KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/9 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING: Orientering om barnevernsamarbeidet mellom Averøy, Kristiansund og Frei (KAF-prosjektet) v/berit Roll Elgsaas SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/99 ØKONOMIRAPPORT 2. KVARTAL PS 05/100 KULTURHUSLØSNING FOR KRISTIANSUND 614 PS 05/101 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR PS 05/102 SKATTEINNGANGEN I JUNI OG JULI PS 05/103 INTENSJONSAVTALE - REGIONALT SAMARBEID MOT RUS. F60 PS 05/104 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER REFERANSE PS 05/105 BEVARING AV ARKIVER ETTER NÆRINGSLIV, LAG- OG ORGANISASJONER OG PRIVATPERSONER I MØRE OG ROMSDAL 063

2 Side 2 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1430/8693/ Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /99 ØKONOMIRAPPORT 2. KVARTAL Økonomreglementet for Kristiansund kommune pkt 4.1 regulerer rapporteringen til bystyret gjennom året. Bystyret skal behandle kvartalsrapporten for 2. kvartal innen 1. september. Det skal i første rekke rapporteres avvik i forhold til budsjett og tjenesteproduksjon med eventuelle forslag til tiltak og justeringer. Sammendrag Rådmannen vurderer driften etter 2. kvartal til å være i balanse. Det er likevel usikkerhet knyttet til sentrale økonomiske størrelser som skatteinngang, premieavvik pensjon og Mva-kompensasjon investeringer. Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor budsjettrammen resten av året. Rådmannen foreslår noen budsjettjusteringer for å dekke opp manglende budsjett for OU-tilskudd til KS, styrke budsjettet til sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget, svikt i tilskudd ressurskrevende brukere, økte utgifter til barnevern og 2 assistentstillinger i grunnskolen. Budsjettendringene finansieres ved bruk av 2,8 mill. kroner fra disposisjonsfond. Generelle inntekter/utgifter drift Mill. kroner Årsbudsjett Regnskap Periodisert avvik Forventet årsavvik Skatt og inntektsutjevning -319,1-143,5-11,1 Innbyggertilskudd i rammetilskuddet -96,7-66,5 4,8 Andre generelle inntekter -57,9-24,0 5,2 Sum frie disponible inntekter -473,7-234,1-1,1 0 Renteutgifter 22,2 7,2-1,4 Avdrag på lån 21,9 11,0 7,2 Renteinntekter -5,4-1,8 1,3 Aksjeutbytte -5,2-4,7 4,0 Netto finansutgifter 33,5 11,7 11,0 0 Avsetning til fond Bruk av fond -6,3-1,8 1,8 Overf. til invest.regnskap 0,1 0 0 Bruk tidligere overskudd Sum avsetninger netto -6,1-1,8 1,9 0 Til fordeling på rammeområdene 445,7 222,3-3,4 Fordelt på rammeområdene/regnskap 445,7 198,7 15,2 Saldo pr ,5 11,8 0

3 Side 3 av 29 Periodisering. I tabellen er det lagt inn en kolonne Periodisert avvik pr Denne fremkommer ved å periodisere budsjettet 2005 med bakgrunn i den månedsvise utgiftsfordelingen i 2004 og så trekke i fra forbruket pr Negative avvik kan indikere at forbruket så langt i året er for høyt, og at forbruket for resterende måneder må reduseres for å oppnå balanse på årsbasis. Dette er til hjelp for virksomhetene. Skatt, rammetilskudd. Skatteinngangen på landsbasis ved utgangen av juni er 4,2 % høyere enn på samme tid i fjor. Statsbudsjettets forutsetning er en vekst på 2,9 % på årsbasis. Kristiansund hadde en økning på 5,2 % inklusiv inntektsutjevning i samme periode. Det er budsjettert med økt skatt og inntektsutjevning på 5,6 %. Skatteinngangen for Kristiansund kommune ligger på 86,8 % av landsgjennomsnittet ved utgangen av juni. Med inntektsutjevningen ligger vi på 93,8 %. Det forventes ikke avvik på årsbasis. Restanser i skatteregnskapet pr Mill. kr 2005 Restskatter 27,6 Resterende skatt (AS o.l.) 0,8 Forskuddstrekk 0,2 Sum restanser skatt 28,6 Arbeidsgiveravgift 2,8 Sum 31,4 Ca. 3,5 mill. kr av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav anses som uerholdelig. Andre store restskatter, ca. 12,5 mill. kroner, er fastsatt ved skjønnsligninger og anses også for en stor del som uerholdelige. Bemanningssituasjonen (studiepermisjon) har gjort at restansene har økt siste året. Nærmere oversikt over skatteregnskapet er gitt i halvårsregnskapet for 1. halvår Renter på lån Kommunens lånegjeld utgjorde 761 mill. kroner pr % av lånegjelden hadde en gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Andelen er sunket fra 50 % i 1. kvartal. Dette skyldes at 2 lån nå har mindre enn 1 år igjen til renteregulering i forhold til 1. kvartal. Det vil bli foretatt nytt låneopptak og konvertering fra kort til lang rentebinding for deler av lånemassen i løpet av 3. kvartal. Gjennomsnittlig rente for kommunens lån var 3,13 % pr Det ventes ikke avvik på årsbasis i forhold til budsjettet. Avkastning av bankinnskudd og fond Summen av ordinære bankinnskudd og skattetrekk har gjennomsnittlig vært 55 mill. kroner i årets 6 første måneder. Det er opptjent drøyt 0,5 mill. kroner i renter. Dette tilsvarer en rente på 1,9 % p.a. Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet er plassert i 4 pengemarkedsfond. I begynnelsen av mars 2005 ble det satt inn 12 mill. kroner i hvert av fondene, totalt 48 mill. kroner. Dette var overskuddslikviditet etter låneopptak på 80 mill. kroner. I begynnelsen av juni ble det foretatt uttak av 8 mill. kroner i hvert av fondene, totalt 32 mill. kroner.

4 Side 4 av 29 Fondsplasseringer. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastn. Fond i % p.a. KLP Pengemarked 25,73 30,02 1,78 PLUSS Likviditet 25,71 29,99 1,75 SKAGEN Høyrente Institusjon 25,82 30,14 2,01 Storebrand Likviditet 25,77 30,08 1,97 Totalt 103,03 120,23 1,88 Samlet er det budsjettert med 3,6 mill. kroner i inntektsrenter for Dette gjelder renter av bankinnskudd, fond samt forsinkelsesrenter. Det ventes ingen avvik i forhold til budsjettet. Aksjeutbytte Det er budsjettert med 5,2 mill. kroner i aksjeutbytte for Så langt er det kommet inn knapt 4,7 mill. fra NEAS. Aksjeutbytte fra Vikan Eiendom AS antas å bi utbetalt med minst 0,5 mill. kroner i 2. halvår, slik at budsjettets forutsetning blir oppfylt. Virksomhetenes resultatforventninger er basert på en årsprognose med utgangspunkt i regnskap pr og anslåtte utgifter/inntekter for resten av året. HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser På de fleste områder har vi i dag rutiner for årlige HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser. Den enkelte virksomhet som har gjennomført slike undersøkelser, har tatt dette med i sin rapport. Vi vil bruke tiden frem mot neste kvartalsrapport på å systematisere informasjonen, slik at den kan tas med som et fast punkt i kvartalsrapporten. Henviser derfor til rapportene for den enkelte virksomhet, som ligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg. Sykefravær Sykefraværet 2. kvartal 2005 var på 8,9%. Sykefraværet beregnes nå maskinelt. En manuell beregning for tilsvarende periode i 2004 gir et fravær på 9,9%. Satsingsområder for å redusere sykefraværet i den enkelte virksomhet er tett og systematisk oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tidligere avklaring av langtidssykmeldte tett samarbeid med trygdeetatens arbeidslivssenter i vanskelige enkeltsaker fokus på arbeidsmiljøet i den enkelte virksomhet (risikovurderinger, trivselstiltak, sykefravær/hms som tema på personalmøter) Med bakgrunn i disse tallene har kommunen oppnådd målsettingen om 20% reduksjon av sykefraværet jf. avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått 8. mars Tiltakene følges videre opp. Kommunesammenslåing Prosjektleder tiltrådte i full stilling 1. juni. Flere arbeidsgrupper er nedsatt for å forberede sammenslåingen deriblant en administrativ styringsgruppe og en partssammensatt administrativ prosjektgruppe. Det er satt opp et foreløpig bruttobudsjett på 80 mill. kroner for å dekke utgiftene til sammenslåingen hvorav 50 mill. kroner er ment å gå til ombygging av det gamle sykehjemmet til administrasjonsbygg.

5 Side 5 av 29 Siden kommunene i henhold til inndelingsloven må dekke en del av utgiftene til sammenslåingen selv, ble det søkt om et tilskudd på 60 mill kroner. I tillegg ble det søkt om 16,6 mill kroner til infrastrukturtiltak hovedsakelig veier. Denne søknaden var begrunnet i et muntlig løfte fra statsråden i forbindelse med forberedelsene til folkeavstemmingene. Departementet har bevilget 28 mill kroner til dekning av ovennevnte utgifter hvorav 15,9 mill. kroner til infrastrukturtiltak. DRIFT RAMMEOMRÅDENE Rapportene fra virksomhetene ligger som ikke mangfoldiggjorte vedlegg i saksmappen. Sammen drag rammeområdene. Rammeområde Budsjett Regnskap Periodisert avvik Forventet avvik virksom-hetenes vurdering Merknad POLITISK STYRING 7,3 2,8 0,4-0,2 Sekretariat for kontrollutvalget 12 SENTRALADMINISTRASJONEN 36,4 16,7 0,2-0,6 OU-midler og endret balansering ledergruppen 15 SAMMENSLÅING KRISTIANSUND OG 0 0,2-0,2 FREI 17 PREMIEAVVIK 4, FELLES MVA-KOMPENSASJON -33,6-13,8 4,8 19 FELLES AVSETNINGER 9,8-2,0 2,0 20 PP-TJENESTEN 3,2 1,1 0,3 21 GRUNNSKOLER 105,0 46,3-1,5-0,4 2 assistenter spesialpedagogikkt 22 ANNEN OPPLÆRING 12,5 6,6-0,7 23 BARNEHAGER 4,9-1,6 2,2 24 BIBLIOTEK 3,7 1,7-0,2 25 KULTUR OG IDRETT 16,7 8,6-0,3 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 1,2 1,0-0,1 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG 16,6 6,7-0,3-0,2 OMSORG 31 SYKEHJEM 59,8 27,5-0,5 32 HJEMMETJENESTER 45,3 23,6-1,7 33 HELSETJENESTER 27,5 13,7-0,6 34 SOSIALE TJENESTER 54,6 28,7-1,9-1,5 36 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 48,8 26,0-1,4-0,7 Red. tilskudd ressurskrevende brukere 48 KRISTIANSUND HAVNEVESEN 1, SUNDBÅTVESENET 0,9 0,6-0,2 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,8 3,6-0,1 60 BYINGENIØR -10,5-5,6-5, BYGNING- OG OPPMÅLINGSVESEN 3,5 1,3 0,2 64 EIENDOMSFORVALTNING 3,6-1,5 1,6 65 BRANN- OG FEIERVESEN 11,4 5,4 1,0 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,6 1,2 0,1 SUM RAMMEOMRÅDENE 445,2 198,8-2,8-3,6 Diverse omfordelinger mellom rammeområder og virksomheter For å oppnå en mest mulig riktig utgiftsfordeling ble det foretatt en budsjettmessig omfordeling mellom rammeområder av utgifter til sykevikarer og refusjon sykelønn i 1. kvartal. Omfordelingen viser seg å slå uheldig ut for enkelte små virksomheter. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2006, vil det i samarbeide med virksomhetene bli arbeidet med eventuelt å finne bedre løsninger. Kompensasjon for merverdiavgift Det er budsjettert med 40,2 mill. kroner fordelt med 16,2 mill. kroner som kompensasjon for driftsutgifter og 24,0 mill. kroner for investeringer.

6 Side 6 av 29 Pr er inntektsført 20,3 mill. kroner i regnskapet, fordelt med 6,5 mill. kroner for drift og 13,8 mill. kroner for investering. I regnskapet for 2004 fikk vi økt mva-kompensasjon for investering på ca 6,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette hang sammen med etterslep og vil ikke påvirke den totale mvakompensasjonen for investeringene i år. Det er usikkerhet forbundet med beregningen når det gjelder investeringer, da den er avhengig av fremdriften i prosjektene. Siden Atlanten kultur- og ungdomsskole, Atlanterhavsbadet og Storkaia blir fullført i 2005 er usikkerheten redusert. Kompensasjonsordningen ble vurdert i Kommuneproposisjonen i mai, og resultatet tilsier foreløpig ingen endring. Politisk styring Sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget er nå avklart. Men på grunn av at det vil ta tid før stillingene er besatt, vil det fortsatt måtte leies inn sekretærhjelp for utvalget. Dette vil medføre en overskridelse på i 2005 som er Kristiansund sin andel. Sentraladministrasjonen Reduksjon av 1 årsverk i sentral ledelse er endret til reduksjon av ett årsverk ved utviklingsseksjonen. Dette gir en redusert besparelse på i forhold til tiltaket. Kommunens utgifter til OU-midler (opplærings- og utviklingsmidler) til KS er uteglemt i budsjettet. Dette utgjør kr for Grunnskolen m.m. De tre siste årene har behovet for spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen økt i følge sakkyndige vurderinger fra PPT. Det er økning i behov for ressurser både til spesialundervisning og assistenter. Dette gjenspeiles i at antall saker hvor foresatte har fått medhold hos Fylkesmannen har økt de to siste årene. Skoleadministrasjonen og rektorene har gjennom omdisponering / omfordeling forsøkt å finne ressurser for å imøtekomme behovet etter medholdsakene. Etter at omdisponeringene er foretatt for kommende skoleår står vi med et uløst behov på 2 assistentstillinger. Innfrielsesprosenten vil fortsatt være lav. Ut over dette ser det ut til å gå i balanse ved årsslutt. Sosialkontoret. Merutgiftene er i hovedsak knyttet til avlastningsavdelingen/barnebolig 0,9 mill. kroner, utgifter knyttet til rusmisbrukere 0,7 mill. kroner og utgifter knyttet til barneverntjenesten 2,2 mill. kroner. Barneverntjenesten ble i forbindelse med økonomirapport 1. kvartal styrket med kr 1,0 mill. kroner. Andre områder som økonomisk sosialhjelp viser 0,8 mill. kroner i mindreutgifter og flyktningtjenester 1,2 mill kroner. Samlet overskridelse ved årsslutt antas å bli på 0,9 mill. kroner. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med 0,9 mill. kroner innen barneverntjenesten. Det vises til kommentarer i eget notat for dette tjenesteområdet. Tiltakene for funksjonshemmede. Budsjettet for øremerket statstilskudd ressurskrevende brukere ble i økonomirapport 1. kvartal redusert med 1,9 mill. kroner. Endelig beregning fra viser at kommunen mottar ytterligere

7 Side 7 av kroner mindre enn forutsatt. Mindreinntekten henger sammen med strengere fortolkning av regelverket og reduserte utgifter. Det ble i mai etablert et heldøgns botilbud til en ny bruker innen tiltakene for funksjonshemmede. En vil komme tilbake til konsekvenser i forbindelse med økonomirapport 3. kvartal. Byingeniøren På avløp vil vi få en inntektssvikt på anslagsvis kr på årsbasis. Årsaken er mindre utfakturerte m3 enn budsjettert for driftsåret Avregning for driftsåret 2004 for bygg med vannmåler ble regnskapsført i 1. halvår 2005 og påvirker derfor årets regnskap. Dette er forhold som er vanskelig å forutse. Trenden med redusert forbruk må tas omsyn til i forbindelse med kommende økonomiplan. INVESTERING Mill. kr Årsbudsjett Regnskap Investeringer 102,7 82,6 Utlån, kjøp aksjer 56,5 2,9 Avdrag og renter utlån 0 0,1 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov 159,2 85,6 Finansiert slik: Bruk av lån* 153,5 2,5 Salg av anleggsmidler 1,6 4,2 Tilskudd og refusjoner 0 0 Mottatte avdrag og aksjesalg 0 1,3 Andre inntekter 4,0 0,4 Sum ekstern finansiering 159,1 8,4 Overføres fra driften 0,1 0 Bruk av avsetninger 0 0 Sum finansiering 159,2 8,4 Saldo ,3 *Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Fremdrift store prosjekter. Prosjektene Atlanterhavsbadet og Atlanten kultur- og ungdomsskole blir tatt i bruk som planlagt. Siste entreprise for Storkaiaprosjektet er igangsatt, 5 uker senere enn opprinnelig planlagt. I forhold til samlet fremdriftsplan er forsinkelsen 2 uker. Sluttdato for hovedarbeider er satt til 6. januar Ved kjøpesenterets åpning 11. november 2005 blir kjørevei og uteområder såpass ferdige at dette ikke medfører vesentlige ulemper for publikum og kjøpesenter. Til renseanlegg for vann Fargefjerningsanlegg har kommunen i perioden satt av 13,2 mill. kroner. I tillegg skal Frei betale ca 20 % av utbyggingskostnadene. Forprosjektet for utbyggingen angir en ny foreløpig kostnadsramme for Kristiansund kommune på 15,1 mill. kroner. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettet for Anleggsarbeidene forventes oppstartet i løpet av september og ferdigstilt i første halvdel av 2006.

8 Side 8 av 29 Det gjenstår 85,3 mill. kroner til Atlanterhavstunnelen. Prosjektet forventes behandlet i Stortinget i høst. Planlagt oppstart er våren 2006 med ferdigstillelse høsten Effektivisering- og innsparingstiltak økonomiplan Vedlagt ligger en liste over samtlige effektiviserings- og innsparingstiltakene som er vedtatt i forbindelse med budsjettet og økonomiplan og status for disse. Her er en oversikt over noen tiltak som er blitt endret, eller som effekten avviker fra vedtaket. Det vil ikke bli gjennomført en fysisk samordning av lønnsfunksjonen med økonomi. Vedtatt innsparing vil allikevel oppnås. Besparelsen i kommunens sentrale ledelse vil delvis oppnås ved at en stilling som spesialkonsulent ved utviklingsseksjonen er frigjort ved naturlig avgang. Besparelse vedrørende feriepenger til langtidssykemeldte som var budsjettert kroner for høyt ble justert i 1. kvartal. Reduksjon 1 årsverk innen barnehageområde er erstattet med merinntak av barn, uten økning i bemanningen. Enkelte tiltak innenfor sosiale tjenester viser seg vanskelig å gjennomføre. Samlet reduksjon på 6,5 årsverk på rammeområde 64 Bygg og eiendom, inneholder 2 årsverk som også er tatt med under grunnskolen. Dette ble justert i 1. kvartal. Ut over disse punktene går effektiviserings- /innsparingstiltakene som forventet. Status verbalforslag vedtatt i budsjettet for Bystyret ber om at all kommunal innfordring (unntatt skatteinnfordring) konkurranseutsettes snarest mulig og ber samtidig rådmannen gå gjennom alle kommunale virksomheter med sikte på å legge fram for driftsutvalget en oversikt over hvilke oppgaver kommunen har tatt på seg som kan konkurranseutsettes og hvilke oppgaver som bør konkurranseutsettes. Oversikt over kommunal innfordring ble behandlet av bystyret 21. juni.. Rådmannen arbeider for å fremskaffe en oversikt over aktiviteter som ikke kan konkurranseutsettes. Videre vil en undersøke hva som er konkurranseutsatt i andre kommuner og hvilke erfaringer man har om dette. Med bakgrunn i dette vil rådmannen i løpet av høsten legge frem en oversikt over aktiviteter som bør konkurranseutsettes. 2. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering om det er mulig å samordne den utadrettede parkvirksomhet, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikeholdet av byens gravlunder. Saken er under utredning og vil bli lagt frem i løpet av høsten. 3. Rådmannen bes utrede om det foreligger et realistisk innsparingspotensiale ved tilsetting av egen kommuneadvokat. Uredningen bes m.a. avklare: - de utgifter som benyttes til ulike advokattjenester i virksomhetene - de erfaringer som foreligger med egen kommuneadvokat i et utvalg kommuner - de rekrutteringsmuligheter som foreligger. Saken ble behandlet i driftsutvalget 28. juni, og vil bli lagt frem for bystyret 30. august.. Status verbalforslag oversendt driftsutvalget.

9 Side 9 av Bystyret ber rådmannen snarest legge frem sak med forslag til gjennomgang av kommunens kapital med sikte på best mulig forvaltning og avkastning. Bystyret forutsetter at det nyttes ekstern kompetanse i dette arbeidet. Endelig sak med forslag til tiltak for å bedre kapitalavkastningen legges frem til Bystyret innen Kristiansund kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet i grunnskolen. 3. Bystyret ber administrasjonen utrede en overføring av kommunale barnehager og barneparker til et kommunalt aksjeselskap. Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet. Det kommunale aksjeselskapet bør få tilskudd på lik linje med private barnehager. Tiltaket legges frem for politisk behandling i forbindelse med Budsjett Kristiansund kommune har vedtatt en barnehagebygging. Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med de private barnehagene for å kartlegge deres mulighet til å bidra til barnehage utbyggingen i Kristiansund. Private Barnehagers Landsforbund kontaktes også med tanke på å kartlegge om det finnes private aktører innen barnehagefeltet som kan bidra til barnehageutbyggingen i Kristiansund. 5. Bystyret ber administrasjonen starte prosessen med å innføre brukervalg av hjemmehjelp i Kristiansund kommune. 6. Bystyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak, bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i mer enn 5 år. Disse verbalforslagene ble lagt frem i driftsutvalget 28. juni med unntak av punkt 5 som vil bli lagt frem i høst. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende I n n s t i l l i n g 1. Rådmannens redegjørelse for 2. kvartal 2005 tas til etterretning. 2. Virksomhetslederne må overholde sine budsjetter. 3. Følgende budsjettendringer foretas: Millioner kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 10 Politisk styring 0,2 Sekretær kontrollutvalget 12 Sentraladministrasjonen 0,6 OU-midler 21 Grunnskole 0,4 Assistenter til spesialpedagogiske tiltak 34 Sosiale tjenester 0,9 Styrking barnevern 36 Tiltak for funksjonshemmede 0,7 Redusert tilskudd ressurskrevende brukere 70 Skatt og rammetilskudd 2,8 Bruk av disposisjonsfond SALDERING 2,8 2,8

10 Side 10 av 29 Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen Økonomisjef

11 Side 11 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1001/8705/ Just Ingebrigtsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /100 KULTURHUSLØSNING FOR KRISTIANSUND Kristiansund Bystyre vedtok i møte 29. juni 2004 at Festiviteten og Skolegata 9 (Langveien Ungdomsskole) skulle utvikles til kulturformål for Kristiansund og at det skulle opprettes et prosjekt og nedsettes en arbeidsgruppe og en styringsgruppe som skulle utrede saken. Styringsgruppa fikk følgende sammensetning Ørnulf Michelsen Jan Karsteinsen/konstituert operasjef Dagfinn Ripnes Harald Stokke Jan Erik Larsen Annette Thomsen Anton Monge Ordfører Dagfinn Ripnes ble valgt til styringsgruppens leder Arbeidsgruppa fikk følgende sammensetning Olav Grytnes Alf Ekholm Petter Ingeberg Ingard Warvik Kjell Rasmussen (Susanne Kirk fritatt) Unni Dahl Gunn Johannesen Kulturskolen Operaen Politisk oppnevnt representant Atlanten videregående skole Politisk oppnevnt representant Politisk oppnevnt representant Administrasjon Kristiansund kommune Operaen i Kristiansund Atlanten videregående skole Paraplyrevyen Administrasjon KSU kommune Administrasjon KSU kommune Politisk oppnevnt representant men ba seg Politisk oppnevnt representant Politisk oppnevnt representant Gruppa skulle konstituere seg selv. Ingard Warvik ble valgt til arbeidsgruppas leder, med Olav Grytnes som sekretær. Forprosjektets økonomiske ramme ble satt til 1 million kroner, som var tidligere avsatte midler til investering i Festiviteten. Arbeidsgruppen fikk en tidsramme til sitt arbeid på 7 måneder, fram til mars Arbeids- og styringsgruppens mandat var å utarbeide følgende til Kristiansund Bystyre: a. et rom og funksjonsprogram med konkret plassering av aktiviteter for denne løsningen (Festiviteten/ Skolegata 9) (dimensjonering, utforming, sambruk, kommunikasjonslinjer, estetisk utforming, funksjonshemmede) for et samlet kulturliv i Kristiansund.

12 Side 12 av 29 b. finansieringsmodell for utvikling og drift av eiendommene. c. drift- og eierskapsmodell av eiendommene Arbeidsgruppen har hatt ukentlige møter siden september 2004 og har i tillegg vært på studietur til 6 andre kulturhus for å se på ulike løsningsalternativ. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i april 2005 og leverte sin sluttrapport til styringsgruppen 9. mai Rapporten hadde følgende forslag: 1 Funksjonsfordelingen mellom Festiviteten og Skolegata 9 som foreslått i arbeidsgruppas rapport vedtas som utgangspunkt for å realisere disse bygningene til en kulturhusløsning for Kristiansund 2 Det engasjeres arkitekt, som sammen med faggruppe av konsulenter (vvs, el og sanitær) utarbeider nødvendige planer og beregninger på basis av det foreliggende materialet. 3 De reguleringsmessige forholdene må avklares, spesielt gjelder dette forholdene knyttet til Skolegata 9. 4 Det opprettes et eiendomsselskap som får ansvar for bygging og forvaltning av eiendommene, og et aktivt driftsselskap for å sikre høy aktivitet og inntjening 5 Prosjektet bør realiseres så raskt som mulig Styringsgruppen har hatt 4 møter i arbeidsperioden, siste møtet ble avholdt 11. mai hvor arbeidsgruppas rapport og dens konklusjoner ble gjennomgått. Styringsgruppen sluttet seg enstemmig til rapportens konklusjon under punkt 1: Funksjonsfordelingen mellom Festiviteten og Skolegata 9 som foreslått i arbeidsgruppas rapport vedtas som utgangspunkt for å realisere disse bygningene til en kulturhusløsning for Kristiansund. De øvrige punkt i arbeidsgruppens forslag ble tatt til orientering. Arbeidsgruppens forslaget til funksjonsfordeling går i korte trekk ut på følgende: Festiviteten brukes som publikumshus med tilbud på opera, teater, revy, konserter, selskaper og banketter. Denne bruken forutsetter påbygging og innvendig og utvendig renovering/restaurering for å tilfredstille de krav slik aktivitet krever i dag. Skolegata 9 brukes som basis for lokaliteter til produksjon og skaping av kunstneriske uttrykk. Med sammenflytting av kulturinstitusjoner og andre aktive lag og organisasjoner kan det her skapes en kompetanseklynge når det gjelder nyskaping og innovasjon innenfor sektoren kultur/næring. Det foreslås også at Skolegt.9 skal inneholde en større fleksibel sal som kan brukes til kunstneriske framføringer (for eksempel teater og konserter) og banketter/konferanser Styringsgruppen vedtok i samme møte at arbeidsgruppens rapport skulle sendes ut på åpen høring med høringsfrist 24. juni Følgende skulle ligge til grunn for høringen: En arbeidsgruppe har på oppdrag fra bystyret vurdert videre utvikling av Festiviteten og Skolegata 9 (nåværende Langveien Ungdomsskole) til bruk for kulturlivet i Kristiansund. Arbeidsgruppen har lagt fram en rapport med forslag til funksjonsfordeling mellom Festiviteten og Skolegata 9 der alle mulige leietakeres behov er forsøkt ivaretatt. Vi ønsker tilbakemelding på om behovene til aktuelle lag og organisasjoner er ivaretatt i de løsninger som er skissert i rapporten.

13 Side 13 av 29 Rapporten er lagt ut på hovedsiden på I tillegg er det trykt opp et antall rapporter som kan fås ved henvendelse til Kristiansund servicekontor på Kongens Plass. Selv om fristen var på 6 uker, måtte den forlenges til 1. juli, slik at flest mulig fikk sendt inn sine kommentarer. Ved utgangen av forlenget høringsfrist var følgende uttalelser innkommet: Kom vekst Generelt positiv til prosjektet. Ønsker realisering så raskt som mulig, og ber kommunen engasjere seg aktivt for at anlegget blir utstyrt på best mulig måte. Mener også at biblioteket burde vært med i første byggetrinn. Påpeker også viktigheten av skikkelige forhold for servering i begge bygningene. Kristiansund Symfoniorkester Positiv til intensjonen i prosjektet og til selve funksjonsfordelingen og til samlokaliseringen av ulike aktører innefor kulturlivet i Kristiansund. Orkesteret mener at behovene for de frivillige organisasjonene må gjennom en grundigere analyse, spesielt når det gjelder sambruk, flerbruk og parallell aktivitet. Det påpekes en rekke konkrete forhold når det gjelder størrelser og plassering av en del lokaliteter. Orkesteret vil vente med å ta endelig standpunkt til prosjektet når det gjenstående punktet i mandatet vedr. arkitektonisk og estetisk utforming, er gjennomført. Musikkorpset Tempo Tempo er positiv til at det nå er framdrift i arbeidet med å realisere et felles kulturhus for byens allsidige kulturliv. Korpset kan tenke seg å avvikle driften av sitt eget hus og bli en del av miljøet i det nye prosjektet. Det spilles inn konkrete forslag til diverse tekniske romløsninger, bl.a et rom til bruk for styremøter og sekretariat for frivillige lag og organisasjoner. Kristiansund Dansestudio Institusjonen har ingen kommentarer til den foreslåtte løsningen i funksjonsfordeling mellom Festiviteten og Skolegata 9. Det påpekes en rekke tekniske forhold som legges ved i den videre planleggingen og tekniske utforming. Torkild Madsen (Puraudio) Har en rekke synspunkter på prosjektet, og er negativ til bruk av disse to bygningene som fremtidig kulturhusløsning. Han foreslår å bygge nytt kulturhus. Dette temaet ligger utenfor det denne høringen dreier seg om, og legges derfor til side. Synspunkter vedrørende akustiske og tekniske forhold ved ombyggingen legges ved den videre planleggingen når det gjelder den endelige tekniske utformingen av prosjektet. Støttegruppa for Norsk Forbund for utviklingshemmede/norges Handicapforbund Kristiansund og Frei Det påpekes nødvendigheten av å tilrettelegge anlegget for mennesker med funksjonshemming. Ikke bare som publikum, men også som deltakere i ulike kulturaktiviteter. De ber også om å bli representert i byggekomiteen. Dette ønsket og de tekniske forslagene legges ved som tilleggsmateriale i den videre prosessen. Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal Fylkeskonservatoren gjentar sine standpunkter fra tidligere, hvor det ideelle ønsket er å be-

14 Side 14 av 29 holde Festivitetens bygningsvolum slik det er i dag. Premissene for påbygging gitt i 1998 gjelder også i dag, og Fylkeskonservatoren vil ikke anke et vedtak om påbygging av Festiviteten slik det er skissert i den foreliggende rapporten av mai Operaen i Kristiansund Midtnorsk Musikkteater A/S Operaen i Kristiansund slutter seg til arbeidsgruppens rapport om Festiviteten og Skolegata 9 som kulturhusløsning for Kristiansund. Operaen arbeider videre med statens medvirkning til å løse operaens finansieringsbehov i prosjektet. Det påpekes også nødvendigheten av rask fremdrift i saken. Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival Institusjonen er positiv til at spørsmålet om kulturhus nå er kommet på banen. Festivalen har ingen merknader til oversikten over aktuelle bruker som lag, organisasjoner etc. som karakteriseres som en verdifull opplisting. Det påpekes at det profesjonelle musikklivet må gis prioritet. Det framførers en del kritiske spørsmål når det gjelder utformingen av Festivitetens scene og konsertpodium, og det pekes på behovet for plass til et større gjestende orkester. Dette gjelder både podiets flateinnhold så vel som volumet i salen når det gjelder akustikk. Festivalen ser muligheten i den større salen i Skolegata 9 til slikt formål. Synspunktene på teknisk utforming legges ved som vurderingsgrunnlag i den videre prosessen. Innsenderen stiller seg tvilende til om den foreslåtte funksjonsfordelingen er framtidsrettet, og vil advare mot bindende vedtak før konkret arkitektforslag med økonomisk kalkyle foreligger. Kristiansund Folkebibliotek Biblioteket er positiv til prosjektet med samlokalisering av kulturaktivitetene slik prosjektet med Festiviteten og Skolegata 9 fremstår. Her er biblioteket tenkt som en del av den totale aktiviteten, men som et andre byggetrinn. I en meget fyldig uttalelse argumenteres det for at bibliotekets virksomhet blir med i første byggetrinn. Etter de normer som nå gjelder har biblioteket alt for små lokaler i forhold til byens størrelse. Biblioteket har behov for nye lokaler så snart som mulig, og en kulturhusløsning som inkluderer nytt bibliotek vil øke attraktiviteten til kulturbygget i Skolegata 9. Biblioteket er byens mest brukte kulturtilbud med ca besøkende pr. år, og vil på dette grunnlaget, men også faglig, sterkt bidra til å skape det levende og dynamiske kultursenteret man ser for seg. Nordmøre Næringsråd Rådet uttaler at det er et godt stykke arbeid som er lagt ned i rapporten. Basert på de økonomiske realiteter i forhold til ønsker og drømmer, synes man at dette er en god løsning. Kristiansund Kulturskole Kulturskolen mener at arbeidsgruppens forslag, fordi det er så omfattende og fordi det er lagt stor vekt på en god utnyttelse av Skolegata 9, vil legge forholdene svært godt til rette for en positiv utvikling av kulturlivet i Kristiansund. Det må tilstrebes en drift som ikke skaper konflikter mellom arenaene for kunstneriske og kulturelle ytringer, og funksjonene som møte- og selskapslokaler. Det forutsettes at de tekniske løsningene i og rundt orkestergrav vil gi tilstrekkelig høyde/- dybde og tilfredsstillende instrumentplassering og kort avstand til musikergarderober. Kristiansund Storband Har ingen konkrete kommentarer til det foreliggende prosjektet.

15 Side 15 av 29 Stig H. Piel Spiller inn to konkrete forslag som bør vurderes i forbindelse med den videre planleggingen. Et utrustet kontor/møterom som stilles til disposisjon for byens foreninger og lag til styreeller administrative møter. Det opprettes et felles notearkiv for musikkorganisasjonene i Kristiansund, et arkiv som kunne vært samordnet med bibliotekets virksomhet i kultursenteret. Høyskolen i Molde Har ingen konkrete merknader til rapporten, men synes planene framstår som spennende og realistiske. Innovasjon Norge Har ingen kommentarer til det foreliggende prosjektet Oppsummering. De fleste høringsuttalelsene er positive til utredningen og kommer med konstruktive forslag som skal og må tas med i den videre saksgang. Organisasjonene ser på mulighetene med den foreslåtte løsningen og fordelene med å samle mest mulig av kulturen under samme tak. Kun en uttalelse er negativ til at Festiviteten og Skolegata 9 blir utbygd og drevet som kulturhusløsning for Kristiansund, og som ønsker alt inn i et nytt frittstående bygg. Disse synspunktene faller utenfor rammen av denne høringen, men bakgrunn for synspunktet bør tas med videre. Til prosjektet, slik arbeids- og styringsgruppen har lagt den fram for høring, er det kommet en rekke innspill som går på presiseringer av tekniske løsninger for at resultatet av det ferdige anlegget skal bli godt og funksjonelt. Disse synspunktene er det også naturlig å ta med i den videre planprosessen. Det vil også vær naturlig at det i den videre prosessen blir opprettet brukergrupper for de ulike bruksområder for å sikre en så god sluttløsning som mulig. Bibliotekets innspill er interessant, og gir en god beskrivelse av denne virksomhetens sentrale plass i et slikt aktivt senter. Spørsmålet om Biblioteket skal inn i senteret allerede i første byggetrinn bør vurderes nøye i den videre prosessen, både med tanke på utforming og økonomiske løsninger og konsekvenser. Med bakgrunn i bystyrets prosjektbeskrivelse og vedtak av 29/6-04, arbeidsgruppens prosjektrapport av , styringsgruppens vedtak av og innkomne uttalelser i den åpne høringen ber en driftsutvalget legge saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK 1. Bystyret slutter seg til forslaget i den framlagte rapport av 9. juni 2005, om utvikling og bruk av Festiviteten og Skolegata 9 som kulturhusløsning for Kristiansund. Bystyret slutter seg også til forslaget om funksjonsfordeling mellom Festiviteten og Skolegata Bystyret ber om at det innen april 2006 utarbeides forslag til tekniske og økonomiske rammer for prosjektet som utbyggingsprosjekt, dvs forprosjekt på basis av vedtatt rom og funksjonsprogram. Det skal framgå av forslaget hva som blir tilleggsareal og tilleggsinvesteringer ved at Folkebiblioteket og/ eller Nordmøre Museum eventuelt blir en del av løsningen.

16 Side 16 av Bystyret vil også innen april 2006 ha seg forelagt en sak vedrørende finansiering, driftsorganisering og driftsbudsjett for de to kulturhusene. 4. Arbeidet ledes av styringsgruppen og arbeidsgruppen som bystyret oppnevnte den 29. juni Kommunens faste byggekomite skal konsulteres ved utarbeidelse av forprosjektet. 6 Styringsgruppen kan leie inn ekstern eksperthjelp til de forskjellige delprosjektene. Kostnadene dekkes innenfor bystyrets tidligere vedtatte bevilgninger til investering og utvikling av Festiviteten. Anton Monge Rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef

17 Side 17 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1590/8575/05 Nils Birger Sagvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /101 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR INNLEDNING. Skatteregnskapet viser hva som totalt blir innfordret av skatter, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til folketrygden fra bedrifter og personlige skatteytere med skatteplikt til kommunen. I tillegg gir skatteregnskapet oversikt over samtlige restanser basert på utliknete og forhåndsutskrevne beløp. Restanser for inneværende år går ikke frem av halvårsregnskapet. Skatteregnskapet omfatter skatt og arbeidsgiveravgift som tilfaller kommunen, staten og folketrygden. Fordelingen skjer etter prosenter fastsatt av skattedirektoratet og beregnes på forskuddsstadiet. Fordelingsprosentene varierer fra kommune til kommune avhengig av inntekts- og formuesforholdene. Justeringer gjøres som følge av ligning, klagebehandling, etterligninger o.l. og har tilbakevirkende kraft. Dette kan gi uventede utslag i skatteinngangen. For 2005 er prosentene for Kristiansund: Kommunen 32,9 Staten inkl. fylkeskommunen 41,2 Folketrygden 25,9 100,0 Arbeidsgiveravgiften går i sin helhet til folketrygden. Kristiansund tilhører sone 1 hvor satsen siden 1994 har vært 14,1 %. Det ble innført endring fra for arbeidstakere som har fylt 62 år. For denne gruppen skal det benyttes en sats som ligger 4 prosentpoeng lavere. Beregningsgrunnlaget er brutto utbetalt lønn og sonen bestemmes av lønnsmottakerens skattekommune. I henhold til den nye kommunerevisorinstruksen 3-1 nr 4 skal kommunerevisor kontrollere og attestere riktigheten av halvårsregnskapene. Revisjonsberetning skal imidlertid kun avgis en gang i året. SKATTEREGNSKAPET PR

18 Side 18 av 29 Skatteregnskapet for 1. halvår 2005 viser at det er innfordret 620,7 mill. kroner i skatt og arbeidsgiveravgift. Dette er en økning på 13,7 mill kroner eller 2,2 % i forhold til 1. halvår Tabellen nedenfor viser utviklingen i noen nøkkeltall fra skatteregnskapet. Innfordret skatt økte med 2,3 % mens innfordret arbeidsgiveravgift viste en økning med 2,0 % i 1. halvår 2005 i forhold til 1. halvår HOVEDTALL FRA HALVÅRSREGNSKAP FOR SKATT MILL. KR. ÅR jun 31.des 30.jun 31.des 30.jun 31.des 30.jun 31.des Innfordret Arb.giv.avgift 107,4 105,4 103,6 103,0 106,0 106,5 108,1 Skatter 470,7 467,0 490,7 474,5 501,0 480,1 512,6 Innfordret i alt 578,1 572,4 594,3 577,5 607,0 586,6 620,7 Avskrevet Arb.giv.avgift 0,6 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 Skatter 1,0 0,6 1,9 0,3 0,6 0,9 0,3 Avskrevet i alt 1,6 1,1 2,3 0,4 0,8 1,1 0,6 Restanser Arb.giv.avgift 1,6 1,5 1,3 1,0 2,0 1,5 2,8 Skatter 25,9 36,2 23,7 33,4 27,8 37,4 32,4 Restanser 27,5 37,7 25,0 34,4 29,8 38,9 35,2 Forskuddsskatt 7,0 3,3 4,5 Restanser i alt 27,5 44,7 25,0 37,3 29,8 43,4 35,2 Herav konkurs 4,1 4,8 4,4 5,4 5,5 4,8 3,5 Restanser i % 4,8 7,7 4,2 5,9 4,9 6,6 5,6 Skatteutvalget har behandlet 23 saker i 1. halvår fikk skatten enten nedsatt eller ettergitt, mens de resterende 5 ble fastholdt. Til sammenligning ble ingen møter avholdt 1. halvår Etter endring av behandlingsrutinene er det bare saker om lemping av billighetsgrunner som skal behandles av skatteutvalget. Skatteoppkreveren har nedlagt betydelig arbeide i å gi bedre informasjon til "potensielle" søkere om hva som ligger i begrepet billighet. Saker som gjelder utgiftsføring av uerholdelige krav avgjøres av skattefogden etter forslag fra skatteoppkreveren. Tidligere ble slike saker behandlet av skatteutvalget.

19 Side 19 av 29 Restanser i % av innfordret beløp 14 12,1 12 9,8 10,5 10,1 9,4 9,5 9,8 10 8,6 8,5 8,5 8,2 7,7 7,7 8 6,8 6,5 6,1 6,4 6,2 6,6 5,9 5,6 6 4,7 4,8 4,9 4, ) "Restanseprosenten" er definert som forholdet mellom Restanser i alt og Innfordret i alt i tabellen foran og er laget for å ha et enkelt sammenligningsgrunnlag over tid. Figuren viser utviklingen i "restanseprosenten" pr og Den beregnete restanseprosent (restanser i forhold til innfordret beløp) pr er på 5,6 %. Dette er 0,7 % poeng høyere enn pr da den var 4,9 %. Sentrale myndigheter setter mål for innfordringsarbeidet. Mål og resultater for 1. halvår 2005 for Kristiansund følger av tabellen nedenfor. Skatte-avgiftsart Resultat Resultat Resultat Krav til Avvik fra i % pr i % pr i % pr resultat i oppsatte % pr. krav Restskatt ,9 83,5 79,7 86,9-7,2 Forskuddstrekk ,8 99,9 99,9 99,9 0,0 Forskuddsskatt ,9 94,8 93,4 96,5-3,1 Etterskuddsskatt ,5 98,9 98,6 98,9-0,3 Arbeidsgiveravgift ,7 99,5 99,2 99,6-0,4 Restansen har økt det siste året. Dette må i stor grad tilskrives bemanningssituasjonen (studiepermisjon). En del av skattene som utlignes fastsattes ved skjønnligninger. Disse har vist seg vanskelige eller umulige å innfordre. Skatter og avgifter som har vist seg umulig å innfordre blir avskrevet som uerholdelige etter vedtak av skattefogd eller finansdepartementet avhengig av beløpets størrelse. Tap i forbindelse med insolvente dødsbo, gjeldsordninger og konkurser i aksjeselskaper avskrives av skatteoppkreveren. I 1. halvår 2005 ble det avskrevet 0,6 mill. kroner mot 0,8 mill. kroner i 1. halvår De siste årene har det vært avskrevet lavere beløp i skatteregnskapet enn det som er fastsatt ved skjønnsligninger. Det har medført at restansene er noe høyere pr enn hva de var

20 Side 20 av 29 En del større restanser skyldes uenighet mellom skyldner og ligningsmyndigheter. Skatteoppkreveren har i slike tilfeller ikke hjemmel til tvangsinnfordring ut over å pantesikre kravene. En gir som regel utsettelse med betaling inntil saken er endelig avgjort for den omstridte delen. Årsaker til restansene kan også være konkurs, store restskatter i forhold til betalingsevnen eller at det er vanskelig å sikre og innfordre krav fordi utleggsmulighetene er begrenset. I mange tilfelle kan det ikke nedlegges påleggstrekk fordi skyldneren har krav på et visst minimum til livsopphold ARBEIDSGIVERKONTROLLEN. Skatteoppkreverne er pålagt i.h.t lov og forskrifter å gjennomføre arbeidsgiverkontroll. Den har preventiv virkning, og det gis informasjon og veiledning i forbindelse med kontrollene. Gjennom skattefogden ble det tatt initiativ til interkommunalt samarbeid for å prioritere og styrke kontrollen i distriktene. Kristiansund inviterte kommunene på Nordmøre til samarbeide om arbeidsgiverkontrollen. Det er etablert interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll mellom kommunene Kristiansund, Tustna, Smøla, Averøy, Eide, Frei og Gjemnes. Ordningen er administrert fra Kristiansund. Fra er det avsatt to årsverk til arbeidsgiverkontroll hvorav Kristiansund dekker utgiftene til vel ett årsverk. I 1. halvår 2005 ble det utført kontroll i 17 bedrifter i Kristiansund med til sammen 258 lønnstakere. I felles kontrollplan for fylket er målsetting for 2005 at det skal avholdes 39 kontroller i Kristiansund. Kontrollene medførte at skattepliktig inntekt for lønnstakere ble foreslått forhøyet med kr ,-. Grunnlag for arbeidsgiveravgift ble foreslått forhøyet med kr ,-. KONTROLLER I KRISTIANSUND År h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år Kontroller Lønnstakere Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter foreslår rådmannen at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende INNSTILLING Beretningen om skatteregnskapet for 1. halvår 2005 tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen Økonomisjef

21 Side 21 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/399/8573/ Jan Sevaldsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /102 SKATTEINNGANGEN I JUNI OG JULI 2005 Skatteinngangen i juni og juli utgjorde henholdsvis 3,4 og 36,3 mill. kroner mot 2,0 og 34,6 mill. kroner i tilsvarende måneder i Hittil i år er det dermed innkommet 176,8 mill. kroner som er 3,8 mill. kroner eller 2,2 % mer enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2005 forutsetter en skatteinngang på 288,0 mill. kroner. Dette er 14,4 mill. kroner eller 5,3 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 18,8 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 306,8 mill. kroner, mens det kom inn 290,4 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 5,6 %. Ved utgangen av juli var det innkommet 190 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 180,7 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 5,2 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av juli og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år. Skatteinngangen ved utgangen av juli i % av total/budsjett % Ved utgangen av juli var det innkommet 61,4 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 62,3 %.

22 Side 22 av 29 Forskuddstrekket har økt med 3,1 % i årets syv første måneder. Forskuddstrekket utgjør ca. 90 % av skatteingangen. For samme periode i fjor hadde vi en økning på 5,2 %. Ved utgangen av juni hadde skatteinngangen til landets kommuner økt med 4,1% i forhold til samme tid i fjor. Kristiansund hadde for samme periode en økning på 1,6 %. Rådmannen foreslår at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av juli tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

23 Side 23 av 29 ÅR: 2005 MÅNED: Juli SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 5,3 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 5,6 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 5,2 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 61,9 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 62,2 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

24 Side 24 av 29 ÅR: 2005 MÅNED: Juni SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 5,3 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 5,6 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 2,9 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 47,9 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 49,2 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

25 Side 25 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1661/6923/05 F60 Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /103 Bystyret INTENSJONSAVTALE - REGIONALT SAMARBEID MOT RUS. BAKGRUNN. Den politiske ledelse i Trondheim og Steinkjer kommuner har tatt initiativ til et nærmere samarbeid mellom bykommunene i Midt-Norge (Namsos, Levanger, Verdal, Stjørdal, Røros, Orkdal, Kristiansund, Trondheim og Steinkjer) om regionalt samarbeid mot rus. Ordførerne i de 2 kommunene innkalte bl.a. representanter fra bykommunene i regionen til et eget møte 22. april 2004 får å drøfte en felles intensjonsavtale knyttet til regionalt samarbeid mot narkotika. Også politimestrene i distriktet var representert. I utgangspunktet var samarbeidet begrenset til regionalt samarbeid mot narkotika, men i løpet av konferansen ble deltakerne enige om at samarbeidet burde omfatte alle former for rusbegrensende tiltak. Intensjonsavtalen har derfor fått navnet Regionalt samarbeid mot rus. Det ble forutsatt at intensjonsavtalen ble behandlet av bystyret i de ulike kommuner for å gi dette arbeidet politisk tyngde og kommunal forankring. HENSIKT MED INTENSJONSAVTALEN. I forslag til intensjonsavtale framkommer bl.a.: Trondheim og Steinkjer tar med dette initiativet til et bredt samarbeid mellom byene i Midt-Norge. Bekymring rundt rusbruk og narkotikaomsetning er satsingsområdet for denne intensjonsavtalen Byene i Midt-Norge kan i viktige saker med tung forankring danne en sterk allianse og et tett samarbeid som vil bety høyere kompetanse, bedre ressursutnyttelse og en samlet satsing i forhold til rusproblematikk. Det vil også være viktig å øke den politiske bevisstheten rundt arbeidet med rusproblematikken. Det er forutsatt at kommunene skal utvikle samarbeidet videre på tre nivå: 1. Være oppdatert på utviklingstrekk i regionen. 2. Utvikle felles strategier for det forebyggende arbeid tilpasset lokale forhold. 3. Arbeide for å nedfelle denne satsingen i planverket. SAMARBEIDSFORM. I intensjonsavtalen framkommer f følgende samarbeidsformer:

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 25 MØTE NR.: 07/13 TID: 28.08.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 09.02.2004 Kl. 12:00 NB Merk tidspunkt STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer