Årsbudsjett Økonomiplan ,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22"

Transkript

1 Vedtatt Årsbudsjett 2013 Økonomiplan ,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

2 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT DISPOSISJONSFOND...26 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 0. SAKSFORELEGG...29 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØP TILLEGG TIL SAK (1) - ENDREDE DRIFTS- OG INVESTERINGSRAMMER FOR PO TILLEGG TIL SAK (2) - FRIIDRETTS-/FLERBRUKSHALL NES ARENA INNLEDNING...42 Økonomiplanen som styringsdokument Rammebetingelser HOVEDTREKK I ØKONOMIPLANEN...47 Hovedprioriteringer Sammendrag FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNTEKTER...58 Skatteinntekter og rammetilskudd Inntekter fra kompensasjon for merverdiavgift (mva-kompensasjon) Andre driftsinntekter INVESTERINGER...61 Sammendrag Fellesområder og sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelsetjenesten Samferdsel og transport Akershus fylkeskommunale pensjonskasse FINANSIERING OG FOND...72 Finansiering Finansutgifter og finansinntekter Trekkrettigheter på 500 mill. kr Fond REGIONALPOLITISKE UTFORDRINGER UTDANNING OG KOMPETANSE

3 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Videregående opplæring B Sentrale avsetninger til opplæring C Gjesteelever D Skoleskyss E Opplæring innenfor kriminalomsorgen F Folkehøgskoler G Opplæring for beboere i barneverns- og helseinstitusjoner H Veiledningssentre I Opplæring i bedrift J Kompetanseutvikling og forsøks- og utviklingsarbeid K IKT i opplæringen L Andre formål i opplæringen M Fagskoler N Voksenopplæring O Eksamen og dokumentasjon PLAN, NÆRING OG MILJØ MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer B Næring og nyskaping E Regionalt og internasjonalt samarbeid G Klima og miljø U Østlandssamarbeidet KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Kultur B Idrett og friluftsliv C Frivillighet D Kulturminner (ukap 330, 335) E Folkehelse SAMFERDSEL OG TRANSPORT MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A TT-transport, transportløyver og bane B Planlegging og utvikling C Kollektivtransport E Fylkesveier TANNHELSETJENESTEN MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Tannhelse FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT

4 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Prioriteringer A Politisk styring B Sentraladministrasjon og administrasjonslokaler C Fellesutgifter fylkeskommunen D Kontrollorganer E Lønn og regnskap DIVERSE SEKTORUAVHENGIGE UTGIFTER OG INNTEKTER DRIFTSBUDSJETT A Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter B Diverse pensjoner C Premieavvik AKERSHUS ENERGI FYLKESKOMMUNALE FORETAK Akershus KollektivTerminaler FKF AFK Eiendom FKF VEDLEGG 1 TALLBUDSJETT A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. DRIFTSBUDSJETT PR. UNDERKAPITTEL E. INVESTERINGER PR. PROSJEKT VEDLEGG 2 - TILSKUDD TIL ORGANISASJONER

5 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

6 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK 5

7 FYLKESTINGETS VEDTAK 6

8 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 17 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2013 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift, pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen jfr. tillegg til sak: Som følge av endringer i mva-satser fra , vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2013 og økonomiplan : 1) Akershus fylkeskommunes driftsinntekter oppjusteres med følgende beløp: Endring i inntekter (tall i 1000 kr) Økt mva-kompensasjon drift Økt mva-kompensasjon investering Sum økt mva-kompensasjon Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte investeringsutgifter, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres som egenkapital til finansiering av økte brutto investeringsutgifter. 2) Driftsbudsjett for fylkesveger (ukap 741 og 742): Samferdsel og transport (tall i 1000 kr) Økonomiplan Økonomiplan Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer og med fordeling på prosjekter slik det fremgår av vedlegg 1E Investeringer pr prosjekt, pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen jfr. tillegg til sak: Investeringsbudsjett for PO 7 Samferdsel : 7

9 FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 27,8 0,0 27,8 34,8 0,0 34,8 70,7 0,0 70,7 58,0 0,0 58,0 Gang- og sykkelveger 48,4 15,0 63,4 55,9 33,0 88,9 24,4 128,0 152,4 14,6 92,0 106,6 Trafikksikkerhetstiltak 29,1 12,0 41,1 57,8 0,0 57,8 65,5 0,0 65,5 48,7 0,0 48,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 5,8 17,4 17,4 28,9 28,9 34,8 34,8 Sum lokale vegtiltak 285,2 198,0 483,2 253,2 198,0 451,2 235,4 198,0 433,4 238,7 256,0 494,7 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 287, , ,6 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 288, , ,4 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 288,4 887, ,4 254,5 671,0 925,5 235,4 248,0 483,4 238,7 265,0 503,7 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2013 på inntil 370 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jfr. oppstilling i kapitlene 8 13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i h.h.t. sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på 6,460 mill. kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2013: 8

10 FYLKESTINGETS VEDTAK AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat Bruk av tidligere avsetninger Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2013: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF FORSLAG 2013 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Driftsinntekter fra husleie Resultat 0 I 2013 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2013 Igangværende prosjekter/rebevilgninger 265,5 Nye prosjekter 154,1 Sum investeringer 419,6 Nye lån 336,0 Egenkapital fra mva-refusjon 83,6 Sum finansiering 419,6 Endringer i forhold til fylkesrådmannens forslag: Økt låneopptak: Styrking av utbygging av gang- og sykkelvei ved skoler: Ta igjen etterslepet på fylkesveier. Styrking av mindre utbedringer, forsterkningsprogrammet, fylkesveier: Styrkinger innenfor budsjettrammen: Årlig avsetning til miljøfond: Årlig styrking av videregående opplæring: Engangsmidler til 1814-feiringen: 250 mill 50 mill 10 mill 3 mill 0.5 mill 9

11 FYLKESTINGETS VEDTAK Saldering, fra disposisjonsfond 2013: Økte finansutgifter til nye låneopptak: Avsetning miljøfond: Styrking videregående opplæring: Engangsmidler, 1814-feiringen: Omdisponering innenfor FoU, videregående skole: Ny avsetning til etablering av mindre språkfag: Omdisponering innenfor programområde kultur: Styrking av Akershus Musikkrådsarbeid med institusjonsbesøk: 10,5 mill 10 mill 3 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,1 mill Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å komme tilbake med et forslag til periodisering av økt investeringsramme til første fylkestingmøte i Fra 2014 innarbeides de overstående endringene i økonomiplanen. Tekst til tallvedtakene: Det gjennomføres et ytterligere låneopptak i perioden, oppad begrenset på 300 millioner kroner, hvorav 250 millioner kroner skal gå til en forsert utbygging av gang- og sykkelveier for å trygge skoleveier, i hovedsak på Romerike, og 50 millioner skal brukes til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, post «Mindre utbedringer, forsterkningsprogrammet.» Det innføres en fast årlig avsetning på 10 millioner kroner til et miljøfond. For 2013 tas dette fra disposisjonsfondet, mens det deretter innarbeides i økonomiplanen. Miljøfondet skal i all hovedsak gå til tiltak for å redusere miljø- og klimafarlige utslipp fra transportsektoren. Videregående opplæring styrkes med 12 millioner kroner i perioden, fordelt likt over fire år. For 2013 tas dette fra disposisjonsfondet, mens det deretter innarbeides i økonomiplanen. Midlene skal prioriteres til å styrke arbeidet mot frafall i den videregående skolen, herunder påske- og sommerskole samt bedre rådgivning. Innenfor budsjettet til videregående opplæring omdisponeres 0,5 årlig fra FoU til en egen sentral økonomipott til støtte for skoler som ønsker å opprette nye språkfag ved skolen. Støtten skal brukes til å skapes trygghet for at faget vil bestå de første årene til tross for en eventuell lav søkning i en oppbyggingsfase. På bakgrunn av Ruters rapport «Ruters tilbud på fjorden,» utreder administrasjonen snarest mulighetene for å etablere et båttilbud fra Aker Brygge til Fornebu, slik rapporten redegjør for på side 48. Driften av tilbudet finansieres som en tidlig innfasing av driftsmidler til Fornebubanen, og utlånet til Oslo kommune innenfor Ruter-systemet reduseres derfor tilsvarende disse driftsmidlene. Det er en forutsetning at båttilbudet bortfaller når Fornebubanen settes i drift. Båttilbudet bør være operativt fra 1/ Det settes av 0,5 millioner kroner i engangsmidler til 1814-jubileet. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Eventuelle driftsmidler til Nes Arena holdes i beredskap til saken foreligger og konkrete vurderinger kan gjøres. 10

12 FYLKESTINGETS VEDTAK Verbalforslag Utdanning: Det bes om en utredning av muligheten til å starte forsøk med bruk av alternative pedagogiske metoder i videregående opplæring. Det bes om en ekstern gjennomgang og sammenligning av driftskostnadene ved Akershus fylkeskommunes videregående skoler og private videregående skoler. Fylkestinget tar initiativ overfor Kunnskapsdepartementet slik at YrkesEM 2018 kan avholdes i Akershus. Dette vil skape positiv oppmerksomhet på yrkesfag og karrieremuligheter, samtidig som det vil være god markedsføring av fylket. Voksenopplæring fanger opp elever som av en rekke ulike grunner faller ut av ordinære opplæringsløp. Som en del av et bredt skoletilbud i Akershus skal voksenopplæringen videreutvikles. Det legges fram sak om som belyser status, strategier og satsninger framover. Fylkesrådmannen bes se på hvordan vi i større grad kan få synliggjort mulighetene naturbruksutdanningen gir. Det er blant annet viktig å se på næringas behov og sammenhengen til videre høyere utdanning på Universitetet for miljø- og biovitenskap. Med landbruksmeldingas mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten, vil vi i framtiden trenge flere i grønne næringer med praktisk kompetanse og forståelse. Det bes om en voksenopplæringsmelding for de frivillige organisasjonene som beskriver status og utfordringer» Tannhelse: Det bes om at i løpet av perioden behandles en tannhelsemelding som redegjør for status og utfordringer. Samferdsel: I forbindelse med behandlingen av styringssignalene i 2013, redegjøres det for hvilke muligheter man har for å øke fremkommeligheten for buss. For å få raskere framdrift med utbygging av gang- og sykkelveier er det viktig at arbeidet med samordning og framdrift med kommunene sikres. Plan, miljø og næring: Det bes om en sak som belyser hvordan fylkeskommunen kan innføre enøk-tiltak i eksisterende bygningsmasse samt benytte passivhus- og plusshus-standard eller tilsvarende i nye bygg. Det bes om en sak som belyser hvordan fylkeskommunen ivaretar lov om offentlige anskaffelser 6 om at fylkeskommunale myndigheter i planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostander, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Nyetableringen av Grønt fagsenter Hvam er en videreutvikling av etableringen av avdelingen Hvam Agroutvikling. Det er derfor viktig med god kontakt mellom Grønt fagsenter Hvam og Hvam vgs, blant annet gjennom kontorfellesskap med næringsaktørene i fagsentre». Kultur, frivillighet og folkehelse: Akershus fylkeskommune tar kontakt med Kulturdepartementet for å få se om det er mulig å anerkjenne Regionalt kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus som et av de fremtidige sentre for dans med landsdelsfunksjon i Norge. Kirkens SOS driver et viktig arbeid for å forhindre selvmord. En eventuell etablering av Kirkens SOS i fylket, vil være et godt bidrag i folkehelsearbeidet. Ved en eventuell søknad om økonomisk støtte til et slikt prosjekt, legges saken frem for politisk behandling. 11

13 FYLKESTINGETS VEDTAK Realiseringen av Nes arena er en positiv tilvekst til folkehelsearbeidet. Fylkesordfører bes om å jobbe videre med saken sammen med de berørte parter (kommuner/hvam IL) med det formål at det fremmes en sak overfor FT i løpet av 1. halvår Oversendelsesforslag POLITISK STYRING Konsulentbruk. Fylkestinget ber om en sak hvor en går gjennom konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker å få en oversikt over hva konsulenter brukes til, hvorfor og hvordan de brukes, samt de økonomiske forholdene for denne praksisen. SAMFERDSEL Flaskehalser. Fylkestinget ber om en sak hvor flaskehalser for kollektivtrafikken i Akershus kartlegges. Mulige tiltak for bedre framkommelighet med foreløpig kostnadsoverslag tas med. UTDANNING Elever som ikke får læreplass. For elever som har fullført to år på YF, og som ønsker læreplass, men ikke får det i den ordinære formidlingen, opprettes det toårige praksisnære VG3-tilbud. Tilbudet opprettes i tett samarbeid med bedrifter og opplæringskontor slik at det får en betydelig utplasseringsandel. Tilbudet skal gi grunnlag for å gå opp til fagprøve. Utstyrssituasjonen på de videregående skolene. Fylkestinget ber om en sak som belyser utstyrssituasjonen på fylkes videregående skoler og hvordan denne kan bedres. I saken fremmes det forslag til alternative finansieringsmuligheter som utstyrsfond, samarbeid med lokalt næringsliv eller andre måter skolene kan gjennomføre nødvendige investeringer og oppgraderingen på. KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE Akershus Kunstsenter har i dag opparbeidet seg en sterk og tydelig posisjon innad i kunstmiljøet, og nye og egnede lokaler vil bidra til å styrke hele det visuelle kunstfeltet, ikke bare lokalt og regionalt, men det vil påvirke feltet også nasjonalt. Skedsmo Kommune og Akershus Fylkeskommune kan med dette markere seg innovative og nyskapende i forholdet til det visuelle kunstfeltet, i tråd med den nye Stortingsmeldingen for visuell kunst. Fylkestinget ber administrasjonen ta initiativ overfor Skedsmo kommune til å gå videre med en plan for lokalisering av Akershus kunstsenter i Kirkegata

14 FYLKESTINGETS VEDTAK TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK A. HOVEDOVERSIKT DRIFT PO/PK Hovedoversikt Regnskap Budsjett Økonomiplan UKAP (tall i 1000 kr) Fylkesskatt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Mva.refusjon PK 9A Sum frie inntekter PO 8 Pensjoner og premieavvik PO 1-7 Netto driftsutgifter på programområdene BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Utbytte og eieruttak PK 9B Sum finansinntekter Renteutgifter Avdrag PK 9B Sum finansutgifter SUM NETTO FINANS NETTO DRIFTSRESULTAT PK 9C Avsetning dekning underskudd PK 9D Sentrale driftsreserver PK 9D Bruk av avsetninger PK 9F Overføringer til investeringsregnskapet PK 9H Likviditetsreserve Sum avsetninger MERFORBRUK / MINDREFORBRUK PO Fordeling på programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport SUM PROGRAMOMRÅDER

15 FYLKESTINGETS VEDTAK Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto

16 FYLKESTINGETS VEDTAK B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING PO HOVEDOVERSIKT REV. BUD. ØKONOMIPLAN TOTAL- (tall i mill kr) SUM 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 5,0 10,0 4,0 4,0 4,0 22,0 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 40,0 171,0 148,0 123,0 123,0 565,0 4 TANNHELSE 4,0 23,1 15,9 12,5 9,0 60,5 7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 216,6 334,9 363,0 342,9 346, ,0 PLAN/KULTUR 1,3 0,0 - AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 4,2 4,2 4,7 5,1 5,6 19,6 SUM NYE PROSJEKTER 271,1 543,2 535,6 487,5 487, ,1 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 3,92 0,8 0,8 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 330,1 259,7 116,8 26,5 403,0 4 TANNHELSE 3,0 7,2 7,2 7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 57,2 0,0 SUM REBEVILGNINGER 394,2 267,7 116,8 26,5 0,0 411,0 SUM INVESTERINGER 665,3 810,9 652,4 514,0 487, ,1 9 LÅN 404,7 396,0 432,4 301,0 227, ,1 OVERFØRT FRA DRIFTSBUDSJETTET 37,0 39,4 66,4 87,4 132,4 325,6 MVA-KOMPENSASJON 88,0 184,5 153,6 125,6 127,7 591,4 BRUK AV INVESTERINGSFOND ,0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 84,3 143, ,0 BUNDET FOND SAMFERDSEL 51, ,0 DISP. OVERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,0 BRUK AV INVESTERINGSFOND - 29, ,0 SALG AV EIENDOM - 19, ,0 9 SUM EGENKAPITAL 260,6 414,9 220,0 213,0 260, ,0 SUM FINANSIERING 665,3 810,9 652,4 514,0 487, ,1 15

17 FYLKESTINGETS VEDTAK C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Politisk styring Utg Innt Netto B - Sentraladm. og adm.lokaler Utg Innt Netto C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto D - Kontrollorganer Utg Innt Netto E - Bygge- og innkjøpsvirksomheten Utg Innt Netto G - Lønn og regnskap Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto

18 FYLKESTINGETS VEDTAK Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Videregående skoler Utg Innt Netto B - Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto C - Gjesteelever Utg Innt Netto D - Skoleskyss Utg Innt Netto E - Opplæring i fengsler Utg Innt Netto F - Folkehøgskoler Utg Innt Netto G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg Innt Netto H - Veiledningssentre Utg Innt Netto I - Fagopplæring Utg Innt Netto J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg Innt Netto K - IKT i opplæringen Utg Innt Netto L - Andre formål i opplæringen Utg Innt Netto M - Fagskoler Utg Innt Netto N - Voksenopplæring Utg Innt Netto O - Eksamen og dokumentasjon Utg Innt Netto Sum Programområde 2 Utg Innt Netto

19 FYLKESTINGETS VEDTAK Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) B - Næring og nyskapning Utg Innt Netto E - Overordnet regionalpolitikk Utg Innt Netto G - Klima og miljø Utg Innt Netto U - Østlandssamarbeidet Utg Innt Netto Sum Programområde 3 Utg Innt Netto Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Tannhelse Utg Innt Netto Sum Programområde 4 Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Kultur Utg Innt Netto B - Idrett og friluftsliv Utg Innt Netto C - Frivillighet Utg Innt Netto D - Kulturminner Utg Innt Netto E - Folkehelse Utg Innt Netto Sum Programområde 5 Utg Innt Netto

20 FYLKESTINGETS VEDTAK Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg Innt Netto B - Diverse pensjoner Utg Innt Netto C - Premieavvik Utg Innt Netto Sum Programområde 8 Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Innt Netto B - Renter og avdrag Utg Innt Netto C - Tidligere års mer/mindreforbruk Innt Netto D - Sentrale driftsreserver Utg Innt Netto E - Avskrivninger Utg Innt Netto F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg Netto G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg Netto Sum Programområde 9 Utg Innt Netto

21 FYLKESTINGETS VEDTAK D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT P.NR PO1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) IT-utstyr/kopimaskiner 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 Adgangskortsysstem Galleriet 1,0 IT infrastruktur 4,1 Oppgradering kantine 1,8 PO1 SUM INVESTERINGER 5,0 10,0 4,0 4,0 4,0 - Rebudsjettering (AFK)* 0,8 PO1 SUM INVESTERINGER - 10,8 4,0 4,0 4,0 * Ubrukt budsjett - 0,8 mill.kr på prosjekt PC'er til folkevalgte P.NR PO2 UTDANNING OG KOMPETANSE *) SAMLET REST- ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) KOSTNAD BEHOV Utbygginger/ombygginger; vedtatte eller igangsatte prosjekter Lillestrøm vgs - Nybygg auditorium, bibliotek og teorirom 133,3 20,0 20, Jessheim vgs - nytt skolebygg 70,0 70,0 10,0 60,0 Rehabilitering eksisterende skoler (investerings - og rehabiliteringsplan) Videregående skoler - Rehabilitering, nye og ombygging 279,0 279,0 99,0 107,0 82,0 25, Diverse skoler - Tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 24,0 24,0 6,0 6,0 6,0 6, Diverse skoler - Tilstandskontroll av elektriske anlegg 17,0 17,0 5,0 4,0 4,0 4,0 Investerings - og rehabiliteringsplan for folkehøgskolene Folkehøgskoler - Rehabilitering av skolebygg 12,0 12,0 3,0 3,0 3,0 Andre tiltak Alle institusjoner - ENØK-tiltak og fornybar energi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Alle institusjoner - Omlegging av opplæringstilbudet 44,0 44,0 11,0 11,0 11,0 11, Alle institusjoner - Investeringsreserve 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 A Videregående skoler - Tungt utstyr 20,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PO2 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 641,3 528,0 171,0 148,0 123,0 123,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Rebudsjettering (AFK Eiendom FKF) 259,7 116,8 26,5 PO2 SUM INVESTERINGER 641,3 528,0 430,7 264,8 149,5 123,0 *) Årstall i parentes viser opprinnelig planlagt ferdigstillelse 20

22 FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR PO4 TANNHELSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Investeringsreserve 2,0 2,0 2,0 2, Div. tannklinikker - rehabilitering 3,0 3,0 3, Årnes tannklinikk - tilbygg 4,0 2, Skedsmokorset - ombygging 3,7 0, Dønski tannklinikk - nye lokaler 9,0 3, Vestby tannklinikk - nye lokaler 12, Jessheim tannklinikk - ombygging 4, Ås tannklinikk - ombygging 3, Elektronisk pasientsystem (EPJ) 1, Utstyr 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 PO4 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 20,7 23,1 15,9 12,5 9,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Rebudsjettering (AFK Eiendom FKF) 6,5 5,8 Rebudsjettering (AFK)* 1,4 PO4 SUM INVESTERINGER 27,2 30,3 15,9 12,5 9,0 * Rest investering utstyr med 1,0 mill.kr og 0,4 mill. kr på prosjekt Tannhelse, nytt telefonisystem P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 40,3 0,0 40,3 51,3 0,0 51,3 87,2 0,0 87,2 74,5 0,0 74,5 Gang- og sykkelveger 74,4 15,0 89,4 139,9 33,0 172,9 107,4 128,0 235,4 97,6 92,0 189,6 Trafikksikkerhetstiltak 37,1 12,0 49,1 65,8 0,0 65,8 73,5 0,0 73,5 56,7 0,0 56,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 0,0 5,8 17,4 0,0 17,4 28,9 0,0 28,9 34,8 0,0 34,8 Sum lokale vegtiltak 331,7 198,0 529,7 361,7 198,0 559,7 342,9 198,0 540,9 346,2 256,0 602,2 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 334, , ,1 363,0 979, ,0 342,9 582,0 924,9 346,2 615,0 961,2 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 334, , ,9 363,0 979, ,0 342,9 582,0 924,9 346,2 615,0 961,2 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 334,9 887, ,9 363,0 671, ,0 342,9 248,0 590,9 346,2 265,0 611,2 * I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve merverdiavgiftsfritaket for veg og bane fra 1. januar 2013, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll 2013 og Prop. 1 S. ( ) for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Forslaget antas å gi en samlet økning i kostnadene til lokale vegtiltak på 66,3 mill. kroner, både for statsandel og bompengeandel. P.NR AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJ.KASSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Egenkapitaltilskudd 4,2 4,2 4,7 5,1 5,6 SUM AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 4,2 4,2 4,7 5,1 5,6 21

23 FYLKESTINGETS VEDTAK E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT NB: Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Mva-kompensasjon fra investeringer Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Sektoruavhengige utg/innt Sum fordelt fra skjema 1 A

24 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Sum finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

25 FYLKESTINGETS VEDTAK SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 BYGG 0A Investeringer sentraladministrasjonen B Investeringer utdanning og kompetanse C Investering tannhelsetjenesten E Investering samferdsel F Finansiering av investering og avsetninger Sum bygg UTSTYR 1 Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Sum utstyr

26 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum inntekter Utgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod Overføringer Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Finanstransaksjoner: Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov DEKKET SLIK: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

27 FYLKESTINGETS VEDTAK DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND (tall i 1000 kr) BEHOLDN. OG VEDTATT DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP Inngående beholdning (IB) Avsatt: Avsetning overskudd løyver Besparelse redusert låneopptak Avsetning til generell reserve Avsetning skattesvikt Besparelse pris- og sonestruktur ØP Tilbakeføring merforbruk vgs Regnskapsoverskudd Midlertidig finansiering merforbruk PO Avsetning 2. tertial frie inntekter Avsetning Ft-sak 88/11 - BRA-midler Tilbakeført lån inv.fond Oslo Vognselskap Avsetning FT-sak 57,58/12: regnskapsoverskudd revisjon og kontrollutvalg 700 Avsetning 1. tertial Ft-sak 53/12 - frie inntekter Avsetning 1. tertial Ft-sak 53/ Regnskapsoverskudd saldering tilbakeført./ mindreforbruk Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn Forslag 2. tertialrapport 2012 Avsetning 40 mill egenkapitalfin. / 10 mill OL-søknad Avsetning 2012 til bruk klimakonferanse Avsetning 2012 til bruk Massedelplan Sum avsatt Vedtatt disponert i 2011 tidligere år: Overført egen fondskonto tilskudd til private skoler Avsatt midler til miljøfond i Øp Regionalt plansamarbeid Oslo og Akershus Prosjekter sentrale styringsorganer Mindre bruk i regionalt plansamarbeid/prosjekter sentrale styringsorganer Tilskudd private skoler Eidsvoll Agro utvikling TT- bestillingstransport Fylkesveier, dekkelegging Arkivrydding Veiledningssentre, budsjettjustering Vedtatt ØP : Fylkesveier, dekkelegging Temaprofil Nes, Nannestad og Eidsvoll vgs Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn Prøvescene dans i Bærum Diverse formål drift - vedtatt i Øp Heggedal stasjon - vedtatt i Øp FT-sak 25/12, tilleggsbevilgning "Spor i landskapet" -445 FU-sak 79/12 Vestby kommune - Son torg Forslag 2. tertialrapport 2012 Restaurering låven - Gamle Hvam museum -750 Avsetning 2012 til bruk klimakonferanse Avsetning 2012 til bruk Massedelplan Avsatt tidligere - bruk til HyNor Oslo Buss Avsatt finansiering av OL søknad Forslag i ØP : Bruk av avsatte BRA-midler (tilgjengelighetsmidler) Vedtatt i ØP : Styrking videregående opplæring Til avsetning miljøfond feiring -500 Finansutgifter 300 mill til fylkesveier Sum bruk i driftsbudsjett Årnes - innfartsparkering EK-finansiering av investeringer Gang- og sykkelveier - tillegg ØP EK-finansiering investeringsbudsjett Forslag 2. tertialrapport 2012 EK-finansiering investeringer/rebudsjettering EK-finansiering investeringer - til bruk i ØP Sum bruk i investeringsbudsjett Sum vedtatt disponert i 2011, vedtatt disponert i og i Øp UB udisponerte midler

28 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 27

29 28

30 0. SAKSFORELEGG Årsbudsjett 2013 og ØP Innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 17 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2013 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer og med fordeling på prosjekter slik det fremgår av vedlegg 1E Investeringer pr prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2013 på inntil 370 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jfr. oppstilling i kapitlene 8 13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i h.h.t. sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på 6,460 mill. kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2013: 29

31 AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat Bruk av tidligere avsetninger Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2013: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF FORSLAG 2013 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Driftsinntekter fra husleie Resultat 0 I 2013 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2013 Igangværende prosjekter/rebevilgninger 265,5 Nye prosjekter 154,1 Sum investeringer 419,6 Nye lån 336,0 Egenkapital fra mva-refusjon 83,6 Sum finansiering 419,6 Sammendrag Det vises til tidligere utsendt dokument «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan ». Hovedtrekk i forslag til årsbudsjett og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan har en budsjettramme på 6,8 mrd. kr i 2016, økende til 7 mrd. kr i Det er balanse mellom inntekter og utgifter i alle årene. Det er vektlagt i budsjettforslaget å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Det budsjetteres med et positivt netto driftsresultat på rundt 3 prosent for det enkelte år i økonomiplanen: 30

32 Netto driftsresultat mill kr 147, ,8 172,4 prosent 2,9 2,7 2,6 3,3 Dette betyr at ikke alle midlene i økonomiplanen går til finansiering av drift og finansutgifter, men at det er handlingsrom for egenfinansiering av investeringer. Med store framtidige investeringsbehov er det viktig å ha et nettodriftsresultat på dette nivået for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. Dette for å redusere framtidig rente- og avdragsbelastning på fylkeskommunens budsjett, samt å opprettholde økonomisk handlefrihet. Det er ikke realistisk for Akershus fylkeskommune å kunne egenkapitalfinansiere alle investeringer, men det er viktig å holde låneandelen nede for å bevare en langsiktig bærekraftig økonomi. Fylkeskommunen bør også framover kritisk vurdere driftsbudsjettet for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringer. Akershus fylkeskommune står framfor større vekst i elevtallet enn det som det så langt har vært lagt til grunn. De årlige budsjettene innrettes nå på å finansiere 250 flere elevplasser i skoleåret 2013/14 og 700 flere elevplasser i hele økonomiplanperioden. Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir også økt kapasitetsbehov for kollektivtransport i Akershus. Dette krever årlig økte driftsrammer for Ruter. Også på grunn av utfordringene på kollektivområdet, er det viktig for Akershus fylkeskommune å ha innrettet økonomien nå, slik at den er langsiktig økonomisk bærekraftig. Fylkesrådmannens budsjettforslag reflekterer at i den perioden fylkeskommunen nå går inn i, er det viktig å vektlegge fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og å sikre en sunn og bærekraftig økonomistyring. Hovedmål for Akershus fylkeskommune Fylkestinget vedtok i sak om «Inntektsrammer og strategier for økonomiplanen » åtte hovedmål for Akershus fylkeskommune. Hovedmålene er lagt til grunn for fylkesrådmannens prioriteringer i forslag til årsbudsjett og økonomiplan. I tillegg er hovedmålene grunnlaget for de tiltak og resultatindikatorer som er foreslått for hvert tjenesteområde i økonomiplanen. Følgende hovedmål ble vedtatt av fylkestinget i juni: 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som gjør dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier. 2. Elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig kompetanse. 3. Bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 4. Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. 5. Et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. 6. Være et foregangsfylke innen klima og miljø. 7. Mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse. 8. Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk. Utsending av tillegg til sak Merverdiavgiftsloven inneholder i dag fritak ved omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei og bane. I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve fritaket fra 1. januar Kommunesektoren kompenseres for avviklingen av fritaket med en tilsvarende økning av mva-kompensasjonsordningen. I kapittel 5 «Investeringer» i økonomiplanen varsles det at det er nødvendig å 31

33 komme tilbake til saken når de økonomiske effektene av forslaget er nærmere avklart for investeringsbudsjettet. Korrigerte brutto investeringsrammer for programområde 7 Samferdsel og transport som følge av økte mva-utgifter og økt mva-kompensasjon fra 2013, vil da legges fram for politisk behandling. Økte brutto investeringsrammer vil imidlertid motsvares av tilsvarende beløp i økt mva-kompensasjon, slik at de forslåtte endringene i mva-satser fra 2013 innebærer at den økonomiske virkningen for Akershus fylkeskommune vil netto bli null. Det vises til omtale av saken i kapittel 5 «Investeringer» i årsbudsjett 2013 og økonomiplan , avsnittet Samferdsel og transport. Tillegg til sak (1) - endrede drifts- og investeringsrammer for PO 7 Innstilling Som følge av endringer i mva-satser fra , vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2013 og økonomiplan : 1) Akershus fylkeskommunes driftsinntekter oppjusteres med følgende beløp: Endring i inntekter (tall i 1000 kr) Økonomiplan Økt mva-kompensasjon drift Økt mva-kompensasjon investering Sum økt mva-kompensasjon Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte investeringsutgifter, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres som egenkapital til finansiering av økte brutto investeringsutgifter. 2) Driftsbudsjett for fylkesveger (ukap 741 og 742): Samferdsel og transport (tall i 1000 kr) Økonomiplan Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto ) Investeringsbudsjett for PO 7 Samferdsel : 32

34 P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 27,8 0,0 27,8 34,8 0,0 34,8 70,7 0,0 70,7 58,0 0,0 58,0 Gang- og sykkelveger 48,4 15,0 63,4 55,9 33,0 88,9 24,4 128,0 152,4 14,6 92,0 106,6 Trafikksikkerhetstiltak 29,1 12,0 41,1 57,8 0,0 57,8 65,5 0,0 65,5 48,7 0,0 48,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 5,8 17,4 17,4 28,9 28,9 34,8 34,8 Sum lokale vegtiltak 285,2 198,0 483,2 253,2 198,0 451,2 235,4 198,0 433,4 238,7 256,0 494,7 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 287, , ,6 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 288, , ,4 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 288,4 887, ,4 254,5 671,0 925,5 235,4 248,0 483,4 238,7 265,0 503,7 Sammendrag Merverdiavgiftsloven inneholder i dag fritak ved omsetning av de fleste tjenester som gjelder offentlig veg og bane (f.eks. planlegging, prosjektering, byggeledelse og arbeidstimer ved anlegg, reparasjon og vedlikehold). I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve fritaket fra 1. januar Akershus fylkeskommune - og kommunesektoren for øvrig - kompenseres fullt ut for avviklingen av mva-fritaket for veg og baner med en tilsvarende økning av mva-kompensasjonsordningen. Økte utgifter til merverdiavgift motsvares dermed av økte inntekter knyttet til mva-kompensasjon, slik at nettovirkningen for kommunesektoren blir null. Som følge av endrede mva-satser oppjusteres fylkesrådmannens forslag til investeringsrammer for fylkesvegprosjekter i perioden med 15,9 %. Brutto drifts- og vedlikeholdsbudsjett oppjusteres for fylkesveger på programområde 7 med et beløp som tilsvarer økte utgifter som følge av endret mva-satser. Fylkeskommunens driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon oppjusteres tilsvarende. Bakgrunn og saksopplysninger Merverdiavgiftsloven inneholder i dag fritak ved omsetning av de fleste tjenester som gjelder offentlig veg og bane (f.eks. planlegging, prosjektering, byggeledelse og arbeidstimer ved anlegg, 33

35 reparasjon og vedlikehold). I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve fritaket fra 1. januar Regjeringen begrunner forslaget bl.a. med administrative forenklinger - man unngår kompliserte avgrensningsspørsmål mot avgiftspliktige tjenester i tillegg til et enklere mva-system. For nærmere omtale vises det til statsbudsjettet for 2013; Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll 2013 og Prop. 1 S. ( ) for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Saksutredning Økt mva-sats motsvares av mva-kompensasjon Akershus fylkeskommune - og kommunesektoren for øvrig - kompenseres fullt ut for avviklingen av mva-fritaket for veg og baner med en tilsvarende økning av mva-kompensasjonsordningen. Økte utgifter til merverdiavgift motsvares dermed av økte inntekter knyttet til mva-kompensasjon, slik at nettovirkningen for kommunesektoren blir null. I statsbudsjettet for 2013 beskrives dette som at «omleggingen er provenynøytral for staten». Investeringsrammer Oppjusterte investeringsrammer bygger på fylkesrådmannens forslag til investeringsrammer for fylkesveger på programområde 7 Samferdsel som ble presentert i fylkesrådmannens forslag til Samferdselsplan for Akershus Økte investeringsrammer fylkesveger i Som følge av endrede mva-satser fra 2013 oppjusteres fylkesrådmannens forslag til investeringsrammer for fylkesvegprosjekter i perioden med 15,9 %. Oppjusteringsfaktoren er beregnet av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Det må understrekes at den beregnede justeringsfaktoren på 15,9 prosent er usikker. Det kan være behov for fylkesrådmannen å foreta korrigeringer av faktoren i løpet av 2013 når Statens vegvesen Akershus har erfaringstall å bygge på. Dette vil i så fall skje i forbindelse med tertialrapporteringen for Det gjøres oppmerksom på at det kun er kolonnen for AFK-midler i investeringsbudsjettet som korrigeres som følge av endret mva-sats i Dette er av budsjettekniske årsaker, fordi mvakompensasjonen utbetales direkte til Akershus fylkeskommune. De oppjusterte investeringsrammene i AFK-kolonnen tar høyde både for økt mva på fylkeskommunale og bompengefinansierte prosjekter. De oppjusterte rammene for AFK og OP3-prosjektene summeres og legges til beløpet som står i kolonnen med tittel «AFK» i investeringstabellene for programområde 7 Samferdsel, jfr. eksempelet nedenfor: Fylkesrådmannens forslag til investeringsramme fylkesveger AFK-midler i 2013: 218,9 mill kr Fylkesrådmannens forslag til investeringsramme fylkesveger OP3-midler i 2013: 198,0 mill kr Totalt 416,9 mill kr 15,9 % av 416,9 mill kr= 66,3 mill kr Investeringsrammen for fylkesveger (lokale vegtiltak) i kolonnen «AFK» økes dermed med 66,3 mill kr i Metoden er gjennomgående brukt for hele investeringsbudsjettet for fylkesveger for alle år i perioden

36 Foreløpig uendrede investeringsrammer for ubrukte investeringsmidler fylkesveg som skal rebevilges i 2013 Ubrukte bevilgninger (mindreforbruk) fra 2012 som overføres til 2013 er i hovedsakelig knyttet til prosjekter med forsinket fremdrift. For disse prosjektene vil kostnadene som påløper etter falle inn under det nye mva-regimet og gi grunnlag for økt mva-kompensasjon til fylkeskommunen. For disse prosjektene vil det dermed bli behov for økte bevilgninger for å ta høyde for økningen i mva for den delen av arbeid som ikke er gjennomført. Fylkeskommunen vil også i dette tilfellet få tilsvarende økning i momskompensasjon. Endrede investeringsrammer knyttet til mindreforbruk i 2012 vil fylkesrådmannen komme tilbake til etter at årsoppgjøret for 2012 er avsluttet i forbindelse med politisk sak våren 2013om rebevilgning av ubrukte investeringsmidler. Uendrede investeringsrammer for baner Opphevelsen av mva-fritaket for baneanlegg vil ikke medføre økte mva-kostnader når tjenestene gjelder leveranser til mva-pliktig virksomhet med fradragsrett. Aksjeselskapene Ruter og KTP er eksempler på mva-pliktig virksomhet med fradragsrett. Investeringsrammene for Kolsåsbanen i perioden holdes dermed uendret. Dette fordi det er KTP AS som bygger Kolsåsbanen, og selskapet er mva-pliktig virksomhet som kan søke staten direkte om mva-refusjon. Det samme gjelder den delen av investeringsrammene på programområde 7 som Ruter skal bruke. For 2013 gjelder dette 9 mill kr i investeringsutgifter knyttet til posten «Drift og småinvesteringer» i Oslopakke 3. Økte drifts- og vedlikeholdsrammer for fylkesveger i Brutto drifts- og vedlikeholdsbudsjett oppjusteres for fylkesveger på programområde 7 med et beløp som tilsvarer økte utgifter som følge av endret mva-satser. Fylkeskommunens driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon oppjusteres tilsvarende. Beregnet mva-kompensasjon for drift og vedlikehold er 25 prosent. Fylkesrådmannens anbefalinger Som følge av endringer i mva-sats for veg og bane fra foreslår fylkesrådmannen en oppjustering av Akershus fylkeskommunes inntekter knyttet til økt mva-kompensasjon, samt økte drifts- og investeringsrammer for programområde 7 Samferdsel i perioden Akershus fylkeskommunes driftsinntekter oppjusteres med følgende beløp: Endring i inntekter (tall i 1000 kr) Økonomiplan Økt mva-kompensasjon drift Økt mva-kompensasjon investering Sum økt mva-kompensasjon Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte driftsutgifter, disponeres til finansiering av økte brutto driftsutgifter. Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte investeringsutgifter, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres som egenkapital til finansiering av økte brutto investeringsutgifter. 35

37 Det foreslås følgende driftsbudsjett for fylkesveger (ukap 741 og 742): Samferdsel og transport (tall i 1000 kr) Økonomiplan Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto Det foreslås følgende investeringsbudsjett for PO 7 Samferdsel : P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 27,8 0,0 27,8 34,8 0,0 34,8 70,7 0,0 70,7 58,0 0,0 58,0 Gang- og sykkelveger 48,4 15,0 63,4 55,9 33,0 88,9 24,4 128,0 152,4 14,6 92,0 106,6 Trafikksikkerhetstiltak 29,1 12,0 41,1 57,8 0,0 57,8 65,5 0,0 65,5 48,7 0,0 48,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 5,8 17,4 17,4 28,9 28,9 34,8 34,8 Sum lokale vegtiltak 285,2 198,0 483,2 253,2 198,0 451,2 235,4 198,0 433,4 238,7 256,0 494,7 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 287, , ,6 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 288, , ,4 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 288,4 887, ,4 254,5 671,0 925,5 235,4 248,0 483,4 238,7 265,0 503,7 Tillegg til sak (2) - friidretts-/flerbrukshall Nes Arena Innstilling Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avvise tilbudet om leie av Nes Arena. 36

38 Sammendrag Fylkesrådmannen ble i FT-sak 96/12 bedt om utrede hva slags bidrag Nes Arena As er avhengig av fra fylkeskommunen. Etter møte i med Nes Arena As er det antydet et minstebehov for kr. eks. mva. pr. år. Fylkesrådmannen er videre bedt om å vurdere om dette bidraget kan frembringes gjennom annen bruk av de midlene som i dag benyttes til leie av kroppsøvingsfasiliteter for Hvam vgs. Pr i dag bruker fylkeskommunen totalt kr. eks. mva. til leie for Hvam vgs. Midlene benyttes til å leie ulike arenaer for å oppnå kompetansemålene for idrettsfag. Når det gjelder stor hall leier fylkeskommunen 7 timer pr uke til en samlet pris av kr eks. mva. pr år. Dette utgjør omtrent 10 % av den leiesummen som Nes Arena As har antydet i sitt tilbud. Videre i saken er det medtatt en vurdering av fremtidig leiebehov basert på en befolkningsframskriving. Befolkningsframskrivingen viser en samlet økning i antall 16-åringer på Romerike. Økningen vil i hovedsak komme i kommunene Ullensaker, Skedsmo, Sørum og Eidsvoll. Sett i sammenheng med fylkeskommunens knutepunktstrategi og mål om redusert reisetid og reduksjon av uheldige miljøaspekter ved reisevirksomhet er Nes Arena As ved Neskollen ikke den mest gunstige plasseringen av en ny hall på Romerike. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Viser til FT-sak 96/12, behandlet , med følgende vedtak; Realisering av Nes Arena er en positiv tilvekst til folkehelsearbeidet. AFK er opptatt av å redusere reisetid og negative miljøaspekter som langsiktig reisevirksomhet kan medføre. Fylkestinget ber derfor administrasjonen om å bringe på det rene hvilket bidrag Nes Arena er avhengig av fra fylkeskommunen, og hvorvidt et slikt bidrag kan frembringes gjennom annerledes bruk av de midlene som i dag brukes til å leie kroppsøvingsfasiliteter for Hvam vgs. Saken legges frem i forbindelse med ØP-behandlingen. Fylkestinget ber i vedtaket om at fylkesrådmannen bringe på det rene hvilket bidrag Nes Arena er avhengig av fra fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har avholdt et møte med Nes Arena As den Nes Arena As redegjorde for ulike modeller for drift av hallen og har stipulert to alternativer, med henholdsvis 1,2 mill. kr eks. mva. pr. år eller kr eks. mva. pr år i leieinntekter fra Akershus fylkeskommune. En avtale på kr. eks. mva. pr. år. vil ifølge Nes Arena As tilsvare en leie på dagtid på ca. 20 timer i uken. Videre i denne saken er det alternativ 2 som legges til grunn for fylkesrådmannens vurderinger. Problemstillinger og alternativer Behov for hallkapasitet ved Hvam vgs og leieutgifter Pr i dag leier Hvam vgs følgende timer i ulike haller: 37

39 Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lokale/bane Merknader hele Kunstgress på Årnes Hele året untatt onsdager uke og året Hoppenspretthallen på Jessheim Uke Ishallen på Årnes Uke Skedsmohallen (kun en del av hallen til badminton) uke hele Vormsund u-.skoles svømmebasseng uke året For inneværende år bruker fylkeskommunen totalt ,- kr eks. mva. på leie av eksterne lokaler for idrettsfag ved Hvam vgs. Dette går til leie av hall på Jessheim, Årnes kunstgressbane (leieavtalen er formelt med Nes vgs, og det er en internavtale mellom Hvam og Nes vgs om fordeling av timer), svømmebasseng, ishall og badmintonbaner. Leie av hall på Jessheim utgjør omtrent kr. eks. mva. av den totale leiesummen og denne hallen leies 7 timer pr uke. En ny friidrettshall ved Neskollen vil erstatte behovet for leie av hall på Jessheim. Idrettsfagelevene ved Hvam vgs må fortsatt leie svømmehall, ishall med mer for å oppfylle målene i læreplanen. Det er ikke så mange idretter som krever en hel hallflate, for eksempel innebandy, badminton etc. I tillegg er det flere kompetansemål på idrettsfag, som ikke knyttet til hallaktivitet, f. eks. friluftsliv, ski, skøyter, mm. Programfagene på idrettsfag som aktivitetslære, topp, bredde og treningsledelse kan legges parallelt og vil utløse et behov for aktivitetstimer på henholdsvis 10 timer på vg1, 12 timer på vg2 og 14 timer på vg3 pr uke. Treningsledelse kan også legges parallelt, for det vil gjøre det mulig å samarbeide om arrangementer, og at elevene kan være objekter for hverandre. For en skole som Hvam vgs med 1 parallell idrettsfag (3 klasser) gir parallellgevinsten og systematisk planlegging av andre aktiviteter, som ikke krever hallbruk, et totalbehov for hall i 15 timer. Som det fremgår av tabellen ovenfor foregår omtrent halvparten av denne aktiviteten i leide lokaler. I tillegg til hallaktivitet oppnås kompetansemålene gjennom ulike typer overnattingsturer i skog og mark (både barmark- og vinterturer), samt ulike vannaktiviteter. Totalt er det 26 ekskursjonsdager i løpet av tre år på idrettsfag. Nes arena AS har argumentert med at Hvam vgs kan legge hele skoledager til hallen for å redusere skyssutgifter. Det er pedagogisk sett anbefalt å ha 3-4 aktivitetstimer på en dag og deretter en økt med fellesfag. Fortrinnsvis bør også aktivitetstimer legges før lunsj, fordi mange elever trener tidlig på kvelden. Dette tilsier at hele dager i hallen på Nes Arena AS i liten grad vil være gjennomførbart rent timeplanmessig og er heller ikke anbefalt med hensyn til pedagogisk utbytte. Som det fremgår av tabellen om ekstern leie, så er det heller ikke i dag lagt opp til hele dager i hall. Det er stor avstand mellom antydet leie i intensjonsavtalen og dagens leie. Det beløpet fylkeskommunen leier for i dag utgjør i overkant av 10 % av det som Nes Arena AS antyder som leiepris i alternativ 2. For å oppfylle kompetansekravene for idrettsfag er det behov for et bredt spekter av arenaer og dagens leieavtaler sammen med hallen på Hvam vgs oppfyller dette behovet. Dersom fylkesrådmannen skal forplikte seg til å leie Nes Arena vil det måtte gå på bekostning av andre leieavtaler for andre skoler i fylket. Når det gjelder behov for mer leie av idrettshallkapasitet er det aktuelt med leie av idrettshall til for eksempel Asker vgs. Fylkesrådmannen er i dialog med Asker kommune om leie av hall, som Asker kommune planlegger å bygge i nærheten av Asker videregående skole. Ved Asker vgs er det pr. i dag 2 paralleller idrettsfag med totalt 168 elevplasser, og de gjennomfører undervisningen i en midlertidig plasthall. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at leie for Asker vgs prioriteres foran leie for Hvam vgs. 38

40 Behov for nye elevplasser på Romerike I vedtaket i FT-sak 96/12 betones viktigheten av å redusere reisetid og uheldige miljøaspekter ved økt reisevirksomhet. Fylkesrådmannen har utarbeidet en befolkningsframskriving med antall 16- åringer pr kommune pr år for perioden Det understrekes at dette er beregnet antall 16- åringer og ikke beregnet behov for elevtallsplasser. Antall 16-åringer pr år fra viser følgende utvikling for Øvre Romerike: Gjerdrum 16 år 0235 Ullensaker 16 år 0236 Nes (Ak.) 16 år 0237 Eidsvoll 16 år 0238 Nannestad 16 år 0239 Hurdal 16 år Akkumulert vekst pr år viser: Gjerdrum 16 år 0235 Ullensaker 16 år 0236 Nes (Ak.) 16 år 0237 Eidsvoll 16 år 0238 Nannestad 16 år 0239 Hurdal 16 år Antall 16-åringer pr år fra viser følgende utvikling for Nedre Romerike: 39

41 Aurskog-Høland 16 år 0226 Sørum 16 år 0227 Fet 16 år 0228 Rælingen 16 år 0229 Enebakk 16 år 0230 Lørenskog 16 år 0231 Skedsmo 16 år 0233 Nittedal 16 år Akkumulert vekst pr år viser: Aurskog-Høland 16 år 0226 Sørum 16 år 0227 Fet 16 år 0228 Rælingen 16 år Enebakk 16 år Lørenskog 16 år Skedsmo 16 år Nittedal 16 år Som det fremgår av grafene er veksten i antall 16-åringer størst for Ullensaker og Eidsvoll på Øvre Romerike, og Skedsmo og Sørum for Nedre Romerike. Befolkningsstatistikken over utviklingen i antall 16-åringer på Øvre og Nedre Romerike tilsier en samlet vekst i et 20-årsperspektiv. Veksten på Øvre Romerike er sterkest i kommunene Ullensaker og Eidsvoll. Akershus fylkeskommune har et vedtak om bygging av ny videregående skole på Jessheim med 1500 elevplasser. Utvidelsen på Jessheim vgs vil kunne ta hoveddelen av veksten. Det foreligger pr dags dato ingen planer om å utvide antall elevplasser hverken ved Hvam vgs eller Nes vgs. Befolkningsframskrivingen tilsier heller ikke at det er nødvendig. 40

42 Befolkningsstatistikken viser at det blir en vekst både på Øvre og Nedre Romerike og det taler for at det også vil være behov for mer hallkapasitet i regionen, men med hensyn til redusert reisetid og fylkeskommunens knutepunktstrategi vil det være mer gunstig å lokalisere nye haller i andre kommuner enn Nes kommune. Øvrige økonomiske vurderinger Etter fylkesrådmannens vurdering er det grunnlag for å stille spørsmål ved realismen i budsjettene som er presentert for fylkeskommunen. Dette knytter seg både til de estimerte byggekostnadene som er lave sammenliknet med erfaringstall for tilsvarende byggeprosjekter, og til driftskostnadene som også synes å være budsjettert lavt. Dette er spørsmål som vil måtte vurderes grundig ved mottak av en eventuell søknad om spillemidler til Nes Arena. Realistiske budsjetter og tilstrekkelig finansiering for bygging og for drift i minimum 40 år, er en absolutt forutsetning for at et anlegg skal kunne tildeles spillemidler. Fylkesrådmannen stiller seg tvilende til om disse kriteriene er godt nok ivaretatt i den dokumentasjonen som er oversendt fylkeskommunen i forbindelse med møtet 22. oktober. Fylkesrådmannens anbefalinger Det er stor avstand mellom antydet leie i intensjonsavtalen og dagens leie. Det beløpet fylkeskommunen leier for i dag utgjør i overkant av 10 % av det som Nes Arena As antyder som leiepris i alternativ 2 på kr. eks. mva. pr. år. Dersom fylkesrådmannen skal forplikte seg til å leie Nes Arena vil det måtte gå på bekostning av andre leieavtaler. Fylkesrådmannen anbefaler ikke at inngås en intensjonsavtale med Nes Arena As. 41

43 1. INNLEDNING Økonomiplanen som styringsdokument I økonomiplanen (ØP) vedtar fylkestinget de økonomiske rammene for den fireårige økonomiplanperioden og gir føringer for hvordan rammene skal benyttes for å realisere fylkeskommunens mål. Første året i økonomiplanperioden er fylkeskommunens årsbudsjett. Økonomiplanprosessen Årsrapporten fra foregående år (2012) og de økonomiske rammene for kommunesektoren som Stortinget vedtar i kommuneproposisjonen, er sammen med tidligere vedtatte mål og prioriteringer grunnlaget for fylkestingets vedtak i juni om prioriteringer og føringer for arbeidet med ØP. På grunnlag av dette vedtaket utarbeider fylkesrådmannen forslag til ØP som offentliggjøres i slutten av oktober. Fylkesutvalget avgir sin innstilling til ØP 26. november og fylkestinget fatter endelig vedtak 17. desember. Mål, tiltak og resultatindikatorer I juni i år vedtok fylkestinget åtte hovedmål for fylkeskommunen. I ØP synliggjøres det for hvert programområde hvilke tiltak som iverksettes for å nå målene og hvordan resultatene skal måles gjennom resultatindikatorer. Resultatoppfølging og rapportering Fra 2013 vil fylkesrådmannen iverksette et system med tildelingsbrev til virksomhetene, hvor det med utgangspunkt i fylkestingets ØP-vedtak fremgår hvilke resultater som skal oppnås, hvilke ressurser som stilles til disposisjon og hvordan det skal rapporteres. I tillegg gjennomføres det styringsdialoger med den enkelte virksomhet. Rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsrapport og tilstandsrapport for de videregående skolene. Forholdet mellom regional planstrategi og økonomiplanen Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom regional planstrategi og ØP. På grunnlag av vedtatt regional planstrategi utarbeides et planprogram for regionale planer. De regionale planene skal inneholde et handlingsprogram og de økonomiske konsekvensene av disse innarbeides i ØP. 42

44 Rammebetingelser Befolkningsutvikling og innteksgrunnlag for AFK De tre siste årene har befolkningsveksten i Akershus vært 1,68 1,94 prosent per år. Fra 2011 til 2012 økte befolkningen i Akershus med personer. Befolkningen i Oslo og Akershus har i mange år økt mer enn landsgjennomsnittet, og det forventes at denne utviklingen vil fortsette. Befolkningsutviklingen i Akershus er en del av den sentraliserende tendensen i hele Norges bosettingsmønster. Det er tre sentrale forklaringer på befolkningsveksten i Akershus: Økte fødselstall og høyere levealder (i tillegg til endringer i dødelighetsrater knyttet til ulykker, sykdommer og lidelser mv). Stabil og langvarig innenlands flytting (til Akershus fra andre fylker i Norge). Økt flytting fra utlandet, spesielt etter Figur 1 viser befolkningsveksten i 2011 i fire delregioner i Akershus, samt Akershus og Norge som helhet. Innvandring fra utlandet betyr mest for befolkningsutviklingen i alle delregionene. I Follo er nettoflytting innenlands nesten like viktig for befolkningsøkningen som innvandring fra utlandet. Innenlands flytting bidrar også mye til befolkningsveksten på Øvre Romerike. Fødselsoverskudd bidrar mindre til befolkningsveksten i Akershus enn i Norge som helhet. 43

45 Figur 1. Tre vekstkomponenter i befolkningsutvikling i 2011 i Akershus Faktiske befolkningstall per legges til grunn for beregning av fylkeskommunens frie inntekter i budsjettet for 2013 (dvs. folketallet i året før budsjettåret). Befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), med alternativet middel nasjonal vekst (MMMM), legges til grunn for beregning av inntekter fra skatt og rammetilskudd i ØP-perioden etter Befolkningsframskrivingen antyder en årlig befolkningsvekst på 1,6-1,7 prosent for Akershus i ØP-perioden (tabell 1). Tabell 1. Fakta om befolkningstall 2012 og framskrivning for årene FAKTISK FAKTISK FRAMSKREVET FRAMSKREVET FRAMSKREVET FRAMSKREVET BEFOLKNING BEFOLKNING FOLKETALL FOLKETALL FOLKETALL FOLKETALL VEKST Alder år , år , år , år , år ,66 75 år eller eldre ,03 SUM ,00 Årlig vekst (%) 1,73 1,68 1,64 1, år ,22 Årlig vekst (%) 1,66 1,28 1,43 1,46 Kilde: SSB 44

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: økte midler fra bompenger og belønningsordning på ca. 28 mill. kr sikrer at Ruter kan oppnå trafikkvekst

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 INNHOLD Vedtak i FT-sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018... 7

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Mulige forfall meldes snarest til marion.erichsen@vaf.no

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer