ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt"

Transkript

1 DET NYTTER!!!

2

3

4 ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt Offisiell åpning 6. des 2010 Tromsø kommune ved Rus-og psykiatritjenesten, 3 stillinger UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, 2 (0,5) stillinger Midler fra Helsedirektoratet, 2,5 stillinger (1,5 fra ). Forankret i Tromsø kommune Forskning/samarbeidsprosjekt (15 team i landet, 12 evalueres av Korus Øst)

5 ACT-team Tromsø Tverrfaglig sammensatt, 7,5 stillinger (6,5), Vernepleier, sosionom, miljøterapeut, ruskonsulent, merkantil/teamleder (administrativt), psykiatrisk sykepleier, psykolog, kst. overlege (psykiater). Lokaler nært sentrum, slik at pasientene også kan oppsøke oss!

6

7 Helsedirektoratet beskriver målgruppen slik: Langvarige og ustabile sykdomsforløp Langvarige psykotiske sykdommer/schizoaffektive lidelser Alvorlige bipolare lidelser Rusmiddelmisbruk/ruslidelser og tentative alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser og lett psykisk utviklingshemming

8 Målgruppen skal kjennetegnes ved: Liten evne til å samarbeide om forskrevet behandling Opplever gjentatte krisepregete innleggelser Store begrensninger i sosial fungering Tilbakefall med negative konsekvenser Mangler sosial støtte Tidligere behandling har hatt begrenset effekt

9 ACT-modellen er mest egnet for psykosepasienter med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsbelastninger. Psykoselidelser i kombinasjon med rusmiddelavhengighet. Felles for mange er at det ordinære tilbudet ikke er tilpasset/tilstrekkelig for dem.

10 Målsetninger Bedre livskvaliteten til brukerne Redusere innleggelser og sykedøgn

11 Informasjon brukere 36 brukere 28 med schizofreni lidelse 4 med bipolar/schizoaffektiv lidelse 2 rus/psykoselidelse 2 annet 8 TUD 17 alvorlige ruslidelser 11 moderate ruslidelser, 7 uten ruslidelser 12 under LAR behandling

12 Arbeidsmetoder, noen eksempler Relasjonsbygging. Skape tillit. Kontaktetablering tar tid. (eks Maria) Oppsøkende virksomhet (pågående, gir oss ikke lett) Transport; disponerer 3 biler, automobilterapi, ofte praktisk hjelp i starten, innfallsport til kontakt Bred kartlegging; psykisk/somatisk helse, medisiner/bivirkninger, rus, økonomi, boligsituasjon, funksjonsnivå, nettverk med mer. Helhetlig, tverrfaglig jobbing på alle livsområder (bolig, økonomi, psykisk og somatisk helse, nettverk, arbeid og aktivitet etc). Langsiktig perspektiv (endring tar tid) Langvarig perspektiv, prosjekt, hjelpe dem å bruke eksisterende tilbud, mest mulig selvstendige liv Fleksibilitet i behandling og tilnærming. Alle gjør alt. Stor grad av brukermedvirkning; er der pasienten er, ex. følger dem opp også ved innleggelser, bistå ved kriser.

13 Arbeidsmetoder - Jobber tett opp mot nettverk og pårørende. - («hjelpere i mellomrommet») - Trening i sosiale ferdigheter. - Fokus på å skape mestring - Fokus på recovery - Gruppetilbud hver onsdag - I tråd med ROP-retningslinjene - Nøkkelord: helhetlig jobbing, tverrfaglighet, samtidighet og samhandling

14 Utfordringer Mangel på egnede boliger og boliger med riktig oppfølging i kommunen. Generell mangel på tilbud til pasientgruppa NAV, lang ventetid forvaltning, IPS lite kjent Mye rus, utfordrende å nå/finne pasientene, ustabile liv, mange svært syke og over mange år uten hjelp, annen virkelighetsoppfatning, paranoide, store økonomiske problemer, trenger hjelp på mange livsområder. Sikkerhet, bør ofte være to.

15 Bruker mye tid/ressurser på å jobbe inn mot andre samarbeidspartnere og for å formidle pasientenes tilstand og hva vi kan få til/skal gjøre (skal gjøre alt???) Snever målgruppe, noen pasienter faller ennå utenfor Vanskelig å jobbe metodisk og etter ACTmodell. Mye «brannslukking» og krisehåndtering.basisbehovene må først dekkes.

16

17

18 Historien om Berit

19 Fordeler Kjenner begge systemene, innsyn i begge Lettere å ta direkte kontakt i systemene,vet hvem kontakte, kjenner ansatte, ex. virksomt ved innleggelser Godt å være flere som kjenner pasientene, sammen om det vanskelige, flere hoder som tenker. Støtter hverandre.

20 Flere å spille på, større fleksibilitet, tverrfaglighet gir bredere faglig forståelsesog handlings grunnlag, gir mer helhetlig behandling Større helhet Støtte i ACT nettverket, samlinger Innsyn i to journalsystemer Mer enn bare samhandling, samtidighet!

21 Resultater Skadereduksjon Forebygging Bedre livskvalitet, mer verdige liv, få tilbake håp Noen som bryr seg, noen som kan kontaktes, mindre ensomhet, holder ut Rusbehandling, mindre rus Medisinering/Innleggelser ved behov Utredning, hjelp til utredning

22 Nye, positive relasjoner, mange gjenopptar kontakt pårørende. Pårørende har noen å kontakte, mindre fortvilelse, forstå sykdommen. Noen uttaler; hadde ikke klart oss uten dere! Hjelp til å få kontroll over økonomien, noen i egen bolig, ut i jobb, kontakt NAV, får ytelser de har krav på Atferdsendring, økt mestring, «Bruker-spør-bruker» undersøkelse viser at brukerne er veldig fornøyde med Act-team og opplever å få den hjelp de trenger. «Pårørende-spør-pårørende» på gang nå i disse dager.

23 Resultater fortsetter Nedgang i liggedøgn 2010: : : 1242 (ca 760 på 2 pasienter) ( ca 800 på 2,5 pasienter) Av disse er det færre akutt innleggelser, og flere planlagte og frivillige innleggelser. F.eks stabiliseringsopphold For noen er liggedøgn på utskrivingsklare pasienter pga ikke egnet bolig.

24 Kontakt med politiet saker STRAFFBARE FORHOLD saker

25 Midtveisevaluering ACT-team Nedgang i antall innleggelser Brukere har fått bedre kontakt med helsetjenestene Bedring i boligforhold Målgruppen er nådd Bedre hverdag og økt livskvalitet? Tilbakemeldinger fra brukere og pårørende tyder på dette. Trygghet å vite at noen kan kontaktes. Endelig evaluering står på trappene nå, bekrefter funn fra midtveisevaluering. Til tross for lavt funksjonsnivå, rusmisbruk, alvorlig psykisk lidelse ser vi bedring etter kun to år.

26 Samarbeidspartnere PÅRØRENDE De ulike avdelingene i Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune (Miljøarbeidertjenesten, Psykiatrisk boligtjeneste, Psykiske helsetjenester, Sosialtjenesten osv). Fastleger Tildelingskontoret Boligkontoret NAV ASVO Gatejuristen Allmennpsykiatrisk klinikk, ulike poster (ROP, AU, Akuttposter, sikkerhet) PSTO (Akuttposten, Rehabposten, Døgnenheten) Brukerorganisasjoner Frivillige, humanitære organisasjoner (Røde kors, Bymisjonen etc)

27 Anne-Grethe, 27 år En solskinnshistorie

28 Historie 27 år God oppvekst, ressurssterk familie, mange venner. Spilte fotball aktivt Traumatisk hendelse i ungdomstiden Skulker skolen, dropper ut av videregående skole. Begynner å eksperimentere med rus.

29 Historie fortsettelse 2 Rusen gjør henne syk, psykosesymptomer. Blir innlagt på ROP Oppsøkende team kommer på banen. Blir utredet og får diagnosen paranoid schizofreni, F.20.0 i I perioden : en rekke innleggelser. Akutte, planlagte, på tvang, frivillig. Innlagt på flere ulike poster (ROP, AKTR, døgnenheten Tromsø, subakkutt sør og døgnenheten Storsteinnes.

30 Historie fortsettelse 3 I 2010 etableres Act-teamet, og A-G blir med fra oppsøkende team til Act-teamet. Hun blir kjent med hele teamet. Varierenende rusbruk, tidvis opphold. Etablerer kontakter i rusmiljøet i større og større grad. Gjennom innleggelser økes kontaktnettet. Strever med å sette grenser, blir utnyttet i miljøet. Utfordringer knyttet til bolig!

31 Historie fortsettelse 4 Til tross for mange innleggelser, blir A-G sykere og sykere. Tilbudene fra psykiatrien har ikke vært tilstrekkelige. Det jobbes derfor intenst for å få et mer helhetlig tilbud for både rusavhengigheten og den psykiske lidelsen. Innlagt på ROP, men ruser seg mer enn noensinne. Trenger å komme seg bort fra miljøet. Etter lang kamp blir Manifestsentret innvilget. A-G blir innlagt juni 2011 og blir fulgt ned av Act-teamet. Tett samarbeid mellom Act-teamet og Manifestsentret underveis.

32 NÅ! 3 år senere A-G har vært rusfri i snart 3 år. Ingen innleggelser de to siste årene. Siste innleggelse var planlagt i forbindelse med bytte av medisinering. Jobber 3-4 dager i uka. Mestrer jobben kjempe bra! Etablert kontakt med gamle venner. Ukentlige samtaler med psykolog i teamet, oppfølging av lege i teamet vedr. medisinering samt praktisk hjelp. God effekt av individualterapi, kan jevnlig ta opp vanskelige tanker, følelser knyttet til dagliglivets utfordringer.

33 Anne-Grethes erfaringer med Act-teamet. I perioder med rusing: «Act-teamet var en trygg havn for meg i denne kaotiske perioden». Dere jobber oppsøkende. Dere tok ikke nei for et nei. Plutselig stod dere bare der. Ikke alltid det passet like bra.ala FBI og CIA. Dere har biler og kunne hjelpe hvis jeg hadde behov for transport, handle inn ting og tang osv. Jeg opplevde å bli hørt. Når jeg ikke ønsket innleggelse, opplevde jeg at vi fant en løsning som passet bedre. Jeg fikk den hjelp jeg trengte ute i hverdagen. Dere hjalp meg der jeg var. De ansatte i Act-teamet forteller ting fra eget liv som gjør at jeg opplever en gjensidighet. Det er ikke bare meg hele tiden. Hjelp med bolig, med søknader og overfor NAV. Selv om dere får betalt, opplever jeg at dere er mine venner. At dere liker meg og ønsker mitt beste.

34 Gjennom Act-teamet har jeg gradvis fått tillit til hjelpeapparatet. Jeg vet at dere vil meg vel, at dere ønsker mitt beste. Tidligere var jeg skeptisk til psykiatrien. Jeg var redd og paranoid. Jeg hadde tanker om at de ikke ville meg vel. Selv om Act-teamet har mange brukere, får de alle til å føle seg spesielle. Sist men ikke minst: Det er morsomt å være sammen med dere. Vi flirer mye sammen, og gjør hyggelige aktiviteter.

35 Tilbakemelding fra pårørende - Vi stod i en ekstremt vanskelig situasjon som pårørende. - Act-teamet var en stor støtte for oss i vanskelige perioder. - Det som i størst grad kjennetegner teamet er deres evne til: «Å ALDRI GI OPP!» - De var bærere av håpet. - Teamets håp og pågangsmot smittet over på oss. - Act-teamet er unikt! Vi vet ikke hva vi skulle gjort uten dere. - Det burde være flere slike team!

36 Langsiktig perspektiv Det tar tid, men. INVESTERER MAN I DENNE GRUPPEN GIR DET RESULTATER!! DET NYTTER!!!!!!

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer