Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune"

Transkript

1 Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

2 Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen Lønns- og personalavdelingen Seksjon undervisning Seksjon omsorg Seksjon eiendom Enhet kommunalteknisk Enhet kultur Enhet barnevern Enhet helse Enhet leger NAV Meløy Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på > Planer > Arbeidsprogram 2

3 Rådmannen Utviklingstiltak Rådmannen Synliggjøre overordnet HMS - ansvar Sykefraværsarbeidet gjennom Kvalitetskommuneprogrammet føles opp Etablere konkurranse om sykefraværsarbeidet Organisering av legetjenesten Fagdag kvalitetskommuneprogrammet Oppfølging eiermelding PR-Meløy sak Organisering av utbyggingsprosjekter Utvikle folkehelsearbeidet Omsorgstilbundet i Nord Samhandlingsreformen Fiberutbygging Organisering Servicetorget/arkiv mv Sikre bedriftshelsetjenesten i hht. Nye retningslinjer Interkommunalt barnevern Tid Saks- behandler Kommentar AE JK JK SGE JK JK JK JK AMG DS/JK JK DS/JK JK AE SGE Informasjon Drift og ajourhold av intranett/internett Info.medarbeider/ redaktører Lede gruppe for superbrukere Info.medarbeider intranett/internett Koordinering av kommunal Info.medarbeider informasjon. Oppfølging av samarbeidsavtale med Nærkanalen. Aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid ut mot publikum og media. Informasjonsgruppe Info.medarbeider Internavis som supplement for intranett og annen digital Utgis 6 ganger pr år 3 Info.medarbeider

4 kommunikasjon Informasjonspodukter Info.medarbeider Kommunal annonsering Info.medarbeider Meløyfjerdingen Folkehelserådgiver Handlingsdokument/ aktivitetsplan (økonomiplan) i stedet for folkehelseplan. Det bør være et ønske/mål for folkehelsesatsningen til Meløy kommune at folkehelse som satsningsfelt skal inn i alle planer/programmer i framtiden. 4 ganger i Info.medarbeider Å produsere en egen folkehelseplan kan gi feil innstilling internt og eksternt Det bør arbeides tett med plan og utviklingsetaten om å fronte folkehelse gjennom hele kommuneplanen og i alle kommunedelplaner. Folkehelserådgiverstillingen skal være levende og ute der livet leves, den samme tanken bør følge planarbeidet Frist for søknad, folkehelsemidler: - Årlig konkurranse mellom alle grendelag om beste folkehelsetiltak, se handlingsplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ( Nfk) 15.november (søknadsfrist Nfk 15.januar) AMG/JK/arb.gruppe Nordland Fylkeskommune Arbeidsgrupper: Faggrupper: Oppretting av faggrupper rundt prioriterte tema: - Tobakk/rus - Psykiatri - Friluftsliv/fysisk aktivitet - Ernæring/tannhelse Januar AMG For kvalitetsikring av framgang og faglig innhold Framdriftsgruppe; - Kommunelege 1 - FYSAK koordinator - Enhetsledere - Ungdomsrepresentant - Representant grendelag Partnerskapsprosess: Januar AMG Ansvarliggjøring av begge 4

5 Utvikling av funksjonelle partnerskapsavtaler; - Offentlig samarbeid - Privat samarbeid - Barnehager - Skoler - VGS - Forum/ råd (næringsliv, private fysioterapeuter, friluftsråd, eldreråd, funksjonshemmedesrå d, ungdomsråd m.m.) Mars (ref.arb gruppe) parter, bygging av allianser, samhandling for bedre resultater. - Møte offentlige og private bedrifter Kick off når partnerne er på plass, konferanse for kommunen April Koordinering: - Innhenting av informasjon om eksisterende tiltak Informasjon: - Innkjøp av informasjonstavler (grendelag) - Flygeblad /hånddokument med lett forståelig info om folkehelsearbeidet i kommunen ( s satsninger, møtepunkter, kontakt info, aktivitetskalender ) - Web sider (egne) Januar Januar AMG AMG/ Informasjonssjef Motivasjon: - Motivasjonsforedrag/plopping (cafedialog) - Skoler - Barnehager - Grendelag Mai - November AMG (reiseutgifter) Helseprofil: Samarbeid med Fauske kommune; - Utarbeiding av kommunale helseprofiler - Nullpunkt for kommunal satsning - Statistisk Mai AMG/ JK kommunen/ nfk (anslått pris etter samtale med nfk) 5

6 informasjonsbase Møtepunkter folkehelse: Årlig samlingspunkt for partnere; - Skoler - Barnehager - Andre partnere Sept Desember AMG/ enhetsledere (foredragsholder, lokale, mat, reise) Årlig konkurranse folkehelsetiltak (grendelag): - Rusforebygging (rus/tobakk) - Ernæring (tannhelse/ernæring) Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet/friluftsliv) November AMG / arbeidsgruppe (premie) Opplæringsprosjekt: Kurs lærere/barnehageansatte: - Ernæring: Retningslinje for mat i banehagen - Friluftsliv/fysisk aktivitet: Sunne barn vokser i trær / Ut er in m.m. Rus/tobakk: Deltakelse i andre tverretatlige møter: Folkehelsesamlingen for rådgivere i Nordland, Nfk Nasjonal samling folkehelserådgivere ShDir Pandemigruppe Tvers Enhetslederenes møter 2010 AMG (rullering på antall pr år først til mølla prinsippet) 2 x årlig AMG 2000,- 1 x årlig AMG 2000,- 6

7 Driftstiltak Rådmann Sykefravær Tid Saksbehandler JK Kommentar Kriseledelse/beredskap PAE Oppfølging prosedyre økonomiplan og budsjett TO/JK Økonomiplanseminar TO/JK Budsjettseminar TO/JK Effektivisering av driften i hht. Kommunestyrevedtak TO/JK NAV sikre tjenesten SGE Strategisk ledelse Rådmanns stab Annet Informasjon Profilering av Meløy kommune Overordnet informasjonsplanlegging Brukerundersøkelser 1 gang pr år Utvikling, rullering og evaluering av kommunikasjonsplan 2010 Rutinebeskrivelse for intern informasjonsflyt Innen Profileringshåndbok for Meløy kommune Innen Opplæring i informasjonsarbeid 7

8 Fellessekretariatet Sekretariat politiske møter: Saksliste Møteprotokoller Utlegging av sakslister og møteprotokoller på Meløy kommunes nettside Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011: Klargjøring av sakene Fastsetting av valgdag. Oppnevning av valgstyre og delegasjon til valgstyret. Kommunestyret s Oktobermøte MBB/EMB Sekretariat/kontaktperson: For Meløy eldreråd og Funksjonshemmedes råd MBB/EMB Møtegodtgjørelse - politikerne Apr/juli/ MBB/EMB okt/des Tapt arbeidsfortjeneste- politikerne MBB Reiseregning politikerne MBB Skjenkebevillinger HOS/MBB Sekretariat kommunikasjonsnemnda HOS Kunnskapsprøver: Salgsbevillinger Skjenkebevillinger Etablererprøver serveringsbevilling HOS/MBB Kontaktperson Bodø Industrier MBB/EMB Innbinding protokoller MBB/EMB 8

9 Folkehelserådgiver Interne folkehelsetiltak: Tiltak: Trappetrimmen Lystur Morgenstrekk Onsdagstrim 2010 AM/ FYSAK Fokus: - Skal være lett adopterbare for alle andre kommunale/private bedrifter og arbeidsplasser i hele kommunen. - Skal være positivt vinklet - Skal være gjennomførbare uten midler/rekvisitter Man dag: 2010 AMG Fokus: - Skal være informasjon sendt ut til alle ansatte i kommunen hver mandag - Skal etter hvert også sendes til alle partnere i folkehelsearbeidet - Skal være positivt vinklet/enkelt/lett forståelig - Skal være en del av den interne og eksterne folkehelseopplysningen Viste du at : 2010 AMG Informasjon: - I samarbeid med næravisa få til en informasjonsbolk om folkehelse i hver avis: viste du at - Invitere folkehelsearbeidere i kommunen/ellers i landet til å skrive innlegg med forskjellig tema/fokus på arbeidet Årlig folkehelsedag for ansatte: Høst Humor og helse - Livskvalitet (hva er det for deg?) - Hvordan formidle helse 9

10 Økonomiplan og budsjett 2010 AMG/JK gjennom din jobb? 10

11 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold - Planer og tiltak Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan- og utviklingsavdelingen Opplæringsprosjekt Opplærings- og kompetanseplan for plan- og utviklingsavdelingen Tid Saksbehandler Status/Kommentar DS Avdelingen fortsetter arbeid med utarbeidelse av en kvalitets- og dokumentasjonsperm for vår tjenesteproduksjon DS Fortsatt avventer avdelingen sentrale føringer fra lønns- og personalavdelingen. Opplæring i MS-Office TJ/TRS Fortsetter etter behov for oppdateringer. Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) FH/TJ Gjennomføres ved oppdateringer av nye versjoner. I år skal avdelingen ta i bruk GIS/Line TJ/DS Prosjektet fra er restartet med ny opplæring i sommer. Avdelingen vår deltar under ledelse av Personalsjef/LOP Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp DS Overført fra Kommunalteknisk enhet har ansvar for Planarbeidet. Omorganisering i kommunen Grunnerverv og tomteforsyning DS Omorganiseringen til plan- og utvikling medfører utarbeidelse av nytt opplegg. Oppmålingsfunksjonen DS Omorganiseringen til plan- og utvikling medfører utarbeidelse av nytt opplegg. Endringer og nytt lovverk Plan- og bygningsloven DS Tilpasninger med flere deloppgaver som må iverksettes i løpet av 2010 vedrørende plandelen. Bygningsdelen blir iverksatt fra , og vil også kreve ny opplæring og nytt opplegg. Matrikkelloven DS Innfasing av ny lov som erstatter delingsloven med tilrettelegging for denne endring. Havne- og farvannslov DS Endringene medfører nye ansvarsområder for kommunene. Opplegg for dette blir presentert i kvartal 1 av Kystverket. Her blir det overlappende oppgaver med kommunalteknisk enhet. 11

12 Plan / Utvikling - Overordnet Tid Saksbeh. Kommuneplansystem Kommuneplan Implementering av strategier og iverksetting av tiltak Konsekvensutredning for valg av alternativ for RV 17-Kryssing av Holandsfjorden. Status/merknader TRS Kontinuerlig arbeid i kommuneplangruppen. Seksjoner, enheter og avdelinger har sine ansvar TRS Statens vegvesen har godkjent vårt planopplegg. Først prosess med antakelse av konsulenttjenester. Arbeidsprogram for Plan- og utvikling DS Utarbeidet i h.h.t kommuneplansystemet. Arbeidsprogram for Meløy kommune TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Felles program for kommunen Årsevaluering DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Plan-og utviklingsavdelingen Årsevaluering TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Fellesmelding for kommunen Handlingsprogram TRS/KH/DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Økonomiplan DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Budsjett DS Starter opp i september måned med grunnlag i kommunestyrets sitt planvedtak i økonomiplanen i juni og økonomiavdelingens rundskriv etc i juli måned. Miljøvern Tid Saks Status / Merknader beh. Miljøopprydding, forsøpling, forurensning TRS Oppfølging av enkeltsaker m.v Miljøoppgaver - prosjekter i skoler og TRS Årlig oppgave. barnehager Registrering av BM-data i programvare TRS Dette er kontinuerlig og samkjøres med FM og Biologisk mangfold. Natur 2000 Energi- og Klimaplan TRS/DS Regional deltakelse. Utarbeidelse både av regional og lokal plan som ferdigstilles innen juli Tiltak i Handlingsprogram Energi- og klimaplan TRS Energi- og klimaplan forventes vedtatt innen første halvår i KST 12

13 Planoppgaver innenfor Helse, Tid Saks- Status / merknader Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern beh. Plan for Psykisk helse KH Helseenheten ønsker ny plan for psykisk helse. Ikke prioritert. Øremerket statstilskudd overføres i rammetilskudd f.o.m Plan Habilitering/Rehabilitering Handlingsplan Plan for Helsemessig- og sosial beredskap Handlingsplan Plan for legetjenesten/akuttmedisin. Handlingsplan Folkehelsearbeid - Resept for et sunnere Meløy /Handlingsplan KH Utarbeidelse av handlingsplan m/ økonomiplan for Politisk behandling vår KH Revisjon av denne plan utsatt p.g.a at ny veileder kom i høst. En forenklet revisjon i KH Strategisk ledelse og kommunelege 1 må vurdere om arbeidet skal prioriteres i KH Handlingsplan for folkehelsearbeid vedtatt i k-sak nr. 30/ Eget opplegg som blir ledet av ansatt folkehelsekoordinator. Ruspolitisk handlingsplan KH Revisjon av plan i samarbeid med POM (Positiv Oppvekst i Meløy). Rådmannen bestemmer opplegg her. POSOM-tjenesten/Krisehåndtering. Delplan Helsemessig- og sosial beredskap Andre Planoppgaver innenfor kommunen Handlingsplan for trafikksikkerhet KH Oppstart i desember 2009 i regi av omsorg. Helse i plan deltar fra avdelingen. Tid Saks beh. Status / merknader SK Revisjon av eksisterende plan skal avsluttes i løpet av første halvår. Utredning boligområde/kraftlinje i Glomfjord DS Kraftlinjen til Statkraft skal bort. Utredning for vurdering av potensiale for boliger i området. Vurderes lagt ut for ekstern utførelse av oppdraget. Verneplan Sundsfjordfjellet/Glomfjellet TRS Deltakelse i arbeidsgruppe i regi av Fylkesmannen i Nordland. Utkast til verneplan behandles vår Forprosjekt for utvikling av Glomfjord DS Oppstartes etter nytt planvedtak i kommunestyret våren sentrum Oppvekstplan TRS/KH En samlet plan for barns oppvekstmiljø. Arbeid med flere seksjoner og enheter i driftsorganisasjonen. Sektorplan Undervisningsseksjonen TRS/KH Plan som omfatter skolene, barnehagene og voksenopplæringen. Utredning for tilrettelegging av tomter for eneboliger i hele kommunen DS Kommunestyresak 83/09, Budsjett 2010, jfr pkt

14 Prosjekter/tiltak innenfor Helse, Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern Kvalitetsutvikling/Internkontroll innenfor Legeenhet Universiell utforming Tilgjengelighet for alle. Utredning av nytt Sykehjem/omsorgssenter i Nordre Meløy Tid Saks- beh. Status / merknader KH Kommunelege I har bestilt dette for utførelse og blir startet opp januar KH/TRS Stort prosjekt med utvidet fagsamarbeid. Norge universelt utformet skal være ferdig i DS/KH Utredning av skisseprosjekt med tomtealternativer for Ørnes omsorgssenter/sykehjem fortsetter. Utredning av nytt helsesenter DS/KH Tidligere utredning stilt i bero. Nå skal Ørnes sykehjem vurderes til nytt helsesenter i nordre Meløy. Prehospitale observasjonplasser og KH Dette arbeid er overtatt av driftsorganisasjonen og rådmannen. desentralisert røntgen Avdelingen vil bli faset ut her i kvartal Utbyggingsprosjekter i kommunen Tid Saks- beh. Status / merknader Ørnes sentrum I - Kaiområdet Gjennomføring av tiltak Ørnes sentrum II Gjennomføring av tiltak Ørnes sentrum II - Utbygging Utvikling av sentrumsområdet Halsa/Æsøya-Industriområde Gjennomføring av tiltak RV 17/Ørnes-Glomfjord Utbedring av riksveganlegg RV 17 - Våtvik Utbedring av kryssløsning og ombygging Gjennomføring av tiltak i reguleringsplan Korsnes-Nye veianlegg DS Entreprenør er antatt gjennom Moldjord Bygg og Anlegg. Avsluttes første halvår DS Utbygging for omlegging av RV17 m/rundkjøring starter våren Internsystemer VVA DS/KH/TRS Konkurransegrunnlag lagt ut på bl.a Doffin-basen. Frist Antakelsesprosess av utbygger(e) DS Entreprenører utarbeider veianlegg m.v og kaianlegg. Avsluttes første halvår DS Utbedring av riksveganlegg i forbindelse med industriutvikling i Glomfjord. Statens vegvesen skal foreta planleggingen og tiltak DS Saken er stilt i bero. Finansierings- opplegg mangler. Muligheter for gjennomføring ved eventuell oppstart av tunnel Spildra-Eidbukt DS Gjennomføres av Kommunalteknisk enhet. Ny vei her kan frigjøre flere attraktive tomter i Ørnesområdet. 14

15 Andre prosjekter og tiltak Tid Saks- Status / merknader beh. Forprosjekt Grønøy havn DS KST har godkjent forprosjektet i k- sak 14/09 den Oppnådde ikke statlige midler i 2009 og det må evt søkes på nytt i Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum DS Det må søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i år, da område må være ferdig regulert før tiltak kan utføres. Prosjektering av G/S-vei Halsa sentrum DS Samarbeid med kommunalteknisk enhet om løsningene. Masterplan for utvikling av Svartisen-området for turisme og reiseliv DS Avventer utvikling her fra flere instanser, som Nasjonalt turistvegprosjekt og tiltakshavere Svartisen. Storglomfjordfondet TRS Kontinuerlig sekretariatsarbeid. Tildeling skjer i mars måned. Energiøkonomiseringsprosjekt Ørnes sentrum II Energiøkonomiseringsprosjekt Glomfjord sentrum Fylkesveganlegg Fergekai Mesøya DS Utredning for vurdering av tiltak ved utbygging. Eiendomsseksjonen er sentral her for utredningen DS Utredning for vurdering av tiltak i reguleringsplan. Eiendomsseksjonen er sentral her for utredningen DS Avventer politisk vedtak om oppstart av evt planlegging og om dette prosjekt skal jobbes med. 15

16 Plan /Byggesak - Detalj Tid Saks beh. 16 Status / Merknader Kommunedelplaner Engenbreen TRS Oppstartes i samband med konsekvensutredning RV17. Reguleringsplaner (Områdeplaner) Meløygården kulturvernområde SK Plansaken må tas opp først med kulturminnemyndighet og få en avslutning i første halvår. Glomfjord sentrum DS Planutvalget gjennomfører en ny planprosess for å komme med et endringsforslag til kommunestyre. Grønøy Havn DS Reguleringsplanen vedtatt i k-sak nr. 79/09 den Klageprosess kan komme til planvedtak. Langskjæran/Engavågen TRS/SK Ingen tilbakemelding fra grunneier. Saken vurderes avsluttet dersom ikke respons utvises. Neverdalsneset-Ny vei-salten Jordskifterett DS/SK Tidligere reg.planforslag skal tas opp til ny behandling pga endring i reg.- plan småbåthavn, jfr k-sak nr. 29/09. Lamarkgården/Ørnes SK Innsigelse på planforslaget. Det arbeides med trafikale forhold for at FM skal trekke innsigelsen. Reipå sentrum SK Regulering berører flere eksisterende regplaner er startet opp i august Halsa sentrum SK Regulering av sentrumsområdet er startet opp i august Reguleringsendring Glomen Boligområde SK Privat endringsforslag for reguleringsplan Glomen. Legger opp til en økt utnyttingsgrad for området. Utbyggingsområde B508 Glomfjord SK Privat forslag ved kulturhuset som ble behandlet i KST i desember Utbyggingsområde B503 Glomfjord SK Privat endringsforslag for boliger i reguleringsplan for Sollia. Gnr. 38, bnr. 1 - Boligområde Nordtun helserehabiltering SK Privat reguleringsplan som planlegger boligutvikling tilknyttet Nordtun. FM lagt inn krav om konsekvensutredning Mosvold I SK Revisjon vedrørende trafikale system. Kartlegging av forholdene i området. Holandsvika - Nytt kaiområde for overfarten SK Ett av hovedpktene i Masterplan for Svartisen -Nasjonalt turistvegprosjekt. til Svartisen Utbyggingsområde I601-Forøy/Halsa SK Mulig utbygging ved EWOS,Halsa, som utløser krav om ny regplan. Hytteområde H601 Forøy-Halsa SK Forhåndskonferanse avviklet i april Privat tiltakshaver. Gnr. 15, bnr. 4 Solstad, Ågskardet SK Privat tiltakshaver for et område med fritidsbebyggelse. Gnr. 3, bnr. 3 og 14-Åmøyhamn SK Småbåthavn, industri, bolig- og fritidsbyggelse. Privat tiltakshavere. Gnr. 60, bnr Juvika/Ørnes SK Naustområde og sjøhusbebyggelse. Private tiltakshavere. Dispensasjonssaker til arealplanene SK Generelt er det mange dispsaker som skal til behandling. I saker. Kommuneplan, reguleringsplan, PBL 19-1 Detaljerte reguleringsplaner Tid Saks Status / Merknader

17 Ingen planprosess er meldt oppstartet eller pågår. beh. Planformen er ny ved ikrafttredelse av ny plandel til plan- og bygningsloven fra Status/merknader Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saks beh. Torskeoppdrett i h.h.t kommuneplanens SK Ingen nye søknader innkommet. arealdel Lakseoppdrett i h.h.t kommuneplanens SK Ingen nye konsesjoner/søknader foreligger. arealdel Byggesak Tid Saks Status/merknader beh. Plan- og bygningslov HE Ny struktur med endret opplegg. Opplæring gjennomføres kvartal 1-2. Ny byggesaksdel Tilsyn byggetiltak HE En del tilsyn gjennomføres kontinuerlig. Videreutvikling byggesak.com HE Kontinuerlig arbeid. Ny byggesakmodul Matrikkel HE/FH Ny matrikkel ble innført fra mars 2009 og matrikkelføring utføres. Iverksetting ny matrikkellov FH Blir iverksatt fra Opplæring/kursing og nytt opplegg. Eiendomsskattetaksering HE Utført vår del av takstgrunnlaget til økonomiavdelingen. Kartverk Tid Saks beh. Etablering Planregister i h.h.t plan- og bygningslov. Scanning av reguleringsplaner Status/merknader FH/SK Fellesopplegg med Salten regionråd planlagt, men må eventuelt gjennomføres i eget opplegg. Nykartlegging området Glombergan FH Flyfotografering gjennomført. Konstruksjon av kart pågår. Nykartlegging områdene Engavågen, Grønøy FH Flyfotografering gjennomført. Konstruksjon av kart pågår. og Åmøy Temakartlegging TRS Opplegg lages med prioriteringer over tema. Prioritet raskartlegging. Kartlegger hele Glomfjord i Adressetildeling Tid Saks beh. Status/merknader Ørnes-området - Planlegges utført av ny medarbeider i forbindelse med omorganisering. Neverdal-området - Planlegges utført av ny medarbeider i forbindelse med omorganisering. Reipå-området - Planlegges utført av ny medarbeider i forbindelse med omorganisering. 17

18 Primærnæringene Tid Saksbeh. Status / merknader Revisjon av landbruksplanen EF Må sluttbehandles i tertial 1 av kommunestyret. Overordna forvaltningsplan for hjortevilt HH Dette skal være utgangspunkt for utarbeidelse av bestandsplaner i de enkelte storvald. Skogryddingsprosjekter langs sentrale veier. Fylkesveier og RV HH Fortsetter i 2010 på fylkesveiene med forutsetning om bevilgning fra Statens vegvesen. Vedlikeholdsrydding nødvendig langs RV17. Statlig tilskuddsforvaltning EF/HH Kontinuerlig arbeid med ca 200 søknader i Motorisert ferdsel-revisjon lokal forskrift HH Dette skal etter planen oppstartes på ny. Rovdyrproblematikken EF Søknader om midler til akutte og forebyggende tiltak, nydyrking m.v. samt kontroll og rapportskriving. Gårdskartlegging Markslagsgrenser Temaplan Eksisterende og fremtidige landbruksveier EF Løpende oppdateringsansvar. Merarbeid i forbindelse med utsending av 2. gangs jordregister HH Integreres i arbeidet med revisjon av landbruksplanen til slutt. IKT Tid Saksbeh. Status / merknader Ny anbudsrunde drift av IKT TJ/DS Ble startet opp i 2009 med innhenting av konsulent for bistand i prosessen. Ny portalløsning TJ Iverksettes fra med nytt intranett og internett. Ny portalløsning - Internett/intranett Opplæring TRS Opplæring av forfattere. Overføring av innhold fra gammel portal til ny portal Sluttføring for bredbåndløsning TJ Ferdig med det ordinære opplegg. Telenor har evt ansvar for hvite flekker i h.h.t anbud. Breibånd-Overgang til fiberløsning TJ/DS Anbud på fiberløsning for kommunens lokasjoner. Bredbåndsprosjektet - Svartisfiberen DS Samarbeidsprosjektet fikk tilskudd fra NFK for hele prosjektet fra Meløy til Lurøy. K esak TJ ArkivPlugin og ferdig installert, men må iverksettes av arkiv. Oppgradering Versjon 7 Oppfølging av prosjektgrupper for utvikling TJ/(GBA) Ny portalløsning for internett/ intranett fra mars av ekommune Etablering av ny programvare TJ Vurdering programportefølje for undervisningsseksjonen i år. Undervisningsseksjonen Trådløst nett barnehager, skoler og rådhus TJ Enighet om dette og prioritering for gjennomføring TJ Prioriterte prosjekter nevnt over. Implementering av prosjektene til ekommune

19 Vurdering av andre programvarer DS/TJ Gjøres kontinuerlig. Installasjon av andre programvarer TJ Gjøres kontinuerlig. MS-office Overgang til Office 2007 Opplæring og implementering TJ Plan- og utvikling til disposisjon for innmeldte opplæringsbehov for enheter, seksjoner og avdelinger. Implementering av GIS-Line og Komtek SK Gjøres i rammen av prosjektet Kvalitetssikring av kommunal fakturering/saksbehandling gjennom geodata-integrasjon. Utarbeidelse av oversikt over forbruk innenfor IKT på hver enhet TJ/DS Kommunestyresak 83/09, Budsjett 2010, jfr pkt

20 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Kompetanseutvikling Oppfølging Kompetansekartlegging Rekruttering - bemanningsplan Utforme tiltak - kampen om arbeidskraften Vinter/vår Ressursplanlegger (RS) IT- Styringsverktøy som skal ivareta planlegging og administrasjon av arbeidstid i forhold til regeleverk. Tid Saksbehandler Kommentar Høst AE/GBA Kartlegging av kompetanse gjennomført Neste fase er kartlegging av kompetansegap. Eget prosjekt AE/GBA prosjektbeskrivelse utarbeides etter kurs i KS rekrutteringsmodell i feb. Vår/Høst GBA Noen Barnehager, og SFO (mulig andre enheter) Tidregistreringsmodul (RS) Vår/Høst GBA Elektronisk registrering fleksitid Innføring av ny portalløsning for Meløy kommune både intra -og internett Vår GBA Prosjektleder (arbeidet tar 50 % stillingsressurs i innfasingsperioden) Ny portalløsning for LOP både intraog internett Vår AE/GBA Utvikling av LOP s sider Håndbok i ny portalløsning Vår AE/GBA Overføre/utvikle rutiner og reglement i ny personalhåndbok for Meløy kommune IK-håndbok, generell styringsdel: - Videreuvikling av rutiner avvikshåndtering EDB lønningssystem nye moduler ERA elektronisk rapportarkiv Lønningsarbeid Vår Vår/somme r Vår/somme r Vår/somme r AE/FAS AE/TK TK TK/ATKN GHH/AE Samordning med nytt Håndboksystem i ny portalløsning Tilrettelegge for oppfølging i Risk Manager Innføring e-slipp og reisergning vurderes Bør innførs for å redusere belastning på lønn Sikre oppfølging av lønnsarbeidet inkl sykepengerefusjon 20

21 etter innsparing av 50% stilling Pensjonsreformen Høst ATKN Sentrale endringer krever oppdatering og opplæring Kvalitetskommuneprogrammet sykefraværsprosjektet FAS Leder arbeidsgruppa Lederutviklingsprogram 1 års opplegg med oppstart høst 2010 Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan sommer AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Oppfølging/ implementering Risk Manager (inkl avviksmodul) Risk Manager er et internkontroll-system utviklet for å systematisere arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Det ble i 2009 besluttet at avviksmodulen også skal omfatte alle kvalitetsområder f.eks IK HMS Arkivet - Flytting av arkivalia fra Ørneshaugen til Ørnes skole - Overgang til fullelektronisk arkiv - Klargjøring av eldre fagarkiver for digitalisering Avlevering klientarkiver for sosial til Arkiv i Nordland (AIN) - Utarbeidelse Arkivplan - Avslutning av eldre arkivperiode - Lønnsarkiv Vår/høst AE Opplegg utarbeidet. Gjennomføres med ekstern hjelp etter tilbudsinnhenting Vinter/vår høst AE Hovedarbeidet startes opp så snart det sentrale oppgjøret er klart. Sak fremmes til politisk behandling i september Egen plan for gjennomføring av 4 ledersamlinger er utarbeidet i samråd med rådmann Vår/Høst AE/FAS Ledere bør innkalles til ny motivasjonssamling/ repetering av programvare/system. Det overordnede system krever også en kontinuerlig oppfølging. Vår Vår Vår BSS BSS BSS BSS BSS Avklaring løsning BSS Slå sammen med Vår TK/BSS personalmapper Bedriftshelsetjeneste Tjeneste som skal omfatte alle Vår/ AE/FAS Gjøres i samarbeid 21

22 arbeidstakere ut på anbud sommer med G.skål/Beiarn og SIIS Samarbeid Kantina - Kjøkken ØSH Vår/ sommer AE Sikre kantinedrift ved fravær Deltakelse i andre tverrsektorielle prosjekt: Medlem prosjektgruppa for kvalitetskommuneprogrammet Leder av Arbeidsgruppe for arkiv NAV FAS BSS Opplæringsprosjekt: Se driftstiltak Driftstiltak Tid Årsprogram: - Avdelingens årsprogram Avdelingens årsprogram 2011 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: - Avd. årsprogram - Fellesposter Feb AE - Regnskapsavslutning /mars Budsjett: - Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH Opplæring/kompetanseutvikling: Opsett sak fellestiltak 2010 Januar Saksbehandler FAS Kommentar Faste rapporteringsrutiner Koordinering gjennomføring av fellestiltak Vår/Høst Etter tiltak HMS opplæring Ledersamlinger Ansettelse/rekruttering: - Vurdering av stillingsbehov - Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse - Annonsering (media inkl hjemmeside) - Søknad Web -Ansettelsesarbeid - Støtte Søknadsadministrasjon - Veiledning/koordinering - Fellesrunde undervisning Vår Mars/ April/mai GHH AE GBA/FAS/ AE GHH FAS/ /GBA AE FAS/GHH/GB A/HK/US Koordinering/saksbeh /intervjuer med mer Krever sterk oppfølging og fokus denne perioden av alle deltakende 22

23 Veiledning/oppfølging i lønns- og personalsaker: Kommunalt regelverk + lover/forskrifter arb.rett Lønn: Lønningsarbeid Refusjon sykefravær PAI-registeret sentral rapportering av lønns- og personaldata AA-registeret Foreldrepermisjoner Opprettelse og endringer av arbeidsstedsnr og organisasjonsnr. Forhandlinger: forhandlinger drøftinger forh (hvis fastsettes sentral pott) - Kap 5 forh - Øvrige drøftinger og forhandlinger - Funksjonstillegg Administrasjon av IKT-systemer: ESA - Administrator, superbruker, opplæringsansvarlig RS - Administrator, superbruker og opplæringsansvarlig. RS -, superbruker og opplæringsansvarlig. Søknad WEB Administrator Søknad WEB bruker Organisasjonsbasen - Administrator og bruker EDB virksomhetsportal- Administrator Kommune 24:7 - Administrator KS info - Administrator PRS Registrering/ajourhold Forhandlingsmodul ELP - Administrator Stillingsbank: - koordinering/registrering Risk Manager- Administrator Håndbokbase Arkiv Leder av administratorgruppa for ESA Administrator ESA Superbruker ESA Høst Høst Høst mars Alle TK/ATKN/ US GHH/TK GBA GBA GBA GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA AE AE GBA GBA TK GBA GBA GHH GBA GHH GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA FAS AE/FAS GBA ESA og GRS er av de største IKT-systemer i M.K. GBA bruker mye tid til administrasjon, opplæring og veiledning i/av disse systemene. BSS KLP - Forsikring: - Forsikringssaker oppfølging - Orientering ansatte KLP - SPK (Statens pensjonskasse) ATKN ATKN 23

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 15 Seksjon undervisning... 18 Seksjon omsorg... 22 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune

Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune MELØY KOMMUNEPLAN - 29.02.2012 Arbeidsprogram 2012 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 18 Seksjon

Detaljer

Prioritering av planarbeid

Prioritering av planarbeid Prioritering av planarbeid 2012-2015 Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart) Navn på plan Vedtatt (dato og arkivnr.) Påbegynt (arkivnr.) Kommentarer Overordnet kommuneplan Kommuneplanens

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013.

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/28 10.06.2013 Formannskapet 13/82 20.06.2013 Kommunestyret Arkivref: 2012/205-51 Saksbeh.: Tor Hallvard Taxerås, Prosjektleiar plan Avdeling:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget

PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE 2018-2025 PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget - 05.04.2017 2018-2025 MÅL OG ØNSKET RESULTAT Prosjektmål (Når planprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Status planarbeid Verran kommune

Status planarbeid Verran kommune 2013 Status planarbeid Verran kommune Kartlegging av kompetanse og ressurser knyttet til gjennomføring av oppgaver som tilligger ansatte innenfor sentraladministrasjonen, driftsledernivået og rådmannens

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 15 Økonomiavdelingen... 19 Seksjon undervisning... 21 Seksjon

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Arbeidsprogram 2013 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 17 Økonomiavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 22 Seksjon

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/05 04/00838 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0002/05 04/01048 GODKJENNING KRISEPLAN 0003/05 05/00108

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Overordnet planverk. Sentraladministrasjonen. Oppvekst

Overordnet planverk. Sentraladministrasjonen. Oppvekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rulleres i Tidspunkt for Ansvarlig ressurs VEDTATT PLAN PLANBEHOV Veien videre perioden rullering Saksnr Navn År Endringer siden vedtak Faglig vurdering

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM Arealplanlegging, byggesak og samfunnsutvikling

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM Arealplanlegging, byggesak og samfunnsutvikling FELLES POLITISK TEMAMØTE OM Arealplanlegging, byggesak og samfunnsutvikling for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommuner SVELVIK KOMMUNE Kultur og byutviklingsutvalget Utvalgsleder: Ole Lønseth (Ap) Svelvik

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Hovedplan for vei og trafikk Prosessplan

Hovedplan for vei og trafikk Prosessplan Hovedplan for vei og trafikk 2017-2020 Prosessplan Vedtatt lagt ut til off. ettersyn av Utvalg for plan og samferdsel: 10.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 1 2. Målsettinger - planbehov... 2

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Planstrategi i Nore og Uvdal Prioritering av planer, vedtak kommunestyre , sak nr. 7/13

Planstrategi i Nore og Uvdal Prioritering av planer, vedtak kommunestyre , sak nr. 7/13 Planstrategi i Nore og Uvdal 2013-2016 Prioritering av planer, vedtak kommunestyre 04.02.2013, sak nr. 7/13 Tema og sektorplan Ny Lovpålagt Ikke 1 Alkoholpolitisk handlingsplan 2008 Del av Helhetlig rusplan.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 16/1826 Godkjenning av utbyggingsavtale for Blåfjell boligfelt, Ørnes Rådmannens innstilling: 1. Det er fremforhandlet en utbyggingsavtale

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- 2 Innledning Trøndelag brann- og redningstjeneste er etablert som eget selskap. Prosessen med å få på plass egne drifts- og støttesystemer fortsetter og selskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Moer sykehjem, møterom 1-3, 1. etasje Program fra kl til kl

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Moer sykehjem, møterom 1-3, 1. etasje Program fra kl til kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås eldreråd har møte i Moer sykehjem, møterom 1-3, 1. etasje 23.08.2011. Program fra kl. 09.30 til kl. 15.00. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Arkivsaksnr.: 15/2306 Lnr.: 19363/15 Ark.: 033 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Lovhjemmel:

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer