Etablering av Samhandlingsteam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av Samhandlingsteam"

Transkript

1 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent

2 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTEIER BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET PROSJEKTETS MÅL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT RESULTATMÅL (OVERORDNET) EFFEKTMÅL (OVERORDNET) GEVINSTER RAMMEBETINGELSER KRAV TIL PROSJEKTET BESLUTNINGSPUNKTER ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER OVERFOR PROSJEKTET KVALITET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.5 TIDSRAMME ØKONOMI ANDRE KRAV FRA ORGANISASJONEN... 8

3 3 / 8

4 4 / 8 1 PROSJEKTETS NAVN 2 PROSJEKTEIER Drammen DPS v/ Avd.sjef Heidi Brandt 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Mennesker med stor funksjonsvikt, som følge av psykisk lidelse eller rusproblematikk, har ofte problemer på andre områder også som bostedsløshet, vansker med å bo, økonomi, manglende aktivitet og struktur, manglende nettverk, fysiske plager. Samt problemer med å oppsøke og nyttegjøre seg hjelpeapparatet og ikke minst plager knyttet til den psykiske lidelse/ruslidelsen. På bakgrunn av dette defineres målgruppen for prosjektet til å være mennesker med en stor funksjonsvikt som følge av psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet, samt svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet og/eller høy risiko for negative konsekvenser ved tilbakefall. Annen tilleggsproblematikk kan være: Langvarige eller ustabile sykdomsforløp Brudd i behandlingsrelasjon Gjentatte og krisepregede innleggelser Store begrensninger i sosial fungering og manglende sosial støtte Uhensiktsmessig bo - situasjon Begrenset effekt av tidligere behandling Stort behov for godt koordinerte sosial - og helsetjenester for å kunne nyttiggjøre seg etablerte tiltak Mennesker med denne problematikk har behov for samtidige tjenester fra både kommunale tiltak og spesialisthelsetjenesten. Problematikken krever samkjørte og fleksible tjenester som kan tilby pasienten en trygg og stabil forankring i et langsiktig perspektiv. Mange pasienter og pårørende opplever at de ikke passer noen steder, at de faller mellom alle stoler og at ansvar skyves i systemet. Dette kan bidra til at mulighetene til et bedre liv og bedring forspilles. I kommunene erfarer man at det er vanskelig å etablere kontakt og dialog med mennesker i denne målgruppen og man kjenner til flere brukere i distriktet med en alvorlig psykisk lidelse og marginal eller ingen tilknytning til tjenesteapparatet. Dette er brukere med mangelfull bo kompetanse, og med liten evne til å ivareta egen helse. Politiet v/ Dag I. Ebbestad har kjennskap til mennesker som kan være i denne målgruppen, da rusproblematikk ofte fører med seg kontakt med politiet. Hensikten med dette prosjektet er å sikre at mennesker i målgruppen har et helhetlig og sammenhengende behandlings - og tjenestetilbud. Dette gjøres ved at ansatte i kommune og spesialisthelsetjenesten finner fleksible løsninger som støtter oppunder målsettingen. Pasienten kan da oppleve økt livskvalitet, økt mestringsevne og få en meningsfull hverdag i sitt eget nærmiljø.

5 5 / 8 Et Tverretatlig Samhandlingsteam vil bidra til at hjelpeapparatet får et tettere og bedre samarbeid med sømløse overganger mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, som fører til en bedre utnyttelse av resurssene. Samtidig vil en slik samhandlingsmetode bidra til økt kompetanseoverføring mellom tjenesteyterne og en økt felles forståelse, kultur og felles språk. Og bidra til å etablere en samhandlingskultur preget av likeverd, tillit og respekt. For å oppnå dette velges det å opprette et samhandlingsteam inspirert av Bærum Samhandlingsteam. Bærum Samhandlingsteam har utviklet sitt eget tverrfaglig og tverretatlig samhandlingsteam hvor de benytter elementer fra FACT modellen. Strategi Etableringen av Samhandlingsteam er i tråd med Klinikkens strategi, Oppdragsdokumenter og anbefalingene til DPS veilederen om ambulante tjenester til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rus. Og Nasjonale Retningslinjer for ROP lidelser. Samt Samhandlingsreformen

6 4.0 Prosjektets mål 6 / 8 OVERORDNET MÅL Utvikle og prøve ut en forpliktende samhandlingsmodell mellom Drammen Kommune, Lier Kommune og Drammen DPS. Dette vil bidra til at mennesker med stor funksjonssvikt som følge av psykisk lidelse og/eller rusavhengighet har et helhetlig og sammenhengende behandlings og tjenestetilbud. RESULTATMÅL Helseapparatet kommer tidlig i kontakt med mennesker i målgruppen for å sikre at behandlingsrelasjon etableres og opprettholdes. Pasienten opplever økt livskvalitet, og har en meningsfull hverdag. Det er etablert varige rutiner for tettere samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste som bidrar til et sammenhengende behandlings og tjenestetilbud. Økt kompetanseoverføring, felles forståelse, kultur og språk mellom tjenesteyterne på tvers av etatene. EFFEKTMÅL Pasienten har tilgang på og kan nyttegjøre seg etablerte tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Pasienten forblir i behandlingskontakt. EFFEKTMÅL Samhandlingsteamet er tilgjengelig og synlig for mennesker i målgruppa og tjenesteytere Pasienten opplever økt brukermedvirkning Pasienten er i tilpasset arbeid eller aktivitet (IPS/JMO) Pasienten har et sosialt nettverk/støtte Pasienten opplever økt mestring Pasienten har et stabilt boforhold Pasienten opplever symptombedring Pasienten har stabil økonomi/forvaltning Det er etablert et tverrfaglig samhandlingsteam Pasienten har redusert omfang av akuttinnleggelser Pasienten har færre liggedøgn i spesialisthelsetjenesten Pasienten har forpliktende IP Redusert bruk av TPH for pasienter i teamet. Det er etablert rutiner og gjensidig læring knyttet til avvik som oppstår i teamets arbeid Teamet har brukerrettigheter i hverandres elektroniske journalsystemer: Det er etablert en opplæringspakke som alle ansatte i teamet har gjennomgått Det er utarbeidet fagdager på tvers av etatene Det er etablert veiledning. Det er etablert ulike tverretatlig/ interkommunale samhandlingsarenaer Det er etablert gjensidige hospiteringsordninger

7 7 / Gevinster 5.0 RAMMEBETINGELSER 5.1 Krav til prosjektet Prosjektleder er i 100 % stilling som prosjektleder, de øvrige i prosjektgruppen er i sitt ordinære arbeid og har ikke avsatt noe ekstra tid til dette. Det foreslås ca 7 stillinger i teamet. Merkantil stilling Teamleder 100 % stilling Høyskole utdannet 100 % stilling, (evnt 20% rus spl) Høyskole utdannet 100 % stilling Psykiater 50 % stilling Psykolog 50 % stilling Det er gjort en henvendelse til NAV ift ressurser, stillingsbrøk IPS 20% NAV 50 % stilling Boligtjenesten 20% Lier 100 % stilling Drammen Kommune 50 % stilling Psykososialt team Drammen Kommune 50 % stilling SFR I tillegg til en forankring fra SFR ift legestilling Samhandlingsteamet skal opprettes innenfor nåværende ressurser. Modellen har ikke felles driftbudsjett, lønnes fra sine ordinære arbeidssteder. Bil, telefon, mobil og pc benyttes de allerede eksisterende fra deres ordinære jobber, om mulig. Medlemmene av Samhandlingsteamet er i sine ordinære stillinger i kommunen og DPS. Fordeler sin arbeidstid i teamet og på sin ordinære arbeidsplass. Det foreslås en fordeling på minimum 50 % i teamet og 50 % i sitt ordinære arbeidssted. Teamkontor, sentralt Avklaring knyttet til journal tilgang Dokumentasjon foregår i DIPS, Synergi ved avvik. 3.4 Organisasjonens forpliktelser overfor prosjektet Prosjektleder fra Drammen DPS har 100 % stilling i prosjektet og lønnes av prosjektmidler. 3.5 Tidsramme Prosjektlederstillingen videreføres til

8 8 / 8 Modellvalg basert på Bærum Samhandlingsteam med elementer fra FACT modellen. Prosjektbeskrivelsen ferdig til styringsgruppemøte den Milepælsplan utarbeidet til styringsgruppemøte Oppstart av teamet Utvelgelses fasen /stillinger Lokaler Haugesgt /Olaf Bergersvei Evaluering- Overgang til ordinær drift? 3.6 Økonomi Benytte nåværende ressurser 3.7 Andre krav fra organisasjonen

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer