KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 05/5 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SPØRSMÅL OM VALGSTYRET. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/52 ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL PS 05/53 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV - KNUT K. STARHEIM - OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY LEDER I ADMINISTRASJONSUTVALGET PS 05/54 PS 05/55 PS 05/56 PS 05/57 PS 05/58 PS 05/59 PS 05/60 Unnt. off. PS 05/61 KRISTIANSUND KULTURSKOLE - ELEVREGLEMENT OG BETALINGSORDNING FORESPØRSEL FRA RIEBER SKINN AS OM KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ FISKERIBASEN MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV LYSRIGG OG SCENETEPPER VED ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE. SKATTEINNGANGEN I FEBRUAR OG MARS SPØRSMÅL OM OPPNEVNELSE AV HAVNEUTVALG REFERANSE 080 A20 611/U OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL POLITISK NAV- F00 ARBEIDSGRUPPE REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER NORDMØRE ENERGIGJENVINNING KS, NEKS, REFINANSIERING 255

2 Side 2 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/766/4085/ Harald Bergdal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2005 Generelle inntekter/utgifter drift Mill. kroner Årsbudsjett Regnskap Skatt og inntektsutjevning 319,1 69,3 Innbyggertilskudd i rammetilskuddet 96,7 33,2 Andre generelle inntekter 57,9 23,4 Sum frie disponible inntekter 473,7 125,9 Renteutgifter 22,2 2,3 Avdrag på lån 21,9 6,1 Renteinntekter 5,4 0,3 Aksjeutbytte 5,2 0 Netto finansutgifter 33,5 8,2 Avsetning til fond 0,7 0 Bruk av fond 0 0 Overf. til invest.regnskap 0 0 Bruk tidligere overskudd 0 0 Sum avsetninger netto 0,7 0 Til fordeling på rammeområdene 439,6 117,7 Fordelt på rammeområdene/regnskap 439,6 116,4 Saldo pr ,3 Skatt, rammetilskudd. Skatteinngang på landsbasis ved utgangen av mars er 4,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Kristiansund hadde en økning på 4,8 % inklusiv inntektsutjevning, i samme periode. Budsjettet for skatt og inntektsutjevning utgjør 319,1 mill. kroner inklusiv selskapsskatten på 12,5 mill. kroner som kommer som rammetilskudd. Korrigert for selskapsskatten utgjør økningen 5,6 % fra Restanser i skatteregnskapet pr Mill. kr 2005 Restskatter 30,8 Resterende skatt (AS o.l.) 0,9 Forskuddstrekk 1,8 Sum restanser skatt 33,5 Arbeidsgiveravgift 3,4

3 Side 3 av 40 Sum 36,9 Ca. 3,8 mill. kr av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav må anses som uerholdelig. Det er også andre store restskatter, ca. 12,6 mill. kroner som er fastsatt ved skjønnsligning som må anses som uerholdelige. På grunn av endringer i rapporteringsverktøyet er det vanskelig å sammenligne restansene med tidligere år. Utvilklingen i restansene i skatteregnskapet vil komme i halvårsregnskapet for Renter Kommunens lånegjeld utgjør nå 766 mill. kroner. 50,3 % av lånegjelden har en gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Den gjennomsnittlige renten for kommunens innlån er 3,06 %. Det ventes ingen vesentlige avvik på årsbasis i forhold til budsjettet for Avkastning av bankinnskudd og fond Summen av ordinære bankinnskudd og skattetrekk har gjennomsnittlig vært 51 mill. kroner i årets 3 første måneder. Det er opptjent drøyt 0,2 mill. kroner i renter. Dette tilsvarer en rente på 1,8 % p.a. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastn. Fond i % p.a. KLP Pengemarked 25,73 37,85 1,68 PLUSS Likviditet 25,71 37,83 1,71 SKAGEN Høyrente Institusjon 25,82 37,96 1,94 Storebrand Likviditet 25,77 37,90 1,88 Totalt 103,03 151,54 1,80 Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet er plassert i 4 pengemarkedsfond. I begynnelsen av mars 2005 ble det satt inn 12 mill. kroner i hvert av de 4 fondene, totalt 48 mill. kroner. Dette skyldes midlertidig overskuddslikviditet etter låneopptak på 80 mill. kroner noen dager tidligere. Da midlene er kortsiktige pågående Investeringer og Atlanterhavstunnel er de vanskelig å få bedre avkastning med akseptabel risiko. Periodisering av budsjett I tabellen nedenfor er det lagt inne en kolonne Periodisert avvik pr Denne fremkommer ved å periodisere budsjettet 2005 med bakgrunn i den månedsvise utgiftsfordelingen i 2004 og så trekke i fra forbruket pr Negative avvik kan indikere at forbruket så langt i året er for høyt, og at forbruket for resterende måneder må reduseres for å oppnå balanse på årsbasis. Dette er til hjelp for virksomhetene. Virksomhetenes økonomirapporter er basert på en årsprognose med utgangspunkt i regnskap pr og anslåtte utgifter/inntekter for resten av året. HMS-, bruker- og ansattundersøkelser På de fleste områder har vi i dag rutiner for årlige HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser. Den enkelte virksomhet som har gjennomført slike undersøkelser, har tatt dette med i sin rapport. Vi vil bruke tiden frem mot neste kvartalsrapport på å systematisere informasjonen, slik at den kan tas med som et fast punkt i kvartalsrapporten. Henviser derfor til rapportene for den enkelte virksomhet, som ligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg.

4 Side 4 av 40 DRIFT Rammeområdene Rammeområde Årsbudsjett Regnskap Periodisert avvik Forventet avvik etter virksomhetenes vurdering Merknad 10 POLITISK STYRING 7,4 0,7 0, SENTRALADMINISTRASJONEN 35,8 13,3-2,5-0,6 IKT 15 SAMMENSLÅING KRISTIANSUND OG FREI 17 PREMIEAVVIK 4, FELLES MVA-KOMPENSASJON -37,1-4,5 1,6-5,0 Refusjon fra investering 19 FELLES AVSETNINGER 10,7-1,5 1,5-0,7 20 PP-TJENESTEN 3,3-1,2 3, GRUNNSKOLER 104,3 28,1-2, ANNEN OPPLÆRING 12,4 5,7-0, BARNEHAGER 5,1 3,0 7, BIBLIOTEK 3,7 1,0-0, KULTUR OG IDRETT 17,1 3,1 0, TOLLÅSENGA PRODUKTER 1,2 0,5 0, FELLESTJENESTER PLEIE OG 17,1 3,0-0,2-0,2 OMSORG 31 SYKEHJEM 59,8 18,8-0, HJEMMETJENESTER 45,3 12,3 1,8-0,2 33 HELSETJENESTER 27,6 6,7 1, SOSIALE TJENESTER 53,7 16,5-1,6-2,0 36 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 47,1 14,8-0,1-2,1 1,9 mill. i redusert inntekter ressurskrevende brukere 48 KRISTIANSUND HAVNEVESEN 1, SUNDBÅTVESENET 0,9 0, KIRKELIG FELLESRÅD 6,8 2,1-0, BYINGENIØR -11,5-11,3 49,7-1,4 Inntekt vannverk Frei 62 BYGNING- OG 3,6 1,0 0,1 0 OPPMÅLINGSVESEN 64 EIENDOMSFORVALTNING 3,5-0,2 0,6-0,6 65 BRANN- OG FEIERVESEN 11,5 3,5-0,6-0,1 Alarmsentralen 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,6 0,6 0,2 0 SUM RAMMEOMRÅDENE 439,7 116,4 60,5-12,9 KOMMENTARER DRIFT RAMMEOMRÅDENE Rapportene fra virksomhetene ligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg i saksmappen. Kompensasjon for merverdiavgift er budsjettert med en inntekt på 40,2 mill. kroner fordelt med 16,2 mill. kroner kompensasjon for driftsutgifter og 24,0 mill. kroner for investeringer. Pr er inntektsført 7,2 mill. kroner i regnskapet, fordelt med 2,8 mill. kroner for drift og 4,4 mill. kroner for investering I regnskapet for 2004 fikk vi økt mva-kompensasjon for investering på ca 6,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er inntekter som vi fikk på et tidligere tidspunkt enn beregnet, men vil ikke påvirke den totale mva-kompensasjonen for investeringene.

5 Side 5 av 40 Det understrekes at det er usikkerhet forbundet med beregningen, da det er avhengig av fremdriften i prosjektene. Det har i de siste årene vært et etterslep på gjennomføring av investeringer. Kompensasjonsordningen vil bli vurdert i Kommuneproposisjonen i mai. På grunn av usikkerheten vil ikke rådmannen foreslå budsjettjusteringer i denne omgang. Diverse omfordelinger mellom rammeområder For å oppnå en mest mulig riktig utgiftsfordeling er det foretatt en budsjettmessig omfordeling mellom rammeområder av utgifter til sykevikarer og refusjon sykelønn. Vi ser at omfordelingen av budsjett for sykevikar og refusjon sykevikar kan slå negativt ut spesielt for små virksomheter. Det foretas også omfordelinger innenfor renhold, hjemme-pc, vask av tøy, vaktmester og kjøp av mat. Dette er tekniske korrigeringer og får ingen konsekvenser for tjenesteproduksjonen i de enkelte virksomheter og rammeområder. Politisk styring Det ligger et usikkerhetsmoment når det gjelder kostnader til sekretærfunksjonen for kontrollutvalget. Alt tyder på at kostnadene blir større enn budsjettert, men vi vil komme tilbake til dette når saken er avklart. Sentraladministrasjonen Hele budsjettet for anskaffelse og fornyelse av IKT-utstyr ble strøket fra investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul. En del av det som lå på investeringsbudsjettet er driftsmidler, og skulle vært ført på driftsbudsjettet. For at det ikke skal bli stopp i IKT-systemene er det behov for å styrke budsjettet med 0,6 mill kroner. I det ligger blant annet et rapporteringssystem for økonomi. Grunnskolen m.m. Det er registrert en del avvik for noen skoler. Avviket skyldes delvis periodiseringen, etterbetaling lønnsoppgjøret Det vil frem mot rapporten 2. kvartal bli en grundig gjennomgang av fordelingsmekanismen mellom skolene. Sykehjem/hjemmetjenestene/tiltak for funksjonshemmede Øremerket statstilskudd ressurskrevende brukere vil bli ca 1,9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette henger sammen med en strengere fortolkning av regelverket. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres tilsvarende. Sosialkontoret Merutgiftene er i hovedsak knyttet til barnebolig 0,6 mill. kroner, utgifter knyttet til rusmisbrukere 0,7 mill. kroner og utgifter knyttet til barneverntjenesten 2,7 mill. kroner. Andre områder som økonomisk sosialhjelp og flyktningtjenester viser betydelige mindreutgifter. Samlet overskridelse ved årsslutt antas å bli 2,0 mill. kroner. Rådmannen vil i denne omgang justere budsjettet med 1,0 mill. kroner og foreslår en gjennomgang av barneverntjenesten for å vurdere utgiftene. Denne fremlegges i forbindelse med 2. kvartal. Byingeniøren Budsjetterte inntekter for vannverk Frei er lagt inn to ganger. Dette medfører at inntekter for vann må justeres ned fra 12,6 mill. kroner til 11,2 mill. kroner. INVESTERING Mill. kr Års- Regnskap

6 Side 6 av 40 budsjett Investeringer 102,6 28,3 Utlån, kjøp aksjer 56,5 0,1 Avdrag og renter utlån 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov 159,1 28,5 Finansiert slik: Bruk av lån* 153,5 0,1 Salg av anleggsmidler 1,6 1,7 Tilskudd og refusjoner 0 0 Mottatte avdrag og aksjesalg 0 0,4 Andre inntekter 4,0 0,2 Sum ekstern finansiering 159,1 2,3 Overføres fra driften 0 0 Bruk av avsetninger 0 0 Sum finansiering 159,1 2,3 Saldo ,2 *Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Pr er i underkant av 28 % av investeringsbudsjettet brukt. Fremdrift større prosjekter. Fremdriften ved ny ungdoms- og kulturskole går som planlagt, og skoleanlegget er forutsatt ferdigstilt til fellesferien Tilleggsbevilgning vedrørende sceneløsning og lysanlegg på kr fremmes i egen sak. For Atlanterhavsbadet har det vært enkelte utfordringer, både tidsmessig og økonomisk, relatert til dårlig betong i sammenføyningen til eksisterende svømmehall. Prosjektet er i rute og åpnes 17. juli Siste entreprise for Storkaiaprosjektet er nettopp igangsatt, 5 uker senere enn opprinnelig planlagt. I forhold til samlet fremdriftsplan er forsinkelsen 2 uker. Sluttdato for hovedarbeider er satt til 6. januar Ved kjøpesenterets åpning 11. november 2005 blir kjørevei og uteområder såpass ferdige at dette ikke medfører vesentlige ulemper for publikum og kjøpesenter. Til renseanlegg for vann Farvefjerningsanlegg - har kommunen i perioden satt av 13,2 mill. kroner. I tillegg skal Frei betale ca 20 % av utbyggingskostnadene. Forprosjektet for utbyggingen angir en ny foreløpig kostnadsramme for Kristiansund kommune på 15,1 mill. kroner. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettet for Anleggsarbeidene forventes oppstartet like etter sommerferien og ventes ferdigstilt i første halvdel av I økonomiplanen er det er avsatt 85,3 mill. kroner til Atlanterhavstunnelen. Prosjektet forventes å bli behandlet i Samferdselsdepartementet i august Planlagt oppstart er juni 2006 med ferdigstillelse oktober 2008.

7 Side 7 av 40 Ubrukte investeringsbevilgninger pr utgjør ca. 147 mill. kroner. I tillegg kommer ca. 70 mill. kroner ubrukt fra tidligere år. Effektivisering- og innsparingstiltak økonomiplan Vedlagt ligger en liste over samtlige effektiviserings- og innsparingstiltakene som er vedtatt i forbindelse med budsjettet og økonomiplan og status for disse. Her er en oversikt over noen tiltak som er blitt endret, eller som effekten avviker fra vedtaket. Det vil ikke bli gjennomført en fysisk samordning av lønnsfunksjonen med økonomi. Vedtatt innsparing vil allikevel oppnås. Besparelsen i kommunens sentrale ledelse vil oppnås, ved at en stilling som spesialkonsulent ved utviklingsseksjonen er frigjort ved naturlig avgang. Besparelse vedrørende feriepenger til langtidssykemeldte ser ut til å være budsjettert kroner for høyt. Reduksjon 1 årsverk innen barnehageområde er erstattet med merinntak av barn, uten økning i antall voksne. Enkelte tiltak innenfor sosiale tjenester viser seg vanskelig å gjennomføre. Samlet reduksjon på 6,5 årsverk på rammeområde 64 - Bygg og eiendom, inneholder 2 årsverk som også er tatt med under grunnskolen. Dette medfører at innsparingseffekten må reduseres tilsvarende. Ut over disse punktene går effektiviserings- /innsparingstiltakene som forventet. Status verbalforslag vedtatt i budsjettet for Bystyret ber om at all kommunal innfordring (unntatt skatteinnfordring) konkurranseutsettes snarest mulig og ber samtidig rådmannen gå gjennom alle kommunale virksomheter med sikte på å legge fram for driftsutvalget en oversikt over hvilke oppgaver kommunen har tatt på seg som kan konkurranseutsettes og hvilke oppgaver som bør konkurranseutsettes. I forbindelse med den politiske behandlingen av økonomiplanen la rådmannen frem et notat om den kommunale innfordringen. Beregninger viste at det ville bli et økonomisk tap å sette innfordringen bort siden de gebyrer kommunen mottar dekker mer enn kostnadene ved innfordringen. Notatet er vedlagt saken. Bortsetting av innfordringen til inkassobyrå vil gi en dyrere innfordring for klientene ved at byråene i tillegg til gebyrene også beregner salær. I tillegg har kommunen under høringen om skatteinnfordring uttalt seg positivt om at skatteinnfordring fortsatt skal være kommunal. Bortsetting av kommunal innfordring som ikke innfordres som skatt vil svekke innfordringsmiljøet og vil gå ut over skatteinnfordringen. Rådmannen arbeider for å fremskaffe en oversikt over aktiviteter som ikke kan konkurranseutsettes. Videre vil en undersøke hva som er konkurranseutsatt i andre kommuner og hvilke erfaringer man har om dette. Med bakgrunn i dette vil rådmannen innen sommerferien legge frem en oversikt over aktiviteter som bør konkurranseutsettes. Kommunal innfordring vil også bli vurdert i denne sammenhengen. 2. Kristiansund kommune vil fortssatt være en betydelig eier i Nordmøre Energiverk og vil medvirke til at det lokale eierskapet opprettholdes på 51 %. Det er på denne

8 Side 8 av 40 bakgrunn ikke aktuelt å innlede noen prosess med sikte på nedsalg av kommunens aksjepost. Tatt til etterretning. 3. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering om det er mulig å samordne den utadrettede parkvirksomhet, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikeholdet av byens gravlunder. Saken er under utredning og vil bli lagt frem før sommerferien. 4. Rådmannen bes utrede om det foreligger et realistisk innsparingspotensiale ved tilsetting av egen kommuneadvokat. Uredningen bes m.a. avklare: - de utgifter som benyttes til ulike advokattjenester i virksomhetene - de erfaringer som foreligger med egen kommuneadvokat i et utvalg kommuner - de rekrutteringsmuligheter som foreligger. Saken er under utredning og vil bli lagt frem før sommerferien. Status verbalforslag oversendt driftsutvalget. 1. Bystyret ber rådmannen snarest legge frem sak med forslag til gjennomgang av kommunens kapital med sikte på best mulig forvaltning og avkastning. Bystyret forutsetter at det nyttes ekstern kompetanse i dette arbeidet. Endelig sak med forslag til tiltak for å bedre kapitalavkastningen legges frem til Bystyret innen Kristiansund kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet i grunnskolen. 3. Bystyret ber administrasjonen utrede en overføring av kommunale barnehager og barneparker til et kommunalt aksjeselskap. Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet. Det kommunale aksjeselskapet bør få tilskudd på lik linje med private barnehager. Tiltaket legges frem for politisk behandling i forbindelse med Budsjett Kristiansund kommune har vedtatt en barnehagebygging. Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med de private barnehagene for å kartlegge deres mulighet til å bidra til barnehage utbyggingen i Kristiansund. Private Barnehagers Landsforbund kontaktes også med tanke på å kartlegge om det finnes private aktører innen barnehagefeltet som kan bidra til barnehageutbyggingen i Kristiansund. 5. Bystyret ber administrasjonen starte prosessen med å innføre brukervalg av hjemmehjelp i Kristiansund kommune. 6. Bystyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak, bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i mer enn 5 år. Disse verbalforslagene vil bli lagt frem i driftsutvalget før sommerferien. Sammendrag Rådmannen vurderer driften etter 1. kvartal til å være i balanse. Det er likevel usikkerhet vedr. sentrale økonomiske størrelser som skatteinngang, premieavvik pensjon og MVA-kompensasjon investeringer.

9 Side 9 av 40 Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor budsjettrammen resten av året slik man gjorde i Rådmannen foreslår noen budsjettjusteringer for å rette opp feil og styrke budsjettet på enkelte punkt. Budsjettjusteringene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende i n n s t i l l i n g 1. Rådmannens redegjørelse for 1. kvartal 2005 tas til etterretning. 2. Virksomhetslederne må overholde sine budsjetter. Om nødvendig gjøres endringer i driften/aktiviteten. 3. Følgende budsjettendringer foretas: Millioner kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 12 Sentraladministrasjon 0,6 IKT 19 Felles avsetninger 0,7 Feriepenger til langtidssykemeldte 34 Sosiale tjenester 1,0 Styrking barnevern 36 Tiltak for funksjonshemmede 1,9 Redusert statstilskudd 60 Byingeniøren 1,4 Feilbudsjettering inntekt vannverk 64 Bygg og eiendom 0,6 Feilbudsjettering vaktmestere 70 Skatt og rammetilskudd 0,7 Reduserte avsetninger til disposisjonsfond 70 Skatt og rammetilskudd 5,5 Bruk av disposisjonsfond SALDERING 6,2 6,2 Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

10

11 STATUS TILTAK SOM SKAL GJENNOMFØRES IFM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Forklaring: Vanlig skrift: Rådmannens forslag inkl korrigeringer av bystyret Kursiv skrift: Tiltak innlagt av bystyret Kursiv/uthevet skrift: Balanseringsprosjektet Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 10 Politisk styring 1001 Reduserte kostnader politisk styring Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet Sentral administrasjon 1250 Reduksjon økonomifaglig kompetanse Iverksatt 1213 Overingeniørstilling Utviklingsseksjonen Iverksatt 1220 Samordning av lønnsfunksjonen Det skjer ingen fysisk samordning. Besparelsene skjer ved naturlig avgang og frivillig oppsigelse av deler av stilling Endring av kommunens sentrale ledelse Delvis gjennomført. Frivillig avgang ved utviklingsseksjonen gir en innsparing på ,- i ,5 årsverk i Utviklingsseksjonen rettet mot arbeidsområde helse- og sosial bortfaller 0, Ikke iverksatt (kan kombineres med helserådgiver) Reduksjon driftsutgifter Utviklingsseksjonen Iverksatt

12 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 1212 Ett årsverk i Utviklingsseksjonen Tiltaket iverksatt. Reduksjoner skjer på rammeområde 23. rettet mot arbeidsområde skole/ kultur/ barnehage bortfaller og overføres rammeområde 23 Barnehager der besparelsen tas Innsparing 50% stilling P%Oseksjonen 0, Iverksatt 1220 Elektronisk lønnslipper Delvis iverksatt. Ønskelig effekt kan ikke oppnås foreløpig. Dette vil det bli arbeidet videre med Sanering av system for tidsregistrering, Maritech Anbudsrunde er gjennomført, men ga ikke forventet effekt. Skal ha en ny gjennomgang i løpet av høsten Effektivisering av lønnsarbeidet Iverksatt 1220 Elektroniske søknader på stillinger Tiltaket iverksatt 1220 Kontorutgifter Personal- og org. seksj Iverksatt 1222 Overtid IKT- avd Iverksatt 1222 Reduksjon brukerstøtteavtaler IKT Iverksatt 1222 Opplæring IKT Iverksatt 1223 Reduksjon frikjøp tillitsvalgte Ikke realistisk Redusert annonsering Iverksatt 1260 Reduksjon kontorutgifter/ Iverksatt inventar/annonsering Servicekontor Samlet innsparing rammeområdet Premieavvik 17 Redusere prognose fra 5 til 4 mill. kroner Iverksatt

13 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status Samlet innsparing rammeområdet Felles avsetninger 19 Redusert forsikringspremie Iverksatt 19 Besparelse i sykefraværprosjekt (redusert utgift) Kontinuerlig oppfølging av IA-avtalen. Effekten av dette tiltakene er vanskelig å beregne. Det totale sykefraværet viser en betydelig nedgang. 19 Feriepenger til sykemeldte Etter en nærmere vurdering vil dette tiltaket kun gi en effekt 19 Valg av rimeligere skjermer til PC er Samlet innsparing rammeområdet Grunnskole Reduksjon av rammetimetall Er i rute * Reduksjon i rammetimer Iverksatt 2110 Økt foreldrebetaling SFO Iverksatt 2150 Samlet innsparing rammeområdet Annen opplæring 2200 Reduksjon av rammetimetallet 0, Iverksettes 1/ Reduksjon 2 rammetimer ved KO Iverksatt på ca kr Dette er et tiltak som er vanskelig å hente effekt fra. Det er den enkelte virksomhet som disponerer pengene, og derfor styres ikke disse sentralt.

14 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 2210 Regulering av antall årsverk i Iverksatt forhold til deltakere 2220 Lærersamarbeid med videregående Iverksettes fra 1/8 skole. Endres pr hvert år. Omfanget økte mer enn normalt fra og det ser ut til å fortsette videre Elevavgift ved musikk- og Iverksatt kulturskolen - økning av betalingssatsene 2220 Instrumentleie ved musikk- og Iverksatt kulturskolen Samlet innsparing rammeområdet 0, Barnehage 2300 Reduksjon av kroner på lønnsbudsjettet (inklusiv trygd og pensjon) for å slå sammen kommunale barnehager til en virksomhet med en leder. Innsparingen er ført på sentraladministrasjonen. 23 Reduksjon 1 årsverk administrasjon og/eller assistent Iverksatt 23 4 uker betalingsfri i barnehage Iverksatt 23 Nye priser deltidsplasser Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet Dette vil bli løst med merinntak av barn, uten økt antall voksne. Dermed merinntekter foreldrebetaling og statstilskudd.

15 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 24 Bibliotek 2400 Reduksjon av vikarbudsjettet og Iverksatt ekstrahjelp, samt redusert innkjøp av bøker, tidsskrifter og aviser Samlet innsparing rammeområdet Kultur og idrett 250 Reduksjon av en stilling innen barne Iverksatt og ungdomsarbeid. Reduksjon av tilskudd til lag og organisasjoner 250 Reduksjon 1 årsverk kultur Vil bli avklart i nærmeste framtid. Innsparingsmål vil bli nådd. 250 Reduserte personalkostnader i Iverksatt kulturavdelingen 250 Oppgradering og økte Iverksatt aktiviteter i K-forum 252 ENØK Er i rute 252 ENØK Er i rute 252 Leie jobbtorget til arbeidsoppdrag Er i rute 252 Redusert papirbruk ved Er i rute solariumsavd. 252 Effektivisering av maskinpark og Er i rute arbeidsmetoder ved Atlanten idrettspark 252 Vedlikehold maskiner Er i rute

16 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status Samlet innsparing rammeområdet Pleie og omsorg felles 3010 Reduksjon stilling Iverksatt fra 1/ Kutt avsatte midler betaling til Iverksatt fra 1/1 Helseforetaket for ferdigbehandlede pasienter 3013 Reduksjon vedlikehold Iverksatt fra 1/ Reduksjon innkjøp av hjelpemidler, Iverksatt driftsutstyr mv Som en følge av innsparingsforslag for andre rammeområder - Overføring tildelingsansvar for nye områder til Tildelingstjenesten. Eks: Rehabilitering Hjemmesykepleie Korttidsopphold psykiatrisk botilbud 3050 Bli en kommersiell aktør i marked for Arbeides med 3012 kjøkken, catering og vaskeri Samlet innsparing rammeområdet Sykehjem 313* Økt vederlag for dag opphold ved Iverksatt Rokilde sykehjem Samlet innsparing rammeområdet

17 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 32 Hjemmetjenestene D1-D Reduksjon hjemmehjelpstillinger Iverksatt Reduksjon hjemmehjelpstillinger Iverksatt * Økning av egenbetaling Iverksatt hjemmetjenester 323* Reduksjon 20% stilling renholder 0, Iverksatt Bergan boligfellesskap Samlet innsparing rammeområdet 4, Helsetjenesten årsverk reduksjon rehabilitering Iverksatt 3344 Eldresenteret opprettholdes, men reduseres noe fra * Effektivisering av transport til/ fra Iverksatt dag plass ved Barmanhaugen Rehab. avd. 33* Endring av stilling som Iverksatt sjeffysioterapeut til 50 % kurativ virksomhet 33* Justering av takster på helsetjenester Iverksatt

18 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 33* Treningsgruppe rettet mot eldre Iverksatt (Rehab. tjenesten Ergo- og fysioterapeuter) 33* Økt betaling for dagpasienter på Iverksatt rehabiliteringsavdelingen Samlet innsparing rammeområdet Sosialkontoret 3400 Reduksjon 3 årsverk (ikke barnevern) Oppsigelse leiebil Gjennomført 3400 Kutt overtid Gjennomført 3400 Omdisponering av eventuelt vakant stilling brukes til å leie inn lege/psykolog tjenester for utredning mot statlige trygdeytelser Ytterligere innstramming på særskilte tilleggsytelser; Tannbeh., etablering & nødhjelp Gjennomført i enkeltsaker. Med de stillingskutt som er foretatt, er disse stillingene ikke tilstede Gjennomført 3400 Redusert åpningstid Så langt ikke gjennomført 3400 Omorganisering av kontrollfunksjoner/ urinprøvetaking ved Vågebakken Driftssamarbeid med lege Redusert oppfølging av personer i institusjon (ansvarsgrupper, m.v.) 3400 Redusert tilbud om støtte og avlastningstiltak Formelt sett gjennomført fra Effekt vil komme etter hvert fra april Gjennomført Gjennomført

19 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 3400 Redusert dagtilbud knyttet til SFO Under gjennomføring og med nødvendig nedtrapping Samordnet og strukturert benyttelse Under utredning av advokattjenester 3400 Utvide samarbeidet med statlige Arbeid pågår etater med fokus på sosialhjelpsmottakeres rettigheter til statlige ytelser 3400 Strukturere kommunal tjenesteyting Arbeid pågår ved å yte tjenester i form av selvfinansierende opplæring / voksenopplæring / kurs gjennom Aetat / m.v Fokus på statlige prosjekt som gir Gjennomføres faglige muligheter og økonomiske besparelser 3402 Økte refusjonsinntekter knyttet til Gjennomføres oppfølging av rusmiddelmisbrukere ved Vågebakken Ruspolitisk handlingsplan Administreres fra utviklingsseksjonen 3405 Avvikling av flyktning-guide-prosjekt Gradvis redusert aktivitet. Kompenseres i en overgangsperiode med en deltidsstilling ved flyktningkontoret Fakturering av tolketjenester Drøftet, men ikke gjennomført i noe omfang 3405 Utleie av lokaler Kantine i 1. etg. /pauserom i 5. etg. i Trappehuset leies ut. Foreløpig ingen inntekter 3405 Reduksjon 1 årsverk Gjennomført flyktningekontoret Samlet innsparing rammeområdet

20 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 36 Tiltak for funksjonshemmende 362 Kutt stilling som miljøterapeut Iverksatt 363 Kutt stilling som miljøterapeut 0, Iverksatt Kutt stilling som hjelpepleier 0, Kutt stilling som hjelpepleier 0, Iverksatt fra 1/1 363 Kutt i driftsmidler ved Dale dagsenter Iverksatt 364 Kutt stilling som assistent 0, Iverksatt fra 1/1 36* Kutt i antall årsverk Tiltak for 0, Iverksatt funksjonshemmede Samlet innsparing rammeområdet 3, Kirkelig fellesråd 57 Redusert tilskudd Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet Byingeniøren 6010 Redusere ingeniørkapasiteten utenom Iverksatt VAR 6013 Redusere drift Hagelin Tilskudd private fortau opphører Iverksatt 6013 Brøyteberedskap boligområder Iverksatt reduseres 6013 Reasfaltering kommunale veier reduseres med ⅓ Iverksatt

21 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 6014 Vedlikehold gatelys reduseres Iverksatt 6018 Kutte strøm til tilfluktsrom Langveien Iverksatt 6019 Avgift Gassverktomta * Oppsigelse av el-abonnement for Iverksatt varmekabler ved buss-stopp Langveien ungdomsskole 60* Reduksjon i energikostnadene for Iverksatt gatelys 602* Reduksjon i rå vannsprøver fra Iverksatt Storvatnet 602* Reduksjon i sommervikarinntak på Iverksatt vannverket 601* Reduksjon i sommervikarinntaket på Iverksatt kommunal vei 602* Reduksjon i tørrstoffprøver fra Iverksatt renseanlegg avløp 602* Redusere kostnadene ved den årlige Iverksatt Ruskenaksjonen Samlet innsparing rammeområdet Bygning og oppmålingsvesen 6200 Reduksjon driftsposter Iverksatt Økte gebyrinntekter Iverksatt Reduksjon 1 årsverk Iverksettes fra 1/6. Vil forsøke å ta inn manglende innsparinger på andre områder for 2005

22 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 62 Økte inntekter - Bygningssjef Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet Eiendomsforvaltning 6416 Koordinering og effektivisering vaktmestertjeneste bygg og skoler. Antall årsverk reduseres med 30 % 6416 Øke husleiene boliger og utleiebygg 5 % 6416 Eventuelt salg av Kongens plass 1, alternativt utleie/fremleie av andre lokaler 4, To av disse stillingene ligger i innsparingene på grunnskole. Derfor vil denne innsparingen måtte justeres Iverksatt Salg 10 borettslagsleiligheter Salg andre bygg Reduksjon 2 årsverk vedlikehold I rute Samlet innsparing rammeområde 64 6, Brann og feiervesen 65 Brannordning opprettholdes, men Iverksatt fra 1/1 alternativt tiltak iverksettes 65 Inntektsøkning forebyggende OK avdeling 65 Gebyr unødig utrykning og andre Muligens stipulert noe høyt. oppdrag 65 Slokkeavtale Frei Iverksatt fra 1/1 65 Redusert vikarbruk i hovedferie OK

23 Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status Samlet innsparing rammeområde Parker og grøntanlegg 6600 Redusert drift vinter 0, I rute 66* Salg av ved I rute Samlet innsparing rammeområdet 0, Finans 70 Eiendomsskatt: ikke øk til 7 og ikke Iverksatt taktsøkning med 10% for Reduserte avsetninger Reduserte renter Vil bli oppfulgt fortløpende 70 Reduserte investeringer 2005 med 7, Iverksatt mill. kroner 70 Tilbakefør 10 mill. kroner bevilget til Iverksatt flyktningeboliger 70 Volumøkning eiendomskatt Samlet innsparing rammeområdet TOTAL INNSPARING 47,

24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2325/3419/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /53 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV - KNUT K. STARHEIM OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY LEDER I ADMINISTRASJONSUTVALGET Vi har den mottatt brev fra Knut K. Starheim som ber seg fritatt for sine politiske verv fra pga. flytting. I følge Kommunelovens 15 vil den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ tre endelig ut av dette. Ved flytting er hovedregelen at en trer endelig ut av vervet. Knut K. Starheim er i dag fast medlem av Kristiansund bystyre. Han er dessuten leder i kommunens administrasjonsutvalg. Det er inngått valgavtale med Fremskrittspartiet. I bystyret blir det automatisk opprykk på medlemslisten der alle fra plass 12 skyves en plass oppover på listen. 1. vararepresentant Jan Torske rykker opp og blir siste faste medlem i Høyres gruppe. Vararepresentantrekken forskyves tilsvarende, slik at Tore Gujord nå blir 1. vararepresentant. Når det gjelder valg til administrasjonsutvalget blir fremgangsmåten en annen. I Kommunelovens 16.3 som omhandler opprykk etter nyvalg heter det: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. I Kommunelovens 16.4 som omhandler opprykk etter nyvalg heter det: Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. På denne bakgrunn skal det velges et nytt medlem fra Høyre til administrasjonsutvalget. Det skal tas hensyn til en riktig kjønnsrepresentasjon, og av utvalgets gjenværende medlemmer er det i dag 2 kvinner og 2 menn. (Liste over administrasjonsutvalgets medlemmer følger vedlagt.) Det skal også velges ny leder i administrasjonsutvalget. Driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende

25 Side 25 av 40 forslag til VEDTAK: I henhold til kommunelovens 15 pkt. 1 fritas Knut K. Starheim for vervet som medlem av Kristiansund bystyre for resten av valgperioden Listen over medlemmer og varamedlemmer i Høyres bystyregruppe forskyves. I henhold til Kommunelovens 16 pkt. 3 velges.. som nytt fast medlem av Kristiansund administrasjonsutvalg (etter Knut K. Starheim) for resten av valgperioden I henhold til Kommunelovens 16. pkt. 4 velges som ny leder for Kristiansund administrasjonsutvalg (etter Knut K. Starheim) for resten av valgperioden Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

26 Side 26 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/650/3172/05 A20 Just Arve Ingebrigtsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /54 KRISTIANSUND KULTURSKOLE - ELEVREGLEMENT OG BETALINGSORDNING Vedlegg: Forslag til nytt elevreglement Forslag til nytt betalingsregulativ Elevreglementet for kulturskolen er av gammel dato og relativt langt, og det vil være formålstjenlig med en forenklet utgave. Samtidig foreslås det at friplassordningen bortfaller og at det blir gitt en presisering av familiemoderasjonsordningen. Friplassordning eksisterer ikke lenger i barnehager og SFO. Slike saker behandles nå av andre kommunale system. Det har også vist seg problematisk for skolens administrasjon å behandle friplassøknader fordi det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig dokumentasjon. Samtidig erfarer vi at det er lengre og lengre mellom hver friplassøknad. I inneværende skoleår har en ikke mottatt noen friplassøknader. Rådmannen slutter seg til forslaget til nytt elevreglement og ny betalingsordning for skolen og legger saken fram for driftsutvalget med følgende forslag til VEDTAK: Vedlagte forslag til elevreglement og betalingsregulativ for Kristiansund kulturskole gjøres gjeldende fra Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

27 Side 27 av 40 FORSLAG TIL NYTT ELEVREGELEMENT FOR KRISTIANSUND KULTURSKOLE 1. Søkere som får tildelt elevplass ved kulturskolen må binde seg for minst 1 skolehalvår. Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig, senest 1 måned før det skolehalvår oppsigelsen skal gjelde fra. Det må betales full elevavgift for hvert påbegynt skolehalvår. Elever som blir tildelt elevplass etter at et semester er startet, betaler fra den måned de starter. 2. Elevavgiften skal betales 1 gang i halvåret, med minst 14 dagers varsel. Elever som uten oppgitt grunn ikke betaler innen oppgitt frist, kan utestenges fra undervisningen. For lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), og ved fraflytting, reduseres elevavgiften i forhold til den tid eleven ikke har fått undervisning. Det gis familiemoderasjon i henhold til gjeldende betalingsregulativ. 3. Så langt det er mulig leier skolen ut instrumenter. Elevene må selv dekke vanlig vedlikehold som strenger og rør. Eventuelle skader på et instrument må omgående rapporteres, og eventuell reparasjon av skade som skyldes skjødesløs behandling, må leietaker betale. Dersom et instrument ikke tilbakeleveres, må leietaker betale erstatning tilsvarende pris av nytt instrument av samme kvalitet. 4. Hver elev er garantert en samlet årlig undervisningstid tilsvarende minimum 20 min pr. uke i 38 uker, fordelt på minimum 35 oppmøter. Ved lærers fravær vurderes vikarinntak i hvert enkelt tilfelle. Dersom en elev mister mer enn 4 undervisningstimer pr. halvår grunnet lærers fravær, skal elevavgiften reduseres tilsvarende. 5. Elevene skal møte presis og godt forberedt til undervisningen. Sykdom og annet fravær varsles til kulturskolens kontor eller direkte til lærer. 6. Elever som ikke overholder skolens reglement, kan utestenges fra undervisningen.

28 Side 28 av 40 FORSLAG TIL NYTT BETALINGSREGULATIV FOR KRISTIANSUND KULTURSKOLE 1. Elevavgift og instrumentleiesats fastsettes hvert år av bystyret ut fra de retningslinjer som til enhver tid er gitt av sentrale myndigheter. 2. En elev kan velge mer enn 1 elevplass. 3. For elevavgiften gis det familiemoderasjon etter følgende modell: Antall elevplasser pr. familie Samlet elevavgift for familien i % av grunnbeløpet % % % 4 eller flere 242 % Familiemoderasjon når 1 eller flere barn går i skolekorps beregnes slik: Man regner ut familiens samlede elevavgift, inklusive rabatter og trekker fra 25 % av høyeste elevavgift for et barn. 4. Kort semester: Elever som begynner inne i et semester betaler fra og med påbegynt måned.

29 Side 29 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/818/3833/05 611/U30 Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /55 FORESPØRSEL FRA RIEBER SKINN AS OM KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ FISKERIBASEN Rieber Skinn AS har i brev av bedt Kristiansund kommune om tilbud om tomt på fiskeribasen for etablering av et raffineri for behandling av importerte, animalske oljer (sel og hval) og planteoljer. Raffineriet skal eies av datterselskapet Fortuna Marine Oils AS. I tillegg ønsker bedriften forkjøpsrett på tomt for utvidelse. Kommunen har i møte med representanter for bedriften drøftet alternative lokaliseringer på fiskeribasen. Den uraffinerte oljen forutsettes losset ved kommunens industrikai ved fryseterminalen via rør i grunnen fram til raffineriet. Bedriften ønsker derfor en lokalisering opp mot denne kaia ut fra økonomiske og tekniske driftsforhold (pumpeavstander). Rådmannen har etter drøftinger med selskapet funnet å ville tilrå en tomt slik det framgår av vedlegg 1. Lokaliseringen er delvis sammenfallende med forkjøpsrettsarealet til Vartdal plastindustri, se vedlegg 2. Vartdal plastindustri har enda ikke etablert seg på tomta selskapet ervervet høsten Kommunen tok i begynnelsen av april kontakt med Vartdal og selskapet kunne da meddele at selskapet ikke ville stille seg i veien for en etablering som omsøkt. Kommunen har senere i brevs form bedt Vartdal skriftlig bekrefte at selskapet ikke vil benytte seg av sin forkjøpsrett. Kommunen har så langt ikke fått svar på dette brevet. Vartdals avtale med kommunen gir selskapet en frist på 1 måned på å tiltre sin forkjøpsrett (i dette tilfellet 6. mai). Rådmannen vil tilrå at kommunen tilbyr Rieber Skinn AS å kjøpe den tomta bedriften ønsker å etablere seg på under den forutsetning at Vartdal ikke tiltrer sin forkjøpsrett. Rieber ønsker å etablere seg i Kristiansund og fiskeribasen for å utnytte nærheten og kompetansen til Alnæs Marine Oils AS. Rådmannen vurderer Fortuna Marine Oils AS som en interessant aktør på fiskeribasen som ikke bare representerer nye arbeidsplasser og nye produkter, men som en bedrift som kan være med på å videreutvikle forsknings- og utviklingsaktiviteten ved Alnæs Marine Oils og således bidra til kompetansebaserte og framtidsrettede arbeidsplasser kommunen og regionen trenger. Forslag til VEDTAK: Driftsutvalget slutter seg til utkastet til avtale om salg av næringstomt til Rieber Skinn AS på Fiskeribasen i Kristiansund. Vedtaket er betinget av at Vartdal Plastindustri skriftlig sier fra seg forkjøpsretten eller fristen for å gjøre forkjøpsretten er utløpt. Anton Monge

30 rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

31 Side 31 av 40 Avtale mellom Kristiansund kommune og Rieber Skinn AS om overdragelse av næringsareal 1. Kristiansund kommune selger til Rieber Skinn AS et areal på ca 2,5 dekar på Kristiansund fiskeribase. Endelig areal fastsettes etter at det foretatt oppmåling. Arealet er vist på vedlagte kart datert Rieber Skinn AS skal bruke tomta til etablering av anlegg for raffinering av olje fra sel og hval og fra planteoljer. Selskapet er kjent med at tomta ligger i et område der tilvirkning av olje fra fisk krever samtykke fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund. 3. Rieber Skinn AS betaler kr 333/m 2 til kommunen for tomta. I tillegg betaler Rieber Skinn AS utgiftene til oppmåling og tinglysning og avgift for engangstilknytning for vann og avløp. Oppgjør skal finne sted innen 30 dager etter inngåelse av avtalen og skjer ved overdragelse av skjøte. 4. Dersom Rieber Skinn AS ikke har startet byggearbeidene på tomten innen ett år fra avtaleinngåelse, har kommunen rett til å kjøpe tomten tilbake for den sum selskapet har betalt for tomten og tilknytningsavgifter. 5. Kjøper skal ha forkjøpsrett til tilleggstomt slik det framgår av kart datert Frist for å gjøre bruk av forkjøpsretten settes til 2 måneder fra kjøper får forespørsel fra kommunen om slik bruk. Kjøpesummen på forkjøpsrettsarealet er det samme som for tomten som kjøpes, men reguleres med 100 % av endringene i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. 6. Ved siden av denne avtale gjelder Regler og kontraktsbestemmelser for håndgivelse og salg av kommunale tomter i Kristiansund, sist endret Tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Uløst tvist avgjøres ved voldgift med sorenskriveren ved Nordmøre tingrett som oppmann, jfr. tvistemålslovens bestemmelser. 8. Denne avtalen foreligger underskrevet i to eksemplarer hvorav partene beholder ett ekemplar hver. Kristiansund/Bergen, xx mai 2005 for Kristiansund kommune for Rieber Skinn AS

32 Side 32 av 40 Dagfinn Ripnes ordfører Knut A. Nygaard innkjøpsdirektør

33 Side 33 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 01/183/4010/ Ørnulf Michelsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /56 MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV LYSRIGG OG SCENETEPPER VED ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE. BAKGRUNN. Den nye ungdoms- og kulturskolen på Atlanten har en kombinert musikkrom-/sceneløsning. Prosjektet omfatter en heve-/senkescene foran sceneåpningen og en foldevegg mellom scenerommet og salen. Scenerommet er utstyrt som et vanlig musikkrom med lyse farger og vanlig dagligbelysning. Løsningen er god nok for ungdomsskolens bruk og øvingsbruk for kulturskolen. Til forestillinger med publikum vil det bli behov for scenetepper, lys og lysrigger. Med scenetepper menes forteppe, bakteppe, sidebein og kapper, og med lysrigg forstås heise- og opphengsarrangement for lys i scenerom og sal. Lysutstyret består av lysbord, dimmere, kabler og lyskastere. PROBLEMBESKRIVELSE. En ser nå at det er problematisk å montere fast belysning før sceneutstyret er på plass. Å montere i ettertid vil medføre ekstra kostnader. En helhetlig sceneløsning vil også være gunstig for andre skoler og arrangementer som Barnas Festuker. Et kostnadsoverslag viser at montering av sceneteppe m/kappe, trekkrør for lys, kapper, sidebein og bakteppe vil bety en kostnad på ca. kr ,- inkl. moms, mens pris for lysutstyr kan anslås til ca. kr ,-. Rådmannen mener det er viktig å sikre en helhetlig løsning som er fremdriftsmessig fornuftig, og tilrettelagt for flest mulig bruksmåter. Rådmannen vil på dette grunnlag tilrå at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til V E D T A K : 1. Bystyret bevilger kr ,- til ferdigstillelse av sceneløsning ved den nye ungdoms- og kulturskolen på Atlanten. 2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

34 Side 34 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/399/4056/ Jan Sevaldsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /57 SKATTEINNGANGEN I FEBRUAR OG MARS Skatteinngangen i februar og mars utgjorde henholdsvis 0,7 mill og 46,1 mill. kroner mot 0,8 mill og 45,8 mill. kroner i tilsvarende måneder i Hittil i år er det dermed innkommet 84,2 mill. kroner som er 2,7 mill. kroner eller 3,3 % mer enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2005 forutsetter en skatteinngang på 288,0 mill. kroner. Dette er 14,4 mill. kroner eller 5,3 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 18,8 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 306,8 mill. kroner, mens det kom inn 290,4 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 5,6 %. Ved utgangen av mars var det innkommet 85,4mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 81,5 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 4,8%. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av mars og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år. Skatteinngangen i mars i % av total/budsjett %

35 Side 35 av 40 Ved utgangen av juli var det innkommet 29,2 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 29,6 %. Forskuddstrekket har økt med 3,3 % i årets tre første måneder. Forskuddstrekket utgjør ca. 90 % av skatteingangen. For samme periode i fjor hadde vi en økning på 5,9 %. Stortinget vedtok i fjor at en andel av selskapsskatten skal tilbakeføres til kommunene. Kristiansund kommune har i budsjettert med 12,3 mill. i tilbakeført selskapsskatt. Tilbakeføringen av selskapsskatten vil i 2005 og 2006, komme i form av rammetilskudd, og fra 2007 som en del av skatten. Ved utgangen av mars hadde skatteinngangen til landets kommuner økt med 4,3 % i forhold til samme tid i fjor. Kristiansund hadde for samme periode en økning på 3,3 %. Rådmannen foreslår at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av mars tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

36 ÅR: 2005 MÅNED: Mars SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 5,3 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 5,6 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,8 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 27,8 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 28,1 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/9 TID: 23.08.2005 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer