ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015"

Transkript

1 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, Faglærer: Henrik Sanden, Johnny Vik, Gerd Matre, Bodil Fossum Krog Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering 34- Tall og algebra 39 Kunne skrive tall i forskjellige posisjonssystemer Kunne skrive tall på standardform Kunne skrive tall på utvidet form Kunne trekke sammen bokstavuttrykk med paranteser Kunne faktorisere Innføring i nye emner foregår i hovedsak som gjennomgang på tavla. Lærer viser vha eksempler hva som diskuteres, deretter arbeider elevene med oppgaver knyttet til temaet. Deler av leksene gjennomgås for å få repetisjon og hvis elevene ønsker enkelte oppgaver forklart. Samarbeidsoppgaver der elevene kommer fram til felles løsning Ulike spill Vi bruker excel og geogebra innenfor enkelte emner Faktors sider på internett med oppgaver og linker til samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire Vurderingen foretas i forhold til oppnådde kompetansemål på grunnlag av kapittelprøver, tentamener og muntlig aktivitet i timene

2 aktuelle nettsider rekneartane Geometri og beregninger Kunne anvende Pytagoras Utføre enkle trekant og firkant-konstruksjoner Regne vha formlikhet Lage speilbilder og foreta rotasjon Kunne parallellforskyve bruke og grunngje bruken av formlikskap og Pytagoras setning i berekning av ukjende storleikar bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske eigenskapar ved geometriske former, med og utan digitale verktøy utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk geometriprogram undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy

3 tolke og lage arbeidstekningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy Funksjoner Kunne merke av punkter i et koordinatsystem Kunne lage verditabell og tegne grafen Kunne finne stigningstallet og konstantleddet i et funksjonsuttrykk Kunne tegne en kvadratisk funksjon Vite hva proporsjonale og omvendt proposjonale størrelser er Kunne tegne en hyperbel Kunne løse ligninger grafisk lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane 1-6 Likninger og ulikheter Kunne løse ulike ligninger og sette prøve på svaret Kunne løse ligninger grafisk Kunne løse enkle problemer vha ligninger Kunne løse ligningssett med to ukjente grafisk og ved regning Kunne omforme formler løyse likningar og ulikskapar av første grad og likningssystem med to ukjende og bruke dette til å løyse praktiske og teoretiske problem

4 7-11 Romgeometri og massetetthet Kunne kjenne igjen romgeometriske former Kunne regne med volum og areal av overflate Kunne regne ut volum av trekantet prisme, pyramide,kjegle og kule Kunne regne med massetetthet Kunne bruke formler til å finne ukjente størrelser gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit gjere greie for talet π og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet - Kunne framstille observasjoner og finne gjennomsnittsverdi, median, typetall og variasjonsbredde - Kunne lage frekvenstabell o tegne diagram - Kunne tolke eller forklare diagram Kunne finne sannsynligheten Kunne uttrykke sannsynlighet som brøk, prosent og desimaltall Kunne utføre og gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje finne og diskutere sannsyn gjennom

5 løse enkle kombinatoriske problem eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem Økonomi Kunne gjennomføre enkle beregniner om lønn Kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing Kunne sette opp et enkelt budsjett og regnskap Regne med valuta 20 Repetisjon 21 Skriftlig eksamen 22 Forberedelse muntlig 23 Muntlig eksamen gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata