Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05"

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Dato:

2 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: -- Lagringsnavn rapport Oppdrag: Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan, konsekvensutredning av trafikk, støy, forurensing, landskap og energi, med mer. Oppdragsleder: Knutsen Olav Schou Fag: Landskap;Plan;Utredning Tema Forurensning;Støy / akustikk;trafikk / transport Leveranse: Reguleringsplan med konsekvensutredning Skrevet av: Kvalitetskontroll: Hanne Jonassen og Olav Schou Knutsen Petter Christensen

3 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Norges Eiendom as/ne Sørumsand AS for å bistå i arbeidet med reguleringsplan for Sørumsand næringspark. Sven Mile har vært NorgesEiendoms kontaktperson for oppdraget. Sivilarkitekt Trond Martens har vært ansvarlig for utarbeidelse planprogrammet som ligger til grunn for planarbeidet og for utarbeidelse av illustrasjonsplan og arkitektonisk grep. Fra Asplan Viak har Geir Nummedal, Janani Mylvaganam, Stig Alstad, Finn Michelsen, Kristian Rustad, Nina Syversen, Nina Lønmo og Rolf Rømsvik bidratt med temautredninger og kartproduksjon. Grunnundersøkelser ble gjennomført av URS Nordic i mai 2005 og den geotekniske vurdering er utført av Geir Solheim, Grunnteknikk. Hanne Jonassen har vært fagansvarlig for reguleringsarbeidet, og Petter Christensen har vært rådgiver og kvalitetssikrer. Sandvika, Olav Schou Knutsen Oppdragsleder Petter Christensen Kvalitetssikrer

4 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Tiltakshaver Formålet med planarbeidet Planområdet Beskrivelse av planområdet Atkomstforhold Tilstøtende områder Eiendomsforhold Føringer for planarbeidet Overordnede nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens arealdel Sørum Gjeldende reguleringsplaner Planprosess og medvirkning Varsling og behandling av planprogram Innkomne merknader til planprogrammet Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak om planprogrammet Beskrivelse av planforslaget Intensjon Hovedgrep Atkomstløsninger Arealer Konsekvenser av planforslaget Sammenlikningsgrunnlaget Sammendrag av konsekvensutredningen Kulturminner Trafikk og atkomst Grunnforhold ROS-analyse Overvannshåndtering Barn og unges interesser Forurenset grunn Arkitektonisk og estetisk utforming Biologisk mangfold Støy Forholdet til jernbanen Nedfotografert plankart Illustrasjonsplan og snitt Reguleringsbestemmelser...39

5 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 4

6 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 5 1 BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver Tiltakshaver for reguleringsplanen er NorgesEiendom as /NE Sørumsand AS 1.2 Formålet med planarbeidet NorgesEiendom AS arbeider med omstrukturering og tilrettelegging for videreutvikling av Sørumsand næringspark. Formålet med planen er å: sikre forutsigbar fremtidig utvikling for eksisterende og ny nærings- og industrivirksomhet, gi fleksibilitet for videre utbygging og tilpasning for nye brukere og leietakere, forbedre infrastrukturen i området og legge til rette for boligbebyggelse utenfor næringsparken Det er også utfordringer knyttet til at området har bygninger og miljø som er definert med høy bevaringsverdi. Reguleringsplanen må bidra til å sikre at disse kan bli bevart.

7 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 6 2 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen omfatter hele industriområdet sør for Kongsvingerbanen og avgrenses i øst mot Orderudjordet, i syd mot boligområdet ved Industrivegen og kommunens driftstomt og i vest mot Industrivegen og boligene ved Ing. Bøhns veg. I planprogrammet var også 2 boligeiendommer i sør og kommunens driftstomt Industrivegen 30 tatt med i planområdet. Disse eiendommene er i kommuneplanen del av industriområdet, men i det reguleringsforslaget som nå legges frem, er eiendommene holdt utenfor. 2.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet har en størrelse på 69 dekar. Innenfor området finnes i dag ulike virksomheter, i en bygningsmasse av varierende størrelse, alder og standard. Det blir viktig å få etablert en reguleringsplan som i tillegg til å gi mulighet for nye virksomheter, ivaretar dagens virksomheter og deres ulike behov. Innenfor planområdet finnes følgende bedrifter og virksomheter: Tidligere administrasjonsbygning, Industrivegen 22: Bibliotek, NAV Sørum, Aktivitetssenter, Eureka Pumps AS avd. Sørumsand Industrivegen 16 - Industribygninger (hvor enkelte bygninger er regulert med bevaringsformål) med ulike bedrifter: Rainpower Fabrication AS Rainpower Services AS Eureka Pumps AS avd. Industrivegen 18 (gnr. 41, bnr. 611 inngår ikke i planområdet): Fjernvarmeanlegg / Biovarmeanlegg Industrivegen 10 (gnr. 41/bnr. 479): Hernæs jernvare Div. leieforhold til bolig Telenor (telefonsentral). Ing. Bøhns veg 5: Tidligere telefonsentral som nå er fraflyttet. Den eksisterende bebyggelse har et bebygget areal på til sammen m Atkomstforhold Kjøreatkomst til området er i dag fra Industrivegen. Trafikken til bedriftene er til en viss grad en belastning for nærmiljøet (se kap 6.4). I kommuneplanen er det lagt opp til en ny atkomstveg over Orderudjordet fra Fylkesveg 171. Det arbeides med regulering av denne vegen i en egen reguleringssak.

8 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Tilstøtende områder Sørumsand stasjon Jernbaneverket har utarbeidet en hovedplan for oppgradering av Sørumsand stasjon som er under behandling. De 3 sporene skal beholdes, en smal midtplattform skal fjernes og det skal anlegges ny sideplattform for østgående tog på sydsiden, inn mot Næringsparken. I hovedplanen inngår kulvert under sporene og trapp og heis opp til plattformen på sydsiden. Jernbaneverket har også foreslått en rampe opp til gang- og sykkelveg på sydsiden, men forutsetter at kommunen deltar i finansiering av denne Boliger i Ing. Bøhns veg I Ing. Bøhns veg ligger en rekke sveitservillaer som danner et karakteristisk, eget boligmiljø. I en av villaene drives på frivillig basis Valstad kafe som er blitt et viktig møtested i området. Boligene er regulert til spesialområde bevaring Boliger i Industrivegen Industriområdet grenser også til Industriområdet i syd. Langs sydsiden av vegen ligger et etablert bomiljø. To av boligene grenser direkte inn mot industriområdet, atskilt med et vegetasjonsbelte. I syd ligger en driftstomt Orderudjordet På Orderudjordet er det i kommuneplanen planlagt næringsområde inn mot Sørumsand næringspark. Sørum kommune vil ta opp et eget reguleringsarbeid for dette området. 2.4 Eiendomsforhold Planområdet berører 9 eiendommer: Tabell 1. Eiendomsforhold Gnr/bnr Areal m 2 Eier 41/ NE Sørumsand as 41/8 (del av) 992 Ligaard, Helge og Anne Bech 41/ NE Sørumsand as 41/ Sørum kommune 41/ Sanden as 41/ Hafslund nett as 41/ NE Sørumsand as 46/ NE Sørumsand as Veigrunn Industrivegen ca. 495 Sørum kommune

9 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 8 3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 3.1 Overordnede nasjonale og regionale føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Målet med retningslinjene (rundskriv T-5/93) er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunns- økonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, sikker og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger Regional planstrategi for Akershus I regional planstrategi for Akershus setter Fylkesutvalget bl.a. fokus på sammenhengene mellom arealplanlegging og endringer i transportbehov, samt forholdet mellom vekst og vern. Den forventede befolkningsveksten krever et sterkere samarbeid mellom arealmyndigheter og transportmyndigheter for å kunne ha felles fokus på: - Økende fortetting i tettstedene - Utviklingen av tverrgående kollektivtransport innad i regionen - Tettstedsutvikling må prioriteres ved å styrke lokal utvikling av arbeidsplasser. - Viktig å verne om arealer til matproduksjon og vedlikehold av grønnstruktur - Forpliktende samarbeid fra alle parter for å realisere felles mål - Redusere klimagassutslipp ved økt kollektivsatsing Fylkesplanutvalget har på bakgrunn av innspillene i prosessen foretatt en prioritering av de temaområder som regional planstrategi for Akershus bør inneholde. Disse temaområdene utgjør fylkets viktigste satsingsområder. De skal følges opp gjennom videre planlegging (Jf. PBL. 7-1) Fylkesdelplan Romerike møter framtida Som ledd i fylkesplanarbeidet er det utarbeidet en fylkesdelplan; Regional utviklingsplan for Romerike Romerike møter framtida. Fylkesdelplanen tar for seg utviklingen på Romerike på svært lang sikt. Det er en konkretisering av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, med mål og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike. Arbeidsgruppa anbefaler bl.a. at: ABC-prinsippene for lokalisering av virksomheter tilsier at næringsområdene langs E6-korridoren bør reserveres for areal- og transportintensive virksomheter. Handels-, kontor- og servicevirksomhet henvises til knutepunkter og områder med god kollektivdekning Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Styret i Osloregionen som er en strategisk samarbeidsallianse som omfatter Oslo kommune, alle kommunene Akershus og Østfold, de nærmeste kommunene til Oslo i Oppland, Buskerud og Vestfold samt Akershus og Østfold fylkeskommuner, godkjente en areal- og transportstrategi for Osloregionen Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (Rundskriv T-2/08) Retningslinjen har til hensikt å sikre at barn og unges interesser ivaretas i planleggingen. Det legges vekt på trygge oppvekstmiljøer og gode utearealer for barn og unge, jf. pkt 6.4. Krav gitt i kommuneplanens arealdel , skal sikre tilgjengelige lekearealer for barn i ulike aldersgrupper.

10 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Kommuneplanens arealdel Sørum I kommuneplanens arealdel er hele planområdet satt av til ervervsvirksomhet. Om Sørumsand fremhever kommuneplanen bl.a.: Sørumsand er kommunesenteret med handelstilbud og god kollektivdekning. Flere boliger i sentrum og i gangavstand vil gi mulighet for mindre bruk av bil og gi grunnlag for økt handels- og næringsliv. Det er planlagt 800 boliger her i planperioden. Sentrum utvides til sørsiden av jernbanen med bibliotek og offentlig service. Industriområdet foreslås utvidet mot Blakervegen, med ny adkomst fra denne. Ny veg blir skille mellom næring og jordbruksareal. En undergang ved stasjonen skal etableres. Flere mennesker gir grunnlag for å utvikle sentrumsområdene med forretninger, møteplasser og parker. Det er behov for å se på hvordan sentrum kan utvikles for å løse forhold knyttet til trafikk og parkering, grønne områder og bebyggelse. Om næringsutvikling fremhever kommuneplanen bl.a.: I Sørum er det rom for å etablere virksomhet som drar nytte av å være sentralt og landlig, samtidig som tradisjonen for industri og produksjon på stedet er sterk. Sørum som vert for næringsetableringer vil kunne tilby to ulike sett av fortrinn. Etablering langs E6-aksen gir rask tilgang til god infrastruktur. Området er egnet for lager og logistikk, men kommunen ønsker også andre typer næring. Etableringer langs aksen Kongsvingerbanen/Glomma gir tilknytning til industritradisjon knyttet til vannkraft, energi og metallbearbeiding. Kommunen ønsker å legge til rette for å utvikle næring hvor ambisjonen er å være god på kunnskap og utførelse. I kommuneplanens bestemmelser er det bl. a. forutsatt: Før utbygging av Orderudjordet kan starte, skal det etableres avkjørsel fra Rv 171. Avkjørselen skal også være ny adkomst for Sørumsand verksted. Arealbruken skal ikke være i strid med RPB om kjøpesentre. Før utbygging Orderudjordet skal det etableres gangveg langs Rv 171 langs feltet frem til sentrum og gangbro over jernbanen til Noractorområdet. Det skal også etableres en gangforbindelse og grønnkorridor fra gangbro til boligområdet i sør. Boligområder innen 1000 meter fra kollektivknutepunkt skal ha en arealutnyttelse tilsvarende minimum 2 4 boliger/daa boligareal Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet vist med stiplet strek.

11 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 10 Om lekearealer i utbyggingsområder: Kommuneplanen har bl.a. følgende areal- og funksjonskrav til lekearealer: 1. Det skal avsettes 25 m2 eller mer til felles leke/grøntareal pr boenhet. 2. Lekeplass ved inngang kreves i annet område enn åpen småhusbebyggelse. Det skal være en lekeplass pr. 15 boliger med minimum 150 m 2 3. Nærlekeplass skal være 2,5 dekar og skal ha maksimal gangavstand 200 m til inngangen i de boliger den skal betjene. 4. Grendelekeplass skal være 5-6 dekar. Maks avstand 500 m. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner I Reguleringsplan for Sørumsand verksted som ble vedtatt , er planområdet regulert til industri. Det er regulert vegetasjonsskjerm mot Industrivegen og boligområdet på sydsiden og mot Orderudjordet. Tillatt bebygd areal for feltet er TBYA= m 2 (inklusive eksisterende: ca m 2 BYA). Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige de som er fastsatt på plankartet: Dvs: kote 142; byggesone I og kote 130; byggesone II, III og IV. Tidligere telefonsentral i Ing. Bøhns veg 5 (41/21) ble regulert til industri og spesialområde bevaring. I Gatebruksplan for Sørumsand sentrum/del av bebyggelsesplan som ble vedtatt , ble det regulert atkomstveg fra Industrivegen med parkeringsplass og gangveg fra Industrivegen til stasjonens sydside. I planen ble det også regulert plattform på sydsiden av sporområdet og undergang under jernbanesporene. I reguleringsplan for Ingeniør Bøhns vei som ble vedtatt sak 28/01, ble Industrivegen 10 (41/479) regulert til bolig og kontor med maks bebygget areal 30 % og maks gesimshøyde 8 meter. Figur 2. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan(-er) for området. Planområdet vist med stiplet strek.

12 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 11 4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1 Varsling og behandling av planprogram Oppstart av planarbeidet ble kunngjort den Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden I høringsperioden ble det den avholdt et åpnet informasjonsmøte. 4.2 Innkomne merknader til planprogrammet I forbindelse med varsling for igangsetting av planarbeidet kom det inn uttalelser fra følgende parter: 1. Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen (2 uttalelser) 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. Statens vegvesen (2 uttalelser) 4. Jernbaneverket (2 uttalelser) 5. NVE, Region Øst 6. Ruter AS 7. ROAF 8. Hjemmelshaver, Are Stensås (2 uttalelser) 9. Hjemmelshaver, Liv Ulstad 10. Hjemmelshaver, Gro Bakseter og Knut Oskar Nilsen 11. Hjemmelshaver, Kathrine Lysaker, Anne-Karin og Per-Ivar Flatla (2 uttalelser) 12. Hjemmelshaver, Elin K. Sem 13. Stiftelsen Valstad Cafe 14. Hjemmelshaver, Nils Holand 15. Hjemmelshaver, Hanne B. Ligaard og Helge Ligaard Hovedpunktene fra uttalelsene er referert nedenfor med påfølgende kommentarer. Uttalelsene i sin helhet ligger som eget vedlegg. Uttalelse: Kommentar: 1 Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen Ber om at kommunen tar stilling til om planen faller inn under krav til utredningsplikt. Ift. automatisk fredete kulturminner: Det er ikke registrert fornminner innenfor området. Endelig uttalelse vedr. dette punktet vil bli gitt når planen legges ut til offentlig ettersyn. Sørum kommune har fastslått at planarbeidet faller inn under utredningsplikten. Bygningsmassen innenfor planområdet har et stort tidsspenn av både gamle og nye bygg. Hele anlegget har verdi som et helhetlig industriområde. Ny bruk av eiendommen kan være et positivt tilskudd til området, men må ikke komme i konflikt med verneinteresser. Deler av anlegget er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan, Reguleringsplan for Sørumsand verksted, fra 1988 (sist revidert 2002). Fylkesrådmannen forutsetter at de bygningene og områdene som er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan videreføres som hensynsone c) med formål bevaring. Det vises til kap 5.2.4, der det redegjøres for to alternative forslag vedr. telefonsentralen. Reguleringsbestemmelsene må sikre at eksteriøret holdes uendret eller tilbakeføres på sikkert dokumentert grunnlag og at ny

13 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 12 bebyggelse får en plassering, form og størrelse godt tilpasset det eksisterende anlegget. Ber om at vi tilpasser bestemmelser for tilsvarende hensyntagen mot bebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Og tilsvarende hensyntagen til stasjonsområdet og traseen til det vedtaksfredete kulturminnet Urskog-Hølandsbanen. Fylkesrådmannen vil vurdere å fremlegge saken til behandling i fylkesutvalget med forslag om innsigelse dersom hensynet til områdets kulturminneverdier ikke blir tilfredsstillende ivaretatt. Viser til ABC-prinsippet for areal- og transportplanlegging for videre arbeid med området. Dette for å redusere bilbruk og tilsvarende. Videre ønske om lokaliseringer nær hovedtransportnett/ kollektivknutepunkter. Universell utforming: Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov 1-1, og 12-7 nr.4, som omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Fylkesrådmannen ber om at tilgjengelighet for alle sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. Anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maks. normer og at disse er strenge. Ber om at sykkelparkering også ivaretas, under tak i nærhet til inngangspartier. Løsning for avkjørsel til fylkesveg må avklares med fylkeskommunens vegadministrasjon Statens vegvesen Region øst. Sammendrag/konklusjon. Fylkesrådmannen viser til fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur der store deler av planområdet ligger innenfor senterområdet på Sørumsand. Planområdet er satt av til næring i kommuneplanens arealdel. Fylkesrådmannen ser positivt på at det bygges boliger i nærhet til stasjonen, og anbefaler høy tetthet i området. Minner om at ulike virksomheter genererer ulike trafikkmengder og typer transport. Det bør vurderes i planforslaget hva slags type virksomheter området er egnet til. Fylkesrådmannen anbefaler at atkomsten over Orderudjordet behandles i samråd med Statens vegvesen. 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen er positiv til fortetting og utvikling i Sørumsand. Dette er i tråd med nasjonale og regionale mål for areal og transportplanlegging og kommuneplanens mål om å videreutvikle Sørumsand som kommunesenter. Påpeker at parkeringsstrategi er et viktig tema. Forutsetter at det legges opp til høy utnyttelsesgrad. Forslag til parkeringsnorm er lagt opp med utgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser, men er justert noe ned. 3 Statens vegvesen Region øst Omleggingen av atkomstvei via Orderudjordet blir ikke presentert endelig og de ønsker å komme tilbake til dette dersom det berører deres forvaltningsområde. Parkeringsstrategi/-behov er et viktig tema ved planlegging av sentrumsområder og må være en del av planarbeidet for Sørumsand næringspark. En videreutvikling av næringsområdet må også vurderes i forhold til kapasitet og trafikksikkerhet i krysset der

14 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 13 næringsområdet knyttes til hovedvegnettet. Minner om Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, og at all utbygging må skje i tråd med statlige retningslinjer for støy (T-1442, NS 8175). Se kap om støy Mener temaer som trafikk- og atkomstforhold, trafikksikkerhet, universell utforming og parkeringsstrategi bør utredes. Ber om at Sørumsand Næringsområde tilkobles påtenkt atkomst via Orderudjordet. Påpeker viktigheten av at det etableres rekkefølgekrav ifm. utviklingen av næringsområdet og tilkobling til ny atkomstvei over Orderudjordet Ber om at planprogrammet endres til å ha med ny atkomstvei over Orderudjordet i form av tilhørende rekkefølgebestemmelse. Dette er innarbeidet i 3.5 i reguleringsbestemmelsene. Behandles i egen reguleringsplan. 4 Jernbaneverket Jernbaneverket minner om at det er forbudt, uten etter avtale med kjørevegens eier, å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 m fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Viser til at det er utarbeidet en teknisk hovedplan for Sørumsand stasjon med undergangsløsning som berører det aktuelle planområdet. Samtidig forslås det også ny sideplattform på denne siden. Savner jernbane som utredningstema. Derunder byggegrenser, hva slags virksomhet som tenkes ut mot banen og konsekvenser av disse. I tillegg støy, derunder luftstøy, strukturstøy og vibrasjoner. Ønsker at gang- og sykkeltrafikk fanges opp i utredningen som omhandler trafikk og atkomst. Her ønsker de også å fange opp konsekvenser med og uten undergang i stasjonsområdet. Reguleringsforslaget med tilpasning til søndre atkomst til stasjonen er utarbeidet i samarbeid med Jernbaneverket 5 NVE Region Øst Opplyser om at planområdet består av tykke havavsetninger. Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i området, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred mv. Viser til retningslinjer på deres nettside, og ber om at disse legges til grunn i den videre planprosessen. Det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet og et eget temanotat om grunnforhold følger reguleringssaken. 6 Ruter AS Sørumsand ligger godt plassert ift. kollektivknutepunkt for både buss og tog. Mener det er viktig å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. Ønsker at det etableres gode og trygge gang- og sykkelforbindelser fra området til trafikknutepunktet, samtidig som en har fokus på å holde antall parkeringsplasser på et absolutt minimum. Det bør redegjøres for hva en tenker rundt tilrettelegging for kollektivtransport i området, og hvordan en på en best mulig måte kan redusere antall reisende med bil. Ulike kollektivvurderinger og behovsanalyser bør ses i lys av hvilken befolkningsvekst/vekst i antall arbeidsplasser man ønsker, og legge til rette for. Svært positiv til at det planlegges boligenheter i områder i I samråd med Jernbaneverket er det i reguleringsplanen lagt til rette for en søndre atkomst til stasjonen. Det foreslås bolig-

15 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 14 umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt. For å tilrettelegge for mer miljøvennlige reiser bør man ha fokus på etablering av arealeffektive boliger med høy utnyttelse. regulering i tråd med dette. 7 ROAF, Romerike Avfallsforedling IKS Ønsker at det legges til rette for mest mulig bruk av fellesløsninger der dette er mulig. Ønsker også at det etableres returpunkter i områder av en viss størrelse. Ønsker å bli tatt med i råd/konsultasjon så tidlig som mulig i prosessen. 8 Are Stensås, Eier av g/bnr. 41/483, Industrivegen 13 Ønsker at eksisterende boligbebyggelse i Industrivegen beholdes i sin helhet. Industrivegen i sin nåværende form beholdes og øremerkes boligtrafikk. All trafikk til kontor-, industri- og næringsbebyggelse gis ny atkomst fra Blakerveien. Vegetasjonsskjerm mellom boligbebyggelse og industri beholdes der den eksisterer i dag og opprettes i tilsvarende områder. Ny bygningsmasse utformes, plasseres og skjermes på en slik måte at støy-, trafikk- og innsynsbelastning blir lavest mulig for naboer i eksisterende boligbebyggelse. Ønsker at det settes av plass til lek/ballspill ifm. etableringen av nye boligområder. Ønsker fortsatt god dialog. Planområdet er justert i forhold til det som ble lagt til grunn i planprogrammet. De eksisterende boligene vil dermed bli holdt utenfor. Når den nye atkomstveien fra Fv 171 over Orderudjordet blir bygget, vil innkjøring fra Industrivegen bli stengt. Inntil da må det være en midlertidig atkomst fra Industrivegen. De regulerte grøntbeltene mot boligene vil bli videreført i den nye planen. 9 Liv Ulstad, Eier av g/bnr. 41/112, Industrivegen 32a og b Ønsker at tungtransport til næringsområde legges vekk fra Industrivegen. Viser til dagens krav til miljø og bokvalitet. (Se kommentar ovenfor) 10 Gro Bakseter og Knut Oskar Nilsen, Eier av g/bnr. 41/173, Industrivegen 9a Ønsker seg boligbebyggelse i området mellom Industrivegen Biblioteket Eureka. Reguleringsforslaget legger opp til boliger i dette området. 11 Kathrine Lysaker og Flatla, Eier av g/bnr. 41/64, 80, Industrivegen 28 og 26 De ønsker ikke at deres eiendom settes av til næringsformål. Ønsker mer informasjon. Påpeker uklarheter om deres eiendom skal være med i planen eller ikke. Ønsker en endelig avklaring. Viser til at utrykningsveien forbi deres eiendom er stengt både med snø på vinterstid og ved oppbevaring av en båt. Ønsker seg en støyskjerm mot industriområdet. Planområdet er justert i forhold til det som ble lagt til grunn i planprogrammet. De eksisterende boligene vil dermed bli holdt utenfor planen. Det planlegges ikke støyskjerm se også kap om støy. De regulerte grøntbeltene vil bli videreført. 12 Elin K. Sem, Eier av g/bnr. 41/583, Bekkedroga 4d Vi er flere berørte beboere som bor tett opptil boligprosjektet bestående av 180 leiligheter som Trond Martens Sivilarkitekt

16 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 15 utarbeider og som Sørum kommune er i ferd med å godkjenne. Ønsker innsyn i planer og trafikkbelastning. 13 Stiftelsen Valstad Cafe, Ing. Bøhn veg 3, v/ Helge Njaa, leder Er positive til utviklingen av området og forutsetter at det tas hensyn til bygningsmassen som er definert som spesialområde bevaring. Ser det som svært positivt hvis det tenkes etablert kulturfunksjoner i tilknytning til dette området. Er bekymret over etablering av en stor boligbygning tett opptil seg. Ønsker at det avtrappes og gir rom for lys og luftighet. Er bekymret for parkeringsdekningen og opprettholdelse av vendehammer som snufunksjon. Bebyggelsen foreslås trappet ned mot Ing. Bøhns veg og området ved Valstad kafé. Ber om at høringsfrister ikke legge i ferietider. 14 Nils Holand, Eier av g/bnr. 41/479, Industrivegen 38 Er positiv til planene. Ønsker å gjøre oppmerksom på forholdet mht. parkering. Deres eiendom har tinglyst rett til parkering og delvis bruksrett på NorgesEiendoms eiendom. 15 Hanne B. Ligaard og Helge Ligaard, Eier av g/bnr. 41/8, Ing. Bøhns veg 6 De ser av planen at den gamle telefonsentralen er foreslått revet. De ønsker ikke dette. 4.3 Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak om planprogrammet Miljø- og utviklingsutvalget vedtok planprogrammet i sitt møte den sak 12/12.

17 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 16 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Intensjon Målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av den industrielle virksomheten ved det tidligere Sørumsand verksted. Livskraftige bedrifter har i dag sin virksomhet innenfor området, men har behov for videre utvikling. Det er også ønske å gi mulighet for etablering av nye bedrifter på dette sentralt beliggende området. Den gjeldende reguleringsplanen tillater et maksimalt bebygget areal på m 2. Det er behov for å øke dette og det foreslås at tillatt bebygget areal økes til 60 %. Dette tilsvarer et bebygget areal på ca m 2. Den tidligere administrasjonsbygningen er i dag regulert til industri, men er solgt til Sørum kommune og nyttes bl.a. til bibliotek og lokaler for NAV. Det er ønskelig å oppdatere reguleringen til den faktiske bruk, men holde muligheten åpen for at det også kan være næringsvirksomhet i bygningen. I tråd med kommuneplanens mål om flere boliger nær Sørumsand sentrum, foreslås det ny boligbebyggelse på det regulerte parkeringsområde og ved Telenors tidligere eiendom mot Industrivegen. NorgesEiendom as har avtalt med Jernbaneverket å innarbeide i planen nødvendige tilpasninger for å gi plass til trapp, heis og rampe når Jernbaneverket skal anlegge ny plattform på sydsiden av sporene. Figur 3. Planområdet sett fra Orderudjordene.

18 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Hovedgrep Industriområdet felt KI Reguleringsforslaget viderefører mange av elementene i den gjeldende reguleringsplanen, men for å gi mer fleksibilitet i den videre utbygging, gjøres byggegrensene mindre detaljert. Tillatt bebygget areal BYA settes til 60 %. Dette tilsvarer et bebygget areal - inkludert eksisterende bebyggelse på inntil m 2. Dette er en økning på m 2 i forhold til gjeldende plan, hvor bebygget areal er inntil m 2. Industriområdet har i dag et bebygget areal på m 2. Maksimal gesimshøyde kote 142 videreføres. Det regnes med at den nye bebyggelsen i likhet med den eksisterende i stor grad vil være industrihaller med stor takhøyde. Det er derfor mer hensiktsmessig at reguleringsplanen fastsetter bebygget areal BYA (dvs. det samme som bebyggelsens fotavtrykk) enn bruksareal BRA som er brukt i andre typer reguleringsplaner. For å belyse mulighetene ved en slik regulering, er det utarbeidet en illustrasjonsplan som følger reguleringssaken (se kap 8). Det understrekes imidlertid at dette kun er en illustrasjon. Den endelige utforming kan en ikke ta standpunkt til før ved behandling av søknad om rammetillatelse og når det er klart hvilke bedrifter som skal etablere seg i området. Vegetasjonsbeltene mot tilstøtende boligområder videreføres med 10 m bredde, slik som i gjeldende reguleringsplan Bibliotek og kontorer for NAV felt NT1 Det tidligere administrasjonsbygget som nå huser bibliotek og NAV, skilles ut som egen tomt med blandet arealbruk næring/tjenesteyting. Parkeringsplasser konsentreres til et areal bak bygningen med innkjørsel fra Industrivegen i syd og med plass til 55 biler. Parkeringsplassen skal også kunne benyttes som besøksparkering for boligfeltet Boliger felt B1 og B2 Mot Industrivegen foreslås det regulering av et boligområde på 7 dekar. Bebygget areal foreslås satt til inntil BYA = 35 % og maksimal byggehøyde 3 etasjer pluss underetasje og tilbaketrukket 4 etasje, noe som vil gi mulighet for inntil 95 boliger. Største gesimshøyde (tilbaketrukket overetasje) vil bli kote 134, som tilsvarer gesimshøyden på den nærmeste verkstedhallen. Det tidligere Telenor-bygget i Industrivegen 10 inngår i boligområdet. Mot nord forutsettes en nedtrapping av bebyggelsen til 2 etasjer pluss overetasje for å gi bedre tilpasning til den verneverdige bebyggelsen (bl.a. Valstad kafé) i Ing. Bøhns veg.det legges til rette for nærlekeplasser i ulik størrelse og utforming i umiddelbar nærhet til boligenes inngangssoner. Til sammen utgjør disse arealene 1000 m 2, i tråd med kommuneplanens bestemmelser. I tillegg legges det til rette for gode uteareal for alle boligene (ca m 2 ) samt mulighet for etablering av takterrasser.

19 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Hensynsoner bevaring av kulturmiljø alternativ A og B Figur 4. Illustrasjonen viser bygninger regulert til spesialområde for bevaring i gjeldende reguleringsplan. Disse foreslås videreført som hensynsoner. Den tidligere telefonsentralen ønsker NorgesEiendom å erstatte med nye boliger. Det fremlegges derfor to alternativer for denne. Deler av den eldre industribebyggelsen ble ved den forrige regulering av Sørumsand verksted (i 1988) regulert som spesialområde bevaring. Dette foreslås videreført som hensynsoner i tråd med prinsippene i den nye Plan- og bygningsloven og er merket som felt NT2 på reguleringsplanen. Den tidligere telefonsentralen i Ing. Bøhns veg 5 som også ble regulert som spesialområde, foreslås imidlertid revet for å inngå som en del av boligområdet. Bygningen er oppført i 1960 årene. Den er ikke i bruk og er lite egnet til ny virksomhet. NorgesEiendom setter et stort spørsmålstegn ved om hvor verdifull den er som kulturminne og NorgesEiendom foreslår at tomten reguleres som «annet uteoppholdsareal» og opparbeides som en plass. Med en plassering i skjæringspunktet mellom kulturaksen Ing. Bøhns veg og gang- og sykkelvegen fra den nye jernbaneundergangen har dette potensial for å bli en god møteplass i området sør for jernbanestasjonen. Akershus fylkeskommune mener imidlertid at området ved Ing. Bøhns veg inneholder flere ulike elementer som sammen utgjør et miljø og at det er viktig å ta vare på dette miljøet også den tidligere telefonsentralen. Fylkeskommunen er i utgangspunktet negativ til at bygninger regulert til bevaring tillates revet. Hensikten med reguleringen i sin tid var nettopp å bevare bygningene. Fylkeskommunen har i møte den oppfordret NorgesEiendom til å vurdere bevaring av telefonsentralen i kombinasjon med ny bebyggelse og ny bruk, eventuelt med et mellombygg mot den nye boligbebyggelsen Sørumsand stasjon ny plattform, trapp, heis og rampe. I forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ombygging av Sørumsand stasjon med bl.a. ny plattform på sydsiden, er det inngått avtale med NorgesEiendom as om at nødvendige reguleringsendringer for å anlegge trapp, heis og rampe på stasjonens sydside skal innarbeides i reguleringsforslaget for Sørumsand næringspark. Det er også satt av areal til sykkelparkering. Det har også vært vurdert å legge opp til en kjøremulighet frem til stasjonens sydside, men man har lagt dette til side fordi det enten ville belaste de eksisterende boligene i Ing. Bøhns veg eller gå ut over muligheten for bygging av nye boliger.

20 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 19 Figur 5. Illustrasjonen viser skissemessig ny heis, trapp og rampe på sørsiden av Sørumsand stasjon. 5.3 Atkomstløsninger Fremtidig atkomstløsning Dagens kjøreatkomst fra Industrivegen vil bli erstattet av en ny atkomstveg fra Fylkesveg 171 over Orderudjordet. Denne vegen behandles i en egen reguleringssak, sammen med regulering av nytt næringsområde på Orderudjordet Midlertidig atkomstløsning Gjennomføring av den nye atkomstveien vil ligge noe frem i tid. Dagens innkjørsel fra Industrivegen må stenges når boligområdet skal bygges ut. Innkjørselen vil imidlertid kunne brukes som innkjøring til boligenes parkeringsareal. Boligparkeringen vil ligge i kjeller/under terreng. I mellomtiden foreslås en midlertidig atkomst fra Industrivegen (i svingen opp bakken bak Biblioteket). Herfra vil det bli tilknytning til en ny internvei som fordeler trafikk til de østre og vestre deler av området. Internveien anlegges slik at den også vil være hensiktsmessig når hele området senere får atkomst fra fylkesveg 171 i øst Gang- og sykkelveier Jernbaneverket har i sin hovedplan for Sørumsand stasjon lagt inn en rampe mot syd fra tunnelen som planlegges under sporene. I reguleringsforslaget er det innarbeidet gang- og sykkelvei videre sørover forbi Bibliotek/NAV til Industrivegen. Dette vil knytte Bibliotek og NAV-kontorene bedre til sentrum og vil bli en god forbindelse til stasjonen for beboere og arbeidstakere i syd. 5.4 Arealer Tabell 2. Arealfordeling i reguleringsforslaget. Område Areal m 2 Tillatt bebygget areal % BYA Utbyggingspotensial m2 BRA (i tillegg til eksist. bebyggelse) Industriområde inkl % vegetasjonsskjerm Næring/tjenesteyting % 600 Boliger % 9000

21 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 20 6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Sammenlikningsgrunnlaget Konsekvensene av tiltaket vurderes i forhold til de premisser som gis av gjeldende reguleringsplaner. 6.2 Sammendrag av konsekvensutredningen Tema Konsekvens alt. A 6.3 Kulturminner, nyere tid Telefonsentral fra 1960 rives. Alle verneverdige industribygg blir bevart. Kulturminner, automatisk fredede Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. 6.4 Trafikk og atkomst Forslag til utbygging vil medføre en trafikkvekst fra Sørumsand Næringspark på ca. 800 kj.t./døgn. Dette vil innebære at Sørumsandveien gjennom sentrum vil få en trafikkvekst på ca. 500 kj.t./døgn. Dette vil knapt være merkbart. Med rundkjøring i et framtidig kryss med Blakerveien vil det være gode avviklingsforhold for trafikken fra området. 6.5 Grunnforhold Planområdet inneholder for det meste løsmasser avsatt fra hav eller fjord. Dette er finkornete, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter. Leira er lite sensitiv. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor reguleringsområdet. Det må gjennomføres geotekniske vurderinger i prosjekteringsfasen. 6.6 ROS-analyse Trafikksikkerhet og støy påvirkes av økt trafikk i en mellomfase. Rydding av forurenset grunn må dokumenteres. Tiltak i anleggsfasen anbefales. 6.7 Overvannshåndtering Økt andel tette flater medfører hurtigere avrenning. Det bør derfor stilles krav om fordrøyning av overvann. 6.8 Barn og unges interesser Nærlekeplasser vil bli opparbeidet i umiddelbar nærhet til boligenes inngangssoner i hht kravene i kommuneplanen. Den nye gang- og sykkelveien gjennom planområdet vil gi bedre skolevei for barna i Sennerudfeltet på vei til Bingsfoss ungdomsskole. 6.9 Forurensning Forurensninger i grunnen er kartlagt, men det må gjennomføres supplerende undersøkelser i boligfeltet. Oppryddingstiltak må dokumenteres Arkitektonisk og estetisk utforming Ny boligbebyggelse og industribebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse og eksisterende industriområde i form av bygningshøyder, volumoppbygging, farger og materialbruk Biologisk mangfold Ingen deler av området kvalifiserer til status som naturtypelokalitet. Det ble ikke registrert sjeldne og/eller rødlistede arter innenfor planområdet. Ei heller truede naturtyper vegetasjonstyper 6.12 Støy Støysonekart viser at boliger i Industrivegen i en mellomfase vil komme i gul sone. Skjerming av utearealer bør vurderes Forholdet til jernbanen Ny plattform på sydsiden kan anlegges helt inn mot eksisterende bebyggelse. Areal for ny atkomst til stasjonen med rampe, trapp og heis innarbeides i planen.

22 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Kulturminner Automatisk fredede kulturminner Akershus fylkeskommune har gjennomført kulturminneregistrering i områdene sept se rapport Det ble ikke registrert ett automatisk fredet kulturminne på tomta Nyere tids kulturminner Kulturminnevernplan for Sørum kommune har en utførlig behandling av kulturverdiene i de ulike deler av kommunen, herunder bebyggelsen i planområdet: De registrerte kulturminnene og kulturmiljøene har fått status i forhold til hvor stor bevaringsverdi de har, og er inndelt i F (fredet), VK1, VK2, VK3 og VK 4. Verneklasse (VK) 1 er for eksempel kulturminne/kulturmiljø med nasjonal og/eller regional betydning som kan være fredningsverdig, mens verneklasse 4 er av lokal betydning, som er endret, men som er del av et ellers verdifullt miljø, eller på en annen måte har interesse. I planområdet ligger følgende kulturminner: Sørumsand verksted med verkstedhall fra 1903, samt senere påbygninger. Inne på området ligger en ny produksjonshall fra 1990-årene i moderne tidstypisk industristil (verneklasse 2/3) Telefonsentral fra ca (verneklasse 2) Utenfor planområdet ligger følgende kulturminner: Valstad Kafe (se 203/4) (verneklasse 2) Ing. Bøhns veg, med fire sveitservillaer, hvorav to er ganske intakte, særlig Valstad kafé, med intakt kafeinteriør fra tallet (verneklasse 2). Figur 6. Sørumsand verksted Figur 7. Ing. Bøhns veg 6 - Sveitservilla Figur 8. Ing. Bøhns veg 3. Sveitservilla - Valstad kafé Figur 9. Ing. Bøhns veg 5: Telefonsentral. Ca. 1960

23 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Vernestatus/planstatus Disse områdene er i dag regulert til spesialområde bevaring: - Sveitservillaene i Ing Bøhns veg - Sørumsand verksted, verkstedhall (fasade), samt telefonsentral i Ing. Bøhns veg. Området på hver side av jernbanen kan sies å være Sørumsands vugge og er viktig for sin tids historie og har som sådan klar lokal verneverdi. Måten ny bebyggelse innordner seg de bevaringsverdige byggene er viktig for opplevelsen av kulturmiljøet i framtiden. Det ble ved godkjenning av planprogrammet stilt krav om at det skulle utarbeides en egen stedsanalyse med hovedvekt på tiltakets påvirkning på tilgrensende områder især kulturminner og kulturmiljøer (Se «Stedsanalyse Sørumsand Næringspark, ») Konsekvenser for nyere tids kulturminner Den tidligere telefonsentralen i Ing Bøhns veg er regulert til spesialområde bevaring, men NorgesEiendom mener den ikke er egnet for ny utnyttelse og stiller spørsmålstegn ved hvor viktig den er som kulturminne. Planforslaget foreslår derfor å rive telefonsentralen. Visualiseringen nedenfor viser hvordan boligområdet møter det bevaringsverdige kulturmiljøet. Visualiseringen nedenfor viser hvordan boligområdet møter det bevaringsverdige kulturmiljøet. Figur 10. Illustrasjonen viser at Telefonsentralen rives og erstattes av et åpent plassrom. De nye boligene er trukket 13 meter tilbake fra eksisterende telefonsentral, - I alternativet erstattes telefonsentralen med boliger. Den nye boligbebyggelsen trekkes 13 meter tilbake fra Ing Bøhns veg.. Hele telefonsentraltomta frigjøres dermed til plassrom. Mot Valstad kafe legges bygget 4 meter fra eiendomsgrensen. Mot Ing. Bøhns veg får bebyggelsen 2 etasjer og en inntrukket toppetasje for å innordne seg og ikke bryte med småskalaen i det bevaringsverdige bygningsmiljøet. Den nye bebyggelsen vil få maksimal gesimshøyde (tilbaketrukket 4. etasje) som verkstedbyggets gesimshøyde, dvs. ligge på kote 134. Den viktige siktaksen fra krysset Industrivegen/Ing Bøhns veg beholdes uendret. Likeledes siktaksen fra Stasjonsområdet, over jernbanesporene og inn i området (se utdyping i stedsanalysen).

24 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 23 Figur 11. Den nye bebyggelsen vil trappes ned mot det bevaringsverdige kulturmiljøet i Ing. Bøhns veg. Den vil ha samme gesimshøyde eller ligge lavere enn gesimshøyden til det bevaringsverdige verkstedbygget, for å innordne seg industriområdets framtredende karakter. I forslaget vil de bevaringsverdige industribyggene forbli uberørt. Ny nærings- og industribebyggelse vil innordne seg eksiterende gesimshøyder for å beholde områdets karakter. Dagens sentrale park som ligger inne på industritomta foreslåes bebygget videre innenfor samme maksimale gesimshøyde som i gjeldende reguleringsplan på kote 142. Fra avstand, dvs fra bysiden og fra krysset Industriveien/Ing. Bøhns vei, vil dagens verkstedsfasader forbli de visuelt dominerende som i dag preger områdets karakter. 6.4 Trafikk og atkomst Dagens trafikk i området Figur 12. Trafikkbelastning i nærheten av planområdet, Nasjonal vegdatabank (kj.t./døgn) Det ble onsdag den foretatt en trafikktelling i kryss mellom fv. 172 og Industriveien. Registreringen ble gjennomført mellom klokken og Maksimaltimen er mellom kl

25 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 24 Figur 13. Trafikkmengde i makstime (telling ) Sammenligner en ÅDT-verdier fra vegdatabanken med trafikktellingen, ser en at 12 % av trafikken passerer krysset i dimensjonerende time. Erfaringsmessig er dette en realistisk andel. Det er bra samsvar mellom registreringen og trafikktallene fra vegdatabanken Kapasitetsberegning av krysset Sørumsandvegen X Industrivegen Dataprogrammet SIDRA er brukt til å gjennomføre en kapasitetsberegning av krysset mellom Sørumsandvegen og Industrivegen med dagens trafikk. Trafikkvolumet fra figur 13 ligger til grunn. Beregningene er representert med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Figur 14. Kapasitetsberegning Fordelingen av kjøretøy i hver retning er oppgitt med sort normal skrift, mens det totale antall kjøretøy i hver retning er vist med sort uthevet skrift. Kapasitetsutnyttelsen til hver veg-arm er merket med rødt og forsinkelse med blått. Det er ingen avviklingsproblemer forbundet med krysset. Kapasitetsutnyttelsen og forsinkelsen på de fire vegarmene er relativt lave Trafikkgenerering av tiltaket Foreløpige vurderinger legger følgende fordeling til grunn:

26 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark m 2 nye industribygg som vil generere 3-4 bilturer pr. dag 95 boenheter som vil generere i gjennomsnitt 3 bilturer pr. dag. Dette innebærer en turproduksjon fra virksomhetene, i tillegg til eksisterende virksomhet, iht tabellen under. Tabell 3. Samlet turproduksjon fra Sørumsand Næringspark etter planlagt utbygging. (kj.t./døgn) Antall enheter Variasjonsområde Sannsynlig Min (kj.t./døgn) Maks (kj.t./døgn) (Kj.t./døgn) Industri m Nye boliger 95 boenheter Industri/næring m (eksist. virksomhet) Sum, etter utbygging Foreslått utbygging innebærer om lag en fordobling av trafikken til/fra området i forhold til dagens turgenerering Trafikksikkerhet i krysset Sørumsandvegen X Industrivegen Sannsynligheten for ulykker i kryss øker med antall veger som møtes og trafikkbelastning. Utformingen av krysset mellom Sørumsandvegen og Industrivegen er lite trafikksikkerhetsvennlig. Likevel er det kun en registrert ulykke de siste 10 årene Konsekvenser av tiltaket Vegstandard og trafikkbelastning Den beregnede trafikkveksten som følge av tiltaket på ca. 800 kj.t./døgn. Dette vil fordele seg med inntil ca. 450 kj.t./døgn på fv 172 inn mot Sørumsand sentrum, og ca. 350 kj.t./døgn mot syd inntil ny atkomstveg legges over Orderudjordet. Industriveien vil få en økning på ca. 800 kj.t./døgn inntil ny atkomstveg over Orderudjordet er etablert. Den østlige delen av Industriveien vil få en økning på ca. 500 kj.t./døgn. Når atkomst til Sørumsand Næringspark er flyttet til Orderudjordet, vil trafikkbelastningen i Industriveien bli redusert med ca. 500 kj.t./døgn. Den nyskapte trafikken i Industriveien vil få gå tilbake til ca. 300 kj.t./døgn som tilsvarer trafikken til de nye boligene, mens den østlige del av Industriveien vil få redusert sin trafikkbelastning tilbake til dagens nivå. Det er ikke sett behov for spesielle tiltak på eksisterende vegnett. Kapasitet og avviklingsforhold Fase 1, opprettholdelse av eksisterende atkomst til Sørumsand næringspark Kapasitetsutnyttelsen 20 år fram i tid vil fortsatt bare være 0,4 i den mest belastede vegarmen i dagens kryss mellom Industriveien og Sørumsandveien. Dvs. at utbygging av Sørumsand Næringspark ikke vil generere så mye trafikk at dette medfører noen kapasitetseller avviklingsmessige problemer, også med dagens atkomstløsning. Fv 172, Sørumsandveien For Fv 172 gjennom Sørumsand sentrum vil trafikkveksten begrenses til opp mot 6 %. Dette vil heller ikke være av en slik størrelse at det skal medføre noen merkbare økte ulemper i forhold til avvikling på denne strekningen eller i rundkjøringen med Blakerveien.

27 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 26 Fase2, Ny atkomst via Orderudjordet og Blakerveien I den endelige løsningen er det forutsatt at innkjøringen skal flyttes til Orderudjordet og ut på det overordnede vegnettet via Blakerveien. Kapasitet i krysset mellom Blakerveien og ny atkomstveg til Orderudjordet er beregnet av Rambøll for Sørum kommune (13. januar 2012). Det er gjennomført beregninger med ulike utbyggingsformål, delt mellom industri og handel. Med stor andel handel vil krysset også bli overbelastet uten ny utbygging av Sørumsand Næringspark. I alternativer med minst handel vil vegarmen fra Orderudjordet ha akseptabel kapasitet, også med trafikk som skyldes økt utbygging i Sørumsand næringspark. Øker andel handel på Orderudjordet, vil krysset bli tilnærmet overbelastet etter utbygging av Sørumsand Næringspark. I en slik situasjon bør krysset bygges om, enten kanalisering eller til rundkjøring. Dette vil gi akseptabel kapasitet og avviklingsforhold. Forhold for fotgjengere og syklister, trafikksikkerhet Ny kryssing for syklister og fotgjengere under sporområdet vil være et viktig bidrag til trafikksikkerheten i området. Trafikksikkerhet og forhold for fotgjengere/syklister vil for øvrig bli påvirket av trafikkmengdene på de aktuelle vegstrekningene. Trafikkveksten på det overordnede vegnettet, bl.a. på Fv 172 gjennom Sørumsand sentrum, vil ikke bli særlig påvirket av tiltaket. I en første fase fram til at ny atkomst over Orderudjordet er utbygd, vil Industrivegen få økt trafikk. Økt trafikk bidrar generelt til redusert trafikksikkerhet og flere konfliktpunkter. Når atkomsten til industriområdet flyttes over til Orderudjordet, vil bl.a. all tungtrafikk i Industrivegen fjernes. Dette vil bidra positivt i forhold til trafikksikkerheten i dette området. Belastningen gjennom Sørumsand sentrum vil ikke endre seg merkbart som følge av dette. Totalt sett vil situasjonen bli noe forbedret når ny atkomstveg flyttes til Orderudfeltet. Kollektivtrafikk Planområdet ligger i gangavstand fra Sørumsand sentrum med bussforbindelser mot Lillestrøm og Oslo og med gode togforbindelser både mot Oslo og Sverige. Det er 2 tog avganger i timen i hver retning, og det er 4 bussavganger i timen. Kollektivtilbudet på Sørumsand kan med kort avstand til et knutepunkt med 6 avganger i timen defineres som bra. Utbyggingen er ikke av en slik karakter at det vil påvirke det ordinære kollektivtilbudet, verken i forhold til behov for nye bussruter, omlegging av eksisterende eller flere avganger. 6.5 Grunnforhold GrunnTeknikk AS har utarbeidet en overordnet geoteknisk vurdering av reguleringsområdet. Grunnen innenfor reguleringsområdet forventes å bestå av et topplag av forvitret fast leire/silt (tørrskorpeleire) og/eller fyllmasser, stedvis også sandige masser. Tykkelsen av det faste topplaget varierer fra 1-4 m i undersøkte punkter. Under tørrskorpelaget består grunnen av fast og stedvis meget fast siltig leire med enkelte silt- og sandlag. Dybder til fjell i undersøkte punkter varierer fra 6-14 m. Det er ikke påvist sensitive masser eller kvikkleire innenfor området. De faste grunnforholdene sammen med et relativt flatt terreng gjør at områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. Lokalstabilitet ved de enkelte byggeprosjektene må vurderes/ prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Det er utført grunnundersøkelser for ulike prosjekter innenfor reguleringsområdet;

28 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Rapport rev.1 datert fra NVK Terraplan 2. Rapport datert juli 2005, fra URS 3. Bordata datert fra MESTA AS 4. I november 2012 ble det utført detaljerte grunnundersøkelser for et konkret byggeprosjekt «Eureka Pumps» sentralt på området. Det foreligger et temanotat som gir en overordnet vurdering av fundamenteringsforholdene. Figur 15. Løsmassekart over planområdet (www.ngu.no). 6.6 ROS-analyse Det er i tilknytning til reguleringsarbeidet utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet og den planlagte utbyggingen. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. - Det er ikke påpekt naturrisiko i området, men deler av Sørum har et radonproblem. Det forutsettes oppmerksomhet i forhold til dette. - Det er ikke sårbare naturområder. - Det er ingen vesentlige risikofaktorer som berører teknisk og sosial infrastruktur. - Det er kartlagt forurensninger i grunnen, men ikke dokumentert opprydding av dette. - Ny undrgang under stasjonen vil bedre trafikksikkerheten, men trafikk i Industrivegen vil øke i en mellomfase. Det kreves oppmerksomhet i forhold til trafikksikkerhet. - Støybelastngingen vil øke for en del boliger i en mellomfase. - Det forutsettes iverksatt tiltak i anleggsfasen for å begrense ulemper/risiko for tilgrensende boliger og lokalveger. 6.7 Overvannshåndtering Utvikling av planområdet vil medføre en økning av andelen tette flater og dermed bidra til raskere avrenning fra området. Det antas at en utvikling av planområdet vil medføre en økning av tette flater på inntil 50 %. Sørum kommunalteknikk KF krever at ny utbygging og utvikling ikke medfører økt tilførsel til kommunalt overvannsnett. Fordrøyning av overvann iht. kommunale retningslinjer vil derfor være påkrevd før overvannet slippes på kommunalt

29 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 28 ledningsnett. Området antas ikke å være egnet for infiltrasjon da det hovedsakelig er havavsetninger i planområdet. Lokale avvik kan for øvrig forekomme. Dersom arealer utvikles for industrielle formål, herunder næringsvirksomhet der det kan forekomme søl eller utslipp av oljeholdige stoffer, skal lokal overvannshåndtering inkludere oljeavskiller egnet for gitte virksomhet og dimensjonert for avrenningarealene. For øvrig er kommunal vannforsyning under oppgradering, slik at det etter planen vil bli forskriftsmessig brannvannsdekning (50 l/s) fra juni Barn og unges interesser Registrerte barnetråkk Planområdet har i dag ingen opparbeidede lekearealer. Det er ikke registret barnetråkk i området. De nærmeste lekeområdene i området er: Stomperudparken som ligger ca meter fra i luftlinje og parken ved Jentoft (s vgs) som ligger ca 400 meter fra i luftlinje. Figur 16. Kartet viser Sørum kommunes registrering av barnetråkk. Ingen barnetråkk er registrert i området. Kartet viser strekninger som brukes som skolevei (blå), farlige strekninger (rød), lekeområder hele året (grønn/oransje skravur er plassert feil på kommunens nettside) Gang og sykkelvei Den nye rampen under jernbanesporene vil sikre en trygg undergang mellom sentrum og bibliotek/nav og bedre skolevei for barna som skal fra Sennerudfeltet og til Bingsfoss ungdomsskole. Pga rampen vil både Stomperudparken og parken ved Jentoft ligge i gangavstand nærmere enn 500 m fra det nye boligområdet og dermed være aktuell som lekeplass for litt større barn Konsekvenser av utbyggingen Det legges til rette for nærlekeplasser i ulik størrelse og utforming i umiddelbar nærhet til boligenes inngangssoner. Til sammen utgjør disse arealene 1000 m 2 som ligger over minstekravet som er gitt i kommuneplanens bestemmelser.

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Ullensaker kommune Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Planbeskrivelse Utgave: rev Dato: 2011-08-03 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Sak 31/15 Saksnummer: 15/2577 Saksbehandler: Ingvild Skaset Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer