KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/142 ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL PS 05/143 SKATTEINNGANGEN I SEPTEMBER 232 PS 05/144 OPPRETTELSE AD-HOC UTVALG PS 05/ MAI OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2006 C03 PS 05/146 KULIPRISEN

2 Side 2 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1995/11236/ Claus F. Morch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /142 Bystyret ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL 2005 Kommunens økonomi- og finansreglement punkt 4.1 regulerer rapporteringen til bystyret gjennom året. Bystyret skal behandle kvartalsrapporten for 3. kvartal innen 15. november. Det skal i første rekke rapporteres avvik i forhold til budsjett og tjenesteproduksjon med eventuelle forslag til tiltak og justeringer. Sammendrag Rådmannen vurderer driften etter 3. kvartal til å være i balanse. Det er likevel usikkerhet knyttet til sentrale økonomiske størrelser som skatteinngang og premieavvik pensjon. Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor budsjettrammen resten av året. Rådmannen foreslår budsjettjusteringer med økning av budsjettrammen for noen rammeområder. Dette foreslås finansiert med bl.a. lavere renteutgifter, økt mva-kompensasjon og reduserte avsetninger til lønnsøkninger. Generelle inntekter/utgifter drift Mill. kroner Årsbudsjett Regnskap Periodisert avvik Forventet årsavvik Skatt og inntektsutjevning -319,1-220,3-11,2 Innbyggertilskudd i rammetilskuddet -96,7-90,4 13,7 Andre generelle inntekter -57,1-37,8-4,1 Sum frie disponible inntekter -472,9-348,5-1,6 0,0 Renteutgifter 22,2 14,2 1,3 2,5 Avdrag på lån 21,9 18,4 0,8 0,0 Renteinntekter -5,4-2,6-0,9 0,0 Aksjeutbytte *) -5,2-7,1 1,3 0,7 Netto finansutgifter 33,5 22,9 2,5 3,2 Avsetning til fond 0,0 0,0 0,0 Bruk av fond -9,4-3,6 3,6 Overføring til investeringsregnskap 0,1 0,0 0,0 Bruk av tidligere overskudd 0,0 0,0 0,0 Sum avsetninger netto -9,3-3,6 3,6 0,0 Til fordeling på rammeområdene 448,0 325,5 16,5

3 Side 3 av 18 Fordelt på rammeområdene/regnskap 448,0 304,2 0,7 Saldo pr ,0 21,3 17,2 *) 1,2 mill. kroner skal brukes som aksjekapital i Knudtzon Senteret AS, jfr bystyrets sak PS 05/40 fra møte Dette er finansiert med ekstraordinært aksjeutbytte fra Vikan Eiendom AS. 0,7 mill. kroner er nettobeløpet som gjenstår til disposisjon i driften når aksjekjøpet er finansiert. Periodisering. I tabellen er det lagt inn en kolonne Periodisert avvik Denne fremkommer ved å periodisere budsjettet 2005 med bakgrunn i den månedsvise utgiftsfordelingen i 2004 og så trekke i fra forbruket pr Negative avvik kan indikere at forbruket så langt i året er for høyt og at forbruket for resterende måneder må reduseres for å oppnå balanse på årsbasis. Dette er til hjelp for virksomhetene. Skatt, rammetilskudd. Skatteinngangen på landsbasis ved utgangen av september er 3,7 % høyere enn på samme tid i fjor. I revidert nasjonalbudsjett regnes det med en vekst på 2,9 % i Kristiansund hadde en økning på 4,2 % inklusiv inntektsutjevning i samme periode. Det er budsjettert med økt skatt og inntektsutjevning på 5,6 %. Skatteinngangen for Kristiansund kommune ligger på 89,7 % av landsgjennomsnittet ved utgangen av juni. Med inntektsutjevningen ligger vi på 94,2 %. Med bakgrunn i redusert skatteinngang for hele landet, kan det ventes en svikt i kommunens skatteinntekter i størrelsesorden 4 mill. kroner. Restanser i skatteregnskapet. Mill. kroner Restskatter 25,3 27,6 Resterende skatt (AS o.l.) 0,3 0,8 Forskuddstrekk 0,1 0,2 Sum restanser skatt 25,7 28,6 Arbeidsgiveravgift 1,6 2,8 Sum 27,3 31,4 Ca. 3,5 mill. kroner av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav anses som uerholdelig. Andre store restskatter, ca. 12 mill. kroner, er fastsatt ved skjønnsligninger og anses også for en stor del som uerholdelige. Nærmere oversikt over skatteregnskapet er gitt i halvårsregnskapet for 1. halvår Renter på lån Kommunens lånegjeld pr utgjorde 833 mill. kroner. 56 % av lånegjelden hadde en gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Andelen er økt fra 39 % i 2. kvartal. Den gjennomsnittlige renten for kommunens lån pr var 3,31 %. Det ventes en besparelse på 2,5 mill. kroner på årsbasis i forhold til årsbudsjettet. Avkastning av bankinnskudd og fond

4 Side 4 av 18 Summen av ordinære bankinnskudd og skattetrekk har gjennomsnittlig vært 54 mill. kroner i årets 9 første måneder. Det er opptjent 0,8 mill. kroner i renter. Dette tilsvarer en rente på 1,98 % p.a. Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet er plassert i 4 pengemarkedsfond. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastn. Fond i % p.a. KLP Pengemarked 25,73 37,16 1,83 PLUSS Likviditet 25,71 37,12 1,79 SKAGEN Høyrente Institusjon 25,82 37,28 1,99 Storebrand Likviditet 25,77 37,23 1,99 Totalt 103,03 148,79 1,90 Samlet er det budsjettert med 3,6 mill. kroner i inntektsrenter for Dette gjelder renter av bankinnskudd, fond samt forsinkelsesrenter. I tillegg ventes en avkastning på ca. 0,3 mill. kroner av mottatte midler fra staten til sammenslåing mellom Kristiansund og Frei. Aksjeutbytte Det er budsjettert med 5,2 mill. kroner i aksjeutbytte for Det er kommet inn knapt 4,7 mill. fra NEAS og drøyt 2,4 mill. fra Vikan Eiendom AS. Isolert sett utgjør dette en merinntekt på 1,9 mill. kroner. 1,2 mill. av denne merinntekten er tiltenkt aksjekapital i inkubatorselskapet Knudtzon Senteret AS. Dermed kan 0,7 mill. kroner inngå som en ren merinntekt i driften for HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser På de fleste områder har vi i dag rutiner for årlige HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser. De enkelte virksomheter som har gjennomført slike undersøkelser har tatt dette med i sine rapporter. Disse følger saken som ikke mangfoldiggjorte vedlegg. Sykefravær. Sykefraværet 3. kvartal 2005 var på 8,4 %. Sykefraværet beregnes nå maskinelt. En manuell beregning for tilsvarende periode i 2004 gir et fravær på ca. 8,3 %. Satsingsområder for å redusere sykefraværet i den enkelte virksomhet er tett og systematisk oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tidligere avklaring av langtidssykmeldte tett samarbeid med trygdeetatens arbeidslivssenter i vanskelige enkeltsaker fokus på arbeidsmiljøet i den enkelte virksomhet (risikovurderinger, trivselstiltak, sykefravær/hms som tema på personalmøter) Med bakgrunn i disse tallene har kommunen oppnådd målsettingen om 20 % reduksjon av sykefraværet, jfr avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått 8. mars Tiltakene følges videre opp. Utgifter til vikarer og ekstrahjelp sett i forhold til mottatt refusjon vurderes samlet for kommunen. For 2005 ser det ut til at budsjettet for vikarutgifter og refusjoner ikke vil holde. Det kan dreie seg om en overskridelse i størrelsesorden 5 mill. kroner, forutsatt en restriktiv vikarbruk resten av året. Dette er hovedsakelig innenfor sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede.

5 Side 5 av 18 Kommunesammenslåing Det er laget et budsjett på 88 mill. kroner som lå til grunn for revidert søknad om tilskudd til sammenslåingen. I alt er man innvilget tilskudd med 35,1 mill. kroner. Dette disponeres av fellesnemnda. Regnskapet føres i Kristiansund kommunes regnskap, rammeområde 15. DRIFT RAMMEOMRÅDENE Rapportene fra virksomhetene ligger som ikke mangfoldiggjorte vedlegg i saksmappen. Sammendrag rammeområdene. Forventet avvik, virksomhetenes vurdering Regnskap Periodisert Rammeområde Budsjett avvik Merknad 10 POLITISK STYRING 7,4 4,2 0,3 0,0 12 SENTRALADMINISTRASJONEN 36,5 25,7-0,7-0,1 Vegg til stand ved messer og konferanser. 15 SAMMENSLÅING KRISTIANSUND OG 0,0 0,9-0,9 0,0 FREI 17 PREMIEAVVIK 4,9 0,0-0,6 0,0 18 FELLES MVA-KOMPENSASJON -29,4-22,6 7,1 3,0 19 FELLES AVSETNINGER 9,8-1,9 1,9 4,0 For mye avsatt til lønnsøkninger. 20 PP-TJENESTEN 3,2 0,1 0,2 0,0 21 GRUNNSKOLER 104,8 76,8-2,0-0,4 Dale barneskole, feil budsjettert fastlønn. 22 ANNEN OPPLÆRING 12,4 9,7 0,8 0,0 23 BARNEHAGER 4,8 3,6 0,3 0,0 24 BIBLIOTEK 3,7 2,6-0,2 0,0 25 KULTUR OG IDRETT 16,4 14,1-1,2-1,0 Atlanten Idrettspark. Økt bemanning, også merinntekter. 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 1,2 1,1 0,1 0,2 Tilskuddet er overbudsjettert. 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG 18,1 11,3 0,3 0,3 Overføring til tiltakene for funksjonshemmede. 31 SYKEHJEM 56,6 43,9-3,6-1,1 Økt vikarbruk, bl.a. ved lindrende enhet. 32 HJEMMETJENESTER 45,2 37,9-4,3-1,0 Økt vikarbruk. 33 HELSETJENESTER 27,4 21,2-1,5 0,0 34 SOSIALE TJENESTER 54,6 40,9-0,7-0,9 Økt vikarbruk, barnevern. 36 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 49,4 36,8-1,2-1,7 Økt vikarbruk og mindreinntekter (1,4). Overføring fra fellestjenester for pleie og omsorg (0,3). 48 KRISTIANSUND HAVNEVESEN 1,9 0,0 0,0 0,0 49 SUNDBÅTVESENET 0,9 0,9-0,2 0,0 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,8 4,9-0,2 0,0 60 BYINGENIØR -11,0-19,3-1,4 0,0 62 BYGNING- OG OPPMÅLINGSVESEN 3,5 1,9 0,3 0,0 64 EIENDOMSFORVALTNING 4,0 0,3-2,3 0,0 65 BRANN- OG FEIERVESEN 11,3 6,7 0,6 0,0 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,6 2,4 0,2 0,0 SUM RAMMEOMRÅDENE 448,0 304,1-8,9 1,3 Kompensasjon for merverdiavgift Det er budsjettert med 40,2 mill. kroner, fordelt med 16,2 mill. kroner som kompensasjon for driftsutgifter og 24,0 mill. kroner for investeringer. Pr er inntektsført 33,3 mill. kroner i regnskapet, fordelt med 10,7 mill. kroner for drift og 22,6 mill. kroner for investering. Det

6 Side 6 av 18 ligger an til en merinntekt på ca. 3 mill. kroner. Hovedsakelig gjelder dette investeringer og vil ikke kunne videreføres i den nye økonomiplanen. Grunnskolen. Feilbudsjettering med 0,4 mill. kroner vedr. fastlønn for Dale barneskole. Dette foreslås rettet ved budsjettendring. Ut over dette er det en del avvik mellom de enkelte skoler, men ikke netto endring ut over nevnte 0,4 mill. kroner. Atlanten Idrettspark Besøket i Atlanterhavsbadet i oppstartsfasen har vært over all forventning. Samtidig har det vært en del innkjøringsproblemer. Dette har medført økte utgifter til drift og ekstrahjelp. Inntektene har også vært større. Uten tiltak ser det ut til å bli en budsjettoverskridelse på ca. 1 mill. kroner. Rådmannen forslår at budsjettet økes med 0,5 mill. kroner. Sosialkontoret. Merutgiftene er i hovedsak knyttet til barnevernstjenesten (avlastning, fosterhjem og barnebolig). Dette utgjør en merutgift på 2,5 mill. inkl. arbeidsgiveravgift og til dels pensjon. Andre utgifter ventes å medføre en besparelse på 1 mill. og inntekter fra trygderefusjoner vil føre til en merinntekt på 0,6 mill. Samlet overskridelse ved årsslutt antas å bli på 0,9 mill. kroner. Sosialkontoret fikk styrket sitt budsjett med 1 mill. kroner i 1. kvartal og 0,9 mill. kroner i 2. kvartal. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med ytterligere 0,9 mill. kroner i 3. kvartal. Det vises til kommentarer i eget notat for dette tjenesteområdet. Vikarer og refusjon sykelønn og svangerskap. Det meldes om overskridelser for spesielt sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede. Størrelsen på overskridelsene fremgår av tabellen Sammendrag rammeområdene foran. Det foreslås en viss økning av budsjettet for disse rammeområdene. Tiltakene for funksjonshemmede. Det ble i mai etablert et heldøgns botilbud til en ny bruker innen tiltakene for funksjonshemmede. Kostnaden på årsbasis utgjør ca. 1 mill. kroner. Utgiftene for 2005 vil bli ca. 0,7 mill. kroner. En foreslår at 0,3 mill. kroner overføres fra pleie og omsorg felles. Resten dekkes innenfor virksomhetens budsjett. INVESTERING Mill. kr Årsbudsjett Regnskap Investeringer 102,7 138,2 Utlån, kjøp aksjer 56,5 4,2 Avdrag og renter utlån 0,0 0,1 Avsetninger 0,0 0,0 Finansieringsbehov 159,2 142,5 Finansiert slik: Bruk av lån *) 153,5 3,8 Salg av anleggsmidler 1,6 5,0 Tilskudd og refusjoner 0,0 0,0 Mottatte avdrag og aksjesalg 0,0 2,2 Andre inntekter 4,0 4,9

7 Side 7 av 18 Sum ekstern finansiering 159,1 15,9 Overføres fra driften 0,1 0,0 Bruk av avsetninger 0 0,0 Sum finansiering 159,2 15,9 Saldo ,6 *) Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Tilleggsbevilgning til investering i 3 barnehager. Dale, Heinsa og Røsslyngveien barnehager er nettopp påbygd. Det viser seg imidlertid at det mangler midler til ferdigstillelse. Dette er bl.a. brannalarm, innbruddsalarm, telefonforbindelser, gjerder og uferdige uteområder for 2 av barnehagene. Det anslås et totalt finansieringsbehov på 1,5 mill. kroner for å få avsluttet disse på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. Dette foreslås i forbindelse med kvartalsrapporten. Fremdrift store prosjekter. Atlanterhavsbadet og Atlanten kultur- og ungdomsskole ble tatt i bruk i sommer. For skolen er det signalisert en overskridelse for byggeprosjektet på ca. 2 mill. kroner. Finansiering av overskridelse vil bli tatt opp i forbindelse med sluttrapporten som skal behandles i desember. Storkaia ventes ferdigstilt mai Ved avslutningen av kvartalsrapporten foreligger et revidert kostnadsoverslag som viser at det er nødvendig å øke utgiftssiden med 6 mill. kroner. Rådmannen vil komme tilbake til denne saken. Fargefjerningsanlegget for rensing av vann var opprinnelig budsjettert med 13,2 mill. kroner. Etter at anbudene er innkommet viser det seg at totalsummen vil bli 19,5 mill. kroner. Av dette skal Frei dekke 3,9 mill. kroner. Det gjenstår 82,3 mill. kroner på fond til Atlanterhavstunnelen. Prosjektet forventes behandlet i Stortinget før jul. Planlagt oppstart er våren 2006 med ferdigstillelse høsten Ikke fullførte verbalforslag vedtatt i budsjettet for Bystyret ber rådmannen gå gjennom alle kommunale virksomheter med sikte på å legge fram for driftsutvalget en oversikt over hvilke oppgaver kommunen har tatt på seg som kan konkurranseutsettes og hvilke oppgaver som bør konkurranseutsettes. Rådmannen arbeider for å fremskaffe en oversikt over aktiviteter som ikke kan konkurranseutsettes. Videre vil en undersøke hva som er konkurranseutsatt i andre kommuner og hvilke erfaringer man har om dette. I forrige kvartalsrapport bebudet rådmannen at dette ville bli fremmet i løpet av høsten. En ser nå at dette ikke er mulig og tar sikte på å fremme saken til våren. 2. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering om det er mulig å samordne den utadrettede parkvirksomhet, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikeholdet av byens gravlunder. Saken er under utredning og vil bli lagt frem i løpet av høsten. Status verbalforslag oversendt driftsutvalget. 1. Bystyret ber administrasjonen starte prosessen med å innføre brukervalg av hjemmehjelp i Kristiansund kommune.

8 Side 8 av 18 Saken er under utredning. 2. Bystyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak, bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i mer enn 5 år. Saken er under utredning. Vurdering av antall budsjettrapporter i året. T.o.m var det 2 tertialrapporter i året. I 2005 har det vært 3 kvartalsrapporter. Hensikten med kvartalsrapporter er at det blir kortere tid mellom hver rapport og at en får mer kontinuerlig oppfølging med politisk informasjon og behandling av budsjettsituasjonen gjennom året. Etter et års drift finner rådmannen det riktig å vurdere hvor hensiktsmessig denne omleggingen har vært. 2. kvartalsrapport kommer midt i sommerferien for de fleste. Dette gjør at det administrativt blir vanskelig å få sydd sammen en helhetlig rapport. Samtidig vil rapporten først bli behandlet i bystyret så sent som 1. september (6. september i år). 3. kvartalsrapport kommer midt i den mest hektiske fasen med budsjettarbeid om høsten. Dette gjør at de som arbeider med økonomiske saker må deles i en fase hvor en har større behov for å arbeide samlet med budsjett og økonomiplan. Rådmannen vurderer ulempene med kvartalsvis rapportering som større en fordelene. Det foreslås derfor at kommunen går tilbake til tertialrapporter f.o.m Konsekvenser av budsjettjusteringene som nå foreslås. Rådmannen vil påpeke at nedenstående forslag til budsjettjusteringer ikke er innarbeidet i økonomiplanen, slik at de i realiteten også representerer et balanseringsbehov i 2006 og utover, dersom tiltak ikke settes i verk for å bringe utgiftene ned. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende innstilling 1. Rådmannens redegjørelse for 3. kvartal 2005 tas til etterretning. 2. Virksomhetslederne må overholde sine budsjetter. 3. Følgende budsjettendringer foretas i driften: Beløp i mill. kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 12 - Sentraladministrasjonen 0,1 Vegg til stand ved messer og konferanser Felles mva-kompensasjon 3,0

9 Side 9 av Felles avsetninger 4,0 For mye avsatt til lønnsøkninger Grunnskole 0,4 Dale barneskole, fast lønn Kultur og idrett 0,5 Atlanten Idrettspark, økt vikarbruk Tollåsenga Produkter AS 0,2 For høyt budsjettert tilskudd Fellestjenester for pleie og omsorg 0,3 Overføring til tiltak for funksjonshemmede Sykehjem 0,6 Økt vikarbruk Hjemmetjenester 0,5 Økt vikarbruk Sosiale tjenester 0,9 Økt vikarbruk, styrking barnevern Tiltak for funksjonshemmede 1,0 Økt vikarbruk og mindreinntekt fra andre kommuner (0,7). Overføring fra fellestjenester for pleie og omsorg (0,3) Finansområdet 3,2 Reduserte rentekostnader og økt aksjeutbytte Skatt og rammetilskudd 4,0 Svikt i skatteinntekter Interne finanstransaksjoner 2,7 Avsetning til disposisjonsfond. SALDERING 10,7 10,7 4. Følgende budsjettendringer foretas i investering: Beløp i mill. kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 23 - Barnehager 1,5 Ferdigstillelse ved Dale, Heinsa og Røsslyngveien Skatt og rammetilskudd 1,5 Økt låneopptak. SALDERING 1,5 1,5 5. F.o.m går kommunen over til tertialvise budsjettrapporter gjennom året. Økonomi- og finansreglementets punkt 4.1 endres til: Bystyret skal behandle 2 tertialrapporter: 1. tertial (pr. 30. april) innen 30. juni 2. tertial (pr. 31. august) innen 15. oktober Øvrige punkter i økonomi- og finansreglementet som vedrører kvartalsrapporter endres til tertialrapporter. Rådmannen i Kristiansund

10 Side 10 av 18 Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

11 Side 11 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/399/11249/ Jan Sevaldsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /143 SKATTEINNGANGEN I SEPTEMBER Skatteinngangen i september utgjorde 48,8 mill. kroner mot 47,3 mill. kroner i september Hittil i år er det dermed innkommet 227,4 mill. kroner som er 5,5 mill. kroner eller 2,5 % mer enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2005 forutsetter en skatteinngang på 288,0 mill. kroner. Dette er 14,4 mill. kroner eller 5,3 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 18,8 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 306,8 mill. kroner, mens det kom inn 290,4 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 5,6 %. Ved utgangen av september var det innkommet 239 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 229,4 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 4,2 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av september og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år % Skatteinngangen i september i % av total/budsjett

12 Side 12 av 18 Ved utgangen av september var det innkommet 79 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 80,3 %. Ved utgangen av september hadde skatteinntektene til primærkommunene økt med 3,7 % på landsbasis i forhold til samme periode i fjor. I Møre og Romsdal var økningen 2,4 %. Tilsvarende økning for Kristiansund var 2,5 %. Kristiansund hadde ved utgangen av september mindre økning i skatteinntektene enn landsgjennomsnittet. Isolert sett har av forskuddstrekket økt med 3,2 % sammenlignet med fjoråret. Forskuddstrekket utgjør ca. 90 % av skatteingangen. For samme periode i fjor hadde vi en økning på 4,5 %. For å nå skatteanslaget er det nødvendig med en skatteinngang og inntektsutjevning på 67,7 mill. kroner i siste kvartal. I siste kvartal i fjor kom det inn 61 mill. kroner. Den største usikkerheten når det gjelder skatteinntektene i høst er knyttet til skatteinngangen på landsbasis. Svakere utvikling enn det som er forutsatt kan medføre svikt i inntektsutjevningen. Rådmannen foreslår at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av september tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

13 Side 13 av 18 ÅR: 2005 MÅNED: September SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 5,3 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 5,6 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,2 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 77,9 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 79,0 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

14 Side 14 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/2044/11196/05 Tore Aukan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /144 OPPRETTELSE AD-HOC UTVALG Det tidligere park- og friluftsutvalg var et underutvalg under Teknisk hovedutvalg, med rådgivende funksjon overfor THU, og overfor parksjefen i hans virksomhet inntil utvalget ble lagt ned i I perioden var THU parkvesenets nærmeste politiske utvalg, til nedleggelsen i I omstillingsprosessen Kommune 2000 ble det åpnet for å opprette ad-hoc utvalg ved spesielle behov. Parkvesenet merker et stadig økende press på vår tjenesteyting, både fra ordinære brukere og fra politikere. Virksomheten er liten med små muligheter til ekstra innsats utover den ordinære drifta, på grunn av begrensninger i økonomi og bemanning. Dette medfører en streng prioritering av arbeidsoppgaver, ofte i strid med publikums ønsker i forhold til framdrift og utvikling. Den grøntfaglige kompetansen i Kristiansund kommune representeres i hovedsak av parkvesenet, som også er avhengige av innspill i ulike spørsmål/problemstillinger innenfor eget ansvarsområde. Etter at park- og friluftsutvalget ble lagt ned har parksjefen manglet et kommunalt organ med spesiell tilknytning til parkvesenet, og med rådgivende status i parkfaglige spørsmål. Med referanse til det som er nevnt foran, foreslår rådmannen at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK Det opprettes et politisk ad-hoc utvalg til å bistå parksjefen i ulike spørsmål av betydning for den samlede grøntstrukturen i Kristiansund. Utvalget sammensettes av 3 representanter fra plan- og bygningsrådet. Anton Monge Rådmann Just Ingebrigtsen Kommunalsjef

15 Side 15 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1962/10743/05 C03 Eli Leithe Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget / MAI 2006 OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2006 Fra 1981 har det vært en oppgave for hovedutvalg for kultur/hovedutvalg for kultur og utdanning å oppnevne 17. maikomite. Fra 2004 er det Driftsutvalget som har den oppgaven. Komiteen for 2005 bestod av følgende medlemmer: Einar J. Torvik, idrettens representant og leder i komiteen, Richard Rosvoll, vara for lederen, Mette Leithe, musikkorpenes representant, Ragnhild M. Harstad, speiderbevegelsen, Geir Gjengstø, Anette Thomsen og Kirsti Dyrnes, representanter fra Driftsutvalget, Knut O. Larsen, Kristiansund Eldreråd, Malin Neergaard og Harald Marius Aarsund, Barn og unges Bystyre, Nina Tolcsiner kommunalt foreldreutvalg, Oddhild Garli, Nordmøre Historielag, Geir Hoel ble oppnevnt av 17. maikomiteen i møte og har møtt siden. Noen av representantene i 17. maikomiteen har vært med i flere år, for noen var det første året de var med. Det er viktig for planleggingen og arbeidet som gjøres i komiteen at noen av tidligere års representanter også blir med i Alle bydelene i Kristiansund bør være representert. De siste årene har det vært vanskelig å få oppnevnt representanter til å delta i 17. maikomiteen. Det er viktig at driftsutvalget går foran med et godt eksempel ved å velge en person som er interessert i oppgaven og oppfordrer, gjennom vedtaket, lag og foreninger til å stille med aktive representanter for å gjøre et godt arbeid for 17. mai. I henhold til ovennevnte foreslår rådmannen følgende Forslag til VEDTAK 1. Driftsutvalget ber følgende organisasjoner om å oppnevne sin representant til 17. maikomiteen 2006: - Idrettsrådet i Kristiansund - Speiderbevegelsen i Kristiansund

16 Side 16 av 18 - Representant for Musikkorpsene i Kristiansund - KOM Vekst - Barnehagenes foreldreutvalg - Ansatte i barnehagene - Kommunalt foreldreutvalg - Videregående skole - Kristiansund Eldreråd - Barn og unges råd i Kristiansund og Frei - Driftsutvalget - Nordmøre Historielag Ansatte i grunnskolen har allerede oppnevnt Ellen Thorsøe som sin representant i 17. maikomiteen maikomiteen står fritt til å utvide komiteen med aktuelle kandidater fra andre organisasjoner og/eller interesserte personer. Om mulig bør alle bydeler i Kristiansund være representert. 3. Komiteen konstituerer seg selv. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

17 Side 17 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1932/10750/ Eli Leithe Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /146 KULIPRISEN 2006 Vedlegg: Statutter for Kuliprisen Nordmøre Historielag innstiftet prisen i 1985 og den ble første gang utdelt i Kuliprisen er en pris som blir utgitt av Nordmøre Historielag for lokalhistorisk arbeid. Statuttene følger vedlagt. Prisen skal også utdeles i For å få en mest rettferdig vurdering av mulige kandidater har Nordmøre Historielag i alle år henvendt seg til nordmørskommunene for å få forslag på kandidater. Historielaget ber i denne sammenheng om at det legges vekt på det skrevne ord av lokalhistorisk arbeid. Styret ber om at forslag fra kommunene må være levert innen Tidligere prisvinnere er: 1986 Hans Hyldbakk Surnadal 1987 Martin Lamvik Tingvoll 1988 Kristian Williamsen Frei 1989 Egil Husby Kristiansund 1990 Bernt Bøe Surnadal 1991 Eivind Aas Kristiansund/Oslo 1992 Erling Skjølberg Averøy/Smøla/Trondheim 1993 Henrik Sverdrup Kristiansund 1994 Nordmøre Museum Kristiansund 1995 Fru Guri av Edøy Smøla 1996 Kolbjørn Botten Halsa 1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre Avd Ottar Roaldset Tingvoll 1999 Ingeborg Aasen Vatten Halsa 2000 Jostein Sande Sunndal 2001 Ola Stemshaug Trondheim/Aure 2002 Anne Karin Elstad Halsa/Oslo 2003 Jonny Lyngstad Eide 2004 Nils Tore Leivdal Gjemnes 2005 Rindal Heimbygdslag Rindal

18 Side 18 av 18 Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/9 TID: 23.08.2005 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/12 TID: 24.08.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.november 2006 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 13/06 TID: 23.11.2006 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling:

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling: EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 111/12 29.11.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006 Driftsutvalget 13.06.2006 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/80 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2002 212 PS 06/81 PS 06/82 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer