MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale."

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/19 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK I KRISTIANSUND - ORIENTERING OG DISKUSJON OM TILTAK REFERANSE 233 Q80 PS 03/20 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL Teknisk hovedutvalg i Kristiansund, den 27. Mai 2003 For leder Robert Olsen Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1266/5235/03 233/Q80 Terje Fugelsnes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Teknisk hovedutvalg /19 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK I KRISTIANSUND ORIENTERING OG DISKUSJON OM TILTAK Statens vegvesen har meddelt kommunen at de har en del midler de ønsker å benytte til trafikksikringstiltak langs riksveg 70 i Kristiansund kommune. Det er et vilkår at disse pengene blir benyttet i løpet av Dette er midler som er forbeholdt mindre tiltak, med en målsetting å utbedre ulykkesbelastede punkter langs vegnettet, samt tiltak på farlige punkter/strekninger der det er stor fare for at det kan skje trafikkulykker. Kommunen ved byingeniøren har gjennomført en befaring sammen med representanter fra vegvesenet, der en har registrert og vurdert en del punkter/strekninger langs rv 70 der det kan være aktuelt med ulykkesreduserende og ulykkesforebyggende tiltak. Vegvesenet har deretter utarbeidet en oversikt over tiltak som de mener kan utføres innenfor den aktuelle rammen, og som kan gjennomføres i år. Tiltakene er ikke detaljprosjekterte, og kun overslagsmessig kostnadsvurdert. Denne oversikten er sendt kommunen, og vegvesenet ber kommunen vurdere de skisserte tiltakene. Vegvesenet har bedt kommunen å gi en snarlig tilbakemelding om en ønsker at disse tiltakene skal gjennomføres. Vedlagte oversikt viser tiltakene. Etter vår vurdering er tiltak 1 3 og tiltak 5 kurante og relativt ukompliserte. Vi mener at de bør planlegges og gjennomføres som beskrevet. Hva gjelder tiltak 4 en reduksjon i antall gangfelt og den foreslåtte løsningen for nye gangfelt i Kaibakken er vi litt betenkt, og ønsker å få signaler fra Teknisk hovedutvalg hvorvidt dette er et tiltak som bør gjennomføres, eller om en bør se etter andre muligheter for å finne anvendelse for midlene som vil medgå til dette tiltaket.

3 Side 3 av 9 Vi vedlegger oversikten over de foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene for Teknisk hovedutvalg til orientering og diskusjon. Byingeniøren vil basere sin tilbakemelding til vegvesenet på de råd teknisk hovedutvalg gir i denne saken. Saken legges fram uten innstilling til vedtak Byingeniøren i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kommunalsjef Håkon J. Hovland Byingeniør

4 Side 4 av 9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1145/5284/ Terje Bloch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /57 Teknisk hovedutvalg /20 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2003 Generelle inntekter/utgifter drift Regnskap Årsbudsjett Budsjettendring Skatt på inntekt, formue 265,52 78,17 Rammetilskudd 163,57 58,50-2,00 Eiendomsskatt 21,50 10,38 Andre generelle statstilskudd 31,51 6,49 2,00 Sum frie disponible inntekter 482,10 153,54 0,00 Renteutgifter 24,10 3,48-2,00 Avdrag på lån 28,26 10,55 Renteinntekter 11,60 0,75-1,40 Aksjeutbytte 6,00 0,11 1,00 Netto finansutgifter 34,76 13,17 1,60 Bruk av tidligere overskudd 2,30 Til fordeling på rammeområdene 447,34 140,37 3,90 Fordelt på rammeområdene 447,34 154,69 3,90 Saldo pr ,00 14,32 0,00 Skatt og rammetilskudd I kommuneproposisjonen er skatteinntektene nedjustert med 1 milliard. Samtidig er anslaget for lønnsveksten i norsk økonomi fra 2002 til 2003 justert ned fra 5 % til 4,5 %. På dette grunnlag foreslås rammetilskuddet redusert med 2 mill. kr. Finansområdet Kommunens lånegjeld utgjør 533 mill. kroner. Gjennomsnittlig rente er 5,59 % med gjennomsnittlig rentebinding 1,4 år. I budsjettet for 2003 er det lagt til grunn en rente på ca. 6,0 % for innlån og bankinnskudd. Innskuddsrentene er overvurdert mht. rente og volum. Det ventes en besparelse på ca. 2 mill. kroner for renteutgifter. Samtidig svikter innskuddsrentene med 1,4 mill. kroner. Aksjeutbytte blir ca. 1 mill. kr høyere enn budsjettert. Samlet ventes en merinntekt på 1,6 mill. kroner innenfor finansområdet

5 Inntekt MVA-kompensasjon antas å bli 2 mill. kr høyere enn budsjettert. Side 5 av 9

6 Side 6 av 9 Restanser i skatteregnskapet pr Mill. kr Endring Restskatter 26,9 26,9 0 Resterende skatt 1,2 0,9-0,3 Forskuddstrekk 0,4 1,1 0,7 Sum restanser skatt 28,5 28,9 0,4 Arbeidsgiveravgift 1,7 1,5-0,2 Sum 30,2 30,4 0,2 Ca. 5,0 mill. kr av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav må anses som uerholdelig. Det er også andre store restskatter, ca. 12 mill. kr som er fastsatt ved skjønnsligning som må anses som uerholdelige. Drift rammeområdene Mill. kr Årsbudsjett Regnskap Budsjettendring Merknader 1,00 Økt forbruk Alle Energikostnader eks. strøm gatelys Alle Gruppeliv/ulykkesforsikring 0,90 Anbud 10 POLITISK STYRING 6,38 0,25 Julebelysning og 1,03 markedsføring flyrute 12 SENTRALADMINISTRASJON 33,17 0,25 Arkivar og delvis dekning 14,97 vikarutgifter tillitsvalgte 19 FELLES AVSETNINGER LØNN 7,46 0,00-3,76 Lavere lønnsvekst 20 PP-TJENESTEN 2,36 0,05 21 GRUNNSKOLER 100,35 35,23 22 ANNEN OPPLÆRING 11,70 5,76 23 BARNEHAGER 4,43 2,11 0,05 Helårsdrift Myra barnehage 24 BIBLIOTEK 3,35 1,47 25 KULTUR OG IDRETT 17,93 6,45 0,25 Tilskudd kystkultursenter 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 0,81 0,09 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG 23,68 1,30 Vedlikehold og forsinket OMSORG 7,72 oppstart vaskeri 31 SYKEHJEM 44,66 2,05 Nordlandet sykehjem, og 18,85 styrking Kringsjå og Rokilde 32 HJEMMETJENESTER 38,65 0,5 Vikarinnleie/pleietrengende 14,28 bruker 33 HELSETJENESTER 25,25 8,78 34 SOSIALE TJENESTER 58,08 19,55-0,70 Flyktninger 36 TILTAK FOR 47,68 0,50 Vikarer/ny bruker FUNKSJONSHEMMEDE 18,08 43 NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0,00 (1,40) 49 SUNDBÅTVESENET 0,76 0,38 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,68 1,90 60 BYINGENIØR (10,69) 62 BYGNING- OG 3,77 OPPMÅLINGSVESEN 64 EIENDOMSFORVALTNING 8,48 (8,75) 1,46 0,50 Strøm gatelys. Renovasjon 1 mill kr økte utgifter dekkes med økte gebyr 0,18 Oppretting budjsett interninntekt og renhold Servicesenteret 0,61 65 BRANN- OG FEIERVESEN 9,02 4,93 0,63 Etterbetaling 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,37 1,14 NETTO DRIFT 447,34 154,69 3,90

7 Side 7 av 9 Rammeområdene Rådmannen forventer netto overskridelser på ca 10 mill. kr på årsbasis for rammeområdene hvis ikke driften justeres/tilleggsbevilgning gis. Et null driftsresultat i budsjettet og investeringsrammene/takten i økonomiplanen understreker nødvendigheten at budsjettrammen holdes. Rådmannen vil tilpasse driften til budsjettrammene som en overordnet forutsetning. Med tilleggsbevilgningene som fremgår av ovenstående tabell og driftsjusteringer forventes at budsjettregnskapet å gå i balanse. Av overskridelsene på 10 mill. kr gjelder 6 mill. kr omsorgstjenestene og er primært netto vikarutgifter. 1 mill. kr gjelder det nye sykehjemmet på Nordlandet hvor driften starter1.oktober. Det nye sykehjemmet på Nordlandet (Bergan) er konkurranseutsatt. Det kom inn ett privat tilbud i tillegg til det interne. Det interne tilbud ble antatt. Årlige driftsutgifter ved Nordlandet sykehjem blir ca. 3 mill. kr høyere på årsbasis enn driftsutgiftene for virksomhetene som overflyttes. I tillegg kommer en engangsutgift på 0,6 mill. kr som fordeles over to år. Ca 1 mill. kr av økningen kan f.o.m dekkes med avsatte midler til utstyr/uforutsett i handlingsplanen. Det foreslås å øke budsjettrammen for omsorgstjenestene med i alt 3,35 mill kr hvorav 1,05 mill. kr gjelder Nordlandet sykehjem. Begrunnelsen er å oppnå driftsopplegg for Rokilde og Kringsjå sykehjem som er nærmere driftsnivået til Nordlandet sykehjem. Dette forutsetter bruk av tidligere overskudd på 2,3 mill. kr. som en finansiering i år, men permanent løsning vil vurderes i økonomiplanen. Strømutgiftene ser ut til å bli 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av økt forbruk. Personforsikring har vært ut på anbud og viser en økning på 0,9 mill. kr i forhold til budsjett. Julebelysning og utgift markedsføring flyrute til sammen 0,25 mill. kr føres opp. Det legges opp til at vikarutgifter på 0,5 mill. kr for tillitsvalgte og folkevalgte i hovedsak dekkes innenfor budsjettrammene. Med bakgrunn i nye lovbestemte krav til arkivfunksjonen har rådmannen funnet det nødvendig å opprette ny stilling som arkivar. Hovedfunksjonen vil bli etablering og drift av elektronisk arkiv inkludert scanning av inngående dokumenter. Helårsdrift Myra barnehage og tilskudd til Kystkultursentert fordrer en økning i budsjettrammen på 0,3 mill. kr Utgiftene til renovasjon økes med 1 mill. kr som foreslås dekket med økte avgifter. 100 % inndekning er lovbestemt. Det føres opp 0,63 mill. kr til lønnsoppgjør og etterbetaling til brannvern Det vil bli foretatt en nærmere gjennomgang i samråd med revisor for å foreta en grenseoppgang mellom vedlikehold og investeringer. Det foreslås 1. mill kr på driftsbudsjettet til vedlikehold med tilsvarende reduksjon av investeringene helse/sosial.

8 Side 8 av 9 Revisor påpekte i sin beretning at variabel desemberlønn skal belastes på riktig år. Rådmannen foreslår at tilpasningen skjer i økonomiplanen over 4 år. I budsjettmøtet ber bystyret rådmannen å legge frem en prioritert liste over kommunal tomter og eiendommer som kan legges ut for salg. Listen legges frem for politisk behandling i bystyrets møte i juni Saken er blitt forsinket og vil bli behandlet i bystyrets første møte etter ferien. INVESTERINGSREGNSKAPET Års- Regnskap Budsjettendring Merknader Mill. kr budsjett Investeringer 140,95 54,23-1,0 helse/sosial Utlån, kjøp aksjer 6,10 4,20 Avdrag og renter utlån 0,70 0,16 Avsetninger Finansieringsbehov 147,75 58,59 Finansiert slik: Bruk av lån 49,38 4,20-1,0 Salg av anleggsmidler 3,2 Tilskudd og refusjoner 26,6 Mottatte avdrag og aksjesalg 0,70 0,37 Andre inntekter 1,71 Sum ekstern finansiering 79,88 6,28 Overføres fra driften 0,05 Bruk av avsetninger 67,82 0,13 Sum finansiering 147,75 6,41 Saldo * 52,18 *Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Ubrukte investeringsbevilgninger pr utgjør 87 mill. kr. I tillegg kommer ca. 90 mill. kr ubrukt fra tidligere år. Det er et problem at tidsavstanden er så stor mellom realisering og budsjettering. Samtidig forutsetter budsjett/økonomiplan et visst etterslep i låneopptakene. Forslag til VEDTAK: 1. Rådmannens redegjørelse for 1. tertial 2003 tas til etterretning. 2. Budsjettendringer gjøres i henhold til tabellene : RAMMEOMRÅDENE og INVESTERINGSREGNSKAPET 3. Årsavgiften for renovasjon justeres med virkning i henhold til vedlagte oversikt. 4. Det opprette ny stilling som arkivar. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge

9 Side 9 av 9 Kjell A. Rasmussen økonomisjef

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer