Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune MELØY KOMMUNEPLAN

2 Arbeidsprogram 2012 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen Seksjon undervisning Seksjon eiendom Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på Side 1 av 60

3 Rådmannen Fellessekretariatet/rådgiver Utviklingstiltak Tid Saks Opplæring ta i bruk ipod i forbindelse med Iverksetting av papirløse politikere Vår/hele året 2012 behandler MBB Kommentar RISK manager KJB Skal være tilgjengelig og tatt i bruk høst 2012 RS tidsregistrering, rådmannstab, folkehelsa, servicetorg og post/arkiv Vår 2012 KJB Opplæring og intro ved Gry Berit. CIM styringssystem for sikkerhet og beredskap Hele året KJB Opplæring og iverksetting 2012 Driftstiltak Tid Saks Sekretær for følgende politiske utvalg: Kommunestyre, formannskap, plan og utvikling, planutvalg, driftsutvalget, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, kommunikasjonsnemda, eldrerådet, funksjonshemmedes råd, valgnemnda, evt andre politiske ad.hoch utvalg Forarbeid til politiske møter: Klargjøring og utsending av sakslistene til alle politiske utvalg. Annonsering av kommunestyremøtene i avisene Utlegging av sakslistene og sakene på Meløy kommunes hjemmeside, innen to dager etter utsendelsen Ansvarlig for klargjøring av møterom og bestilling/henting servering til utvalgsmøtene. behandler MBB MBB Kommentar Etterarbeid fra politiske møter: Kjøring av møteprotokoll/ saksprotokoller/ møtebøker fra alle politiske møter. Utlegging av møteprotokoll og saksprotokollene fra alle politiske møter, innen 2 dager etter møtet. Ansvarlig for rydding av møterommet etter politiske møter. Utleie av formannskapssalen. Innbinding av møtebøkene fra alle politiske utvalg. Saksbehandling politiske saker Ekspedering av melding om vedtak. MBB MBB Side 2 av 60

4 Ansvarlig for Stortings /sametingsvalget 2013 Arbeidsoppgaver er: Planlegging og gjennomføring av valget, etterarbeid. Møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste/ reiseregninger for politikerne Salgs og Skjenkebevilling/enkeltbevilling, Kunnskapsprøver for salg og skjenkebevilling/etablererprøven Beregning av alkoholavgifter Kontroll og oppfølging av bevillinger Alkoholpolitisk innstilling /hvert 4.år MBB Arbeidet starter opp høsten 2012 MBB Møtegodtgjørelse 4 ganger i året, reiseregninger og tapt arbeidsfortjeneste hele året KJB/MBB Vår/årlig Compello MBB/KJB Attestering av regninger for fellessekretariatet, ordfører, rådmann, kommunalsjef drift, fellesutgifter Div arbeidsoppgaver for rådmann og ordfører MBB/KJB Ansvarlig for PC en og prosjektor i MBB/KJB kommunestyresalen og formannskapssalen Saker tilknyttet kommunikasjon KJB Utredning og saksbeh. Beredskapsansvarlig Oppgradering og ajourføring av planer for beredskap og krisehåndtering i Meløy KJB Næringsprisen Legge til rette for vedtak i formannskapet Valg og kjøp av kunstverk Gjennomgang av lokale forskrifter og regelverk som har hjemmel i sentrale forskrifter og lover Bistå /veiled brukere/innbyggere i saker som berører arbeidsområdet Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: Beredskapsansvarlig Opplæringsprosjekt: Opplæring i bruk av kommunens dataverktøy Årlig/høs t Hele året/beh ov KJB KJB MBB/KJB KJB KJB Side 3 av 60

5 Informasjon Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler Brukerundersøkelse for hjemmesiden Høst CSO I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom Kommunikasjonsstrategi Høst CSO Erstatter tidligere informasjonsplan Vedlikehold og utvikling av CSO inter/intranett Plan for nettsatsing/investering Vår, med gjennomføring før august 2012 CSO/JK Fokus på Difi s kvalitetsvurdering Oppfølging av samarbeidet med Nærkanalen CSO/JK Jobbe for muligheten for Web tv Flere elektroniske skjema CSO Infoskjermer Vår CSO Legge til rette for at Servicetorg/legekontorer kan få infoskjermer Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Profilering av Meløy kommune CSO Overordnet informasjonsplanlegging CSO Legge til rette for god informasjonsflyt i organisasjonen Oppfølging profilhåndbok CSO Kommunikasjonsplan samhandlingsreformen CSO Bidra til at tiltaksplanen blir gjennomført Opplæring/oppfølging superbrukere CSO Episerver Rådgivning info/kommunikasjon CSO Rådgivning for ledere på alle nivå Kontakt med media CSO/JK Besøk på enhetene CSO Etter behov Deltakelse i omstillingsprosjektet CSO Kommunikasjonsplan omstilling CSO Utarbeide og bidra til gjennomføring Side 4 av 60

6 Servicetorget Sentralbordtjenester WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeid med faglandet om event. oppgaveoverføring WK av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Båtførerprøven WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader Administrering av nøkler kommunale boliger WK WK/serviceverter Postmottak/ spamfilter WK/serviceverter Oppdatering egen hjemmeside WK/serviceverter Adm. utleie av møterom WK/serviceverter Adm. Leiebiler skade,etc WK/serviceverter Billettsalg WK/serviceverter Innkalling vara til politiske møter Serviceverter Registrering/arkivering av post Alle på arkiv Postlister elektronisk Alle på arkiv Klargjøring/flytting av eldre fagarkiv for EMB/ alle på arkiv digitalisering/avslutning av eldre arkivperiode Ferdigstille arkivplan Våren 2012 EMB Overgang til fullelektronisk arkiv EMB ESA drift opplæring EMB ESA administrator EMB/ alle på arkiv Tilrettelegge for kompetanseutvikling for hele avdelingen WK Fagansvar for ekstern tjenesteyting (serviceverter) WK Videreutvikling av tjenestenivået i servicetorget, herunder WK nettbaserte tjenester Oppfølging av sykefravær WK Avdelings /teammøter WK Medarbeidersamtaler Årlig WK Arbeidsprogram Des WK Årsmelding Febr WK Budsjett Høst WK Regnskapsoppfølging, herunder tertialrapportering Etter vedtatte retningslinjer WK Compello WK Deltakelse i andre tverretatlige møter: Rådmannens stab Ledermøter Kriseberedskap Brannberedskap Nettverkssamarbeid RKK Salten Arkiv Nordland Superbrukere nettportal 1 x mnd 4 5 x årlig Ved behov Ved behov Ca 2 x årlig Ca 2 x årlig WK WK WK WK WK EMB ILK EMB Side 5 av 60

7 Strategidokument nettbasert til bruk for politikere, ledere og folk flest. Folkehelse bolker i den nye kommune planen. Det er et mål at folkehelse iflg utkast til ny folkehelselov skal være et tema i hvert kapittel av kommuneplanen. Videre jobbing for økt bruk av nettsidene gjennom spennende og funksjonell informasjon. Frist for søknad, folkehelsemidler unge og overvekt integrering Arbeidsgrupper: Faggrupper: Jobbe for to årlig møtepunkter med faggruppene på hvert tema. Etablere framdriftsgruppe: Ruskonsulent Lege Kultur Undervisning Omsorg VGS Helse Informasjon Partnerskapsprosess: Utvikling av funksjonelle partnerskapsavtaler; Offentlig samarbeid Privat samarbeid Barnehager Skoler VGS Institusjoner Forum/ råd (næringsliv, private fysioterapeuter, friluftsråd, eldreråd, funksjonshemmedes råd, ungdomsråd m.m) Koordinering: Deltagelse i POM, møte helse/jordmødre/fysio 15. jan 15. feb Folkehelse Utviklingstiltak Tid Saksbehandler MS Kommentar På bakgrunn av at feltet er nytt bør det utarbeides et enkelt strategidokument som viser satsningen nå og i framtiden. Hva gjøres, hva er målene og hvordan når vi dem? Det bør arbeides tettere med plan og utviklingsetaten om å fronte folkehelse gjennom kommuneplanen. Nordland Fylkeskommune 2xår MS For kvalitetsikring av framgang og faglig innhold Kontinuerlig Kontinuerlig MS (ref.arb gruppe) MS Ansvarliggjøring av begge parter, bygging av allianser, samhandling for bedre resultater Side 6 av 60

8 Informasjon: Strategiplan på nett Powerpointpresentasjon Refleksvester til alle barnehagene Saker i media Presentere aktivitetsdosetten og BRA mat kurs for ledelse og media Motivasjon: 6/12 mnd Jan Intern fagdag BH og SFO Jan MS Møtepunkter folkehelse: Årlig samlingspunkt for partnere; Barnehager Skoler Institusjoner Andre Årlig folkehelsedag (alle partnere): Rusforebygging (rus/tobakk) Ernæring (tannhelse/ernæring) Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet/friluftsliv) Opplæringsprosjekt: Kurs lærere/barnehageansatte: Psykisk helse: ICDP Fys.akt/friluftsliv: Læring i friluft Deltakelse i andre tverretatlige møter: Folkehelsesamlingen for rådgivere i Nordland, Nfk Nasjonal samling folkehelserådgivere ShDir Frisklivsamling Beh. Tilbud overvekt Bodø, Fauske, Meløy Kommune Unge og overvekt Tvers POM Strategisk ledelse Rådmanns stab Annet MS/ Informasjon srådgiver MS/friskliv Sept Des AMG (foredragsholder, lokale, mat, reise) Søknad om midler 15 juni Avholdes i August Jan Jun 2 x årlig 1 x årlig 1x årlig 4 x årlig AMG / arbeidsgrup pe MS/helsesø ster/psyk helse/rocks n Rivers MS (foredrag og premiering underveis) Side 7 av 60

9 Interne folkehelsetiltak: VandreKRAFT BRA mat kurs Aktivitetsdosetten Driftstiltak Tid Saksbehandler 2012 MS/Friskliv/ Frivillig/Akti vitetssentre /Institusjon er Kommentar Årlig folkehelsedag for ansatte: Høst 2012 MS Humor og helse Livskvalitet Hvordan formidle helse gjennom din jobb? Økonomiplan og budsjett 2012 MS/AMG/JK Side 8 av 60

10 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Administrative oppgaver Tid Saksbeh. Status/Kommentar Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen Opplæringsprosjekt DS/KH Avdelingen jobber i god prosess med utarbeidelse av en kvalitets og dokumentasjonsperm for vår tjenesteproduksjon. Opplærings og kompetanseplan for plan og utviklingsavdelingen DS Oppsettes i tråd med kommunens sentrale opplegg for denne planlegging. Opplæring i MS Office TJ/TRS Kontinuerlig opplegg Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp KomTek DS Omorganisering i kommunen FH/TJ Gjennomføres ved oppdateringer av nye versjoner for denne programvare DS/TJ Utvikles videre med opplæring i systemet vinteren Overført fra Kommunalteknisk har ansvar for planarbeidet med evt fra PLU. Prosjektorganisering for byggeprosjekter Omorganisering til en samlet IKT funksjon i organisasjonen Endringer og nytt lovverk DS Omorganiseringen av byggeprosjekter fra Eiendomsseksjonen til plan og utvikling gjennomføres fra DS Omorganiseringen av IKT funksjon i Undervisningsseksjonen til plan og utvikling gjennomføres fra Plan og bygningsloven DS Fortsatt tilpasninger med flere deloppgaver som må iverksettes også i 2012 vedrørende plandelen. Havne og farvannslov DS Endringene har medført nytt ansvar for kommunene. Fortsatt implementering av ansvarsområder må gjøres. Side 9 av 60

11 Andre utredninger politiske utvalg Kvotekjøp for fiskeri DS Kommunestyrets budsjettvedtak i sak 128/11, pst 40. Trafikksikkerhetstiltak Enga skole RD/DS Etablering av busslomme og parkeringsplasser, jfr. oversendelsesforslag nr 1 i budsjettvedtak Plan / Utvikling Overordnet Kommuneplansystem Tid Saksbeh. Status/merknader Kommunal planstrategi TRS Nytt planverktøy for utarbeiding av kommuneplanen. Kommuneplan Oppstart av ny revisjon samfunnsdel TRS/DS /KH Etter utarbeidelse og vedtak i KSTav kommunal planstrategi oppstartes revisjon av kommuneplanen. Konsekvensutredning (KU) for valg av alternativ for FV 17 Kryssing Holandsfjorden. Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Arbeidsprogram for Plan og utvikling TRS KU er ferdigstilt fra konsulent vår Politisk behandling for valg av alternativ og utarbeidelse av kommunedelplan for valgt trase TRS/GH Gjeldende plan vedtatt i sak 49/09 den S og gjelder ut DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Arbeidsprogram for Meløy kommune 2012 Felles program for kommunen TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Årsevaluering 2011 Plan og utviklingsavdelingen DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Årsevaluering 2011 Fellesmelding for kommunen TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Handlingsprogram TRS/KH /DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Økonomiplan DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Budsjett DS Starter i september med grunnlag i kommunestyrets vedtak i økonomiplanen i juni. Rundskriv juli måned. Side 10 av 60

12 Miljøvern Tid Saks Status / Merknader beh. Tilskudd Naturprosjekter i skoler og barnehager TRS Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Tilskudd Nærmiljø og trivsel Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Biologisk mangfold: TRS Kontinuerlig oppgave Nyregistrering ved befaringer Innlegging programvare Natur 2000 Tiltak i Handlingsprogram Energi og klimaplan TRS Tiltak iverksettes i h.h.t handlingsprogram. Andre Planoppgaver innenfor kommunen Forprosjekt for utvikling av Glomfjord sentrum Planoppgaver innenfor Helse, Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern Samhandlingsreformen Utvikling av prosessen og implementering Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram Universiell utforming/tilgjengelighet for alle. Tid Saks beh. Status / merknader DS/TRS Oppstartes i kvartal 1 og avsluttes senest i kvartal 3 i 2012 med politisk beslutning. Tid Saks Status / merknader beh KH Prosjektgruppe nedsatt for å lede og utvikle prosessen, samt fremlegg av saker for politiske utvalg KH Ny overordnet plan for alle helse og omsorgstjenester. Tv.faglig gruppe koordineres av plan og utvikling KH/TRS Prosjekter m/utvidet samarbeid. Kartlegging/rapporter om tilgjengelighet i komm.bygg og uteområder mv. Tv. faglig prosjektgruppe. Utredning av nytt Sykehjem/omsorgssenter og helsesenter i Nordre Meløy DS/KH Skisseprosjekt er sluttført. Ny utredning av et forprosjekt for Ørnes omsorgssenter/sykehjem og helsesenter fortsetter. Helse og sosialberedskapsplan KH Revisjon i h.h.t statlig veileder og tjenesteavtale nr. 11 med Nordlandssykehuset. Utbyggingsprosjekter i kommunen Tid Saksbeh. Status / merknader Ørnes sentrum II Utbygging Utvikling av sentrumsområdet DS/KH Utbygger valgt og område skal være under utvikling av Meløygruppen. Ørnes sentrum II Utbygging Stedsutvikling med miljøgate DS Eventuell videreføring av miljøgata forbi rådhuset, jfr. gjeldende reguleringsplan. FV 17/Ørnes Glomfjord DS Planlegging av ny trase fra Selstad til Side 11 av 60

13 Utbedring av fylkesveganlegg Neverdal startet i september måned med forprosjekt for alternativer. FV 17 Våtvik Utbedring av kryssløsning og ombygging DS Utsatt sak. Gjennomføring ved evt oppstart av tunnel Spildra Eidbukt og utvikling Vollvikrabben boligfelt. Gjennomføring av tiltak i reguleringsplan Korsnes Nye veianlegg DS Må gjennomføres av Kommunalteknisk enhet. Ny vei kan frigjøre attraktive tomter i Ørnesområdet. Andre prosjekter og tiltak Tid Saks Status / merknader beh. Forprosjekt Grønøy havn DS KST har godkjent forprosjektet i år mellom Ikke fått statstilskudd. Eventuell ny søknad i Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum DS/SK Søkt om utsettelse hos Statens vegvesen. Høy pris på prosjektering. Eventuell revisjon av reguleringsplan for ny prosjektering i vinter. Trafikkanalyser for skolene og barnehagene i kommunen SK/DS Dette i forbindelse med prosesser for godkjenning av skoler og barnehager, som utføres av Helse Miljøtilsyn Salten IKS. Masterplan for utvikling av Svartisenområdet for turisme og reiseliv DS Avventer utvikling her fra flere instanser, som Nasjonalt turistvegprosjekt og tiltakshavere Svartisen. Storglomfjordfondet TRS Kontinuerlig sekretariatsarbeid. Tildeling ble gjort i mars måned. Prosjekter innenfor kommunale bygg Tid Saksbeh. Status/Merknader Kommunalteknisk bygg, Sandå RD Gjøres i egenregi i samarbeid med kommunalteknisk enhet. Glomfjord skole, SFO bygg RD Nytt alternativ utarbeides for å redusere kostnadsrammen. Halsa barnehage/utbygging forprosjekt RD Ferdigstilles i kvartal 1 og deretter må det poltisk prioriteres for eventuelt å gå videre. Enga skole/ombygging RD Utbygd og ferdigstilt i flere faser. Avsluttes til sommeren. Ørnes skole/ombygging og renovasjon Glomfjord skole/k fløy varmeanlegg RD RD Stort prosjekt oppstartes. Først skal aktivitetsfløyen oppgraderes. Her må også bygget kartlegges vedr. universell utforming da det skal gjennomføres større ombygging her. Side 12 av 60

14 Flerbrukshall søndre Meløy RD Prosjektet har fått frem nye skisser og arbeider videre med byggets plankomite. Bolga skole oppvekstsenter RD Meløy kulturhus Nytt dekke i hallen Neverdal barnehage Utredning av renoveringstiltak RD Gulvet i Glomfjordhallen er helt nedslitt og nytt syntetisk dekke er finansiert og skal legges i år RD Bygget er gammelt og flere forhold må utredes for utbedring. Plan /Byggesak Detalj Tid Saks beh. Status / Merknader Kommunedelplaner Kommunal planstrategi for arealdelen Kommuneplanens arealdel Revisjon SK/TR S SK/TS P Side 13 av 60 Kommunal planstrategi før oppstart av revisjon kommuneplan i h.h.t endring i plan og bygningslov. Utarbeidelse og konstruksjon av kommuneplanens arealdel som består av oversiktskart og kommunedelplanene Engenbreen TRS Oppstartes eventuelt i samband med konsekvensutredning FV17 for videreføring av fylkesveg sørover. Reguleringsplaner (Områdeplaner) Tid Saksb eh Status/Merknader Reipå sentrum Nytt revidert forslag SK Planarbeidet ble startet opp 2008/09. Nytt revidert forslag som tar hensyn til næringslivet på stedet. Reipå Havn SK Geotekniske undersøkelser i området før reguleringsplan kan ferdigstilles og legges ut på høring. Mosvold I SK Revisjon vedrørende trafikale system. Kartlegging av forholdene i området. Spilderdalen Aktivitetsområde SK Sendes ut på høring i januar Sluttbehandling i vår. Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Arbeider sammen med Nasjonalt turistvegprosjekt. Avventer nå geoteknisk rapport fra konsulent. Hytteområde H601 Forøya Halsa SK Merknadsbehandling i januar og endelig behandling i kommunestyret våren FV17 Selstad Neverdal SK Oppstartet med forprosjekt for vurdering av alternative løsninger. Politisk behandling av reguleringsplan i oktober 2012.

15 Reguleringsplaner (Områdeplaner) Fortsettelse Reguleringsplan Kryss Mosvollveien/FV17 Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen Tid Saksbeh Status/Merknader SK Tilbud utsendt på konsulenttjeneste SK Tilbud utsendt på konsulenttjeneste. H107 Kjøråg hyttefelt, Åmnes SK Privat forslag som er under utarbeidelse. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn SK Planforslaget er 1.gangsbehandlet i planutvalget den i Innsigelse fra fylkesmannen. Faglig ansvarlig utarbeider nå konsekvensutredning. Gnr 55, bnr. 4 Nytt forretnings og lagerområde SK Planens hensikt er utbygging av lager for møbel/sport i Spildra. NVE varslet innsigelse. Område undersøkes geoteknisk før innsigelse evt. oppheves. Boligfelt B205/Reipå SK Fremmes i privat regi av Leif Brun & sønner AS. Planforslaget er under utarbeiding med ca. 18 boligtomter. Hytteområde H111/Markvannet SK Utarbeidet planforslag foreligger nå. Hytteområde Gnr. 39, bnr. 1 Grønøy SK Kommunen har mottatt forespørsel om forhåndskonferanse nå. Planoppstart i februar måned. Detaljerte reguleringsplaner Tid Saks Status / Merknader beh. Industriområde I601 Forøy/Halsa SK Utbygging ved EWOS, Halsa. Merknadsbehandling i januar og endelig behandling i kommunestyret våren Nytt omsorgs og helsesenter DS Planformen er ny ved ikrafttredelse av ny plandel til i PBL fra Ørnes småbåthavn SK Høringsperioden avsluttet. Endelig behandling i kommunestyret våren Gnr. 52/1 Boligområde Eibukt SK Privat forslag fra grunneier foreligger fra Boarch arkitekter AS i Bodø.. Terrassehusbebyggelse med 18 enheter + småhus. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saks Status/merknader beh. Torskeoppdrett i h.h.t kommuneplanens arealdel SK Ingen nye søknader innkommet. Lakseoppdrett i h.h.t kommuneplanens arealdel SK Søknad om endring av art på lokalitet fra torsk til laks foreligger for lokalitet A105 Teksmona, Side 14 av 60

16 Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder Utarbeiding av betalingsregulativ for saker etter havne og farvannslov m/forskrifter SK Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet SK Ny forskrift er gjeldende fra , som hjemler kommunale gebyrer. Byggesak Tid Saks Status/merknader beh. Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav Ny PBL DS/HE Brev fra Kommunal og Regionaldepartementet Strategi for spesielle tilsyn utarbeidet for Meløy. Tilsyn byggetiltak HE En del generelle tilsyn skal gjennomføres kontinuerlig. Utvikling av system for byggesak gjennom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av krav om uavhengig kontroll HE Direktoratet sitt system linkes til vår hjemmeside HE Uavhengig kontroll skal etter planen innføres fra Eiendomsskattetaksering HE Utført vår del av takstgrunnlaget til økonomiavdelingen. Kartverk Tid Saks Status/merknader beh. Etablering Planregister i h.h.t plan og bygningslov. Scanning av reguleringsplaner SK Fellesopplegg med Salten regionråd. Planregisteret er under opprettelse. Sluttføres og operativt våren Raskartlegging TRS Tilbudsforespørsel på kartlegging av strekningen Vassdalsvik Bjærangen sendes ut på direkteanskaffelse Adressetildeling Tid Saks Status/merknader beh. Ørnes området BSS Alle eiendommer skal ha offisiell adresse innen utgangen av Planlegges utført ved intern rokkering. Neverdal området BSS Alle eiendommer skal ha offisiell adresse innen utgangen av Planlegges utført ved intern rokkering. Reipå området BSS Alle eiendommer skal ha offisiell adresse innen utgangen av Planlegges utført ved intern rokkering. Andre områder i kommunen BSS Alle utbygde områder for næring mv. og bolig og fritidsbebyggelse Side 15 av 60

17 Primærnæringene Tid Saks Tiltak i landbruksplanen: 1. Klimatiltak i landbruketkompetanse 2. All dyrka mark i drift 3. Øke aktiviteten i skogen Overordna forvaltningsplan for hjortevilt. Status / merknader beh EF Vedrørende aktivitet nr. 3 er det 4 deltiltak: EF Arrangere kurs EF/BSS Arrangere skogdager HH Få skogeierlaget aktivt Arbeide for opprusting av skogveinettet (oppsøkende) HH Dette skal være utgangspunkt for utarbeidelse av bestandsplaner i de enkelte storvald. Statlig tilskuddsforvaltning BSS/HH Kontinuerlig arbeid med ca 200 søknader i året Rovdyrproblematikken EF Søknader om midler til akutte og forebyggende tiltak, nydyrking m.v. samt kontroll og rapportskriving. Gårdskartlegging Markslagsgrenser BSS/EF Løpende oppdateringsansvar. Merarbeid i forbindelse med utsending av 2. gangs jordregister. IKT Tid Saksbeh. Ny anbudsrunde drift av IKT klagesak DS Status / merknader Migreringsprosjekt for ny driftsavtale TJ/DS Innfasing av ny driftsavtale med Aspector Thincom Migreringsprosjekt for TJ/DS fiber/høyhastighet lokasjoner Bredbåndsprosjektet Svartisfiberen DS Samarbeidsprosjekt med Rødøy og Lurøy er i hovedsak ferdig. Restarbeid pågår med utbygging av fase 2, aksessnett i Rødøy og Lurøy, samt deler av Meløy (Ågskardet). K2000 esak Oppgradering Versjon TJ/EMB ArkivPlugin og e mail ferdig installert. Må iverksettes av arkiv. Etablering av ny programvare Undervisningsseksjonen Vurdering pågår i seksjonen. Avventer prioriteringer. IKT Samhandlingsreformen TJ/KH Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEB mail og ansattportalen TJ/OL/ HB Opplæring av nye lette brukere TJ/OL/ HB Prosjekt Papirløse politikere TJ/BSS Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/ Klargjøre for Feide Side 16 av 60

18 HB Laptops supplering OL/HB Smartboards supplering OL/HB Klargjøring eksamen OL/HB Klargjøring nasjonale prøver OL/HB Overføring Servere + SAN fra 4 skoler TJ/OL/ Feide til TC HB Opprette Server for resterende skoler TJ/OL/ Feide hos TC? HB Etablere Feide som portal for elevene TJ/OL/ HB Opprette/endre struktur nettverk TJ/OL/ Systemansvarlige må kurses HB Endre struktur Fronter OL/HB Systemansvarlige må kurses Side 17 av 60

19 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak IK HMS: Revisjon av kommunens IK HMS system overordnet nivå Tilpasning til Risk Manager se eget punkt Tid Vår Saksbehandler FAS/AE Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan mai sept AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Vurdering av helseforsikring for ansatte - Oppfølging oversendelsesforslag i kommunestyrets møte den Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å kunne tilby kommunens ansatte helseforsikringsordninger Saken fremlegges kommunestyret for behandling innen utgangen første halvår Vurdering av trimtiltak - Forslag nye retningslinjer Nytt lønns og personalsystem Dagen system utgår fra leverandøren2014 men det er ønskelig å ha på plass nytt fra 2013 Forprosjekt Videre arbeidsform avklares i forprosjekt Innfasing nytt system RS Fraværsmodul Innfasing / Opplæring i egen modul som skal systematisere sykefraværsarbeidet varsler om oppfølgingsplan mm Reiseregningsmodul Innfasing / Opplæring i egen modul som skal forenkle lønnsarbeid med reiseregning elektronisk registrering og anvisning /overføring lønn Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan overordet plan jmf Admsak 33/ Vinter/vår høst 1.halvår Vinter Jan/feb Høst Vinter/vår Vinter/vår vår AE Alle AE AE AE/TK AE/TK AE/TK/GBA GBA/TK GBA/TK AE/GBA Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Vinter/vår AE + flere Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for Vår FAS å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Oppstart opplæring 18.januar Livsfasetiltak strateginotat Sommer /høst AE Side 18 av 60

20 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Admsak 32/ Administrasjonsutvalget ber om at det planlegges et arbeidsgiverseminar på 1 dag i begynnelsen av 2012 der kommunestyret, administrativ ledelse og Hovedtillitsvalgt inviteres til å delta Dette vil danne grunnlag for det videre arbeidet Vinter AE Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2012 Avd. årsprogram 2013 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter feb/mars AE Regnskapsavslutning Budsjett: Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2012 tas samtidig / i etterkant av arbeid med Strategisk kompetanseplan se eget utviklingstiltak Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak Temadag L/P arbeid målgruppe oppg.ansvarlige på enhetene L/P tema ledersamlinger Vår/Høst Vinter/Vår Høst FAS GBA GHH + Alle AE + Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl hjemmeside) Søknad Web Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering GBA/AE GBA/AE GHH/GBA GHH/GBA US AE/FAS /GBA Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk ALLE EPI server (intra/internett) Daglig ansvar/pådriver for at info fra lønns og pers.avd. kommer på intra/internett. Superbruker og opplæringsansvarlig LOP. Redaktører Forfattere GBA AE/GBA FAS/TK Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet ATN Side 19 av 60

21 Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Refusjon/Fraværsoppfølging PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (AA registeret) Forhandlinger/drøftinger: 3.4 forhandlinger drøftinger 4.1 forh (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) Kap 5 forh Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte Periodisk Periodisk Periodisk Nov Aug/Sept Sept Sept/Okt Periodisk TK/ATN TK GBA GBA GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA AE ATN ATN ATN ATN Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr aug US/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler periodisk vår AE AE IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram Polarsirkelen HMS IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde NLP/EDB Systemansvarlig NLP forhandlingsmodul Systemansvarlig NLP hjemmelsmodul Ajourholder NLP eslipp Systemansvarlig Virksomhetsportalen Systemansvarlig Ressursstyring (RS) Systemansvarlig Opplæringsansvarlig Vår/Høst FAS FAS FAS FAS GBA/TK AE/GBA GHH TK/GBA GBA GBA/TK GBA/TK GBA GBA ESA Systemans./superbruker Side 20 av 60 GBA

22 ESA ans.modul Systemansvarlig EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker FAS Risk Manager Systemansvarlig Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering GBA oppfølging avtale med MBS Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkom.) AE Strategisk Ledergruppe Hver AE mandag Husfordeling (adm.gruppe) Jevnlig AE Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe EDB sak og arkiv administrator/superbruker RS administator/superbrukergruppe 1 g/måned Diverse Rådgivning juridiske saker AE US AE/GBA AE GHH/FAS FAS FAS GBA GBA/TK Side 21 av 60

23 Seksjon undervisning Kurs og fagdager - barnehager - skoler - SFO Lederutvikling i barnehager og skoler Evaluering og oppfølging helårs SFO Vedtektene Kvalitetsvurderingssystem. Rutiner for skolebasert og barnehagebasert vurdering Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler EB/MB/NJ RKK Indre Salten kompetanseutvikling Interne kurs. Jfr kommunal satsingsområde, etterutdannings og kompetanseplaner. EB/MB/NJ RKK Indre Salten, MB/EB EB/MB/NJ Side 22 av 60 Skoler med SFO Se budsjett 2012,sak 128/11 oversendelsesforslag 3 og 4. Nasjonale prøver, elev, lærer, foreldreundersøkelser, ståstedsanalyse, medarbeiderundersøkelser, SFO brukerundersøkelser. Hvor god er vår skole. Vi vurderer vår barnehage. S team for barnehager og skoler 2 møter pr år EB/MB/NJ/ PPT Spesialpedagogisk lærere aktuelle kurs og samlinger Nettverk spesialpedagoger i barnehage/ppt Overganger barnehage og skole, mellom skoler og skoleslag EB/MB/NJ Utvikle samarbeid og strukturer i overgangene Implementering av IKT plan EB/MB/NJ Plan for minoritetsspråklige i barnehage og skole Vår EB Utarbeide plan for minoritetsspråklige Voksenopplæring EB Jfr adm utv sak 07/1414 Teamledersamlinger Vår og høst EB/MB/plan gruppe Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK skole Seksjonsplan undervisning Vår EB/MB/NJ Mål og resultater jfr kommunale planer og seksjonens satsinger Oppfølging av Newtonrom MB/EB/RS Eget prosjekt jfr kommunestyrevedtak 07/1089 Forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehage og skole EB/MB/NJ Jfr handlingsprogram Samordning vedrørende Kraftsatsing, Ut er in barnehage Fremmes som sak til kommunestyret i mars Tilstandsrapport Innen mars EB/MB/NJ Utrede utbygging Halsa barnehage Vår EB/NJ Sak til kommunestyret. Samarbeid med eiendom

24 Holdningsskapende og læringsfremmende arbeid i skole og barnehage Skolene utarbeider plan for sosial kompetanse. Uteanlegg godkjenning og videreutvikling Gjennomføring brukerundersøkelse SFO, barnehager, foreldreundersøkelse skole. IK/HMS System på plass ved alle arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Sykefraværsoppfølging Seksjon og enhetene Seksjon + eiendom/en hetene Jfr handlingsprogram , s.3 Jfr handlingsprogram , s.3 Vår EB Jfr seksjonens kalender for kvalitetsvurderingssystem Hele året Alle Kurs for ledere og verneombud på enhetene HMS Polarsirkelen Etablering av nye barnehageplasser Vår EB/NJ K st sak 128/11, pkt 51 Nye føringer på u trinnet Vår EB/MB Videre oppfølging av allerede igangsatte satsingsområder i barnehage og skole, lokalt, regionalt, nasjonalt EB/MB/NJ Kraft, Ut er in, NY GIV, Vurdering for læring, relasjonell kompetanse, atferd /klasseledelse, traineebasert Utrede kommunal kontantstøtte for barn mnd Søskenmoderasjon barnehage/sfo Vår? EB/NJ/MB/ SBM Vurdere alternativ skole u trinn EB/MB/SB M Utarbeide ansvars og funksjonsbeskrivelser lærerutdanning Vår EB/NJ/SBM K st sak 128/11 pkt 42? K st sak 128/11 oversendelsessak 4 Gjelder der familier har barn i barnehage og SFO samtidig. Søskenmoderasjon for barn 2, 3 etc. I samarbeid med PPT og rektorene på de største ungdomsskolene For min 50% av stillingene. Etter utarbeidet mal. Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Videreføring av Kunnskapsløftet (LK EB/MB Samarbeid med rektorer 06) Videreføring av rammeplan for EB/NJ Samarbeid med styrerne barnehager Økonomiplan/Budsjett 2012 EB/MB/NJ/ Enhetsledere SBM Tilsyn barnehager EB/MB/NJ 4 tilsyn i barnehagene Neverdal, Mosvold, Halsa, Side 23 av 60

25 Fjøshaugen Driftsbesøk EB/MB/NJ 5 skoler Bolga, Meløy, Enga, Halsa, Ørnes 3 barnehager Reipå, Bolga, Meløy Medarbeidersamtaler EB Alle medarbeidere skal ha minst 1 medarbeidersamtale i året. Ledermøter EB/MB/NJ 6 7 ledermøter undervisningsseksjonen Plangruppemøter, barnehage og skole, felles plangruppemøter EB/MB/NJ Arbeidsgruppe som planlegger og legger til rette for ledermøter. Personalarbeid EB PP tjenesten EB/MB/NJ Samarbeid Innkjøp av kommunelisenser, programvarer EB/OAL/ PPT Gjennomgang av behov og kostnader jfr IKT plan Tertialrapportering økonomistyring Jfr plan fra økonomi Effektiviseringstiltak undervisningsseksjonen EB/MB/NJ/ SBM Jfr kommunestyrevedtak sak 128/1, pkt 46 Lærlingeordningen EB Sammen med Meløy bedriftsservice Aktiv skolevei EB/MB I samordning med kultur, helse, folkehelsekoordinator Reduksjon driftsnivå Vår Jfr kommunestyrevedtak sak 128/11, pkt 46 Økonomirapportering Faste frister EB/SBM Enhetsleder e Rapporteres til DU hver tertial samt pr Frister for innlevering av rapportskjema: I tillegg skal det fortløpende rapporteres på fastsatt skjema dersom det er fare for at fastsatt budsjettramme overskrides. Dialog med ansatte/ Tillitsvalgte KOSTRA rapportering Bestilling fra økonomiavd. Årsmelding EB/MB/NJ Bestilling fra PLU. Handlingsplan og øk. plan Vår EB/MB/NJ/ Dialog med ansatte/tillitsvalgte SBM Budsjettarbeid Høst EB/MB/NJ/ Dialog med ansatte/tillitsvalgte SBM Arbeidsprogram 2012 Des. EB/MB/NJ Dialog med ansatte/tillitsvalgte Driftsledermøter SGE Jfr møteplan Utvidet ledermøte (rådmannens AE/JK Jfr møteplan ledermøte) Oppfølging sykefravær Seksjonen, enhetsleder e På hvert personalmøte skal sykefraværet gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres. Side 24 av 60

26 Informasjons og drøftingsmøter med organisjonene EB Månedlige møter med organisasjonene. Deltakelse i grupper Tid Saksbehandler Kommentarer Gråsonegruppa Vår EB Tverretatlig gruppe, plan for spesialundervisning omsorg/pleie/behandling Driftsledermøter EB I hht møteplan POM (Positiv oppvekst i Meløy) EB/PPT Ca 5 møter i året RKK Indre Salten EB Skolefaglig ansvarlige i RKK, Gildeskål og Meløy Hjemmeside/intranett EB/NJ Kommunal satsning Oppfølging /evaluering av vedtatte planer IKT plan Plan for kommunal og interkommunal etter og videreutdanning i barnehage og skole Kommunal ordensreglement etterspørre skolenes ordensreglement Fag og timefordelingsplan for Meløy kommune Hele året EB/MB/NJ EB/MB/NJ Plangruppe felles Enhetsledere Vår MB/EB Jfr vedtak i driftsutvalg Vår MB/EB Jfr vedtak i driftsutvalg. Endringer på u trinnet, utarbeides ny plan. Muligheter for å søke avvik. Side 25 av 60

27 Seksjon eiendom Rapportering arbeidsprogram 2012 Internkontroll, kvalitetsutvikling og rutinebeskrivelser Etablering av avvikssystem. Vår og høst Hele Året Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Seksjonsleder Seksjonsleder Kommentarer Rapportere vår og høst sammen med gjennomgang av leder resultatavtalene Prosedyrer, instrukser, rutiner. FDVU system Seksjonsleder Samarbeid eiendomsforvaltning Salten Kunnskapssøkning Alle Gjennomføres for alle IK/HMS Seksjonsleder/ Få på plass IK/HMS System på plass ved alle avd. leder arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Medarbeidersamtaler Personalarbeid Medarbeiderundersøkelse Hele Året Vår/høst 2012 Seksjonsleder/ Enhetsleder/ renholdsleder Seksjonsleder/ Enhetsleder/ Samtlige ansatte skal ha min. 1 medarbeidersamtale i 2012 Gjennomføres for alle medarb. Innen Konkurranseutsetting I Delta i diskusjon om konkurranseutsetting av tjenester slik at enheten/seksjonen kan spare utgifter, K sak 128/11, pkt 41 Driftstiltak Økonomirapportering Tid Hvert tertial Saksbehandler Seksjonsleder Kommentarer Rapporteres til DU hver Tertial samt pr Frister for innlevering av rapportskjema: 22.05, og I tillegg skal det fortløpende rapporteres på Side 26 av 60

28 fastsatt skjema dersom det er fare for at fastsatt budsjettramme overskrides. KOSTRA rapportering Seksjonsleder Bestilling fra økonomiavd. Årsmelding Seksjonsleder Bestilling fra PLU. Handlingsplan og øk. plan Vår (31/5) Seksjonsleder Dialog med ansatte/tillitsvalgte Budsjettarbeid 2013 Høst Seksjonsleder Dialog med ansatte/tillitsvalgte Arbeidsprogram Seksjonsleder Dialog med ansatte/tillitsvalgte Utarbeide ansvars og Hele Året Seksjonsleder For min 50% stillingene. funksjonsbeskrivelser Oppfølging sykefravær Seksjonsleder/ enhetsleder Etter utarbeidet mal På hvert personalmøte skal sykefraværet gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres. Driftsledermøter Møteplan Seksjonsleder Møtedatoer: Utvidet ledermøte Møteplan Seksjonsleder Møtedatoer: Kommunale bygg, FDV Alle Løpende drift og vedlikehold Brukermøter formålsbygg Høst Seksjonsleder/ Enhetsleder Brukermøte med lederne ved formålsbyggene Salg av kommunale bygg Seksjonsleder K styresak 42/10 Arkivsak 10/1018 (Åg skole) Justering husleie infoskriv til Vår Seksjonsleder K styresak leietakere Personalmøte Vår/høst Alle I løpet av året skal det være avholdt 2 personalmøte, en på våren og en på høsten. Planlegging og prosjektering Tiltak kommunale bygg Ekstraordinært vedlikehold Tid Side 27 av 60 Saksbehandler 1 kvartal Seksjonsleder/ enhetsleder Kommentarer Ekstraordinære Investeringsmidler jfr. budsjett Anbudsgrunnlag Forsikringssak (RD) Prosjektering/utførelse (RD) Glomfjord skole SFO prosjektering 1 kvartal Prosjektkoordinator Ørnes skole Renovering Fase II 1 og 2 Prosjektkoordinator kvartal Hall søndre Meløy 1 og 2 Prosjektkoordinator Finansiering/detaljeprosjeket kvartal ering anbudsinnhenting (RD) Halsa barnehage 1 og 2 Prosjektkoordinator Finansiering/detaljeprosjeket kvartal ering anbudsinnhenting (RD) Meløy Kulturhus, Glomfjord 1 kvartal Seksjonsleder/ Prosjektering av nytt

29 enhetsleder Seksjonsleder banedekke i hall, anbud Prosjektering av nytt amfi i kultursalen Meløy kulturhus, Prosjektere nytt amfi 3 og 4 kvartal Sprinkling Vall oms.senter 1 kvaral Seksjonsleder Prosjektering, kostnadsestimat. Legges frem politisk, K sak 128/11, punkt 43. Prosjekter i utførelse Tid Saksbehandler Enga skole 1 kvartal Prosjektkoordinator Ørnes skole Renovering Fase II 2012 Prosjektkoordinator Bolga oppvekstsenter Vår 2012 Seksjonsleder /Enhetsleder SFO Glomfjord 2 4 kvartal Prosjektkoordinator Sprinkling Vall omsorgssenter 2+3 kvartal Seksjonsleder /enhetsleder Nytt strømaggregat Vall 2+3 kvartal Seksjonsleder omsorgssenter /enhetsleder Kommentarer Sluttarb bassengdelen (RD) Div tiltak (RD) Integrere barnehagen i skolen, K styrevedtak Utførelse (RD) Utførelse, kommunestyrevedtak? Utførelse, kommunestyrevedtak Energimerking kommunale bygg Seksjonsleder /enhetsleder Utførelse, energi og klimaplan Glomfjord skole 1 kvartal Seksjonsleder Sluttføre UU ved skolen Glomfjord skole 2 kvartal Seksjonsleder /enhetsleder Skift av rør og radiatorer ungdomsskolefløy. Side 28 av 60

30 Seksjon omsorg Utviklingstiltak Tid Saks Politiske vedtak K sak 128/11 pkt.41 Konkurranseutsetting I Politiske vedtak K sak 128/11 pkt.41 Konkurranseutsetting II Politiske vedtak K sak 128/11 pkt Anbud vaskeritjenester Politiske saker K sak 117/ Utrede 3+3/ Redusere uønsket deltid Politiske saker K sak 128/11 pkt. 37 Finansiering av diabetessykepleier fra vikartjenesten Finansiering av utvidet kreftsykepleierstilling Rapportering arbeidsprogram Oppfølging rapport kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten i Meløy Avdelingsvis oppfølging av brukerundersøkelser i institusjon og hjemmetjeneste ansvarlig Alle ledere SL/GIH/LK KS/HR SL/SGE Kommentar Delta i diskusjon om konkurranseutsetting av tjenester slik at seksjonen kan spare utgifter Tidsplan og prosess vedr. kjøkkendrift og renhold/vaskeritjenester. Anbud vaskeritjenester legges ut på Doffin januar 2012 SL/LK/GIH Politisk behandling febr SL/SGE Politisk behandling i mars 2012 Vår SL/GIH/LK Seksjonsleder, alle avd.ledere og distriktsledelse En gang vår og en gang høst sammen med gjennomgang av leder og resultatavtaler Opplæring ansatte, info. brukere og pårørende. Handlingsplaner. Egen sak til DU Brukerundersøkelse Bedre kommune Pårørende til demente Pårørende funksjonshemmede Innføring av elektronisk IK/HMS/Kvalitetssystem Risk Manager Avvikssystem/ behandling Sykefraværsoppfølging Systematisering av eksisterende rutinebeskrivelser og utarbeidelse av nye der det er nødvendig Prosedyrer iht. kvalitetsforskriften skal revideres og utarbeides ved alle avdelinger Vår Seksjons Leder og distr.ledel se Alle lederne Risk Manager, videreutvikles Samarbeid om utarbeidelse av prosedyrer med øvrige Saltenkommuner og RKK. Side 29 av 60

31 i seksjonen. Medarbeidersamtaler Oppføling av medarbeiderundersøkelser i 2011 Vall sykehjem Ørneshaugen Ørnes sykehjem A1 Mosvoldtunet hus 2 Plan helse og omsorgtjenester Revidering av handlingsplan for pleie og omsorg, inkludert dagens målsettinger. Alle med lederansv ar Distr.leder Alle lederne Seksjonsleder Plan og utvikling Skal gjennomføres med alle ansatte. Hovedresultat skal medtas i årsmelding samt egen handlingsplan Ihht. KST vedtak Jfr omorganisering/ Samhandlingsreform (st.mld 47) Utredning av vikartjenesten Seksjonsleder (SL) Avklaring ansvar for hjemmeboende funksjonshemmede Orientering FSK Finansiering av diabetessykepleier Alle Arbeidsgruppe evt. politisk behandling. Videreutvikle rekruttering og opplæringsplan, samt div. opplæringstiltak. Samarbeid med LOP, RKK Kartlegge kompetanse Kartlegge nye behov Utarbeide handlingsplan Kvalitetskommuneprogrammet følges opp i fht. sykefravær og kvalitet i omsorg Multidose tas i bruk av hele omsorgstjenesten SL LOP øvrige ledere Videreføre opplæringsprogram for nyansatte, utvikle gode opplæringsrutiner for egen stab Revisjon av rekrutteringsplan jfr. kompetanseløftet 2015 Alle Jfr. Kvalitetskommuneprogrammet / IA Avdelingsledere Revidere alle funksjonsbeskrivelser Alle ledere Min. 50 % i Utarbeides i dialog med tillitsvalgte Ønsketurnus tas i bruk av minst 4 arb.plasser i 2012 Alle ledere Videreutvikling av ny hjemmeside for seksjonen Utvikling av intranett Kartlegging av funksjonshemmede med omfattende behov mht. bolig og tjenestetilbud. Ikke iverksatte effektiviseringstiltak, K sak 117/10 Alle ledere Ny systemansvarlig for hjemmeside? SL/TH/TW Vår Alle ledere og ansatte/ Ikke iverksatte tiltak K sak 117/10. Arbeidet skal gjennomføres i nært Side 30 av 60

32 Nye bemanningsplaner Omsorgslønn (rammetilpasning) Uønsket deltid ny kartlegging og tiltaksplan Vår tillitsvalgt e Alle ledere og tillitsvalgt e Anbud på hab rehabiliteringstjenester SL/SGE Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: samarbeid med de ansatte/tillitsvalgte Nytt omsorgssenter / Pre Obs plasser / Rtg. Prosjektgr uppe Pol.beh Lager/Hjelpemidler/Transport/Arbeid samarbeid med MATS Vår Arbeidsgr uppe Gjennomført og innført Evaluering IK Prosjekt samhandlingsreformen Følge opp svar på søknad om midler til øyeblikkelig hjelp plass Samarbeidsavtale med NLS Kommunespesifikk del i tjenesteavtaler Rutiner Informasjon og opplæring Temasamlinger Rom lindrende behandling Vall omsorgsbolig Musikkopplevelse for utviklingshemmede Kurs for støttekontakter Elektronisk samhandling Gerica/ IPLOS, PDA (håndholdte enheter), RS (timeliste/avvik) E link / Helsenett / Elektronisk overføring NAV Opplæringsprosjekt: Interkommunalt mellomlederutviklingsprogram Veksthus for eldre Vår 2012 SL/GIH/LK / TW SGE KH ØH MJ Ledere omsorg og kultur Tildelingskontoret SL LOP ITkonsulent Alle ledere. Gjennomføre kurs/videreutvikle prosedyrer Politisk sak våren 2012 Opplæring ny systemansvarlig for Gerica (fagsystem) Opplysninger ifht. vederlag Datoer: , , , og Side 31 av 60

33 Driftstiltak Tid Saks Budsjett 2012 Budsjettbalanse innen Økonomirapportering Hvert tertial behandler SL Alle ledere Arbeidsprogram SL Distr. ledere Kommentar Sørge for oppfølging av vedtak i budsjettet for K sak 128/11 Utarbeide tiltak for å få budsjettet i balanse med kr K sak 128/11 pkt. 33 Rapporteres i ARENA til DU hvert tertial samt pr Frister: 22.05, 12.09, I tillegg skal det foretas en forenklet rapportering i mars, juni og oktober. Eget rapporteringsskjema Dialog med rådmann/kommunalsjef i løpet av nov/des. Årsmelding Alle ledere Bestilling fra PLU Handlings og økonomiplan SL/GIH/LK TW Bestilling fra økonomi. Dialog med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Budsjettarbeid Driftledermøter Utvidet ledermøte (rådmannens) Oppfølging sykefravær Ledermøter omsorg Distriktsledermøter Overordnet kvalitetsgruppe Ekstraordinært vedlikehold Ørneshaugen Alle ledere Bestilling fra økonomi i juni Det skal være tett dialog med ansatte og tillitsvalgte. SGE Iht. møteplan JK/AE Alle ledere SL GIH LK SL Iht. møteplan Sykefravær skal på hvert personalmøte gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres Iht. møteplan hver 2 mnd. (jan mars mai sept nov) Iht. møteplan hver 2 mnd. (febr april juni aug okt des) Iht. møteplan hver 2 mnd. (febr april juni sept nov) SL/RR Ekstraordinært vedlikehold bad med mer. Side 32 av 60

34 Enhet kultur Ungdom I samarbeid med ungdommen og lokale lag/foreninger fortsette med etablering av gode ungdomtilbud i kommunen. Dette gjelder også tilbud ang. ungdomsklubber og friluftsaktiviteter. Bibliotek Fortsette utviklingen av hovedbiblioteket som en god møteplass, samt utvikle bibliotekfilialene til det samme. videreutvikling og fast etablering av litteraturfestival Meløy kulturskole utvikle dansetilbudet slik at man får fast ukentlig tilbud og således øke oppslutningen (må se på stilling danselærer) etablere tilbud sceneproduksjon utvikle en god kulturskoleuke som skal være fast innslag hvert år Kartlegging av uteområder skoler/barnehager Januar/ des. Side 33 av 60 Utviklingstiltak Tid Saksbeh. AVJ/HB KG Kommentar Utvikle fast friluftstilbud Vår GHS I samarbeid med eiendom og undervisning i hht. handlingsprogram i kommuneplan pkt. 2. Ikke jobbet med i Forprosjekt nytt museum /bibliotek/arkiv Jan okt. GHS I hht. KST vedtak sak 62/11 Utsmykking offentlige rom HB Etablere en bank oversikt AKS + tilskuddsordninger alle Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser Etablering av aktivitetsdag med 5 toppsturer Internkontroll, kvalitetsutvikling og rutinebeskrivelser. Etablering av avvikssystem IK/HMS System på plass ved alle arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling, verneruder sykefraværeoppfølging Oppst. jan GHS AKS Skal være oppdatert og tilgjengelig også for lag/foreninger Hovedrevisjon av planen for perioden GHS Prosedyrer, instrukser, rutiner. Begynt jobb i 2011 Lage 12 rutinebeskrivelser i 2012 GHS Konkurranseutsetting 1 Delta i diskusjonen om

35 konkurranseutsetting av tjenester, slik at enheten/seksjonen kan spare utgifter. K sak 128/11 pkt 41. Utarbeide ansvars og funksjonsbeskrivelser For min. 50% av stillingene. Etter utarbeidet mal. Innføring kvalitetssystem Digital Kvalitet Utarbeide spørreundersøkelse blant ungdom år Kartlegge trivsel og ønske om fritidstilbud i kommunen. Legges fram for kommunestyret Ungdom Gjennomføre aktiviteter for ungdom, tilbud kurs/arrangement og sørge for engasjement hos ungdommen. Etablere tilbud som Høy Puls, klubbkvelder, ungdomskraft m.m. Meløy Ungdomsråd Gjennomføre møter, skape engasjement, opplæring av medlemmene og oppfølging av saker. Oppstart av ungdomsrådet skal skje senest i starten av september Ungdommens kulturmønstring Årlig arrangement, ungdomsrådet er arrangør. Motivering av ungdom slik at det blir god deltakelse. Minihåndballturering Årlig turnering klasse. Være pådriver for div. lag som praktisk arrangør. Kultur ansvarlig for organisering av tilbudet. Sommeridrettsleir Planlegge og gjennomføre leiren. Fjelltrimmen/Bedriftsfjelltrimmen Videreføre arbeidet med begge tiltak. Fjelltrimmen arr. for 20. gang i år. Aktiv Skolevei Videreføre tiltaket, jobbe for å få mer engasjement og økt deltakelse Idrett/Fysisk aktivitet Oppfølging av aktivitetstiltak i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Prioriterte tiltak i 2012: opplæring instruksjon for barneidretten Side 34 av 60 Driftsstiltak Tid Saksbeh AVJ/ HB Kommentar Klubbkvelder Ørnes annen hver uke, opprette klubb i de bygder det ønskes, 10 arr. inkl. Sommerdagan i løpet av året AVJ 8 møter i året. Mål om møte/tale i KST 2 ganger Februar HB/ AVJ Mål om antall deltakere er 50 stk. November AKS Arr. For å få fokus på håndball. Mål om antall deltakere 250 stk. Juni AKS Tilbud til 40 barn i aldersgruppen klasse Vår til AKS Mål om at 500 stk. får krus og høst i alt besøk på postene. AKS Mål er deltakelse fra alle skoler/trinn. Mål å oppnå at 40 % av totale elevtall i barneskolene deltar. GHS

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 15 Seksjon undervisning... 18 Seksjon omsorg... 22 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Arbeidsprogram 2013 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 17 Økonomiavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 22 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 15 Økonomiavdelingen... 19 Seksjon undervisning... 21 Seksjon

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 11 Lønns- og personalavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 26 Seksjon omsorg... 29 Seksjon

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013.

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/28 10.06.2013 Formannskapet 13/82 20.06.2013 Kommunestyret Arkivref: 2012/205-51 Saksbeh.: Tor Hallvard Taxerås, Prosjektleiar plan Avdeling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for barnehage og skole. Forslag til planprogram Formannskapet Nord-Aurdal kommune

Planprogram. Kommunedelplan for barnehage og skole. Forslag til planprogram Formannskapet Nord-Aurdal kommune Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for barnehage og skole Forslag til planprogram Formannskapet 22.02.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Katrine Kammerud I Innhold Kommunedelplan for barnehage og skole INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune Strategi for kvalitetsutvikling i Rakkestadskolen Når vi skal arbeide med å utvikle kvaliteten i våre skoler er det ved siden av læreplan- og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen... 10 Økonomiavdelingen... 14 Seksjon undervisning... 16 Seksjon omsorg... 28 Enhet kultur... 34

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-72 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget

PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget PLAN FOR HELSE, OMSORGS- OG VELFERDSTJENESTER MELØY KOMMUNE 2018-2025 PROSJEKT- OG PROSESSBESKRIVELSE Utkast til planutvalget - 05.04.2017 2018-2025 MÅL OG ØNSKET RESULTAT Prosjektmål (Når planprosessen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Skole. Kartleggingsrapport

Skole. Kartleggingsrapport Kvalitet i skole og barnehage gjennom enhetlig utvikling og samarbeid. Basistjenestene (skoler m.m) skal være desentraliserte. Skole Kartleggingsrapport 0 Skole kartlegging av virksomhetene Innholdoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Neverdal skole Rektor Frøydis D. Antonsen Elfrid Boine Ørnes, dato:.. enhetsleder..

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 06. desember 2016, kl. 10.00 14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 Postboks 971, N-8001 Bodø Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 E-post:geir.jostein.sandmo @bedriftskompetanse.no Internett:

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.10.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

Status planarbeid Verran kommune

Status planarbeid Verran kommune 2013 Status planarbeid Verran kommune Kartlegging av kompetanse og ressurser knyttet til gjennomføring av oppgaver som tilligger ansatte innenfor sentraladministrasjonen, driftsledernivået og rådmannens

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

for RINDAL KOMMUNE 2017

for RINDAL KOMMUNE 2017 Plan for kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehager og skole 2017-2020 for RINDAL KOMMUNE 2017 Vedtatt av Rindal driftsstyre den 25.04.17 DS-023/17 Innhold 1 Forord... 2 2 Rapportering for 2016...

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 10/1511 Arkiv sakid.: 10/395 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 006/10 ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 02.03.2010 011/10 PARTSAMMENSATT

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for barnehage og skole. Vedtatt i kommunestyret Nord-Aurdal kommune. Foto: Katrine Kammerud

Planprogram Kommunedelplan for barnehage og skole. Vedtatt i kommunestyret Nord-Aurdal kommune. Foto: Katrine Kammerud Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for barnehage og skole Vedtatt i kommunestyret 18.05.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Katrine Kammerud I Innhold Kommunedelplan for barnehage og skole INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering.

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering. Arkivsaksnr.: 08/111-39 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Kommunalsjef, Idun Eid KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2013-2016 RULLERING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Planprogram MESTRINGSPLAN 2015

Planprogram MESTRINGSPLAN 2015 Planprogram MESTRINGSPLAN 2015 Fastsatt: 23.2.2010 INNHOLD: FORMÅL MED PLANARBEIDET.. 3 PLANPROSESSEN... 3 ORGANISERING.. 4 FRAMDRIFTSPLAN. 4 OPPLEGG FOR MEDVIRKNING 5 2 FORMÅL MED PLANARBEIDET Framtidas

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer