Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

2 Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen Økonomiavdelingen Seksjon undervisning Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Meløy kommune, plan og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf fil på Side 1 av 61

3 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Tid Saksbeh. Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen Status/Merknader/Kommentarer KH Kvalitetssystemet i avdelingen skal implementeres i Risk Manager systemet. Det arbeides kontinuerlig med dette i egen prosess i avdelingen. Lærlingordning innenfor IKT OAL Det er opprettet en lærlingordning innenfor IKT med godkjennelse pr Oppstartet fra og slutter pr Omorganisering i kommunen Omorganisering i h.h.t tiltaksplan DS Kommunestyret har godkjent en overordnet struktur på ny organisering. Denne overordnede struktur er ikke ferdigstilt innen , som forutsatt. Detaljene under denne organisering må det arbeides videre med i kvartal 1. Deretter er det mye arbeid for ny leder av enheten med sammenslåing av plan og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet ut over. Opplæringsprosjekt Opplærings og kompetanseplan for planog utviklingsavdelingen Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt DS Ikke prioritert i plan og utvikling utover det grunnlag som er innhentet for dette planarbeid. Må avvente noe fra overordnet hold i kommunen. Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan vann KomTek DS Andre utredninger og delplaner Tid Saksbeh. Revisjon av betalingsregulativet for tjenester innenfor plan og utviklingssektoren DS Implementeres for de ulike fagområdene. Saksbehandlere deltar og legger inn data innenfor sine virksomhetsområder. Side 2 av 61 Ny hovedplan for vannforsyning må tas opp til revisjon og planprosessen må starte i Status/Merknader/Kommentarer DS Betalingsregulativet skal revideres og oppdateres i prosessen med budsjett Videre utbygging av fiber i Meløy DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 46. Ikke oppstartet p.g.a. manglende ressurser for utredning. Arbeid med olje og gassrelaterte forhold i Meløy DS Kommunestyret har i sak nr. 69/10 sluttet seg til «Petrostrategi for Bodø og

4 Salten». Likeså er det utarbeidet strategi og handlingsplan for Meløy Plan / Utvikling Overordnet Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer Kommuneplansystem Kommuneplan Samfunnsdel Kommunedelplan for alternativ veitrasé for FV 17 Storvika Reppen. Gjennomgang Kommunal planstrategi Kommunestyreperioden Kommunal planstrategi for Kommunestyreperioden Arbeidsprogram for Plan og utvikling 2015 Arbeidsprogram for Meløy kommune 2015 Felles program for kommunen Årsevaluering 2014 Plan og utviklingsavdelingen Årsevaluering 2014 Fellesmelding for kommunen TRS Planvedtak gjort i sak 115/13 den Kontinuerlig arbeid og arbeid med strategier i samfunns delen må det jobbes bevisst med for å nå målene som er satt TRS Kommunestyret har gjort sitt valg for alternativ veitrasé i KU én, k sak nr. 76/14 den Kommunedelplan for valgt alternativ 1 må oppstartes med innhenting av konsulentbistand DS/TRS Kommunestyrets vedtak må evalueres i ledergruppen før oppstart med ny kommunal planstrategi TRS Oppstartes etter konstituering av kommunestyret i oktober. Først må kunnskapsgrunn laget utarbeides som et eget dokument. 01 DS Årlig dokument i h.h.t vedtatt kommuneplansystem TRS Årlig dokument i h.h.t vedtatt kommuneplansystem DS Utarbeides i avdelingen innen fristen 15. mars. Plan og utviklingsutvalget 23.april TRS Utarbeides av plan og utviklingsavdelingen i samarbeid med økonomi. Sluttbehandles i kommunestyret i juni måned. Handlingsprogram DS/TRS/KH Rundskriv skal normalt gis fra økonomiavdelingen innen 20. januar og behandles i juni i tråd med kommuneplansystemet. Økonomiplan DS Rundskriv skal normalt gis fra økonomiavdelingen innen 20. januar og behandles i tråd med kommuneplansystemet. Budsjett DS Rundskriv skal gis fra økonomiavdelingen i tråd med kommuneplansystemet innen 20. juli og sluttbehandles i desember. Revisjon av gjeldende kommuneplansystemet TRS Dagens system er sist vedtatt i mai 2009 og må nå endres p.g.a. endringene i flere lovverk. Tilskuddsordninger Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer Nærmiljø og trivsel TRS/DS Årlig oppgave med tildeling av budsjetterte midler foretas i kvartal 1. Storglomfjordfondet HYH Avdelingen utfører alt arbeid med sekretariatet for fondet. Tildeling skjer i mars måned. Side 3 av 61

5 Andre Planoppgaver innenfor kommunen Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram Tid Saks beh. Status/Merknader/Kommentarer KH Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr. k sak nr. 13/12 den Er oppstartet men har stoppet opp og avventes for videre arbeid. Oppvekstplan KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr. k sak nr. 13/12 den Avventer evt. bestilling med rammer fra driftsorganisasjonen. Må avpasses mot våre ressurser. Trafikksikkerhetsplan DS Revisjon i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr. k sak nr. 13/12 den Samarbeid gjøres nå med Trygg trafikk i Nordland. Gjennomføres i Plan for folkehelse KH Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2012, jfr. k sak nr. 13/12 den Strategier innarbeides i ny helse og omsorgsplan for Rus /alkoholpolitisk handlingsplan KH/TRS Revideres i 2014 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr. k sak nr. 13/12 den Ingen bestilling foreligger og må uansett avpasses til våre ressurser Tiltak i Handlingsprogram Energi og TRS Bevilgning gitt for 2015 og tiltak kan iverksettes etter prioritering av midler klimaplan Planoppgaver innenfor Helse og Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer barnevern og Omsorgssektoren Samhandlingsreformen KH Prosjektgruppemøtene fortsetter med Koordinering av prosessen og nedsatte arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder. Arbeidet med implementering. samhandlingsreformen for driftsorganisasjonen gjøres ved plan og utviklingsavdelingen. Utredning etc. for nytt helsesenter DS/KH Kommunestyrevedtak i sak 25/11. Rådmannen har organisert dette videre i en prosjektgruppe. Uklart mandat som må kvalitetssikres før ressurser avsettes til denne utredning. Utredning av strukturen og for utbygging av omsorgsboliger i kommunen Universell utforming Kartlegging og handlingsprogram DS/KH Kommunestyrevedtak i sakene 82/12 og 25/13. Rådmannen har organisert dette videre i en prosjektgruppe. Uklart mandat som må kvalitetssikres før ressurser avsettes til denne utredning KH Kommunale bygg og offentlige uterom. Utbyggingsprosjekter i kommunen Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Ørnes sentrum Utbygging DS/TRS Forlenget opsjonsavtale med Meløygruppen til , jfr. K sak nr.49/13. Utvikling av sentrumsområdet Utarbeidet planprogram og KU før evt. dispensasjon kan gis, jfr. FT sak nr. 8/13 den Det går rimelig sent med utarbeidelsen av KU i h.h.t planprogram fastsatt i k sak nr. 114/13. FV 17/Ørnes Glomfjord DS Godkjente reguleringsplaner for de tre Side 4 av 61

6 Utbedring av fylkesveganlegg for tre parseller på strekningen. strekningene Spildra Eidbukt, Neverdal Selstad og Glombergan. Detaljplanlegging i 2014 gjøres av Statens vegvesen. Anleggsperiode for parsellen Glombergan er beskrevet til 08/14 08/16 men er nå utsatt i 2 år p.g.a. vanskelig økonomi i NFK. Prosjekt Grønøy havn DS Entreprenør utfører utbyggingen som skulle vært avsluttet Nå må molo, kai og flytebrygger må være ferdig innen fristen Helt ferdig med asfaltering blir ca Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum Gang og sykkelvei DS Prosjektet har en annen ramme i forhold til de krav som settes til bru fra vegvesenet. Revidert prosjekt må gjennomføres. Kommunestyret må gi finansiering. Søknad om utsettelse på tilsagn av fylkeskommunens tilskudd til utbyggingen er innvilget til ut Prosjekt Glomfjord sentrum DS Godkjenning av utbyggingsprosjektet med finansiering ble godkjent i kommunestyret den Oppstart av utbyggingen for valgt entreprenør er i mars måned. Prosjekter innenfor kommunale bygg Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Barnehageutbygging i Nordre Meløy DS Plan og utvikling kan bli involvert i dette arbeid, dersom dette ikke utføres helt av Meløy Eiendom KF. Ingen bestilling av tjenester er kommet til avdelingen. Plan/Byggesak Detalj Tid Saksbeh. Kommunedelplaner Status/Merknader/Kommentarer Kommuneplanens arealdel Revisjon for Kommunedelplan Alternativ for veitrasé FV 17 Storvik Reppen Reguleringsplaner/Områdeplaner Tid Saksbeh TRS/TSP Implementering av planen og dens bestemmelser er utført. Kommunen må ta tak i prioriteringene under strategiene for de 9 innsatsområder for å nå de ulike mål TRS Ut i fra tiden må tidligere avtale om plan arbeid med Cowi AS annulleres og ny prosess må gjennomføres i h.h.t offentlige anskaffelser. Status/Merknader/Kommentarer Mosvold I/Ørnes Kryssutbedring Idrettsveien Åsveien Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Norconsult AS vurderer utbedring av dagens veier, Idrettsveien og Åsveien. Forslag ikke mottatt for videre prosess DS Forespørsel om konsulentbistand for arbeidet er gjort. Varsel om planoppstart i oktober/november. Samarbeid med NFK og Statens vegvesen for videre planlegging Side 5 av 61

7 Reguleringsplan Kryss Mosvoldveien/FV DS Utarbeiding av planforslag foreligger fra Asplan Viak, Trondheim. Førstegangsbehandling i planutvalget den , sak nr. 34/14. Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen DS Arbeidet er oppstartet fra Sweco/Narvik igjen og utkast for behandling er mottatt i september. Førstegangsbehandling i november Ute på offentlig høring. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn TRS Reguleringsplanens utarbeides nå i h.h.t ny arealdel i kommuneplan, og er det ikke krav lenger til den konsekvensutredning, slik FM krevde. Møte i juni 2014 men siden ikke hørt noe fra faglig ansvarlig. Hytteområde H111/Markvannet TRS Privat planarbeid står stille etter at forslag ble sendt tilbake p.g.a. mangler om geo teknisk undersøkelse fra fagperson. Ikke svar på vår henvendelse på etterlysning. Nytt omsorgssenter/sykehjem i Ørnes DS Ny detaljreguleringsplan er varslet og oppstartet. Planarbeidet er i gang for denne detaljregulering av antatt konsulent, Norconsult AS i Bodø. Tilleggsutredning nødvendig for flomvassdraget. Boligfeltet B204/Fore Reipå DS Oppstart av denne reguleringsplan ble oppstartet Utbyggingsområde Ørnes sentrum. Del av KB301 Ørnes DS Reguleringsplanens fremdrift her for dette område avhenger av godkjennelse av konsekvensutredning og eventuell dispensasjon fra den regionale planbestemmelse om etablering av kjøpesenter fra Fylkestinget. Busslomme Glomfjord sentrum DS Planarbeidet er oppstartet og alternativ skisse er utarbeidet. Reguleringsplanen fremmes og utarbeides av Statens vegvesen. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Oppdrettssøknader i h.h.t kommuneplanens arealdel HYH Ingen nye søknader kommet i andre halvår. Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder DS Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet. Byggesak Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav PBL HE Direktoratet for byggkvalitet har ikke satt fokusområder i Tilsyn gjennom føres i h.h.t nasjonale bestemmelser. Tilsyn byggetiltak HE Strategi for tilsyn utarbeidet for Meløy pr En del generelle tilsyn skal også gjennomføres kontinuerlig i Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av endringer i SAK HE Enkelte mindre tiltak unntas fra søknadsplikten fra Eiendomsskattetaksering HE Nye skatteobjekter innenfor verker og bruk, som er ferdigstilt i 2014, Side 6 av 61

8 Side 7 av 61 rapporteres inn til økonomiavdelingen. Kartverk Planregister i h.h.t plan og bygningslov THS Kontinuerlig ajourføring / kvalitetssikring av planregister og planarkiv. Vedlikehold på FKB THS Kontinuerlig. Innsynsløsning Vurdering av ny versjon FH/THS Dagens innsynsløsning er utgått og ny versjon må etableres for innbyggere og andre som har behov. Nykartlegging Laserskanning (Høydedata) FH Områdene hvor det må etableres høydedata er deler av søndre Meløy, Støtt, Teksmona og Meløya. Adressetildeling Tid Saks Beh. Status/Merknader/Kommentarer Tildeling av veiadresser i h.h.t. Matrikkelloven i kommunen DS Det er nå fastsatt veinavn og områdenavn i hele kommunen gjennom kommunestyrets behandlinger i sak 24/14 og 83/14. Nå starter arbeidet med tildelinger av veiadresser for at det kan foretas utarbeides skiltplan og oppsett av skiltene. Utarbeidelse av skiltplan Skiltplan må utarbeides og eventuelt finansieres av kommunestyret, slik at det praktiske arbeid kan gjennomføres. Skiltplan utarbeides av kommunalteknisk og få denne godkjent hos Statens vegvesen. Grunnerverv og tomteforsyning Tid Saksbeh. Status/Merknader/Kommentarer Ørnes. Boligområde Juvika/Aspdalen. Utbygging av gang og sykkelvei opp til Aspdalen FH Noe grunnerverv ble gjennomført i for dette utbyggingsområde. Videre arbeid for eiendommen gnr. 60/109 ble stilt i bero av rådmannen i Plan og utvikling ønsker en utredning av et annet alternativ og at dette arbeid må oppstartes igjen. En ny beslutning må tas nå for alle parter sin skyld. Ørnes sentrum. Salg av grunn til utbyggingsformål på utfylt område Reipå sentrum. Salg av grunn ved Fore kirke for etablering av parkeringsområde Halsa sentrum. Areal fra diverse eiendommer for Gang og sykkelvei gjennom sentrumsområdet. Mosvold/Ørnes. Areal fra eiendommen gnr. 62, bnr for Offentlig formål/omsorgsboliger FH Utbyggingsområde KB302 og IN302 i forbindelse med utvikling av sentrumsområde på Ørnes. Ikke kommet søknad om kjøp av areal i KB FH Næringsareal og areal til parkering ved Fore kirke. Tatt opp med fellesrådet i den Norske kirke, men har ikke fått respons. Ervervet er derfor ikke oppstartet ennå FH Arbeidet med dette grunnerverv er oppstartet. Reguleringsplanen er godkjent og legges til grunn for ervervet FH Tilbud om overtakelse av grunn er mottatt fra privat grunneier og politikken.

9 Holandsvika. Grunnerverv for ankomststed for båttrafikk til Engenbreen i Holandsvika Primærnæringene Tid Saks Tiltak i landbruksplanen: 1. All dyrka mark i drift 2. Opprusting av skogsveier FH Oppmålingsforretning og oppgjør med eiendommen Gnr. 21, bnr. 2 må ferdigstilles. Status/Merknader/Kommentarer beh EF HH Side 8 av 61 Arbeid med driveplikt Opprusting av skogveinettet fra traktorvei til bilvei. Statlig tilskuddsforvaltning ÅS/EF Kontinuerlig arbeid med ca. 200 søknader. Rovdyrproblematikken EF Fortsatt aktuelt tema i Meløy for spesielt sauenæringen. Avklaring av næringsinteressene mellom jordbruk og reindrift EF Deltar i opprettet arbeidsgruppe etter ønske fra fylkesmannen. Revisjon av forskrift om jakt og jaktutøvelse i Meløy HYH Tilpasses ny forskrift for forvaltning av hjortevilt. Omorganisering av valdstruktur for elgjakt HYH Tilpasses ny forskrift for forvaltning av hjortevilt. Vurdering av anløpssted. Utskipnings kai for tømmer i kommunen. Friluftsliv Turløyper Etablering av tre løyper i kommunen IKT Tid Saks Beh. K2000 esak Oppgradering Versjon 8 av ESA Kobling ESA og fagprogrammer, samt for byggesak, kart og nabovarsel i matrikkel Integrasjon av ny programvare OPPAD mot kommunens fagsystemer IKT Samhandlingsreformen S. Laastad TJ/KH Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEBmail og ansattportalen HYH Kontakt og tilskudd for opplegget søkes mot fylkeskommunen for eventuell medfinansiering HYH Merking og grunneiererklæringer for Støtt, Bolga og Neverdal. Samarbeid med Meløy Utvikling KF og folkehelse. Status/Merknader/Kommentarer Arkivet/TJ Saksbehandlersystemet må oppgraderes, slik at en får funksjon av intellisearch og andre bi program inn også i ESA. Usikkert p.g.a. vakanse som arkivleder TJ Et strukturert og effektivt tiltak som må implementeres i den pågående nedbemanningsprosess HB Undervisningsseksjonen har valgt administrasjonsprogrammet «Oppad». Implementering og opplæring foregår fortsatt ute i skolene og barnehagene. Planlegging av lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunen. Arbeidet pågår fortsatt TJ/OL/HB Strategisk ledergruppe har bestemt at om fanget av aktuelle brukere som skal inn i AD skal avventes p.g.a. den vanskelige økonomiske situasjon. Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/HB Videre implementering mot lokasjoner som skoler, og andre foregår. Investeringer avventes p.g.a. vanskelige økonomisk situasjon. Eget domene for skoleelever Gr. IKT Dette må inngå i ny anbudsrunde og konkurransegrunnlaget for IKT drift. FEIDE Gr. IKT Eierskapet for FEIDE må ligge hos

10 Anbudsrunde ny driftsavtale IKT for perioden undervisningsseksjonen Gr. IKT Vår drift av IKT har nå passert 3 år siden emigrering av dagens avtale/drift ble utført. Driftsavtalen må innen våren 2016 ut på nytt anbud. Konsulent for å styre anbudsprosessen må engasjeres først. Side 9 av 61

11 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Lønnspolitisk plan: Revidering av plan + Årlig strategiplan mai sept. AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Vinter/vår Høst AE + flere Opplæring samling for nye ledere som skal holdes 1 gang årlig holdes over 2 dager 1 samling april/mai 2. samling sept/okt Nytt lønns og personalsystem Fortsette opplæring i nytt system + forsystem som RS Opplæring av organisasjon fraværsregistrering rapporter mm Vår/høst Vår TK/GBA TK/ASB Innføring reiseregningsmodul Vår GBA/TK Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan AE/MHS implementering vedtatt plan Bistå med å få på plass opplærings og kompetanseplan for hver avd./kommunalsjefområde. Det vises her til overordnet plan Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Vinter/vår AE + flere Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for FAS å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks. både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Utarbeidelse av rutinebeskrivelser De rutinebeskrivelser som ikke er utarbeidet skal utarbeides. Mal i Risk Manager. Året FAS+ Flere Utarbeide ansvars og funksjons beskrivelser Følges opp at det for samtlige stillingstyper blir utarbeidet i samsvar med mal Legges inn i Risk Manager. MHS/GHH Lærlingeordningen: Ansvar for lærling kontorfag Vår/Høst GBA Forutsetter beslutning om inntak Arbeidsgiverstrategi Oppfølging Saksnr 37/13 fra møte i Administrasjonsutvalg Høst AE/MHS Nye arbeidstakere Utarbeide introduksjonsprogram nytt opplegg Vår FAS +flere Side 10 av 61

12 samling for nyansatte som skal holdes 2 ganger årlig Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2014 Avd. årsprogram 2015 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter feb/mars AE Regnskapsavslutning Rapportering virksomhetsplan (arbeidsprogram) 2015: AE +Flere pr til Adm.utv/F.skap Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH/AE/TK Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2015 Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak deltakelse koordinering 40 t kurs HMS Vår Vinter/Vår Vår MHS Introduksjonsprogram samling nyansatte Introduksjonsprogram samling nye ledere L/P tema på ledersamlinger Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl. hjemmeside) Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk rutiner Tyngre personalsaker EPI server (intra/internett) Info fra lønn og personal Vår/Høst Vår GHH/FAS/ AE Alle AE + flere ved behov FAS/MHS AE GHH/MHS GHH/MHS MHS/GHH FAS ALLE AE/FAS/ MHS AE/FAS /MHS FAS/TK GBA Opplæringsansvarlig administrator LOP + skjemabasen Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet GHH Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Feb. +Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Meløy kommune Meløy Utvikling KF, Meløy Eiendom KF, Kirkelig fellesråd TK/ASB TK ASB Side 11 av 61

13 Refusjoner fravær PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) A melding (ny 2015) Rapportering SPK Rapportering KLP Elektronisk skattekort rutine Altinn Forhandlinger/drøftinger: HTA Kap 3.4 forhandlinger HTA Kap drøftinger HTA Kap 4.1 forh. (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) HTA Kap 5 forhandlinger Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte Side 12 av 61 Periodisk Periodisk Månedlig Månedlig Kvartal Månedlig Okt/Nov Aug/Sept Sept/okt Sept/okt. Periodisk TK/ASB TK GBA TK/ASB TK/ASB TK/ASB TK/ASB AE AE/MHS AE/MHS AE AE Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr. aug. MHS/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram (Hemis) IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde Agresso flere undersystem Systemansvarlig flere undersystem Ressursstyring (RS) Systemansvarlig ESA ans.modul Superbruker EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker Risk Manager Systemansvarlig Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering oppfølging avtale med Meløy Bedriftsservice AS periodisk høst Vår/Høst Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkommunal) Strategisk Ledergruppe mandag ASB ASB ASB ASB AE AE FAS FAS FAS FAS TK/ASB +flere GBA/TK MHS GBA FAS MHS AE AE

14 Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe RS administrator/superbrukergruppe Diverse Rådgivning juridiske saker AE MHS/GHH AE/MHS AE MHS FAS FAS GBA/TK Oppsettet spenner over mange oppgaver der noen er svært omfattende som f. eks lønnsarbeid og ATU/sykefraværsoppfølging mens andre er mer spesifikke/begrenset i omfang Generelt må sies at oppfølging av datasystemer tar stadig mer av avdelingens tidsressurser. Ikke minst nytt lønns og personalsystem Agresso viser seg å være langt mer arbeidskrevende lokalt enn tidligere system. Side 13 av 61

15 Økonomiavdelingen Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler Rutinebeskrivelser/håndbøker økonomi 2015 Alle Ajourhold Opplæringspakke økonomi 2015 SBM/alle Driftstiltak Økonomistyring rådgivning og opplæring ifm. budsjettering og budsjettoppfølging Regnskap Meløy kommune, Meløy kirkelige fellesråd, Meløy Utvikling KF og Meløy Eiendom KF Tid Saksbehandler Kommentar 2015 SBM Spesielt omsorg og undervisning 2015 TSA Føring, avstemming, WT refusjoner, rådgivning, moms/momskompensasjon, oppfølging Agresso Agresso økonomisystem 2015 Alle Oppfølging Nettbank 2015 WT/JB/TS Administrator WT Fakturaflyt 2015 JB/TS Bilagsbehandling. Opplæring og remittering Refusjonskrav 2015 TS/JB Kommunale boliger 2015 JB Husleieadministrasjon Kontantstøtte 2015 JB Rapportering barnehageplasser Tilskudd andre tros og livssamfunn 2015 JB Beregninger til utbetaling Skatteregnskap 2015 WT Føring, avstemminger, inn/utbetalinger m.m. Kommunal fakturering 2015 GSJ/WT/ Også tilfeldig fakturering TS Innfordring kommunale krav 2015 GSJ Oppfølging faktureringssystem 2015 GSJ Utlåns rutinen (Lindorf) 2015 GSJ Oppfølging og innfordring Bostøtte 2015 GSJ/WT Kundebehandling/ registrering Leverandørsystem 2015 JB/TS/GSJ Oppfølging. Ansvar innkjøp/utlevering av kontormateriell Rådhuset (butikken) Skatteinnfordring 2015 BH Arbeidsgiverkontroll, saksbehandling skatt 2015 BH m.m. Økonomiplan 2015 TO Årsbudsjett 2015 TO Årsrapport 2015 TO Innlån 2015 TO Arena 2015 SBM TSA Budsjettreguleringer 2015 SBM 2015 GSJ Åpningstid Mandag, onsdag og torsdag kl Side 14 av 61 Administrator, oppfølging Overføring av filer

16 Saksbehandling 2015 TO Økonomisaker Rådgivning økonomisaker 2015 TO Forsikringer 2015 TO Oppfølging barn og tingforsikring Selvkost 2015 TO Beregninger/sak Budsjettoppfølging 2015 TO Tertialrapportering/ budsjettreguleringer Personalansvar 2015 TO/WT WT nestlederfunksjon i AO permisjon Strategisk ledelse 2015 TO Møter hver mandag Regnskapsavslutning 2015 TO/TSA KOSTRA rapportering 2015 TO/TSA Innkjøp SIIS 2015 TO Fraværsystem 2015 WT Ajourhold Eiendomsskatt 2015 TO Gjennomføring av alle arbeidsoppgavene som økonomiavdelingen har ansvaret for, kan med den bemanningen vi har i dag medføre forsinkelser. Side 15 av 61

17 Seksjon undervisning UTVIKLINGSTILTAK TIDSROM ANSVAR KOMMENTARER Skole, barnehage, VO, PPT Tidsrom Ansvar Kommentarer Kurs og fagdager for: MB/NJ Interkommunalt samarbeid med Barnehage Plangruppe RKK Salten om Skoler/ SFO Lederne kompetanseutvikling. Voksenopplæring Interne kurs. jfr. kommunale satsingsområde. Felles ledermøter Skole, barnehage, Voksenopplæring og PPT Plangruppe undervisning 2 styrer 2 rektorer Undervisning + rådgivere Felles S team Skole, barnehage, VO m.fl Høst MB/NJ Plangruppe Lederne MB/MJ Høst MB/NJ/PPT Evt. andre Side 16 av dag skolen bestemmer dato. Felles tema: Kartleggingssystemer og oppfølging Spesialpedagogiske tema og tiltak Psykologiske bekymringer Tiltak i forhold til samarbeid enhet heim Lederutviklingstiltak Økonomi Planlegging av delte og felles ledermøter Tema: Psykologisk førstehjelp. faggrupper Kvalitet på tjenestene Alle Forbedring av indikatorer i kommunebarometret / kommunens egne måleindikatorer. Tema på ledermøte. Forsvarlig system melding til barnevern. OPPAD Administrasjonsprogram for skole og barnehage Gjennomføre brukerundersøkelser Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Gjennomført i 2014 Kvalitet på tjenestene Alle Jfr. Opplæringsloven Følge oppsatte systemer. MB/NJ/RJ I samarbeid med IT MB/NJ Lederne Høy prioritet. Kvalitetssikre alle integrasjoner Alle lærerne skal bruke OPPAD Kursing / opplæring. Her skal minimum 3 problemområder identifiseres og utarbeides handlingsplan for. Barnehage SFO Bruk vedtatt retningslinjer. Forbedring av indikatorer i kommunebarometret / kommunens egne

18 Kompetanseheving for ansatte i seksjon undervisning IK/HMS System på plass ved alle arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Utarbeidelse av rutinebeskrivelser Jevnlig MB/NJ Lederne MB/NJ MB/NJ Lederne måleindikatorer. Tema på ledermøte. Delta på kurs og konferanser som er relevant i forhold til kommunal satsing og utviklingsområder. Kurs for ledere og verneombud på enhetene HMS Polarsirkelen De rutinebeskrivelser som ikke er utarbeidet skal utarbeides. Mal i Risk Manager. Lærlingeordningen TS/MB Samarbeid med Meløy bedriftsservice. 4 6 lærlinger pr år. Rekrutering Lederutvikling MB/NJ/FM/ UDIR Hjemmeside/intranett Lederne MB/NJ Side 17 av leder gis tilbud om lederutvikling, gjennom i samarbeid med FM/UDIR Følge opp minimumskrav til innhold. Hver enkelt seksjon /enhet har ansvar for at den informasjonen som står på kommunens hjemmesider og som gjelder egen seksjon/enhet er korrekt og oppdatert. Kursing /opplæring. Skole Tidsrom Ansvar Kommentarer Felles nasjonalt tilsyn MA/EJ Lederne Skolens arbeid med elevene sitt utbytte av opplæringa: Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering Elevenes læringsutbytte Kvalitet Jevnlig MB/ Lederne Oppdater kvalitetsvurderingssystemet Skolens kartleggingssystemer. Elevfravær Vår 15 MB/Lederne Evaluere iverksatt tiltak. Videreføre: Ungdomstrinn i utvikling Implementere trinn MA/EJ/RKK Lederne Utviklingsveileder RKK Evt. juster vedtatt plan Mer praktisk og variert undervisning Skolebasert kompetanseutvikling Aksjoner, prosesser og tiltak. Alle skolene skal ha egne handlingsplaner Undervisning følger opp tiltak og SKU. Vurdering for læring MA/EJ De fire prinsipper.

19 Lederne Underveisvurdering. Skolene skal ha systemer for arbeidet Økt elevmedvirkning. Oppfølging av enhetene gjennom møter, dialog og rapportering. Teamledersamlinger Høst 15 MB/RKK Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK Grunnleggende ferdigheter digitale ferdigheter muntlige ferdigheter å kunne lese å kunne regne å kunne skrive MA/EJ Lederne Etablere og vedlikeholde plan og struktur for håndtering av kartleggingsresultater. Iverksette aksjoner innenfor en eller flere grunnleggende ferdigheter. Legge til rette for aktivt bruk av nettressurser. Kartleggingsprøve Lesing papirprøve Regning papirprøve Engelsk elektronisk prøve Digitale ferdigheterelektronisk prøve Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn Gjennomføres på 1., 2. og 3. trinn Gjennomføres på 1., 2. og 3. trinn Gjennomføres på 3. årstrinn. Gjennomføres på 4. årstrinn. Etablere og vedlikeholde plan og struktur for håndtering av kartleggingsresultater. Høst Lederne/MB Nasjonale, interkommunale og kommunale tiltak med fokus kvalitet og på økt læringsutbytte. Etablere og vedlikeholde plan og struktur for håndtering av kartleggingsresultater. Lokalgitt eksamen Kommunalt ansvar i samarbeid med Gildeskål Gjennomføring Sentralgitt eksamen Realfagssatsing i regi UDIR RKK evt. kun Meløy kommune. MA Skolelederne Gildeskål Side 18 av 61 Følger ny lokal plan. Forberedelse, planlegge lokalgitt eksamen sammen med Gildeskål og rektorene i Meløy. Organisering av sensorer, tidspunkt, i henhold til lovverk og retningslinjer Overholde frister nasjonale frister. Dert søkes om kommunal evt. regional deltakelse Implementere Newton. Avgjøres april 15 Oppfølging av Newtonrom Plan for bruk av Newtonrommet, skolene og barnehagene i Meløy. Evaluering av plan ledermøte nye tiltak? Elevundersøkelsen Høst Lederne Tre felles fokus områder for alle.

20 Mobbing Ungdata 8., 9. og 10. trinn Undersøkelsen ledes av NOVA (Norsk institutt for forskning, om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus Nord Følge opp nettverk som fremmer utvikling av praksis og som er kjent for alle. tida Uke Jevnlig Lærerne FAU SU MB Alle Lederne Lærerne 8., 9. og 10. trinn Folkehelse v/mbk Helse Lederne MB Lærerne Side 19 av 61 Enhetens egne områder. Implementering, prosesser og tiltak. Kontinuerlig arbeid med forebyggende arbeid mot mobbing. Politisk forankring i DU. Ungdata er en elektronisk undersøkelse. Tema i undersøkelsen er skole, familie, venner og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, rus, kriminalitet og syn på framtida. Tverrfaglig samarbeid. Et redskap i forholdt til forebygging og iverksetting av tiltak 7. april Nettverksarbeid fordelt slik: Alle lærerne på u trinn Alle lærerne på barnetrinnet Rektornettverk Teamledersamlinger Høst MB/RKK/ lederne Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK SFO nettverk 4 ganger pr. år Følge opp nettverket Etabler flere fagnettverk Kunst og håndverk for lærerne. Vår Kroppsøving Evt. flere fag. Samarbeid om fagnettverk med MVG, Rødøy og Faglærer/ MB/lederne/ Deltakere lærere på U trinnet Fag: Gildeskål lærerne Matematikk Høst Kroppsøving Mål: Alle skoler med u trinn representert. Samarbeidsforum MVG Meløy, Rødøy, Gildeskål 4 ganger pr. år Lederne Samarbeid om felles utfordringer, oppgaver, utviklingsarbeid kommune Rådgiverkonferanse, skolefravær m.m Ståstedsanalysen Høst 15 Skolelederne MB Kartlegging og oppfølging av valgte områder. Undervisning bistår og følger opp valgte tiltak på enhetene. Legger til rette for erfaringsdeling. Kvalitet på tjenestene Vår MB Forbedring av indikatorer i

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 11 Lønns- og personalavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 26 Seksjon omsorg... 29 Seksjon

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Årsmelding 2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 4 0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 5 0.1 BEGREPER... 5 0.1 GRUNNLAG OG

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Søgne kommune 30. januar -14 Monica Nordnes Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR AVDELINGEN... 4 3. OM ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 4 3.1 ÅRSVERK

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer