DRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT"

Transkript

1 Økonomiplan TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte rentekostn (netto anslag) 4,1 12,1 12,4 11,3 Reduksjon overføring til private skoler 3,0 3,0 3,0 3,0 Momsrefusjon overf fra inv til drift 21, Redusert netto driftsresultat 4,4 23,2 24,2 26,5 SUM 62,9 83,3 84,6 85,9 Netto driftsresultat fylkesrådmannen Netto driftsresultat Ap/SV/Sp DRIFT (mill kr) Avdrag nye lån 1,2 3,0 4,3 5,6 Samferdsel 35,0 50,0 50,0 50,0 Utdanning 16,4 20,0 20,0 20,0 Kultur, folkehelse og frivillighet 6,3 6,3 6,3 6,3 Plan, miljø og næring 4,0 4,0 4,0 4,0 SUM 62,9 83,3 84,6 85,9 INVESTERING Gang og sykkelveger, økning 108,8 89,4 94,3 88,0 Lån (komp for momsref overført til drift) 21, Erik Bys kulturstipend, fond 4, SUM 134,2 89,4 94,3 88,0 INVESTERING (inndekning) Udisponert ramme lokale vegtiltak 5,0 15,0 25,0 30,0 Fond inv samferdsel 32,0 Nye lån 93,2 51,1 56,5 43,9 Momskompensasjon (nye lån) - 23,3 12,8 14,1 Disposisjonsfond 4, SUM 134,2 89,4 94,3 88,0 Renteendringer (anslag): ÅR Gjennomsnittsrente rådmannen % 3,5 4,0 4,0 4,0 Gjennomsnittsrente AP/SV/SP % 3,3 3,4 3,4 3,4 Renter, rådmannen (mill kr) 98,1 107,0 120,5 123,5 Renter, rådmannen AP/SV/SP (mill kr) 92,5 91,0 102,4 105,0 Nye lån (mill kr) 93,2 51,1 56,5 43,9 Renter av ekstra lån AP/SV/SP (mill kr)* 1,5 4,0 5,7 7,2 Endring renter AP/SV/SP (mill kr) -4,1-12,1-12,4-11,3

2 Økonomiplan (forts) FORDELT PÅ OMRÅDENE Forslag fra AP,SV og SP SAMFERDSEL, drift Student/ungdomskort, ei sone fra 1/ ,0 50,0 50,0 50,0 SUM 35,0 50,0 50,0 50,0 UTDANNING, drift Sikkerhet på skolene 2,0 Fagopplæring/skole på byggeplass 5,0 10,0 10,0 10,0 Lærlingeombud yrkesfag 0,4 1,0 1,0 1,0 Voksenopplæring, IKT mm 5,0 5,0 5,0 5,0 Miljøarbeidere på skolene 3,0 3,0 3,0 3,0 Styrke elevråd 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 16,4 20,0 20,0 20,0 KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET, drift Friluftsliv/folkehelse 0,8 0,8 0,8 0,8 Barn- og ungdomsorganisasjoner 2,0 2,0 2,0 2,0 Kulturkort for ungdom 2,0 2,0 2,0 2,0 Akershus teater 1,5 1,5 1,5 1,5 SUM 6,3 6,3 6,3 6,3 PLAN, MILJØ OG NÆRING, drift Styrke innovasjon, nyskaping, reiseliv 3,0 3,0 3,0 3,0 Miljøstatistikk for lokale klimaplaner 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 4,0 4,0 4,0 4,0

3 1 Verbalforslag budsjett 2013 økonomiplan (AP, SV, Sp) POLITISK STYRING 1. Formannskapsmodellen. Det er behov for en vurdering av mål- og resultatstyringens muligheter og begrensninger i forhold til effektivitet, åpenhet og kreativitet. Fylkestinget ber om en sak der organisering og omfang av sentraladministrasjonen gjennomgås. Hensikten er å belyse hvordan fylkeskommunen, i tråd med vår politiske styringsmodell, på best mulig måte kan løse sitt breie samfunnsoppdrag og synliggjøre muligheter for økonomisk effektivisering. 2. Konsulentbruk. Fylkestinget ber om en sak hvor en går gjennom konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker å få en oversikt over hva konsulenter brukes til, hvorfor og hvordan de brukes, samt de økonomiske forholdene for denne praksisen. 3. Investeringsprosjekter og lærlinger. For virksomheter i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, stilles følgende krav: a) Virksomhetene skal være tilknytta en offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig ta inn lærlinger. b) På større oppdrag (over EØS' terskelverdier for tjenester eller bygg/anlegg) skal det kreves at virksomheten tar inn lærlinger dersom de får kontrakten. Dette gjelder også underleverandører. SAMFERDSEL 4. Fordeling av investeringsmidler. Satsing på gang- og sykkelveger skal ha en balansert regional profil. Framtidige handlingsplaner og eventuelle tilleggsbevilgninger, må jevne ut de relativt store regionale forskjellene. 5. Gang- og sykkelveger. Fylkestingets målsetting er trygge skoleveger, trygge veger til og fra kollektivtilbud, og trygge veger til trening og fritid sommer og vinter. Klimaforliket i Stortinget slår fast at trafikkveksten skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange. Fylkestinget støtter dette forliket. Det legges fram en sak om hvordan fylkeskommunen kan nå disse målene i forhold til sykkel og gange. 6. Flaskehalser. Fylkestinget ber om en sak hvor flaskehalser for kollektivtrafikken i Akershus kartlegges. Mulige tiltak for bedre framkommelighet med foreløpig kostnadsoverslag tas med. 7. Ekspressbusser. I deler av Akershus har ekspressbusser vært et attraktivt og godt tilbud. Men etter hvert som togtilbudet blir bedre, blir innmating til knutepunkter et godt tilbud. Fylkestinget ber Ruter opprettholde ekspressbusstilbudet der reisetiden øker ved omstigning. 8. Rabattordninger. Fylkestinget ber Ruters styre endre ungdoms- og studentkort tilbake til én takstsone og enhetspris. Ungdom og studenter skal kunne reise i hele Akershus for prisen av ei sone, per dato 380 kr. Rabattordningen for honnører videreføres.

4 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 9. Forutsigbare budsjettrammer. Alle skolene må settes i stand til å håndtere tiltak mot frafall innenfor egne budsjettrammer. Dette forutsetter forutsigbare budsjettrammer. Antall elever som inngår i kriteriet for budsjettrammen til skolene, skal derfor være basert på én telling, antall registrerte elever per 1.oktober. 10. Private videregående skoler. Bevilgninger til de private videregående skolene er et statlig ansvar. Akershus fylkeskommunen har de siste årene likevel bevilget penger til disse skolene. Ved å bevilge penger til private skoler, som i det store og hele tilbyr de billigste programområdene, svekkes tilbudet i den offentlige skolen. Fylket mister elever samtidig som vi må stå klare for å ta imot elever som dropper ut fra de private tilbudene. Rammene blir strammere. De mer kostnadskrevende tilbudene på de yrkesfaglige programområdene kan lett bli skadelidende. Opptaket på våre egne videregående skoler blir også mindre forutsigbart. Det skaper usikkerhet for tilbudet på de ulike skolene. Fylkestinget ber om en sak som belyser disse forholdene. 11. Yrkes-EM til Akershus. Fylkestinget tar initiativ overfor Kunnskapsdepartementet slik at YrkesEM 2018 kan avholdes i Akershus. Dette vil skape positiv oppmerksomhet på yrkesfag og karrieremuligheter, samtidig som det vil være god markedsføring av fylket. 12. Elever som ikke får læreplass. For elever som har fullført to år på YF, og som ønsker læreplass, men ikke får det i den ordinære formidlingen, opprettes det toårige praksisnære VG3-tilbud. Tilbudet opprettes i tett samarbeid med bedrifter og opplæringskontor slik at det får en betydelig utplasseringsandel. Tilbudet skal gi grunnlag for å gå opp til fagprøve. 13. Elevvalg. Det legges fram en sak om hvordan man kan få elever til å ta mindre kjønnstradisjonelle valg, med blant annet fokus på hvordan flere gutter kan rekrutteres til helsefagarbeiderfaget. 14. Voksenopplæring fanger opp elever som av en rekke ulike grunner faller ut av ordinære opplæringsløp. Som en del av et bredt skoletilbud i Akershus skal voksenopplæringen videreutvikles. Det legges fram sak om som belyser status, strategier og satsninger framover. 15. Utstyrssituasjonen på de videregående skolene. Fylkestinget ber om en sak som belyser utstyrssituasjonen på fylkes videregående skoler og hvordan denne kan bedres. I saken fremmes det forslag til alternative finansieringsmuligheter som utstyrsfond, samarbeid med lokalt næringsliv eller andre måter skolene kan gjennomføre nødvendige investeringer og oppgraderingen på. 16. Naturbruk. Fylkesrådmannen bes se på hvordan vi i større grad kan få synliggjort mulighetene naturbruksutdanningen gir. Det er blant annet viktig å se på næringas behov og sammenhengen til videre høyere utdanning på Universitetet for miljø- og biovitenskap. Med landbruksmeldingas mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten, vil vi i framtiden trenge flere i grønne næringer med praktisk kompetanse og forståelse.

5 3 KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE 17. Akershus Kunstsenter har i dag opparbeidet seg en sterk og tydelig posisjon innad i kunstmiljøet, og nye og egnede lokaler vil bidra til å styrke hele det visuelle kunstfeltet, ikke bare lokalt og regionalt, men det vil påvirke feltet også nasjonalt. Skedsmo Kommune og Akershus Fylkeskommune kan med dette markere seg innovative og nyskapende i forholdet til det visuelle kunstfeltet, i tråd med den nye Stortingsmeldingen for visuell kunst. Fylkestinget ber administrasjonen ta initiativ overfor Skedsmo kommune til å gå videre med en plan for lokalisering av Akershus kunstsenter i Kirkegata Gratis lån av fylkeskommunale anlegg. Det innføres en ordning der frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner gratis skal kunne låne fylkeskommunale skoler og anlegg til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid. PLAN, NÆRING OG MIJØ 19. Klimastatistikk. Det utarbeides en egen sak om sammenhengen mellom nasjonale målsettinger for å oppnå forpliktelsene etter Kyotoavtalen og de særskilte utfordringer hovedstadsområdet har knyttet til befolkningsvekst og transportutvikling. Ettersom fylker og kommuner har ansvaret for planarbeidet innenfor klima, energi og miljø, må saken også inneholde planer for kunnskapsinnhenting, hvordan fylket kan være en pådriver for bedre klimastatistikk, samt foreslå konkrete tiltak til hvordan bistå kommunene med miljøtiltak. 20. Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling. Kjernen i et økt engasjement må først og fremst ligge i styrket innsats for å knytte kommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer i Akershus tettere sammen. Fylkeskommunen må bidra til å utvikle et strategisk og målrettet samarbeid mellom kommunene, med næringslivet, kompetansemiljøene og reiselivet i vår region. Verdiskaping er grunnlaget for vår velferd, for enkeltmenneskers realisering av det gode liv og utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Et godt lokalt arbeidsmarked vil redusere pendlingsbehovet.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013.

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013. Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013. VEDTAK (10.12.2013) Budsjett 2014 økonomiplan 2014-17 1. Innledning Koalisjonen FrP/H/V legger med dette fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Høringsutkast pr 22.09.09 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesordførerens forord... 3 2. Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer