OPPLÆRINGSPLAN OMSORG STANGNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSPLAN 2015 - OMSORG STANGNES"

Transkript

1 Harstad kommune OPPLÆRINGSPLAN OMSORG STANGNES I 2015 vil Omsorg Stangnes stå overfor ekstra store utfordringer i forhold til oppfølging av kommunestyrets vedtak av «Prosjekt Klubbholmen boliger». Kommunestyrets vedtak medfører store omstillinger spesielt overfor Klubbholmen boliger (nytt navn: Stangnes Rehabilitering), Stangnes bokollektiv og Omsorg Stangnes, psykiatrisk hjemmetjeneste (nytt navn: Omsorg Stangnes, rus- og psykiatritjeneste). Endringene vil kreve kompetanse innen flere fagfelt og det kan her nevnes organisasjon og ledelse, kunnskap innen rus- og psykiatriomsorgen, etikk, relasjonsarbeid m.m. Det er også andre store prosjekter på gang i Omsorg Stangnes og det kan her nevnes «Forskningsprojektet rörande fallskadorgolvbelegg fallfare», videreføring av prosjektet «Støtte i hverdagen for pårørende til demenssyke», samt pårørende skolen høsten «SMIL prosjektet» ble arrangert i Det planlegges et tilsvarende «SMIL» opplegg i Møteplass for personer med Asperger syndrom er et nytt tiltak med oppstart Grunnleggende opplæring i Profil må jobbes videre med samt pleie-/tiltaksplaner. Planen er inndelt i følgende tiltak: 1. Internopplæring i Omsorg Stangnes (OS) inkludert eksterne forelesere. 2. Prosjekter 2015 og videreføring av pågående prosjekter 3. Eksterne Kurs (utenfor Harstad) 4. Kurs for pasienter/brukere 5. Studenter i praksis/samarbeid med HIH og evt. andre læringsinstanser 6. Videre- og etterutdanninger/høgskole/fagskole/masterstudier. Nye og påbegynte studier (Kompetanseløftet 2015) 7. Samarbeid og kunnskapsutveksling med frivillige organisasjoner 8. Deltakelse på kurs/opplæringstilbud i Harstad (Harstad kommune, HIH, UNN, Bikuben, andre) 9. Eventuelle andre aktuelle kurs/opplæring som kommer utenom oppsatte tiltak Opplæringsplanen er retningsgivende og legger føringer for type opplæring og kompetanse tjenesten vil satse på.

2 Deltakelse på kurs loggføres. Avdelingsledere har ansvar for at det foretas loggføring. Loggføringen videresendes til fagutvikler Anne Britt Kristensen som gjør en samla loggføring for hele tjenesten. Nr 1.00 Tiltak: Intern opplæring inkludert opplæring med eksterne forelesere Omsorg Stangnes (O.S) Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.01 Intern dataopplæring Skape trygghet i bruk av Fast ansatte og evt. dataprogrammet profil, vikarer med tilgang til samt kvalitet på innholdet. profil. Grunnlagstenkning rundt pleieplaner/tiltaksplaner i profil. Avdelingsl. Ole Kristian Lundberg (OKL), Mette Jakobsen (MJ), Hilde Danielsen (HD), Ester B. (EB) /sted Datakyndig: Morten Emilsen Planlegging- og deltakertid for ansvarlige innarbeides i den ordinære. Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader Skape trygghet i bruk av elektroniske meldinger i Profil. Skape trygghet i føring av rapport/endringsmeldinger/ evalueringer Hjemmetjenesten OKL Lunsjmøter på torsdager Møterom Stangnesv. 41 OKL Spesialopplæring i bruk av profil 1.02 Fagmøter (torsdagsmøter)et fast opplegg i psyk. hjemmetj. Superbrukere av profil Psyk.hjemmetj eventuelt andre deltjenester Avdelingsledelse/ fagutvikler/ eventuelt andre Torsdager Kl. 14:00 Interne/eksterne Innarbeides i den ordinære /avspaserin g eller annet Tema: Rus/psykiatri Fortelling om egen erfaring om rusmisbruk Hjemmetj. andre deltjenester i Omsorg Stangnes Ole Kristian/Anne Britt/arbeidsgr. 1 Januar UKE Møteplassen (MP) Linda Torgersen Skavberg Innarbeides i den ordinære. Gave til foreleser 1

3 Hjemmetjenesten Ole Kristian/Anne Britt UKE MP. Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ Prosedyre: Forpliktende samarbeid når vi er bekymret Hjemmetj. og Møtteplassen Ole Kristian/Anne Britt /sted UKE MP Ole Kristian orienterer/gruppearbeid Innarbeides i den ordinære. Utg. vikar, annet 1.02 Prosedyre: Forpliktende samarbeid når vi er bekymret Hjemmetjenesten Ole Kristian UKE MP Elin Kjernåsen går gjennom prosedyre bekymret og overgrep Innarbeides i den ordinære Nye ruter grunnlag veien videre Hjemmetjenesten Ole Kristian Februar UKE 6 05,02.15 Hverdagsrehabilitering Hjemmetj. Ole Kristian/Anne Britt Nye arbeidsruter i Profil Oppdatert Profil UKE MP Hjemmetjenesten Ole Kristian UKE Ole K Hanne Sissel Mikalsen Berg Ole K Innarbeides i den ordinære. Samarbeid med barnevernet/forventnin ger/erfaringer tjenesten har med anonyme drøftinger Hjemmetj. og Møtteplassen Ole K UKE MP. Enhetsleder fra barn- og ungdomstj. Andre representanter fra Barnog ungdomstj. Marianne Johanen Innarbeides i den ordinære. Gjennomgang Medarbeiderundersøkelse Arbeidsruter Hjemmetjenesten / MøtePlassen Ole Kristian / Aril Mars UKE UKE mars Ole K Ole K Fortelling om egen erfaring Prosedyre gjennomgang Hva gjør vi når vi ikke oppnår kontakt på hjemmebesøk Hjemmetj. Ole K UKE 12 Kl mars Hjemmetj Ole K/Anne Britt/prosedyreansv arlig UKE mars Kl Ørjan Berg forteller Ole K/Anne Britt Gave til foreleser 2

4 Nr. Samarbeidsmøte DPS Hjemmetjenesten Ole k April UKE april Fagområde/studie Målgruppe/ Tids- Punkt Sjef i eget liv. Et 1.02 prosjekt i regi av Bikuben 1.02 Rutiner ved leponex beh. Hjemmetj. UKE april kl DPS/hjemmetj Stig Moe evt. andre fra bikuben informerer om prosjektet Får tilbakemelding på data Utg. vikar, annet Gave til foreleser Hjemmetj. Ole K/Anne Britt UKE 18 Lasse Løtveit Gave til foreleser 1.02 Orientering om Rødekors Hjemmetj. og Møtteplassen Mai UKE 19 7 mai kl Samarbeidsmøte DPS Hjemmetjenesten Ole k UKE mai Kl Prosedyre gjennomgang Smittevern Hjemmetj. Klubbholmen, Kollektivet UKE 22 Ole K DPS/hjemmetj Torbjørn Harr Taushetsløfte Ole K/Anne Britt Juni Ole K/ABK UKE 23 Prosedyre gjennomgang Hjemmetj. og UKE 24 Ole K IK matprosedyre Møtteplassen 11 juni Opplæring i ernæring Klubbholmen, Kl Kollektivet Orientering om kreftsykepleiers arbeid Ole K/Anne Britt UKE 26 Kreftsykepleier Får tilbakemelding på data Opplæring i bruk av PPS August UKE 34 Risiko Hjemmetj Verneombud/avd. leder UKE 35 September UKE 36 UKE 37 UKE 38 3

5 UKE 39 Nr Fagområde/studie Målgruppe/Delt akere Utg. vikar, annet 1.02 Oktober UKE 40 UKE 41 UKE 42 UKE 43 UKE 44 November UKE 45 UKE 46 UKE 47 UKE 48 Risiko Verneombud/Avd.le der UKE 49 UKE 50 UKE 50 4

6 Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.03 Styrking av erfaringskunnskapen Refleksjonsgrupper våren Styrking av erfaringskunnskapen Refleksjonsgrupper høsten 2015 Psykiatrisk hjemmetj Gruppe: 1 ABK Uke 7 25 Mandag/partalls uke kl. 12:30 2 Mandag/partalls uke kl. 13:45 3 Tirsdag/oddetallsuke kl. 13:45 4 Onsdag/oddetallsuke kl. 14:00 5 Tirsdag/partallsuke kl. 13:45 Praktiskbistand Psykiatrisk hjemmetj Gruppe: 1 ABK Mandag/oddetall suke kl. 13:45 Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader Ingen ekstra kostnader Praktisk bistand 1.04 Veiledning - støttekontakter Tilbud til støttekontakter i alle omsorgsdistrikter ABK og administrator for støttekontaktordningen Karin Øvervatn (K.Ø) Siste mandag i hver mnd. kl vår/høst Godtgjørelse 2 timer pr gang pr. deltaker Ca

7 Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.05 Veiledning i forhold til demensomsorg Helsepersonell i kommunen Marit Kristiansen Tid og oppdrag etter bestilling Utg. vikar, annet 1.06 Oppdatering, faglig ajourhold, egenutvikling Supplering av tjenestens beholdning av faglitteratur til utlån. Aktuell litteratur innen flyktning omsorgen, rus- og psykiatri, barn av psykisk psyke, farmakologi, demensomsorgen, kommunikasjon, asperger syndrom Alle faggrupper i Omsorg Stangnes Fagutvikler Vår 2015 Høst 2015 Dekkes av tjenestens budsjett Kr Revidering, gjennomgang av tjenestebeskrivelse og brosjyrer Ingen ekstra kostnader Tjenestebes krivelse, Omsorg Stangnes, rus og psykiatritjen este Ansatte i Omsorg Stangnes, rus og psykiatritjeneste Møteplassen Avd.leder/fagutvikler Beskrivelse av tjenester i de enkelte grupper Ansatte i Omsorg Stangnes, rus og psykiatritjeneste Møteplassen Avd.leder/fagutvikler gruppeledere Brosjyrer Ansatte i OS Ledelsen/fagutvikler/ 1.08 Drøftelse av komplekse saker IP koordinator Avd. leder Fagutvikler Avd. leder 1 gang pr mnd fra mars

8 Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.08 Risikovurdering Rullering av risikovurderinger i OS 1.09 Vold og trusler Gjennomgang prosedyre Fremlegg etter å ha deltatt på kurs 1.10 Pasientrettighetsloven 4A 1.11 Etikk Etikk i omsorgsarbeid Kommunens etiske retningslinjer (Refleksjon om etikk) Ledelse, verneombud, HMS rådgiver, vakt-mester Ansatte i OS Ansatte i OS Ledelsen/fagutvikler 2015 Ansatte som har deltatt på eksternt kurs i februar 2015 Personelle sykehj. og Klubbholmen boliger og bokollektiv Ansatte i Omsorg Stangnes Ledelsen Enhetsleder, avdelingslerere 2015 Evt. benytte personalmøte/fa gmøter og lignende. Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader Ingen ekstra kostnader Ingen ekstra kostnader 1.12 Intern medikament opplæring i følge kommunens medikament prosedyrer Fast ansatte, hjelpepleiere/ omsorgsfagarbeidere/ fagarbeidere Ansatte med medisinsk delegasjonsmyndighet Sykepleier Morten S. Sykep.Elin Rostamo Sykep. Solveig B. Sykep. Evy Ramstad 2015 Aktuelle sykepleiere utarbeider et fastsatt program med tidspunkt i samråd med avd.leder Ingen ekstra kostnader 1.13 Oppdatering i helse- og omsorgstjenesteloven/ samhandlingsreformen Ansatte i OS Enhetsleder Avdelingsledere 2015 Innleie foreleser (Høre med Roger Rasmussen) 1.14 Fremlegg om dyrehold og dyrs innvirkning på den mentale helsen. Presentasjon av grønn Ansatte på Klubbholmen boliger og bokollektiv, OS rus- Enhetsleder/fagutvikler 2015 Fremlegg fra eier av Grønn omsorgs virksomhet Anbudsrunde om hvem Kostnader foreleser inngår i kjøp av plasser Ingen ekstra kostnader 7

9 omsorg/inn på tunet tiltak og psyk.tj., Møteplassen skal være inn på tunet tilbydere i kommunen grønn omsorg Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.15 Opplæring til nyansatte Fadderordning, følge kommunens prosedyre Arbeide for å få prosedyren mer operativ og tilpasset dagens drift Nytilsatte i Omsorg Stangnes Enhetsleder/avd. Leder/faddere 2015 Ved nyansettelse Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader 1.16 Opplæring i psykofarmaka A- og B preparater/psykofarmaka Legemiddelavtalen Sykepleiere, vernepleiere evt. ansatte med medisindelegasjon Avd. ledere/fagutvikler ABK 2015 Internopplæring i samarbeid med tilsynsfarmasøyt eller Torbjørn Harr Kostnader innbakt i tjenestens utgifter for farmaseutisk tilsyn Ingen ekstra kostnader 1.17 Brannvernopplæring Praktiske brannøvelser i de enkelte deltjeneste, evt. felles øvelse for hele tjenesten Alle ansatte i Omsorg Stangnes Vaktmester/ enhetsleder/avd.leder 2015 Vår og høst Avklares nærmere Vaktmester Representant fra brannvesenet Ekstra personellinnleie, kostnad ved bruk av brannvesen Teoretisk brannvernopplæring En øvelse i hvert bygg (sykehjem, bokollektiv, K. boliger, Stangnesv. 41) Etablere et system som fanger opp ansatte som ikke deltar og gjennomf. ekstra kurs for disse 1.18 Hospitering internt i Omsorg Stangnes Fast ansatte i Omsorg Stangnes Ledelsen Demensomsorgenens ABC- miljøbehandling 32 personer ved Stangnes Sykehjem Oppstart høst 2015 Gruppearbeid med totalt 11 kurshefter Beregner at hver ansatt bruker 2 timer pr mnd.(10mnd.) 640 t pr. 8

10 år. Totalt 1280 timer over 2 år Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.20 Ernæring Følge nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 1.21 Smerteregistrering Smerteregistrering hos personer som har dement lidelse 1.22 Opplæring sårbehandling 1.23 Annen intern opplæring Ansatte ved sykehjemmet Ansatte ved sykehjemmet Ansatte ved sykehjemmet Utg. vikar, annet Avd.ledere Wenche Mikkel Avd.ledere Tor Erik Sire Avd.ledere May Tove 9

11 2.00 Tiltak: Prosjekter 2015/videreføring av pågående prosjekter Nr 2.01 Oppfølging etter prosjekt Klubbholmen boliger. I Kommunestyresak.. prosjekt Klubbholmen boliger, står det følgende om opplærings tema som bør styrkes: - Opplæring i håndtering av kap. 10 i helse- og omsorgstjenesteloven. Spesielt rettet til rusteamet som får ansvar for beslutningsgrunnlag vedr. lovens kap og 10,3. Uavklart - Opplæring om BrukerPlan. Personell fra Omsorg Stangnes, NAV og Kameratklubben deltar i kurset som arrangeres av KoRus Nord 27. mai Kursing i kommunikasjonsmetoden motiverende intervju (MI). Interne erfaringsutvekslingsmøter med tema MI opprettes. - Kunnskap om nye syntetiske rusmidler - Bygg- og eiendomsenheten gir opplæring til utøvende virksomhet om startlån og boligtilskudd. Viser til forslag i Boligsosial handlingsplan Aktuelle tema innen ROP lidelser innarbeides i opplæringsplan for Omsorg Stangnes. Eventuell felles kurs/opplæring med NAV, Omsorg Stangnes, Tredje sektor og andre aktuelle instanser. - Gjennomføre kurs for beboerne et samarbeid med utøvende virksomhet og tredje sektor - Omsorg Stangnes tar kontakt med DPS- Sør Troms for etablering av veiledningstilbud i praksis, viser til tjenesteavtale nr.6 mellom Harstad kommune og UNN o Dette er svært viktig og det arbeides hele tiden med å styrke kompetansen. Tjenesteavtale mellom UNN og kommunene forutsetter et samarbeid her. Prosjektrapport og K sak. inneholder en rekke andre tiltak som skal etableres og det kan her nevnes: - Etablering av Rusteam - Styrke samarbeidet med DPS Sør Troms - Gjennomføring av BrukerPlan - Etablering av Krise/Akutt team - Omlegging av drift Klubbholmen boliger og bokollektiv - Omlegging av drift Omsorg Stangnes rus- og psykiatritjeneste - Styrke samarbeidet med tredje sektor. 10

12 Nr Fagområde/studie Målgruppe Utg. vikar, annet 2.01 Opplæring i håndtering av kap. 10 i helse- og omsorgstjenesteloven Uavklart om Rusteamet skal ha denne oppgaven 2.01 Opplæring av BrukerPlan/ Representanter fra RUS team Uavklart Representanter fra OS og NAV 3-4 deltakere fra OS Ledelsen/fagutvikler Ledelse/fagutvikler 2015 (etter opprettelse av rusteam) Uavklart 13. februar 2015 Arrangeres i Tromsø KoRus Nord Reiseutgifter dekkes av budsjettet 2.01 Motiverende intervju Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Internt opplegg, evt. Kurstilbud i Harstad 2.01 Kunnskap om syntetiske rusmidler Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Intert opplegg, evt. Innleie av ekstern foreleser 2.01 Opplæring om startlån og boligtilskudd Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Representant fra Bygg og eiendom 2.01 «Te ka slags nøtte» Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Narvik April 2015 Reiseutgifter Vikarer 2.01 Gjennomføre kurs for beboerne et samarbeid med utøvende virksomhet og tredje sektor. Flyttes til punkt 7 i opplæringsplan 2.01 Veiledning fra DPS i følge tjenesteavtale nr. 6 Ansatte i OS Ledelse 2015 Representanter fra DPS - 11

13 Nr Fagområde/studie Målgruppe Utg., vikar, annet 2.01 Etablering av Rusteam Nedsette en arbeidsgruppe Ledelsen Styrke samarbeidet med DPS Sør Troms Etablere ACT - team Nedsette en arbeidsgruppe Ledelsen Gjennomføring av BrukerPlan 2.01 Etablering av Krise/Akutt team Representanter fra OS rus- og psyk. Tj. +Klubbholmen + NAV Nedsette en arbeidsgruppe Ledelsen/fagutvikler/Morten E. Ledelsen fra Helsehuset/OS/NAV Sommer/høst Omlegging av drift Klubbholmen boliger og bokollektiv Omlegging av drift Omsorg Stangnes rusog psykiatritjeneste Nedsettelse av arbeidsgrupper 2.01 Styrke samarbeidet med tredje sektor. Flyttes til punkt 7 i opplæringsplanen 2.02 Prosjektet «Støtte i hverdagen for pårørende til demensyke» og pårørende skolen + veiledningsgrupper Prosjektet er foreløpig planlagt frem til juli. Prosjektet inneholder; - Informsjonsarbeid til pårørende og demenssyke - Veiledingstilbud individuelt og gruppevis til pårørende - Turgrupper frivillige og demenssyke og pårørende - Nettverksbygging for familier med demenssyke - Avlastningstilbud Videre vil pårørendeskole være et tilbud til høsten. Det er et kurs som går over 6 kvelder. Det er på hver kveld først et foredrag, så veiledning i 12

14 grupper. Hver kveld varer ca 2.5 time. På våren har vi veiledningsgrupper som et tilbud til de som har deltatt på pårørendeskolen 1 gang pr mnd fra januar til juni. Nr Fagområde/studie Målgruppe Utg., vikar, annet 2.02 «Støtte i hverdagen for pårørende til demensyke» Pårørende og pasienter Ledelsen/demenskoordi nator Marit Kristiansen Prosjektmidler Pårørende skolen Pårørende Høsten 2015 Veiledningsgrupper Pårørende Vår Dagsentertilbud på sykehjemmet. Videreføring ut Er lagt inn i virksomhetsplan Stangnes sykehjem, pårørende, pasienter Ansatte, pårørende, pasienter MK 3 dager pr uke Ut 2015 Prosjektmidler 2.03 SMIL (styrket mestring i livet) PROSJEKTET SMIL er et lærings- og mestringstilbud som retter seg mot barn og unge i familier hvor foreldre sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Det planlegges å drifte en SMIL gruppe våren Et samarbeid mellom Omsorg Stangnes og Bikuben SMIL gruppe videreføres i regi av Omsorg Stangnes (SMIL Styrket Mestring i Livet) Barn av psykisk psyke 5-6 deltakere i SMIL - barnegruppe Hege Ervik, Gøril Sandvik, OKL, ABK Aril Mjørlund. Brukerrepresentanter og Lærings og mestringssenteret (LMS) Vår 2015 Hege Ervik og Gøril Sandvik 8-10 samlinger Overførte midler fra SMIL prosjektet i Planleggingsmøter i forbindelse med arrangering av SMIL grupper Gruppelederne og evt. andre Avd. leder og gruppeledere Ekstra innleie 2.03 Kurs i forbindelse med etablering av SMILgruppe Gruppelederne 13

15 2.04 Etablering av Møteplass for personer med Aspergers syndrom Habiliteringsavdelingen, Unn Harstad tok i 2012 initiativ til et samarbeid med Harstad- og Kvæfjord kommune for planlegging av en møteplass for personer med Asperger syndrom. Det var noen spredte møter frem til høsten Deretter ble planleggingsarbeidet intensivert og oppstart av tilbud ble satt til den Det er Harstad- og Kvæfjord kommune som skal stå ansvarlig for driften. Habiliteringsavdelingen vil bistå med opplæring og veiledning. Hensikten er å etablere en møteplass der personer med Asperger syndrom kan møte personer med lignende utfordringer, får dele erfaringer, styrke selvfølelsen, minske stress og delta i forskjellige aktiviteter. Nr. Fagområde/studie Målgruppe Utg., vikar, annet 2.04 Asperger syndrom/ Etablering av en Møteplass for denne brukergruppen. Møte annen hver tirsdags kveld Veiledning og opplæring til personalet i forbindelse med etablering av en møteplass. Voksne/unge brukere med aspergers syndrom Gruppelederne og evt. personell på Møteplassen Fra Omsorg Stangnes: Karin Øvervatn/ABK/Thor Rune Hansen Fra Kvæfjord kommune: Ann-Harieth Stien/Tom Strande Habiliteringsavdelingen UNN, Harstad Oppstart tirsdag den 10.02,15Annen hver tirsdag kl kl. 13:00 Plassenv kl 13:00 UNN, Harstad Kari Soltveit, Astrid Nyvoll og Hjørdun Erlandsen Kari Soltveit, Hjørdun Utgifter til miljøarbeider dekkes innenfor det ordinære budsjett kl. 16:00 på Møteplassen Kari Anne Pedersen og Øyvind Jensen Fra R-FAAT Tromsø kl Hab,avd kl 13-15Hab.avd kl Hab.avd kl Hab.avd. 14

16 2.04 Kurs om Asperger syndrom «Ikke veldig motivert» Ansatte i OS Anne Britt/Karin/++ Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 2.05 Eventuelle andre prosjekter Enhetsleder/Avd.leder 13. mars 2015 Påmelding innen :HIH SOFAK Jørn Isaksen Utg. vikar, annet 3.00 Tiltak: Eksterne Kurs (utenfor Harstad by) Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 3.01 «Arbeid i møte med OS Totalt 15 ansatte Vold og aggresjon» 3.02 Relevante kurs, arrangert av fylkesmann Enhetsleder/avdelingsl 2. og 3. februar edere 2015 Oslo- Gardemoen OS Enhetsleder/avd.leder Reiseutgifter Vikar Reise og oppholdsutgifter Innleie ekstravakt Utg., vikar, annet 15

17 4.00 Tiltak: Kurs/opplarings tiltak for å aktivisere og øke trivselen for pasient/bruker Kurs for pasient/bruker Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 4.01 Samarbeid med NAV i forbindelse med NAV sitt prosjekt Planleggingsmøter før oppstart av selve tilbudet Ledelse/prosjektled er/fagutvikler/ansat te NAV og OS NAV OS Planleggingsmøte i februar2015 i Plassenv. 54, prosjektmidler Utg., vikar, annet 4.01 I prosjektet inngår opplæring i: - Å lære å bo - Økonomi - Ernæring - Hvordan skaffe seg bolig Felles brukere av NAV og Psyk. hjemme.tj NAV ansatte og psyk. hjemmetj Svømmetilbud - Fysisk- og sosialtrening - Styrke selvtilliten og mestringsfølelsen 4.03 Opplæring i brannvern Grunnleggende forebyggende tiltak 4.04 Miljøterapi opplæring knyttet til konkrete Brukere av OS Psyk. hjemmetj. Onsdager Ansattte i psyk. hjemmetj Beboere i Plassenv., Stangnesv.41, Klubbholmen, Hjemmeboende brukere Ansatte MP Avd.ledere Primærkontakter Avd. leder og ansatte ved MP 2015 Sette opp en plan for gjennomføring Primærkontakter Innarbeides i ordinær og midler fra Mental helse, Harstad 2015 Ingen ekstrakostnader Ingen ekstrakostnader 16

18 gruppetilbud på MP 4.05 Eventuell annen opplæring for brukerne 5.00 Tiltak: Studenter i praksis/samarbeid med HIH og evt. andre læringsinstanser Omsorg Stangnes tar imot i praksis i samsvarer med «praksisbanken» som kommunen har inngått med HIH. I tillegg inngås eventuelle avtaler med andre skoler. I samarbeid med videreg.skole/fagskole ved Hanne Aarhus tas imot lærlinger. Nr Skole,studie Målgruppe Antall 5.01 HIH, Sykepleier 1 års HIH, Sykepleier 2 års HIH, Sykepleier 3 års Fagskole Praksisperiode vår Praksisperiode høst Praksis sted Avdeling A Øk. godtgjørelse Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier 1 års 2 års 3 års Avdeling B Fagskole Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier 1 års 2 års 3 års Avdeling C Fagskole 17

19 Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier 1 års 2 års Nr Skole,studie Målgruppe Antall 5.01 HIH, Sykepleier 3 års Praksisperiode vår Praksisperiode høst Avdeling D Praksis sted Avdeling D Øk. godtgjørelse Fagskole Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier 3 års 5 pr periode Uke 3-12 Psykiatrisk hjemmetj. Annet 5.01 HIH, Sykepleier 3 års 1-2 pr periode Uke 3-12 Stangnes bokollektiv Annet 5.01 HIH, Sykepleier 1 års 4 Uke 6 Møteplassen Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 5.02 Felles informasjon om 3. års tjenesten og en kort sykepleier i innføring i psykiatri ved OS, psyk.hj.tj., mottakelse av nye Stangnes bokollektiv, ca 3-4 timer første praksisdag Fagutvikler Plassenveien 54 Fagutvikler Innarbeides i ordinær Utg., vikar, annet 5.02 Felles informasjon om tjenesten og omvisning på Møteplassen ca. 3-4 timer første praksisdag 1. års sykepleier Fagutvikler Stangnesv. 41 Fagutvikler og representanter fra arbeidsgruppene i psyk. hjemmetj. Innarbeides i ordinær 18

20 5.03 Erfaringsutvekslingsmøter + felles strategi for oppfølging av Veiledere i praksis Psyk. hjemmetj. Fagutvikler/avd. leder Stangnesv ganger vår/ høst Innarbeides i ordinær Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 5.04 Praksisråd Fra OS deltar ABK, Samarbeid med HIH og vara OKL og vara for kommunene Harstad og sykehjem er Mette Kvæfjord i forhold til Jakobsen praksis for sykepleiervernepleier +videreutdanninger innen disse feldt. HIH 4-5 ganger pr år Møtene er som regel på HIH 6.00 Tiltak: Videreutdanninger/Etterutdanning/Høgskole/Fagutdanninger/Masterstudier Oppstart 2015 eller påbegynte studier som fortsatt pågår Nr. Fagområde/studie Målgruppe 6.01 Videreutdanning i psykisk helsearbeid Omsorg Stangnes 2 personer Innarbeides i ordinær Utgifter, vikar, annet Finansiering Utgifter, vikar, plan annet Enhetsleder HIH Kompetanseløftet 6.02 Videreutdanning i rus/psykiatri 6.03 Videreutdanning i alderspsykiatri/ demensomsorgen HIBO Personell i tjenesten som har sitt arbeid rettet mot brukere med rus/psykiatri problematikk 2 personer Ansatte ved Sykehjemmet 6.04 Helsefagarbeider Ansatte i Omsorg Stangnes, 3 assistenter 6.05 Desentralisert sykepleierutdanning 6.06 Videreutdanning innen risiko- /farlighetsvurdering Ansatte i OS 2 personer fagarbeidere/hjelpepleiere Ansatte i Omsorg Stangnes, 2 personer Enhetsleder Høgskole Kompetanseløftet Enhetsleder Kompetanseløftet Enhetsleder Kompetanseløftet Enhetsleder Enhetsleder Kompetanseløftet 19

21 6.07 Etter og videreutdanninger for helsefag utdanninger Ansatte i Omsorg Stangnes, Enhetsleder Kompetanseløftet 6.08 Masterstudie - Universitet Nr. Fagområde/studie Målgruppe 6.09 Eventuell andre studie Hilde Danielsen Enhetsleder Påbegynt Beregnes avluttet HIH Kompetanseløftet Finansiering plan Utgifter, vikar, annet 7.00 Tiltak: Samarbeid og kunnskapsutveksling med frivillige organisasjoner 7.01 Videreføring av prosjekt Klubbholmen vedr. tiltak innen den 3. sektor. I K- sak.. står det: - Omsorg Stangnes støtter opp om positive tiltak i regi av frivillige organisasjoner, samt Harstad idrettsråd og helsefremmende tiltak som kommunen arrangerer i forbindelse med folkehelsearbeidet. - Tjenesten etablerer gode rutiner i forhold til hvilke tilbud som finnes og er behjelpelig med å informere aktuelle brukere. - Kommunen bidrar sammen med organisasjonene Rio og Marborg om eventuell etablering av «Kafe X» i Harstad. - Forpliktende kvartalsvis samarbeidsmøter mellom Omsorg Stangnes og 3. sektor. Omsorg Stangnes inviterer organisasjonene LPP, MHH, Kameratklubben, Rødekors og evt. andre ved behov. o Dette er helt i tråd med fremtidens planer for helse og omsorgssektoren. Utfordringene her er at det ikke er avsatt ekstra ressurser til det og gjennomføringen må derfor skje innenfor dagens rammer. Nr. Fagområde/studie Målgruppe 7.01 Forpliktende kvartalsvis samarbeidsmøter mellom Omsorg Stangnes og 3. sektor. Omsorg Stangnes inviterer organisasjonene LPP, MHH, Kameratklubben, Rødekors og evt. andre ved behov. Ledelsen og 3. sektor Omsorg Stangnes Organisasjonene LPP, MHH, Kameratklubben, Rødekors og evt. andre ved behov. Kvartals vise møter 2015 Finansiering plan Innarbeides i ordinær Utgifter, vikar, annet 20

22 7.02 Samarbeid med Mental Helse om Verdensdagen for psykisk helse Ansatte på MP Mental helse/os Verdensdagen er den Innarbeides i ordinær Delta på dialogkonferansen vedr. verdensdagen/uka Reise og oppholdsutgifter Nr. Fagområde/studie Målgruppe 7.03 Delta i planlegging for etablering av Pårørende møteplass 7.04 Eventuelt annet Ledelse i OS/DPS/Kvæfjord kommune evt. Ibestad og Skånland/LPP/Bik uben Finansiering plan Utgifter, vikar, annet 8.00 Intern opplæring og kurs i Harstad kommune og andre kurs i byen Nr. Fagområde/studie Målgruppe 8.01 Lederutviklingsprogrammet for enhetsledere 8.02 Lederutviklingsprogrammet for avdelingsledere 8.03 Kurstilbud under festivaluka 8.04 Evt. andre kommunale kurs 8.05 Forelesninger og kurstilbud fra HIH 8.06 Kurs - bokstavdiagnoser Enhetsledere Personalenheten Avdelingsledere Personalenheten Finansiering plan Utgifter, vikar, annet 8.07 Kurs- flyktningarbeid 8.08 Evt. kurstilbud fra andre innstanser 9.00 Eventuelle andre aktuelle kurs/opplæring som kommer utenom oppsatte tiltak 21

23 Nr. Fagområde/studie Målgruppe 9.01 Kurs/samarbeid med UNN (overgansfaser- Inn/utskrivninger 2015 Finansiering plan Utgifter, vikar, annet LOGGFØRING Nr. på loggføringen må samsvare med nr. på tiltak Nr Dato, sted, tidspunkt Type/navn på kurs Arrangør/ Deltakers navn 22

24 23

25 24

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG 2013-2016 Innholdsfortegnelse DEL I 2 DEFINISJON KOMPETANSEUTVIKLING 2 MÅLET MED PLANEN ER AT DEN SKAL: 2 ANSVAR

Detaljer

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Psykisk helse 2009-12 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 1. Bakgrunn... 2 2. Kommunale dokumenter... 2 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008... 2 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Saksnr: 07/00877-001 Arkiv: 030 H3 &30. Statusrapport og utfordringer i pleie- og omsorg

Saksnr: 07/00877-001 Arkiv: 030 H3 &30. Statusrapport og utfordringer i pleie- og omsorg Statusrapport og utfordringer i pleie- og omsorg 30. mars 2007 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og hensikten med statusrapporten 3 2. Arbeidsprosessen i utarbeidelse av statusrapport. 4 3. Overordnede

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 21.01.10 1 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 6 Avdeling for helse og rehabilitering s. 17 Avdeling for

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring

Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Felleskurs i Kompetanseplan for år 2007: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2007 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er også kommunens kurskatalog

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer