KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/142 ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL PS 05/143 SKATTEINNGANGEN I SEPTEMBER 232 PS 05/144 OPPRETTELSE AD-HOC UTVALG PS 05/ MAI OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2006 C03 PS 05/146 KULIPRISEN

2 Side 2 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1995/11236/ Claus F. Morch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /142 Bystyret ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL 2005 Kommunens økonomi- og finansreglement punkt 4.1 regulerer rapporteringen til bystyret gjennom året. Bystyret skal behandle kvartalsrapporten for 3. kvartal innen 15. november. Det skal i første rekke rapporteres avvik i forhold til budsjett og tjenesteproduksjon med eventuelle forslag til tiltak og justeringer. Sammendrag Rådmannen vurderer driften etter 3. kvartal til å være i balanse. Det er likevel usikkerhet knyttet til sentrale økonomiske størrelser som skatteinngang og premieavvik pensjon. Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor budsjettrammen resten av året. Rådmannen foreslår budsjettjusteringer med økning av budsjettrammen for noen rammeområder. Dette foreslås finansiert med bl.a. lavere renteutgifter, økt mva-kompensasjon og reduserte avsetninger til lønnsøkninger. Generelle inntekter/utgifter drift Mill. kroner Årsbudsjett Regnskap Periodisert avvik Forventet årsavvik Skatt og inntektsutjevning -319,1-220,3-11,2 Innbyggertilskudd i rammetilskuddet -96,7-90,4 13,7 Andre generelle inntekter -57,1-37,8-4,1 Sum frie disponible inntekter -472,9-348,5-1,6 0,0 Renteutgifter 22,2 14,2 1,3 2,5 Avdrag på lån 21,9 18,4 0,8 0,0 Renteinntekter -5,4-2,6-0,9 0,0 Aksjeutbytte *) -5,2-7,1 1,3 0,7 Netto finansutgifter 33,5 22,9 2,5 3,2 Avsetning til fond 0,0 0,0 0,0 Bruk av fond -9,4-3,6 3,6 Overføring til investeringsregnskap 0,1 0,0 0,0 Bruk av tidligere overskudd 0,0 0,0 0,0 Sum avsetninger netto -9,3-3,6 3,6 0,0 Til fordeling på rammeområdene 448,0 325,5 16,5

3 Side 3 av 18 Fordelt på rammeområdene/regnskap 448,0 304,2 0,7 Saldo pr ,0 21,3 17,2 *) 1,2 mill. kroner skal brukes som aksjekapital i Knudtzon Senteret AS, jfr bystyrets sak PS 05/40 fra møte Dette er finansiert med ekstraordinært aksjeutbytte fra Vikan Eiendom AS. 0,7 mill. kroner er nettobeløpet som gjenstår til disposisjon i driften når aksjekjøpet er finansiert. Periodisering. I tabellen er det lagt inn en kolonne Periodisert avvik Denne fremkommer ved å periodisere budsjettet 2005 med bakgrunn i den månedsvise utgiftsfordelingen i 2004 og så trekke i fra forbruket pr Negative avvik kan indikere at forbruket så langt i året er for høyt og at forbruket for resterende måneder må reduseres for å oppnå balanse på årsbasis. Dette er til hjelp for virksomhetene. Skatt, rammetilskudd. Skatteinngangen på landsbasis ved utgangen av september er 3,7 % høyere enn på samme tid i fjor. I revidert nasjonalbudsjett regnes det med en vekst på 2,9 % i Kristiansund hadde en økning på 4,2 % inklusiv inntektsutjevning i samme periode. Det er budsjettert med økt skatt og inntektsutjevning på 5,6 %. Skatteinngangen for Kristiansund kommune ligger på 89,7 % av landsgjennomsnittet ved utgangen av juni. Med inntektsutjevningen ligger vi på 94,2 %. Med bakgrunn i redusert skatteinngang for hele landet, kan det ventes en svikt i kommunens skatteinntekter i størrelsesorden 4 mill. kroner. Restanser i skatteregnskapet. Mill. kroner Restskatter 25,3 27,6 Resterende skatt (AS o.l.) 0,3 0,8 Forskuddstrekk 0,1 0,2 Sum restanser skatt 25,7 28,6 Arbeidsgiveravgift 1,6 2,8 Sum 27,3 31,4 Ca. 3,5 mill. kroner av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav anses som uerholdelig. Andre store restskatter, ca. 12 mill. kroner, er fastsatt ved skjønnsligninger og anses også for en stor del som uerholdelige. Nærmere oversikt over skatteregnskapet er gitt i halvårsregnskapet for 1. halvår Renter på lån Kommunens lånegjeld pr utgjorde 833 mill. kroner. 56 % av lånegjelden hadde en gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Andelen er økt fra 39 % i 2. kvartal. Den gjennomsnittlige renten for kommunens lån pr var 3,31 %. Det ventes en besparelse på 2,5 mill. kroner på årsbasis i forhold til årsbudsjettet. Avkastning av bankinnskudd og fond

4 Side 4 av 18 Summen av ordinære bankinnskudd og skattetrekk har gjennomsnittlig vært 54 mill. kroner i årets 9 første måneder. Det er opptjent 0,8 mill. kroner i renter. Dette tilsvarer en rente på 1,98 % p.a. Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet er plassert i 4 pengemarkedsfond. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastn. Fond i % p.a. KLP Pengemarked 25,73 37,16 1,83 PLUSS Likviditet 25,71 37,12 1,79 SKAGEN Høyrente Institusjon 25,82 37,28 1,99 Storebrand Likviditet 25,77 37,23 1,99 Totalt 103,03 148,79 1,90 Samlet er det budsjettert med 3,6 mill. kroner i inntektsrenter for Dette gjelder renter av bankinnskudd, fond samt forsinkelsesrenter. I tillegg ventes en avkastning på ca. 0,3 mill. kroner av mottatte midler fra staten til sammenslåing mellom Kristiansund og Frei. Aksjeutbytte Det er budsjettert med 5,2 mill. kroner i aksjeutbytte for Det er kommet inn knapt 4,7 mill. fra NEAS og drøyt 2,4 mill. fra Vikan Eiendom AS. Isolert sett utgjør dette en merinntekt på 1,9 mill. kroner. 1,2 mill. av denne merinntekten er tiltenkt aksjekapital i inkubatorselskapet Knudtzon Senteret AS. Dermed kan 0,7 mill. kroner inngå som en ren merinntekt i driften for HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser På de fleste områder har vi i dag rutiner for årlige HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser. De enkelte virksomheter som har gjennomført slike undersøkelser har tatt dette med i sine rapporter. Disse følger saken som ikke mangfoldiggjorte vedlegg. Sykefravær. Sykefraværet 3. kvartal 2005 var på 8,4 %. Sykefraværet beregnes nå maskinelt. En manuell beregning for tilsvarende periode i 2004 gir et fravær på ca. 8,3 %. Satsingsområder for å redusere sykefraværet i den enkelte virksomhet er tett og systematisk oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tidligere avklaring av langtidssykmeldte tett samarbeid med trygdeetatens arbeidslivssenter i vanskelige enkeltsaker fokus på arbeidsmiljøet i den enkelte virksomhet (risikovurderinger, trivselstiltak, sykefravær/hms som tema på personalmøter) Med bakgrunn i disse tallene har kommunen oppnådd målsettingen om 20 % reduksjon av sykefraværet, jfr avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått 8. mars Tiltakene følges videre opp. Utgifter til vikarer og ekstrahjelp sett i forhold til mottatt refusjon vurderes samlet for kommunen. For 2005 ser det ut til at budsjettet for vikarutgifter og refusjoner ikke vil holde. Det kan dreie seg om en overskridelse i størrelsesorden 5 mill. kroner, forutsatt en restriktiv vikarbruk resten av året. Dette er hovedsakelig innenfor sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede.

5 Side 5 av 18 Kommunesammenslåing Det er laget et budsjett på 88 mill. kroner som lå til grunn for revidert søknad om tilskudd til sammenslåingen. I alt er man innvilget tilskudd med 35,1 mill. kroner. Dette disponeres av fellesnemnda. Regnskapet føres i Kristiansund kommunes regnskap, rammeområde 15. DRIFT RAMMEOMRÅDENE Rapportene fra virksomhetene ligger som ikke mangfoldiggjorte vedlegg i saksmappen. Sammendrag rammeområdene. Forventet avvik, virksomhetenes vurdering Regnskap Periodisert Rammeområde Budsjett avvik Merknad 10 POLITISK STYRING 7,4 4,2 0,3 0,0 12 SENTRALADMINISTRASJONEN 36,5 25,7-0,7-0,1 Vegg til stand ved messer og konferanser. 15 SAMMENSLÅING KRISTIANSUND OG 0,0 0,9-0,9 0,0 FREI 17 PREMIEAVVIK 4,9 0,0-0,6 0,0 18 FELLES MVA-KOMPENSASJON -29,4-22,6 7,1 3,0 19 FELLES AVSETNINGER 9,8-1,9 1,9 4,0 For mye avsatt til lønnsøkninger. 20 PP-TJENESTEN 3,2 0,1 0,2 0,0 21 GRUNNSKOLER 104,8 76,8-2,0-0,4 Dale barneskole, feil budsjettert fastlønn. 22 ANNEN OPPLÆRING 12,4 9,7 0,8 0,0 23 BARNEHAGER 4,8 3,6 0,3 0,0 24 BIBLIOTEK 3,7 2,6-0,2 0,0 25 KULTUR OG IDRETT 16,4 14,1-1,2-1,0 Atlanten Idrettspark. Økt bemanning, også merinntekter. 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 1,2 1,1 0,1 0,2 Tilskuddet er overbudsjettert. 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG 18,1 11,3 0,3 0,3 Overføring til tiltakene for funksjonshemmede. 31 SYKEHJEM 56,6 43,9-3,6-1,1 Økt vikarbruk, bl.a. ved lindrende enhet. 32 HJEMMETJENESTER 45,2 37,9-4,3-1,0 Økt vikarbruk. 33 HELSETJENESTER 27,4 21,2-1,5 0,0 34 SOSIALE TJENESTER 54,6 40,9-0,7-0,9 Økt vikarbruk, barnevern. 36 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 49,4 36,8-1,2-1,7 Økt vikarbruk og mindreinntekter (1,4). Overføring fra fellestjenester for pleie og omsorg (0,3). 48 KRISTIANSUND HAVNEVESEN 1,9 0,0 0,0 0,0 49 SUNDBÅTVESENET 0,9 0,9-0,2 0,0 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,8 4,9-0,2 0,0 60 BYINGENIØR -11,0-19,3-1,4 0,0 62 BYGNING- OG OPPMÅLINGSVESEN 3,5 1,9 0,3 0,0 64 EIENDOMSFORVALTNING 4,0 0,3-2,3 0,0 65 BRANN- OG FEIERVESEN 11,3 6,7 0,6 0,0 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,6 2,4 0,2 0,0 SUM RAMMEOMRÅDENE 448,0 304,1-8,9 1,3 Kompensasjon for merverdiavgift Det er budsjettert med 40,2 mill. kroner, fordelt med 16,2 mill. kroner som kompensasjon for driftsutgifter og 24,0 mill. kroner for investeringer. Pr er inntektsført 33,3 mill. kroner i regnskapet, fordelt med 10,7 mill. kroner for drift og 22,6 mill. kroner for investering. Det

6 Side 6 av 18 ligger an til en merinntekt på ca. 3 mill. kroner. Hovedsakelig gjelder dette investeringer og vil ikke kunne videreføres i den nye økonomiplanen. Grunnskolen. Feilbudsjettering med 0,4 mill. kroner vedr. fastlønn for Dale barneskole. Dette foreslås rettet ved budsjettendring. Ut over dette er det en del avvik mellom de enkelte skoler, men ikke netto endring ut over nevnte 0,4 mill. kroner. Atlanten Idrettspark Besøket i Atlanterhavsbadet i oppstartsfasen har vært over all forventning. Samtidig har det vært en del innkjøringsproblemer. Dette har medført økte utgifter til drift og ekstrahjelp. Inntektene har også vært større. Uten tiltak ser det ut til å bli en budsjettoverskridelse på ca. 1 mill. kroner. Rådmannen forslår at budsjettet økes med 0,5 mill. kroner. Sosialkontoret. Merutgiftene er i hovedsak knyttet til barnevernstjenesten (avlastning, fosterhjem og barnebolig). Dette utgjør en merutgift på 2,5 mill. inkl. arbeidsgiveravgift og til dels pensjon. Andre utgifter ventes å medføre en besparelse på 1 mill. og inntekter fra trygderefusjoner vil føre til en merinntekt på 0,6 mill. Samlet overskridelse ved årsslutt antas å bli på 0,9 mill. kroner. Sosialkontoret fikk styrket sitt budsjett med 1 mill. kroner i 1. kvartal og 0,9 mill. kroner i 2. kvartal. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med ytterligere 0,9 mill. kroner i 3. kvartal. Det vises til kommentarer i eget notat for dette tjenesteområdet. Vikarer og refusjon sykelønn og svangerskap. Det meldes om overskridelser for spesielt sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede. Størrelsen på overskridelsene fremgår av tabellen Sammendrag rammeområdene foran. Det foreslås en viss økning av budsjettet for disse rammeområdene. Tiltakene for funksjonshemmede. Det ble i mai etablert et heldøgns botilbud til en ny bruker innen tiltakene for funksjonshemmede. Kostnaden på årsbasis utgjør ca. 1 mill. kroner. Utgiftene for 2005 vil bli ca. 0,7 mill. kroner. En foreslår at 0,3 mill. kroner overføres fra pleie og omsorg felles. Resten dekkes innenfor virksomhetens budsjett. INVESTERING Mill. kr Årsbudsjett Regnskap Investeringer 102,7 138,2 Utlån, kjøp aksjer 56,5 4,2 Avdrag og renter utlån 0,0 0,1 Avsetninger 0,0 0,0 Finansieringsbehov 159,2 142,5 Finansiert slik: Bruk av lån *) 153,5 3,8 Salg av anleggsmidler 1,6 5,0 Tilskudd og refusjoner 0,0 0,0 Mottatte avdrag og aksjesalg 0,0 2,2 Andre inntekter 4,0 4,9

7 Side 7 av 18 Sum ekstern finansiering 159,1 15,9 Overføres fra driften 0,1 0,0 Bruk av avsetninger 0 0,0 Sum finansiering 159,2 15,9 Saldo ,6 *) Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Tilleggsbevilgning til investering i 3 barnehager. Dale, Heinsa og Røsslyngveien barnehager er nettopp påbygd. Det viser seg imidlertid at det mangler midler til ferdigstillelse. Dette er bl.a. brannalarm, innbruddsalarm, telefonforbindelser, gjerder og uferdige uteområder for 2 av barnehagene. Det anslås et totalt finansieringsbehov på 1,5 mill. kroner for å få avsluttet disse på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. Dette foreslås i forbindelse med kvartalsrapporten. Fremdrift store prosjekter. Atlanterhavsbadet og Atlanten kultur- og ungdomsskole ble tatt i bruk i sommer. For skolen er det signalisert en overskridelse for byggeprosjektet på ca. 2 mill. kroner. Finansiering av overskridelse vil bli tatt opp i forbindelse med sluttrapporten som skal behandles i desember. Storkaia ventes ferdigstilt mai Ved avslutningen av kvartalsrapporten foreligger et revidert kostnadsoverslag som viser at det er nødvendig å øke utgiftssiden med 6 mill. kroner. Rådmannen vil komme tilbake til denne saken. Fargefjerningsanlegget for rensing av vann var opprinnelig budsjettert med 13,2 mill. kroner. Etter at anbudene er innkommet viser det seg at totalsummen vil bli 19,5 mill. kroner. Av dette skal Frei dekke 3,9 mill. kroner. Det gjenstår 82,3 mill. kroner på fond til Atlanterhavstunnelen. Prosjektet forventes behandlet i Stortinget før jul. Planlagt oppstart er våren 2006 med ferdigstillelse høsten Ikke fullførte verbalforslag vedtatt i budsjettet for Bystyret ber rådmannen gå gjennom alle kommunale virksomheter med sikte på å legge fram for driftsutvalget en oversikt over hvilke oppgaver kommunen har tatt på seg som kan konkurranseutsettes og hvilke oppgaver som bør konkurranseutsettes. Rådmannen arbeider for å fremskaffe en oversikt over aktiviteter som ikke kan konkurranseutsettes. Videre vil en undersøke hva som er konkurranseutsatt i andre kommuner og hvilke erfaringer man har om dette. I forrige kvartalsrapport bebudet rådmannen at dette ville bli fremmet i løpet av høsten. En ser nå at dette ikke er mulig og tar sikte på å fremme saken til våren. 2. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering om det er mulig å samordne den utadrettede parkvirksomhet, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikeholdet av byens gravlunder. Saken er under utredning og vil bli lagt frem i løpet av høsten. Status verbalforslag oversendt driftsutvalget. 1. Bystyret ber administrasjonen starte prosessen med å innføre brukervalg av hjemmehjelp i Kristiansund kommune.

8 Side 8 av 18 Saken er under utredning. 2. Bystyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak, bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i mer enn 5 år. Saken er under utredning. Vurdering av antall budsjettrapporter i året. T.o.m var det 2 tertialrapporter i året. I 2005 har det vært 3 kvartalsrapporter. Hensikten med kvartalsrapporter er at det blir kortere tid mellom hver rapport og at en får mer kontinuerlig oppfølging med politisk informasjon og behandling av budsjettsituasjonen gjennom året. Etter et års drift finner rådmannen det riktig å vurdere hvor hensiktsmessig denne omleggingen har vært. 2. kvartalsrapport kommer midt i sommerferien for de fleste. Dette gjør at det administrativt blir vanskelig å få sydd sammen en helhetlig rapport. Samtidig vil rapporten først bli behandlet i bystyret så sent som 1. september (6. september i år). 3. kvartalsrapport kommer midt i den mest hektiske fasen med budsjettarbeid om høsten. Dette gjør at de som arbeider med økonomiske saker må deles i en fase hvor en har større behov for å arbeide samlet med budsjett og økonomiplan. Rådmannen vurderer ulempene med kvartalsvis rapportering som større en fordelene. Det foreslås derfor at kommunen går tilbake til tertialrapporter f.o.m Konsekvenser av budsjettjusteringene som nå foreslås. Rådmannen vil påpeke at nedenstående forslag til budsjettjusteringer ikke er innarbeidet i økonomiplanen, slik at de i realiteten også representerer et balanseringsbehov i 2006 og utover, dersom tiltak ikke settes i verk for å bringe utgiftene ned. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende innstilling 1. Rådmannens redegjørelse for 3. kvartal 2005 tas til etterretning. 2. Virksomhetslederne må overholde sine budsjetter. 3. Følgende budsjettendringer foretas i driften: Beløp i mill. kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 12 - Sentraladministrasjonen 0,1 Vegg til stand ved messer og konferanser Felles mva-kompensasjon 3,0

9 Side 9 av Felles avsetninger 4,0 For mye avsatt til lønnsøkninger Grunnskole 0,4 Dale barneskole, fast lønn Kultur og idrett 0,5 Atlanten Idrettspark, økt vikarbruk Tollåsenga Produkter AS 0,2 For høyt budsjettert tilskudd Fellestjenester for pleie og omsorg 0,3 Overføring til tiltak for funksjonshemmede Sykehjem 0,6 Økt vikarbruk Hjemmetjenester 0,5 Økt vikarbruk Sosiale tjenester 0,9 Økt vikarbruk, styrking barnevern Tiltak for funksjonshemmede 1,0 Økt vikarbruk og mindreinntekt fra andre kommuner (0,7). Overføring fra fellestjenester for pleie og omsorg (0,3) Finansområdet 3,2 Reduserte rentekostnader og økt aksjeutbytte Skatt og rammetilskudd 4,0 Svikt i skatteinntekter Interne finanstransaksjoner 2,7 Avsetning til disposisjonsfond. SALDERING 10,7 10,7 4. Følgende budsjettendringer foretas i investering: Beløp i mill. kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 23 - Barnehager 1,5 Ferdigstillelse ved Dale, Heinsa og Røsslyngveien Skatt og rammetilskudd 1,5 Økt låneopptak. SALDERING 1,5 1,5 5. F.o.m går kommunen over til tertialvise budsjettrapporter gjennom året. Økonomi- og finansreglementets punkt 4.1 endres til: Bystyret skal behandle 2 tertialrapporter: 1. tertial (pr. 30. april) innen 30. juni 2. tertial (pr. 31. august) innen 15. oktober Øvrige punkter i økonomi- og finansreglementet som vedrører kvartalsrapporter endres til tertialrapporter. Rådmannen i Kristiansund

10 Side 10 av 18 Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

11 Side 11 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/399/11249/ Jan Sevaldsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /143 SKATTEINNGANGEN I SEPTEMBER Skatteinngangen i september utgjorde 48,8 mill. kroner mot 47,3 mill. kroner i september Hittil i år er det dermed innkommet 227,4 mill. kroner som er 5,5 mill. kroner eller 2,5 % mer enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2005 forutsetter en skatteinngang på 288,0 mill. kroner. Dette er 14,4 mill. kroner eller 5,3 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 18,8 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 306,8 mill. kroner, mens det kom inn 290,4 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 5,6 %. Ved utgangen av september var det innkommet 239 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 229,4 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 4,2 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av september og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år % Skatteinngangen i september i % av total/budsjett

12 Side 12 av 18 Ved utgangen av september var det innkommet 79 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 80,3 %. Ved utgangen av september hadde skatteinntektene til primærkommunene økt med 3,7 % på landsbasis i forhold til samme periode i fjor. I Møre og Romsdal var økningen 2,4 %. Tilsvarende økning for Kristiansund var 2,5 %. Kristiansund hadde ved utgangen av september mindre økning i skatteinntektene enn landsgjennomsnittet. Isolert sett har av forskuddstrekket økt med 3,2 % sammenlignet med fjoråret. Forskuddstrekket utgjør ca. 90 % av skatteingangen. For samme periode i fjor hadde vi en økning på 4,5 %. For å nå skatteanslaget er det nødvendig med en skatteinngang og inntektsutjevning på 67,7 mill. kroner i siste kvartal. I siste kvartal i fjor kom det inn 61 mill. kroner. Den største usikkerheten når det gjelder skatteinntektene i høst er knyttet til skatteinngangen på landsbasis. Svakere utvikling enn det som er forutsatt kan medføre svikt i inntektsutjevningen. Rådmannen foreslår at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av september tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

13 Side 13 av 18 ÅR: 2005 MÅNED: September SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 5,3 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 5,6 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,2 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 77,9 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 79,0 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

14 Side 14 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/2044/11196/05 Tore Aukan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /144 OPPRETTELSE AD-HOC UTVALG Det tidligere park- og friluftsutvalg var et underutvalg under Teknisk hovedutvalg, med rådgivende funksjon overfor THU, og overfor parksjefen i hans virksomhet inntil utvalget ble lagt ned i I perioden var THU parkvesenets nærmeste politiske utvalg, til nedleggelsen i I omstillingsprosessen Kommune 2000 ble det åpnet for å opprette ad-hoc utvalg ved spesielle behov. Parkvesenet merker et stadig økende press på vår tjenesteyting, både fra ordinære brukere og fra politikere. Virksomheten er liten med små muligheter til ekstra innsats utover den ordinære drifta, på grunn av begrensninger i økonomi og bemanning. Dette medfører en streng prioritering av arbeidsoppgaver, ofte i strid med publikums ønsker i forhold til framdrift og utvikling. Den grøntfaglige kompetansen i Kristiansund kommune representeres i hovedsak av parkvesenet, som også er avhengige av innspill i ulike spørsmål/problemstillinger innenfor eget ansvarsområde. Etter at park- og friluftsutvalget ble lagt ned har parksjefen manglet et kommunalt organ med spesiell tilknytning til parkvesenet, og med rådgivende status i parkfaglige spørsmål. Med referanse til det som er nevnt foran, foreslår rådmannen at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK Det opprettes et politisk ad-hoc utvalg til å bistå parksjefen i ulike spørsmål av betydning for den samlede grøntstrukturen i Kristiansund. Utvalget sammensettes av 3 representanter fra plan- og bygningsrådet. Anton Monge Rådmann Just Ingebrigtsen Kommunalsjef

15 Side 15 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1962/10743/05 C03 Eli Leithe Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget / MAI 2006 OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2006 Fra 1981 har det vært en oppgave for hovedutvalg for kultur/hovedutvalg for kultur og utdanning å oppnevne 17. maikomite. Fra 2004 er det Driftsutvalget som har den oppgaven. Komiteen for 2005 bestod av følgende medlemmer: Einar J. Torvik, idrettens representant og leder i komiteen, Richard Rosvoll, vara for lederen, Mette Leithe, musikkorpenes representant, Ragnhild M. Harstad, speiderbevegelsen, Geir Gjengstø, Anette Thomsen og Kirsti Dyrnes, representanter fra Driftsutvalget, Knut O. Larsen, Kristiansund Eldreråd, Malin Neergaard og Harald Marius Aarsund, Barn og unges Bystyre, Nina Tolcsiner kommunalt foreldreutvalg, Oddhild Garli, Nordmøre Historielag, Geir Hoel ble oppnevnt av 17. maikomiteen i møte og har møtt siden. Noen av representantene i 17. maikomiteen har vært med i flere år, for noen var det første året de var med. Det er viktig for planleggingen og arbeidet som gjøres i komiteen at noen av tidligere års representanter også blir med i Alle bydelene i Kristiansund bør være representert. De siste årene har det vært vanskelig å få oppnevnt representanter til å delta i 17. maikomiteen. Det er viktig at driftsutvalget går foran med et godt eksempel ved å velge en person som er interessert i oppgaven og oppfordrer, gjennom vedtaket, lag og foreninger til å stille med aktive representanter for å gjøre et godt arbeid for 17. mai. I henhold til ovennevnte foreslår rådmannen følgende Forslag til VEDTAK 1. Driftsutvalget ber følgende organisasjoner om å oppnevne sin representant til 17. maikomiteen 2006: - Idrettsrådet i Kristiansund - Speiderbevegelsen i Kristiansund

16 Side 16 av 18 - Representant for Musikkorpsene i Kristiansund - KOM Vekst - Barnehagenes foreldreutvalg - Ansatte i barnehagene - Kommunalt foreldreutvalg - Videregående skole - Kristiansund Eldreråd - Barn og unges råd i Kristiansund og Frei - Driftsutvalget - Nordmøre Historielag Ansatte i grunnskolen har allerede oppnevnt Ellen Thorsøe som sin representant i 17. maikomiteen maikomiteen står fritt til å utvide komiteen med aktuelle kandidater fra andre organisasjoner og/eller interesserte personer. Om mulig bør alle bydeler i Kristiansund være representert. 3. Komiteen konstituerer seg selv. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

17 Side 17 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1932/10750/ Eli Leithe Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /146 KULIPRISEN 2006 Vedlegg: Statutter for Kuliprisen Nordmøre Historielag innstiftet prisen i 1985 og den ble første gang utdelt i Kuliprisen er en pris som blir utgitt av Nordmøre Historielag for lokalhistorisk arbeid. Statuttene følger vedlagt. Prisen skal også utdeles i For å få en mest rettferdig vurdering av mulige kandidater har Nordmøre Historielag i alle år henvendt seg til nordmørskommunene for å få forslag på kandidater. Historielaget ber i denne sammenheng om at det legges vekt på det skrevne ord av lokalhistorisk arbeid. Styret ber om at forslag fra kommunene må være levert innen Tidligere prisvinnere er: 1986 Hans Hyldbakk Surnadal 1987 Martin Lamvik Tingvoll 1988 Kristian Williamsen Frei 1989 Egil Husby Kristiansund 1990 Bernt Bøe Surnadal 1991 Eivind Aas Kristiansund/Oslo 1992 Erling Skjølberg Averøy/Smøla/Trondheim 1993 Henrik Sverdrup Kristiansund 1994 Nordmøre Museum Kristiansund 1995 Fru Guri av Edøy Smøla 1996 Kolbjørn Botten Halsa 1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre Avd Ottar Roaldset Tingvoll 1999 Ingeborg Aasen Vatten Halsa 2000 Jostein Sande Sunndal 2001 Ola Stemshaug Trondheim/Aure 2002 Anne Karin Elstad Halsa/Oslo 2003 Jonny Lyngstad Eide 2004 Nils Tore Leivdal Gjemnes 2005 Rindal Heimbygdslag Rindal

18 Side 18 av 18 Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer