Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05"

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Dato:

2 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: -- Lagringsnavn rapport Oppdrag: Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan, konsekvensutredning av trafikk, støy, forurensing, landskap og energi, med mer. Oppdragsleder: Knutsen Olav Schou Fag: Landskap;Plan;Utredning Tema Forurensning;Støy / akustikk;trafikk / transport Leveranse: Reguleringsplan med konsekvensutredning Skrevet av: Kvalitetskontroll: Hanne Jonassen og Olav Schou Knutsen Petter Christensen

3 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Norges Eiendom as/ne Sørumsand AS for å bistå i arbeidet med reguleringsplan for Sørumsand næringspark. Sven Mile har vært NorgesEiendoms kontaktperson for oppdraget. Sivilarkitekt Trond Martens har vært ansvarlig for utarbeidelse planprogrammet som ligger til grunn for planarbeidet og for utarbeidelse av illustrasjonsplan og arkitektonisk grep. Fra Asplan Viak har Geir Nummedal, Janani Mylvaganam, Stig Alstad, Finn Michelsen, Kristian Rustad, Nina Syversen, Nina Lønmo og Rolf Rømsvik bidratt med temautredninger og kartproduksjon. Grunnundersøkelser ble gjennomført av URS Nordic i mai 2005 og den geotekniske vurdering er utført av Geir Solheim, Grunnteknikk. Hanne Jonassen har vært fagansvarlig for reguleringsarbeidet, og Petter Christensen har vært rådgiver og kvalitetssikrer. Sandvika, Olav Schou Knutsen Oppdragsleder Petter Christensen Kvalitetssikrer

4 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Tiltakshaver Formålet med planarbeidet Planområdet Beskrivelse av planområdet Atkomstforhold Tilstøtende områder Eiendomsforhold Føringer for planarbeidet Overordnede nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens arealdel Sørum Gjeldende reguleringsplaner Planprosess og medvirkning Varsling og behandling av planprogram Innkomne merknader til planprogrammet Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak om planprogrammet Beskrivelse av planforslaget Intensjon Hovedgrep Atkomstløsninger Arealer Konsekvenser av planforslaget Sammenlikningsgrunnlaget Sammendrag av konsekvensutredningen Kulturminner Trafikk og atkomst Grunnforhold ROS-analyse Overvannshåndtering Barn og unges interesser Forurenset grunn Arkitektonisk og estetisk utforming Biologisk mangfold Støy Forholdet til jernbanen Nedfotografert plankart Illustrasjonsplan og snitt Reguleringsbestemmelser...39

5 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 4

6 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 5 1 BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver Tiltakshaver for reguleringsplanen er NorgesEiendom as /NE Sørumsand AS 1.2 Formålet med planarbeidet NorgesEiendom AS arbeider med omstrukturering og tilrettelegging for videreutvikling av Sørumsand næringspark. Formålet med planen er å: sikre forutsigbar fremtidig utvikling for eksisterende og ny nærings- og industrivirksomhet, gi fleksibilitet for videre utbygging og tilpasning for nye brukere og leietakere, forbedre infrastrukturen i området og legge til rette for boligbebyggelse utenfor næringsparken Det er også utfordringer knyttet til at området har bygninger og miljø som er definert med høy bevaringsverdi. Reguleringsplanen må bidra til å sikre at disse kan bli bevart.

7 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 6 2 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen omfatter hele industriområdet sør for Kongsvingerbanen og avgrenses i øst mot Orderudjordet, i syd mot boligområdet ved Industrivegen og kommunens driftstomt og i vest mot Industrivegen og boligene ved Ing. Bøhns veg. I planprogrammet var også 2 boligeiendommer i sør og kommunens driftstomt Industrivegen 30 tatt med i planområdet. Disse eiendommene er i kommuneplanen del av industriområdet, men i det reguleringsforslaget som nå legges frem, er eiendommene holdt utenfor. 2.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet har en størrelse på 69 dekar. Innenfor området finnes i dag ulike virksomheter, i en bygningsmasse av varierende størrelse, alder og standard. Det blir viktig å få etablert en reguleringsplan som i tillegg til å gi mulighet for nye virksomheter, ivaretar dagens virksomheter og deres ulike behov. Innenfor planområdet finnes følgende bedrifter og virksomheter: Tidligere administrasjonsbygning, Industrivegen 22: Bibliotek, NAV Sørum, Aktivitetssenter, Eureka Pumps AS avd. Sørumsand Industrivegen 16 - Industribygninger (hvor enkelte bygninger er regulert med bevaringsformål) med ulike bedrifter: Rainpower Fabrication AS Rainpower Services AS Eureka Pumps AS avd. Industrivegen 18 (gnr. 41, bnr. 611 inngår ikke i planområdet): Fjernvarmeanlegg / Biovarmeanlegg Industrivegen 10 (gnr. 41/bnr. 479): Hernæs jernvare Div. leieforhold til bolig Telenor (telefonsentral). Ing. Bøhns veg 5: Tidligere telefonsentral som nå er fraflyttet. Den eksisterende bebyggelse har et bebygget areal på til sammen m Atkomstforhold Kjøreatkomst til området er i dag fra Industrivegen. Trafikken til bedriftene er til en viss grad en belastning for nærmiljøet (se kap 6.4). I kommuneplanen er det lagt opp til en ny atkomstveg over Orderudjordet fra Fylkesveg 171. Det arbeides med regulering av denne vegen i en egen reguleringssak.

8 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Tilstøtende områder Sørumsand stasjon Jernbaneverket har utarbeidet en hovedplan for oppgradering av Sørumsand stasjon som er under behandling. De 3 sporene skal beholdes, en smal midtplattform skal fjernes og det skal anlegges ny sideplattform for østgående tog på sydsiden, inn mot Næringsparken. I hovedplanen inngår kulvert under sporene og trapp og heis opp til plattformen på sydsiden. Jernbaneverket har også foreslått en rampe opp til gang- og sykkelveg på sydsiden, men forutsetter at kommunen deltar i finansiering av denne Boliger i Ing. Bøhns veg I Ing. Bøhns veg ligger en rekke sveitservillaer som danner et karakteristisk, eget boligmiljø. I en av villaene drives på frivillig basis Valstad kafe som er blitt et viktig møtested i området. Boligene er regulert til spesialområde bevaring Boliger i Industrivegen Industriområdet grenser også til Industriområdet i syd. Langs sydsiden av vegen ligger et etablert bomiljø. To av boligene grenser direkte inn mot industriområdet, atskilt med et vegetasjonsbelte. I syd ligger en driftstomt Orderudjordet På Orderudjordet er det i kommuneplanen planlagt næringsområde inn mot Sørumsand næringspark. Sørum kommune vil ta opp et eget reguleringsarbeid for dette området. 2.4 Eiendomsforhold Planområdet berører 9 eiendommer: Tabell 1. Eiendomsforhold Gnr/bnr Areal m 2 Eier 41/ NE Sørumsand as 41/8 (del av) 992 Ligaard, Helge og Anne Bech 41/ NE Sørumsand as 41/ Sørum kommune 41/ Sanden as 41/ Hafslund nett as 41/ NE Sørumsand as 46/ NE Sørumsand as Veigrunn Industrivegen ca. 495 Sørum kommune

9 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 8 3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 3.1 Overordnede nasjonale og regionale føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Målet med retningslinjene (rundskriv T-5/93) er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunns- økonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, sikker og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger Regional planstrategi for Akershus I regional planstrategi for Akershus setter Fylkesutvalget bl.a. fokus på sammenhengene mellom arealplanlegging og endringer i transportbehov, samt forholdet mellom vekst og vern. Den forventede befolkningsveksten krever et sterkere samarbeid mellom arealmyndigheter og transportmyndigheter for å kunne ha felles fokus på: - Økende fortetting i tettstedene - Utviklingen av tverrgående kollektivtransport innad i regionen - Tettstedsutvikling må prioriteres ved å styrke lokal utvikling av arbeidsplasser. - Viktig å verne om arealer til matproduksjon og vedlikehold av grønnstruktur - Forpliktende samarbeid fra alle parter for å realisere felles mål - Redusere klimagassutslipp ved økt kollektivsatsing Fylkesplanutvalget har på bakgrunn av innspillene i prosessen foretatt en prioritering av de temaområder som regional planstrategi for Akershus bør inneholde. Disse temaområdene utgjør fylkets viktigste satsingsområder. De skal følges opp gjennom videre planlegging (Jf. PBL. 7-1) Fylkesdelplan Romerike møter framtida Som ledd i fylkesplanarbeidet er det utarbeidet en fylkesdelplan; Regional utviklingsplan for Romerike Romerike møter framtida. Fylkesdelplanen tar for seg utviklingen på Romerike på svært lang sikt. Det er en konkretisering av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, med mål og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike. Arbeidsgruppa anbefaler bl.a. at: ABC-prinsippene for lokalisering av virksomheter tilsier at næringsområdene langs E6-korridoren bør reserveres for areal- og transportintensive virksomheter. Handels-, kontor- og servicevirksomhet henvises til knutepunkter og områder med god kollektivdekning Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Styret i Osloregionen som er en strategisk samarbeidsallianse som omfatter Oslo kommune, alle kommunene Akershus og Østfold, de nærmeste kommunene til Oslo i Oppland, Buskerud og Vestfold samt Akershus og Østfold fylkeskommuner, godkjente en areal- og transportstrategi for Osloregionen Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (Rundskriv T-2/08) Retningslinjen har til hensikt å sikre at barn og unges interesser ivaretas i planleggingen. Det legges vekt på trygge oppvekstmiljøer og gode utearealer for barn og unge, jf. pkt 6.4. Krav gitt i kommuneplanens arealdel , skal sikre tilgjengelige lekearealer for barn i ulike aldersgrupper.

10 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Kommuneplanens arealdel Sørum I kommuneplanens arealdel er hele planområdet satt av til ervervsvirksomhet. Om Sørumsand fremhever kommuneplanen bl.a.: Sørumsand er kommunesenteret med handelstilbud og god kollektivdekning. Flere boliger i sentrum og i gangavstand vil gi mulighet for mindre bruk av bil og gi grunnlag for økt handels- og næringsliv. Det er planlagt 800 boliger her i planperioden. Sentrum utvides til sørsiden av jernbanen med bibliotek og offentlig service. Industriområdet foreslås utvidet mot Blakervegen, med ny adkomst fra denne. Ny veg blir skille mellom næring og jordbruksareal. En undergang ved stasjonen skal etableres. Flere mennesker gir grunnlag for å utvikle sentrumsområdene med forretninger, møteplasser og parker. Det er behov for å se på hvordan sentrum kan utvikles for å løse forhold knyttet til trafikk og parkering, grønne områder og bebyggelse. Om næringsutvikling fremhever kommuneplanen bl.a.: I Sørum er det rom for å etablere virksomhet som drar nytte av å være sentralt og landlig, samtidig som tradisjonen for industri og produksjon på stedet er sterk. Sørum som vert for næringsetableringer vil kunne tilby to ulike sett av fortrinn. Etablering langs E6-aksen gir rask tilgang til god infrastruktur. Området er egnet for lager og logistikk, men kommunen ønsker også andre typer næring. Etableringer langs aksen Kongsvingerbanen/Glomma gir tilknytning til industritradisjon knyttet til vannkraft, energi og metallbearbeiding. Kommunen ønsker å legge til rette for å utvikle næring hvor ambisjonen er å være god på kunnskap og utførelse. I kommuneplanens bestemmelser er det bl. a. forutsatt: Før utbygging av Orderudjordet kan starte, skal det etableres avkjørsel fra Rv 171. Avkjørselen skal også være ny adkomst for Sørumsand verksted. Arealbruken skal ikke være i strid med RPB om kjøpesentre. Før utbygging Orderudjordet skal det etableres gangveg langs Rv 171 langs feltet frem til sentrum og gangbro over jernbanen til Noractorområdet. Det skal også etableres en gangforbindelse og grønnkorridor fra gangbro til boligområdet i sør. Boligområder innen 1000 meter fra kollektivknutepunkt skal ha en arealutnyttelse tilsvarende minimum 2 4 boliger/daa boligareal Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet vist med stiplet strek.

11 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 10 Om lekearealer i utbyggingsområder: Kommuneplanen har bl.a. følgende areal- og funksjonskrav til lekearealer: 1. Det skal avsettes 25 m2 eller mer til felles leke/grøntareal pr boenhet. 2. Lekeplass ved inngang kreves i annet område enn åpen småhusbebyggelse. Det skal være en lekeplass pr. 15 boliger med minimum 150 m 2 3. Nærlekeplass skal være 2,5 dekar og skal ha maksimal gangavstand 200 m til inngangen i de boliger den skal betjene. 4. Grendelekeplass skal være 5-6 dekar. Maks avstand 500 m. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner I Reguleringsplan for Sørumsand verksted som ble vedtatt , er planområdet regulert til industri. Det er regulert vegetasjonsskjerm mot Industrivegen og boligområdet på sydsiden og mot Orderudjordet. Tillatt bebygd areal for feltet er TBYA= m 2 (inklusive eksisterende: ca m 2 BYA). Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige de som er fastsatt på plankartet: Dvs: kote 142; byggesone I og kote 130; byggesone II, III og IV. Tidligere telefonsentral i Ing. Bøhns veg 5 (41/21) ble regulert til industri og spesialområde bevaring. I Gatebruksplan for Sørumsand sentrum/del av bebyggelsesplan som ble vedtatt , ble det regulert atkomstveg fra Industrivegen med parkeringsplass og gangveg fra Industrivegen til stasjonens sydside. I planen ble det også regulert plattform på sydsiden av sporområdet og undergang under jernbanesporene. I reguleringsplan for Ingeniør Bøhns vei som ble vedtatt sak 28/01, ble Industrivegen 10 (41/479) regulert til bolig og kontor med maks bebygget areal 30 % og maks gesimshøyde 8 meter. Figur 2. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan(-er) for området. Planområdet vist med stiplet strek.

12 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 11 4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1 Varsling og behandling av planprogram Oppstart av planarbeidet ble kunngjort den Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden I høringsperioden ble det den avholdt et åpnet informasjonsmøte. 4.2 Innkomne merknader til planprogrammet I forbindelse med varsling for igangsetting av planarbeidet kom det inn uttalelser fra følgende parter: 1. Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen (2 uttalelser) 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. Statens vegvesen (2 uttalelser) 4. Jernbaneverket (2 uttalelser) 5. NVE, Region Øst 6. Ruter AS 7. ROAF 8. Hjemmelshaver, Are Stensås (2 uttalelser) 9. Hjemmelshaver, Liv Ulstad 10. Hjemmelshaver, Gro Bakseter og Knut Oskar Nilsen 11. Hjemmelshaver, Kathrine Lysaker, Anne-Karin og Per-Ivar Flatla (2 uttalelser) 12. Hjemmelshaver, Elin K. Sem 13. Stiftelsen Valstad Cafe 14. Hjemmelshaver, Nils Holand 15. Hjemmelshaver, Hanne B. Ligaard og Helge Ligaard Hovedpunktene fra uttalelsene er referert nedenfor med påfølgende kommentarer. Uttalelsene i sin helhet ligger som eget vedlegg. Uttalelse: Kommentar: 1 Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen Ber om at kommunen tar stilling til om planen faller inn under krav til utredningsplikt. Ift. automatisk fredete kulturminner: Det er ikke registrert fornminner innenfor området. Endelig uttalelse vedr. dette punktet vil bli gitt når planen legges ut til offentlig ettersyn. Sørum kommune har fastslått at planarbeidet faller inn under utredningsplikten. Bygningsmassen innenfor planområdet har et stort tidsspenn av både gamle og nye bygg. Hele anlegget har verdi som et helhetlig industriområde. Ny bruk av eiendommen kan være et positivt tilskudd til området, men må ikke komme i konflikt med verneinteresser. Deler av anlegget er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan, Reguleringsplan for Sørumsand verksted, fra 1988 (sist revidert 2002). Fylkesrådmannen forutsetter at de bygningene og områdene som er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan videreføres som hensynsone c) med formål bevaring. Det vises til kap 5.2.4, der det redegjøres for to alternative forslag vedr. telefonsentralen. Reguleringsbestemmelsene må sikre at eksteriøret holdes uendret eller tilbakeføres på sikkert dokumentert grunnlag og at ny

13 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 12 bebyggelse får en plassering, form og størrelse godt tilpasset det eksisterende anlegget. Ber om at vi tilpasser bestemmelser for tilsvarende hensyntagen mot bebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Og tilsvarende hensyntagen til stasjonsområdet og traseen til det vedtaksfredete kulturminnet Urskog-Hølandsbanen. Fylkesrådmannen vil vurdere å fremlegge saken til behandling i fylkesutvalget med forslag om innsigelse dersom hensynet til områdets kulturminneverdier ikke blir tilfredsstillende ivaretatt. Viser til ABC-prinsippet for areal- og transportplanlegging for videre arbeid med området. Dette for å redusere bilbruk og tilsvarende. Videre ønske om lokaliseringer nær hovedtransportnett/ kollektivknutepunkter. Universell utforming: Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov 1-1, og 12-7 nr.4, som omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Fylkesrådmannen ber om at tilgjengelighet for alle sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. Anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maks. normer og at disse er strenge. Ber om at sykkelparkering også ivaretas, under tak i nærhet til inngangspartier. Løsning for avkjørsel til fylkesveg må avklares med fylkeskommunens vegadministrasjon Statens vegvesen Region øst. Sammendrag/konklusjon. Fylkesrådmannen viser til fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur der store deler av planområdet ligger innenfor senterområdet på Sørumsand. Planområdet er satt av til næring i kommuneplanens arealdel. Fylkesrådmannen ser positivt på at det bygges boliger i nærhet til stasjonen, og anbefaler høy tetthet i området. Minner om at ulike virksomheter genererer ulike trafikkmengder og typer transport. Det bør vurderes i planforslaget hva slags type virksomheter området er egnet til. Fylkesrådmannen anbefaler at atkomsten over Orderudjordet behandles i samråd med Statens vegvesen. 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen er positiv til fortetting og utvikling i Sørumsand. Dette er i tråd med nasjonale og regionale mål for areal og transportplanlegging og kommuneplanens mål om å videreutvikle Sørumsand som kommunesenter. Påpeker at parkeringsstrategi er et viktig tema. Forutsetter at det legges opp til høy utnyttelsesgrad. Forslag til parkeringsnorm er lagt opp med utgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser, men er justert noe ned. 3 Statens vegvesen Region øst Omleggingen av atkomstvei via Orderudjordet blir ikke presentert endelig og de ønsker å komme tilbake til dette dersom det berører deres forvaltningsområde. Parkeringsstrategi/-behov er et viktig tema ved planlegging av sentrumsområder og må være en del av planarbeidet for Sørumsand næringspark. En videreutvikling av næringsområdet må også vurderes i forhold til kapasitet og trafikksikkerhet i krysset der

14 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 13 næringsområdet knyttes til hovedvegnettet. Minner om Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, og at all utbygging må skje i tråd med statlige retningslinjer for støy (T-1442, NS 8175). Se kap om støy Mener temaer som trafikk- og atkomstforhold, trafikksikkerhet, universell utforming og parkeringsstrategi bør utredes. Ber om at Sørumsand Næringsområde tilkobles påtenkt atkomst via Orderudjordet. Påpeker viktigheten av at det etableres rekkefølgekrav ifm. utviklingen av næringsområdet og tilkobling til ny atkomstvei over Orderudjordet Ber om at planprogrammet endres til å ha med ny atkomstvei over Orderudjordet i form av tilhørende rekkefølgebestemmelse. Dette er innarbeidet i 3.5 i reguleringsbestemmelsene. Behandles i egen reguleringsplan. 4 Jernbaneverket Jernbaneverket minner om at det er forbudt, uten etter avtale med kjørevegens eier, å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 m fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Viser til at det er utarbeidet en teknisk hovedplan for Sørumsand stasjon med undergangsløsning som berører det aktuelle planområdet. Samtidig forslås det også ny sideplattform på denne siden. Savner jernbane som utredningstema. Derunder byggegrenser, hva slags virksomhet som tenkes ut mot banen og konsekvenser av disse. I tillegg støy, derunder luftstøy, strukturstøy og vibrasjoner. Ønsker at gang- og sykkeltrafikk fanges opp i utredningen som omhandler trafikk og atkomst. Her ønsker de også å fange opp konsekvenser med og uten undergang i stasjonsområdet. Reguleringsforslaget med tilpasning til søndre atkomst til stasjonen er utarbeidet i samarbeid med Jernbaneverket 5 NVE Region Øst Opplyser om at planområdet består av tykke havavsetninger. Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i området, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred mv. Viser til retningslinjer på deres nettside, og ber om at disse legges til grunn i den videre planprosessen. Det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet og et eget temanotat om grunnforhold følger reguleringssaken. 6 Ruter AS Sørumsand ligger godt plassert ift. kollektivknutepunkt for både buss og tog. Mener det er viktig å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. Ønsker at det etableres gode og trygge gang- og sykkelforbindelser fra området til trafikknutepunktet, samtidig som en har fokus på å holde antall parkeringsplasser på et absolutt minimum. Det bør redegjøres for hva en tenker rundt tilrettelegging for kollektivtransport i området, og hvordan en på en best mulig måte kan redusere antall reisende med bil. Ulike kollektivvurderinger og behovsanalyser bør ses i lys av hvilken befolkningsvekst/vekst i antall arbeidsplasser man ønsker, og legge til rette for. Svært positiv til at det planlegges boligenheter i områder i I samråd med Jernbaneverket er det i reguleringsplanen lagt til rette for en søndre atkomst til stasjonen. Det foreslås bolig-

15 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 14 umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt. For å tilrettelegge for mer miljøvennlige reiser bør man ha fokus på etablering av arealeffektive boliger med høy utnyttelse. regulering i tråd med dette. 7 ROAF, Romerike Avfallsforedling IKS Ønsker at det legges til rette for mest mulig bruk av fellesløsninger der dette er mulig. Ønsker også at det etableres returpunkter i områder av en viss størrelse. Ønsker å bli tatt med i råd/konsultasjon så tidlig som mulig i prosessen. 8 Are Stensås, Eier av g/bnr. 41/483, Industrivegen 13 Ønsker at eksisterende boligbebyggelse i Industrivegen beholdes i sin helhet. Industrivegen i sin nåværende form beholdes og øremerkes boligtrafikk. All trafikk til kontor-, industri- og næringsbebyggelse gis ny atkomst fra Blakerveien. Vegetasjonsskjerm mellom boligbebyggelse og industri beholdes der den eksisterer i dag og opprettes i tilsvarende områder. Ny bygningsmasse utformes, plasseres og skjermes på en slik måte at støy-, trafikk- og innsynsbelastning blir lavest mulig for naboer i eksisterende boligbebyggelse. Ønsker at det settes av plass til lek/ballspill ifm. etableringen av nye boligområder. Ønsker fortsatt god dialog. Planområdet er justert i forhold til det som ble lagt til grunn i planprogrammet. De eksisterende boligene vil dermed bli holdt utenfor. Når den nye atkomstveien fra Fv 171 over Orderudjordet blir bygget, vil innkjøring fra Industrivegen bli stengt. Inntil da må det være en midlertidig atkomst fra Industrivegen. De regulerte grøntbeltene mot boligene vil bli videreført i den nye planen. 9 Liv Ulstad, Eier av g/bnr. 41/112, Industrivegen 32a og b Ønsker at tungtransport til næringsområde legges vekk fra Industrivegen. Viser til dagens krav til miljø og bokvalitet. (Se kommentar ovenfor) 10 Gro Bakseter og Knut Oskar Nilsen, Eier av g/bnr. 41/173, Industrivegen 9a Ønsker seg boligbebyggelse i området mellom Industrivegen Biblioteket Eureka. Reguleringsforslaget legger opp til boliger i dette området. 11 Kathrine Lysaker og Flatla, Eier av g/bnr. 41/64, 80, Industrivegen 28 og 26 De ønsker ikke at deres eiendom settes av til næringsformål. Ønsker mer informasjon. Påpeker uklarheter om deres eiendom skal være med i planen eller ikke. Ønsker en endelig avklaring. Viser til at utrykningsveien forbi deres eiendom er stengt både med snø på vinterstid og ved oppbevaring av en båt. Ønsker seg en støyskjerm mot industriområdet. Planområdet er justert i forhold til det som ble lagt til grunn i planprogrammet. De eksisterende boligene vil dermed bli holdt utenfor planen. Det planlegges ikke støyskjerm se også kap om støy. De regulerte grøntbeltene vil bli videreført. 12 Elin K. Sem, Eier av g/bnr. 41/583, Bekkedroga 4d Vi er flere berørte beboere som bor tett opptil boligprosjektet bestående av 180 leiligheter som Trond Martens Sivilarkitekt

16 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 15 utarbeider og som Sørum kommune er i ferd med å godkjenne. Ønsker innsyn i planer og trafikkbelastning. 13 Stiftelsen Valstad Cafe, Ing. Bøhn veg 3, v/ Helge Njaa, leder Er positive til utviklingen av området og forutsetter at det tas hensyn til bygningsmassen som er definert som spesialområde bevaring. Ser det som svært positivt hvis det tenkes etablert kulturfunksjoner i tilknytning til dette området. Er bekymret over etablering av en stor boligbygning tett opptil seg. Ønsker at det avtrappes og gir rom for lys og luftighet. Er bekymret for parkeringsdekningen og opprettholdelse av vendehammer som snufunksjon. Bebyggelsen foreslås trappet ned mot Ing. Bøhns veg og området ved Valstad kafé. Ber om at høringsfrister ikke legge i ferietider. 14 Nils Holand, Eier av g/bnr. 41/479, Industrivegen 38 Er positiv til planene. Ønsker å gjøre oppmerksom på forholdet mht. parkering. Deres eiendom har tinglyst rett til parkering og delvis bruksrett på NorgesEiendoms eiendom. 15 Hanne B. Ligaard og Helge Ligaard, Eier av g/bnr. 41/8, Ing. Bøhns veg 6 De ser av planen at den gamle telefonsentralen er foreslått revet. De ønsker ikke dette. 4.3 Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak om planprogrammet Miljø- og utviklingsutvalget vedtok planprogrammet i sitt møte den sak 12/12.

17 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 16 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Intensjon Målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av den industrielle virksomheten ved det tidligere Sørumsand verksted. Livskraftige bedrifter har i dag sin virksomhet innenfor området, men har behov for videre utvikling. Det er også ønske å gi mulighet for etablering av nye bedrifter på dette sentralt beliggende området. Den gjeldende reguleringsplanen tillater et maksimalt bebygget areal på m 2. Det er behov for å øke dette og det foreslås at tillatt bebygget areal økes til 60 %. Dette tilsvarer et bebygget areal på ca m 2. Den tidligere administrasjonsbygningen er i dag regulert til industri, men er solgt til Sørum kommune og nyttes bl.a. til bibliotek og lokaler for NAV. Det er ønskelig å oppdatere reguleringen til den faktiske bruk, men holde muligheten åpen for at det også kan være næringsvirksomhet i bygningen. I tråd med kommuneplanens mål om flere boliger nær Sørumsand sentrum, foreslås det ny boligbebyggelse på det regulerte parkeringsområde og ved Telenors tidligere eiendom mot Industrivegen. NorgesEiendom as har avtalt med Jernbaneverket å innarbeide i planen nødvendige tilpasninger for å gi plass til trapp, heis og rampe når Jernbaneverket skal anlegge ny plattform på sydsiden av sporene. Figur 3. Planområdet sett fra Orderudjordene.

18 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Hovedgrep Industriområdet felt KI Reguleringsforslaget viderefører mange av elementene i den gjeldende reguleringsplanen, men for å gi mer fleksibilitet i den videre utbygging, gjøres byggegrensene mindre detaljert. Tillatt bebygget areal BYA settes til 60 %. Dette tilsvarer et bebygget areal - inkludert eksisterende bebyggelse på inntil m 2. Dette er en økning på m 2 i forhold til gjeldende plan, hvor bebygget areal er inntil m 2. Industriområdet har i dag et bebygget areal på m 2. Maksimal gesimshøyde kote 142 videreføres. Det regnes med at den nye bebyggelsen i likhet med den eksisterende i stor grad vil være industrihaller med stor takhøyde. Det er derfor mer hensiktsmessig at reguleringsplanen fastsetter bebygget areal BYA (dvs. det samme som bebyggelsens fotavtrykk) enn bruksareal BRA som er brukt i andre typer reguleringsplaner. For å belyse mulighetene ved en slik regulering, er det utarbeidet en illustrasjonsplan som følger reguleringssaken (se kap 8). Det understrekes imidlertid at dette kun er en illustrasjon. Den endelige utforming kan en ikke ta standpunkt til før ved behandling av søknad om rammetillatelse og når det er klart hvilke bedrifter som skal etablere seg i området. Vegetasjonsbeltene mot tilstøtende boligområder videreføres med 10 m bredde, slik som i gjeldende reguleringsplan Bibliotek og kontorer for NAV felt NT1 Det tidligere administrasjonsbygget som nå huser bibliotek og NAV, skilles ut som egen tomt med blandet arealbruk næring/tjenesteyting. Parkeringsplasser konsentreres til et areal bak bygningen med innkjørsel fra Industrivegen i syd og med plass til 55 biler. Parkeringsplassen skal også kunne benyttes som besøksparkering for boligfeltet Boliger felt B1 og B2 Mot Industrivegen foreslås det regulering av et boligområde på 7 dekar. Bebygget areal foreslås satt til inntil BYA = 35 % og maksimal byggehøyde 3 etasjer pluss underetasje og tilbaketrukket 4 etasje, noe som vil gi mulighet for inntil 95 boliger. Største gesimshøyde (tilbaketrukket overetasje) vil bli kote 134, som tilsvarer gesimshøyden på den nærmeste verkstedhallen. Det tidligere Telenor-bygget i Industrivegen 10 inngår i boligområdet. Mot nord forutsettes en nedtrapping av bebyggelsen til 2 etasjer pluss overetasje for å gi bedre tilpasning til den verneverdige bebyggelsen (bl.a. Valstad kafé) i Ing. Bøhns veg.det legges til rette for nærlekeplasser i ulik størrelse og utforming i umiddelbar nærhet til boligenes inngangssoner. Til sammen utgjør disse arealene 1000 m 2, i tråd med kommuneplanens bestemmelser. I tillegg legges det til rette for gode uteareal for alle boligene (ca m 2 ) samt mulighet for etablering av takterrasser.

19 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Hensynsoner bevaring av kulturmiljø alternativ A og B Figur 4. Illustrasjonen viser bygninger regulert til spesialområde for bevaring i gjeldende reguleringsplan. Disse foreslås videreført som hensynsoner. Den tidligere telefonsentralen ønsker NorgesEiendom å erstatte med nye boliger. Det fremlegges derfor to alternativer for denne. Deler av den eldre industribebyggelsen ble ved den forrige regulering av Sørumsand verksted (i 1988) regulert som spesialområde bevaring. Dette foreslås videreført som hensynsoner i tråd med prinsippene i den nye Plan- og bygningsloven og er merket som felt NT2 på reguleringsplanen. Den tidligere telefonsentralen i Ing. Bøhns veg 5 som også ble regulert som spesialområde, foreslås imidlertid revet for å inngå som en del av boligområdet. Bygningen er oppført i 1960 årene. Den er ikke i bruk og er lite egnet til ny virksomhet. NorgesEiendom setter et stort spørsmålstegn ved om hvor verdifull den er som kulturminne og NorgesEiendom foreslår at tomten reguleres som «annet uteoppholdsareal» og opparbeides som en plass. Med en plassering i skjæringspunktet mellom kulturaksen Ing. Bøhns veg og gang- og sykkelvegen fra den nye jernbaneundergangen har dette potensial for å bli en god møteplass i området sør for jernbanestasjonen. Akershus fylkeskommune mener imidlertid at området ved Ing. Bøhns veg inneholder flere ulike elementer som sammen utgjør et miljø og at det er viktig å ta vare på dette miljøet også den tidligere telefonsentralen. Fylkeskommunen er i utgangspunktet negativ til at bygninger regulert til bevaring tillates revet. Hensikten med reguleringen i sin tid var nettopp å bevare bygningene. Fylkeskommunen har i møte den oppfordret NorgesEiendom til å vurdere bevaring av telefonsentralen i kombinasjon med ny bebyggelse og ny bruk, eventuelt med et mellombygg mot den nye boligbebyggelsen Sørumsand stasjon ny plattform, trapp, heis og rampe. I forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ombygging av Sørumsand stasjon med bl.a. ny plattform på sydsiden, er det inngått avtale med NorgesEiendom as om at nødvendige reguleringsendringer for å anlegge trapp, heis og rampe på stasjonens sydside skal innarbeides i reguleringsforslaget for Sørumsand næringspark. Det er også satt av areal til sykkelparkering. Det har også vært vurdert å legge opp til en kjøremulighet frem til stasjonens sydside, men man har lagt dette til side fordi det enten ville belaste de eksisterende boligene i Ing. Bøhns veg eller gå ut over muligheten for bygging av nye boliger.

20 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 19 Figur 5. Illustrasjonen viser skissemessig ny heis, trapp og rampe på sørsiden av Sørumsand stasjon. 5.3 Atkomstløsninger Fremtidig atkomstløsning Dagens kjøreatkomst fra Industrivegen vil bli erstattet av en ny atkomstveg fra Fylkesveg 171 over Orderudjordet. Denne vegen behandles i en egen reguleringssak, sammen med regulering av nytt næringsområde på Orderudjordet Midlertidig atkomstløsning Gjennomføring av den nye atkomstveien vil ligge noe frem i tid. Dagens innkjørsel fra Industrivegen må stenges når boligområdet skal bygges ut. Innkjørselen vil imidlertid kunne brukes som innkjøring til boligenes parkeringsareal. Boligparkeringen vil ligge i kjeller/under terreng. I mellomtiden foreslås en midlertidig atkomst fra Industrivegen (i svingen opp bakken bak Biblioteket). Herfra vil det bli tilknytning til en ny internvei som fordeler trafikk til de østre og vestre deler av området. Internveien anlegges slik at den også vil være hensiktsmessig når hele området senere får atkomst fra fylkesveg 171 i øst Gang- og sykkelveier Jernbaneverket har i sin hovedplan for Sørumsand stasjon lagt inn en rampe mot syd fra tunnelen som planlegges under sporene. I reguleringsforslaget er det innarbeidet gang- og sykkelvei videre sørover forbi Bibliotek/NAV til Industrivegen. Dette vil knytte Bibliotek og NAV-kontorene bedre til sentrum og vil bli en god forbindelse til stasjonen for beboere og arbeidstakere i syd. 5.4 Arealer Tabell 2. Arealfordeling i reguleringsforslaget. Område Areal m 2 Tillatt bebygget areal % BYA Utbyggingspotensial m2 BRA (i tillegg til eksist. bebyggelse) Industriområde inkl % vegetasjonsskjerm Næring/tjenesteyting % 600 Boliger % 9000

21 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 20 6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Sammenlikningsgrunnlaget Konsekvensene av tiltaket vurderes i forhold til de premisser som gis av gjeldende reguleringsplaner. 6.2 Sammendrag av konsekvensutredningen Tema Konsekvens alt. A 6.3 Kulturminner, nyere tid Telefonsentral fra 1960 rives. Alle verneverdige industribygg blir bevart. Kulturminner, automatisk fredede Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. 6.4 Trafikk og atkomst Forslag til utbygging vil medføre en trafikkvekst fra Sørumsand Næringspark på ca. 800 kj.t./døgn. Dette vil innebære at Sørumsandveien gjennom sentrum vil få en trafikkvekst på ca. 500 kj.t./døgn. Dette vil knapt være merkbart. Med rundkjøring i et framtidig kryss med Blakerveien vil det være gode avviklingsforhold for trafikken fra området. 6.5 Grunnforhold Planområdet inneholder for det meste løsmasser avsatt fra hav eller fjord. Dette er finkornete, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter. Leira er lite sensitiv. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor reguleringsområdet. Det må gjennomføres geotekniske vurderinger i prosjekteringsfasen. 6.6 ROS-analyse Trafikksikkerhet og støy påvirkes av økt trafikk i en mellomfase. Rydding av forurenset grunn må dokumenteres. Tiltak i anleggsfasen anbefales. 6.7 Overvannshåndtering Økt andel tette flater medfører hurtigere avrenning. Det bør derfor stilles krav om fordrøyning av overvann. 6.8 Barn og unges interesser Nærlekeplasser vil bli opparbeidet i umiddelbar nærhet til boligenes inngangssoner i hht kravene i kommuneplanen. Den nye gang- og sykkelveien gjennom planområdet vil gi bedre skolevei for barna i Sennerudfeltet på vei til Bingsfoss ungdomsskole. 6.9 Forurensning Forurensninger i grunnen er kartlagt, men det må gjennomføres supplerende undersøkelser i boligfeltet. Oppryddingstiltak må dokumenteres Arkitektonisk og estetisk utforming Ny boligbebyggelse og industribebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse og eksisterende industriområde i form av bygningshøyder, volumoppbygging, farger og materialbruk Biologisk mangfold Ingen deler av området kvalifiserer til status som naturtypelokalitet. Det ble ikke registrert sjeldne og/eller rødlistede arter innenfor planområdet. Ei heller truede naturtyper vegetasjonstyper 6.12 Støy Støysonekart viser at boliger i Industrivegen i en mellomfase vil komme i gul sone. Skjerming av utearealer bør vurderes Forholdet til jernbanen Ny plattform på sydsiden kan anlegges helt inn mot eksisterende bebyggelse. Areal for ny atkomst til stasjonen med rampe, trapp og heis innarbeides i planen.

22 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Kulturminner Automatisk fredede kulturminner Akershus fylkeskommune har gjennomført kulturminneregistrering i områdene sept se rapport Det ble ikke registrert ett automatisk fredet kulturminne på tomta Nyere tids kulturminner Kulturminnevernplan for Sørum kommune har en utførlig behandling av kulturverdiene i de ulike deler av kommunen, herunder bebyggelsen i planområdet: De registrerte kulturminnene og kulturmiljøene har fått status i forhold til hvor stor bevaringsverdi de har, og er inndelt i F (fredet), VK1, VK2, VK3 og VK 4. Verneklasse (VK) 1 er for eksempel kulturminne/kulturmiljø med nasjonal og/eller regional betydning som kan være fredningsverdig, mens verneklasse 4 er av lokal betydning, som er endret, men som er del av et ellers verdifullt miljø, eller på en annen måte har interesse. I planområdet ligger følgende kulturminner: Sørumsand verksted med verkstedhall fra 1903, samt senere påbygninger. Inne på området ligger en ny produksjonshall fra 1990-årene i moderne tidstypisk industristil (verneklasse 2/3) Telefonsentral fra ca (verneklasse 2) Utenfor planområdet ligger følgende kulturminner: Valstad Kafe (se 203/4) (verneklasse 2) Ing. Bøhns veg, med fire sveitservillaer, hvorav to er ganske intakte, særlig Valstad kafé, med intakt kafeinteriør fra tallet (verneklasse 2). Figur 6. Sørumsand verksted Figur 7. Ing. Bøhns veg 6 - Sveitservilla Figur 8. Ing. Bøhns veg 3. Sveitservilla - Valstad kafé Figur 9. Ing. Bøhns veg 5: Telefonsentral. Ca. 1960

23 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Vernestatus/planstatus Disse områdene er i dag regulert til spesialområde bevaring: - Sveitservillaene i Ing Bøhns veg - Sørumsand verksted, verkstedhall (fasade), samt telefonsentral i Ing. Bøhns veg. Området på hver side av jernbanen kan sies å være Sørumsands vugge og er viktig for sin tids historie og har som sådan klar lokal verneverdi. Måten ny bebyggelse innordner seg de bevaringsverdige byggene er viktig for opplevelsen av kulturmiljøet i framtiden. Det ble ved godkjenning av planprogrammet stilt krav om at det skulle utarbeides en egen stedsanalyse med hovedvekt på tiltakets påvirkning på tilgrensende områder især kulturminner og kulturmiljøer (Se «Stedsanalyse Sørumsand Næringspark, ») Konsekvenser for nyere tids kulturminner Den tidligere telefonsentralen i Ing Bøhns veg er regulert til spesialområde bevaring, men NorgesEiendom mener den ikke er egnet for ny utnyttelse og stiller spørsmålstegn ved hvor viktig den er som kulturminne. Planforslaget foreslår derfor å rive telefonsentralen. Visualiseringen nedenfor viser hvordan boligområdet møter det bevaringsverdige kulturmiljøet. Visualiseringen nedenfor viser hvordan boligområdet møter det bevaringsverdige kulturmiljøet. Figur 10. Illustrasjonen viser at Telefonsentralen rives og erstattes av et åpent plassrom. De nye boligene er trukket 13 meter tilbake fra eksisterende telefonsentral, - I alternativet erstattes telefonsentralen med boliger. Den nye boligbebyggelsen trekkes 13 meter tilbake fra Ing Bøhns veg.. Hele telefonsentraltomta frigjøres dermed til plassrom. Mot Valstad kafe legges bygget 4 meter fra eiendomsgrensen. Mot Ing. Bøhns veg får bebyggelsen 2 etasjer og en inntrukket toppetasje for å innordne seg og ikke bryte med småskalaen i det bevaringsverdige bygningsmiljøet. Den nye bebyggelsen vil få maksimal gesimshøyde (tilbaketrukket 4. etasje) som verkstedbyggets gesimshøyde, dvs. ligge på kote 134. Den viktige siktaksen fra krysset Industrivegen/Ing Bøhns veg beholdes uendret. Likeledes siktaksen fra Stasjonsområdet, over jernbanesporene og inn i området (se utdyping i stedsanalysen).

24 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 23 Figur 11. Den nye bebyggelsen vil trappes ned mot det bevaringsverdige kulturmiljøet i Ing. Bøhns veg. Den vil ha samme gesimshøyde eller ligge lavere enn gesimshøyden til det bevaringsverdige verkstedbygget, for å innordne seg industriområdets framtredende karakter. I forslaget vil de bevaringsverdige industribyggene forbli uberørt. Ny nærings- og industribebyggelse vil innordne seg eksiterende gesimshøyder for å beholde områdets karakter. Dagens sentrale park som ligger inne på industritomta foreslåes bebygget videre innenfor samme maksimale gesimshøyde som i gjeldende reguleringsplan på kote 142. Fra avstand, dvs fra bysiden og fra krysset Industriveien/Ing. Bøhns vei, vil dagens verkstedsfasader forbli de visuelt dominerende som i dag preger områdets karakter. 6.4 Trafikk og atkomst Dagens trafikk i området Figur 12. Trafikkbelastning i nærheten av planområdet, Nasjonal vegdatabank (kj.t./døgn) Det ble onsdag den foretatt en trafikktelling i kryss mellom fv. 172 og Industriveien. Registreringen ble gjennomført mellom klokken og Maksimaltimen er mellom kl

25 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 24 Figur 13. Trafikkmengde i makstime (telling ) Sammenligner en ÅDT-verdier fra vegdatabanken med trafikktellingen, ser en at 12 % av trafikken passerer krysset i dimensjonerende time. Erfaringsmessig er dette en realistisk andel. Det er bra samsvar mellom registreringen og trafikktallene fra vegdatabanken Kapasitetsberegning av krysset Sørumsandvegen X Industrivegen Dataprogrammet SIDRA er brukt til å gjennomføre en kapasitetsberegning av krysset mellom Sørumsandvegen og Industrivegen med dagens trafikk. Trafikkvolumet fra figur 13 ligger til grunn. Beregningene er representert med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Figur 14. Kapasitetsberegning Fordelingen av kjøretøy i hver retning er oppgitt med sort normal skrift, mens det totale antall kjøretøy i hver retning er vist med sort uthevet skrift. Kapasitetsutnyttelsen til hver veg-arm er merket med rødt og forsinkelse med blått. Det er ingen avviklingsproblemer forbundet med krysset. Kapasitetsutnyttelsen og forsinkelsen på de fire vegarmene er relativt lave Trafikkgenerering av tiltaket Foreløpige vurderinger legger følgende fordeling til grunn:

26 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark m 2 nye industribygg som vil generere 3-4 bilturer pr. dag 95 boenheter som vil generere i gjennomsnitt 3 bilturer pr. dag. Dette innebærer en turproduksjon fra virksomhetene, i tillegg til eksisterende virksomhet, iht tabellen under. Tabell 3. Samlet turproduksjon fra Sørumsand Næringspark etter planlagt utbygging. (kj.t./døgn) Antall enheter Variasjonsområde Sannsynlig Min (kj.t./døgn) Maks (kj.t./døgn) (Kj.t./døgn) Industri m Nye boliger 95 boenheter Industri/næring m (eksist. virksomhet) Sum, etter utbygging Foreslått utbygging innebærer om lag en fordobling av trafikken til/fra området i forhold til dagens turgenerering Trafikksikkerhet i krysset Sørumsandvegen X Industrivegen Sannsynligheten for ulykker i kryss øker med antall veger som møtes og trafikkbelastning. Utformingen av krysset mellom Sørumsandvegen og Industrivegen er lite trafikksikkerhetsvennlig. Likevel er det kun en registrert ulykke de siste 10 årene Konsekvenser av tiltaket Vegstandard og trafikkbelastning Den beregnede trafikkveksten som følge av tiltaket på ca. 800 kj.t./døgn. Dette vil fordele seg med inntil ca. 450 kj.t./døgn på fv 172 inn mot Sørumsand sentrum, og ca. 350 kj.t./døgn mot syd inntil ny atkomstveg legges over Orderudjordet. Industriveien vil få en økning på ca. 800 kj.t./døgn inntil ny atkomstveg over Orderudjordet er etablert. Den østlige delen av Industriveien vil få en økning på ca. 500 kj.t./døgn. Når atkomst til Sørumsand Næringspark er flyttet til Orderudjordet, vil trafikkbelastningen i Industriveien bli redusert med ca. 500 kj.t./døgn. Den nyskapte trafikken i Industriveien vil få gå tilbake til ca. 300 kj.t./døgn som tilsvarer trafikken til de nye boligene, mens den østlige del av Industriveien vil få redusert sin trafikkbelastning tilbake til dagens nivå. Det er ikke sett behov for spesielle tiltak på eksisterende vegnett. Kapasitet og avviklingsforhold Fase 1, opprettholdelse av eksisterende atkomst til Sørumsand næringspark Kapasitetsutnyttelsen 20 år fram i tid vil fortsatt bare være 0,4 i den mest belastede vegarmen i dagens kryss mellom Industriveien og Sørumsandveien. Dvs. at utbygging av Sørumsand Næringspark ikke vil generere så mye trafikk at dette medfører noen kapasitetseller avviklingsmessige problemer, også med dagens atkomstløsning. Fv 172, Sørumsandveien For Fv 172 gjennom Sørumsand sentrum vil trafikkveksten begrenses til opp mot 6 %. Dette vil heller ikke være av en slik størrelse at det skal medføre noen merkbare økte ulemper i forhold til avvikling på denne strekningen eller i rundkjøringen med Blakerveien.

27 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 26 Fase2, Ny atkomst via Orderudjordet og Blakerveien I den endelige løsningen er det forutsatt at innkjøringen skal flyttes til Orderudjordet og ut på det overordnede vegnettet via Blakerveien. Kapasitet i krysset mellom Blakerveien og ny atkomstveg til Orderudjordet er beregnet av Rambøll for Sørum kommune (13. januar 2012). Det er gjennomført beregninger med ulike utbyggingsformål, delt mellom industri og handel. Med stor andel handel vil krysset også bli overbelastet uten ny utbygging av Sørumsand Næringspark. I alternativer med minst handel vil vegarmen fra Orderudjordet ha akseptabel kapasitet, også med trafikk som skyldes økt utbygging i Sørumsand næringspark. Øker andel handel på Orderudjordet, vil krysset bli tilnærmet overbelastet etter utbygging av Sørumsand Næringspark. I en slik situasjon bør krysset bygges om, enten kanalisering eller til rundkjøring. Dette vil gi akseptabel kapasitet og avviklingsforhold. Forhold for fotgjengere og syklister, trafikksikkerhet Ny kryssing for syklister og fotgjengere under sporområdet vil være et viktig bidrag til trafikksikkerheten i området. Trafikksikkerhet og forhold for fotgjengere/syklister vil for øvrig bli påvirket av trafikkmengdene på de aktuelle vegstrekningene. Trafikkveksten på det overordnede vegnettet, bl.a. på Fv 172 gjennom Sørumsand sentrum, vil ikke bli særlig påvirket av tiltaket. I en første fase fram til at ny atkomst over Orderudjordet er utbygd, vil Industrivegen få økt trafikk. Økt trafikk bidrar generelt til redusert trafikksikkerhet og flere konfliktpunkter. Når atkomsten til industriområdet flyttes over til Orderudjordet, vil bl.a. all tungtrafikk i Industrivegen fjernes. Dette vil bidra positivt i forhold til trafikksikkerheten i dette området. Belastningen gjennom Sørumsand sentrum vil ikke endre seg merkbart som følge av dette. Totalt sett vil situasjonen bli noe forbedret når ny atkomstveg flyttes til Orderudfeltet. Kollektivtrafikk Planområdet ligger i gangavstand fra Sørumsand sentrum med bussforbindelser mot Lillestrøm og Oslo og med gode togforbindelser både mot Oslo og Sverige. Det er 2 tog avganger i timen i hver retning, og det er 4 bussavganger i timen. Kollektivtilbudet på Sørumsand kan med kort avstand til et knutepunkt med 6 avganger i timen defineres som bra. Utbyggingen er ikke av en slik karakter at det vil påvirke det ordinære kollektivtilbudet, verken i forhold til behov for nye bussruter, omlegging av eksisterende eller flere avganger. 6.5 Grunnforhold GrunnTeknikk AS har utarbeidet en overordnet geoteknisk vurdering av reguleringsområdet. Grunnen innenfor reguleringsområdet forventes å bestå av et topplag av forvitret fast leire/silt (tørrskorpeleire) og/eller fyllmasser, stedvis også sandige masser. Tykkelsen av det faste topplaget varierer fra 1-4 m i undersøkte punkter. Under tørrskorpelaget består grunnen av fast og stedvis meget fast siltig leire med enkelte silt- og sandlag. Dybder til fjell i undersøkte punkter varierer fra 6-14 m. Det er ikke påvist sensitive masser eller kvikkleire innenfor området. De faste grunnforholdene sammen med et relativt flatt terreng gjør at områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. Lokalstabilitet ved de enkelte byggeprosjektene må vurderes/ prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Det er utført grunnundersøkelser for ulike prosjekter innenfor reguleringsområdet;

28 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Rapport rev.1 datert fra NVK Terraplan 2. Rapport datert juli 2005, fra URS 3. Bordata datert fra MESTA AS 4. I november 2012 ble det utført detaljerte grunnundersøkelser for et konkret byggeprosjekt «Eureka Pumps» sentralt på området. Det foreligger et temanotat som gir en overordnet vurdering av fundamenteringsforholdene. Figur 15. Løsmassekart over planområdet (www.ngu.no). 6.6 ROS-analyse Det er i tilknytning til reguleringsarbeidet utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet og den planlagte utbyggingen. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. - Det er ikke påpekt naturrisiko i området, men deler av Sørum har et radonproblem. Det forutsettes oppmerksomhet i forhold til dette. - Det er ikke sårbare naturområder. - Det er ingen vesentlige risikofaktorer som berører teknisk og sosial infrastruktur. - Det er kartlagt forurensninger i grunnen, men ikke dokumentert opprydding av dette. - Ny undrgang under stasjonen vil bedre trafikksikkerheten, men trafikk i Industrivegen vil øke i en mellomfase. Det kreves oppmerksomhet i forhold til trafikksikkerhet. - Støybelastngingen vil øke for en del boliger i en mellomfase. - Det forutsettes iverksatt tiltak i anleggsfasen for å begrense ulemper/risiko for tilgrensende boliger og lokalveger. 6.7 Overvannshåndtering Utvikling av planområdet vil medføre en økning av andelen tette flater og dermed bidra til raskere avrenning fra området. Det antas at en utvikling av planområdet vil medføre en økning av tette flater på inntil 50 %. Sørum kommunalteknikk KF krever at ny utbygging og utvikling ikke medfører økt tilførsel til kommunalt overvannsnett. Fordrøyning av overvann iht. kommunale retningslinjer vil derfor være påkrevd før overvannet slippes på kommunalt

29 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 28 ledningsnett. Området antas ikke å være egnet for infiltrasjon da det hovedsakelig er havavsetninger i planområdet. Lokale avvik kan for øvrig forekomme. Dersom arealer utvikles for industrielle formål, herunder næringsvirksomhet der det kan forekomme søl eller utslipp av oljeholdige stoffer, skal lokal overvannshåndtering inkludere oljeavskiller egnet for gitte virksomhet og dimensjonert for avrenningarealene. For øvrig er kommunal vannforsyning under oppgradering, slik at det etter planen vil bli forskriftsmessig brannvannsdekning (50 l/s) fra juni Barn og unges interesser Registrerte barnetråkk Planområdet har i dag ingen opparbeidede lekearealer. Det er ikke registret barnetråkk i området. De nærmeste lekeområdene i området er: Stomperudparken som ligger ca meter fra i luftlinje og parken ved Jentoft (s vgs) som ligger ca 400 meter fra i luftlinje. Figur 16. Kartet viser Sørum kommunes registrering av barnetråkk. Ingen barnetråkk er registrert i området. Kartet viser strekninger som brukes som skolevei (blå), farlige strekninger (rød), lekeområder hele året (grønn/oransje skravur er plassert feil på kommunens nettside) Gang og sykkelvei Den nye rampen under jernbanesporene vil sikre en trygg undergang mellom sentrum og bibliotek/nav og bedre skolevei for barna som skal fra Sennerudfeltet og til Bingsfoss ungdomsskole. Pga rampen vil både Stomperudparken og parken ved Jentoft ligge i gangavstand nærmere enn 500 m fra det nye boligområdet og dermed være aktuell som lekeplass for litt større barn Konsekvenser av utbyggingen Det legges til rette for nærlekeplasser i ulik størrelse og utforming i umiddelbar nærhet til boligenes inngangssoner. Til sammen utgjør disse arealene 1000 m 2 som ligger over minstekravet som er gitt i kommuneplanens bestemmelser.

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

DETLAJPLAN SØRUMSAND NÆRINGSPARK - FØRSTEGNAGSBEHANDLING

DETLAJPLAN SØRUMSAND NÆRINGSPARK - FØRSTEGNAGSBEHANDLING Arkivsak-dok. 12/00957-39 Saksbehandler Mona Helene Larsen DETLAJPLAN SØRUMSAND NÆRINGSPARK - FØRSTEGNAGSBEHANDLING Rådmannens innstilling: Forslag til reguleringsplan datert 12.7.2012 med konsekvensutredning

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK, GNR 41, BNR 6. M. FL.

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK, GNR 41, BNR 6. M. FL. BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK, GNR 41, BNR 6. M. FL. 1 Formål Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge forholdene til rette for videreutvikling av industribebyggelsen

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksfremlegg. Planen skal konsekvensutredes i hht. plan- og bygningslovens 12-10, jf 4-2 andre ledd.

Saksfremlegg. Planen skal konsekvensutredes i hht. plan- og bygningslovens 12-10, jf 4-2 andre ledd. Saksfremlegg Arkivsak: 10/821-8 Sakstittel: OPPSTARTSSAK HVAL - REGULERING K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Det gis tilslutning til at det startes detaljregulering av hele næringsområdet

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Reguleringsendring - Kathrines Minde Saksbehandler: E-post: Tlf.: Mona Saursaunet mona.saursaunet@innherred-samkommune.no 404 14 310 Arkivref: 2017/4659 - /L2006005 Saksordfører:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN.

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN. Til: Hurum Kommune Oppdragsgiver: Ki Eiendom AS Oppdrag: 610548 Klokkarstua. Omregulering av deler av Nedre Ugstad og regulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg i retning Verket. Del: Bestilling

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer