Bruk av faglige standarder i sosialfaglige utredninger av barn og familier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av faglige standarder i sosialfaglige utredninger av barn og familier"

Transkript

1 Uden for nummer 5, 3. årgang, 2002 Bruk av faglige standarder i sosialfaglige utredninger av barn og familier - Et spørsmål om standardisert vold på klientens unike virkelighet eller standardisert angst for metodisk og ideologisk åpenhet? Af Pär Nygren, dr.phil og professor ved Høgskolen i Lillehammer Pär Nygren, dr.phil. og professor i socialt arbejde og psykologi ved Høgskolen i Lillehammer i Norge, er uddannet psykolog ved Stockholms universitet. Han har lang erfaring fra praktisk socialt arbejde generelt, og fra socialt arbejde med børn og familier specielt. I Danmark kender vi ham bl.a. som foredragsholder og som forfatter til en række fagbøger og fagartikler inden for socialpsykologi, psykiatri, socialt arbejde og kvalitetsudvikling. Flere af hans bøger er oversat til dansk. I denne artikkelen er jeg bedt om å reflektere over det sosiale arbeidets utfordringer når det gjelder metode generelt, og sosialfaglige utredninger av barn og familier spesielt. Jeg vil bruke noen av det sosiale arbeidets dilemmaer som bakteppe til mine refleksjoner om metoder i utredninger av barn og familier. Mer spesifikt vil mine metoderefleksjoner kretse rundt, bak, over, under og parallelt med følgende tre dilemmaer: 1. Ett velkjent dilemma er hvordan jeg som sosialarbeider 1 skal forholde meg til det faktum at sosialt arbeid generelt og sosialt arbeid med barn og familier spesielt pr definisjon alltid også er en ideologisk praksis. Sosialt arbeid kan verken forstås eller utøves i praksis hvis det blir løsrevet fra de ideologiske sammenhenger der hvor det konstitueres og kontinuerlig reproduseres. Hvor skal den enkelte sosialarbeideren plassere seg og sine profesjonelle innsatser og egne ideologiske standpunkter, når han selv deltar i den runddans av dominerende ideologiske diskurser som samfunnet daglig byr opp til? 2. Det kanskje mest karakteristiske dilemmaet er vel det sosiale arbeidets Janus-ansikt, en dobbelthet som ofte viser seg i at sosial kontroll og tvangstiltak går hånd i hånd med støttende og hjelpende tiltak. 3. Et tredje dilemma som alltid har vært der, men som er blitt ekstra aktuelt de siste årene i forbindelse med nye krav på kvalitetssikring også av sosiale tjenester, handler bl.a. om hvordan vi som sosialarbeidere skal håndtere kravet på balanse mellom det generelle og det særegne. Bl.a. kommer dette dilemmaet til uttrykk i kryssilden mellom kravene på likebehandling og bruk av generelle metoder på den ene siden, og kravene til individuelle hensyn og erkjennelse av den enkelte klients særegenhet på den andre siden. Jeg har valgt å kalle disse tre dilemmaene for henholdsvis det ideologiske dilemmaet, det sosiale arbeidets janus-ansikt og forholdet mellom det generelle og det særegne. Dette er eksempler på dilemmaer som etter min mening danner noen viktige forutsetninger for en forståelse av det sosiale arbeidets muligheter og begrensninger. Vi bør etter min mening adressere disse dilemmaer ikke bare når vi prøver å definere teoriene, metodene og intervensjonsobjektet i sosialt arbeid som anvendt fag i praksis. De er like viktige å ta hensyn til når vi prøver å forstå fagets spesifikke undersøkningsobjekt når vi snakker om sosialt arbeid som forskningsdisiplin. I det følgende vil jeg imidlertid begrense meg til å fokusere på disse dilemmaenes rolle i det sosiale arbeidet som anvendt fag i praktisk sosialt arbeid generelt, og i sosialfaglige utredninger av barn og familier spesielt. 1 Selv om jeg har grunnutdanning som psykolog, tillater jeg meg å kalle meg sosialarbeider siden artikkelen til stor del bygger på ca. 25 års egne erfaringer fra mange av det sosiale arbeidets ulike praksisfelter. 1

2 Noen premisser for framstillingen Når jeg reflekterer over det sosiale arbeidets utfordringer i forbindelse med utredninger av barn og familier, henter jeg eksempler fra boken Professionel omsorg for børn og familier fra teori til værktøy (Nygren, i dansk overs.:1999a). I denne boken presenteres bl.a. en teoretisk forankret fagmodell for sosialfaglige utredninger av barn og familier. Som vi skal se gjør seg de tre ovenfor nevnte dilemmaene i høy grad gjeldende i forbindelse med slike utredninger. Teorien, den metodiske tilnærmingen og de konkrete verktøyene i den fagmodell som presenteres i nevnte bok representerer bl.a. et bevisst forsøk på å takle de tre dilemmaene. Ikke slik å forstå at denne fagmodellen løser de tre nevnte dilemmaene i forbindelse med sosialfaglig utredningsarbeid. Men jeg vil hevde at den representerer en bevisst strategi som har vist seg å fungere i en etisk og ideologisk akseptabel praksis, og med faglig gode resultater. Utredningsmodellen er et resultat av en lang utviklingsprosess (utvikling - utprøving i praksis evaluering videreutvikling - utprøving i praksis - evaluering osv) i en dialog mellom teori og praksis under 7 år i samarbeid med andre sosialarbeidere i Oslo. Den metodikk som er brukt i utviklingen og evalueringen av utredningsmodellen er beskrevet i boken Udvikling og kvalitet i psykosocialt arbejde (Nygren i dansk overs.:1999b). I det følgende skal jeg utvikle tematikken rundt de tre nevnte dilemmaene og samtidig prøve å interfoliere med eksempler fra ulike deler av fagmodellen for utredninger av barn og familier. På denne måten vil utredningsmodellen naturlig nok bli presentert på en nokså fragmentarisk måte, selv om jeg i et senere avsnitt gir en kort oversikt over dens grunntrekk. Fagmodellen blir på denne måten også presentert på de tre dilemmaenes premisser. Det skal imidlertid sies at denne bruken av utredningsmodellen som et fragmentarisk case er et bevisst grep fra min side. Gjennom å teste ut fagmodellen i en meta-dialog med de tre dilemmaene kan jeg reflektere over noen av det sosiale arbeidets utfordringer når det gjelder faglige metoder generelt, og utredningsmetodikk spesielt, uten at framstillingen blir altfor abstrakt 2. Sosialfaglige utredninger som ideologiske framstillinger av virkeligheten I vårt samfunn er det vanskelig å peke ut en offentlig virksomhet som inneholder flere følelsesmessige, etiske, verdimessige og ideologiske dilemmaer enn hva sosialt arbeid med barn og familier gjør. De tiltak som her blir aktuelle vil alltid aktualisere følelser, verdier og ideologier som står de fleste samfunnsborgere meget nær. Man kan kanskje si at denne delen av sosialt arbeid blir utført i et følelsesmessig og ideologisk minelagt terreng. Selvfølgelig har dette å gjøre med at de aktuelle tiltakene griper inn i familiene, i menneskers mest private sfærer og i de følelsesmessig sterkt ladede relasjonene mellom barn og foreldre. Her støter samfunnets ideologier mot de enkelte individenes private ideologier. Spørsmålet om hva som er bra for barn, står i fokus. Innen familiesosiologisk forskning har man registrert at den tradisjonelle «kjernefamilien» i dag er i oppløsning. Nye familiemønstre etableres. Likevel er ideologien om familien som det aller helligste og det beste for barnet fortsatt en vesentlig del av mange menneskers private ideologi. Samtidig er deler av samfunnets offisielle ideologi om barneomsorg forholdsvis flytende og gjennomgår kontinuerlig forandringer, noe som bl.a. gjenspeiles i samfunnets lover på området. Generelt kan man altså si at den samfunnsmessige praksis som sosialt arbeid med barn og familier representerer både er «ideologisk betent» og «ideologisk flytende». Den ideologiske diskursen berører i høy grad forholdet mellom samfunnet og dets borgere. For å forstå møtet mellom samfunnets hjelpeapparat og sosialklienten, må vi derfor forstå hva ideologi er. Da snakker vi ikke bare om de skriftlig utformede og systematiserte ideologiene, som f.eks. de religiøse eller de partipolitiske ideologiene. Vi trenger også begreper som kan gjøre rede for de spontane og usystematiserte ideologiene de ideologiene som det enkelte individ mer eller mindre bevisst lar seg veilede av i dagliglivet. 2 De som er interessert i å ta del av en mer utførlig og helhetlig beskrivelse av utredningsmodellens teoretiske grunnlag, ideologi, metoder og verktøy henvises til Nygren (1999a) 2

3 I en analyse av «maktens ideologi og ideologiens makt» foretar den svenske sosiologiprofessoren Göran Therborn (1981) en dypere analyse av ideologiens allmenne funksjon. En eller annen form for ideologi er alltid til stede i våre handlinger, ifølge Therborn. Ja, han mener faktisk at ideologier er en del av selve grunnlaget for både menneskenes handlingskompetanse og de konkrete og subjektive holdningene til omverdenen som kommer til uttrykk i handlingene. De ideologiske holdningene kan være mer eller mindre bevisste hos det enkelte individ. De kan også være mer eller mindre systematisert. Noen holdninger har utgangspunkt i offentlig anerkjente ideologiske systemer, f.eks. religiøse eller politiske ideologiske verdisystemer. Andre kan være mer løst sammensatt og kanskje selvmotsigende. Ifølge Therborn inneholder alle ideologier mer eller mindre utførlige «svar» på tre klassiske spørsmål. Han skriver: Ideologier underkaster og kvalifiserer subjektene gjennom å sette dem i forhold til og få dem til å gjensidig anerkjenne: 1. Hva som eksisterer og, på den andre siden, hva som ikke eksisterer. Hva som finnes, hvem vi er, hva verdenen er. Hvordan naturen, samfunnet, menn og kvinner ser ut osv. På denne måten får vi en identitetsfølelse, blir oss bevisst det som er riktig og sant. På denne måten blir verdenens synlighet strukturert gjennom fordeling av belysning, skygger og mørke. 2. Hva som er godt, riktig, rettferdig, vakkert, attraktivt, nytelsesfylt osv. og det motsatte av dette. På denne måten blir våre ønsker strukturert og normalisert. 3. Hva som er mulig og umulig. På denne måten formes vår følelse for det uforanderlige i vår eksistens og forandringenes konsekvenser for håp, ambisjoner og frykt. (Therborn:1981:27, min overs.) Når vi handler som aktive subjekter, i tråd med mer eller mindre bevisste ideologier, innebærer dette ifølge Therborn alltid både en underkastelse og en kvalifisering. Vi underkaster oss ideologiens «veiledning» av våre handlinger i en bestemt retning. Gjennom disse handlingene blir vi samtidig mer kvalifisert som handlende subjekter innenfor den aktuelle handlingsarenaen. Vi får gjennom ideologiens veiledning «trening» i å handle på en bestemt måte i en bestemt situasjon for å oppnå våre mål og tilfredsstille våre behov. På denne måten er ideologien med på å kvalifisere oss som handlende subjekter, en kvalifisering som gjør at vi kan øke graden av mestring av dagliglivets ulike krav og utfordringer. Jeg vil hevde at det faktum at bestemte mål og behov er involvert i de mer eller mindre vellykkede mestringsforsøkene, gjør at den aktuelle ideologiske diskursen også blir emosjonelt ladet. Ideologisk praksis integrerer altså i seg en følelsemessig komponent. Den emosjonelle ladningen kan være mer eller mindre sterkt positivt eller negativt ladet, avhengig av hvor viktige de aktuelle målene og behovene er for det enkelte individet og i hvor høy grad individet oppnår sine mål og mestrer de aktuelle kravene. Et eksempel på en slik ideologisk underkastelse/kvalifisering er når foreldre griper inn i søskens lek for å forklare at man må låne hverandre lekene sine. En slik handling er ikke bare veiledet av en bestemt ideologi om hvordan man bør forvalte det man eier og hvordan man bør opptre som oppdrager. Gjennom å gjenta slike inngrep overfor barn i ulike situasjoner, underkaster og kvalifiserer seg både barnet og oppdrageren i en emosjonelt infiltrert ideologisk praksis 3. Det er ikke vanskelig å se hvordan vi som sosialarbeidere, både i våre sosialfaglige utredninger og i de tiltak som iverksettes på grunnlag av disse utredningenes resultater, er med på å mer eller mindre fange så vel seg selv som klienten i ideologiens dobbelte grep gjennom å forsette seg selv og klienten i ulike kombinasjoner av en emosjonelt ladet underkastelse og kvalifisering. Dette uansett om vi som sosialarbeidere selv er oss bevisst vårt janusansikt eller ikke. Riktignok er profesjonelle sosialarbeidere som regel seg bevisst 3 Som vi ser har Therborns ideologibegrep store likhetstrekk med Bourdieus habitus-begrep (jfr. Bourdieu: 1980;1994;1995 og Broady:1991). Men med den videreutvikling av Therborns ideologibegrep som jeg her har antydet konturene av, kan vi kanskje foreta analyser hvor ikke bare abstrakte strukturer men også subjektets subjektive virkelighet kan trekkes inn i billedet. 3

4 denne dobbeltheten. Men hvilke strategiske, ideologiske, metodiske og praktiske konsekvenser trekker de av denne innsikten? Ærlighet varer lengst er et godt gammelt ordtak. Dette kan virke nokså banalt. Men det å i konkrete handlinger åpent og tydelig vise fram vårt janus-ansikt i de underkastende og kvalifiserende prosessene som vi trekker våre klienter inn i, representerer ofte en stor faglig og personlig utfordring. En slik strategi lønner seg imidlertid etter min erfaring i lengden. Alternativet er en undergraving av klientens tillit og den profesjonelle sosialarbeiderens legitimitet. Men i en slik bestrebelse etter åpenhet trenger vi en støttende struktur i form av noenlunde vedværende gjensidige forpliktelser vis a vis andre mennesker. Som ideologisk isolert enkelt individ blir vi lettere offer for de dominerende ideologiske diskursene som bl.a. sverger til en kortsiktig beskyttelse i form av en kvasiprofesjonell lukkethet og privatisering. For å kunne mobilisere en ideologisk motkraft, og en relativ ideologisk immunitet vis a vis de ikke ønskelige dominerende ideologiske diskursene, har vi erfart det som fruktbart å etablere en lokal ideologisk plattform i det lokale praksisfellesskapet på arbeidsplassen. Jeg snakker her om å etablere noen eksplisitte felles ideologiske prinsipper som kan fungere som en «egen» etisk rettesnor for det daglige arbeidet i et foranderlig samfunn. En slik lokal ideologisk plattform kan kanskje beskrives som arbeidsplassens egen tolkning av loven og dens ideologiske intensjoner i forbindelse med den spesielle type oppgaver og målgrupper som sosialarbeiderne på den aktuelle arbeidsplassen jobber med. Innføringen av bestemte ideologier i en virksomhet er imidlertid neppe noe som på en enkel måte lar seg styre av lover eller administrative vedtak. Den store utfordringen er derfor ikke hvordan man skal implementere bestemte ideologier f. eks. på et familiekontor. Det handler heller om hvordan man kan sikre at den ideologi man kan stå inne for, faktisk også blir vist åpent overfor klientene og realisert i handling. Og det handler om å redusere risikoen for at den enkelte sosialarbeiderens mer eller mindre tilfeldige «private ideologier» får gjennomslagskraft i det daglige sosiale arbeidet og rammer klienten på en skjult måte. En lederoppgave i denne sammenhengen blir da å legge til rette for at hele personalgruppen utvikler og tydeliggjør en felles lokal ideologisk plattform for sitt arbeid. En slik plattform hjelper personalet med å ramme inn og sette ulike verdistandpunkter sammen til en helhet. Staten og den kommunale eller fylkeskommunale arbeidsgiveren verken kan eller bør bestemme det detaljerte innholdet i denne ideologiske plattformen. Det eneste formelle kravet som disse instansene kan stille, er at en slik ideologisk plattform ikke er med på å utløse og/eller legitimere handlinger som står i direkte motsetning til gjeldende lov og regelverk, eller til de oppgaver og mål som virksomheten er pålagt. Eksempel på en felles lokal ideologisk plattform i sosialt arbeid Hva skal så bestemme det ideologiske innholdet i en slik lokal ideologisk plattform? I teorien er svaret enkelt. I praksis kan det være vanskeligere. Innholdet må rett og slett være basert på de verdiene, de etiske prinsippene og det menneskesynet som sosialarbeiderne i det aktuelle praksisfellesskapet blir enige om. Det vanskelige ligger kanskje akkurat i dette med å bli enige. Men veien dit er etter min erfaring gir utrolig stor kunnskap og innsikt i den aktuelle praksis som er etablert i det aktuelle praksisfellesskapet. Og flere eksempler fra dagens praksis innen sosialt arbeid viser at oppnåelse av enighet om noen grunnleggende ideologiske prinsipper ikke er uoverkommelig. Den lokale ideologiske plattformen, som ble utarbeidet b.l.a. som grunnlag for vår fagmodell for utredninger av barn og familier, kan tjene som et konkret eksempel. Hele personalgruppen var aktivt delaktige i en prosess som til slutt resulterte i en utkrystallisering av følgende fire ideologiske hovedprinsipper: Helhetssyn Subjektsyn Åpenhets- og tydelighetssyn Utviklingssyn Disse prinsippene er klart knyttet til en interesse for å sikre klientenes innflytelse, rettigheter og innsyn som en standard for godt profesjonelt sosialt arbeid. De ble utførlig beskrevet og de ansatte forpliktet seg i forhold til hverandre til å bruke disse fire prinsippene, ikke bare i utredningsarbeid men også på andre praksisfelter. 4

5 I det følgende blir kun kjernen i de fire prinsippene gjengitt sammen med noen konkrete eksempler fra utredningsarbeidet. Denne kortversjon er skrevet i imperativets form for å understreke den etterstrebede nærheten mellom ideologi og handling. Helhetssyn Et utgangspunkt i vår ideologiske plattform er at det enkelte barnet eller ungdommen hele tiden skal være i fokus. Barnet eller ungdommen må imidlertid alltid ses i sammenheng med sine relasjoner i sitt sosiale nettverk, et nettverk som er bygd opp av familie, slekt, venner, skole og barnehage, i fritidsaktiviteter osv. Barnet må også sees i sammenheng med de sosiale og økonomiske rammebetingelsene som finnes rundt barnet og dets familie. Ved utviklingen av utredningsmodellen har helhetssynet spilt en vesentlig rolle. Det er viktig å innse at det ikke er tilstrekkelig å utrede enkeltindivider uten å se på deres omgivelser og hva som kan ha innvirkning på deres handlinger og væremåte. De ulike diagnostiske nivåene (se senere avsnitt) som er forankret i den teoretiske referanserammen for utredningsarbeid, er ment til å skulle ivareta et helhetssyn. Dette gjennom å favne så vel barnet, foreldrenes omsorgskompetanse, foreldrenes livssituasjon som eventuelle rammer som innvirker på utøvelsen av omsorgskompetansen. Der vi utreder foreldrenes omsorgskompetanse, blir denne sett i forhold til foreldrenes ytre livsbetingelser, som for eksempel øvrig familie, venner og eksisterende rammebetingelser. Subjektsyn Som mennesker er vi alle handlende subjekter i vår tilværelse. Vi prøver etter beste evne gjennom egne handlinger å kontrollere våre liv og å ivareta våre interesser og behov. Dette gjør vi ut fra våre forutsetninger, selv om vi lever i en konfliktfylt hverdag innenfor sosiale og økonomiske rammer som er mer eller mindre påvirkbare av våre handlinger. Vi er altså ikke passive ofre for tilværelsen, men forsøker derimot hele tiden å påvirke. På tilsvarende måte blir vi påvirket av mennesker og forhold rundt oss. Et viktig ideologisk utgangspunkt er oppfatningen at også de barn og foreldre vi møter i det sosiale arbeidet, etter beste evne har prøvd å kontrollere sine liv og ivareta sine egne og hverandres interesser og behov. Men i en konfliktfylt hverdag innenfor de sosiale og økonomiske rammene som de er blitt gitt, har de hatt vanskeligheter med å mestre vesentlige krav. I det daglige klientarbeidet betyr subjektsynet for eksempel at vi i alt vårt arbeid med barnet er bevisst på at det er en aktiv deltaker i sin egen utvikling. I møte med foreldre skal vi alltid vise dem respekt, uavhengig av hva vi måtte mene om deres omsorgskompetanse og bakgrunnen for at det sosiale hjelpeapparatet er inne i bildet. De skal føle seg velkomne og betydningsfulle, enten de besøker en institusjon eller sosialkontoret. I utredningsmodellen er det lagt inn faste utredningstiltak som skal ivareta subjektsynet. Et eksempel på dette er at foreldrene i møte med utredningspersonalet blir gitt mulighet til å komme med tilføyelser eller meningsytringer på de områdene som er valgt ut for utredning. Subjektsynet vises også i den åpenheten og tydeligheten som man etterstreber når man presenterer utredningsresultatene. Åpenhets- og tydelighetssyn Som profesjonelle sosialarbeidere skal vi alltid opptre med og i handling demonstrere åpenhet og tydelighet i forhold til barn, foreldre, fosterforeldre og andre samarbeidspartnere. Åpenhets- og tydelighetsprinsippet innebærer full åpenhet overfor barn og foreldre på alle områder som angår dem. Samtidig skal det alltid være en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i arbeidet. På denne måten skaper vi troverdighet og klarhet i forventninger fra klienter og samarbeidspartnere. I samspillet med våre klienter er det viktig at vi klargjør vårt janus-ansikt, f. eks. gjennom å ikke stikke under en stol at vi også representerer kontrollfunksjoner. I fagmodellen for utredninger er det etter hvert utviklet ulike metoder for å underbygge denne åpenheten og tydeligheten i kontakten med foreldre og barn. Et eksempel er at flip-over-ark med tydelig skrift skal benyttes, siden erfaringene viser at det kan være vanskelig for foreldre å få med seg all informasjon som er muntlig - spesielt når det er følelsesladede utredningsresultater som blir presentert. Åpenhets- og tydelighetssynet blir ivaretatt ved at foreldrene får informasjon underveis i en utredning. De blir orientert på forhånd om samtlige 5

6 utredningstiltak som er rettet mot barnet, foreldres omsorgskompetanse og deres livssituasjon. De blir også orientert om årsaken til at de utvalgte områdene skal utredes, og om hva de enkelte utredningstiltakene skal inneholde. Planene skal foreligge skriftlig, slik at informasjonen ikke bare blir ord for foreldrene. At de i ettertid kan lese igjennom det man har snakket om, vil sikre at de får med seg nødvendig informasjon. Det er ikke nok å ha en åpen og tydelig holdning som person. Åpenhets- og tydelighetssynet må gjenspeiles i konkrete handlinger som har betydning for klienten. Utviklingssyn Gjennom å arbeide etter de tre ovenfor beskrevne ideologiske prinsippene skaper man et grunnlag for å realisere det vi kaller utviklingssynet. Dette ideologiske prinsippet er bl. a. konkretisert på følgende måte: Overfor foreldre bør man i praksis formidle et positivt syn på utvikling også gjennom å stille krav til endringer i deres samspill med barnet der dette er nødvendig. Implisitt ligger det i slike krav en grunntanke om at endring og utvikling er mulig. Vi skal snakke med foreldrene om hvordan ting kan gjøres annerledes, og være bevisst på å gi ros når de lykkes. Vi må også støtte opp om videre utvikling der det ennå ikke er synlige resultater av endringsforsøk. Utviklingssynet blir ivaretatt på forskjellige måter i de fagmodeller som er utviklet for arbeidet. I den generelle utredningsmodellens utredningsnivå 4 (se nedenfor) fokuserer vi f.eks. spesifikt foreldres utviklings- og endringspotensiale. Dette nivået har samtidig sine forgreininger til de andre nivåene. Endring og utvikling forutsetter som regel at noe ikke er bra nok, at noe må endres og videreutvikles. Å ha tro på menneskets forutsetninger for utvikling hjelper imidlertid lite, dersom man ikke legger forholdene til rette slik at utvikling og endring blir mulig. Sosialfaglige utredninger som diagnostikk Diagnosebegrepet blir ofte assosiert med medisin, psykiatri og psykologi, men blir sjelden brukt i det sosiale arbeidets faglige språk. Samtidig er det en realitet at kjernen i sosialfaglige utredninger f. eks. av barn og familier i praksis inneholder en form for «diagnose» av foreldrenes omsorgskompetanse og barnets omsorgssituasjon, en prognose som er bygd på denne diagnosen, og forslag til tiltak som blir begrunnet på bakgrunn av diagnosen og prognosen. Det sosiale arbeidets diagnostikk må imidlertid forholde seg til en annen virkelighet enn medisinens og psykiatriens. De forholdene som er gjenstand for det sosiale arbeidets «diagnoser», er mye mer kompliserte enn f.eks. en brukket arm. Siden diagnosebegrepet er mest utviklet innenfor medisinen, er det lett å assosiere til sykdom når man hører ordet. I medisinen og i psykiatrien utgjør diagnostikken en av hjørnestenene i fagenes kliniske kjerne. Det var ikke før i 1968 at man i FNs verdenshelseorganisasjon (WHO) klarte å bli enig om et diagnosesystem som skulle brukes i alle medlemsland. I takt med forskningen og fagenes utvikling blir imidlertid det tradisjonelle og offisielle diagnosesystemet komplettert og nyansert med nye diagnostiske kategorier ikke minst innenfor psykiatrien og psykologien. Hva er så en diagnose? For det første snakker vi her om en spesiell type klassifiseringssystemer, det vil si systemer for å identifisere ulike fenomener i virkeligheten, for deretter å føre disse fenomenene til bestemte grupper eller klasser. Men de klassifiseringssystemene som er aktuelle innenfor medisin, psykologi, barnevern og andre kliniske fag, er noe mer enn f.eks. Carl von Linnés klassifiseringssystem for våre vekster. I tradisjonell klinisk faglig virksomhet har en klassifisering eller diagnose to hovedfunksjoner: å beskrive og/eller forklare (avvikende) menneskelige tilstander, handlinger og atferd å veilede fagets profesjonelle personale og offisielle organer i deres handlinger og tiltak, og å legitimere disse. I de to funksjonene har denne typen klassifiseringssystemer slående likheter med den hverdagslige diagnostikken som vi alle av og til bruker, uten at vi legitimerer «diagnosene» 6

7 med et bakenforliggende vitenskapelig grunnlag. Det hender at vi f.eks. når vi blir redde eller forbannet betegner andre som «idioter», «gærninger» osv. Når vi stiller en slik «diagnose», er betegnelsen ikke bare en beskrivende karakteristikk av den andres atferd. «Diagnosen» har også trekk av en «kvasiforklaring»: «Ettersom han er en gærning, er det ikke rart at han handler som han gjør». En slik «diagnose» kan også veilede og legitimere våre handlinger og holdninger vis-à-vis den aktuelle personen: «Gærninger må man behandle slik og slik, ellers fatter de ingenting». En psykiatrisk og en sosialfaglig diagnose kan sies å være to spesialtilfeller av den typen klassifiseringer som vi alle bruker i vårt samspill med andre mennesker. Men det tradisjonelle klassifiseringssystemet som blir brukt mer eller mindre eksplisitt og bevisst i psykiatrien og i det sosiale arbeidet, har selvfølgelig mange andre og mer sofistikerte trekk enn våre hverdagslige, private klassifiseringssystemer. Siden vi daglig stiller ulike diagnoser, enten vi gjør det på fritiden eller på jobb i rollen som profesjonelle sosialarbeidere, er spørsmålet altså ikke OM vi skal diagnostisere i sosialt arbeid. Vi bør heller stille oss spørsmålene: HVA, HVEM, HVORDAN, NÅR og med hvilke KATEGORIER skal vi diagnostisere i sosialfaglig arbeid? 4 Vår fagmodell for utredning av barn og familier er utformet på en slik måte, at den gir noen foreløpige svar på disse spørsmålene. Det er imidlertid viktig å understreke at fagmodellens bidrag til svarene på disse spørsmålene kun er avgrenset til å gjelde det praksisfelt som her er i fokus, nemlig sosialfaglig utredning av barn og familier. I sosialt arbeid finner vi en rekke andre praksisfelt som krever stringente svar på disse spørsmålene et eksempel på et slikt praksisfelt er rusmiddelomsorgen. Alle sosialfaglige utredninger tar i bruk et eller annet klassifiseringssystem. Dessverre er disse klassifikasjonssystemene ofte mer eller mindre «private» og/eller intuitive systemer, med den risikoen dette innebærer for en moralisme forkledd i faglige termer. Generelt sett er sosialt arbeid som fag ikke kommet spesielt langt i å utvikle det teoretiske grunnlaget for sin diagnostiske praksis. Selv innen det sosiale arbeidets spesialiserte områder for utredningsarbeid gjenstår mye forsknings- og utviklingsarbeid for å tydeliggjøre og formalisere utredningenes reelle bakenforliggende diagnosesystemer og de ulike kategoriene som bygger opp disse systemene. Det kan derfor være nyttig å se litt nærmere på likheter mellom den tradisjonelle psykiatrien og det tradisjonelle sosiale arbeidet. La meg med utgangspunkt i tidligere forskning (Eliasson & Nygren: 1990) utkrystallisere de 9 viktigste felles kjennetegnene ved den tradisjonelle måten å klassifisere/diagnostisere innen psykiatrien og det sosiale arbeidet: 1. Klassifikasjonene rettes mot enkelte individer, som sees på som bærere av det som er problematisk. 2. Klassifikasjonen inkluderer som regel bare en del av individet dets tilstand, handlinger på et bestemt område etc. 3. Innholdet i klassifiseringen er sosialt bestemt. Som en følge av dette kan det som blir betegnet som avvikende eller «unormalt», variere over tid og mellom ulike kulturer og samfunnssystemer. 4. Klassifiseringen innebærer en negativ vurdering av det som er i fokus for klassifikasjonen f.eks en bestemt handling, psykisk tilstand etc. 5. Normalitetsbegrepet er et normativt (ideologisk) normalitetsbegrep ikke et statistisk. 6. Vurderingen er innsnevret til å kun omfatte den enkelte individs handlinger, tilstand etc. Det som blir vurdert som ikke ønskelig, tenderer å framstå som objektive avvik som har oppstått pga. mangler eller «feilkonstruksjoner» i det enkelte individets biologi/kjemi, indre psykiske prosesser eller mer eller mindre uforanderlige evner. 7. Klassifiseringen er handlingsframkallende, og veileder valg av behandling/sosialfaglige tiltak 8. Bak klassifiseringen finner man mer eller mindre uttalte teorier/hypoteser om årsakene til de klassifiserte symptomene /sosiale problemene. 4 Dette er et av de meget sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålene i forbindelse med avklaringen av sosialt arbeid som egen fagdisiplin generelt, og avklaringen av definisjonen av dets intervensjonsobjekt spesielt spørsmål som ennå savner stringente svar. 7

8 9. Så vel psykiatrien som det sosiale hjelpeapparatet er tillagt en statlig og/eller kommunal sanksjonert tolkningsmakt: en legitim makt til via diagnosen å definere menneskers problematiske livssituasjoner, og på denne bakgrunnen gjennomføre tiltak i «det allmennes interesse» og i det enkelte «individs interesse», slik disse interessene blir tolket av den profesjonelle også mot den enkelte pasientens/klientens uttalte vilje. Når vi ser på hva som er felles i de sosiale konstruksjoner som bygger opp den tradisjonelle psykiatriens og det sosiale arbeidets diagnosesystemer, blir vi igjen minnet om det sosiale hjelpeapparatets ideologiske funksjoner (jfr. ovenfor). Den ideologiske funksjonen er der og kan ikke fjernes. Men vi kan velge å vise den åpent fram, også når det gjelder diagnostiske klassifiseringer. Så kan man ta stilling til innholdet, dvs til hva slags teoretisk fundament som skal ligge i bunnen for kategoriseringene. En teoretisk referanseramme som sikrer et ekte helhetssyn, vil f.eks. redusere risikoen for noen av de individualiserende virkelighetsforfalskningene som flere av de ni punktene ovenfor avslører. Utformingen av det teoretiske grunnlaget for vår fagmodell for sosialfaglige utredninger av barn og familier er et av flere eksempler på hvordan man bevisst kan prøve å unngå å legge opp til den typen individfokuserte, moraliserende og virkelighetsforfalskende diagnostisering som vi har berørt i punktene ovenfor. En fagmodell for utredning av barn og familier Vår fagmodell for utredning av barn og familier er utviklet med den norske lovgivningen som ramme. Nordisk lovgivning på dette området er imidlertid forholdsvis lik og har et felles hovedprinsipp, nemlig prinsippet om at sikringen av barnets omsorg primært skal skje gjennom å støtte opp om barnets familie. I de nordiske landene følger lovgivningen et hovedmønster med bestemmelser for når og hvordan det sosiale hjelpeapparatet med "barnets beste" som overordnet mål skal: sikre hjelp og støtte til familiene på frivillig basis overta omsorgen - helst i samarbeid med foreldrene - hvis hjelpen til familiene ikke er tilstrekkelig overta omsorgen ved tvangsvedtak hvis dette er nødvendig Utredningsarbeidets hovedoppgave I fagmodellen er utredningsarbeidets substansielle overordnede oppgave formulert slik: å utrede de vesentligste delene av barnets historiske, nåværende og framtidige potensielle omsorgsbetingelser, som grunnlag for eventuelle sosialfaglige tiltak eller andre tiltak. Begrepet «omsorgsbetingelser» rommer både mennesker (f.eks. foreldre) og fysiske og materielle rammer (arbeid, barnehageplass osv.) for hverdagen. Det inkluderer bl.a. barnas ytre sosiale og materielle betingelser for god omsorg. Disse ytre sosiale betingelsene inkluderer foreldrenes virksomheter og utøvelse av sin omsorgskompetanse i forskjellige omsorgsvirksomheter og utviklingsstimulerende virksomheter. Men de inkluderer også den omsorgen og stimulansen eller mangelen på dette som blir gitt i andre sosiale relasjoner, f.eks. i skole og barnehage, og som også er en del av barnets totale omsorgsbetingelser. Når en skal utrede disse betingelsene for barnet, er det viktig å ha tre tidsperspektiver som utgangspunkt: Et historisk perspektiv for å forstå nåtid og framtidige endringsmuligheter: Hvordan har omsorgsbetingelsene vært, og med hvilke konsekvenser? Et nåtidsperspektiv for å forstå både den aktuelle situasjonen og framtidsmulighetene: Hvordan er omsorgsbetingelsene nå, og med hvilke sannsynlige framtidige konsekvenser? Et framtidsperspektiv for å vurdere de nåværende omsorgsbetingelsenes utviklingspotensiale: Hvilke forandringer er mulige tatt i betraktning betingelsenes historiske og aktuelle utforming? Krav til kvalitet Ovenfor definerte jeg det sosiale hjelpeapparatet som et av samfunnets ideologiske apparater. På et generelt plan hevdet jeg at sosialarbeideren gjennom sin yrkespraksis konstruerer ideologiske avspeilinger av klientenes forhold til viktige livsvilkår. Ideologiens 8

9 hovedinnhold kommer fram i de «svarene» som de konkrete sosialfaglige tiltakene underforstått gir på de tre spørsmålene: Hva eksisterer, og hva eksisterer ikke? Hva er godt, og hva er dårlig? Hva er mulig, og hva er umulig mht. endring? Hva innebærer dette i det konkrete utredningsarbeidet? Det er umulig å hindre at ideologiske diskurser på et eller annet sted «bosetter seg» i sosialarbeiderens utredningsrapport. Hovedoppgaven i en slik rapport er jo å avspeile hva som eksisterer og ikke eksisterer i barnets omsorgssituasjon, hva som er godt og mindre godt, og hvilke endringer som er mulige i foreldrenes livssituasjon og barnets hjemmesituasjon. Den saksansvarlige sosialarbeiderens mer eller mindre private ideologi og moral blir gitt stort rom under utredningsarbeidets ulike momenter. Hva skal være med, og hva skal ikke være med av opplysninger i utredningsrapporten osv.? Fra et rettssikkerhetssynspunkt stiller dette spesielle krav til gjennomføringen av utredningen. En måte å i møte komme slike krav er at utredningen blir foretatt i tråd med en standardisert modell som holder den saksansvarliges private ideologier «i tømmene», så langt dette er mulig. Når man til slutt skal vurdere det innsamlede materialet som grunnlag for forslag til eventuelle tiltak, vil det uansett tvinge seg fram et visst ideologisk innhold. Dette er ufravikelig. Den helhetlige vurderingen og den endelige konklusjonen mht. for eksempel hvorvidt den gjeldende omsorgssituasjonen er god nok eller ikke, vil alltid ha sine subjektive utgangspunkter i en mer eller mindre bevisst ideologi. Derfor er det viktig at utredningsmodellen gjennom sine standardiserte utredningstiltak sikrer at den saksansvarlige i sine avsluttende vurderinger alltid blir nødt til å forholde seg til et styrt og kontrollerbart utvalg av opplysninger. Vi snakker her om et utvalg som ikke er et resultat av den enkelte saksbehandlerens private siling underveis, men et resultat av en systematisk og standardisert måte å gjennomføre undersøkelsen på som er i tråd med et eksplisitt teoretisk og ideologisk grunnlag. Først når disse opplysningene i skal vurderes i slutten av utredningen, kan man (og må man) tillate at de uunngåelige skjønnsmessige og ideologiske momentene kommer inn i bildet. I denne forbindelsen er det en stor fordel om man i den enkelte arbeidsplassens praksisfellesskap (eller i et nettverk av faglige praksisfellesskap) har en felles og skriftlig utformet ideologisk plattform som utrederne har forpliktet seg til. Utredningsarbeidet er et av de viktigste praksisfeltene i det sosiale arbeidet med barn og familier. I det følgende spesifiserer jeg derfor de spesielle kravene som vi har stilt til barnevernfaglige utredninger som skal ligge til grunn for tiltak etter lov om barnevern. De overgripende kvalitetsmålene i sosialfaglige utredninger av barn og familier kan formuleres slik: 1. Å skaffe seg et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag for å fatte en beslutning om å henlegge saken eller å foreslå å iverksette riktige tiltak. 2. Å gjennomføre utredningsarbeidet raskest mulig. For å oppnå disse hovedmålene stilles bestemte minimumskrav, som nedenfor er formulert i termer av kvalitative delmål. Utredningsarbeidet må utformes slik at det gir: 1. tilstrekkelig kjennskap til barnets nåværende omsorgssituasjon, slik at denne kan vurderes som god nok eller ikke 2. tilstrekkelig kjennskap til årsakene til eventuelle mangler i omsorgssituasjonen 3. et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere ulike tiltak for eventuelt å bedre omsorgssituasjonen 4. et tilstrekkelig grunnlag for å lage prognoser om barnets utvikling så vel i lyset av eventuelle tiltenkte tiltak som uten tiltak 5. et tilstrekkelig grunnlag for å foreslå tiltak som får effekt innenfor den maksimale tidsrammen som barnets nåværende omsorgssituasjon og behov tilsier. Utredningsmodellens teoretiske grunnlag og diagnostiske nivåer Profesjonelt utredningsarbeid bør selvfølgelig være systematisk fundert i allmenne teorier og spesifikke sosialfaglige teoretiske utgangspunkter som har relevans for sosialt arbeid med barn og familier. I vår fagmodell bruker vi den kulturhistoriske tradisjonen innen psykologien 5 5 Se f. eks. Leontiev (1981;1986) og Vygotskij (1978;1982;2001). Daniels (1998) har laget en god introduksjon til Vygoskijs teorier. 9

10 (Vygotsky, Leontiev, Luria m fl) som en åpen generell teoretisk referanseramme. Denne tradisjonen går også under betegnelser som kulturpsykologi og virksomhetsteori. At det teoretiske grunnlaget er åpent betyr at vi også har supplert med teorier fra andre tradisjoner, men der disse teoriene gis sin plass og betydning i forhold til den grunnleggende forståelsen som den kulturhistoriske tradisjonen representerer. Valget av virksomhetsteorien som grunnleggende referanseramme er bl.a. motivert av at denne tradisjonen gir et teoretisk grunnlag for et helhetssyn, og unngår så vel den psykologistiske som den sosiologiske fellen 6. Med utgangspunkt i denne tradisjonen har vi bl.a. utviklet begrepet barneomsorg som menneskelig virksomhet og omsorgskompetanse (til forskjell fra omsorgevne) som to hovedbegreper i den teoretiske plattformen for sosialfaglig arbeid med barn og familier (Nygren: 1999a). Omsorgsbegrepet blir her delt inn i tre deler behovsomsorg, utviklingsomsorg og oppdragelsesomsorg. Sammen med begrepet omsorgskompetanse bidrar det tre-delte omsorgsbegrepet til å strukturere utredningsarbeidet på en konsekvent måte i tråd med den generelle teoretiske referanserammen. For å sikre et teoretisk forankret helhetssyn og bevisst valgte ideologiske prinsipper i selve grunnlaget for utredningsarbeidet, er utredningsmodellen strukturert med utgangspunkt i en inndeling i fem grunnleggende diagnostiske nivåer. De opplysningene som blir samlet inn på disse nivåene, skal under utredningsarbeidets gang sammenholdes på en systematisk måte. Dette er nødvendig for å sikre både et teoretisk forankret helhetssyn og vesentlige ideologiske prinsipper i det grunnlaget som blir brukt for å foreslå eventuelle hjelpetiltak, alternativt omsorgsovertakelse. De fem diagnostiske nivåene er: 1. Barnets krav til behovs, utviklings- og oppdragelsesomsorg 2. Foreldrenes omsorgskompetanse i forhold til barnets krav til omsorg 3. Foreldrenes livssituasjon og historie i forhold til omsorgskompetanse 4. Potensialer for å endre omsorgsutøvelse og for kompetanseutvikling 5. Rammer for omsorgsutøvelse og kompetanseutvikling. I utredningsarbeidet blir resultater innenfor de fem nivåene relatert til hverandre i mange retninger på kryss og tvers. I virkeligheten påvirker de forskjellige «virkelighetene» hverandre mer eller mindre gjensidig. Disse virkelige sammenhengene skal, når det er relevant, ivaretas gjennom ulike utredningstiltak og analyser der man sammenholder opplysninger fra de ulike «nivåene». Hvis arbeidet tar utgangspunkt i denne nivåinndelingen og i relasjonene mellom nivåene, reduseres risikoen for så vel en «sosiologisering» som en «psykologisering» av den kompliserte virkeligheten som en utredning skal gjenspeile. En fullstendig utdypende utredning bør inkludere innsamling og analyse av opplysninger på alle de fem nivåene. Når man ønsker å komplettere allerede eksisterende opplysninger, vil det kanskje være aktuelt å fordype seg innenfor noen av nivåene. Også i slike utredninger vil vår teoretiske modell være til hjelp for å sjekke at man totalt sett har tilstrekkelig med opplysninger fra de ulike nivåene. I utredningsarbeidet skal utredningsresultater på nivå 1 - dvs barnets krav til behovs-, utviklings- og oppdragelsesomsorg alltid danne utgangspunktet for hva som skal trekkes inn av opplysninger fra de øvrige fire nivåene. Dette er en bevisst strategi som bl.a. skal sikre at det er barnets krav til omsorg som skal styre hva som blir relevant å vektlegge av de forhold som er dokumentert på de fire øvrige områdene. F. eks, skal foreldrenes omsorgskompetanse systematisk relateres til de krav til utviklingsomsorg som det enkelte barnet viser seg å ha. Forhold ved de voksnes relasjoner skal f. eks. kun trekkes inn hvis de har relevans for barnets krav til omsorg slik disse kravene er dokumentert under utredning på barnenivået. På denne måten ivaretar fagmodellen ikke bare at barnet blir satt i sentrum, men også at utrederen ikke trekker inn forhold som ikke er av relevans for saken. Det sist nevnte er viktig, ikke minst fra et rettsikkerhetsperspektiv. 6 I Nygren (1999a) gis en utførlig introduksjon til denne teoritradisjonen med direkte og konkrete koblinger til hvordan den blir brukt i utredningsarbeidet. 10

11 Generelle krav til en fagmodell for utredning av barn og familier Måten å arbeide med sosialfaglige utredninger av barn og familier er altså sammenfattet i form av det vi kaller en fagmodell for et bestemt praksisfelt. Hva legger vi så i begrepet fagmodell 7? For det første foreskriver en fagmodell visse standarder for utøvelse av oppgaver innen det aktuelle praksisfeltet. Riktig utformet gir den en oversikt over og veiledning av gjennomføringen av arbeidsprosessens ulike faser innen det aktuelle praksisfeltet, i dette tilfellet praksisfeltet utredning av barn og familier. En fagmodell for sosialfaglige utredninger av barn og familier skal være et skriftlig dokument som er tilgjengelig for alle på arbeidsplassen og oppfylle følgende minimumskrav: 1. Inneholde tydelige ideologiske prinsipper som ligger til grunn for fagmodellens øvrige deler 2. Beskrive og/eller henvise til et tydelig, systematisk og åpent teoretisk begrepsapparat som er hensiktsmessig i forhold til å realisere de nevnte ideologiske prinsippene, og som sikrer at alle områder som er relevante for utredningsarbeidet, blir kartlagt i tråd med et helhetssyn 3. Være utformet slik at fagmodellen kan brukes som en veiledning som sikrer en gjennomføring av de arbeidsoppgavene innenfor oppsatte tidsrammer 4. Gjennom sin oppbygging som et veiledningsinstrument strukturere arbeidet i ulike avgrensede enheter (byggeklosser eller moduler) og faser, slik at gjennomføringen av utredningsarbeidets oppgaver på en fleksibel måte kan tilpasses klientenes behov og det sosialfaglige personalets øvrige arbeidssituasjon 5. Beskrive utredningsarbeidets ulike faser med mål, delmål og utredningstiltak 6. Beskrive organiseringen av utredningsarbeidet i form av tidsplaner, ansvars- og arbeidsfordeling, arbeidsoppgaver, innhold og struktur i møter og ledelse for hvert enkelt fase i arbeidet 7. Inneholde klare metodiske retningslinjer for gjennomføringen av utredningsarbeidet i hver enkelt fase 8. Inneholde ulike arbeidsverktøy (maler, sjekklister m.m.) som er med på å sikre en faglig minimumsstandard i tråd med fasenes ulike mål og delmål. 9. Inneholde beskrivelser av og retningslinjer for hvordan den aktuelle fagmodellen skal evalueres og videreutvikles på grunnlag av resultatene fra disse evalueringene. La meg relatere noen av begrepene i minimumskravene ovenfor til det konkete innholdet i fagmodellen for utredning av barn og familier. Denne fagmodellen inneholder en rekke utredningstiltak. Noen av utredningstiltakene er obligatoriske i hver enkelt sak, mens andre er forslag til tiltak som kan tas i bruk hvis utrederen mener dette er hensiktsmessig. Eksempler på obligatoriske tiltak i vår utredningsmodell er at informasjonen i alle saksdokumenter som sosialarbeideren disponerer skal sorteres i forhold til utredningsmodellens fem nivåer før det blir laget en utredningsplan (som også er et obligatorisk tiltak i modellen). En av grunnene til dette er at man på denne måten skal kunne se om og i så fall på hvilke områder - det mangler informasjon som er relevant i saken. Dette er en del i å skaffe seg et systematisk grunnlag for den utredningsplan (en plan som styrer utredningen) som utrederen senere skal lage. Et annet tiltak er at man skal gå igjennom en sjekkliste (som er en del av fagmodellens verktøykasse) over ulike problem og ressurser og sammenholde dette med den konkrete informasjon som man har om klientens tidligere og nåværende livssituasjon. Dette skal også gjøres før man lager utredningsplanen. Fagmodellen stiller også standardiserte krav til hva utredningsplanen skal inneholde. Et krav er f. eks. at man for hvert og ett av utredningsplanens utredningstiltak eksplisitt gir en begrunnelse til hvorfor man planlegger å utføre akkurat dette utredningstiltaket f. eks. en samtale med barnets lærer. Ytterligere eksempel på et obligatorisk tiltak er at utrederen i detalj skal gå igjennom utredningsplanen med klienten (foreldre og/eller eldre barn/ungdommer) og få deres kommentarer og synspunkter før utredningen starter. 7 For en mer utførlig beskrivelse av begrepet fagmodell og dens plass i en modell for deltakerstyrt kvalitetsutvikling innen myke relasjonsbaserte tjenester vises til Nygren (1999b) 11

12 Det er selvfølgelig urealistisk å tenke seg at man har slike fagmodeller for alle praksisfelter i det daglige arbeidet. For hvilke praksisfelter man bør utvikle og/eller ta i bruk fagmodeller er avhengig av virksomhetens oppgaver, mål og målgrupper. Hovedregelen er at man prioriteter de praksisfelter som er mest kritiske eller avgjørende i forhold til å oppnå de viktigste hensiktene eller målsettingene i den aktuelle virksomheten. I det sosiale arbeidet med barn og foreldre representerer selvfølgelig sosialfaglige utredninger et slikt kritisk praksisfelt. På en akuttinstitusjon for barn er det like viktig at man har en fagmodell som sikrer minstekrav til faglig kvalitet innen praksisfeltet krise- og separasjonsarbeid. Teori- og målstyrt eller middelstyrt arbeid? Å følge fagmodellens krav på en rekke områder er i realiteten å bruke en metode som man er blitt enig om på den aktuelle arbeidsplassen. Fagmodellen fungerer som en kontrakt mellom arbeidsplassens kollegaer. Å bruke ulike typer for standardløsninger i situasjoner som man har erfaring med fra før er ikke noe nytt i sosialt arbeid. Det er jo på denne måten vi lærer fra erfaring. Men det er fortsatt ganske sjeldent at disse mer eller mindre ubevisste standardene blir systematisk relatert til hverandre og gjort eksplisitte gjennom systematiske beskrivelser, og hvor disse standardene også blir teoretisk begrunnet og systematisk koblet til hensikter og bevisste mål. I sosialt arbeid ser vi tvert om ofte tendenser til at det er midlene (metodene, verktøyene osv.) som styrer den praktiske utøvelsen. Jeg våger å påstå at den daglige utøvelsen av sosialt arbeid i realiteten ofte er ubevisst middelstyrt til forskjell fra en bevisst mål- og teoristyring. En slik ubevisst styring er som kjent ikke alltid egnet til å ivareta den enkelte klientens særegne behov, men skjærer i praksis på en ureflektert måte ofte alle klientene i en definert klientgruppe over en kam. Som Mark Twain sa: Har man bare en hammer som verktøy, så tenderer alle gjenstander mot å framtre som spikre. I mål- og teoristyrt virksomhet kan man derimot med støtte i teorien være fleksibel ved valg av ulike midler for å oppnå samme mål i arbeidet med ulike barn. Når målsettingene eventuelt endres i tråd med de erfaringene som man gjør sammen med klienten i løpet av prosessen, ja så kan man med støtte av teoretisk kunnskap bevisst og på en målstyrt måte ta i bruk alternative midler som er tilpasset den enkelte brukeren og hennes livssituasjon. Standarder i sosialt arbeid et fyord eller en realitet? I dag blir det utviklet standarder for kvalitet innenfor stadig flere områder av offentlig virksomhet. I denne forbindelsen er det kommet flere kritiske innspill. Noen mener for eksempel at standardisering innenfor hva vi kan kalle myke relasjonsbaserte tjenester ikke er hensiktsmessig. Én påstand er altså at oppgavene i denne typen tjenester er av en slik karakter og så kompliserte, at standardiseringer ikke lar seg gjennomføre uten å gjøre vold på klientens unike virkelighet og/eller gjøre klienten til objekt. Av og til kan det se ut som om vi glemmer at både sosialarbeidere og deres klienter, i tillegg til sine ulike særtrekk, også viser betydelige likheter med hensyn til erfaring, behov og livsvilkår. Det kan se ut som om vi automatisk tar utgangspunkt bare i det særegne, ikke i alt det som er likt. Her kommer vi altså inn på dilemmaet om forholdet mellom det generelle og det særegne. Kan vi i det sosiale arbeidet ta utgangspunkt i det generelle, samtidig som vi tar hensyn til det særegne? Selvfølgelig kan vi det. Og selvfølgelig gjør vi det! En standardisering utelukker nemlig ikke at vi i den enkelte saken også tilføyer de nødvendige «individuelle variasjonene» i det konkrete samspillet med den enkelte klienten. Jeg vil faktisk gå så langt som til å hevde at vi i all form for profesjonelt sosialt arbeid i realiteten alltid har en eller annen form for kombinasjon av generell og individuell tilnærming. En benektelse av at sosialt arbeid de facto alltid utformes i en kombinasjon av det generelle (standardiserte) og 12

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Masteroppgave Masterstudium i Sosialfag

Masteroppgave Masterstudium i Sosialfag Masteroppgave Masterstudium i Sosialfag Tittel: Familieterapeuters konstruksjoner av risikobegrepet i sosialt arbeid med barn. Anne-Lise Lenes Trondheim, 12.12.12 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt

Detaljer

JÓNA HAFDIS EINARSSON

JÓNA HAFDIS EINARSSON Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess JÓNA HAFDIS EINARSSON Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004 IPA tilrettelegger Skole/ opplæring Hjem Mitt liv Behandling Fritid Arbeid Verdigrunnlaget Januar 2004 IPA tilrettelegger: Verdigrunnlaget Innhold 1 Om utviklingen av innholdet i rehabiliteringsbegrepet...3

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Det vanskelige foreldreskapet

Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern

Detaljer

Bilisme i hverdagen. - hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? Britt Cristine Mathisen

Bilisme i hverdagen. - hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? Britt Cristine Mathisen Bilisme i hverdagen - hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? Britt Cristine Mathisen Masteroppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 4/02 På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 Gard Lindseth Rappor t Program for forskning og utredning for et bærekraftig

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer