Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

2 Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen Økonomiavdelingen Seksjon undervisning Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Meløy kommune, plan og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf fil på Side 1 av 61

3 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Tid Saksbeh. Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen Status/Merknader/Kommentarer KH Kvalitetssystemet i avdelingen skal implementeres i Risk Manager systemet. Det arbeides kontinuerlig med dette i egen prosess i avdelingen. Lærlingordning innenfor IKT OAL Det er opprettet en lærlingordning innenfor IKT med godkjennelse pr Oppstartet fra og slutter pr Omorganisering i kommunen Omorganisering i h.h.t tiltaksplan DS Kommunestyret har godkjent en overordnet struktur på ny organisering. Denne overordnede struktur er ikke ferdigstilt innen , som forutsatt. Detaljene under denne organisering må det arbeides videre med i kvartal 1. Deretter er det mye arbeid for ny leder av enheten med sammenslåing av plan og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet ut over. Opplæringsprosjekt Opplærings og kompetanseplan for planog utviklingsavdelingen Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt DS Ikke prioritert i plan og utvikling utover det grunnlag som er innhentet for dette planarbeid. Må avvente noe fra overordnet hold i kommunen. Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan vann KomTek DS Andre utredninger og delplaner Tid Saksbeh. Revisjon av betalingsregulativet for tjenester innenfor plan og utviklingssektoren DS Implementeres for de ulike fagområdene. Saksbehandlere deltar og legger inn data innenfor sine virksomhetsområder. Side 2 av 61 Ny hovedplan for vannforsyning må tas opp til revisjon og planprosessen må starte i Status/Merknader/Kommentarer DS Betalingsregulativet skal revideres og oppdateres i prosessen med budsjett Videre utbygging av fiber i Meløy DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 46. Ikke oppstartet p.g.a. manglende ressurser for utredning. Arbeid med olje og gassrelaterte forhold i Meløy DS Kommunestyret har i sak nr. 69/10 sluttet seg til «Petrostrategi for Bodø og

4 Salten». Likeså er det utarbeidet strategi og handlingsplan for Meløy Plan / Utvikling Overordnet Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer Kommuneplansystem Kommuneplan Samfunnsdel Kommunedelplan for alternativ veitrasé for FV 17 Storvika Reppen. Gjennomgang Kommunal planstrategi Kommunestyreperioden Kommunal planstrategi for Kommunestyreperioden Arbeidsprogram for Plan og utvikling 2015 Arbeidsprogram for Meløy kommune 2015 Felles program for kommunen Årsevaluering 2014 Plan og utviklingsavdelingen Årsevaluering 2014 Fellesmelding for kommunen TRS Planvedtak gjort i sak 115/13 den Kontinuerlig arbeid og arbeid med strategier i samfunns delen må det jobbes bevisst med for å nå målene som er satt TRS Kommunestyret har gjort sitt valg for alternativ veitrasé i KU én, k sak nr. 76/14 den Kommunedelplan for valgt alternativ 1 må oppstartes med innhenting av konsulentbistand DS/TRS Kommunestyrets vedtak må evalueres i ledergruppen før oppstart med ny kommunal planstrategi TRS Oppstartes etter konstituering av kommunestyret i oktober. Først må kunnskapsgrunn laget utarbeides som et eget dokument. 01 DS Årlig dokument i h.h.t vedtatt kommuneplansystem TRS Årlig dokument i h.h.t vedtatt kommuneplansystem DS Utarbeides i avdelingen innen fristen 15. mars. Plan og utviklingsutvalget 23.april TRS Utarbeides av plan og utviklingsavdelingen i samarbeid med økonomi. Sluttbehandles i kommunestyret i juni måned. Handlingsprogram DS/TRS/KH Rundskriv skal normalt gis fra økonomiavdelingen innen 20. januar og behandles i juni i tråd med kommuneplansystemet. Økonomiplan DS Rundskriv skal normalt gis fra økonomiavdelingen innen 20. januar og behandles i tråd med kommuneplansystemet. Budsjett DS Rundskriv skal gis fra økonomiavdelingen i tråd med kommuneplansystemet innen 20. juli og sluttbehandles i desember. Revisjon av gjeldende kommuneplansystemet TRS Dagens system er sist vedtatt i mai 2009 og må nå endres p.g.a. endringene i flere lovverk. Tilskuddsordninger Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer Nærmiljø og trivsel TRS/DS Årlig oppgave med tildeling av budsjetterte midler foretas i kvartal 1. Storglomfjordfondet HYH Avdelingen utfører alt arbeid med sekretariatet for fondet. Tildeling skjer i mars måned. Side 3 av 61

5 Andre Planoppgaver innenfor kommunen Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer KH Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr. k sak nr. 13/12 den Er oppstartet men har stoppet opp og avventes for videre arbeid. Oppvekstplan KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr. k sak nr. 13/12 den Avventer evt. bestilling med rammer fra driftsorganisasjonen. Må avpasses mot våre ressurser. Trafikksikkerhetsplan DS Revisjon i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr. k sak nr. 13/12 den Samarbeid gjøres nå med Trygg trafikk i Nordland. Gjennomføres i Plan for folkehelse KH Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2012, jfr. k sak nr. 13/12 den Strategier innarbeides i ny helse og omsorgsplan for Rus /alkoholpolitisk handlingsplan KH/TRS Revideres i 2014 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr. k sak nr. 13/12 den Ingen bestilling foreligger og må uansett avpasses til våre ressurser Tiltak i Handlingsprogram Energi og TRS Bevilgning gitt for 2015 og tiltak kan iverksettes etter prioritering av midler klimaplan Planoppgaver innenfor Helse og Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer barnevern og Omsorgssektoren Samhandlingsreformen KH Prosjektgruppemøtene fortsetter med Koordinering av prosessen og nedsatte arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder. Arbeidet med implementering. samhandlingsreformen for driftsorganisasjonen gjøres ved plan og utviklingsavdelingen. Utredning etc. for nytt helsesenter DS/KH Kommunestyrevedtak i sak 25/11. Rådmannen har organisert dette videre i en prosjektgruppe. Uklart mandat som må kvalitetssikres før ressurser avsettes til denne utredning. Utredning av strukturen og for utbygging av omsorgsboliger i kommunen Universell utforming Kartlegging og handlingsprogram DS/KH Kommunestyrevedtak i sakene 82/12 og 25/13. Rådmannen har organisert dette videre i en prosjektgruppe. Uklart mandat som må kvalitetssikres før ressurser avsettes til denne utredning KH Kommunale bygg og offentlige uterom. Utbyggingsprosjekter i kommunen Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Ørnes sentrum Utbygging DS/TRS Forlenget opsjonsavtale med Meløygruppen til , jfr. K sak nr.49/13. Utvikling av sentrumsområdet Utarbeidet planprogram og KU før evt. dispensasjon kan gis, jfr. FT sak nr. 8/13 den Det går rimelig sent med utarbeidelsen av KU i h.h.t planprogram fastsatt i k sak nr. 114/13. FV 17/Ørnes Glomfjord DS Godkjente reguleringsplaner for de tre Side 4 av 61

6 Utbedring av fylkesveganlegg for tre parseller på strekningen. strekningene Spildra Eidbukt, Neverdal Selstad og Glombergan. Detaljplanlegging i 2014 gjøres av Statens vegvesen. Anleggsperiode for parsellen Glombergan er beskrevet til 08/14 08/16 men er nå utsatt i 2 år p.g.a. vanskelig økonomi i NFK. Prosjekt Grønøy havn DS Entreprenør utfører utbyggingen som skulle vært avsluttet Nå må molo, kai og flytebrygger må være ferdig innen fristen Helt ferdig med asfaltering blir ca Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum Gang og sykkelvei DS Prosjektet har en annen ramme i forhold til de krav som settes til bru fra vegvesenet. Revidert prosjekt må gjennomføres. Kommunestyret må gi finansiering. Søknad om utsettelse på tilsagn av fylkeskommunens tilskudd til utbyggingen er innvilget til ut Prosjekt Glomfjord sentrum DS Godkjenning av utbyggingsprosjektet med finansiering ble godkjent i kommunestyret den Oppstart av utbyggingen for valgt entreprenør er i mars måned. Prosjekter innenfor kommunale bygg Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Barnehageutbygging i Nordre Meløy DS Plan og utvikling kan bli involvert i dette arbeid, dersom dette ikke utføres helt av Meløy Eiendom KF. Ingen bestilling av tjenester er kommet til avdelingen. Plan/Byggesak Detalj Tid Saksbeh. Kommunedelplaner Status/Merknader/Kommentarer Kommuneplanens arealdel Revisjon for Kommunedelplan Alternativ for veitrasé FV 17 Storvik Reppen Reguleringsplaner/Områdeplaner Tid Saksbeh TRS/TSP Implementering av planen og dens bestemmelser er utført. Kommunen må ta tak i prioriteringene under strategiene for de 9 innsatsområder for å nå de ulike mål TRS Ut i fra tiden må tidligere avtale om plan arbeid med Cowi AS annulleres og ny prosess må gjennomføres i h.h.t offentlige anskaffelser. Status/Merknader/Kommentarer Mosvold I/Ørnes Kryssutbedring Idrettsveien Åsveien Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Norconsult AS vurderer utbedring av dagens veier, Idrettsveien og Åsveien. Forslag ikke mottatt for videre prosess DS Forespørsel om konsulentbistand for arbeidet er gjort. Varsel om planoppstart i oktober/november. Samarbeid med NFK og Statens vegvesen for videre planlegging Side 5 av 61

7 Reguleringsplan Kryss Mosvoldveien/FV DS Utarbeiding av planforslag foreligger fra Asplan Viak, Trondheim. Førstegangsbehandling i planutvalget den , sak nr. 34/14. Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen DS Arbeidet er oppstartet fra Sweco/Narvik igjen og utkast for behandling er mottatt i september. Førstegangsbehandling i november Ute på offentlig høring. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn TRS Reguleringsplanens utarbeides nå i h.h.t ny arealdel i kommuneplan, og er det ikke krav lenger til den konsekvensutredning, slik FM krevde. Møte i juni 2014 men siden ikke hørt noe fra faglig ansvarlig. Hytteområde H111/Markvannet TRS Privat planarbeid står stille etter at forslag ble sendt tilbake p.g.a. mangler om geo teknisk undersøkelse fra fagperson. Ikke svar på vår henvendelse på etterlysning. Nytt omsorgssenter/sykehjem i Ørnes DS Ny detaljreguleringsplan er varslet og oppstartet. Planarbeidet er i gang for denne detaljregulering av antatt konsulent, Norconsult AS i Bodø. Tilleggsutredning nødvendig for flomvassdraget. Boligfeltet B204/Fore Reipå DS Oppstart av denne reguleringsplan ble oppstartet Utbyggingsområde Ørnes sentrum. Del av KB301 Ørnes DS Reguleringsplanens fremdrift her for dette område avhenger av godkjennelse av konsekvensutredning og eventuell dispensasjon fra den regionale planbestemmelse om etablering av kjøpesenter fra Fylkestinget. Busslomme Glomfjord sentrum DS Planarbeidet er oppstartet og alternativ skisse er utarbeidet. Reguleringsplanen fremmes og utarbeides av Statens vegvesen. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Oppdrettssøknader i h.h.t kommuneplanens arealdel HYH Ingen nye søknader kommet i andre halvår. Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder DS Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet. Byggesak Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav PBL HE Direktoratet for byggkvalitet har ikke satt fokusområder i Tilsyn gjennom føres i h.h.t nasjonale bestemmelser. Tilsyn byggetiltak HE Strategi for tilsyn utarbeidet for Meløy pr En del generelle tilsyn skal også gjennomføres kontinuerlig i Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av endringer i SAK HE Enkelte mindre tiltak unntas fra søknadsplikten fra Eiendomsskattetaksering HE Nye skatteobjekter innenfor verker og bruk, som er ferdigstilt i 2014, Side 6 av 61

8 Side 7 av 61 rapporteres inn til økonomiavdelingen. Kartverk Planregister i h.h.t plan og bygningslov THS Kontinuerlig ajourføring / kvalitetssikring av planregister og planarkiv. Vedlikehold på FKB THS Kontinuerlig. Innsynsløsning Vurdering av ny versjon FH/THS Dagens innsynsløsning er utgått og ny versjon må etableres for innbyggere og andre som har behov. Nykartlegging Laserskanning (Høydedata) FH Områdene hvor det må etableres høydedata er deler av søndre Meløy, Støtt, Teksmona og Meløya. Adressetildeling Tid Saks Beh. Status/Merknader/Kommentarer Tildeling av veiadresser i h.h.t. Matrikkelloven i kommunen DS Det er nå fastsatt veinavn og områdenavn i hele kommunen gjennom kommunestyrets behandlinger i sak 24/14 og 83/14. Nå starter arbeidet med tildelinger av veiadresser for at det kan foretas utarbeides skiltplan og oppsett av skiltene. Utarbeidelse av skiltplan Skiltplan må utarbeides og eventuelt finansieres av kommunestyret, slik at det praktiske arbeid kan gjennomføres. Skiltplan utarbeides av kommunalteknisk og få denne godkjent hos Statens vegvesen. Grunnerverv og tomteforsyning Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Ørnes. Boligområde Juvika/Aspdalen. Utbygging av gang og sykkelvei opp til Aspdalen FH Noe grunnerverv ble gjennomført i for dette utbyggingsområde. Videre arbeid for eiendommen gnr. 60/109 ble stilt i bero av rådmannen i Plan og utvikling ønsker en utredning av et annet alternativ og at dette arbeid må oppstartes igjen. En ny beslutning må tas nå for alle parter sin skyld. Ørnes sentrum. Salg av grunn til utbyggingsformål på utfylt område Reipå sentrum. Salg av grunn ved Fore kirke for etablering av parkeringsområde Halsa sentrum. Areal fra diverse eiendommer for Gang og sykkelvei gjennom sentrumsområdet. Mosvold/Ørnes. Areal fra eiendommen gnr. 62, bnr for Offentlig formål/omsorgsboliger FH Utbyggingsområde KB302 og IN302 i forbindelse med utvikling av sentrumsområde på Ørnes. Ikke kommet søknad om kjøp av areal i KB FH Næringsareal og areal til parkering ved Fore kirke. Tatt opp med fellesrådet i den Norske kirke, men har ikke fått respons. Ervervet er derfor ikke oppstartet ennå FH Arbeidet med dette grunnerverv er oppstartet. Reguleringsplanen er godkjent og legges til grunn for ervervet FH Tilbud om overtakelse av grunn er mottatt fra privat grunneier og politikken.

9 Holandsvika. Grunnerverv for ankomststed for båttrafikk til Engenbreen i Holandsvika Primærnæringene Tid Saks Tiltak i landbruksplanen: 1. All dyrka mark i drift 2. Opprusting av skogsveier FH Oppmålingsforretning og oppgjør med eiendommen Gnr. 21, bnr. 2 må ferdigstilles. Status/Merknader/Kommentarer beh EF HH Side 8 av 61 Arbeid med driveplikt Opprusting av skogveinettet fra traktorvei til bilvei. Statlig tilskuddsforvaltning ÅS/EF Kontinuerlig arbeid med ca. 200 søknader. Rovdyrproblematikken EF Fortsatt aktuelt tema i Meløy for spesielt sauenæringen. Avklaring av næringsinteressene mellom jordbruk og reindrift EF Deltar i opprettet arbeidsgruppe etter ønske fra fylkesmannen. Revisjon av forskrift om jakt og jaktutøvelse i Meløy HYH Tilpasses ny forskrift for forvaltning av hjortevilt. Omorganisering av valdstruktur for elgjakt HYH Tilpasses ny forskrift for forvaltning av hjortevilt. Vurdering av anløpssted. Utskipnings kai for tømmer i kommunen. Friluftsliv Turløyper Etablering av tre løyper i kommunen IKT Tid Saks Beh. K2000 esak Oppgradering Versjon 8 av ESA Kobling ESA og fagprogrammer, samt for byggesak, kart og nabovarsel i matrikkel Integrasjon av ny programvare OPPAD mot kommunens fagsystemer IKT Samhandlingsreformen S. Laastad TJ/KH Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEBmail og ansattportalen HYH Kontakt og tilskudd for opplegget søkes mot fylkeskommunen for eventuell medfinansiering HYH Merking og grunneiererklæringer for Støtt, Bolga og Neverdal. Samarbeid med Meløy Utvikling KF og folkehelse. Status/Merknader/Kommentarer Arkivet/TJ Saksbehandlersystemet må oppgraderes, slik at en får funksjon av intellisearch og andre bi program inn også i ESA. Usikkert p.g.a. vakanse som arkivleder TJ Et strukturert og effektivt tiltak som må implementeres i den pågående nedbemanningsprosess HB Undervisningsseksjonen har valgt administrasjonsprogrammet «Oppad». Implementering og opplæring foregår fortsatt ute i skolene og barnehagene. Planlegging av lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunen. Arbeidet pågår fortsatt TJ/OL/HB Strategisk ledergruppe har bestemt at om fanget av aktuelle brukere som skal inn i AD skal avventes p.g.a. den vanskelige økonomiske situasjon. Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/HB Videre implementering mot lokasjoner som skoler, og andre foregår. Investeringer avventes p.g.a. vanskelige økonomisk situasjon. Eget domene for skoleelever Gr. IKT Dette må inngå i ny anbudsrunde og konkurransegrunnlaget for IKT drift. FEIDE Gr. IKT Eierskapet for FEIDE må ligge hos

10 Anbudsrunde ny driftsavtale IKT for perioden undervisningsseksjonen Gr. IKT Vår drift av IKT har nå passert 3 år siden emigrering av dagens avtale/drift ble utført. Driftsavtalen må innen våren 2016 ut på nytt anbud. Konsulent for å styre anbudsprosessen må engasjeres først. Side 9 av 61

11 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Lønnspolitisk plan: Revidering av plan + Årlig strategiplan mai sept. AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Vinter/vår Høst AE + flere Opplæring samling for nye ledere som skal holdes 1 gang årlig holdes over 2 dager 1 samling april/mai 2. samling sept/okt Nytt lønns og personalsystem Fortsette opplæring i nytt system + forsystem som RS Opplæring av organisasjon fraværsregistrering rapporter mm Vår/høst Vår TK/GBA TK/ASB Innføring reiseregningsmodul Vår GBA/TK Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan AE/MHS implementering vedtatt plan Bistå med å få på plass opplærings og kompetanseplan for hver avd./kommunalsjefområde. Det vises her til overordnet plan Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Vinter/vår AE + flere Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for FAS å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks. både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Utarbeidelse av rutinebeskrivelser De rutinebeskrivelser som ikke er utarbeidet skal utarbeides. Mal i Risk Manager. Året FAS+ Flere Utarbeide ansvars og funksjons beskrivelser Følges opp at det for samtlige stillingstyper blir utarbeidet i samsvar med mal Legges inn i Risk Manager. MHS/GHH Lærlingeordningen: Ansvar for lærling kontorfag Vår/Høst GBA Forutsetter beslutning om inntak Arbeidsgiverstrategi Oppfølging Saksnr 37/13 fra møte i Administrasjonsutvalg Høst AE/MHS Nye arbeidstakere Utarbeide introduksjonsprogram nytt opplegg Vår FAS +flere Side 10 av 61

12 samling for nyansatte som skal holdes 2 ganger årlig Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2014 Avd. årsprogram 2015 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter feb/mars AE Regnskapsavslutning Rapportering virksomhetsplan (arbeidsprogram) 2015: AE +Flere pr til Adm.utv/F.skap Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH/AE/TK Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2015 Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak deltakelse koordinering 40 t kurs HMS Vår Vinter/Vår Vår MHS Introduksjonsprogram samling nyansatte Introduksjonsprogram samling nye ledere L/P tema på ledersamlinger Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl. hjemmeside) Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk rutiner Tyngre personalsaker EPI server (intra/internett) Info fra lønn og personal Vår/Høst Vår GHH/FAS/ AE Alle AE + flere ved behov FAS/MHS AE GHH/MHS GHH/MHS MHS/GHH FAS ALLE AE/FAS/ MHS AE/FAS /MHS FAS/TK GBA Opplæringsansvarlig administrator LOP + skjemabasen Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet GHH Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Feb. +Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Meløy kommune Meløy Utvikling KF, Meløy Eiendom KF, Kirkelig fellesråd TK/ASB TK ASB Side 11 av 61

13 Refusjoner fravær PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) A melding (ny 2015) Rapportering SPK Rapportering KLP Elektronisk skattekort rutine Altinn Forhandlinger/drøftinger: HTA Kap 3.4 forhandlinger HTA Kap drøftinger HTA Kap 4.1 forh. (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) HTA Kap 5 forhandlinger Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte Side 12 av 61 Periodisk Periodisk Månedlig Månedlig Kvartal Månedlig Okt/Nov Aug/Sept Sept/okt Sept/okt. Periodisk TK/ASB TK GBA TK/ASB TK/ASB TK/ASB TK/ASB AE AE/MHS AE/MHS AE AE Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr. aug. MHS/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram (Hemis) IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde Agresso flere undersystem Systemansvarlig flere undersystem Ressursstyring (RS) Systemansvarlig ESA ans.modul Superbruker EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker Risk Manager Systemansvarlig Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering oppfølging avtale med Meløy Bedriftsservice AS periodisk høst Vår/Høst Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkommunal) Strategisk Ledergruppe mandag ASB ASB ASB ASB AE AE FAS FAS FAS FAS TK/ASB +flere GBA/TK MHS GBA FAS MHS AE AE

14 Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe RS administrator/superbrukergruppe Diverse Rådgivning juridiske saker AE MHS/GHH AE/MHS AE MHS FAS FAS GBA/TK Oppsettet spenner over mange oppgaver der noen er svært omfattende som f. eks lønnsarbeid og ATU/sykefraværsoppfølging mens andre er mer spesifikke/begrenset i omfang Generelt må sies at oppfølging av datasystemer tar stadig mer av avdelingens tidsressurser. Ikke minst nytt lønns og personalsystem Agresso viser seg å være langt mer arbeidskrevende lokalt enn tidligere system. Side 13 av 61

15 Økonomiavdelingen Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler Rutinebeskrivelser/håndbøker økonomi 2015 Alle Ajourhold Opplæringspakke økonomi 2015 SBM/alle Driftstiltak Økonomistyring rådgivning og opplæring ifm. budsjettering og budsjettoppfølging Regnskap Meløy kommune, Meløy kirkelige fellesråd, Meløy Utvikling KF og Meløy Eiendom KF Tid Saksbehandler Kommentar 2015 SBM Spesielt omsorg og undervisning 2015 TSA Føring, avstemming, WT refusjoner, rådgivning, moms/momskompensasjon, oppfølging Agresso Agresso økonomisystem 2015 Alle Oppfølging Nettbank 2015 WT/JB/TS Administrator WT Fakturaflyt 2015 JB/TS Bilagsbehandling. Opplæring og remittering Refusjonskrav 2015 TS/JB Kommunale boliger 2015 JB Husleieadministrasjon Kontantstøtte 2015 JB Rapportering barnehageplasser Tilskudd andre tros og livssamfunn 2015 JB Beregninger til utbetaling Skatteregnskap 2015 WT Føring, avstemminger, inn/utbetalinger m.m. Kommunal fakturering 2015 GSJ/WT/ Også tilfeldig fakturering TS Innfordring kommunale krav 2015 GSJ Oppfølging faktureringssystem 2015 GSJ Utlåns rutinen (Lindorf) 2015 GSJ Oppfølging og innfordring Bostøtte 2015 GSJ/WT Kundebehandling/ registrering Leverandørsystem 2015 JB/TS/GSJ Oppfølging. Ansvar innkjøp/utlevering av kontormateriell Rådhuset (butikken) Skatteinnfordring 2015 BH Arbeidsgiverkontroll, saksbehandling skatt 2015 BH m.m. Økonomiplan 2015 TO Årsbudsjett 2015 TO Årsrapport 2015 TO Innlån 2015 TO Arena 2015 SBM TSA Budsjettreguleringer 2015 SBM 2015 GSJ Åpningstid Mandag, onsdag og torsdag kl Side 14 av 61 Administrator, oppfølging Overføring av filer

16 Saksbehandling 2015 TO Økonomisaker Rådgivning økonomisaker 2015 TO Forsikringer 2015 TO Oppfølging barn og tingforsikring Selvkost 2015 TO Beregninger/sak Budsjettoppfølging 2015 TO Tertialrapportering/ budsjettreguleringer Personalansvar 2015 TO/WT WT nestlederfunksjon i AO permisjon Strategisk ledelse 2015 TO Møter hver mandag Regnskapsavslutning 2015 TO/TSA KOSTRA rapportering 2015 TO/TSA Innkjøp SIIS 2015 TO Fraværsystem 2015 WT Ajourhold Eiendomsskatt 2015 TO Gjennomføring av alle arbeidsoppgavene som økonomiavdelingen har ansvaret for, kan med den bemanningen vi har i dag medføre forsinkelser. Side 15 av 61

17 Seksjon undervisning UTVIKLINGSTILTAK TIDSROM ANSVAR KOMMENTARER Skole, barnehage, VO, PPT Tidsrom Ansvar Kommentarer Kurs og fagdager for: MB/NJ Interkommunalt samarbeid med Barnehage Plangruppe RKK Salten om Skoler/ SFO Lederne kompetanseutvikling. Voksenopplæring Interne kurs. jfr. kommunale satsingsområde. Felles ledermøter Skole, barnehage, Voksenopplæring og PPT Plangruppe undervisning 2 styrer 2 rektorer Undervisning + rådgivere Felles S team Skole, barnehage, VO m.fl Høst MB/NJ Plangruppe Lederne MB/MJ Høst MB/NJ/PPT Evt. andre Side 16 av dag skolen bestemmer dato. Felles tema: Kartleggingssystemer og oppfølging Spesialpedagogiske tema og tiltak Psykologiske bekymringer Tiltak i forhold til samarbeid enhet heim Lederutviklingstiltak Økonomi Planlegging av delte og felles ledermøter Tema: Psykologisk førstehjelp. faggrupper Kvalitet på tjenestene Alle Forbedring av indikatorer i kommunebarometret / kommunens egne måleindikatorer. Tema på ledermøte. Forsvarlig system melding til barnevern. OPPAD Administrasjonsprogram for skole og barnehage Gjennomføre brukerundersøkelser Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Gjennomført i 2014 Kvalitet på tjenestene Alle Jfr. Opplæringsloven Følge oppsatte systemer. MB/NJ/RJ I samarbeid med IT MB/NJ Lederne Høy prioritet. Kvalitetssikre alle integrasjoner Alle lærerne skal bruke OPPAD Kursing / opplæring. Her skal minimum 3 problemområder identifiseres og utarbeides handlingsplan for. Barnehage SFO Bruk vedtatt retningslinjer. Forbedring av indikatorer i kommunebarometret / kommunens egne

18 Kompetanseheving for ansatte i seksjon undervisning IK/HMS System på plass ved alle arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Utarbeidelse av rutinebeskrivelser Jevnlig MB/NJ Lederne MB/NJ MB/NJ Lederne måleindikatorer. Tema på ledermøte. Delta på kurs og konferanser som er relevant i forhold til kommunal satsing og utviklingsområder. Kurs for ledere og verneombud på enhetene HMS Polarsirkelen De rutinebeskrivelser som ikke er utarbeidet skal utarbeides. Mal i Risk Manager. Lærlingeordningen TS/MB Samarbeid med Meløy bedriftsservice. 4 6 lærlinger pr år. Rekrutering Lederutvikling MB/NJ/FM/ UDIR Hjemmeside/intranett Lederne MB/NJ Side 17 av leder gis tilbud om lederutvikling, gjennom i samarbeid med FM/UDIR Følge opp minimumskrav til innhold. Hver enkelt seksjon /enhet har ansvar for at den informasjonen som står på kommunens hjemmesider og som gjelder egen seksjon/enhet er korrekt og oppdatert. Kursing /opplæring. Skole Tidsrom Ansvar Kommentarer Felles nasjonalt tilsyn MA/EJ Lederne Skolens arbeid med elevene sitt utbytte av opplæringa: Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering Elevenes læringsutbytte Kvalitet Jevnlig MB/ Lederne Oppdater kvalitetsvurderingssystemet Skolens kartleggingssystemer. Elevfravær Vår 15 MB/Lederne Evaluere iverksatt tiltak. Videreføre: Ungdomstrinn i utvikling Implementere trinn MA/EJ/RKK Lederne Utviklingsveileder RKK Evt. juster vedtatt plan Mer praktisk og variert undervisning Skolebasert kompetanseutvikling Aksjoner, prosesser og tiltak. Alle skolene skal ha egne handlingsplaner Undervisning følger opp tiltak og SKU. Vurdering for læring MA/EJ De fire prinsipper.

19 Lederne Underveisvurdering. Skolene skal ha systemer for arbeidet Økt elevmedvirkning. Oppfølging av enhetene gjennom møter, dialog og rapportering. Teamledersamlinger Høst 15 MB/RKK Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK Grunnleggende ferdigheter digitale ferdigheter muntlige ferdigheter å kunne lese å kunne regne å kunne skrive MA/EJ Lederne Etablere og vedlikeholde plan og struktur for håndtering av kartleggingsresultater. Iverksette aksjoner innenfor en eller flere grunnleggende ferdigheter. Legge til rette for aktivt bruk av nettressurser. Kartleggingsprøve Lesing papirprøve Regning papirprøve Engelsk elektronisk prøve Digitale ferdigheterelektronisk prøve Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn Gjennomføres på 1., 2. og 3. trinn Gjennomføres på 1., 2. og 3. trinn Gjennomføres på 3. årstrinn. Gjennomføres på 4. årstrinn. Etablere og vedlikeholde plan og struktur for håndtering av kartleggingsresultater. Høst Lederne/MB Nasjonale, interkommunale og kommunale tiltak med fokus kvalitet og på økt læringsutbytte. Etablere og vedlikeholde plan og struktur for håndtering av kartleggingsresultater. Lokalgitt eksamen Kommunalt ansvar i samarbeid med Gildeskål Gjennomføring Sentralgitt eksamen Realfagssatsing i regi UDIR RKK evt. kun Meløy kommune. MA Skolelederne Gildeskål Side 18 av 61 Følger ny lokal plan. Forberedelse, planlegge lokalgitt eksamen sammen med Gildeskål og rektorene i Meløy. Organisering av sensorer, tidspunkt, i henhold til lovverk og retningslinjer Overholde frister nasjonale frister. Dert søkes om kommunal evt. regional deltakelse Implementere Newton. Avgjøres april 15 Oppfølging av Newtonrom Plan for bruk av Newtonrommet, skolene og barnehagene i Meløy. Evaluering av plan ledermøte nye tiltak? Elevundersøkelsen Høst Lederne Tre felles fokus områder for alle.

20 Mobbing Ungdata 8., 9. og 10. trinn Undersøkelsen ledes av NOVA (Norsk institutt for forskning, om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus Nord Følge opp nettverk som fremmer utvikling av praksis og som er kjent for alle. tida Uke Jevnlig Lærerne FAU SU MB Alle Lederne Lærerne 8., 9. og 10. trinn Folkehelse v/mbk Helse Lederne MB Lærerne Side 19 av 61 Enhetens egne områder. Implementering, prosesser og tiltak. Kontinuerlig arbeid med forebyggende arbeid mot mobbing. Politisk forankring i DU. Ungdata er en elektronisk undersøkelse. Tema i undersøkelsen er skole, familie, venner og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, rus, kriminalitet og syn på framtida. Tverrfaglig samarbeid. Et redskap i forholdt til forebygging og iverksetting av tiltak 7. april Nettverksarbeid fordelt slik: Alle lærerne på u trinn Alle lærerne på barnetrinnet Rektornettverk Teamledersamlinger Høst MB/RKK/ lederne Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK SFO nettverk 4 ganger pr. år Følge opp nettverket Etabler flere fagnettverk Kunst og håndverk for lærerne. Vår Kroppsøving Evt. flere fag. Samarbeid om fagnettverk med MVG, Rødøy og Faglærer/ MB/lederne/ Deltakere lærere på U trinnet Fag: Gildeskål lærerne Matematikk Høst Kroppsøving Mål: Alle skoler med u trinn representert. Samarbeidsforum MVG Meløy, Rødøy, Gildeskål 4 ganger pr. år Lederne Samarbeid om felles utfordringer, oppgaver, utviklingsarbeid kommune Rådgiverkonferanse, skolefravær m.m Ståstedsanalysen Høst 15 Skolelederne MB Kartlegging og oppfølging av valgte områder. Undervisning bistår og følger opp valgte tiltak på enhetene. Legger til rette for erfaringsdeling. Kvalitet på tjenestene Vår MB Forbedring av indikatorer i

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 15 Økonomiavdelingen... 19 Seksjon undervisning... 21 Seksjon

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Ørnes skole Rektor Nelly Enga Elfrid Boine Ørnes, dato: 101012.. seksjonsleder.. enhetsleder

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Til: Fra: Siv Hege Nytrø, Wenche Pedersen Gunhild Warø Sak nr: Dato: 2012/541-2 11.04.2013 Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Arbeidsprogram 2013 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 17 Økonomiavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 22 Seksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter;

Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser Resultater brukerundersøkelser Medarbeidersamtaler Resultatdialog

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Ledelsessystem/-rutiner. Hortensskolen

Ledelsessystem/-rutiner. Hortensskolen Ledelsessystem/-rutiner Hortensskolen Organisasjon Arild Gylthe rektor Anne Grete Johnsrud Saksbehandler Trond Eliassen Inspektør Ellen Nyrerød Elevrådskontakt Elisabeth Solheim LSU Jannike Lehmann LSU

Detaljer

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune Problemstilling 1: Hvordan utvikle styringsdialogen mellom folkevalgte og skolen? Levanger kommune har et sammenhengende plan- og styringssystem. 4-årig handlingsprogram

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2013/1981-7 Saksbehandler: Svein-Arild Rye Saksframlegg Spesialundervisning og. Oppfølging av rapport fra KomRev Trøndelag IKS og kommunestyrets vedtak

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER SKIEN KOMMUNE 1 OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE 2015 BARNEHAGE: Reipå barnehage 1 SATSINGSOMRÅDER 1.1 Satsningsområder barnehage: jfr. føringer i strategiplan: Satsningsområder: Implementering: Videre arbeid, oppfølging

Detaljer

Forsvarlig system for skole og SFO

Forsvarlig system for skole og SFO Forsvarlig system for skole og SFO - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Innhold Innledning... 4 Organisering og myndighetsfordeling for opplæringsvirksomheten i kommunen... 4 Informasjonsflyt

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 008 Gult = Ikke endelig ferdig Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2015 2016 I FRØYA, HITRA OG SNILLFJORD KOMMUNER Vedtatt 19. mai 2015 Hele året Leder Gjennomgående bruk av Arbeidsløypa Arbeidsløypa Leder skal til enhver tid sikre bruk og

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune MELØY KOMMUNEPLAN - 29.02.2012 Arbeidsprogram 2012 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 18 Seksjon

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

HMS plan barn og ungesektoren 1

HMS plan barn og ungesektoren 1 HMS plan barn og ungesektoren 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 3.1 Standardskjema med situasjonsbeskrivelse, mål, tiltak, kostnad og ansvarlig som bygger på kartleggingsdelen. På bakgrunn av innlevert fra virksomhetene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer