og endring av formler 9

10 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Konstruere geometriske figurer og gjøre beregninger på disse Konstruere en sirkel med en gitt radius. Ko s r ere e le re a er 0 o 0 ed Konstruere geometriske figurer, ved hjelp av vinkelhalvering, paralleller og midtnormaler, og bruke Pytagoras til å gjøre beregninger på disse. Konstruere geometriske figurer ved hjelp av vinkelhalvering, paralleller og midtnormaler j re ere er p re v lede re a er, l e e e re v lede re a er o 0, 0, 0 re a er Bruke formlikhet i beregninger og begrunne disse Lage avbildninger Parallellforskyve og speile enkle geometriske figurer i et koordinatsystem Speile og parallellforskyve ved hjelp av passer og linjal Speile, rotere og parallellforskyve ved hjelp av passer og linjal Lage perspektivtegninger Finne forsvinningspunktet og horisontlinja til en perspektivtegning med ett forsvinningspunkt Tegne en perspektivtegning med to forsvinningspunkt av et rett prisme, digitalt og analogt Analysere, og finne forsvinningspunkter og horisontlinje i bilder Få se eksempler på bruk av geometriske forhold som har betydning i kunst, arkitektur og teknologi Finne symmetrilinjer på avbildninger Kjenne igjen ulike kongruensavbildninger i kunst og arkitektur Kunne kjenne til bruken av det gylne snitt i kunst og arkitektur 10

11 Gjøre erfaringer med sammenhenger mellom måleenheter Beregne gjennomsnittshastighet ved å måle opp en avstand og måle tid Gjøre om mellom forskjellige måleenheter for fart Forklare sammenhengen mellom måleenheter (kunne prefiks og titallsystemet) Beregne massetetthet gjennom praktiske forsøk Drøfte presisjon og måleusikkerhet Finne overflate, volum og tetthet til romfigurer Finne volum av rett firkantet prisme Regne volum av rett trekantet prisme Regne overflate av rett trekantet prisme Finne overflate av rett firkantet prisme Regne volum og overflate av sylinder Finne overflate av pyramide Regne volum av kjegle og pyramide Gjøre beregninger med massetetthet Regne volum og overflate av kule Bruke riktig benevning for massetetthet Bruke riktig benevning for overflate Bruke riktig benevning for volum 11

12 Kunne uttrykke ukjente størrelser ved hjelp av formler og endring av formler Kunne gjøre om enkle formeluttrykk, Kunne gjøre noen vanskeligere formeluttrykk, Finne andre variable størrelser (som radius, høyder, lengder osv.) ut ifra formlene til ulike romfigurer Finne uttrykket for h i formelen Finne et uttrykk for lengden l ut ifra formelen V=πr 2 h Kunne gjøre om vanskelige formeluttrykk, A=l b f. eks.: Finne et uttrykk for r i formelen for volum av en kjegle når V=πr 2 h 3 Finne formeluttrykk for sammensatte geometriske figurer 12

13 10. trinn Hovedtema 3 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjennomføre undersøkingar, og bruke databasar til å søkje etter, og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem Læringsmål Eleven skal kunne: gjennomføre, presentere og vurdere data fra statistiske undersøkelser løse kombinatoriske problemer beregne sannsynligheten for hendelser 13

14 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Gjennomføre, presentere og vurdere data fra statistiske undersøkelser Gjennomføre en enkel statistisk undersøkelse Sette data fra en undersøkelse inn i en frekvenstabell Tegne stolpe-/ søylediagram og linjediagram, både på papir og digitalt Tegne et sektordiagram digitalt Gjennomføre en statistisk undersøkelse Presentere data fra en undersøkelse på en hensiktsmessig måte Tolke resultatene i en undersøkelse Oppgi relativ frekvens som brøk, desimaltall og prosent Gjennomføre en undersøkelse som krever innhenting av informasjon i flere databaser og analysere disse Bruke kildekritikk ved innhenting av data og tolking av diagrammer 8.10 Løse kombinatoriske problemer Finne antall mulige kombinasjoner i situasjoner med få valg Finne antall mulige kombinasjoner i situasjoner med flere valg ved å tegne valgtre/ trediagram Finne antall mulige kombinasjoner, der valgene er avhengige av hverandre Finne, ved regning, antall mulige kombinasjoner i situasjoner med flere valg Beregne sannsynligheten for hendelser Finne sannsynligheten for en enkel hendelse og oppgi det som brøk Finne sannsynligheten for flere hendelser/ i sammensatte situasjoner Oppgi sannsynlighet som brøk, prosent eller desimaltall Finne sannsynligheten for flere hendelser/ i sammensatte situasjoner, der hendelsene er avhengig av hverandre Bruke forsøk eller simuleringer til å samle inn data og beregne sannsynlighet 14

15 10. trinn Hovedtema 4 Funksjoner Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar Identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane Læringsmål Eleven skal kunne: fremstille funksjoner bruke ulike typer funksjoner til å beskrive praktiske situasjoner 15

16 Kjennetegn på måloppnåelse: Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Fremstille funksjoner Fremstille grafen til en lineær funksjon ut ifra punkter gitt i en verditabell, Y=2x x y Ut ifra et gitt funksjonsuttrykk, fremstille grafen til en lineær funksjon og en omvendt proporsjonal funksjon, Y= 20x+ 100 y= Finne stigningstall og konstantledd til en funksjon,ved å lese av på grafen eller ut fra et gitt funksjonsuttrykk Ut ifra et gitt funksjonsuttrykk, fremstille grafen til en kvadratisk funksjon, Y= 2x 2-3 Fremstille flere grafer i ett koordinatsystem, og tolke disse NB! Vite at y ofte betegnes f(x) Finne koordinatene til skjæringspunktet mellom to grafer 16

17 Bruke ulike typer funksjoner til å beskrive praktiske situasjoner Kjenne igjen en lineær graf, og vite at den representerer en lineær funksjon Avgjøre om en lineær graf er proporsjonal eller ikke proporsjonal Lage oppgaver der proporsjonale og omvendt proporsjonale funksjoner benyttes Lage et funksjonsuttrykk for en lineær eller omvendt proporsjonal funksjon, knyttet til et praktisk problem, fremstille dette grafisk og tolke disse Bruke en lineær graf til å svare på spørsmål, knyttet til enkle funksjonsuttrykk, Uttrykke en praktisk situasjon som et funksjonsuttrykk Skrive en omvendt proporsjonal sammenheng som et funksjonsuttrykk. Bruk grafen til å finne ut hvor mange timer Per må jobbe for å tjene 500 kroner Ole tjener 50 kr pr time Svar: y=50x Forklare hva som menes med en omvendt proporsjonalitet Klasse 10 B skal ha klassefest. DJen skal ha 3000 kroner for å spille. Lag et uttrykk som viser hvor mye hver enkelt må betale, avhengig av hvor mange som kommer 17

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Gjennom arbeid med faget vil elevane lettere forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og entreprenørskap,..

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Grunnleggende ferdighet regning i alle fag

Grunnleggende ferdighet regning i alle fag Endring i matematikkprestasjoner i 8.trinn 1995-2003 Grunnleggende ferdighet regning i alle fag Hongkong USA Korea Nederland Skottland Ungarn Romania Slovenia Australia Singapore Iran New Zealand Mona

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

d) Forklar hvordan du kan bruke tellemateriell og illustrasjoner for å utvikle forståelse for plassverdisystemet.

d) Forklar hvordan du kan bruke tellemateriell og illustrasjoner for å utvikle forståelse for plassverdisystemet. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Denne eksamenen er todelt, både Del 1 og Del 2 må være bestått for at eksamen skal være bestått. Oppgavene skal besvares slik at framgangsmåten eller tankegang

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Microsoft Mathematics Brukermanual matematikk vgs

Microsoft Mathematics Brukermanual matematikk vgs Microsoft Mathematics Brukermanual matematikk vgs Generelt om Microsoft Mathematics... 2 Nedlasting... 2 Innholdsoversikt... 2 Fremgangsmåte... 3 Tall og algebra... 4 Omgjøring mellom enheter... 4 Likninger...

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser Årsplan i matematikk, 2. trinn Læreplanteksten hentet og ovsatt til bokmål fra Utdanningdirektoratets forslag til revidt læreplan pr. 10. april 2013. Fra læreplanen: Matemagisk 2A: Matemagisk 2B: Tall

Detaljer