Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2014

2 Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen Økonomiavdelingen Seksjon undervisning Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Forsidebilde: Neverdal barnehage. Foto: Connie Slettan Olsen. Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på Side 1 av 55

3 Rådmannen Fellessekretariatet/rådgiver Driftstiltak Sekretær for utvalg Tid Saksbehandler MBB Kommentarer Kommunestyre, formannskap, plan og utvikling, planutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg eldreråd, valgnemnd og evnt. Andre politiske ad.hoch utv. Råd for funksjonshemmede. KJB For og etterarbeid til politiske møter Klargjøring og utsending av sakslister til alle politiske utvalg. Annonsering av kommunestyremøtene i avisene. Utlegging av sakslistene og saker på hjemmeside, innen to dager etter møte. Ansvarlig for bestilling/henting og servering til utvalgsmøtene MBB MBB MBB MBB/KJB Møtegodtgjørelse 4 ganger pr år, reiseregninger og tapt arbeidsfortjeneste hele. Møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsinntekt og reiseregning fra politikere. MBB Innbinding av møtebøker fra politiske utvalg. Gjennomgang av K styre vedtak årsrapport Saksbehandling MBB KJB MBB/KJB Saksbehandling av politiske saker til styrer og utvalg. Ekspedering av vedtak Melding om vedtak Valg Forberedelse til kommune og fylkestingsvalget 2015 Høst MBB Alkoholbevilling Serveringsbevilling Salgs og skjenkebevilling Kunnskapsprøver i salg og skjenking, samt etablererprøven for serveringsbevilling. Beregning av alkoholavgifter KJB/MBB Beregning av salg og skjenkeavgift vår. Oppfølging av kontroll hele. Side 2 av 55

4 Kontroll og alkoholpolitisk arbeid. KJB Beredskapskoordinerende arbeid Oppfølging og oppgradering av planer knyttet til kommunens beredskap og kriseledelse. Opplæring i dataverktøyet CIM Befolkningsvarsling, anskaffelse og opplæring Beredskapsrådet og samarbeid med eksterne aktører Øvelse i kriseledelse( Kommunikasjon Ferger, buss, hurtigbåt, drosje og gods. Transport av eget helsepersonell Kommunikasjon med statens vegvesen og Torghatten Nord ved redusert fremkommelighet eller stengte ruter. Styrevervregister og meddommerutvalg KJB KJB KJB I samarbeid med sivilforsvaret Oppfølging av KS registeret oppfølging / supplering av personer til tingrett, lagrett, skjønnsmenn osv. Næringsprisen Høst KJB Annonsering og klargjøring av sak for formannskapet. Praktisk arbeid i tilknytting til prisen, innkjøp av kunstverk, ol Rom og utstyr Ansvar for kommunestyresalen og formannskapssalen med tilhørende PC og projektor. MBB MBB Data, lyd og bilde Utleie av formannskapssalen. Ansvaret for Støtt og Bolga KJB Telefon Støtt Oppussing av Bolga med inst av AV utstyr. Stipend Studiestipend (5000 x 4) Utlysning vår Behandling og utbetaling Innbyggertilskudd Mottak og behandling av søknader. Saksframlegg til kommunestyret, j f pkt. 2 i regelverk 1.halvår KJB KJB Side 3 av 55

5 Compello /Agresso Attestasjon av faktura MBB KJB Attestering av regninger for fellessekretariatet, ordfører og rådmann samt fellesutgifter. Opplæring Videreføring i bruk av i Pad i forbindelse med papirløse politikere CIM krisehåndteringsverktøy One Voice beredskapsvarsling Vår MBB KJB KJB Etterslep fra 2013 DIV Bistå ordfører og rådmann Tilrettelegge for møter, reiser, besøk ol. Grunnlovsjubileet 2014 Komiteleder 2014 MBB/KJB KJB Informasjon Utviklingstiltak Oppfølging av samarbeidet med Nærkanalen Flere elektroniske skjema CSO Fotopresentasjon av kommunens organisasjon Driftstiltak CSO/JK Jobbe for muligheten for Web tv Vår/høst CSO Til bruk i presentasjoner, infomateriell, nett ol Kommentar Tid Saksbehandler Kommentar Ny forside og endret struktur på nettsiden Vinter/vår CSO Mer brukerorientert nettside Vedlikehold og utvikling av inter /intranett CSO Fokus på Difi s kvalitetsvurdering Tid Saksbehandler Profilering av Meløy kommune CSO Overordnet informasjonsplanlegging CSO Legge til rette for god informasjonsflyt i organisasjonen Oppfølging profilhåndbok CSO Drift av nettsiden CSO Drift av sosiale medier CSO Opplæring/oppfølging superbrukere CSO Episerver Rådgivning info/kommunikasjon CSO Rådgivning ledere på alle nivå Kontakt med media CSO/JK Besøk på enhetene og tilrettelegge for god CSO Etter behov Side 4 av 55

6 informasjon på disse Observatør i omstillingsstyret CSO Kommunikasjonsstrategi omstilling/meløy Utvikling CSO Bidra til utforming og gjennomføring Kommunikasjonsstrategi Meløy kommune CSO Bidra til gjennomføring Brosjyre kriseledelse Vår CSO Til alle husstander Informasjonskampanjer CSO Tverrfaglig samarbeid Servicetorget Tiltak Tid Saksbehandler Sentralbordtjeneste WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Opprydding/administrering av nytt sentralbordsystem Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeide med faglandet om event. WK Oppgaveoverføring av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 X mnd WK/ serviceverter Båtførerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader tjenesteyting Meløy eiendom KF WK Administrering nøkler kommunale boliger tjenesteyting Meløy eiendom KF FDVU programmet (utleiemodul) i samarbeid med KF eiendom Administrering av ID kort ansatte på rådhuset Saksbehandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Planlagt igangsatt WK/servicevertene WK Servicevertene/WK Postmottak/spamfilter WK/serviceverter Oppdatering egen hjemmeside WK/serviceverter Adm.leiebiler skade, etc WK/serviceverter Innkalling vara til politiske møter Servicevertene Registrering/arkivering av post Levere utgående post og pakkesendinger hente inngående kvitteringspost og pakker WK Alle på arkivet avdelingen Postlister elektronisk Alle på arkivet Klargjøring/flytting av eldre fagarkiver for digitalisering/avslutning av eldre arkivperiode EMB/alle på arkivet Ferdigstillelse arkivplan Våren 2014 EMB Overgang til fullelektronisk arkiv EMB alle på arkivet Side 5 av 55

7 ESA drift opplæring: Meløy utvikling KF ESA drift opplæring: Meløy eiendom KF EMB/alle på arkivet EMB/alle på arkivet ESA administrator EMB/alle på arkivet Deltakelse i andre tverretatlige møter: Rådmannens stab 1 x mnd WK Ledermøter 4 5 x årlig WK Kriseberedskap Ved behov WK Nettverkssamarbeid RKK Salten Ca 2 x årlig WK Arkiv Nordland Ca 2 x årlig EMB/alle på arkivet Superbrukere nettportal ILK EMB Behandle leiesøknader i samarbeid med Meløy eiendom KF Fortløpende hele WK Side 6 av 55

8 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Tid Saks Status/Merknader/Kommentarer beh. Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen KH Kvalitetssystemet i avdelingen skal implementeres i Risk Managersystemet. Lærlingordning innenfor IKT OAL Det er opprettet en lærlingordning innenfor IKT med godkjennelse pr Oppstartet fra Omorganisering i kommunen Nedbemanningsprosessen DS Nedbemanning i tråd med kommunestyrets vedtak 102/13. Omorganisering i h.h.t tiltaksplan DS Ledes av rådmannen og et partssammensatt utvalg. Opplæringsprosjekt Opplærings og kompetanseplan for DS plan og utviklingsavdelingen Opplæring i MS Office TJ Skjer ved behov. Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp KomTek DS Andre utredninger og delplaner Revisjon av betalingsregulativet for tjenester innenfor plan og utviklingssektoren FH Skjer ved behov og gjelder spesielt nyansatte DS Implementeres for fagområdene. Ansvarlige deltar og legger inn innenfor sine virksomhetsområder. Plan og utviklingsavdelingen deltar etter nærmere avtale med kommunalteknisk DS Arbeidsoppgave overført fra Betalingsregulativet skal revideres og oppdateres. Oppstartet men ikke ferdigstilt. Videre utbygging av fiber i Meløy DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 46. Ikke oppstartet p.g.a. manglende ressurser. Arbeid med olje og gassrelaterte forhold i Meløy DS Kommunestyret har i sak nr. 69/10 sluttet seg til «Petrostrategi for Bodø og Salten». Likeså er det utarbeidet strategi og Side 7 av 55

9 handlingsplan for Meløy Plan / Utvikling Overordnet Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer Kommuneplansystem Kommuneplan Ny revisjon samfunnsdel Konsekvensutredning (KU) for valg av alternativ for FV 17 Kryssing Holandsfjorden TRS Planvedtak gjort i sak 115/13 den Ferdigstillelse av plandokumenter TRS Planutvalget har gjort sin innstilling Formannskapet har fått utarbeidet en motmelding. Avventer sluttbehandling for valg av alternativ vei av kommunestyret. Gjennomgang Kommunal planstrategi DS Kommunestyrets vedtak må gjennomgås i strategisk ledergruppe Arbeidsprogram for Plan og utvikling 2014 Arbeidsprogram for Meløy kommune 2014 Felles program for kommunen Årsevaluering 2013 Plan og utviklingsavdelingen Årsevaluering 2013 Fellesmelding for kommunen 01 DS Årlig dokument i h.h.t vedtatt kommuneplansystem TRS Årlig dokument i h.h.t vedtatt kommuneplansystem DS Utarbeides i administrasjonen innen fristen 15. mars. Plan og utviklingsutvalget 23.april TRS Utarbeides i plan og utviklingsavdelingen for sluttbehandling sannsynligvis i kommunestyret 26. juni. Handlingsprogram DS/TRS/KH Rundskriv skal normalt gis fra økonomiavdelingen innen 20. januar i tråd med kommuneplansystemet. I år vil det bli utsatt i forhold til prosess i Økonomiplan DS Rundskriv skal normalt gis fra økonomiavdelingen innen 20. januar i tråd med kommuneplansystemet. I år vil det bli utsatt i forhold til prosess i Budsjett DS Rundskriv må gis fra økonomiavdelingen i tråd med kommuneplansystemet innen 20. juli. Side 8 av 55

10 Miljøvern og andre oppgaver Tilskudd Nærmiljø og trivsel TRS/DS Årlig oppgave med tildeling av økonomiske midler i kvartal 1. Biologisk mangfold: TRS Kontinuerlig oppgave. Nyregistrering ved befaringer Innlegging programvare Natur 2000 Tiltak i Handlingsprogram Energi og TRS Ingen bevilgning gitt i klimaplan Storglomfjordfondet HYH Avdelingen utfører alt sekretariatsarbeid for fondet. Tildeling blir gjort i mars måned. Andre Planoppgaver innenfor Tid Saks Status/Merknader/Kommentarer kommunen beh. Oppvekstplan KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr. k sak nr. 13/12 den Ikke oppstartet som forutsatt i Trafikksikkerhetsplan DS Revisjon i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr. k sak nr. 13/12 den Ikke oppstartet p.g.a. vakante stillinger, og søkes gjennomført i Plan for folkehelse KH Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2012, jfr. k sak nr. 13/12 den Strategier innarbeides i ny helse og omsorgsplan for Planoppgaver innenfor Helse og barnevern og Omsorgssektoren Samhandlingsreformen Koordinering av prosessen og implementering. Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram KH Prosjektgruppemøtene fortsetter etter eget oppsett med nedsatte arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder. Alt sekretariatsarbeid gjøres ved avdelingen KH Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr. k sak nr. 13/12 den Ikke oppstartet som forutsatt i Utredning etc. for nytt helsesenter DS/KH Kommunestyrevedtak i sak 25/11. Rådmannen må organisere dette videre. Side 9 av 55

11 Utredning av strukturen og for utbygging av omsorgsboliger i kommunen Utredning av nytt Sykehjem i Nordre Meløy DS/KH Kommunestyrevedtak 82/12 og politikkens oversendelsesforslag. Rådmannen må organisere dette videre arbeid DS/KH Videre arbeid med planlegging og utbygging av nytt sykehjem m.v. fortsetter. Meløy Eiendom KF overtar dette i februar mars. Helse og sosialberedskapsplan KH Revisjon i h.h.t statlig veileder og tjeneste avtale nr. 11 med Nordlandssykehuset. Rus /alkoholpolitisk handlingsplan KH/TRS Revideres i 2014 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr. k sak nr. 13/12 den Utbyggingsprosjekter i kommunen Ørnes sentrum Utbygging Utvikling av sentrumsområdet FV 17/Ørnes Glomfjord Utbedring av fylkesveganlegg for tre parseller på strekningen DS/TRS Forlenget opsjonsavtale med Meløygruppen til , jfr. K sak nr. 49/13. Utarbeidet planprogram og KU før evt..dispensasjon kan gis av, jfr. FT sak nr. 8/13 den DS Ferdige reguleringsplaner for de tre strekningene Spildra Eidbukt, Neverdal Selstad og gjennom Glombergan. Detalj planlegging i 2014 med Statens vegvesen. Prosjekt Grønøy havn DS Detaljprosjektering gjennomføres. Utlysning på anbud i januar for anleggsarbeidet. Arbeidene avsluttes innen 1.november. Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum Gang og sykkelvei DS Prosjektet har en annen ramme i forhold til de krav som settes til bru fra vegvesenet. Revidert prosjekt må gjennomføreskommunestyret for finansiering. Prosjekt Glomfjord sentrum DS Detaljprosjektering gjennomføres. Utlysning på anbud i vår for anleggsarbeidet. Prosjekter innenfor kommunale bygg Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Barnehageutbygging i Nordre Meløy DS Plan og utvikling kan bli involvert, dersom dette ikke utføres av Meløy Eiendom KF Side 10 av 55

12 Plan/Byggesak Detalj Kommunedelplaner Kommuneplanens arealdel Revisjon Kommunedelplan Alternativ for veitrasé FV 17 Storvik Reppen Reguleringsplaner/Områdeplaner TRS/TSP Opptrykking og implementering av planen og dens bestemmelser TRS Avventer kommunestyrets valg av trasé etter planutvalgets behandling av KU den Ut i fra tiden må tidligere avtale om planarbeid annulleres og ny prosess må gjennomføres i h.h.t offentlige anskaffelser. Mosvold I DS Norconsult AS vurderer utbedring av dagens veier, Idrettsveien og Åsveien. Forslag ikke mottatt for videre prosess. Spilderdalen Aktivitetsområde TRS/THS Planforslaget som ble vedtatt i kommunestyrets sak nr. 113/13 den ferdigstilles i planregisteret. Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Samarbeid er opprettet med NFK/Statens vegvesen for videre planlegging og mulige alternativer i en reguleringsplanprosess. FV17 Selstad Neverdal TRS/DS Planforslaget som ble vedtatt i kommunestyrets sak nr. 112/13 den ferdigstilles. Reguleringsplan Kryss Mosvollveien/FV17 Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen DS Utarbeiding av planforslag foreligger fra Asplan Viak, Trondheim. Førstegangsbehandling i kvartal DS Stoppet opp pga. kulturminner. Arbeidet er oppstartet igjen og det forventes inn et utkast for videre behandling i kvartal 1. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn Innsigelse fra fylkesmannen. KU er laget av Meløy Byggeservice. Ingen tilbakemelding fra FM. Reguleringsplanens videre prosess blir nå i h.h.t ny arealdel i Side 11 av 55

13 kommuneplan. Hytteområde H111/Markvannet Reguleringsplaner/Detaljplaner Planforslag for førstegangs behandling er oversendt fra faglig ansvarlig. Nytt omsorgssenter/sykehjem i Ørnes DS Ny reguleringsplan for denne utbygging avventes inntil godkjent skisseprosjekt etc. foreligger fra kommunestyret. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Oppdrettssøknader i h.h.t kommuneplanens arealdel DS Fortløpende mottak av oppdrettssøknader og endringer av de som er i drift. Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder Byggesak Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav PBL DS Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet HE Direktoratet for byggkvalitet har satt fokusområder i Disse er bestemt til universell utforming og energibruk. Tilsynene her sluttføres i Tilsyn byggetiltak HE Strategi for tilsyn utarbeidet for Meløy pr En del generelle tilsyn skal også gjennomføres kontinuerlig i Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av krav om uavhengig kontroll HE Uavhengig kontroll er innført fra Nye bygg omfattes av denne bestemmelse. Eiendomsskattetaksering HE Boliger er tatt ut av eiendomsskatt. Avdelingen har ingen rapportering for dette for Verker og bruk skal gjennomgå ny taksering i regi av økonomiavdelingen. Kartverk Etablering Planregister i h.h.t plan og bygningslov THS Kontinuerlig ajourføring / kvalitetssikring av planregister og planarkiv Vedlikehold på FKB THS Kontinuerlig. Adressetildeling Side 12 av 55

14 Boligområde Juvika/Aspdalen. Utbygging av gang og sykkelvei opp til Aspdalen. Ørnes området DS Tiltaket og arbeidsoppgavene vedrørende adressering er forsinket p.g.a. vakanse i stilling. Adressering vil sluttføres i Andre områder i kommunen DS Tiltaket og arbeidsoppgavene vedrørende adressering er forsinket p.g.a. vakanse i stilling. Adressering må sluttføres i Grunnerverv og tomteforsyning Tid Saks Status/Merknader/Kommentarer beh FH Noe grunnerverv ble gjennomført i Videre arbeid stilt i bero av rådmannen, men vurderes sluttført i Salg av grunn i Ørnes sentrum FH Utbyggingsområde K302 og I302 i forbindelse med utvikling av sentrumsområde på Ørnes. Salg av grunn i Reipå sentrum FH Næringsareal og areal til parkering ved Fore kirke. Ikke oppstartet ennå. Grunnerverv Nytt sykehjem Ørnes FH Gang og sykkelvei Halsa sentrum FH Primærnæringene Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Tiltak i landbruksplanen: Vedrørende aktivitet nr. 2 er det 4 deltiltak: 1. All dyrka mark i drift EF Arbeid med driveplikt 2. Øke aktiviteten i skogen HH Arrangere kurs Arrangere skogdager Aktivt skogeierlag Arbeide for opprusting av skogveinettet Statlig tilskuddsforvaltning ÅS/HH/ EF Kontinuerlig arbeid med ca. 200 søknader. Rovdyrproblematikken EF Fortsatt aktuelt tema i Meløy for spesielt sauenæringen. Gårdskartlegging ÅS/EF Løpende oppdateringsansvar. Markslagsgrenser Friluftsliv Turløyper HYH Merking og grunneiererklæringer. Samarbeid med Meløy Utvikling KF IKT K2000 esak Oppgradering Versjon 8 av ESA TJ/EMB Dette saksbehandlersystem oppgraderes i løpet av 2014, slik at en får funksjon av intellisearch og andre bi program. Kobling ESA og fagprogrammer og TJ Et strukturert og effektivt tiltak Side 13 av 55

15 matrikkel Etablering av ny programvare Undervisningsseksjonen som må implementeres i den pågående nedbemanningsprosess TJ/HB/OL Undervisningsseksjonen har valgt administrasjonsprogrammet «Oppad». Implementering og opplæring foregår fortsatt i IKT Samhandlingsreformen TJ/KH/SL Planlegging av lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunen. Arbeidet pågår fortsatt. Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEBmail og ansattportalen TJ/OL/HB Strategisk ledergruppe må bestemme om fanget av aktuelle brukere som skal inn i AD. Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/HB Videre implementering mot lokasjoner som skoler, kulturhuset og andre. Klargjøring eksamen OL/HB Klargjøring nasjonale prøver OL/HB Overføring Servere + SAN fra 4 skoler til TJ/OL/HB Feide TC Opprette Server for resterende skoler TJ/OL/HB Feide hos TC? Etablere Feide for elevene TJ/OL/HB Opprette/endre struktur nettverk TJ/OL/HB Systemansvarlige må kurses Endre struktur Fronter OL/HB Systemansvarlige må kurses Side 14 av 55

16 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan mai sept. AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Nytt lønns og personalsystem Innfasing og opplæring i nytt system + forsystem som RS Opplæring i resten av organisasjon fraværsregistrering rapporter mm Opplæring Refusjon fravær og reiseregninger Opplæring nytt forhandlingssystem Opplæring feriepengesytem Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan implementering vedtatt plan Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks. både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Vinter/vår høst Sommer/ Høst Mars Mai/juni Mai AE Alle TK/GBA/ATKN TK/GHH/ GBA ATKN/TK AE/MHS ATKN/TK AE/VGBA Vinter/vår AE + flere Lærlingeordningen: Ansvar for lærling kontorfag Vår/Høst GBA FAS Arbeidsgiverstrategi Oppfølging Saksnr 37/13 fra møte i Administrasjonsutvalg Vår /sommer AE/MHS Nye arbeidstakere Utarbeide introduksjonsprogram nytt opplegg samling for nyansatte som skal holdes 2 ganger årlig samling for nye ledere som skal holdes 1 gang årlig Vår FAS +flere Side 15 av 55

17 Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2014 Avd. årsprogram 2015 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter feb/mars AE Regnskapsavslutning Budsjett: Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH/AE/TK Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2014 Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak deltakelse koordinering 40 t kurs HMS Introduksjonsprogram samling nyansatte Introduksjonsprogram samling nye ledere L/P tema på ledersamlinger Vår Vinter/Vår Vår Vår/Høst Vår MHS GHH/AE Alle AE + flere ved behov Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl. hjemmeside) Søknad Web Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk rutiner Tyngre personalsaker EPI server (intra/internett) Info fra lønn og personal FAS/MHS AE GHH/MHS GHH/MHS US/MHS /GHH US/FAS/ MHS/ /GHH ALLE AE/FAS/ MS AE/FAS /MHS FAS/TK GBA Opplæringsansvarlig administrator LOP + skjemabasen Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet ATKN Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Feb. +Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Meløy kommune, Meløy Utvikling KF, Meløy Eiendom KF, Kirkelig fellesråd Refusjoner fravær PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Periodisk TK/ ATKN TK TK Side 16 av 55

18 Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (AA registeret) Rapportering SPK Rapportering KLP Elektronisk skattekort rutine Altinn Forhandlinger/drøftinger: HTA Kap 3.4 forhandlinger HTA Kap drøftinger HTA Kap 4.1 forh. (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) HTA Kap 5 forhandlinger Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte Periodisk Månedlig Månedlig Kvartal Månedlig Nov Aug/Sept Sept Sept/Okt. Periodisk GBA TK/ATKN TK/ATKN TK/ATKN TK/ATKN AE AE/MHS AE/MHS AE AE ATKN ATKN ATKN ATKN Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr. aug. US/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler periodisk vår AE AE IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram Polarsirkelen HMS IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde Agresso flere undersystem Systemansvarlig flere undersystem Ressursstyring (RS) Systemansvarlig ESA ans.modul Superbruker EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker Risk Manager Systemansvarlig Vår/Høst FAS FAS FAS FAS TK/ATKN +flere GBA/TK MHS GBA FAS Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering MHS oppfølging avtale med Meløy Bedriftsservice AS Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkommunal) AE Side 17 av 55

19 Strategisk Ledergruppe Husfordeling (adm.gruppe) mandag Jevnlig AE AE Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe RS administrator/superbrukergruppe Diverse Rådgivning juridiske saker AE US AE/MHS AE GHH/FAS FAS FAS GBA/TK Side 18 av 55

20 Økonomiavdelingen Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler Agresso nytt økonomisystem 2014 Alle Rutinebeskrivelser/håndbøker økonomi 2014 Alle Ajourhold Opplæringspakke økonomi 2014 SBM/alle Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Økonomistyring rådgivning og opplæring ifm. budsjettering og budsjettoppfølging 2014 SBM Spesielt omsorg og undervisning Regnskap Meløy kommune, Meløy kirkelige fellesråd, Meløy Utvikling KF og Meløy Eiendom KF 2014 TSA WT Føring, avstemming, refusjoner, rådgivning, moms/momskompensasjon Startlån og Boligtilskudd 2014 SBM Kundebehandling, rådgivning, saksbehandling oppfølging til utbetaling. Rapportering Nettbank 2014 WT/JB/TS Administrator WT Fakturaflyt 2014 JB/TS Bilagsbehandling. Opplæring og remittering Refusjonskrav 2014 TS/JB Kommunale boliger 2014 JB Husleieadministrasjon Kontantstøtte 2014 JB Rapportering barnehageplasser Tilskudd andre tros og livssamfunn 2014 JB Beregninger til utbetaling Skatteregnskap 2014 WT Føring, avstemminger, inn/utbetalinger m.m. Kommunal fakturering 2014 GSJ/WT/ Også tilfeldig fakturering TS Innfordring kommunale krav 2014 GSJ Oppfølging faktureringssystem 2014 GSJ Utlåns rutinen 2014 GSJ Oppfølging og innfordring Bostøtte 2014 GSJ/WT Kundebehandling/ registrering Leverandørsystem 2014 JB/TS/GSJ Oppfølging. Ansvar innkjøp/utlevering av kontormateriell Rådhuset (butikken) Skatteinnfordring 2014 BH Arbeidsgiverkontroll, saksbehandling skatt 2014 BH m.m. Økonomiplan 2014 TO Årsbudsjett 2014 TO 2014 GSJ Åpningstid Mandag, onsdag og torsdag kl Side 19 av 55

21 Årsrapport 2014 TO Innlån 2014 TO Arena 2014 SBM Administrator, oppfølging og overføring av filer Budsjettreguleringer 2014 SBM Saksbehandling 2014 TO Økonomisaker Rådgivning økonomisaker 2014 TO Forsikringer 2014 TO Oppfølging barn og tingforsikring Selvkost 2014 TO Beregninger/sak Budsjettoppfølging 2014 TO Tertialrapportering/ budsjettreguleringer Personalansvar 2014 TO/WT WT nestlederfunksjon i AO permisjon Strategisk ledelse 2014 TO Møter hver mandag Regnskapsavslutning 2014 TO/TSA KOSTRA rapportering 2014 TO Innkjøp SIIS 2014 TO Fraværsystem 2014 WT Ajourhold Gjennomføring av alle arbeidsoppgavene som økonomiavdelingen har ansvaret for kan med den nedbemanningen som er vedtatt med en færre medarbeider og med økte arbeidsoppgaver, Kommunale foretak, medføre at arbeidsoppgavene ikke blir ferdig innen tidsfrister. I tillegg må vi legge om våre arbeidsrutiner som vil medføre færre kontroller av det arbeidet som utføres ute på enhetene bl.a. at det brukes riktige ansvar, funksjoner, arter og mom/momskompensasjonskoder. Side 20 av 55

22 Seksjon undervisning Utviklingstiltak Kurs og fagdager Barnehager, skoler, SFO Voksenopplæring PPT Skolebasert kompetanseutvikling U trinns satsing. Bruk av UIN Bruk av ressurslærer Eksamen Lokalgitt eksamen (kommunalt ansvar i samarbeid med Gildeskål og RKK) Sentralgitt eksamen Valgfag på u trinnet Rekrutering Lederutvikling i barnehager og skoler Desentralisert lærerutdanning, Kvalitetsvurderingssystemer. Rutiner for skolebasert og barnehagebasert vurdering. Tid Starte i januar Kommentar Interkommunalt samarbeid med RKK Salten om kompetanseutvikling. Interne kurs. jfr. kommunale satsingsområde. 6. dag skolen bestemmer dato. Deltar i nasjonal satsing SKU PULJE I Alle skoler med u trinn i Meløy. I løpet av perioden gjennomfører UIN 3 skolebesøk pr skole i Meløy. (Bolga og Meløy er sammen). Tilsatt ressurslærer i 20 % skal veilede/hjelpe lærerne med utviklingsarbeidet/opplæringen. Fokus på lesing, regning, skriving, klasseledelse og VFL. Nye nasjonale føringer kommer. Forberedelse, planlegge lokalgitt eksamen sammen med Gildeskål og rektorene i Meløy. Organisering av sensorer, tidspunkt, i henhold til lovverk og retningslinjer. Overholde frister. Valgfag innføring på alle trinn (8., 9. og 10.) fra høst Deltakelse i nasjonal rektor og styrerutdanning. 3 rektorer og 1 styrer 2014 UIN Bruk av registrering og kartleggingssystemer. Nasjonale, interkommunale og kommunale tiltak med fokus kvalitet og på økt læringsutbytte. Nasjonale prøver, elev, lærer, ståstedsanalyse, medarbeiderundersøkelser, lærerundersøkelse, foreldreundersøkelse. Skolebasert kompetanseutvikling. Vi vurderer vår barnehage. Forebyggende arbeid mot mobbing. Medarbeiderundersøkelse Frist: Alle ansatte skal gis mulighet til å besvare medarbeiderundersøkelsen. Rapport skal utarbeides for seksjon. Side 21 av 55

23 Oppfølging av brukerundersøkelser Gjennomført Her skal minimum 3 problemområder identifiseres og utarbeides handlingsplan for. Brukerundersøkelse SFO Brukerundersøkelse barnehage Implementering av KF Bedre styring Vi tar i bruk KF Bedrestyring i forbindelse med resultatmålinger. Opplæring. Kvalitet på tjenestene Forbedring av indikatorer i kommunebarometret / kommunens egne måleindikatorer. Tema på ledermøte. OPPAD Administrasjonsprogram for skole og barnehage S team for barnehager og skoler 0402 Januar Styrerne i barnehage Opplæring søknad og videre behandling. e Skjemaintegrasjon samarbeid med Sem og Stenersen Kursing programvare Integrasjon ESA Fakturering barnehage/skol Nettverk / spesialpedagoger i barnehage/ppt Tema: «Lesing i alle fag» for 5. 7.årstrinn Tema: «Høyt skolefravær»? Voksenopplæring Integrering og implementering av nye elever. Spesialundervisning voksne. Videreutvikle gode samarbeidsrutiner med nasjonale, interkommunale og kommunale tjenester. Fokus på skolebasert kompetanseutvikling gjennom bl.a. VFL. Teamledersamlinger Høsten Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK Oppfølging av Newtonrom Plan for bruk av Newtonrommet, skolene og barnehagene i Meløy. Evaluering av plan ledermøte nye tiltak? Forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehage og skole. Flere barnehageplasser i nordre Meløy Jfr. handlingsprogram/seksjonsplanen Samordning vedrørende KRAFT satsing, Ut er in barnehage. Samarbeid med folkehelsekoordinator. Samarbeid gjennom skolemiljøutvalg. ICDP samhandling voksne barn i barnehage Inn i skole? Saken er utredet. Behandling utsatt kommunestyret Holdningsskapende og læringsfremmende arbeid i skole og barnehage. IK/HMS System på plass ved alle Jevnlig Jfr. handlingsprogram , s.3 Seksjonsplanen. Alle skolene skal ha utarbeidet plan for sosial kompetanse. Kurs for ledere og verneombud på enhetene HMS Polarsirkelen Side 22 av 55

24 arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Sykefraværsoppfølging Videre oppfølging av allerede igangsatte satsingsområder i barnehage og skole, lokalt, regionalt, nasjonalt Forsvarlig system melding til barnevern Kompetanseheving for ansatte i seksjon undervisning Innføring av Risk Manager. Viser til seksjonsplan med felles satsingsområder for skole og barnehage. Det vises til enhetens virksomhet plan i forhold til lokale satsingsområder. Jfr. opplæringsloven Følge oppsatte systemer. Delta på kurs og konferanser som er relevant i forhold til kommunal satsing og utviklingsområder. Driftstiltak Tid Kommentar Tilsyn barnehager Februar april 3 tilsyn i barnehagene Fjøshaugen, Meløy og Bolga Medarbeidersamtaler Alle medarbeidere skal ha minst 1 medarbeidersamtale i. Nedbemanningsplan Januar Tilbakemelding fra alle enheter Ledermøter undervisningsseksjonen Plangruppemøter, barnehage og skole, felles plangruppemøter Ledermøte skole Ledermøte barnehage Felles skole/barnehage, mars, mai, juni. Arbeidsgruppe som planlegger tema/innhold og fokusområder i forhold til utviklingstiltak og lovpålagte ansvarsområder for skole og barnehage. Personalarbeid Jevnlig Kontinuerlig dialog og oppfølging. PP tjenesten Jevnlig Samarbeidsmøter ved behov. Ikke månedlig pga. personalsituasjon ved undervisning. Logoped Mai Få på plass kommunal logoped. Jan. mai. Innleide logopeder. Administrative oppgaver i samarbeid med enhetslederne Innkjøp av kommunelisenser, programvarer Tertialrapportering økonomistyring Organisering og tilrettelegging for opplæring og kompetanseheving Personalansvar Ansettelser Medarbeidersamtale m.m. Gjennomgang av behov og kostnader jfr. IKT plan. Videre oppfølging og utvidelse av adm. OPPAD. Jfr. plan fra økonomi Side 23 av 55

25 Lærlingeordningen Effektiviseringstiltak undervisningsseksjon Økonomiplan Budsjett 2014 Samarbeid med Meløy bedriftsservice. 4 6 lærlinger pr år. Reduksjon jfr. rammer for 2014 Utarbeidet plan nedskjæring for den enkelte enhet og for felles driftsbudsjett. Innsparinger / nedskjæringer Tiltak og konsekvenser. Viktig med gode prosesser, dialog og kommunikasjon. Dialog med tillitsvalgte. Økonomirapportering DU skal ha seg forelagt økonomirapport pr. 1. tertial i møtet den Økonomirapport 1. halvår i DU den Øk. rapport pr i DU den I tillegg skal det fortløpende rapporteres om avvik på utgiftssiden eller inntektssiden. Merforbruk/mindreinntekt skal som hovedregel inndekkes ved omregulering på eget budsjett. KOSTRA rapportering Årsmelding 2013 Evaluering /rapportering Arbeidsprogram 2014 Økonomiplan Budsjett 2014 Budsjett 2014 Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram 2013 Måleindikatorer Oppfølging av medarbeiderunderundersøkelsene, handlingsplan Utvidet ledermøte (rådmannens) Innen Innen Bestilling fra økonomiavdeling Bestilling fra PLU. Samtidig med økonomirapport 1. halvår skal det skriftlig rapporteres om status med arbeidsprogrammet. Siste rapportering er grunnlaget for års evaluering som skal behandles i DU i Bestilling fra økonomi etter frist som settes. Dialog med ansatte/tillitsvalgte Dialog med ansatte/tillitsvalgte Oppfølging av vedtak i kommunestyret Bestilling fra økonomi etter frist som settes. Dialog med tillitsvalgte. Dialog med rådmann/kommunalsjef. Tillitsvalgte. Status arbeidsprogram Kommentere hva som er oppnådd. Dersom det er tiltak en ikke har fått gjennomført må dette kommenteres særskilt og forklares. Videre oppfølging av valgte områder forenhetene og undervisning. Utarbeidet retningslinjer benyttes. Viser til egen møteplan Oppfølging sykefravær Jevnlig På hvert personalmøte skal sykefraværet gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres ut fra fristene som gjelder. Spesielt fokus på enhetene med sykefravær over 15 % de siste år. Side 24 av 55

26 Implementere Risk Manager i organisasjonen. Internkontroll, avvik, kvalitetsutvikling, rutinebeskrivelser Informasjons og drøftingsmøter med organisasjonene Forarbeid, effektuering og oppfølging av politiske vedtak Måne til måne. Mal i Risk manager skal benyttes. Rutinebeskrivelser som ikke er utarbeidet i 2013 skal utarbeides i Møteplan utarbeidet i samarbeid med organisasjonene. Møtedatoer for høsten blir satt opp senere. Utrede saker til politisk behandling og følge opp når vedtak fattes. Deltakelse i Kommentarer grupper/nettverk Gråsonegruppa Tverretatlig gruppe, plan for spesialundervisning omsorg/pleie/behandling. Ved svært vanskelige saker deltar seksjonsleder. Driftsledermøter Kommunalsjefens ledermøter. Møteplan vil bli utarbeidet. Utvidet ledermøter Rådmannens ledermøter Møteplan vil bli utarbeidet. UDIR SKU, pulje I Rektorene og seksjonsleder deltar på samlingene i Oslo. Basisteam i skoler og barnehage RKK Salten Ved behov Tverrfaglige møter (BUP, barnevern, PPT, helsesøster, skole/barnehage) Ved svært vanskelige saker deltar seksjonsleder. Samordning i diverse oppdrag. Nasjonale/regionale og kommunale satsinger. Skolefaglig ansvarlige i RKK, rådgiver, barnehage og skole deltar v/behov. Hjemmeside/intranett Følge opp minimumskrav til innhold. Hver enkelt seksjon /enhet har ansvar for at den informasjonen som står på kommunens hjemmesider og som gjelder egen seksjon/enhet er korrekt og oppdatert. Oppfølging / evaluering av vedtekter, planer, rapportering IKT plan Plan for kommunal og interkommunal etter og videreutdanning i barnehage og skole. Dato Våren Kommentarer Oppfølging av prioriterte områder. Plan utarbeides i tråd med nasjonale føringer /fokusområder. Tildelte midler avgjør antall deltakere. Seksjonsplan undervisning Vår Mål og resultater jfr. kommunale planer og seksjonens satsinger. Evaluering, evt. nye tiltak/ satsingsområder høst Rapportering/ årsmelding skole og barnehage 3101 Skole og barnehage skal gjennom egen rapportering gi tilbakemelding innen utvalgte områder innenfor pedagogiske satsingsområder, HMS, Side 25 av 55

27 kvalitetsvurderingssystemer m.m. Tilstandsrapport Våren Sak kommunestyret. Alle enheter skal profilere seg med ei fortelling innenfor en satsing de lykkes med fokus på opplæring/oppvekst. Ønskelig med elev og foreldrestemmen inn i fortellingen. Nedbemanningsplan Tilbakemelding fra alle enheter Milepælplaner Planer for satsingsområdene for enhetene og seksjon. GSI Oktober Rapportering skole /VO BASIL Desember Rapportering barnehage Vedtekter SFO Januar Revideres med bakgrunn i kommunalt vedtak Vedtekter barnehage Januar Revideres med bakgrunn i kommunalt vedtak Tiltak som ikke vil bli prioritert Våren 2014 Kommentar Driftsbesøk 3 skoler Ørnes,Reipå, Glomfjord 3 barnehager Reipå, Halsa, Vall Pr. tiden få ansatte på undervisning. Hvis tid vil noen driftsbesøk bli gjennomført. Utarbeide ansvars og funksjonsbeskrivelser Jobbe videre med øvrige beskrivelser. Leder og resultatavtaler Evaluering og oppfølging for neste barnehage og skoleår. Etter utarbeidet mal. Utarbeidet beskrivelser for rektor, inspektør, styrere. Utarbeide leder og resultatavtaler, leder PPT og Meløy voksenopplæring. Ikke prioritert. Ikke prioritert. Utarbeide ansvars og For stillinger som mangler. Ikke prioritert. funksjonsbeskrivelser POM (Positiv oppvekst i Meløytverrfaglig arbeidsgruppe). Ikke prioritert vår 14. Samarbeidsforum Meløy vgs, Meløy, Rødøy, Gildeskål Samarbeid om felles utfordringer, oppgaver, utviklingsarbeid etc. Ikke prioritert vår 14. Overganger barnehage og skole, mellom skoler og skoleslag Utvikle samarbeid og strukturer i overgangene. Utarbeidelse av kommunal plan ikke prioritert. Lokale kretsplaner gjelder. Serviceerklæringer Gjelder all kommunalvirksomhet. Saken vil ikke ha prioritet i Gjennomgang resultatavtale Gjennomgang av utarbeidet resultatavtale for hvilke mål er oppnådd og hvilke er ikke oppnådd. Lønnssamtale. Ikke prioritert vår 14. Side 26 av 55

28 Seksjon omsorg Utviklingstiltak Tid Saksansvarlig Kommentar Utrede fritt brukervalg Våren 2014 SL/SGE/LK/GIH/KS Forespørsel fra strategisk ledelse. Dag og aktivitetstilbud demente Våren 2014 SL/EE/GIH/LK/KS Konkurranseutsattes. Kravspesifikasjon utarbeides innen Tilstandsrapport seksjon omsorg SL/GIH/LK/KS DU , FSK , KST K sak 118/12 Nye turnusløsninger innføres/utprøves/evalueres: Ønsketurnus på Ørneshaugen Lange vakter/medlever turnus Vikartjenesten implementeres i nye løsninger. Redusert deltid Evaluering vår 2015 IK Kvalitetssystem Iverksetting av kvalitetssystemet i Risk Manager (RM) Avviksbehandling i RM Innleggelse av alle rutiner Sikre alle ansatte tilgang til Risk Manager Oppfølging av brukerundersøkelser Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Pårørende til beboere i institusjon Gjennomføre og følge opp brukerundersøkelser ved Vall sykehjem Alle ledere Alle ledere 2014 Rådmann Kommunalsjef Innen Alle ledere Innen Alle ledere Egne arbeids(miljø)grupper på arbeidsplassene Avdelingsledere har ansvar for vikartjenesten. Turnus med 10 % flytende vakter for alle ansatte. Egen rapportering ifb. med tilstandsrapport omsorg våren Egen rapportering etter utprøving. Alle godkjente skriftlige rutinebeskrivelser skal inn i Risk Manager i løpet av Oppfølging av avvik og rapportering hvert tertial. ( ) P.t har bare ledere tilgang til Risk Manger. Distriktsledere har ansvar for at det utarbeides handlingsplaner i eget distrikt innen frist. Avdekke minst 3 områder som skal forbedres, samt 1 område en er fornøyd med. Ikke gjennomført i Avdekke minst 3 områder som skal forbedres, samt 1 område en er fornøyd med. Avvikling av tiltak RIBO KS/GIH/EE/SL Etablere eget tiltak i kommunen Kvalitet på tjenestene Alle ledere Forbedring av måleindikatorer i: Kommunebarometer Kommunens egne Side 27 av 55

29 Utvikle og implementere måleindikatorer i seksjonen. Implementere KF Bedre styring. Videreutvikle fagsystemet Gerica: Plassadministrasjon Meldinger mellom PLO, leger og sykehus. Laboratoriesvar modul Opplæring Innen Alle ledere SL/VA/LSR System ansvarlig måleindikatorer Kommuneforlagets Målstyringssystem tas i bruk. Opplæring våren Oppfølging norm for informasjonssikkerhet Samarbeid omsorg og helse Samarbeid med Gildeskål Handlingsplaner fra medarbeiderundersøkelser i 2012 legges frem for AMU Gjennomføre nye medarbeiderundersøkelser i Medarbeidersamtaler 1.4 K sak 108/13 Samarbeid med MATS om dagog aktivitetstilbud Utarbeide og revidere funksjonsbeskrivelser Oppdatere og videreutvikling hjemmesiden for seksjonen Utvikling av intranett Uønsket deltid kartlegging Kjøp av tjenester hos andre Anbud/tilbud på pleieog omsorgstjenester Hjelpemidler Innen Alle ledere Hovedresultat skal medtas i årsmelding samt egen handlingsplan. Frist for innsending til seksjonsleder (AMU ) Alle ledere Alle ansatte skal gis muligheten til å besvare medarbeiderundersøkelsen. Skriftlig rapport skal utarbeides for seksjonen. Frist rapport Alle ledere Skal gjennomføres med alle ansatte SL/KS/GIH/VA Pkt. 3: Det foretas en vurdering av dagens og fremtidens tjenestetilbud innen psykisk helse og for psykisk utviklingshemmede. Sak om dette legges frem for kst. i Innen Alle ledere Alle skal være på plass i Utarbeides i dialog med tillitsvalgte og etter mal. JM/EG Alle ledere Alle ledere LK/GIH Skal inn i funksjonsbeskrivelsene for sekretær nord og sør. Samling datarommet mars Samarbeid med LOP Resultatmål reduksjon av antall deltidsansatte med 20 % i SL/SGE Rehabiliteringsplasser (Ny avtale Nordtun) Funksjonshemmede Demens Hjelpemiddelformidling (Ny avtale MATS) Side 28 av 55

30 Utarbeide resultatavtaler med alle ledere SL/GIH/LK Distriktsledere og avdelingsledere Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: Nytt sykehjem / Ø. Hjelp SL/GIH/KH. Plan helse og omsorgtjenester Alle ledere PLU Beredskapsplaner Risiko og Vår SL/GIH/LK/KS sårbarhetsanalyse 2014 Pocket Nurse / Digipro helse SL/FR/MM Prosjekt samhandlingsreformen: SL/TJ/VA Elektronisk samhandling GIH/KH/EN Øyeblikkelig hjelp plass Kompetanseutvikling Alle ledere Informasjon og opplæring Temasamlinger Musikkopplevelse for AHB/TH og kultur utviklingshemmede Frisklivsdosetten Alle ledere i omsorg, kultur Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Posom gruppa OPPLÆRING: Videreutvikle rekruttering og opplæringsplan, samt div. opplæringstiltak. Samarbeid med LOP, RKK Kartlegge kompetanse Kartlegge nye behov Utarbeide handlingsplan Egne opplærings og rekrutteringsplaner. Kurs for støttekontakter Kurs individuell plan 2 Temadager HMS/IK Vår og høst SL LOP øvrige ledere Alle avdelings ledere Våren Leder 2014 tildeling Høst Koordinator 2014 Tildeling Seksjonsleder Distriktsledere BHT Opplæring Risk manager Våren FAS/SL Politisk behandling juni 2014 Interkommunalt samarbeidsprosjekt. Felles prosedyrebank Samarbeid med kulturenheten Samarbeid med kulturenheten. Eget prosjekt. Finansieres av skjønnstilskudd FM Seksjonsleder omsorg er leder av POSOM tjenesten. (psykososialt kriseteam) Opplæringsprogram for nyansatte, utvikle gode opplæringsrutiner for egen stab. Revisjon av rekrutteringsplan jfr. kompetanseløftet 2015 Utarbeides for den enkelte avdeling samt overordnet Gjennomføre kurs/videreutvikle prosedyrer Side 29 av 55

31 Avvik Kvalitetsrutiner Risikovurdering Opplæring hjertelungeredning/basseng for de som jobber med funksjonshemmede Opplæring IPLOS Instruktører Saksbehandlere, utførere 2014 GIH/LK Vår 2014 Vår 2014 GIH/LK FR/SL Alle skal ha gjennomført e læringskurs innen Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Budsjett 2014 K sak 102/13 og 104/ Alle ledere Sørge for oppfølging av vedtak i budsjettet for K sak 102/13 og 104/ LK/MV/FR/TR Opphør 50 % hjemmehjelp sør ( ) Opphør 40 % kjøkken/renhold Vall sykehjem. ( ) Opphør 3 stillinger Ørnes sykehjem ( ) Opphør 50 % stilling hjemmehjelp Ørnes. ( ) Opphør 50 % stilling kjøkken/renhold Ørnes sykehjem kr Vakant 100 % stilling Mosvoldtunet hus 2 B. ( ) Vakant 100 % stilling Ørneshaugen. ( ) Besparelse leiebiler kr Besparelse variabel lønn kr Økt inntekt matombringing kr Vakanse i stillinger. Økonomirapportering Frister: Rapporteres i ARENA til DU Alle ledere DU skal ha seg forelagt økonomirapport: tertial i møtet den halvår i DU den Pr den Side 30 av 55

32 I tillegg skal det fortløpende rapporteres om avvik på utgifts eller inntektssiden. Merforbruk/inntektssvikt skal som hovedregel dekkes ved regulering på eget budsjett. Arbeidsprogram SL/KS GIH/LK Dialog med rådmann/kommunalsjef i løpet av nov/des. Årsmelding Alle ledere Bestilling fra PLU. Egen mal. Skal inneholde handlingsplan etter medarbeider undersøkelse samt oversikt avvik. Evaluering arbeidsprogram 2013 Rapportering arbeidsprogram 2014 Budsjett og økonomiplan Alle ledere Kommenter status. Hva er oppnådd? Tiltak som ikke er oppnådd må kommenteres og forklares særskilt Innen SL/GIH/LK/KS Samtidig med økonomirapport 1. halvår (1.9.14), skal det skriftlig rapporteres om status med arbeidsprogrammet. Siste evaluering er grunnlag for års evaluering i januar SL/GIH/LK KS Bestilling fra økonomi. Skal være dialog med tillitsvalgte og øvrige ansatte august sept. Iht. Møteplan Driftledermøter SGE Utvidet ledermøte JK/AE Iht. Møteplan. (rådmannens) 13.1 og så 3 til. Oppfølging sykefravær Alle ledere Sykefravær/nærvær skal gjennomgås på hvert personalmøte. Dialogmøter skal gjennomføres iht. frister. Resultatmål: sykefravær under 8 % Spesielt fokus på de avdelinger med sykefravær over 15 % siste år. Følges opp måned til måned. Trekk inn bistand fra BHT/LOP og Arbeidslivssenteret. Ledermøter omsorg SL Iht. møteplan hver 2 mnd. 11/2 8/4 17/6 23/9 4/11 Distriktsledermøter GIH, LK, KS Iht. møteplan hver 2 uke. (Tirsdager Tildelingsmøter ) (Partall osv.) Overordnet kvalitetsgruppe SL Iht. møteplan hver 3 mnd. (21/1 29/4 19/8 11/11) Nye IPLOS kontakter i SL 3 IPLOS instruktører i nord Side 31 av 55

33 kommunen Evaluere og revidere legemiddelhåndteringsrutiner Hjemmetjeneste Institusjon 2 Brannøvelser i alle risikoobjekt Oppfølging branntilsyn og tilhørende avvik GIH LK 2 IPLOS instruktører i sør AB/SL/GIH/LK Ny justert avtale med tilsynsfarmasøyt. Felles rutiner for multidose. Oppfølging tilsyn Fylkesmannen, eget møte med Tilsynsfarmasøyt (21. jan.14 Kvalitets.gr) Brannvernledere Ledere og eiendom Stipend sykepleiere/vernepleiere BL/LSR SL/GIH/LK 12 lærlinger i seksjonen Alle avvik skal registreres i Risk Manger. Ansvarlig: Brannvernleder. Utlysning og tildeling av stipend Ca. 6 nye tas inn årlig. Tiltak oppgaver som ikke gjennomføres i 2014 Hjelpemiddelformidling: Prøveprosjekt hørselskontakt K sak 109/12 Utredning sårsykepleier Utarbeidelse av 4 serviceerklæringer Politisk behandling av erklæringene Tid Saksbehandler VA/GIH/SL og NAV Kommentar Evaluering og konklusjon etter samarbeidsprosjekt SL/VA/CR Utsettes pga. økonomisituasjonen! Innen SL/GIH/LK/KS Erklæringene utarbeides etter egen mal. Utvelges i ledermøtet våren Side 32 av 55

34 Enhet kultur Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Generelle tiltak: Bolyst Prosjekt i Meløy Utvikling KF Kulturfabrikken SA Kommunikasjonsstrategi: utvikling av tiltak i hht. vedtatt plan Kunst i off. rom Februar Høst 2014 Kommentar Deltakelse i prosjektgruppe Deltakelse i utviklingen, spesielt ang. lokaler til kulturskolen Ønsker å få dette med i utbyggingsprosjekter. Sak til politisk behandling. Sommerdagan Januar Det skal utarbeides en strategiplan for Sommerdagan, i tillegg vil det jobbes med Sommerdagan som en del av reiselivsprosjektet Reiselivsprosjekt Meløy Kommune Deltakelse fra MK avklares. Ansvarlig for prosjektet er Meløy Utvikling KF Barn og ungdom: Aktiv skolevei Meløy Ungdomsråd Meløy kulturskole: Utvikling av kulturskoletilbudet ved å se på følgende: Fortsette utviklingen av tilbud PUH Nye arenaer for kulturskolen, både som kulturformidler og lokalt ressurssenter Fellesprosjekter på tvers av disipliner Utvikle kulturuka Mulighet for sceneproduksjon som tilbud i kulturskolen Ferdig til høsten 2014 hele vår Vår Utvikle for å få med ungdomsskoleelever, samt utvikle et bedre konsept. Arbeid oppstartet i Vi ønsker hvis mulig å få utviklet en APP til dette formålet. Utvikle ungdomsrådet til å bli et aktivt og engasjert råd, jobbe mot politikerne for å få de til å bruke ungdomsrådet. Side 33 av 55

35 Utrede muligheten for å starte opp følgende prosjekt: Gatemusikanter mulig sommerjobb for ungdom? Sommerkulturskole (både musikk, dans, kunst og evt. andre aktuelle disipliner) Meløy Bibliotek: Utforming av biblioteket som «uavhengig arena for samfunnsdebatt og sosialt møte»: utstyre møterom til multimediarom, danne «sofakrok», utvikle kompetanse og tilbud ang. samfunnsdebatt og møteplassfunksjon Utvikling av regelmessig samarbeid med Kulturskolen utarbeide konkret avtale om konserter gjennom hele. Fokus på utvikling av ungdomsavdelingen; besøk på ungdomsskolen Fokus på fremme av digitalisering (bl.a. vurdere innkjøp av nye medier som e bok m.m.) Meløy Frisklivsentral Kontinuerlig utvikling av TRP Kompetanseutvikling ang. fysisk aktivitet overfor ansatte (som tjenesteytere) i ulike enheter i Meløy kommune XXL gruppe Nærturstier Bra Mat kurs i skolene Folkehelse Etablere tverretatlig samarbeidsorgan Folkehelse inn i alle kommunale planer Utvikling/utforming ny folkehelseavtale med Nordland Fylkeskommune Oversikt helsetilstand og påvirkningsfaktorer helsetilstanden i befolkningen (Folkehelseprofil, Ungdata, systematisere egne data (helsetjenesten, legetjenesten, April April Høst Første halvår Første halvår Ferdig til høst 2014 Vår Jan/feb ferdig des. Nødvendig med tilrettelegging for å møte/følge med på ny utvikling når det gjelder bibliotekdriften. Det må hele tiden jobbes med evaluering av tilbudet slik at det er best mulig I samarbeid med ulike kommunale tjenester. Utrede behov og evt. opplegg i samarbeid med legetjenesten Se på mulighet for etablering i samarbeid med plan/utvikling og andre Jobbe for å få bra mat kurs som en del av faget mat og helse på alle 9. trinn Må innarbeides i alle nye planer/revisjon av planer Dette er et krav i folkehelseloven. Gjøres i samarbeid med tverretatlig samarbeidsorgan og NFK Side 34 av 55

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Arbeidsprogram 2013 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 17 Økonomiavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 22 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen... 10 Økonomiavdelingen... 14 Seksjon undervisning... 16 Seksjon omsorg... 28 Enhet kultur... 34

Detaljer

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune MELØY KOMMUNEPLAN - 29.02.2012 Arbeidsprogram 2012 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 18 Seksjon

Detaljer

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 11 Lønns- og personalavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 26 Seksjon omsorg... 29 Seksjon

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Søgne kommune 30. januar -14 Monica Nordnes Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR AVDELINGEN... 4 3. OM ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 4 3.1 ÅRSVERK

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Fellestjenesten... 9 Helse... 12 Pleie og omsorg... 14 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 17 Veggli

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer