OMSORG SENTRUM KOMPETANSEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSORG SENTRUM KOMPETANSEPLAN 2014-2015"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN OMSORG SENTRUM Enhetsleder Guri Bratteng i samarbeid med avdelingsledere, assisterende avdelingsledere og konsulenter i Omsorg Sentrum 1

2 INNHOLD 1.GENERELT s.4 2.BAKGRUNN OG OVERORDNET MÅL..s.5 3. MÅLGRUPPE...s.6 4.OMRÅDER SOM OMFATTES AV KOMPETANSEPLAN s.6 5.ANSVAR,GJENNOMFØRING OG EVALUERING s.6 6.PROGRAM FOR OMRÅDET: Basisopplæring nyansatte uten helsefaglig bakgrunn s.7 7.PROGRAM FOR OMRÅDET: Basiskurs for pleieassistenter.s.8 8.PROGRAM FOR OMRÅDET: Undervisning/kurs for sykepleiere/vernepleiere/ergoterapeut/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helse fagarbeide, merkantil o.a.personell.. s.9 9.PROGRAM FOR OMRÅDET: Lunsjundervisning/Fagtema og fagmøter. Ansatte på avd. s PROGRAM FOR OMRÅDET: IKT for Avdelingsledere /Merkantil vernepleiere/sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere /helsefagarbeidere.. s PROGRAM FOR OMRÅDET :Forebygging av belastningslidelser: for alle ansatte.s.12 2

3 12.PROGRAM FOR OMRÅDET: Omsorg ved livets slutt: Alle ansatte med pasientkontakt..s PROGRAM FOR OMRÅDET : Demens & kommunikasjon,demens og utfordrende adferd. Alle ansatte med pasientkontakt.s PROGRAM FOR OMRÅDET: Etikk og holdninger. Alle ansatte s PROGRAM FOR OMRÅDET: Ernæring: Alle ansatte som jobber med ernæring s PROGRAM FOR OMRÅDET: Legemiddelhåndtering. Sykepleiere,vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere s.17 Vedlegg 3

4 1.GENERELT Enhetens navn: Omsorg sentrum, Harstad kommune Ansvarlige: Enhetsleder har overordnet ansvar ift all kompetanseheving i enhetene. Dette ansvaret delegeres delvis til bl.a avdelingsledere. Utformet av: Enhetsleder, avdelingsleder, fagsykepleier. Periode Planens oppstart er januar 2013 og gjelder til januar Evalueres og revideres. Revidert: Ny revidering: Vår 2015 Godkjent: Dato: Ledere for Omsorg sentrum: Enhetsleder Guri Bratteng Avdelingsleder Slottet sykehjem Britt Elin Johansen Ass. avd. leder: Slottet sykehjem Nora Kristiansen Avdelingsleder Hjemmetjenesten: Oddveig Haug Ass. avd. leder Hjemmetjenesten: Inge Fagerli Avdelingsleder Olavsgården: Ellen Johansen Avdelingsleder PU: Rita Pheiff Tillitsvalgte: Norsk Sykepleierforbund: Fagforbundet: 4

5 2. BAKGRUNN OG OVERORDNET MÅL Omsorg sentrum utfører lovpålagte tjenester i hjemmene, i omsorgsboliger, i bo - og behandlingssenter og på sykehjem.tjenestene er tilpasset den enkeltes behov og målsetting. Felleskjøkkenet er administrativt lagt inn under Omsorg sentrum, med egen avdelingsleder og eget budsjett. Olavsgården sykehjem er endret til Olavsgården Bosenter i løpet av Bosentret består av 4 etasjer, hvor 1. etasje har 8 sykehjemsplasser tilrettelagt for senil demente. Andre og tredje etasje har omsorgsleiligheter. Beboerne har tilbud om hjemmesykepleie administrert fra fjerde etasje. Fjerde etasje består av 16 omsorgsleiligheter med heldøgns omsorg og bemanning. Slottet sykehjem har 36 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Avdeling AB har 18 plasser for somatisk syke. Plassene benyttes til lang-og korttidsplasser. Avdeling CD har ei avdeling med 18 sengeplasser for pasienter som er kronisk og alvorlig syke, med individuelt tilrettelagt behandling, pleie og omsorg. Avdelingen samarbeider med palliativ avdeling på UNN Harstad og har hyppige inn-og utskrivninger med vekt på omsorg og behandling i livets sluttfase. Det er ansatt to vaktmestre med teknisk kompetanse og ansvar, og er med på å kvalitetssikre og brannforebygge. Den ene er stasjonert på Slottet sykehjem, den andre har tjenester på Olavsgården Bosenter og Hjemmetjenesten. Til sammen er det ansatt ca. 250 assistenter, helsefagutdannede og høyskoleutdannede personer. Overordnet mål for alle enhetene er :pasienten skal ivaretaes ved at han/hun møtes og behandles med den kompetansen og verdighet som er nødvendig og gir mening for ham/henne. Ut fra pasientenes skiftende og individuelle behov, vil det kontinuerlig være behov for faglig oppdatering og læring. I tillegg ønsker man å møte den ansattes behov for mestring og ivaretaking av trivsel og vekst. At man blir sett og hørt ift kompetanse og behov, er med på å skape et godt og kreativt fagmiljø som igjen gir stolthet og ansvarsfølelse hos arbeidstaker. Vi ønsker også å synliggjøre den enkeltes ansvar for egen læring og oppdatering. 5

6 Vi mener en Kompetanseplan vil være et viktig verktøy både mht mål ift Handlingsplan, Driftsplan og Årshjul for vår enhet. Vi ønsker å skape et verktøy som kan gi systematisk kvalitetsheving på pleien, behandlingen og omsorgen for det enkelte menneske vi tilbyr hjelp. 3. MÅLGRUPPE Kompetanseplanen gjelder for alt pleiepersonell ved Omsorg sentrum i Harstad. 4.OMRÅDER KOMPETANSEPLANEN OMHANDLER Basisopplæring for nyansatte uten helsefaglig bakgrunn Basiskurs for assistenter uten helsefaglig bakgrunn. Lunsjundervisning Fagtema avdelingsvis Temabasert fagopplæring for helsepersonell med helsefaglig bakgrunn Opplæring ift ansvarsområde og funksjon for ufaglærte IKT for ansatte Forebygging belastningslidelser Studenter/lærlinger/elever Terminalomsorg Demens ift kommunikasjon, utfordrende adferd Ernæring Etikk og holdninger Legemiddelhåndtering (IK) 5.ANSVAR,GJENNOMFØRING & EVALUERING Kompetanseplanen er satt i gang og utarbeidet av enhetsleder, avd ledere/ ass avd. leder. Ansvaret for oppfølging og gjennomføring, vil delegeres av de samme og variere ut fra program.planens innhold settes i et års-hjul, spesifiseres mer detaljert der for den enkelte avdeling og evalueres hvert år. 6

7 6. BASISOPPLÆRING FOR NYANSATTE UTEN HELSEFAGLIG BAKGRUNN Avdelingsledere, ass avdelings leder Vikarer og ekstravakter med pasientkontakt.(studenter) Gi basiskunnskap for å jobbe ved institusjon/hjemmetjeneste/pu Tilnærming/metode: Intern kursing ved undervisning og direkte opplæring i egen avdeling. Fadder/kontaktperson og opplæringsplan (IK) mappe Faglig innhold Metode Antall timer Kontaktperson Direkte pasientrettet: Gjennomgang med Juni: : Avdelingsleder, Etikk, holdning, avd.leder og egen Ass.avd.leder, taushetsplikt, Harstad veileder fra avdeling Undervisning for faste Veileder fra Kommunes etiske vikarer og avd. retn.linjer. Undervisning sommervikarer/ass. Stillingsbeskrivelse/ Ansvar Egen læring /Omsorg sentrum 4 timer x 2 Fadderordning /kontaktperson Kommunikasjon Stell Teori Fortøpende Ryggombud Hygiene oppfølging ved ledelse og fast Rapport personell Ernæring, spisesituasjon Forflytning Observasjon Estetikk Praktisk opplæring i avdeling Jobbe med veileder på avd. Etter intern sjekkliste Min.2 dager Erfaren ansatt 7

8 7.BASISKURS FOR PLEIEASSISTENTER Avdelingsledere og ass.avd.ledere ved Omsorg sentrum, Harstad Målgruppe Pleieassistenter Kvalitetsikre pasientomsorgen ved å tilføre basiskunnskap rettet mot den type pleiebehov som institusjon/hjemmetjenestens pasienter trenger. Undervisning, faglig diskusjon og veiledning, praktiske øvelser Faglig innhold Metode Antall timer Etikk, pasientrettighetsloven, Undervisning holdninger, kommunikasjon Ansvarlig Sykepleier/vernepleier Grunnleggende behov og grunnleggende sykepleie Normal aldring og sykdommer/ funskjonssvikt Undervisning undervisning Sykepleier/ Sykepleier Ernæring Undervisning Sykepleier Lindrende omsorg Undervisning Sykepleier Pleie for døende/terminalpleie Veileder/undervisning Dokumentasjon, rapportering Demens; Kommunikasjon Utagering Informasjonssikring Info og opplæring i ansvar for dokumentering. Undervisning; video og refleksjon Veil/opplæring Sykepleier, eksternt kursholder/veileder Merkantil Superbruker ledelse Demenskontakt Syke- og vernepleier psykisk helsearbeider Psykososial omsorg, miljøterapi Hygiene/Smittekjeden Forflytning, teori og praksis Pleieassistentens ansvarsområde Undervisning Opplæring undervisning Kurs Praktisk opplæring Samtale undervisning Psykisk helsearbeider Sykepleier Fysioterapeut og Ryggombud Avdelingsleder Ass.avd.leder 8

9 8.UNDERVISNING/KURS FOR FAST ANSATT FAGPERSONELL Ansvarlig Enhetsleder, Avdelingsledere og ass.avd. leder Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, evt annet relevant fagpersonellsom merkantil, vaktmester, renholdspersonell, ergo og fysioterapeuter. Kompetanseheving ut fra pasientenes behov Undervisning, kurs eksternt og internt, foredrag Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Relevante tema og problemstillinger Intern og ekstern undervisning Avd. leder/ass. avd. Leder Kurs i Lovverk. Plikt en har som helsepersonell Consensus ev. pas. Ombud i Akershus Harstad/Kvæfjord kommune Hoved-og oppfriskningskurs i medikamenthåndtering for Undervisning/kurs Oppfrisk.apr/mai Harstad kommune, Ass.avd.leder hjelpepleiere omsorgsfagarbeider/ helsefagarbeider Praktisk opplæring Palliativ omsorg Undervisning, kurs Veiledningskurs Undervisning HIH 2 dager Sissel Tveiten Eldreomsorg/videreutdanning deltidsstudie Demens; lovverk ift makt og tvang undervisning Mai/sept Demenskontakt; Marit Kristiansen Bruk av medisin-teknisk Praktisk og teoretisk UNN? utstyr og prosedyrer opplæringopplæring 1.Hjelpskurs Teori og prakstiske 3 timer HMS øvelser Kommunikasjon? 9

10 9. LUNSJUNDERVISNING/FAGTEMA OG FAGMØTER Avdelingsledere, ass. avd. leder, fagpersonell Ansatte, studenter/lærlinger Øke kompetansen hos personalet, kvalitetssikre pleien Teoretisk og praktisk undervisning med og av personell Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Etiske retningslinjer Intern undervisning 3 x 1,5 Ass avd. leder IKT ; PPS Intern undervisning 3 x 1,5 Superbruker Sykepleier/Vernepleier Ass.avd.leder Fagmøter På avdelingene Legemiddelhåndtering; Oppdatering for dispensasjon Palliativ omsorg Diskusjon/Refleksjon Gjennomgang av pasienter primærfunskjon Intern undervisning for alle avd. Veil.v/sykepleier Ekstern undervisning v/pall.avd? 1,5/uke evt 1,5 time hv.6.uke 2 x 1,5 time/år Og 1time v/praktisk opplæring Juni 2013 Tilsynslege Avd. leder/ass.avd. leder. Ansvarlig spl./vpl. Ass. avd. spl./avd. leder Veil.v/sykepleier på Avd. Palliativ enhet Unn Harstad kommune? 10

11 10. IKT Profil: Avdelingsledere, sykepleiere,alle som skal dokumentere i journal Iplos :Sykepleiere, avdelingsledere PPS: Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere Notus: Avdelingsledere, Merkantil Kvalitetssikre, systematisere og effektivisere tjenesten. Eksterne og interne kurs Opplæring ved Superbrukere internt og eksternt Praktisk opplæring etter behov Faglig innhold Metode Antall timer Profil: Plan & rapport Kartlegge behov individuellt Ansvarlig Tone Øyen/Harstad kommune Superbrukere Profil: Saksbehandling Tone Øyen/ Harstad kommune Interne kurs Superbrukere Profil: Medikamentkardex Tone H. Øyen/Harstad kommune Iplos Superbrukere PPS 3 x 1,5 Superbrukere Praktisk opplæring i riktig dokumentasjon av pasientopplysninger/helseopplysninger i pas.journal/pleieplan. Kurs Harstad kommune/tone Øyen. Tidbank Info.v/personal Kristin H.Eriksen 11

12 11.FOREBYGGING AV BELASTNINGSLIDELSER Avdelingsledere, Verneombud, Ryggombud Alle ansatte Forebygge belastningslidelser og skader Kurs internt og eksternt for og med ryggombud, veiledning, praktiske øvelser Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Opplæring Hovedryggombud: Ryggombud Forflytning og bruk av hjelpemidler Interne kurs med teori, veiledning og øvelser Hovedryggombud: 12

13 12. OMSORG VED LIVETS SLUTT Avdelingsledere, Assisterende avd.ledere Alle ansatte med pasientkontakt Øke personalets kunnskap og slik gi pasientene mulighet for en verdig livsavslutning. Undervisning, veiledning Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Omsorg ved livets slutt Undervisning, video Ass.avd.leder, og refleksjon vernepleier,sykepleier, Fagmøter avdelingsvis Samarbeid med sogneprest Ilse Fagprosedyre for terminal pleie Undervisning 2 x 2 timer/år Avd. leder/ass avd. leder Smertelindring/Palliativ omsorg? Palliasjon Videreutdanning av 2 syke-og eller vernepleiere/år Ekstern undervisning og samarbeid med palliativ avd./unn HIH UNN 13

14 13. DEMENS; KOMMUNIKASJON OG UTAGERENDE ADFERD Avdelingsledere, ass. avd.leder, demenskontakt Harstad kommune Alle ansatte med pasientkontakt Øke kunnskap ift demens, forebygge utfordrende adferd, skape trygghet Undervisning, veiledning Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Demenssykdommer Fagdag,Kurs Stangnes sykehjem? og kommunikasjon Forståelse og mestring av utfordrende adferd ved demens Video til undervisning og refleksjon 2t x 2/år,Ass.avd. leder /Psykisk helsearbeider Bruk av tvang Kurs 1x/ år Marit Kristiansen 14

15 14. ETIKK & HOLDNINGER Avdelingsledere, Ass..avd.leder,sykepleiere/vernepleiere Alle ansatte på Slottet sykehjem Forståelse for etikk i praksis Undervisning, refleksjon/diskusjon Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Etiske retningslinjer for Harstad kommune Foredrag/undervisning Og refleksjon 3 x 1,5 Ass.avd.leder Verdier/holdninger Ta opp på hvert avd.- og personalmøte 0,5 t /møte Enhetsleder/Avd.leder Ass.avd.leder 15

16 15.ERNÆRING Avdelingsledere, Ass.avd.ledere Alle ansatte som jobber med ernæring Sette fokus og øke kunnskap ift ernæring. Undervisning Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Ernæring ved ulike undervisning sykdommer Parenteral ernæring IK-mat Undervisning, kurs,veiledning Internundervisning Opplæring på avd. Helsebutikkken/sykepl. 16

17 16.LEGEMIDDELHÅNDTERING Enhetsleder, Avdelingsleder, Ass. avd. leder Sykepleiere, vernepleiere, Hjelpepleiere, Omsorgsarbeidere, Helsefagarbeider Kvalitetssikre grunnleggende kunnskap om legemiddelhåndtering Intern undervisning ift Kvalitetshåndbok, Samordnet kurs med eksamen, Teoretisk oppdatering og Praktisk opplæring. Faglig innhold Metode Antall timer Ansvarlig Legemiddelhåndtering Undervisning/Kurs 2 dager x 2/år Avd.leder /Harstad kommune Oppdatering etter Kvalitetsprosedyre for personell med medikamentdispensasjon Gjennomgang av fagprosedyrer (Kvalitetshåndbok) og Interne rutiner Internundervisning Praktisk gjennomgang Delta i Kvalitetssikringsarbeid Internundervisning 2 x 1,5 timer 1 X 1-2 timer Ass avd. leder Ansv.sykepleier på avd. 9 x 3 timer /år Ass. avd. leder Oppdatering injeksjoner Undervisning 1,5 timer/år Avd. leder/ ass. avd. leder. 17

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem Marit Strandquist og Toril Sund Struktur og kompetanse i sykehjem Rapport 4/2004 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 Rapport 4/2004 Rapport 4 / 2004 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold/

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Stokke kommune Rapport 23.06.2005 1 FORORD Prosjektet Pasientansvarlig sykepleier i kommunen ble ledet av Marit Strandquist og er ett av flere delprosjekter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN

Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN Kvalitet og forutsigbarhet for pasienten Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2007 Rapport 1 / 2007 Rapport nr 1 / 2007 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Erfarings-torg 19. januar 2005

Erfarings-torg 19. januar 2005 Prosjekt: Arbeidsplassen som læringsarena for aktiv HMS Kompetanseutviklingsprogrammet "Brukers behov - ja, men hva med oss?", onsdag 19. januar 2005 Følgende gruppearbeid ble gitt: Erfarings-torg 19.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer