Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2013

2 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen Økonomiavdelingen Seksjon undervisning Seksjon eiendom Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Forsidebilde: Undervisning på Enga skole, foto: Connie Slettan Olsen. Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på Side 1 av 55

3 Rådmannen Fellessekretariatet/rådgiver Driftstiltak Tid Saks Sekretær for utvalg Kommunestyre, formannskap, planog utvikling, planutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg eldreråd, valgnemnd og evt. andre politiske ad hoc utv. Funksjonshemmedsråd For og etterarbeid til politiske møter Klargjøring og utsending av sakslister til alle politiske utvalg. Annonsering av kommunestyremøtene i avisene. Utlegging av sakslistene og saker på hjemmeside, innen to dager etter møte. Ansvarlig for bestilling/henting og servering til utvalgsmøtene Møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsinntekt og reiseregning fra politikere. Innbinding av møtebøker fra politiske utvalg. Gjennomgang av K styre vedtakårsrapport Saksbehandling Saksbehandling av politiske saker til styrer og utvalg. Ekspedering av vedtak Melding om vedtak Valg 2013 Kursing og opplæring i EVA(elektronisk valg) Stortings og sametingsvalget 2013 Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av valget. Rapportering til fylket. Vår 13 Sommer/høst 13 behandler MBB KJB MBB MBB MBB MBB MBB MBB KJB MBB/KJB MBB/KJB Kommentar Møtegodtgjørelse 4 ganger pr år, reiseregninger og tapt arbeidsfortjeneste hele. Kursing vår 2013, 6 dager I regi av KRD Nytt opplegg fra KRD. Klargjøring, ut og inn kjøring av materiell vedrørende forhåndsstemming. Side 2 av 55

4 Alkoholbevilling Salgs og skjenkebevilling Kunnskapsprøver i salg og skjenking, samt etablerer prøven. Beregning av alkoholavgifter Kontroll og alkoholpolitisk arbeid. Beredskapskoordinerende arbeid Oppfølging og oppgradering av planer knyttet til kommunens beredskap og kriseledelse. Opplæring i dataverktøyet CIM Befolkningsvarsling, anskaffelse og opplæring Beredskapsrådet og samarbeid med eksterne aktører Beredskapsrådet Øvelse i kriseledelse Kommunikasjon Ferger, buss, hurtigbåt og gods. Drosje Transport av eget personell Styrevervregister og meddommerutvalg Oppfølging av KS registeret oppfølging / supplering av personer til tingrett, lagrett, skjønnsmenn osv. Næringsprisen Annonsering og klargjøring av sak for formannskapet. Praktisk arbeid i tilknytting til prisen, innkjøp av kunstverk, ol Rom og utstyr Ansvar for kommunestyresalen og formannskapssalen med tilhørende PC og projektor. Ansvaret for Støtt og Bolga Høst 13 Høst KJB/MBB KJB KJB KJB KJB MBB MBB KJB Beregning av salg og skjenkeavgift vår. Oppfølging av kontroll hele. Beredskapsplaner skal være revidert våren 2013 og klar til å følge øvrige planprosesser i kommunen. Data, lyd og bilde Utleie av formannskapssalen. Telefon Støtt Oppussing av Bolga med inst av AV utstyr. Stipend Studiestipend (5000 x 4) Utlysning vår Behandling og utbetaling Innbyggertilskudd Mottak og behandling av søknader. Saksframlegg til kommunestyret, j f pkt. 2 i regelverk 1.halvår KJB KJB Stipendet skal vurderes før s utlysing og tildeling. Side 3 av 55

5 Compello /Agresso Attestasjon av faktura Opplæring Videreføring i bruk av ipad i forbindelse med papirløse politikere Risk manager opplæring og bruk RS tidsregistrering CIM krisehåndteringsverktøy One Voice beredskapsvarsling DIV Bistå ordfører og rådmann Tilrettelegge for møter, reiser, besøk ol. Vår MBB KJB MBB Attestering av regninger for fellessekretariatet, ordfører og rådmann samt fellesutgifter. KJB KJB Etterslep fra 2012 MBB/KJB Kommentar Informasjon Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Brukerundersøkelse for hjemmesiden Høst CSO I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom Kommunikasjons strategi til politisk behandling Vitner/vår CSO Erstatter tidligere informasjonsplan Vedlikehold og utvikling av inter/intranett CSO Plan for nettsatsing/investering Vår, med gjennomføring før Difi s årlige vurdering av offentlige nettsider CSO/JK Fokus på Difi s kvalitetsvurdering Oppfølging av samarbeidet med Nærkanalen CSO/JK Jobbe for muligheten for Webtv Flere elektroniske skjema CSO Driftstiltak Tid Saksbehandler Profilering av Meløy kommune CSO Kommentar Overordnet informasjonsplanlegging CSO Legge til rette for god informasjonsflyt i Side 4 av 55

6 organisasjonen Oppfølging profilhåndbok CSO Opplæring/oppfølging superbrukere Episerver CSO Rådgivning info/kommunikasjon CSO Rådgivning for ledere på alle nivå Kontakt med media CSO/JK Besøk på enhetene CSO Etter behov Observatør i omstillingsstyret CSO Kommunikasjonsplan omstilling CSO Bidra til gjennomføring Brosjyre omstilling Vår CSO Til alle husstander Brosjyre kriseledelse Vår CSO Til alle husstander Servicetorget Sentralbordtjeneste WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeide med faglandet om event. oppgaveoverføring WK av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 X mnd WK/ serviceverter Båtførerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader WK/serviceverter Administrering nøkler kommunale boliger FDVU programmet (utleiemodul) i samarbeid med eiendom Administrering av ID kort ansatte på rådhuset Saksbehandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Postmottak/spamfilter WK/serviceverter Oppdatering egen hjemmeside WK/serviceverter Adm.leiebiler skade, etc WK/serviceverter Innkalling vara til politiske møter Servicevertene Registrering/arkivering av post Alle på arkivet Postlister elektronisk Alle på arkivet Klargjøring/flytting av eldre fagarkiver for EMB/alle på arkivet digitalisering/avslutning av eldre arkivperiode Ferdigstillelse arkivplan Våren 2013 EMB Side 5 av 55

7 Overgang til fullelektronisk arkiv EMB ESA drift opplæring EMB ESA administrator EMB/alle på arkivet Deltakelse i andre tverretatlige møter: Rådmannens stab 1 x mnd WK Ledermøter 4 5 x årlig WK Kriseberedskap Ved behov WK Nettverkssamarbeid RKK Salten Ca 2 x årlig WK Arkiv Nordland Ca 2 x årlig EMB Superbrukere nettportal ILK EMB Sentralbordtjeneste WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeide med faglandet om event. Oppgaveoverføring WK av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 X mnd WK/ serviceverter Båtførerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader Administrering nøkler kommunale boliger FDVU programmet (utleiemodul) i samarbeid med eiendom Administrering av ID kort ansatte på rådhuset Saksbehandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede WK/serviceverter Side 6 av 55

8 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen Etablering av lærlingeordning innenfor IKT fra august 2013 Tid Side 7 av 55 Saksbeh. Opplæringsprosjekt Opplærings og kompetanseplan for DS plan og utviklingsavdelingen Opplæring i MS Office TJ/TRS Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Status/Kommentar DS/KH Kvalitetssystemet implementeres i Risk Manager systemet DS Det skal opprettes en lærlingeordning innenfor IKT ved plan og utviklingsavd., jfr. Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt FH/TJ Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp KomTek DS DS Implementeres i forskjellige fagområder der ansvarlige deltar etter nærmere opplegg. Plan og utviklingsavdelingen deltar etter nærmere avtale med kommunalteknisk. Omorganisering i kommunen Prosjektorganisering for byggeprosjekter DS Omorganisering til en samlet IKT DS funksjon i organisasjonen Andre utredninger politiske utvalg Gjennomgang betalingsregulativet for tjenester innenfor plan og utviklingssektoren DS Foreligger i saken en interpellasjon med svar fra ordfører i kommunestyremøte om at betalingsregulativet skal fremmes på nytt spesielt vedrørende selvkostområder. Trafikksikkerhetstiltak Enga skole RD Oversendelsesforslag nr. 1 Budsjett 2012 Videre utbygging av fiber i Meløy DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 46. Prosjekt regnskap og budsjett tilpasset driftsnivået til inntektene i kommunen DS Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 34.

9 Arbeid med olje og gassrelaterte forhold i Meløy DS Kommunestyret har i sak nr. 69/10 den sluttet seg til «Petrostrategi for Bodø og Salten» Plan / Utvikling Overordnet Tid Saksbeh. Status/merknader Kommuneplansystem Kommuneplan Ny revisjon samfunnsdel Konsekvensutredning (KU) for valg av alternativ for FV 17 Kryssing Holandsfjorden. Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Arbeidsprogram for Plan og utvikling TRS/KH Planvedtak forventes ferdig i juni måned, men utsettelse kan skje etter høringsperioden TRS Planutvalget har gjort sin innstilling pr februar Formannskapet har fått utarbeidet en motmelding. Det avventes nå sluttbehandling for valg av alternativ av kommunestyret TRS/GHS Denne revisjon sluttbehandles i kvartal DS Arbeidsprogram for Meløy kommune 2013 Felles program for kommunen Årsevaluering 2012 Plan og utviklingsavdelingen Årsevaluering 2012 Fellesmelding for kommunen TRS Handlingsprogram TRS/KH/ DS Økonomiplan DS Budsjett DS Miljøvern Tilskudd Naturprosjekter i skoler og barnehager DS Frist for utarbeidelse i administrasjonen er 15 mars. Fremmes til plan og utviklingsutvalget i mars/april TRS Frist for utarbeidelse i administrasjonen er 15 mars og sluttbehandling i kommunestyret er mai/juni TRS Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Tilskudd Nærmiljø og trivsel TRS Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Biologisk mangfold: TRS Kontinuerlig oppgave Side 8 av 55

10 Nyregistrering ved befaringer Innlegging programvare Natur 2000 Tiltak i Handlingsprogram Energi og klimaplan TRS Tiltak iverksettes i h.h.t handlingsprogram. Revideres i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, vedtatt i sak nr. 13/12 i kommunestyret den Andre planoppgaver innenfor kommunen Tid Side 9 av 55 Saks beh. Status / merknader Forprosjekt for utvikling av Glomfjord DS/TRS sentrum Oppvekstplan KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2013, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Trafikksikkerhetsplan SK Revideres i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Plan for folkehelse KH/TRS Ny plan i h.h.t. kommunal planstrategi 2012, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Planoppgaver innenfor Helse, Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern Samhandlingsreformen Koordinering av prosessen og implementering. Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram Universiell utforming/tilgjengelighet for alle. Utredning av nytt Sykehjem/omsorgssenter og helsesenter i Nordre Meløy KH Evaluering og videreutvikling av tjenesteavtaler. Lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling. Innfasing av psykiatri og rus. Videre finansiering KH KH/TRS Kartlegging/rapporter om tilgjengelighet i kommunale bygg og uteområder mv. Tv. faglig prosjektgruppe DS/KH Skisseprosjekt er sluttført. Ny utredning av et forprosjekt for Ørnes omsorgssenter/ sykehjem og helsesenter fortsetter. Mulighetsstudie for alternativ utbygging DS Vises til kommunestyrets vedtak i

11 sykehjem/omsorgssenter Ørnes sak 82/12 den Studien oppstartet pr Helse og sosialberedskapsplan KH Revisjon i h.h.t statlig veileder og tjeneste avtale nr. 11 med Nordlandssykehuset. Rus / alkoholpolitisk handlingsplan KH/TRS Revideres i 2013 i h.h.t. kommunal planstrategi, jfr kommunestyrets vedtak i sak nr. 13/12 den Utbyggingsprosjekter i kommunen Ørnes sentrum II Utbygging Utvikling av sentrumsområdet Ørnes sentrum II Utbygging Stedsutvikling med miljøgate FV 17/Ørnes Glomfjord Utbedring av fylkesveganlegg for tre parseller på strekningen DS/KH Kommunestyret har forlenget opsjons avtalen for Meløygruppen AS til Det avventes nærmere avklaring for planlegging av både revidert arealplan og byggeplaner DS/KH DS Parsellen Neverdal Selstad jobbes det med nå. Foreligger ferdige reguleringsplaner for de to andre strekningene for parsell Spildra Eidbukt og parsell 2 Glombergan. Forutsetter videre detaljplanlegging fra Statens vegvesen vedrørende disse parseller DS Gjennomføring av tiltak i reguleringsplan Korsnes Nye veianlegg Andre prosjekter og tiltak Tid Saks Status / merknader beh. Prosjekt Grønøy havn DS Prosjektet har fått tildelt kr. 9,31 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013 og kan oppstartes for videre utvikling. Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum. Trafikkanalyser for skolene og barnehagene i kommunen DS/SK Prosjektet har fått en helt annen ramme økonomisk i forhold til de krav som settes til brualternativet for G/S veien fra Statens vegvesen. Revidert prosjekt må gjennom føres for å tilpasse de fremsatte krav SK/DS Klarlegging fra undervisningsseksjonen nødvendig for før oppstart. Dette kan også gjøres i forbindelse kartlegging av universell utforming av uteområder og Side 10 av 55

12 kommunale veier. Storglomfjordfondet TRS Avdelingen utfører alt sekretariatsarbeider for fondet. Prosjekter innenfor kommunale bygg Kommunalteknisk bygg, Sandå RD Ombygging av verksted ferdig planlagt. Finansiering ikke avklart. Bygging av sandlager og garasje. Bistå kommunal teknisk enhet med anbudsprosess. Glomfjord skole, SFO bygg RD Konkurranse ulyst på Doffin i desember Frist for levering av tilbud Byggestart planlagt 2. kvartal 2013 under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av budsjett/finansiering. Halsa barnehage/utbygging forprosjekt RD Ny avdeling ferdig utredet og godkjent av Kommunestyret i sak 26/12. Usikkert om det skal gjennomføres ny behovsundersøkelse/antall plasser. Saken må drøftes med undervisning/ strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring. Enga skole/ombygging RD Ombygging og tilrettelegging av undervisningsrom i forbindelse med planlagt hall. Saken må drøftes med undervisning/strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring. Ørnes skole/ombygging og renovasjon RD Arbeider med renovering av Aktivitetsbygg pågår. Planlagt ferdig september Nye tiltak i hovedfløy inngår i renoveringsplanen for skolen. Glomfjord skole/k fløy varmeanlegg RD Planlegging og prosjektering av ny varmesentral og varmeanlegg i kvartal 1. Gjennomføring av anbud og anskaffelser i kvartal 2. Byggestart juni 2013 under forutsetning av finansiering. Flerbrukshall søndre Meløy RD Planlegging og prosjektering i Side 11 av 55

13 Neverdal barnehage Utredning av renoveringstiltak kvartal Parkering/trafikkarealer må sees i sammenheng med planlegging og bygging. Dette gjelder også for reetablering av undervisningsrom som går tapt ved rivning av gammel del. Saken må drøftes med undervisning/strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring RD Saken må drøftes med undervisning/ strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring. Barnehageutbygging i Nordre Meløy RD Saken må drøftes med undervisning/ strategisk ledelse før videre planlegging og gjennomføring, jfr. kommunestyrets vedtak i sak nr. 109/12, pkt. 37. Plan/Byggesak Detalj Tid Saksbeh Status/Merknader Kommunedelplaner Kommuneplanens arealdel Revisjon Alternativ for veitrasé FV 17 Storvik Reppen Reguleringsplaner/Områdeplaner SK/TSP I h.h.t vedtak den av kommune planens planstrategi skal det utarbeides en revidert arealplankart for kommunen og 7 kommunedelplaner. Plankartene er under konstruksjon med en senere gjennomgang for å kvalitetssikre planforslaget TRS Avventer kommunestyrets valg av trasé etter planutvalgets behandling av KU den Reipå sentrum 01 SK Innkomne klager er oversendt til Fylkesmannen til endelig behandling Reipå Havn SK Innsigelse fra Kystverket og Fylkesmannen. Fylkesmannen krever enten utarbeiding av detaljreguleringsplan eller KU. Side 12 av 55

14 Mosvold I SK Ingen revisjon med bakgrunn i Norconsult AS sin vurdering at nytteverdien er liten dersom veisystemet legges om. Utbedring må skje i dagens Idrettsveien og Åsveien. Spilderdalen Aktivitetsområde SK Planforslaget endres etter møte med grunneierne og Meløy Ski & Sykkelklubb. Revidert planforslag må sendes ut på ny høringsrunde. Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Gjennomført geotekniske undersøkelser og rasfarekartlegging i Området må vurderes om det er egnet for å gå videre med en reguleringsplan. FV17 Selstad Neverdal SK Det foreligger forslag til reguleringsplan. Antas klart til behandling i kommunestyret våren Reguleringsplan Kryss Mosvollveien/FV SK Utarbeiding av planforslaget foregår av konsulentfirma. Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen SK Utarbeiding av planforslaget foregår, men er stoppet opp pga. at Fylkeskommunen varslet krav om kulturminneundersøkelser. H107 Kjøråg hyttefelt, Åmnes SK Planarbeidet står i bero. Tiltakshaveren avklarer veirettigheter som er forutsetning for den videre planlegging. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn SK Fylkesmannen (FM) fremmet innsigelse med krav om konsekvensutredning. KU er utarbeidet av Meløy Byggeservice. Det er fortsatt ikke kommet tilbakemelding fra FM. Hytteområde H111/Markvannet SK Planforslag for førstegangs behandling er oversendt fra faglig ansvarlig. Hytteområde Gnr. 39, bnr. 1 Grønøy SK Planforslaget er under utarbeidelse og forventes mottatt i kvartal Bolga havn SK Planutvalgets vedtak i sak nr. 80/12 den Yte Meløy fiskerihavn SK Budsjettvedtak i K sak nr. 109/12, pkt. 40. Beskrivelse av formål må gjøres før planarbeidet kan oppstartes. Side 13 av 55

15 Reguleringsplaner/Detaljplaner Nytt omsorgs og helsesenter DS Arbeidet med ny reguleringsplan for denne utbygging avventes inntil område er valgt. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Oppdrettssøknader i h.h.t kommuneplanens arealdel SK Søknad om flytting av eksisterende anlegg på Isbergan er mottatt for behandling. Ingen nye eller endrede søknader foreligger. Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder SK Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet Byggesak Tid Saks Status/merknader beh. Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav PBL DS/HE Brev fra Direktoratet for byggkvalitet, datert , vedrørende fokusområder i og er universell utforming og energibruk. Tilsyn byggetiltak HE Strategi for spesielle tilsyn utarbeidet for Meløy er utarbeidet pr En del generelle tilsyn skal også gjennomføres kontinuerlig i Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av krav om uavhengig kontroll HE Uavhengig kontroll er innført fra Eiendomsskattetaksering HE Utført vår del av takstgrunnlaget til økonomiavdelingen. Kartverk Etablering Planregister i h.h.t plan og bygningslov. Raskartlegging TRS Vedlikehold på FKB THSP Adressetildeling SK Kontinuerlig ajourføring / kvalitetssikring av planregister og planarkiv Ørnes området DS Tiltaket og arbeidsoppgavene vedrørende adressering er forsinket p.g.a. vakanse i stilling. Adressering må sluttføres i 2013 Side 14 av 55

16 Neverdal området DS Reipå området DS Andre områder i kommunen DS Grunnerverv og tomteforsyning Tid Saks beh. Status/merknader Grønøy havn FH Bevilgning over statsbudsjettet mottatt og grunnerverv skjer for det nødvendige areal for utbygging i tråd med godkjent reguleringsplan. Boligområde Juvika/Aspdalen FH Utbygging av gang og sykkelvei opp til Aspdalen. Spildra Område I FH Dette inkluderer tilførselsvei til utbyggingsområdet I301. Salg av grunn i Ørnes sentrum FH Utbyggingsområde K302 og I302 i forbindelse med utvikling av sentrumsområde på Ørnes. Salg av grunn i Reipå sentrum FH Næringsareal og areal til parkering ved Fore kirke. Primærnæringene Tid Saksbeh. Status / merknader Tiltak i landbruksplanen: Vedrørende aktivitet nr. 2 er det 4 deltiltak: 1. All dyrka mark i drift EF Arrangere kurs 2. Øke aktiviteten i skogen HH Arrangere skogdager Få skogeierlaget aktivt Arbeide for opprusting av skogveinettet (oppsøkende) Overordna forvaltningsplan for hjortevilt HH Dette skal være utgangspunkt for utarbeidelse av bestandsplaner i de enkelte storvald. Statlig tilskuddsforvaltning ÅS/HH/ EF Kontinuerlig arbeid med ca. 200 søknader i. Rovdyrproblematikken EF Søknader om midler til akutte og forebyggende tiltak, nydyrking m.v. samt kontroll og rapportskriving. Gårdskartlegging Markslagsgrenser ÅS/EF Løpende oppdateringsansvar. Side 15 av 55

17 IKT Tid Saksbeh. Status / merknader Bredbåndsprosjektet Svartisfiberen DS Samarbeidsprosjekt med Rødøy og Lurøy er i hovedsak ferdig. Restarbeid pågår med utbygging av fase 2, aksessnett i Rødøy og Lurøy. K2000 esak Oppgradering Versjon 8 Etablering av ny programvare Undervisningsseksjonen TJ/EMB ArkivPlugin og e mail ferdig installert. Må iverksettes av post og arkiv TJ/HB/OL Vurdering pågår i seksjonen. Avventer seksjonens prioriteringer og finansierte løsninger IKT Samhandlingsreformen TJ/KH/SL Planlegging av lokale IKT løsninger for elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunen. Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEBmail og ansattportalen TJ/OL/HB Samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Opplæring av nye lette brukere TJ/OL/HB Samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/HB Videre implementering mot lokasjoner som skoler, kulturhuset og andre. Laptops supplering OL/HB Smartboards supplering OL/HB Klargjøring eksamen OL/HB Klargjøring nasjonale prøver OL/HB Overføring Servere + SAN fra 4 skoler til TJ/OL/HB Feide TC Opprette Server for resterende skoler hos TJ/OL/HB Feide TC? Etablere Feide for elevene TJ/OL/HB Opprette/endre struktur nettverk TJ/OL/HB Systemansvarlige må kurses Endre struktur Fronter OL/HB Systemansvarlige må kurses Side 16 av 55

18 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler IK HMS: Revisjon av kommunens IK HMS system overordnet nivå FAS/AE Tilpasning til Risk Manager se eget punkt Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan mai sept AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Vinter/vår høst AE Alle Utarbeide og inngå ordning med helseforsikring for ansatte Oppfølging av sak 1..halvår AE Nytt lønns og personalsystem Dagen system utgår fra leverandøren2014 planen er nå å ha på plass nytt fra høst 2013 Forprosjekt Videre arbeidsform avklares i forprosjekt Innfasing nytt system + forsystem som RS Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan implementering vedtatt plan Jan/feb Høst vår AE/TK AE/TK AE/TK/GBA AE/VGBA Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Vinter/vår AE + flere Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks. både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Oppstart opplæring ledere/behandlere 8.januar FAS Lærlingeordningen: Inntak og utarbeidelse av opplegg for læring kontorfag Inntak og utarbeidelse av opplegg for læring IKT (i samarbeid med Plan og utviklingsavdeling og Aspector ThinCom AS) Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Utforming av ny arbeidsgiverstrategi Vår/Høst FAS/GBA FAS/VGBA AE Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2013 Avd. årsprogram 2014 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter Regnskapsavslutning feb/mars AE Budsjett: Side 17 av 55

19 Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH/AE/TK Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2012 tas samtidig / i etterkant av arbeid med Strategisk kompetanseplan se eget utviklingstiltak Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak Temadag L/P arbeid målgruppe oppg.ansvarlige på enhetene L/P tema ledersamlinger Vår/Høst Vinter/Vår Høst FAS VGBA GHH + Alle AE + Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl. hjemmeside) Søknad Web Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk rutiner Tyngre personalsaker EPI server (intra/internett) Daglig ansvar/pådriver for at info fra lønns og pers.avd. kommer på intra/internett. Superbruker og opplæringsansvarlig LOP. Redaktører Forfattere VGBA/AE VGBA/AE GHH/VGBA GHH/VGBA US/GHH AE/FAS/US /VGBA/GHH ALLE AE/FAS/ VGBA GBA AE/GBA FAS/TK Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet ATKN Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Refusjon/Fraværsoppfølging PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (AA registeret) Periodisk Periodisk Periodisk TK/ATN TK GBA/TK GBA/TK GBA/TK Forhandlinger/drøftinger: HTA Kap 3.4 forhandlinger HTA Kap drøftinger HTA Kap 4.1 forh (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) HTA Kap 5 forh Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Side 18 av 55 Nov Aug/Sept Sept Sept/Okt Periodisk AE/VGBA AE/VGBA AE/VGBA AE/VGBA AE ATN ATN

20 Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte ATN ATN Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr aug US/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram Polarsirkelen HMS IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde NLP/EDB Systemansvarlig NLP forhandlingsmodul Systemansvarlig NLP hjemmelsmodul Ajourholder NLP e slipp Systemansvarlig Virksomhetsportalen Systemansvarlig AD Travel Systemansvarlig Ressursstyring (RS) Systemansvarlig Opplæringsansvarlig ESA ans.modul Systemansvarlig EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker Risk Manager Systemansvarlig Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering oppfølging avtale med Meløy Bedriftsservice AS periodisk vår Vår/Høst Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkommunal) Strategisk Ledergruppe Husfordeling (adm.gruppe) Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe RS administator/superbrukergruppe mandag Jevnlig Diverse Rådgivning juridiske saker AE AE AE FAS FAS FAS FAS VGBA/TK AE/VGBA GHH TK/VGBA VGBA GBA/TK GBA/TK GBA/TK VGBA GBA FAS VGBA/FAS AE AE AE US AE/VGBA AE GHH/FAS FAS FAS GBA/TK Side 19 av 55

21 Økonomiavdelingen Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Agresso nytt økonomisystem 2013 Alle Rutinebeskrivelser/håndbøker økonomi 2013 Alle KOSTRA analyser implementert i 2013 AO års hjulet KOSTRA kvalitetssikring 2013 AO Opplæringspakke økonomi 2013 Alle Kommentar Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: Opplæringsprosjekt: Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Økonomistyring rådgivning og opplæring ifm. budsjettering og budsjettoppfølging 2013 SBM Spesielt omsorg og undervisning Regnskap Meløy kommune, Meløy kirkelige fellesråd og Meløy Nøringsutvikling KF 2013 TSA Føring, avstemming, refusjoner, rådgivning, moms/momskompensasjon Startlån og Boligtilskudd 2013 JB Kundebehandling, rådgivning, saksbehandling oppfølging til utbetaling. Rapportering Nettbank 2013 WT/JB/AO Fakturaflyt 2013 JB/TS Bilagsbehandling. Opplæring Kommunale boliger 2013 JB Husleieadministrasjon Kontantstøtte 2013 JB Rapportering barnehageplasser Tilskudd andre tros og livssamfunn 2013 JB Beregninger til utbetaling Skatteregnskap 2013 WT Føring, avstemminger, inn/utbetalinger m.m. Kommunal fakturering 2013 GSJ/WT/ Også tilfeldig fakturering TS Innfordring kommunale krav 2013 GSJ Oppfølging faktureringssystem 2013 GSJ Utlåns rutinen 2013 GSJ Oppfølging og innfordring Bostøtte 2013 GSJ/WT Kundebehandling/ registrering Leverandørsystem 2013 GSJ/JB/TS Oppfølging. Skatt 2013 BH Innfordring, arbeidsgiverkontroll, Side 20 av 55

22 saksbehandling m.m. Økonomiplan 2013 AO/TO Årsbudsjett 2013 AO/TO Årsrapport 2013 AO/TO Innlån 2013 AO/TO Arena 2013 AO/SBM Saksbehandling 2013 TO/AO Økonomisaker Rådgivning økonomisaker 2013 TO/AO Forsikringer 2013 AO Oppfølging barn og tingforsikring Selvkost 2013 AO Beregninger/sak Budsjettoppfølging 2013 TO Tertialrapportering/ budsjettreguleringer Telefoni 2013 AO Mobilabonnement Personalansvar 2013 TOAO AO nestleder Regnskapsavslutning 2013 TO/AO/ KOSTRA rapportering 2013 AO Innkjøp SIIS 2013 TO Fraværsystem 2013 WT Ajourhold Gjesteelever barnehager og skoler 2013 SBM Inn/ut Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Side 21 av 55

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 15 Økonomiavdelingen... 19 Seksjon undervisning... 21 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune MELØY KOMMUNEPLAN - 29.02.2012 Arbeidsprogram 2012 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 18 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen... 10 Økonomiavdelingen... 14 Seksjon undervisning... 16 Seksjon omsorg... 28 Enhet kultur... 34

Detaljer

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 15 Seksjon undervisning... 18 Seksjon omsorg... 22 Seksjon

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune Strategi for kvalitetsutvikling i Rakkestadskolen Når vi skal arbeide med å utvikle kvaliteten i våre skoler er det ved siden av læreplan- og

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget

PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE 2018-2025 PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget - 05.04.2017 2018-2025 MÅL OG ØNSKET RESULTAT Prosjektmål (Når planprosessen

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013.

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/28 10.06.2013 Formannskapet 13/82 20.06.2013 Kommunestyret Arkivref: 2012/205-51 Saksbeh.: Tor Hallvard Taxerås, Prosjektleiar plan Avdeling:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/ Formannskapet

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/ Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/06470-001 Dato: 18.10.2004 BALANSERT MÅLSTYRING INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/ Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

STYRINGSHJUL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE. Rådmannen, 3.desember 2014.

STYRINGSHJUL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE. Rådmannen, 3.desember 2014. STYRINGSHJUL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 3.desember 2014. 1 STYRINGSHJULET OVERSIKT Kommunens styringshjul (årshjul) sammenstiller den politiske og administrative aktiviteten som inngår den systematiske

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 11 Lønns- og personalavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 26 Seksjon omsorg... 29 Seksjon

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Ørnes skole Rektor Nelly Enga Elfrid Boine Ørnes, dato: 101012.. seksjonsleder.. enhetsleder

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

veileder OMSORGSPLAN som tematisk kommunedelplan utarbeidet av FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

veileder OMSORGSPLAN som tematisk kommunedelplan utarbeidet av FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG veileder OMSORGSPLAN som tematisk kommunedelplan utarbeidet av FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG ARBEIDET MED FRAMTIDIGE OMSORGSUTFORDRINGER VEILEDER OMSORGSPLAN 2015 bygger på prosesskrav til kommuneplanens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Enhetsledermøte 29 januar 2013

Enhetsledermøte 29 januar 2013 Enhetsledermøte 29 januar 2013 Til stede: Knut, Helge, Hege, Tore, Frode, Arnfinn, Ragnhild, Berit Kristin, Oddveig, Odd Arne (kom kl 10:49), Stein, Göran, Britt Laila, Morten (for Lars Inge) Sak Beslutning

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 Postboks 971, N-8001 Bodø Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 E-post:geir.jostein.sandmo @bedriftskompetanse.no Internett:

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015

Folkevalgtopplæring 2015 Folkevalgtopplæring 2015 Birger S. Clementsen Rådmann Alle foto: Vibekes fotostudio Rådmannen Kommunens organisasjon Saksbehandling og samarbeid Planunivers Kommunens hjemmeside (kort) Birger S. Clementsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

STYRINGSHJUL 2017 FOR GJØVIK KOMMUNE

STYRINGSHJUL 2017 FOR GJØVIK KOMMUNE STYRINGSHJUL 2017 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen 15.12.2016 1 STYRINGSHJULET OVERSIKT Kommunens styringshjul (årshjul) sammenstiller den politiske og administrative aktiviteten som inngår den systematiske

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015 Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkes og Vefsn - 2015 Nr. Beskrivelse Dato for gjennomføring Ansvarlig 1 Rapportere aktivitet samarbeidsavtale- Utarbeide aktivitetsplan for 2015

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Justert driftskonsept enhet omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak

Verran kommune. Saksframlegg. Justert driftskonsept enhet omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/555-68 Saksbehandler: Anita Hopstad Vanebo, Driftsleder enhet for Ansvarlig leder: Anita Hopstad Vanebo, Driftsleder enhet for Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer