ET PILOTPROSJEKT FOR NEDTRAPPING OG BEHANDLING AV LAR-PASIENTER SOM AVSLUTTER SUBSTITUSJONSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET PILOTPROSJEKT FOR NEDTRAPPING OG BEHANDLING AV LAR-PASIENTER SOM AVSLUTTER SUBSTITUSJONSBEHANDLING"

Transkript

1 ET PILOTPROSJEKT FOR NEDTRAPPING OG BEHANDLING AV LAR-PASIENTER SOM AVSLUTTER SUBSTITUSJONSBEHANDLING Hans Erik Dyvik Husby & Kenneth Arctander Johansen EXIT LAR

2 BAKGRUNN EN KORT BESKRIVELSE "[Menneskerettighetene omfatter] individets rett til sosial trygghet, en tilfredsstillende levestandard, utdanning og til den høyest oppnåelige fysiske og psykiske helse" -Regjeringen EXIT LAR er et tverrfaglig prosjekt utformet med formålet om å sørge for at brukere i LAR får en trygg, sømløs, differensiert løsning på sin avslutning av substitusjonsbehandling. Årlig skrives ca. 500 pasienter ut fra LAR-behandling, noe som tilsier at retensjonen øker med tanke på at utskriving holdes stabilt i forhold til antallet pasienter som mottar behandlingen. I 2011 ble 487 pasienter skrevet ut av LAR, der ca. 400 var etter pasientens eget valg, 39 ble skrevet ut av helsetjenesten mens 54 utskrivinger skyldtes dødsfall. På tross av den observert stigende retensjonen i LAR-behandlingen vurderer vi det slik at pasienter som skrives ut uten systematisk oppfølging eller kunnskap om bakgrunn og utfall av utskrivingen er en faktor man må ta i betraktning dersom man etablere og sikre en trygg faglig, helhetlig og differensiert tilnærming til pasientgruppen. EXIT LAR tar sikte på å være en del av det nasjonale LAR-tilbudet. EXIT LAR er en inntaks- henvisende og behandlende instans for LARpasienter som vil skrive seg ut av LAR eller blir skrevet ut av LAR. Virksomheten dekker behovet for fysio-psyko-sosial behandling for opioid-avhengighet og utfordringer knyttet til opioid-avhengighet for pasienter i LAR. EXIT LAR består av en spesialisert nedtrappingsklinikk og et nettverk av institusjoner som bedriver psyko-sosial behandling og sosial reintegrering av pasientene. Det foreligger brukerbehov for et tilpasset og helhetlig tilbud til rusavhengige som av ulike årsaker avslutter substitusjonsbehandling. Det foreligger et behov for bedre og tryggere pasientforløp for denne pasientgruppen. Dette kommer frem i retningslinjene for LAR og vil forsterkes i de reviderte retningslinjene i Pilotprosjektet har forankring i menneskerettighetene, lov om pasientrettigheter, lov om spesialisthelsetjenester og retningslinjer for legemiddel assistert rehabilitering. EXIT LAR

3 MÅLGRUPPE Virksomheten er inntaks- henvisende og behandlende instans for LARpasienter som vil skrive seg ut av LAR eller blir skrevet ut av LAR. Virksomheten dekker behovet for fysio-psyko-sosial behandling for opioid-avhengighet og utfordringer knyttet til opioid-avhengighet for pasienter i LAR. MÅLSETTING Målsettingen med EXIT LAR er følgelig å bedre tilbudet til LAR-pasienter for mer helhetlig, differensiert spesialistbehandling også når pasienter ikke ønsker å motta substitusjonsbehandling. Virksomheten vil bedre tilbudet til LAR-pasienter som skrives ut av LAR. Dette gjelder også pasienter som skrives ut av LAR mot sin vilje. EXIT LAR vil sikre tryggere og bedre pasientforløp. EXIT LAR vil sikre et helhetlig og forsvarlig pasientforløp. Det er et viktig punkt at EXIT LAR arbeider kontinuerlig for å se hele mennesket, og behandle hele mennesket, etter menneskets særskilte og helhetlige behov. Herunder skal EXIT LAR fungere som et tilbud som skreddersyr en sømløs tjeneste tilpasset disse behovene innenfor hovedmålsettingen med behandlingen. Organiseringen av EXIT-prosjektet vil bidra til kunnskapsutvikling på medisinsk nedtrapping, behandling og sosial rehabilitering av opioidavhengige pasienter. EXIT LAR vil utvide kunnskapsbanken på forholdene mellom fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske forhold ved avhengighet og behandling av avhengighet for økt livsmestring. Gjennom at ulike aktører i offentlig og privat sektor inngår samarbeidsavtaler og åpner nye kommunikasjonslinjer, vil prosjektet legge til rette for hyppig kunnskapsutveksling på overlappende medisinske og sosialfaglige kunnskapsområder (se innhold & organisering). Her vil prosjektet i stor grad integrere tidligere motsetningsfulle perspektiver som vil legge til rette for bedre og mer helhetlige tjenester til pasienter og brukere. Dette vil være en viktig hjørnestein i samordning av det faglige samarbeidet mellom private og offentlige tilbydere og mellom medikamentelle og ikke-medikamentelle og rehabiliterende tjenester. EXIT LAR skal på mange måter være en faktor som gir et bedre tilbud til rusavhengige og bedre forutsetninger for forskning og fag. EXIT LAR

4 Et helhetlig pasientforløp for hele mennesket ALTERNATIV 1 Kort- eller langtids døgn TSB, poliklinisk TSB eller kommunal tjeneste LAR Substitusjonsbehandling Pasienten er informert om EXIT LAR ved inntak EXIT-KLINIKK Nedtrapping, motivasjon, veiledning, utredning og behandlingsforberedelse ALTERNATIV 2 Kort- eller langtids døgn TSB, poliklinisk TSB eller kommunal tjeneste ALTERNATIV 3 Kort- eller langtids døgn TSB, poliklinisk TSB eller kommunal tjeneste ALTERNATIV 2 Kort- eller langtids døgn TSB, poliklinisk TSB eller kommunal tjeneste EXIT LAR

5 VEDLEGG I: INNHOLD & ORGANISERING EXIT LAR

6 ORGANISERING TVERRFAGLIGHET EXIT LAR er et tverrfaglig prosjekt utformet med formålet om å sørge for at brukere i LAR får en trygg, sømløs, differensiert løsning på sin avslutning av LAR. EXIT LAR består av: Inntaksteam nedtrappingsavdeling henvisende og overførende instans til langtids døgnbehandling med ettervern/oppfølging Evalueringsteam Nettverk av ideelle og offentlige døgnbehandlingsinstitusjoner med rusfrie behandlingsmiljøer og rusfrihet som mål Virksomheten er tverrfaglig ved at det er ansatt team av psykologfaglige, helsefaglige, lege, og sosialfaglige personell. Profesjon Antall Fordelt på pasient Psykolog X % Lege X % Sosionom X % Sykepleier X % Tidligere LAR-pasient X % EXIT LAR tar sikte på innledende nedtrapping i samråd og samarbeid med fastlege eller evt. LAR-konsulent, ansvarsgruppekoordinator, og tenkt langtids døgnbehandling etter nedtrapping. Formålet med dette er å sikre sømløse overganger og mest mulig stabilitet i en sårbar fase. Siste halvdel av nedtrapping foregår på klinikk ettersom dette er en sårbar og komplisert fase av LAR-nedtrapping. Herunder samarbeider et tverrfaglig team, ansvarsgruppe-koordinator og representanter fra langtids døgnbehandling om et individuelt tilpasset nedtrappingstilbud. Herunder evalueres også pasientens videre behov for behandling; innhold, omfang og organisering. INNTAKSTEAM Inntaksteamet er tverrfaglig og vurderer etter henvendelse fra LARkonsulent om LAR-pasient vil nyttiggjøre seg behandling ved EXIT LAR. Herunder gjøres en kritisk evaluering av skaderisiko, psykisk- og fysisk tilstand. EXIT LAR

7 I inntaksprosessen gjøres også en kartlegging av pasientens pårørende, arbeids, bo og sosialt nettverk-situasjon, som videreformidles behandlende instans. Behandling ved EXIT-klinikken er som regel planlagt å gå over 3-4 uker, men kan utvides eller eventuelt innskrenkes etter hver enkelt pasients individuelle behov og ønske. Organisering av inntaksteam: Profesjon Antall Produksjon Psykolog % Tverrfaglig team Lege % Tverrfaglig team Sosionom % Tverrfaglig team NEDTRAPPINGSAVDELING Klinikk for nedtrapping på substitusjonsmedikamenter og andre psykoaktive medikamenter som f.eks. benzodiasepiner og SSRI-medikamenter pasienten har mottatt som en del av sin opprinnelige substitusjonsbehandling. Formålet er å skjerme mot sidemisbruk og optimalisere behandlingseffekt. Med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for LAR vil nedtrappingen skje under følgende regime: Metadon Dose-reduksjon Over 60 mg 10 mg hver dag mg 10 mg hver annen dag mg 10 mg hver fjerde dag 20-0 mg 10 mg hver sjette dag Buprenorfin Dose-reduksjon Over 8 mg Individuelt tilpasset for stabilisering 8-2 mg Reduksjon 1-3 uker for stabilisering 2-0 Reduksjon ved stabilisering Nedtrappingen og forberedende til langtids døgnbehandling skjer under time-til-time oppfølging av et tverrfaglig team ansatt ved EXIT LARklinikken. Herunder benyttes primært MI-tilnærming og tradisjonelle psykologfaglige, helsefaglige, og sosialfaglige tilnærminger til behandling av rusavhengige. EXIT LAR

8 Organisering av nedtrappingsteam: Profesjon Antall Produksjon Psykolog % Tverrfaglig team Lege % Tverrfaglig team Sosionom % Tverrfaglig team HENVISENDE FUNKSJON Et tverrfaglig team ved EXIT LAR, i samråd med pasient, henviser til en tilpasset langtids døgnbehandling som videre behandling for psykososiale utfordringer/lidelser etter nedtrapping ved klinikk. NETTVERK AV INSTITUSJONER EXIT LAR består av et nettverk av aktører på rusfeltet. Det foreligger formelle avtaler med flere ideelle og offentlige tilbydere for langtids døgnbehandling TSB inntil 12 måneder og korttids døgnbehandling TSB inntil 6 måneder.. Tilbyderne må som minste krav oppfylle de punkter nedfelt i EXIT LARs vedtekter. Av særlig viktighet fremheves markørene fra oppdragsdokumentet til RHFene: "kvalitet, god pris, langtids døgnbehandling" og "ettervern/oppfølging". Samtidig vektlegges det at tilbyderne har en faglig tilpasset tilnærming til den enkelte pasient som overføres fra EXIT LAR. Utskrivinger av pasienter ved tilbakefall må ikke forekomme med pasienter fra EXIT LAR, både i henhold til direktoratets forskrift for behandlingsgjennomføring og med henhold til EXIT LARs vedtekter. Organisering av henvisning: Profesjon Antall Produksjon Psykolog % Tverrfaglig team Lege % Tverrfaglig team Sosionom % Tverrfaglig team Disse tilbyderne har formelle avtaler med EXIT LAR: Alternativ 1: kontrakt utarbeides Alternativ 2: kontrakt utarbeides Alternativ 3: kontrakt utarbeides Alternativ 4: kontrakt utarbeides Tilbyderne har spesialdesignede avtaler med EXIT LAR da tilbudene varierer med henhold til interne reglement, modell og metode for behandling. EXIT LAR

9 ØVRIG SAMARBEID BRUKERMEDVIRKNING EXIT LAR har et faglig samarbeid, eller har kunnskapsutveksling, med følgende aktører/organisasjoner (merk: her har vi så langt vært i møter med disse, men ikke skrevet noen avtaler). Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) ACTIS: avd. Oslo Akershus Retretten (?) MARBORG Fellesorganisasjonen (FO) MAR Oslo Norsk Sykepleieforbund (NSF) OPPFØLGING OG EVALUERING Det tverrfaglige teamet fra EXIT LAR følger pasient videre opp gjennom døgnbehandling og ut i ettervern/oppfølging for å trygge sømløse overganger samt tilbakefallsforebygging. Herunder foreligger en systematisk evaluering av pasientens funksjonsnivå/tilfriskningsprosess for å sikre kontinuerlig kvalitetsforbedring av tilbudet med utgangspunkt i pasientens opplevelse av behandlingen. EXIT LAR har ved siden av å være tverrfaglig organisert, implementert brukermedvirkning på individnivå og systemnivå. Herunder er det et løpende samarbeid og involvering av brukerorganisasjoner i utvikling av tilbud, kvalitetssikring, behandlingsmøter og oppfølging/ettervern (her anonymiserer vi inntil alle formelle avtaler er inngått). Brukerorganisasjoner og hvordan de er representert på systemnivå: x - En representant fra x sitter i stiftelsesstyret i EXIT LAR - En representant fra x sitter i kvalitetsutvalg ved EXIT LAR x - En representant fra x sitter i stiftelsesstyret i EXIT LAR - En representant fra x sitter i kvalitetsutvalg ved EXIT LAR Et sentralt poeng for EXIT LAR er at personell med erfaring fra LARbehandling og opioid-avhengighet er representert i det tverrfaglige teamet. Dette tilfører den faglige tilnærmingen et brukerperspektiv. EXIT LAR

10 TRYGGHET VED TILBAKEFALL Brukermedvirkning på individnivå er organisert ved at det er pasientmøter hver dag, der pasientene selv tar opp temaer og utfordringer med hverandre og personalet. Herunder blir sakene behandlet så langt det lar seg gjøre i møtet, og evt. settes det ned en arbeidsgruppe med personell og pasienter for saksbehandling mht. vedtektene for EXIT LAR. Det er til enhver tid utnevnt en tillitsvalgt for pasientene. Tillitsvalgt blir valgt på pasientmøte hver 14. dag eller ved behov. TILBAKEFALLSFOREBYGGING Av særlig viktighet skal EXIT LAR forebygge dødsfall og sykelighet hos sine pasienter. EXIT LAR har som et av sine viktigste fokusområder pasientsikkerhet for pasientene innrullert i EXIT LAR-programmet. Med bakgrunn i foreliggende forskning om økt sykelighet- og dødelighet ved avslutting av LAR-behandling er det etablert et solid og fleksibelt rammeverk for pasientene. Dette står nedfelt i vedtektene. EXIT LAR har etablert rutiner for tilbakefallshåndtering, både på klinikkstadium og når pasienten er overført til langtids døgnbehandling ved institusjon. I det følgende beskrives dette kort: Det er forventet at pasienter i EXIT LAR erfarer ambivalens, angst, depresjon og sviktende motivasjon i kombinasjon med psykiske og fysiske symptomer på abstinens ved nedtrapping og avslutting av opioider, benzodiasepiner og annen psykoaktiv medisin. Herunder stiller dette faglige og etiske krav til en systematisk og faglig forsvarlig tilbakefallsforebygging for å unngå destruktive og uønskede situasjoner for den enkelte pasient. Dersom pasienten har tilbakefall ved klinikk, skjermes han/henne og behandlingen fortsetter. Tidsrammen for nedtrapping blir da tatt opp til vurdering for potensiell forlengelse dersom dette blir funnet mest forsvarlig. Dersom pasienten har tilbakefall ved institusjon, med mindre det foreligger aksepterte rutiner ved institusjonen, overføres pasienten tilbake til klinikk for utredning, evaluering og videre behandling dersom dette er ønskelig. Tilbakefallsforebyggingen ved EXIT LAR baserer seg på en faglig plattform utgjort av ulike disiplinære retninger, og tilpasses individuelt til den enkeltes behov. Metoder og tilnærminger som benyttes er kognitiv atferdsteori (Relapse Prevention -RP), Motivational Interviewing (MI), psykodynamisk forståelse og hyppig bruk og vurdering av abstinensscore (COWS/CIWA) med henhold til nedtrappingsprogresjon. Dersom pasienten ikke nyttiggjør seg behandling, eller ikke ønsker videre behandling skal pasienten overføres til annen klinikk for utredning og eventuelt opptrapping og returnering til LAR-behandling. EXIT LAR

11 TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: Hans Erik Dyvik Husby Kenneth Arctander Johansen EXIT LAR c/o Kenneth Arctander Johansen Parkveien Oslo EXIT LAR

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge www.lar-midt.no 1 Det nytter, men det koster. Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge har markert 10-års jubileum i år. Vår første

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Driftsstyrets årsmelding 2008

Driftsstyrets årsmelding 2008 1 Driftsstyrets årsmelding 2008 Årsmelding for klinikkens virksomhet i 2008 er drøftet i driftsstyret og deretter godkjent av stiftelsesstyret. Styret er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd.

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Plattform for behandling, oppfølging og integrering

Plattform for behandling, oppfølging og integrering Plattform for behandling, oppfølging og integrering Plattform for behandling, oppfølging og integrering Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan Actis Rusfeltets samarbeidsorgan April 2007. 1. opplag - 1500

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: G27 Saksmappe: 2014/1303-18804/2015 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Rådet

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR.

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR. Til Helsedirektoratet. Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Først og fremst vil vi påpeke at FHN og de øvrige brukerorganisasjonene i utgangspunktet ber om at arbeidet med lovteksten

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer