Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune"

Transkript

1 Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

2 Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen Lønns- og personalavdelingen Seksjon undervisning Seksjon omsorg Seksjon eiendom Enhet kommunalteknisk Enhet kultur Enhet barnevern Enhet helse Enhet leger NAV Meløy Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på > Planer > Arbeidsprogram 2

3 Rådmannen Utviklingstiltak Rådmannen Synliggjøre overordnet HMS - ansvar Sykefraværsarbeidet gjennom Kvalitetskommuneprogrammet føles opp Etablere konkurranse om sykefraværsarbeidet Organisering av legetjenesten Fagdag kvalitetskommuneprogrammet Oppfølging eiermelding PR-Meløy sak Organisering av utbyggingsprosjekter Utvikle folkehelsearbeidet Omsorgstilbundet i Nord Samhandlingsreformen Fiberutbygging Organisering Servicetorget/arkiv mv Sikre bedriftshelsetjenesten i hht. Nye retningslinjer Interkommunalt barnevern Tid Saks- behandler Kommentar AE JK JK SGE JK JK JK JK AMG DS/JK JK DS/JK JK AE SGE Informasjon Drift og ajourhold av intranett/internett Info.medarbeider/ redaktører Lede gruppe for superbrukere Info.medarbeider intranett/internett Koordinering av kommunal Info.medarbeider informasjon. Oppfølging av samarbeidsavtale med Nærkanalen. Aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid ut mot publikum og media. Informasjonsgruppe Info.medarbeider Internavis som supplement for intranett og annen digital Utgis 6 ganger pr år 3 Info.medarbeider

4 kommunikasjon Informasjonspodukter Info.medarbeider Kommunal annonsering Info.medarbeider Meløyfjerdingen Folkehelserådgiver Handlingsdokument/ aktivitetsplan (økonomiplan) i stedet for folkehelseplan. Det bør være et ønske/mål for folkehelsesatsningen til Meløy kommune at folkehelse som satsningsfelt skal inn i alle planer/programmer i framtiden. 4 ganger i Info.medarbeider Å produsere en egen folkehelseplan kan gi feil innstilling internt og eksternt Det bør arbeides tett med plan og utviklingsetaten om å fronte folkehelse gjennom hele kommuneplanen og i alle kommunedelplaner. Folkehelserådgiverstillingen skal være levende og ute der livet leves, den samme tanken bør følge planarbeidet Frist for søknad, folkehelsemidler: - Årlig konkurranse mellom alle grendelag om beste folkehelsetiltak, se handlingsplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ( Nfk) 15.november (søknadsfrist Nfk 15.januar) AMG/JK/arb.gruppe Nordland Fylkeskommune Arbeidsgrupper: Faggrupper: Oppretting av faggrupper rundt prioriterte tema: - Tobakk/rus - Psykiatri - Friluftsliv/fysisk aktivitet - Ernæring/tannhelse Januar AMG For kvalitetsikring av framgang og faglig innhold Framdriftsgruppe; - Kommunelege 1 - FYSAK koordinator - Enhetsledere - Ungdomsrepresentant - Representant grendelag Partnerskapsprosess: Januar AMG Ansvarliggjøring av begge 4

5 Utvikling av funksjonelle partnerskapsavtaler; - Offentlig samarbeid - Privat samarbeid - Barnehager - Skoler - VGS - Forum/ råd (næringsliv, private fysioterapeuter, friluftsråd, eldreråd, funksjonshemmedesrå d, ungdomsråd m.m.) Mars (ref.arb gruppe) parter, bygging av allianser, samhandling for bedre resultater. - Møte offentlige og private bedrifter Kick off når partnerne er på plass, konferanse for kommunen April Koordinering: - Innhenting av informasjon om eksisterende tiltak Informasjon: - Innkjøp av informasjonstavler (grendelag) - Flygeblad /hånddokument med lett forståelig info om folkehelsearbeidet i kommunen ( s satsninger, møtepunkter, kontakt info, aktivitetskalender ) - Web sider (egne) Januar Januar AMG AMG/ Informasjonssjef Motivasjon: - Motivasjonsforedrag/plopping (cafedialog) - Skoler - Barnehager - Grendelag Mai - November AMG (reiseutgifter) Helseprofil: Samarbeid med Fauske kommune; - Utarbeiding av kommunale helseprofiler - Nullpunkt for kommunal satsning - Statistisk Mai AMG/ JK kommunen/ nfk (anslått pris etter samtale med nfk) 5

6 informasjonsbase Møtepunkter folkehelse: Årlig samlingspunkt for partnere; - Skoler - Barnehager - Andre partnere Sept Desember AMG/ enhetsledere (foredragsholder, lokale, mat, reise) Årlig konkurranse folkehelsetiltak (grendelag): - Rusforebygging (rus/tobakk) - Ernæring (tannhelse/ernæring) Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet/friluftsliv) November AMG / arbeidsgruppe (premie) Opplæringsprosjekt: Kurs lærere/barnehageansatte: - Ernæring: Retningslinje for mat i banehagen - Friluftsliv/fysisk aktivitet: Sunne barn vokser i trær / Ut er in m.m. Rus/tobakk: Deltakelse i andre tverretatlige møter: Folkehelsesamlingen for rådgivere i Nordland, Nfk Nasjonal samling folkehelserådgivere ShDir Pandemigruppe Tvers Enhetslederenes møter 2010 AMG (rullering på antall pr år først til mølla prinsippet) 2 x årlig AMG 2000,- 1 x årlig AMG 2000,- 6

7 Driftstiltak Rådmann Sykefravær Tid Saksbehandler JK Kommentar Kriseledelse/beredskap PAE Oppfølging prosedyre økonomiplan og budsjett TO/JK Økonomiplanseminar TO/JK Budsjettseminar TO/JK Effektivisering av driften i hht. Kommunestyrevedtak TO/JK NAV sikre tjenesten SGE Strategisk ledelse Rådmanns stab Annet Informasjon Profilering av Meløy kommune Overordnet informasjonsplanlegging Brukerundersøkelser 1 gang pr år Utvikling, rullering og evaluering av kommunikasjonsplan 2010 Rutinebeskrivelse for intern informasjonsflyt Innen Profileringshåndbok for Meløy kommune Innen Opplæring i informasjonsarbeid 7

8 Fellessekretariatet Sekretariat politiske møter: Saksliste Møteprotokoller Utlegging av sakslister og møteprotokoller på Meløy kommunes nettside Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011: Klargjøring av sakene Fastsetting av valgdag. Oppnevning av valgstyre og delegasjon til valgstyret. Kommunestyret s Oktobermøte MBB/EMB Sekretariat/kontaktperson: For Meløy eldreråd og Funksjonshemmedes råd MBB/EMB Møtegodtgjørelse - politikerne Apr/juli/ MBB/EMB okt/des Tapt arbeidsfortjeneste- politikerne MBB Reiseregning politikerne MBB Skjenkebevillinger HOS/MBB Sekretariat kommunikasjonsnemnda HOS Kunnskapsprøver: Salgsbevillinger Skjenkebevillinger Etablererprøver serveringsbevilling HOS/MBB Kontaktperson Bodø Industrier MBB/EMB Innbinding protokoller MBB/EMB 8

9 Folkehelserådgiver Interne folkehelsetiltak: Tiltak: Trappetrimmen Lystur Morgenstrekk Onsdagstrim 2010 AM/ FYSAK Fokus: - Skal være lett adopterbare for alle andre kommunale/private bedrifter og arbeidsplasser i hele kommunen. - Skal være positivt vinklet - Skal være gjennomførbare uten midler/rekvisitter Man dag: 2010 AMG Fokus: - Skal være informasjon sendt ut til alle ansatte i kommunen hver mandag - Skal etter hvert også sendes til alle partnere i folkehelsearbeidet - Skal være positivt vinklet/enkelt/lett forståelig - Skal være en del av den interne og eksterne folkehelseopplysningen Viste du at : 2010 AMG Informasjon: - I samarbeid med næravisa få til en informasjonsbolk om folkehelse i hver avis: viste du at - Invitere folkehelsearbeidere i kommunen/ellers i landet til å skrive innlegg med forskjellig tema/fokus på arbeidet Årlig folkehelsedag for ansatte: Høst Humor og helse - Livskvalitet (hva er det for deg?) - Hvordan formidle helse 9

10 Økonomiplan og budsjett 2010 AMG/JK gjennom din jobb? 10

11 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold - Planer og tiltak Administrative oppgaver Videreutvikling KS /HMS for plan- og utviklingsavdelingen Opplæringsprosjekt Opplærings- og kompetanseplan for plan- og utviklingsavdelingen Tid Saksbehandler Status/Kommentar DS Avdelingen fortsetter arbeid med utarbeidelse av en kvalitets- og dokumentasjonsperm for vår tjenesteproduksjon DS Fortsatt avventer avdelingen sentrale føringer fra lønns- og personalavdelingen. Opplæring i MS-Office TJ/TRS Fortsetter etter behov for oppdateringer. Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) FH/TJ Gjennomføres ved oppdateringer av nye versjoner. I år skal avdelingen ta i bruk GIS/Line TJ/DS Prosjektet fra er restartet med ny opplæring i sommer. Avdelingen vår deltar under ledelse av Personalsjef/LOP Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp DS Overført fra Kommunalteknisk enhet har ansvar for Planarbeidet. Omorganisering i kommunen Grunnerverv og tomteforsyning DS Omorganiseringen til plan- og utvikling medfører utarbeidelse av nytt opplegg. Oppmålingsfunksjonen DS Omorganiseringen til plan- og utvikling medfører utarbeidelse av nytt opplegg. Endringer og nytt lovverk Plan- og bygningsloven DS Tilpasninger med flere deloppgaver som må iverksettes i løpet av 2010 vedrørende plandelen. Bygningsdelen blir iverksatt fra , og vil også kreve ny opplæring og nytt opplegg. Matrikkelloven DS Innfasing av ny lov som erstatter delingsloven med tilrettelegging for denne endring. Havne- og farvannslov DS Endringene medfører nye ansvarsområder for kommunene. Opplegg for dette blir presentert i kvartal 1 av Kystverket. Her blir det overlappende oppgaver med kommunalteknisk enhet. 11

12 Plan / Utvikling - Overordnet Tid Saksbeh. Kommuneplansystem Kommuneplan Implementering av strategier og iverksetting av tiltak Konsekvensutredning for valg av alternativ for RV 17-Kryssing av Holandsfjorden. Status/merknader TRS Kontinuerlig arbeid i kommuneplangruppen. Seksjoner, enheter og avdelinger har sine ansvar TRS Statens vegvesen har godkjent vårt planopplegg. Først prosess med antakelse av konsulenttjenester. Arbeidsprogram for Plan- og utvikling DS Utarbeidet i h.h.t kommuneplansystemet. Arbeidsprogram for Meløy kommune TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Felles program for kommunen Årsevaluering DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Plan-og utviklingsavdelingen Årsevaluering TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Fellesmelding for kommunen Handlingsprogram TRS/KH/DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Økonomiplan DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Budsjett DS Starter opp i september måned med grunnlag i kommunestyrets sitt planvedtak i økonomiplanen i juni og økonomiavdelingens rundskriv etc i juli måned. Miljøvern Tid Saks Status / Merknader beh. Miljøopprydding, forsøpling, forurensning TRS Oppfølging av enkeltsaker m.v Miljøoppgaver - prosjekter i skoler og TRS Årlig oppgave. barnehager Registrering av BM-data i programvare TRS Dette er kontinuerlig og samkjøres med FM og Biologisk mangfold. Natur 2000 Energi- og Klimaplan TRS/DS Regional deltakelse. Utarbeidelse både av regional og lokal plan som ferdigstilles innen juli Tiltak i Handlingsprogram Energi- og klimaplan TRS Energi- og klimaplan forventes vedtatt innen første halvår i KST 12

13 Planoppgaver innenfor Helse, Tid Saks- Status / merknader Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern beh. Plan for Psykisk helse KH Helseenheten ønsker ny plan for psykisk helse. Ikke prioritert. Øremerket statstilskudd overføres i rammetilskudd f.o.m Plan Habilitering/Rehabilitering Handlingsplan Plan for Helsemessig- og sosial beredskap Handlingsplan Plan for legetjenesten/akuttmedisin. Handlingsplan Folkehelsearbeid - Resept for et sunnere Meløy /Handlingsplan KH Utarbeidelse av handlingsplan m/ økonomiplan for Politisk behandling vår KH Revisjon av denne plan utsatt p.g.a at ny veileder kom i høst. En forenklet revisjon i KH Strategisk ledelse og kommunelege 1 må vurdere om arbeidet skal prioriteres i KH Handlingsplan for folkehelsearbeid vedtatt i k-sak nr. 30/ Eget opplegg som blir ledet av ansatt folkehelsekoordinator. Ruspolitisk handlingsplan KH Revisjon av plan i samarbeid med POM (Positiv Oppvekst i Meløy). Rådmannen bestemmer opplegg her. POSOM-tjenesten/Krisehåndtering. Delplan Helsemessig- og sosial beredskap Andre Planoppgaver innenfor kommunen Handlingsplan for trafikksikkerhet KH Oppstart i desember 2009 i regi av omsorg. Helse i plan deltar fra avdelingen. Tid Saks beh. Status / merknader SK Revisjon av eksisterende plan skal avsluttes i løpet av første halvår. Utredning boligområde/kraftlinje i Glomfjord DS Kraftlinjen til Statkraft skal bort. Utredning for vurdering av potensiale for boliger i området. Vurderes lagt ut for ekstern utførelse av oppdraget. Verneplan Sundsfjordfjellet/Glomfjellet TRS Deltakelse i arbeidsgruppe i regi av Fylkesmannen i Nordland. Utkast til verneplan behandles vår Forprosjekt for utvikling av Glomfjord DS Oppstartes etter nytt planvedtak i kommunestyret våren sentrum Oppvekstplan TRS/KH En samlet plan for barns oppvekstmiljø. Arbeid med flere seksjoner og enheter i driftsorganisasjonen. Sektorplan Undervisningsseksjonen TRS/KH Plan som omfatter skolene, barnehagene og voksenopplæringen. Utredning for tilrettelegging av tomter for eneboliger i hele kommunen DS Kommunestyresak 83/09, Budsjett 2010, jfr pkt

14 Prosjekter/tiltak innenfor Helse, Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern Kvalitetsutvikling/Internkontroll innenfor Legeenhet Universiell utforming Tilgjengelighet for alle. Utredning av nytt Sykehjem/omsorgssenter i Nordre Meløy Tid Saks- beh. Status / merknader KH Kommunelege I har bestilt dette for utførelse og blir startet opp januar KH/TRS Stort prosjekt med utvidet fagsamarbeid. Norge universelt utformet skal være ferdig i DS/KH Utredning av skisseprosjekt med tomtealternativer for Ørnes omsorgssenter/sykehjem fortsetter. Utredning av nytt helsesenter DS/KH Tidligere utredning stilt i bero. Nå skal Ørnes sykehjem vurderes til nytt helsesenter i nordre Meløy. Prehospitale observasjonplasser og KH Dette arbeid er overtatt av driftsorganisasjonen og rådmannen. desentralisert røntgen Avdelingen vil bli faset ut her i kvartal Utbyggingsprosjekter i kommunen Tid Saks- beh. Status / merknader Ørnes sentrum I - Kaiområdet Gjennomføring av tiltak Ørnes sentrum II Gjennomføring av tiltak Ørnes sentrum II - Utbygging Utvikling av sentrumsområdet Halsa/Æsøya-Industriområde Gjennomføring av tiltak RV 17/Ørnes-Glomfjord Utbedring av riksveganlegg RV 17 - Våtvik Utbedring av kryssløsning og ombygging Gjennomføring av tiltak i reguleringsplan Korsnes-Nye veianlegg DS Entreprenør er antatt gjennom Moldjord Bygg og Anlegg. Avsluttes første halvår DS Utbygging for omlegging av RV17 m/rundkjøring starter våren Internsystemer VVA DS/KH/TRS Konkurransegrunnlag lagt ut på bl.a Doffin-basen. Frist Antakelsesprosess av utbygger(e) DS Entreprenører utarbeider veianlegg m.v og kaianlegg. Avsluttes første halvår DS Utbedring av riksveganlegg i forbindelse med industriutvikling i Glomfjord. Statens vegvesen skal foreta planleggingen og tiltak DS Saken er stilt i bero. Finansierings- opplegg mangler. Muligheter for gjennomføring ved eventuell oppstart av tunnel Spildra-Eidbukt DS Gjennomføres av Kommunalteknisk enhet. Ny vei her kan frigjøre flere attraktive tomter i Ørnesområdet. 14

15 Andre prosjekter og tiltak Tid Saks- Status / merknader beh. Forprosjekt Grønøy havn DS KST har godkjent forprosjektet i k- sak 14/09 den Oppnådde ikke statlige midler i 2009 og det må evt søkes på nytt i Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum DS Det må søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i år, da område må være ferdig regulert før tiltak kan utføres. Prosjektering av G/S-vei Halsa sentrum DS Samarbeid med kommunalteknisk enhet om løsningene. Masterplan for utvikling av Svartisen-området for turisme og reiseliv DS Avventer utvikling her fra flere instanser, som Nasjonalt turistvegprosjekt og tiltakshavere Svartisen. Storglomfjordfondet TRS Kontinuerlig sekretariatsarbeid. Tildeling skjer i mars måned. Energiøkonomiseringsprosjekt Ørnes sentrum II Energiøkonomiseringsprosjekt Glomfjord sentrum Fylkesveganlegg Fergekai Mesøya DS Utredning for vurdering av tiltak ved utbygging. Eiendomsseksjonen er sentral her for utredningen DS Utredning for vurdering av tiltak i reguleringsplan. Eiendomsseksjonen er sentral her for utredningen DS Avventer politisk vedtak om oppstart av evt planlegging og om dette prosjekt skal jobbes med. 15

16 Plan /Byggesak - Detalj Tid Saks beh. 16 Status / Merknader Kommunedelplaner Engenbreen TRS Oppstartes i samband med konsekvensutredning RV17. Reguleringsplaner (Områdeplaner) Meløygården kulturvernområde SK Plansaken må tas opp først med kulturminnemyndighet og få en avslutning i første halvår. Glomfjord sentrum DS Planutvalget gjennomfører en ny planprosess for å komme med et endringsforslag til kommunestyre. Grønøy Havn DS Reguleringsplanen vedtatt i k-sak nr. 79/09 den Klageprosess kan komme til planvedtak. Langskjæran/Engavågen TRS/SK Ingen tilbakemelding fra grunneier. Saken vurderes avsluttet dersom ikke respons utvises. Neverdalsneset-Ny vei-salten Jordskifterett DS/SK Tidligere reg.planforslag skal tas opp til ny behandling pga endring i reg.- plan småbåthavn, jfr k-sak nr. 29/09. Lamarkgården/Ørnes SK Innsigelse på planforslaget. Det arbeides med trafikale forhold for at FM skal trekke innsigelsen. Reipå sentrum SK Regulering berører flere eksisterende regplaner er startet opp i august Halsa sentrum SK Regulering av sentrumsområdet er startet opp i august Reguleringsendring Glomen Boligområde SK Privat endringsforslag for reguleringsplan Glomen. Legger opp til en økt utnyttingsgrad for området. Utbyggingsområde B508 Glomfjord SK Privat forslag ved kulturhuset som ble behandlet i KST i desember Utbyggingsområde B503 Glomfjord SK Privat endringsforslag for boliger i reguleringsplan for Sollia. Gnr. 38, bnr. 1 - Boligområde Nordtun helserehabiltering SK Privat reguleringsplan som planlegger boligutvikling tilknyttet Nordtun. FM lagt inn krav om konsekvensutredning Mosvold I SK Revisjon vedrørende trafikale system. Kartlegging av forholdene i området. Holandsvika - Nytt kaiområde for overfarten SK Ett av hovedpktene i Masterplan for Svartisen -Nasjonalt turistvegprosjekt. til Svartisen Utbyggingsområde I601-Forøy/Halsa SK Mulig utbygging ved EWOS,Halsa, som utløser krav om ny regplan. Hytteområde H601 Forøy-Halsa SK Forhåndskonferanse avviklet i april Privat tiltakshaver. Gnr. 15, bnr. 4 Solstad, Ågskardet SK Privat tiltakshaver for et område med fritidsbebyggelse. Gnr. 3, bnr. 3 og 14-Åmøyhamn SK Småbåthavn, industri, bolig- og fritidsbyggelse. Privat tiltakshavere. Gnr. 60, bnr Juvika/Ørnes SK Naustområde og sjøhusbebyggelse. Private tiltakshavere. Dispensasjonssaker til arealplanene SK Generelt er det mange dispsaker som skal til behandling. I saker. Kommuneplan, reguleringsplan, PBL 19-1 Detaljerte reguleringsplaner Tid Saks Status / Merknader

17 Ingen planprosess er meldt oppstartet eller pågår. beh. Planformen er ny ved ikrafttredelse av ny plandel til plan- og bygningsloven fra Status/merknader Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saks beh. Torskeoppdrett i h.h.t kommuneplanens SK Ingen nye søknader innkommet. arealdel Lakseoppdrett i h.h.t kommuneplanens SK Ingen nye konsesjoner/søknader foreligger. arealdel Byggesak Tid Saks Status/merknader beh. Plan- og bygningslov HE Ny struktur med endret opplegg. Opplæring gjennomføres kvartal 1-2. Ny byggesaksdel Tilsyn byggetiltak HE En del tilsyn gjennomføres kontinuerlig. Videreutvikling byggesak.com HE Kontinuerlig arbeid. Ny byggesakmodul Matrikkel HE/FH Ny matrikkel ble innført fra mars 2009 og matrikkelføring utføres. Iverksetting ny matrikkellov FH Blir iverksatt fra Opplæring/kursing og nytt opplegg. Eiendomsskattetaksering HE Utført vår del av takstgrunnlaget til økonomiavdelingen. Kartverk Tid Saks beh. Etablering Planregister i h.h.t plan- og bygningslov. Scanning av reguleringsplaner Status/merknader FH/SK Fellesopplegg med Salten regionråd planlagt, men må eventuelt gjennomføres i eget opplegg. Nykartlegging området Glombergan FH Flyfotografering gjennomført. Konstruksjon av kart pågår. Nykartlegging områdene Engavågen, Grønøy FH Flyfotografering gjennomført. Konstruksjon av kart pågår. og Åmøy Temakartlegging TRS Opplegg lages med prioriteringer over tema. Prioritet raskartlegging. Kartlegger hele Glomfjord i Adressetildeling Tid Saks beh. Status/merknader Ørnes-området - Planlegges utført av ny medarbeider i forbindelse med omorganisering. Neverdal-området - Planlegges utført av ny medarbeider i forbindelse med omorganisering. Reipå-området - Planlegges utført av ny medarbeider i forbindelse med omorganisering. 17

18 Primærnæringene Tid Saksbeh. Status / merknader Revisjon av landbruksplanen EF Må sluttbehandles i tertial 1 av kommunestyret. Overordna forvaltningsplan for hjortevilt HH Dette skal være utgangspunkt for utarbeidelse av bestandsplaner i de enkelte storvald. Skogryddingsprosjekter langs sentrale veier. Fylkesveier og RV HH Fortsetter i 2010 på fylkesveiene med forutsetning om bevilgning fra Statens vegvesen. Vedlikeholdsrydding nødvendig langs RV17. Statlig tilskuddsforvaltning EF/HH Kontinuerlig arbeid med ca 200 søknader i Motorisert ferdsel-revisjon lokal forskrift HH Dette skal etter planen oppstartes på ny. Rovdyrproblematikken EF Søknader om midler til akutte og forebyggende tiltak, nydyrking m.v. samt kontroll og rapportskriving. Gårdskartlegging Markslagsgrenser Temaplan Eksisterende og fremtidige landbruksveier EF Løpende oppdateringsansvar. Merarbeid i forbindelse med utsending av 2. gangs jordregister HH Integreres i arbeidet med revisjon av landbruksplanen til slutt. IKT Tid Saksbeh. Status / merknader Ny anbudsrunde drift av IKT TJ/DS Ble startet opp i 2009 med innhenting av konsulent for bistand i prosessen. Ny portalløsning TJ Iverksettes fra med nytt intranett og internett. Ny portalløsning - Internett/intranett Opplæring TRS Opplæring av forfattere. Overføring av innhold fra gammel portal til ny portal Sluttføring for bredbåndløsning TJ Ferdig med det ordinære opplegg. Telenor har evt ansvar for hvite flekker i h.h.t anbud. Breibånd-Overgang til fiberløsning TJ/DS Anbud på fiberløsning for kommunens lokasjoner. Bredbåndsprosjektet - Svartisfiberen DS Samarbeidsprosjektet fikk tilskudd fra NFK for hele prosjektet fra Meløy til Lurøy. K esak TJ ArkivPlugin og ferdig installert, men må iverksettes av arkiv. Oppgradering Versjon 7 Oppfølging av prosjektgrupper for utvikling TJ/(GBA) Ny portalløsning for internett/ intranett fra mars av ekommune Etablering av ny programvare TJ Vurdering programportefølje for undervisningsseksjonen i år. Undervisningsseksjonen Trådløst nett barnehager, skoler og rådhus TJ Enighet om dette og prioritering for gjennomføring TJ Prioriterte prosjekter nevnt over. Implementering av prosjektene til ekommune

19 Vurdering av andre programvarer DS/TJ Gjøres kontinuerlig. Installasjon av andre programvarer TJ Gjøres kontinuerlig. MS-office Overgang til Office 2007 Opplæring og implementering TJ Plan- og utvikling til disposisjon for innmeldte opplæringsbehov for enheter, seksjoner og avdelinger. Implementering av GIS-Line og Komtek SK Gjøres i rammen av prosjektet Kvalitetssikring av kommunal fakturering/saksbehandling gjennom geodata-integrasjon. Utarbeidelse av oversikt over forbruk innenfor IKT på hver enhet TJ/DS Kommunestyresak 83/09, Budsjett 2010, jfr pkt

20 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak Kompetanseutvikling Oppfølging Kompetansekartlegging Rekruttering - bemanningsplan Utforme tiltak - kampen om arbeidskraften Vinter/vår Ressursplanlegger (RS) IT- Styringsverktøy som skal ivareta planlegging og administrasjon av arbeidstid i forhold til regeleverk. Tid Saksbehandler Kommentar Høst AE/GBA Kartlegging av kompetanse gjennomført Neste fase er kartlegging av kompetansegap. Eget prosjekt AE/GBA prosjektbeskrivelse utarbeides etter kurs i KS rekrutteringsmodell i feb. Vår/Høst GBA Noen Barnehager, og SFO (mulig andre enheter) Tidregistreringsmodul (RS) Vår/Høst GBA Elektronisk registrering fleksitid Innføring av ny portalløsning for Meløy kommune både intra -og internett Vår GBA Prosjektleder (arbeidet tar 50 % stillingsressurs i innfasingsperioden) Ny portalløsning for LOP både intraog internett Vår AE/GBA Utvikling av LOP s sider Håndbok i ny portalløsning Vår AE/GBA Overføre/utvikle rutiner og reglement i ny personalhåndbok for Meløy kommune IK-håndbok, generell styringsdel: - Videreuvikling av rutiner avvikshåndtering EDB lønningssystem nye moduler ERA elektronisk rapportarkiv Lønningsarbeid Vår Vår/somme r Vår/somme r Vår/somme r AE/FAS AE/TK TK TK/ATKN GHH/AE Samordning med nytt Håndboksystem i ny portalløsning Tilrettelegge for oppfølging i Risk Manager Innføring e-slipp og reisergning vurderes Bør innførs for å redusere belastning på lønn Sikre oppfølging av lønnsarbeidet inkl sykepengerefusjon 20

21 etter innsparing av 50% stilling Pensjonsreformen Høst ATKN Sentrale endringer krever oppdatering og opplæring Kvalitetskommuneprogrammet sykefraværsprosjektet FAS Leder arbeidsgruppa Lederutviklingsprogram 1 års opplegg med oppstart høst 2010 Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan sommer AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Oppfølging/ implementering Risk Manager (inkl avviksmodul) Risk Manager er et internkontroll-system utviklet for å systematisere arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Det ble i 2009 besluttet at avviksmodulen også skal omfatte alle kvalitetsområder f.eks IK HMS Arkivet - Flytting av arkivalia fra Ørneshaugen til Ørnes skole - Overgang til fullelektronisk arkiv - Klargjøring av eldre fagarkiver for digitalisering Avlevering klientarkiver for sosial til Arkiv i Nordland (AIN) - Utarbeidelse Arkivplan - Avslutning av eldre arkivperiode - Lønnsarkiv Vår/høst AE Opplegg utarbeidet. Gjennomføres med ekstern hjelp etter tilbudsinnhenting Vinter/vår høst AE Hovedarbeidet startes opp så snart det sentrale oppgjøret er klart. Sak fremmes til politisk behandling i september Egen plan for gjennomføring av 4 ledersamlinger er utarbeidet i samråd med rådmann Vår/Høst AE/FAS Ledere bør innkalles til ny motivasjonssamling/ repetering av programvare/system. Det overordnede system krever også en kontinuerlig oppfølging. Vår Vår Vår BSS BSS BSS BSS BSS Avklaring løsning BSS Slå sammen med Vår TK/BSS personalmapper Bedriftshelsetjeneste Tjeneste som skal omfatte alle Vår/ AE/FAS Gjøres i samarbeid 21

22 arbeidstakere ut på anbud sommer med G.skål/Beiarn og SIIS Samarbeid Kantina - Kjøkken ØSH Vår/ sommer AE Sikre kantinedrift ved fravær Deltakelse i andre tverrsektorielle prosjekt: Medlem prosjektgruppa for kvalitetskommuneprogrammet Leder av Arbeidsgruppe for arkiv NAV FAS BSS Opplæringsprosjekt: Se driftstiltak Driftstiltak Tid Årsprogram: - Avdelingens årsprogram Avdelingens årsprogram 2011 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: - Avd. årsprogram - Fellesposter Feb AE - Regnskapsavslutning /mars Budsjett: - Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH Opplæring/kompetanseutvikling: Opsett sak fellestiltak 2010 Januar Saksbehandler FAS Kommentar Faste rapporteringsrutiner Koordinering gjennomføring av fellestiltak Vår/Høst Etter tiltak HMS opplæring Ledersamlinger Ansettelse/rekruttering: - Vurdering av stillingsbehov - Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse - Annonsering (media inkl hjemmeside) - Søknad Web -Ansettelsesarbeid - Støtte Søknadsadministrasjon - Veiledning/koordinering - Fellesrunde undervisning Vår Mars/ April/mai GHH AE GBA/FAS/ AE GHH FAS/ /GBA AE FAS/GHH/GB A/HK/US Koordinering/saksbeh /intervjuer med mer Krever sterk oppfølging og fokus denne perioden av alle deltakende 22

23 Veiledning/oppfølging i lønns- og personalsaker: Kommunalt regelverk + lover/forskrifter arb.rett Lønn: Lønningsarbeid Refusjon sykefravær PAI-registeret sentral rapportering av lønns- og personaldata AA-registeret Foreldrepermisjoner Opprettelse og endringer av arbeidsstedsnr og organisasjonsnr. Forhandlinger: forhandlinger drøftinger forh (hvis fastsettes sentral pott) - Kap 5 forh - Øvrige drøftinger og forhandlinger - Funksjonstillegg Administrasjon av IKT-systemer: ESA - Administrator, superbruker, opplæringsansvarlig RS - Administrator, superbruker og opplæringsansvarlig. RS -, superbruker og opplæringsansvarlig. Søknad WEB Administrator Søknad WEB bruker Organisasjonsbasen - Administrator og bruker EDB virksomhetsportal- Administrator Kommune 24:7 - Administrator KS info - Administrator PRS Registrering/ajourhold Forhandlingsmodul ELP - Administrator Stillingsbank: - koordinering/registrering Risk Manager- Administrator Håndbokbase Arkiv Leder av administratorgruppa for ESA Administrator ESA Superbruker ESA Høst Høst Høst mars Alle TK/ATKN/ US GHH/TK GBA GBA GBA GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA AE AE GBA GBA TK GBA GBA GHH GBA GHH GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA FAS AE/FAS GBA ESA og GRS er av de største IKT-systemer i M.K. GBA bruker mye tid til administrasjon, opplæring og veiledning i/av disse systemene. BSS KLP - Forsikring: - Forsikringssaker oppfølging - Orientering ansatte KLP - SPK (Statens pensjonskasse) ATKN ATKN 23

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer