Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2013

2 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen Økonomiavdelingen Seksjon undervisning Seksjon eiendom Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Forsidebilde: Undervisning på Enga skole, foto: Connie Slettan Olsen. Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på Side 1 av 55

3 Rådmannen Fellessekretariatet/rådgiver Driftstiltak Tid Saks Sekretær for utvalg Kommunestyre, formannskap, planog utvikling, planutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg eldreråd, valgnemnd og evt. andre politiske ad hoc utv. Funksjonshemmedsråd For og etterarbeid til politiske møter Klargjøring og utsending av sakslister til alle politiske utvalg. Annonsering av kommunestyremøtene i avisene. Utlegging av sakslistene og saker på hjemmeside, innen to dager etter møte. Ansvarlig for bestilling/henting og servering til utvalgsmøtene Møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsinntekt og reiseregning fra politikere. Innbinding av møtebøker fra politiske utvalg. Gjennomgang av K styre vedtakårsrapport Saksbehandling Saksbehandling av politiske saker til styrer og utvalg. Ekspedering av vedtak Melding om vedtak Valg 2013 Kursing og opplæring i EVA(elektronisk valg) Stortings og sametingsvalget 2013 Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av valget. Rapportering til fylket. Vår 13 Sommer/høst 13 behandler MBB KJB MBB MBB MBB MBB MBB MBB KJB MBB/KJB MBB/KJB Kommentar Møtegodtgjørelse 4 ganger pr år, reiseregninger og tapt arbeidsfortjeneste hele. Kursing vår 2013, 6 dager I regi av KRD Nytt opplegg fra KRD. Klargjøring, ut og inn kjøring av materiell vedrørende forhåndsstemming. Side 2 av 55

4 Alkoholbevilling Salgs og skjenkebevilling Kunnskapsprøver i salg og skjenking, samt etablerer prøven. Beregning av alkoholavgifter Kontroll og alkoholpolitisk arbeid. Beredskapskoordinerende arbeid Oppfølging og oppgradering av planer knyttet til kommunens beredskap og kriseledelse. Opplæring i dataverktøyet CIM Befolkningsvarsling, anskaffelse og opplæring Beredskapsrådet og samarbeid med eksterne aktører Beredskapsrådet Øvelse i kriseledelse Kommunikasjon Ferger, buss, hurtigbåt og gods. Drosje Transport av eget personell Styrevervregister og meddommerutvalg Oppfølging av KS registeret oppfølging / supplering av personer til tingrett, lagrett, skjønnsmenn osv. Næringsprisen Annonsering og klargjøring av sak for formannskapet. Praktisk arbeid i tilknytting til prisen, innkjøp av kunstverk, ol Rom og utstyr Ansvar for kommunestyresalen og formannskapssalen med tilhørende PC og projektor. Ansvaret for Støtt og Bolga Høst 13 Høst KJB/MBB KJB KJB KJB KJB MBB MBB KJB Beregning av salg og skjenkeavgift vår. Oppfølging av kontroll hele. Beredskapsplaner skal være revidert våren 2013 og klar til å følge øvrige planprosesser i kommunen. Data, lyd og bilde Utleie av formannskapssalen. Telefon Støtt Oppussing av Bolga med inst av AV utstyr. Stipend Studiestipend (5000 x 4) Utlysning vår Behandling og utbetaling Innbyggertilskudd Mottak og behandling av søknader. Saksframlegg til kommunestyret, j f pkt. 2 i regelverk 1.halvår KJB KJB Stipendet skal vurderes før s utlysing og tildeling. Side 3 av 55

5 Compello /Agresso Attestasjon av faktura Opplæring Videreføring i bruk av ipad i forbindelse med papirløse politikere Risk manager opplæring og bruk RS tidsregistrering CIM krisehåndteringsverktøy One Voice beredskapsvarsling DIV Bistå ordfører og rådmann Tilrettelegge for møter, reiser, besøk ol. Vår MBB KJB MBB Attestering av regninger for fellessekretariatet, ordfører og rådmann samt fellesutgifter. KJB KJB Etterslep fra 2012 MBB/KJB Kommentar Informasjon Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Brukerundersøkelse for hjemmesiden Høst CSO I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom Kommunikasjons strategi til politisk behandling Vitner/vår CSO Erstatter tidligere informasjonsplan Vedlikehold og utvikling av inter/intranett CSO Plan for nettsatsing/investering Vår, med gjennomføring før Difi s årlige vurdering av offentlige nettsider CSO/JK Fokus på Difi s kvalitetsvurdering Oppfølging av samarbeidet med Nærkanalen CSO/JK Jobbe for muligheten for Webtv Flere elektroniske skjema CSO Driftstiltak Tid Saksbehandler Profilering av Meløy kommune CSO Kommentar Overordnet informasjonsplanlegging CSO Legge til rette for god informasjonsflyt i Side 4 av 55

6 organisasjonen Oppfølging profilhåndbok CSO Opplæring/oppfølging superbrukere Episerver CSO Rådgivning info/kommunikasjon CSO Rådgivning for ledere på alle nivå Kontakt med media CSO/JK Besøk på enhetene CSO Etter behov Observatør i omstillingsstyret CSO Kommunikasjonsplan omstilling CSO Bidra til gjennomføring Brosjyre omstilling Vår CSO Til alle husstander Brosjyre kriseledelse Vår CSO Til alle husstander Servicetorget Sentralbordtjeneste WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeide med faglandet om event. oppgaveoverføring WK av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 X mnd WK/ serviceverter Båtførerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader WK/serviceverter Administrering nøkler kommunale boliger FDVU programmet (utleiemodul) i samarbeid med eiendom Administrering av ID kort ansatte på rådhuset Saksbehandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Postmottak/spamfilter WK/serviceverter Oppdatering egen hjemmeside WK/serviceverter Adm.leiebiler skade, etc WK/serviceverter Innkalling vara til politiske møter Servicevertene Registrering/arkivering av post Alle på arkivet Postlister elektronisk Alle på arkivet Klargjøring/flytting av eldre fagarkiver for EMB/alle på arkivet digitalisering/avslutning av eldre arkivperiode Ferdigstillelse arkivplan Våren 2013 EMB Side 5 av 55

7 Overgang til fullelektronisk arkiv EMB ESA drift opplæring EMB ESA administrator EMB/alle på arkivet Deltakelse i andre tverretatlige møter: Rådmannens stab 1 x mnd WK Ledermøter 4 5 x årlig WK Kriseberedskap Ved behov WK Nettverkssamarbeid RKK Salten Ca 2 x årlig WK Arkiv Nordland Ca 2 x årlig EMB Superbrukere nettportal ILK EMB Sentralbordtjeneste WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeide med faglandet om event. Oppgaveoverføring WK av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 X mnd WK/ serviceverter Båtførerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader Administrering nøkler kommunale boliger FDVU programmet (utleiemodul) i samarbeid med eiendom Administrering av ID kort ansatte på rådhuset Saksbehandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede WK/serviceverter Side 6 av 55

8 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen Etablering av lærlingeordning innenfor IKT fra august 2013 Tid Side 7 av 55 Saksbeh. Opplæringsprosjekt Opplærings og kompetanseplan for DS plan og utviklingsavdelingen Opplæring i MS Office TJ/TRS Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Status/Kommentar DS/KH Kvalitetssystemet implementeres i Risk Manager systemet DS Det skal opprettes en lærlingeordning innenfor IKT ved plan og utviklingsavd., jfr. Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt FH/TJ Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp KomTek DS DS Implementeres i forskjellige fagområder der ansvarlige deltar etter nærmere opplegg. Plan og utviklingsavdelingen deltar etter nærmere avtale med kommunalteknisk. Omorganisering i kommunen Prosjektorganisering for byggeprosjekter DS Omorganisering til en samlet IKT DS funksjon i organisasjonen Andre utredninger politiske utvalg Gjennomgang betalingsregulativet for tjenester innenfor plan og utviklingssektoren DS Foreligger i saken en interpellasjon med svar fra ordfører i kommunestyremøte om at betalingsregulativet skal fremmes på nytt spesielt vedrørende selvkostområder. Trafikksikkerhetstiltak Enga skole RD Oversendelsesforslag nr. 1 Budsjett 2012 Videre utbygging av fiber i Meløy DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 46. Prosjekt regnskap og budsjett tilpasset driftsnivået til inntektene i kommunen DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 34.

9 Arbeid med olje og gassrelaterte forhold i Meløy DS Kommunestyret har i sak nr. 69/10 den sluttet seg til «Petrostrategi for Bodø og Salten» Plan / Utvikling Overordnet Tid Saksbeh. Status/merknader Kommuneplansystem Kommuneplan Ny revisjon samfunnsdel Konsekvensutredning (KU) for valg av alternativ for FV 17 Kryssing Holandsfjorden. Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Arbeidsprogram for Plan og utvikling TRS/KH Planvedtak forventes ferdig i juni måned, men utsettelse kan skje etter høringsperioden TRS Planutvalget har gjort sin innstilling pr februar Formannskapet har fått utarbeidet en motmelding. Det avventes nå sluttbehandling for valg av alternativ av kommunestyret TRS/GHS Denne revisjon sluttbehandles i kvartal DS Arbeidsprogram for Meløy kommune 2013 Felles program for kommunen Årsevaluering 2012 Plan og utviklingsavdelingen Årsevaluering 2012 Fellesmelding for kommunen TRS Handlingsprogram TRS/KH/ DS Økonomiplan DS Budsjett DS Miljøvern Tilskudd Naturprosjekter i skoler og barnehager DS Frist for utarbeidelse i administrasjonen er 15 mars. Fremmes til plan og utviklingsutvalget i mars/april TRS Frist for utarbeidelse i administrasjonen er 15 mars og sluttbehandling i kommunestyret er mai/juni TRS Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Tilskudd Nærmiljø og trivsel TRS Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Biologisk mangfold: TRS Kontinuerlig oppgave Side 8 av 55

10 Nyregistrering ved befaringer Innlegging programvare Natur 2000 Tiltak i Handlingsprogram Energi og klimaplan TRS Tiltak iverksettes i h.h.t handlingsprogram. Revideres i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, vedtatt i sak nr. 13/12 i kommunestyret den Andre planoppgaver innenfor kommunen Tid Side 9 av 55 Saks beh. Status / merknader Forprosjekt for utvikling av Glomfjord DS/TRS sentrum Oppvekstplan KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Trafikksikkerhetsplan SK Revideres i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Plan for folkehelse KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2012, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Planoppgaver innenfor Helse, Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern Samhandlingsreformen Koordinering av prosessen og implementering. Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram Universiell utforming/tilgjengelighet for alle. Utredning av nytt Sykehjem/omsorgssenter og helsesenter i Nordre Meløy KH Evaluering og videreutvikling av tjenesteavtaler. Lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling. Innfasing av psykiatri og rus. Videre finansiering KH KH/TRS Kartlegging/rapporter om tilgjengelighet i kommunale bygg og uteområder mv. Tv. faglig prosjektgruppe DS/KH Skisseprosjekt er sluttført. Ny utredning av et forprosjekt for Ørnes omsorgssenter/ sykehjem og helsesenter fortsetter. Mulighetsstudie for alternativ utbygging DS Vises til kommunestyrets vedtak i

11 sykehjem/omsorgssenter Ørnes sak 82/12 den Studien oppstartet pr Helse og sosialberedskapsplan KH Revisjon i h.h.t statlig veileder og tjeneste avtale nr. 11 med Nordlandssykehuset. Rus / alkoholpolitisk handlingsplan KH/TRS Revideres i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Utbyggingsprosjekter i kommunen Ørnes sentrum II Utbygging Utvikling av sentrumsområdet Ørnes sentrum II Utbygging Stedsutvikling med miljøgate FV 17/Ørnes Glomfjord Utbedring av fylkesveganlegg for tre parseller på strekningen DS/KH Kommunestyret har forlenget opsjons avtalen for Meløygruppen AS til Det avventes nærmere avklaring for planlegging av både revidert arealplan og byggeplaner DS/KH DS Parsellen Neverdal Selstad jobbes det med nå. Foreligger ferdige reguleringsplaner for de to andre strekningene for parsell Spildra Eidbukt og parsell 2 Glombergan. Forutsetter videre detaljplanlegging fra Statens vegvesen vedrørende disse parseller DS Gjennomføring av tiltak i reguleringsplan Korsnes Nye veianlegg Andre prosjekter og tiltak Tid Saks Status / merknader beh. Prosjekt Grønøy havn DS Prosjektet har fått tildelt kr. 9,31 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013 og kan oppstartes for videre utvikling. Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum. Trafikkanalyser for skolene og barnehagene i kommunen DS/SK Prosjektet har fått en helt annen ramme økonomisk i forhold til de krav som settes til brualternativet for G/S veien fra Statens vegvesen. Revidert prosjekt må gjennom føres for å tilpasse de fremsatte krav SK/DS Klarlegging fra undervisningsseksjonen nødvendig for før oppstart. Dette kan også gjøres i forbindelse kartlegging av universell utforming av uteområder og Side 10 av 55

12 kommunale veier. Storglomfjordfondet TRS Avdelingen utfører alt sekretariatsarbeider for fondet. Prosjekter innenfor kommunale bygg Kommunalteknisk bygg, Sandå RD Ombygging av verksted ferdig planlagt. Finansiering ikke avklart. Bygging av sandlager og garasje. Bistå kommunal teknisk enhet med anbudsprosess. Glomfjord skole, SFO bygg RD Konkurranse ulyst på Doffin i desember Frist for levering av tilbud Byggestart planlagt 2. kvartal 2013 under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av budsjett/finansiering. Halsa barnehage/utbygging forprosjekt RD Ny avdeling ferdig utredet og godkjent av Kommunestyret i sak 26/12. Usikkert om det skal gjennomføres ny behovsundersøkelse/antall plasser. Saken må drøftes med undervisning/ strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring. Enga skole/ombygging RD Ombygging og tilrettelegging av undervisningsrom i forbindelse med planlagt hall. Saken må drøftes med undervisning/strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring. Ørnes skole/ombygging og renovasjon RD Arbeider med renovering av Aktivitetsbygg pågår. Planlagt ferdig september Nye tiltak i hovedfløy inngår i renoveringsplanen for skolen. Glomfjord skole/k fløy varmeanlegg RD Planlegging og prosjektering av ny varmesentral og varmeanlegg i kvartal 1. Gjennomføring av anbud og anskaffelser i kvartal 2. Byggestart juni 2013 under forutsetning av finansiering. Flerbrukshall søndre Meløy RD Planlegging og prosjektering i Side 11 av 55

13 Neverdal barnehage Utredning av renoveringstiltak kvartal Parkering/trafikkarealer må sees i sammenheng med planlegging og bygging. Dette gjelder også for reetablering av undervisningsrom som går tapt ved rivning av gammel del. Saken må drøftes med undervisning/strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring RD Saken må drøftes med undervisning/ strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring. Barnehageutbygging i Nordre Meløy RD Saken må drøftes med undervisning/ strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring, jfr. kommunestyrets vedtak i sak nr. 109/12, pkt. 37. Plan/Byggesak Detalj Tid Saksbeh Status/Merknader Kommunedelplaner Kommuneplanens arealdel Revisjon Alternativ for veitrasé FV 17 Storvik Reppen Reguleringsplaner/Områdeplaner SK/TSP I h.h.t vedtak den av kommune planens planstrategi skal det utarbeides en revidert arealplankart for kommunen og 7 kommunedelplaner. Plankartene er under konstruksjon med en senere gjennomgang for å kvalitetssikre planforslaget TRS Avventer kommunestyrets valg av trasé etter planutvalgets behandling av KU den Reipå sentrum 01 SK Innkomne klager er oversendt til Fylkesmannen til endelig behandling Reipå Havn SK Innsigelse fra Kystverket og Fylkesmannen. Fylkesmannen krever enten utarbeiding av detaljreguleringsplan eller KU. Side 12 av 55

14 Mosvold I SK Ingen revisjon med bakgrunn i Norconsult AS sin vurdering at nytteverdien er liten dersom veisystemet legges om. Utbedring må skje i dagens Idrettsveien og Åsveien. Spilderdalen Aktivitetsområde SK Planforslaget endres etter møte med grunneierne og Meløy Ski & Sykkelklubb. Revidert planforslag må sendes ut på ny høringsrunde. Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Gjennomført geotekniske undersøkelser og rasfarekartlegging i Området må vurderes om det er egnet for å gå videre med en reguleringsplan. FV17 Selstad Neverdal SK Det foreligger forslag til reguleringsplan. Antas klart til behandling i kommunestyret våren Reguleringsplan Kryss Mosvollveien/FV SK Utarbeiding av planforslaget foregår av konsulentfirma. Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen SK Utarbeiding av planforslaget foregår, men er stoppet opp pga. at Fylkeskommunen varslet krav om kulturminneundersøkelser. H107 Kjøråg hyttefelt, Åmnes SK Planarbeidet står i bero. Tiltakshaveren avklarer veirettigheter som er forutsetning for den videre planlegging. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn SK Fylkesmannen (FM) fremmet innsigelse med krav om konsekvensutredning. KU er utarbeidet av Meløy Byggeservice. Det er fortsatt ikke kommet tilbakemelding fra FM. Hytteområde H111/Markvannet SK Planforslag for førstegangs behandling er oversendt fra faglig ansvarlig. Hytteområde Gnr. 39, bnr. 1 Grønøy SK Planforslaget er under utarbeidelse og forventes mottatt i kvartal Bolga havn SK Planutvalgets vedtak i sak nr. 80/12 den Yte Meløy fiskerihavn SK Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 40. Beskrivelse av formål må gjøres før planarbeidet kan oppstartes. Side 13 av 55

15 Reguleringsplaner/Detaljplaner Nytt omsorgs og helsesenter DS Arbeidet med ny reguleringsplan for denne utbygging avventes inntil område er valgt. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Oppdrettssøknader i h.h.t kommuneplanens arealdel SK Søknad om flytting av eksisterende anlegg på Isbergan er mottatt for behandling. Ingen nye eller endrede søknader foreligger. Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder SK Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet Byggesak Tid Saks Status/merknader beh. Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav PBL DS/HE Brev fra Direktoratet for byggkvalitet, datert , vedrørende fokusområder i og er universell utforming og energibruk. Tilsyn byggetiltak HE Strategi for spesielle tilsyn utarbeidet for Meløy er utarbeidet pr En del generelle tilsyn skal også gjennomføres kontinuerlig i Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av krav om uavhengig kontroll HE Uavhengig kontroll er innført fra Eiendomsskattetaksering HE Utført vår del av takstgrunnlaget til økonomiavdelingen. Kartverk Etablering Planregister i h.h.t plan og bygningslov. Raskartlegging TRS Vedlikehold på FKB THSP Adressetildeling SK Kontinuerlig ajourføring / kvalitetssikring av planregister og planarkiv Ørnes området DS Tiltaket og arbeidsoppgavene vedrørende adressering er forsinket p.g.a. vakanse i stilling. Adressering må sluttføres i 2013 Side 14 av 55

16 Neverdal området DS Reipå området DS Andre områder i kommunen DS Grunnerverv og tomteforsyning Tid Saks beh. Status/merknader Grønøy havn FH Bevilgning over statsbudsjettet mottatt og grunnerverv skjer for det nødvendige areal for utbygging i tråd med godkjent reguleringsplan. Boligområde Juvika/Aspdalen FH Utbygging av gang og sykkelvei opp til Aspdalen. Spildra Område I FH Dette inkluderer tilførselsvei til utbyggingsområdet I301. Salg av grunn i Ørnes sentrum FH Utbyggingsområde K302 og I302 i forbindelse med utvikling av sentrumsområde på Ørnes. Salg av grunn i Reipå sentrum FH Næringsareal og areal til parkering ved Fore kirke. Primærnæringene Tid Saksbeh. Status / merknader Tiltak i landbruksplanen: Vedrørende aktivitet nr. 2 er det 4 deltiltak: 1. All dyrka mark i drift EF Arrangere kurs 2. Øke aktiviteten i skogen HH Arrangere skogdager Få skogeierlaget aktivt Arbeide for opprusting av skogveinettet (oppsøkende) Overordna forvaltningsplan for hjortevilt HH Dette skal være utgangspunkt for utarbeidelse av bestandsplaner i de enkelte storvald. Statlig tilskuddsforvaltning ÅS/HH/ EF Kontinuerlig arbeid med ca. 200 søknader i. Rovdyrproblematikken EF Søknader om midler til akutte og forebyggende tiltak, nydyrking m.v. samt kontroll og rapportskriving. Gårdskartlegging Markslagsgrenser ÅS/EF Løpende oppdateringsansvar. Side 15 av 55

17 IKT Tid Saksbeh. Status / merknader Bredbåndsprosjektet Svartisfiberen DS Samarbeidsprosjekt med Rødøy og Lurøy er i hovedsak ferdig. Restarbeid pågår med utbygging av fase 2, aksessnett i Rødøy og Lurøy. K2000 esak Oppgradering Versjon 8 Etablering av ny programvare Undervisningsseksjonen TJ/EMB ArkivPlugin og e mail ferdig installert. Må iverksettes av post og arkiv TJ/HB/OL Vurdering pågår i seksjonen. Avventer seksjonens prioriteringer og finansierte løsninger IKT Samhandlingsreformen TJ/KH/SL Planlegging av lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunen. Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEBmail og ansattportalen TJ/OL/HB Samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Opplæring av nye lette brukere TJ/OL/HB Samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/HB Videre implementering mot lokasjoner som skoler, kulturhuset og andre. Laptops supplering OL/HB Smartboards supplering OL/HB Klargjøring eksamen OL/HB Klargjøring nasjonale prøver OL/HB Overføring Servere + SAN fra 4 skoler til TJ/OL/HB Feide TC Opprette Server for resterende skoler hos TJ/OL/HB Feide TC? Etablere Feide for elevene TJ/OL/HB Opprette/endre struktur nettverk TJ/OL/HB Systemansvarlige må kurses Endre struktur Fronter OL/HB Systemansvarlige må kurses Side 16 av 55

18 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler IK HMS: Revisjon av kommunens IK HMS system overordnet nivå FAS/AE Tilpasning til Risk Manager se eget punkt Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan mai sept AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Vinter/vår høst AE Alle Utarbeide og inngå ordning med helseforsikring for ansatte Oppfølging av sak 1..halvår AE Nytt lønns og personalsystem Dagen system utgår fra leverandøren2014 planen er nå å ha på plass nytt fra høst 2013 Forprosjekt Videre arbeidsform avklares i forprosjekt Innfasing nytt system + forsystem som RS Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan implementering vedtatt plan Jan/feb Høst vår AE/TK AE/TK AE/TK/GBA AE/VGBA Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Vinter/vår AE + flere Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks. både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Oppstart opplæring ledere/behandlere 8.januar FAS Lærlingeordningen: Inntak og utarbeidelse av opplegg for læring kontorfag Inntak og utarbeidelse av opplegg for læring IKT (i samarbeid med Plan og utviklingsavdeling og Aspector ThinCom AS) Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Utforming av ny arbeidsgiverstrategi Vår/Høst FAS/GBA FAS/VGBA AE Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2013 Avd. årsprogram 2014 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter Regnskapsavslutning feb/mars AE Budsjett: Side 17 av 55

19 Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH/AE/TK Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2012 tas samtidig / i etterkant av arbeid med Strategisk kompetanseplan se eget utviklingstiltak Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak Temadag L/P arbeid målgruppe oppg.ansvarlige på enhetene L/P tema ledersamlinger Vår/Høst Vinter/Vår Høst FAS VGBA GHH + Alle AE + Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl. hjemmeside) Søknad Web Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk rutiner Tyngre personalsaker EPI server (intra/internett) Daglig ansvar/pådriver for at info fra lønns og pers.avd. kommer på intra/internett. Superbruker og opplæringsansvarlig LOP. Redaktører Forfattere VGBA/AE VGBA/AE GHH/VGBA GHH/VGBA US/GHH AE/FAS/US /VGBA/GHH ALLE AE/FAS/ VGBA GBA AE/GBA FAS/TK Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet ATKN Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Refusjon/Fraværsoppfølging PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (AA registeret) Periodisk Periodisk Periodisk TK/ATN TK GBA/TK GBA/TK GBA/TK Forhandlinger/drøftinger: HTA Kap 3.4 forhandlinger HTA Kap drøftinger HTA Kap 4.1 forh (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) HTA Kap 5 forh Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Side 18 av 55 Nov Aug/Sept Sept Sept/Okt Periodisk AE/VGBA AE/VGBA AE/VGBA AE/VGBA AE ATN ATN

20 Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte ATN ATN Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr aug US/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram Polarsirkelen HMS IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde NLP/EDB Systemansvarlig NLP forhandlingsmodul Systemansvarlig NLP hjemmelsmodul Ajourholder NLP e slipp Systemansvarlig Virksomhetsportalen Systemansvarlig AD Travel Systemansvarlig Ressursstyring (RS) Systemansvarlig Opplæringsansvarlig ESA ans.modul Systemansvarlig EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker Risk Manager Systemansvarlig Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering oppfølging avtale med Meløy Bedriftsservice AS periodisk vår Vår/Høst Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkommunal) Strategisk Ledergruppe Husfordeling (adm.gruppe) Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe RS administator/superbrukergruppe mandag Jevnlig Diverse Rådgivning juridiske saker AE AE AE FAS FAS FAS FAS VGBA/TK AE/VGBA GHH TK/VGBA VGBA GBA/TK GBA/TK GBA/TK VGBA GBA FAS VGBA/FAS AE AE AE US AE/VGBA AE GHH/FAS FAS FAS GBA/TK Side 19 av 55

21 Økonomiavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Agresso nytt økonomisystem 2013 Alle Rutinebeskrivelser/håndbøker økonomi 2013 Alle KOSTRA analyser implementert i 2013 AO års hjulet KOSTRA kvalitetssikring 2013 AO Opplæringspakke økonomi 2013 Alle Kommentar Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: Opplæringsprosjekt: Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Økonomistyring rådgivning og opplæring ifm. budsjettering og budsjettoppfølging 2013 SBM Spesielt omsorg og undervisning Regnskap Meløy kommune, Meløy kirkelige fellesråd og Meløy Nøringsutvikling KF 2013 TSA Føring, avstemming, refusjoner, rådgivning, moms/momskompensasjon Startlån og Boligtilskudd 2013 JB Kundebehandling, rådgivning, saksbehandling oppfølging til utbetaling. Rapportering Nettbank 2013 WT/JB/AO Fakturaflyt 2013 JB/TS Bilagsbehandling. Opplæring Kommunale boliger 2013 JB Husleieadministrasjon Kontantstøtte 2013 JB Rapportering barnehageplasser Tilskudd andre tros og livssamfunn 2013 JB Beregninger til utbetaling Skatteregnskap 2013 WT Føring, avstemminger, inn/utbetalinger m.m. Kommunal fakturering 2013 GSJ/WT/ Også tilfeldig fakturering TS Innfordring kommunale krav 2013 GSJ Oppfølging faktureringssystem 2013 GSJ Utlåns rutinen 2013 GSJ Oppfølging og innfordring Bostøtte 2013 GSJ/WT Kundebehandling/ registrering Leverandørsystem 2013 GSJ/JB/TS Oppfølging. Skatt 2013 BH Innfordring, arbeidsgiverkontroll, Side 20 av 55

22 saksbehandling m.m. Økonomiplan 2013 AO/TO Årsbudsjett 2013 AO/TO Årsrapport 2013 AO/TO Innlån 2013 AO/TO Arena 2013 AO/SBM Saksbehandling 2013 TO/AO Økonomisaker Rådgivning økonomisaker 2013 TO/AO Forsikringer 2013 AO Oppfølging barn og tingforsikring Selvkost 2013 AO Beregninger/sak Budsjettoppfølging 2013 TO Tertialrapportering/ budsjettreguleringer Telefoni 2013 AO Mobilabonnement Personalansvar 2013 TOAO AO nestleder Regnskapsavslutning 2013 TO/AO/ KOSTRA rapportering 2013 AO Innkjøp SIIS 2013 TO Fraværsystem 2013 WT Ajourhold Gjesteelever barnehager og skoler 2013 SBM Inn/ut Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Side 21 av 55

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen... 10 Økonomiavdelingen... 14 Seksjon undervisning... 16 Seksjon omsorg... 28 Enhet kultur... 34

Detaljer

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 11 Lønns- og personalavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 26 Seksjon omsorg... 29 Seksjon

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Søgne kommune 30. januar -14 Monica Nordnes Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR AVDELINGEN... 4 3. OM ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 4 3.1 ÅRSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunn... 8 Tjenester og brukere... 13 Organisasjon... 18... 25 Kommunedelplaner... 41 Interkommunale samarbeid... 46 Enhetssider...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

HP 2006-2009. KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram. Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05)

HP 2006-2009. KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram. Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05) HP 2006-2009 KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05) PLANDOKUMENTET Bakgrunn Plan- og bygningsloven (PBL) har bestemmelser ( 20) som stiller krav til kommunene om å utføre

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer