Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2012 for Meløy kommune MELØY KOMMUNEPLAN

2 Arbeidsprogram 2012 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen Seksjon undervisning Seksjon eiendom Seksjon omsorg Enhet kultur Enhet kommunalteknisk Enhet helse og barnevern NAV Meløy Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro Flere eksemplarer av arbeidsprogrammet kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, servicetorget, 8150 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på Side 1 av 60

3 Rådmannen Fellessekretariatet/rådgiver Utviklingstiltak Tid Saks Opplæring ta i bruk ipod i forbindelse med Iverksetting av papirløse politikere Vår/hele året 2012 behandler MBB Kommentar RISK manager KJB Skal være tilgjengelig og tatt i bruk høst 2012 RS tidsregistrering, rådmannstab, folkehelsa, servicetorg og post/arkiv Vår 2012 KJB Opplæring og intro ved Gry Berit. CIM styringssystem for sikkerhet og beredskap Hele året KJB Opplæring og iverksetting 2012 Driftstiltak Tid Saks Sekretær for følgende politiske utvalg: Kommunestyre, formannskap, plan og utvikling, planutvalg, driftsutvalget, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, kommunikasjonsnemda, eldrerådet, funksjonshemmedes råd, valgnemnda, evt andre politiske ad.hoch utvalg Forarbeid til politiske møter: Klargjøring og utsending av sakslistene til alle politiske utvalg. Annonsering av kommunestyremøtene i avisene Utlegging av sakslistene og sakene på Meløy kommunes hjemmeside, innen to dager etter utsendelsen Ansvarlig for klargjøring av møterom og bestilling/henting servering til utvalgsmøtene. behandler MBB MBB Kommentar Etterarbeid fra politiske møter: Kjøring av møteprotokoll/ saksprotokoller/ møtebøker fra alle politiske møter. Utlegging av møteprotokoll og saksprotokollene fra alle politiske møter, innen 2 dager etter møtet. Ansvarlig for rydding av møterommet etter politiske møter. Utleie av formannskapssalen. Innbinding av møtebøkene fra alle politiske utvalg. Saksbehandling politiske saker Ekspedering av melding om vedtak. MBB MBB Side 2 av 60

4 Ansvarlig for Stortings /sametingsvalget 2013 Arbeidsoppgaver er: Planlegging og gjennomføring av valget, etterarbeid. Møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste/ reiseregninger for politikerne Salgs og Skjenkebevilling/enkeltbevilling, Kunnskapsprøver for salg og skjenkebevilling/etablererprøven Beregning av alkoholavgifter Kontroll og oppfølging av bevillinger Alkoholpolitisk innstilling /hvert 4.år MBB Arbeidet starter opp høsten 2012 MBB Møtegodtgjørelse 4 ganger i året, reiseregninger og tapt arbeidsfortjeneste hele året KJB/MBB Vår/årlig Compello MBB/KJB Attestering av regninger for fellessekretariatet, ordfører, rådmann, kommunalsjef drift, fellesutgifter Div arbeidsoppgaver for rådmann og ordfører MBB/KJB Ansvarlig for PC en og prosjektor i MBB/KJB kommunestyresalen og formannskapssalen Saker tilknyttet kommunikasjon KJB Utredning og saksbeh. Beredskapsansvarlig Oppgradering og ajourføring av planer for beredskap og krisehåndtering i Meløy KJB Næringsprisen Legge til rette for vedtak i formannskapet Valg og kjøp av kunstverk Gjennomgang av lokale forskrifter og regelverk som har hjemmel i sentrale forskrifter og lover Bistå /veiled brukere/innbyggere i saker som berører arbeidsområdet Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: Beredskapsansvarlig Opplæringsprosjekt: Opplæring i bruk av kommunens dataverktøy Årlig/høs t Hele året/beh ov KJB KJB MBB/KJB KJB KJB Side 3 av 60

5 Informasjon Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler Brukerundersøkelse for hjemmesiden Høst CSO I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom Kommunikasjonsstrategi Høst CSO Erstatter tidligere informasjonsplan Vedlikehold og utvikling av CSO inter/intranett Plan for nettsatsing/investering Vår, med gjennomføring før august 2012 CSO/JK Fokus på Difi s kvalitetsvurdering Oppfølging av samarbeidet med Nærkanalen CSO/JK Jobbe for muligheten for Web tv Flere elektroniske skjema CSO Infoskjermer Vår CSO Legge til rette for at Servicetorg/legekontorer kan få infoskjermer Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Profilering av Meløy kommune CSO Overordnet informasjonsplanlegging CSO Legge til rette for god informasjonsflyt i organisasjonen Oppfølging profilhåndbok CSO Kommunikasjonsplan samhandlingsreformen CSO Bidra til at tiltaksplanen blir gjennomført Opplæring/oppfølging superbrukere CSO Episerver Rådgivning info/kommunikasjon CSO Rådgivning for ledere på alle nivå Kontakt med media CSO/JK Besøk på enhetene CSO Etter behov Deltakelse i omstillingsprosjektet CSO Kommunikasjonsplan omstilling CSO Utarbeide og bidra til gjennomføring Side 4 av 60

6 Servicetorget Sentralbordtjenester WK/serviceverter IP telefoni alle enheter Publikumsmottak WK/serviceverter Kassafunksjon WK/serviceverter Samarbeid med faglandet om event. oppgaveoverføring WK av publikumsrettede tjenester til ST Teorieksamen førerprøven 2 x mnd WK/serviceverter Båtførerprøven WK/serviceverter Saksbehandling boligsøknader Administrering av nøkler kommunale boliger WK WK/serviceverter Postmottak/ spamfilter WK/serviceverter Oppdatering egen hjemmeside WK/serviceverter Adm. utleie av møterom WK/serviceverter Adm. Leiebiler skade,etc WK/serviceverter Billettsalg WK/serviceverter Innkalling vara til politiske møter Serviceverter Registrering/arkivering av post Alle på arkiv Postlister elektronisk Alle på arkiv Klargjøring/flytting av eldre fagarkiv for EMB/ alle på arkiv digitalisering/avslutning av eldre arkivperiode Ferdigstille arkivplan Våren 2012 EMB Overgang til fullelektronisk arkiv EMB ESA drift opplæring EMB ESA administrator EMB/ alle på arkiv Tilrettelegge for kompetanseutvikling for hele avdelingen WK Fagansvar for ekstern tjenesteyting (serviceverter) WK Videreutvikling av tjenestenivået i servicetorget, herunder WK nettbaserte tjenester Oppfølging av sykefravær WK Avdelings /teammøter WK Medarbeidersamtaler Årlig WK Arbeidsprogram Des WK Årsmelding Febr WK Budsjett Høst WK Regnskapsoppfølging, herunder tertialrapportering Etter vedtatte retningslinjer WK Compello WK Deltakelse i andre tverretatlige møter: Rådmannens stab Ledermøter Kriseberedskap Brannberedskap Nettverkssamarbeid RKK Salten Arkiv Nordland Superbrukere nettportal 1 x mnd 4 5 x årlig Ved behov Ved behov Ca 2 x årlig Ca 2 x årlig WK WK WK WK WK EMB ILK EMB Side 5 av 60

7 Strategidokument nettbasert til bruk for politikere, ledere og folk flest. Folkehelse bolker i den nye kommune planen. Det er et mål at folkehelse iflg utkast til ny folkehelselov skal være et tema i hvert kapittel av kommuneplanen. Videre jobbing for økt bruk av nettsidene gjennom spennende og funksjonell informasjon. Frist for søknad, folkehelsemidler unge og overvekt integrering Arbeidsgrupper: Faggrupper: Jobbe for to årlig møtepunkter med faggruppene på hvert tema. Etablere framdriftsgruppe: Ruskonsulent Lege Kultur Undervisning Omsorg VGS Helse Informasjon Partnerskapsprosess: Utvikling av funksjonelle partnerskapsavtaler; Offentlig samarbeid Privat samarbeid Barnehager Skoler VGS Institusjoner Forum/ råd (næringsliv, private fysioterapeuter, friluftsråd, eldreråd, funksjonshemmedes råd, ungdomsråd m.m) Koordinering: Deltagelse i POM, møte helse/jordmødre/fysio 15. jan 15. feb Folkehelse Utviklingstiltak Tid Saksbehandler MS Kommentar På bakgrunn av at feltet er nytt bør det utarbeides et enkelt strategidokument som viser satsningen nå og i framtiden. Hva gjøres, hva er målene og hvordan når vi dem? Det bør arbeides tettere med plan og utviklingsetaten om å fronte folkehelse gjennom kommuneplanen. Nordland Fylkeskommune 2xår MS For kvalitetsikring av framgang og faglig innhold Kontinuerlig Kontinuerlig MS (ref.arb gruppe) MS Ansvarliggjøring av begge parter, bygging av allianser, samhandling for bedre resultater Side 6 av 60

8 Informasjon: Strategiplan på nett Powerpointpresentasjon Refleksvester til alle barnehagene Saker i media Presentere aktivitetsdosetten og BRA mat kurs for ledelse og media Motivasjon: 6/12 mnd Jan Intern fagdag BH og SFO Jan MS Møtepunkter folkehelse: Årlig samlingspunkt for partnere; Barnehager Skoler Institusjoner Andre Årlig folkehelsedag (alle partnere): Rusforebygging (rus/tobakk) Ernæring (tannhelse/ernæring) Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet/friluftsliv) Opplæringsprosjekt: Kurs lærere/barnehageansatte: Psykisk helse: ICDP Fys.akt/friluftsliv: Læring i friluft Deltakelse i andre tverretatlige møter: Folkehelsesamlingen for rådgivere i Nordland, Nfk Nasjonal samling folkehelserådgivere ShDir Frisklivsamling Beh. Tilbud overvekt Bodø, Fauske, Meløy Kommune Unge og overvekt Tvers POM Strategisk ledelse Rådmanns stab Annet MS/ Informasjon srådgiver MS/friskliv Sept Des AMG (foredragsholder, lokale, mat, reise) Søknad om midler 15 juni Avholdes i August Jan Jun 2 x årlig 1 x årlig 1x årlig 4 x årlig AMG / arbeidsgrup pe MS/helsesø ster/psyk helse/rocks n Rivers MS (foredrag og premiering underveis) Side 7 av 60

9 Interne folkehelsetiltak: VandreKRAFT BRA mat kurs Aktivitetsdosetten Driftstiltak Tid Saksbehandler 2012 MS/Friskliv/ Frivillig/Akti vitetssentre /Institusjon er Kommentar Årlig folkehelsedag for ansatte: Høst 2012 MS Humor og helse Livskvalitet Hvordan formidle helse gjennom din jobb? Økonomiplan og budsjett 2012 MS/AMG/JK Side 8 av 60

10 Plan- og utviklingsavdelingen Administrative forhold Planer og tiltak Administrative oppgaver Tid Saksbeh. Status/Kommentar Videreutvikling KS /HMS for plan og utviklingsavdelingen Opplæringsprosjekt DS/KH Avdelingen jobber i god prosess med utarbeidelse av en kvalitets og dokumentasjonsperm for vår tjenesteproduksjon. Opplærings og kompetanseplan for plan og utviklingsavdelingen DS Oppsettes i tråd med kommunens sentrale opplegg for denne planlegging. Opplæring i MS Office TJ/TRS Kontinuerlig opplegg Opplæring og vedlikehold i teknisk programvare Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt Prosjekt informasjonssikkerhet og personvern. (RiskManager) Deltakelse i andre tverretatlige planarbeider: Hovedplan avløp KomTek DS Omorganisering i kommunen FH/TJ Gjennomføres ved oppdateringer av nye versjoner for denne programvare DS/TJ Utvikles videre med opplæring i systemet vinteren Overført fra Kommunalteknisk har ansvar for planarbeidet med evt fra PLU. Prosjektorganisering for byggeprosjekter Omorganisering til en samlet IKT funksjon i organisasjonen Endringer og nytt lovverk DS Omorganiseringen av byggeprosjekter fra Eiendomsseksjonen til plan og utvikling gjennomføres fra DS Omorganiseringen av IKT funksjon i Undervisningsseksjonen til plan og utvikling gjennomføres fra Plan og bygningsloven DS Fortsatt tilpasninger med flere deloppgaver som må iverksettes også i 2012 vedrørende plandelen. Havne og farvannslov DS Endringene har medført nytt ansvar for kommunene. Fortsatt implementering av ansvarsområder må gjøres. Side 9 av 60

11 Andre utredninger politiske utvalg Kvotekjøp for fiskeri DS Kommunestyrets budsjettvedtak i sak 128/11, pst 40. Trafikksikkerhetstiltak Enga skole RD/DS Etablering av busslomme og parkeringsplasser, jfr. oversendelsesforslag nr 1 i budsjettvedtak Plan / Utvikling Overordnet Kommuneplansystem Tid Saksbeh. Status/merknader Kommunal planstrategi TRS Nytt planverktøy for utarbeiding av kommuneplanen. Kommuneplan Oppstart av ny revisjon samfunnsdel TRS/DS /KH Etter utarbeidelse og vedtak i KSTav kommunal planstrategi oppstartes revisjon av kommuneplanen. Konsekvensutredning (KU) for valg av alternativ for FV 17 Kryssing Holandsfjorden. Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Arbeidsprogram for Plan og utvikling TRS KU er ferdigstilt fra konsulent vår Politisk behandling for valg av alternativ og utarbeidelse av kommunedelplan for valgt trase TRS/GH Gjeldende plan vedtatt i sak 49/09 den S og gjelder ut DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Arbeidsprogram for Meløy kommune 2012 Felles program for kommunen TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Årsevaluering 2011 Plan og utviklingsavdelingen DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Årsevaluering 2011 Fellesmelding for kommunen TRS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Handlingsprogram TRS/KH /DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Økonomiplan DS Utarbeides i h.h.t kommuneplansystemet. Budsjett DS Starter i september med grunnlag i kommunestyrets vedtak i økonomiplanen i juni. Rundskriv juli måned. Side 10 av 60

12 Miljøvern Tid Saks Status / Merknader beh. Tilskudd Naturprosjekter i skoler og barnehager TRS Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Tilskudd Nærmiljø og trivsel Årlig oppgave med fordeling av økonomiske midler i kvartal 1. Biologisk mangfold: TRS Kontinuerlig oppgave Nyregistrering ved befaringer Innlegging programvare Natur 2000 Tiltak i Handlingsprogram Energi og klimaplan TRS Tiltak iverksettes i h.h.t handlingsprogram. Andre Planoppgaver innenfor kommunen Forprosjekt for utvikling av Glomfjord sentrum Planoppgaver innenfor Helse, Omsorg, Lege og Sosial/Barnevern Samhandlingsreformen Utvikling av prosessen og implementering Plan for helse og omsorgstjenester med handlingsprogram Universiell utforming/tilgjengelighet for alle. Tid Saks beh. Status / merknader DS/TRS Oppstartes i kvartal 1 og avsluttes senest i kvartal 3 i 2012 med politisk beslutning. Tid Saks Status / merknader beh KH Prosjektgruppe nedsatt for å lede og utvikle prosessen, samt fremlegg av saker for politiske utvalg KH Ny overordnet plan for alle helse og omsorgstjenester. Tv.faglig gruppe koordineres av plan og utvikling KH/TRS Prosjekter m/utvidet samarbeid. Kartlegging/rapporter om tilgjengelighet i komm.bygg og uteområder mv. Tv. faglig prosjektgruppe. Utredning av nytt Sykehjem/omsorgssenter og helsesenter i Nordre Meløy DS/KH Skisseprosjekt er sluttført. Ny utredning av et forprosjekt for Ørnes omsorgssenter/sykehjem og helsesenter fortsetter. Helse og sosialberedskapsplan KH Revisjon i h.h.t statlig veileder og tjenesteavtale nr. 11 med Nordlandssykehuset. Utbyggingsprosjekter i kommunen Tid Saksbeh. Status / merknader Ørnes sentrum II Utbygging Utvikling av sentrumsområdet DS/KH Utbygger valgt og område skal være under utvikling av Meløygruppen. Ørnes sentrum II Utbygging Stedsutvikling med miljøgate DS Eventuell videreføring av miljøgata forbi rådhuset, jfr. gjeldende reguleringsplan. FV 17/Ørnes Glomfjord DS Planlegging av ny trase fra Selstad til Side 11 av 60

13 Utbedring av fylkesveganlegg Neverdal startet i september måned med forprosjekt for alternativer. FV 17 Våtvik Utbedring av kryssløsning og ombygging DS Utsatt sak. Gjennomføring ved evt oppstart av tunnel Spildra Eidbukt og utvikling Vollvikrabben boligfelt. Gjennomføring av tiltak i reguleringsplan Korsnes Nye veianlegg DS Må gjennomføres av Kommunalteknisk enhet. Ny vei kan frigjøre attraktive tomter i Ørnesområdet. Andre prosjekter og tiltak Tid Saks Status / merknader beh. Forprosjekt Grønøy havn DS KST har godkjent forprosjektet i år mellom Ikke fått statstilskudd. Eventuell ny søknad i Tiltak i trafikksikkerhetsplanen Halsa sentrum DS/SK Søkt om utsettelse hos Statens vegvesen. Høy pris på prosjektering. Eventuell revisjon av reguleringsplan for ny prosjektering i vinter. Trafikkanalyser for skolene og barnehagene i kommunen SK/DS Dette i forbindelse med prosesser for godkjenning av skoler og barnehager, som utføres av Helse Miljøtilsyn Salten IKS. Masterplan for utvikling av Svartisenområdet for turisme og reiseliv DS Avventer utvikling her fra flere instanser, som Nasjonalt turistvegprosjekt og tiltakshavere Svartisen. Storglomfjordfondet TRS Kontinuerlig sekretariatsarbeid. Tildeling ble gjort i mars måned. Prosjekter innenfor kommunale bygg Tid Saksbeh. Status/Merknader Kommunalteknisk bygg, Sandå RD Gjøres i egenregi i samarbeid med kommunalteknisk enhet. Glomfjord skole, SFO bygg RD Nytt alternativ utarbeides for å redusere kostnadsrammen. Halsa barnehage/utbygging forprosjekt RD Ferdigstilles i kvartal 1 og deretter må det poltisk prioriteres for eventuelt å gå videre. Enga skole/ombygging RD Utbygd og ferdigstilt i flere faser. Avsluttes til sommeren. Ørnes skole/ombygging og renovasjon Glomfjord skole/k fløy varmeanlegg RD RD Stort prosjekt oppstartes. Først skal aktivitetsfløyen oppgraderes. Her må også bygget kartlegges vedr. universell utforming da det skal gjennomføres større ombygging her. Side 12 av 60

14 Flerbrukshall søndre Meløy RD Prosjektet har fått frem nye skisser og arbeider videre med byggets plankomite. Bolga skole oppvekstsenter RD Meløy kulturhus Nytt dekke i hallen Neverdal barnehage Utredning av renoveringstiltak RD Gulvet i Glomfjordhallen er helt nedslitt og nytt syntetisk dekke er finansiert og skal legges i år RD Bygget er gammelt og flere forhold må utredes for utbedring. Plan /Byggesak Detalj Tid Saks beh. Status / Merknader Kommunedelplaner Kommunal planstrategi for arealdelen Kommuneplanens arealdel Revisjon SK/TR S SK/TS P Side 13 av 60 Kommunal planstrategi før oppstart av revisjon kommuneplan i h.h.t endring i plan og bygningslov. Utarbeidelse og konstruksjon av kommuneplanens arealdel som består av oversiktskart og kommunedelplanene Engenbreen TRS Oppstartes eventuelt i samband med konsekvensutredning FV17 for videreføring av fylkesveg sørover. Reguleringsplaner (Områdeplaner) Tid Saksb eh Status/Merknader Reipå sentrum Nytt revidert forslag SK Planarbeidet ble startet opp 2008/09. Nytt revidert forslag som tar hensyn til næringslivet på stedet. Reipå Havn SK Geotekniske undersøkelser i området før reguleringsplan kan ferdigstilles og legges ut på høring. Mosvold I SK Revisjon vedrørende trafikale system. Kartlegging av forholdene i området. Spilderdalen Aktivitetsområde SK Sendes ut på høring i januar Sluttbehandling i vår. Holandsvika Nytt kaiområde for overfarten til Svartisen DS Arbeider sammen med Nasjonalt turistvegprosjekt. Avventer nå geoteknisk rapport fra konsulent. Hytteområde H601 Forøya Halsa SK Merknadsbehandling i januar og endelig behandling i kommunestyret våren FV17 Selstad Neverdal SK Oppstartet med forprosjekt for vurdering av alternative løsninger. Politisk behandling av reguleringsplan i oktober 2012.

15 Reguleringsplaner (Områdeplaner) Fortsettelse Reguleringsplan Kryss Mosvollveien/FV17 Reguleringsplan Gang og sykkelvei Høgset Reipå sentrum Dalen Tid Saksbeh Status/Merknader SK Tilbud utsendt på konsulenttjeneste SK Tilbud utsendt på konsulenttjeneste. H107 Kjøråg hyttefelt, Åmnes SK Privat forslag som er under utarbeidelse. Gnr. 3, bnr. 3 og 14 Åmøyhamn SK Planforslaget er 1.gangsbehandlet i planutvalget den i Innsigelse fra fylkesmannen. Faglig ansvarlig utarbeider nå konsekvensutredning. Gnr 55, bnr. 4 Nytt forretnings og lagerområde SK Planens hensikt er utbygging av lager for møbel/sport i Spildra. NVE varslet innsigelse. Område undersøkes geoteknisk før innsigelse evt. oppheves. Boligfelt B205/Reipå SK Fremmes i privat regi av Leif Brun & sønner AS. Planforslaget er under utarbeiding med ca. 18 boligtomter. Hytteområde H111/Markvannet SK Utarbeidet planforslag foreligger nå. Hytteområde Gnr. 39, bnr. 1 Grønøy SK Kommunen har mottatt forespørsel om forhåndskonferanse nå. Planoppstart i februar måned. Detaljerte reguleringsplaner Tid Saks Status / Merknader beh. Industriområde I601 Forøy/Halsa SK Utbygging ved EWOS, Halsa. Merknadsbehandling i januar og endelig behandling i kommunestyret våren Nytt omsorgs og helsesenter DS Planformen er ny ved ikrafttredelse av ny plandel til i PBL fra Ørnes småbåthavn SK Høringsperioden avsluttet. Endelig behandling i kommunestyret våren Gnr. 52/1 Boligområde Eibukt SK Privat forslag fra grunneier foreligger fra Boarch arkitekter AS i Bodø.. Terrassehusbebyggelse med 18 enheter + småhus. Oppdrettsanlegg Planer/Tiltak Tid Saks Status/merknader beh. Torskeoppdrett i h.h.t kommuneplanens arealdel SK Ingen nye søknader innkommet. Lakseoppdrett i h.h.t kommuneplanens arealdel SK Søknad om endring av art på lokalitet fra torsk til laks foreligger for lokalitet A105 Teksmona, Side 14 av 60

16 Havne og farvannslov Søknader om tiltak og planer i sjøområder Utarbeiding av betalingsregulativ for saker etter havne og farvannslov m/forskrifter SK Kontinuerlige saker kommer inn og blir fortløpende behandlet SK Ny forskrift er gjeldende fra , som hjemler kommunale gebyrer. Byggesak Tid Saks Status/merknader beh. Spesielle tilsyn Strategier for tilsyn med krav Ny PBL DS/HE Brev fra Kommunal og Regionaldepartementet Strategi for spesielle tilsyn utarbeidet for Meløy. Tilsyn byggetiltak HE En del generelle tilsyn skal gjennomføres kontinuerlig. Utvikling av system for byggesak gjennom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Tilrettelegge og iverksette rutiner for innføring av krav om uavhengig kontroll HE Direktoratet sitt system linkes til vår hjemmeside HE Uavhengig kontroll skal etter planen innføres fra Eiendomsskattetaksering HE Utført vår del av takstgrunnlaget til økonomiavdelingen. Kartverk Tid Saks Status/merknader beh. Etablering Planregister i h.h.t plan og bygningslov. Scanning av reguleringsplaner SK Fellesopplegg med Salten regionråd. Planregisteret er under opprettelse. Sluttføres og operativt våren Raskartlegging TRS Tilbudsforespørsel på kartlegging av strekningen Vassdalsvik Bjærangen sendes ut på direkteanskaffelse Adressetildeling Tid Saks Status/merknader beh. Ørnes området BSS Alle eiendommer skal ha offisiell adresse innen utgangen av Planlegges utført ved intern rokkering. Neverdal området BSS Alle eiendommer skal ha offisiell adresse innen utgangen av Planlegges utført ved intern rokkering. Reipå området BSS Alle eiendommer skal ha offisiell adresse innen utgangen av Planlegges utført ved intern rokkering. Andre områder i kommunen BSS Alle utbygde områder for næring mv. og bolig og fritidsbebyggelse Side 15 av 60

17 Primærnæringene Tid Saks Tiltak i landbruksplanen: 1. Klimatiltak i landbruketkompetanse 2. All dyrka mark i drift 3. Øke aktiviteten i skogen Overordna forvaltningsplan for hjortevilt. Status / merknader beh EF Vedrørende aktivitet nr. 3 er det 4 deltiltak: EF Arrangere kurs EF/BSS Arrangere skogdager HH Få skogeierlaget aktivt Arbeide for opprusting av skogveinettet (oppsøkende) HH Dette skal være utgangspunkt for utarbeidelse av bestandsplaner i de enkelte storvald. Statlig tilskuddsforvaltning BSS/HH Kontinuerlig arbeid med ca 200 søknader i året Rovdyrproblematikken EF Søknader om midler til akutte og forebyggende tiltak, nydyrking m.v. samt kontroll og rapportskriving. Gårdskartlegging Markslagsgrenser BSS/EF Løpende oppdateringsansvar. Merarbeid i forbindelse med utsending av 2. gangs jordregister. IKT Tid Saksbeh. Ny anbudsrunde drift av IKT klagesak DS Status / merknader Migreringsprosjekt for ny driftsavtale TJ/DS Innfasing av ny driftsavtale med Aspector Thincom Migreringsprosjekt for TJ/DS fiber/høyhastighet lokasjoner Bredbåndsprosjektet Svartisfiberen DS Samarbeidsprosjekt med Rødøy og Lurøy er i hovedsak ferdig. Restarbeid pågår med utbygging av fase 2, aksessnett i Rødøy og Lurøy, samt deler av Meløy (Ågskardet). K2000 esak Oppgradering Versjon TJ/EMB ArkivPlugin og e mail ferdig installert. Må iverksettes av arkiv. Etablering av ny programvare Undervisningsseksjonen Vurdering pågår i seksjonen. Avventer prioriteringer. IKT Samhandlingsreformen TJ/KH Innfasing av vanlige ansatte inn i AD som lette brukere med tilgang til WEB mail og ansattportalen TJ/OL/ HB Opplæring av nye lette brukere TJ/OL/ HB Prosjekt Papirløse politikere TJ/BSS Aruba trådløst nett med VLAN TJ/OL/ Klargjøre for Feide Side 16 av 60

18 HB Laptops supplering OL/HB Smartboards supplering OL/HB Klargjøring eksamen OL/HB Klargjøring nasjonale prøver OL/HB Overføring Servere + SAN fra 4 skoler TJ/OL/ Feide til TC HB Opprette Server for resterende skoler TJ/OL/ Feide hos TC? HB Etablere Feide som portal for elevene TJ/OL/ HB Opprette/endre struktur nettverk TJ/OL/ Systemansvarlige må kurses HB Endre struktur Fronter OL/HB Systemansvarlige må kurses Side 17 av 60

19 Lønns- og personalavdelingen Utviklingstiltak IK HMS: Revisjon av kommunens IK HMS system overordnet nivå Tilpasning til Risk Manager se eget punkt Tid Vår Saksbehandler FAS/AE Lønnspolitisk plan: Årlig strategiplan mai sept AE Ledersamlinger Gjennomføring med hjelp av både intern/ekstern kompetanse Vurdering av helseforsikring for ansatte - Oppfølging oversendelsesforslag i kommunestyrets møte den Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å kunne tilby kommunens ansatte helseforsikringsordninger Saken fremlegges kommunestyret for behandling innen utgangen første halvår Vurdering av trimtiltak - Forslag nye retningslinjer Nytt lønns og personalsystem Dagen system utgår fra leverandøren2014 men det er ønskelig å ha på plass nytt fra 2013 Forprosjekt Videre arbeidsform avklares i forprosjekt Innfasing nytt system RS Fraværsmodul Innfasing / Opplæring i egen modul som skal systematisere sykefraværsarbeidet varsler om oppfølgingsplan mm Reiseregningsmodul Innfasing / Opplæring i egen modul som skal forenkle lønnsarbeid med reiseregning elektronisk registrering og anvisning /overføring lønn Kompetanseplanlegging/rekruttering Strategisk kompetanseplan overordet plan jmf Admsak 33/ Vinter/vår høst 1.halvår Vinter Jan/feb Høst Vinter/vår Vinter/vår vår AE Alle AE AE AE/TK AE/TK AE/TK/GBA GBA/TK GBA/TK AE/GBA Nedbemanning omstilling Tilpassing av drift til budsjett bistand til ledelse og enheter Vinter/vår AE + flere Risk Manager Risk Manager er et internkontrollsystem som nå skal videreutvikles for Vår FAS å ivareta all avvikshåndtering og kvalitetssikring f.eks både IK HMS og informasjonssikkerhet og etter hvert samtlige tjenesteområder Oppstart opplæring 18.januar Livsfasetiltak strateginotat Sommer /høst AE Side 18 av 60

20 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Admsak 32/ Administrasjonsutvalget ber om at det planlegges et arbeidsgiverseminar på 1 dag i begynnelsen av 2012 der kommunestyret, administrativ ledelse og Hovedtillitsvalgt inviteres til å delta Dette vil danne grunnlag for det videre arbeidet Vinter AE Driftstiltak Tid Saksbehandler Årsprogram: Avdelingens årsprogram 2012 Avd. årsprogram 2013 jan des AE AE Handlingsprogram: vår AE Årsmelding: Avd. årsprogram Fellesposter feb/mars AE Regnskapsavslutning Budsjett: Budsjettreguleringer AE Delrapporter/Statistikk: Opplæring GHH Opplæring/kompetanseutvikling: Planlegging av fellestiltak 2012 tas samtidig / i etterkant av arbeid med Strategisk kompetanseplan se eget utviklingstiltak Koordinering/Gjennomføring av fellestiltak Temadag L/P arbeid målgruppe oppg.ansvarlige på enhetene L/P tema ledersamlinger Vår/Høst Vinter/Vår Høst FAS GBA GHH + Alle AE + Ansettelse/rekruttering: Vurdering av stillingsbehov Utarbeidelse/ajourhold stillingsbeskrivelse Annonsering (media inkl hjemmeside) Søknad Web Støtte Søknadsadministrasjon Veiledning/koordinering GBA/AE GBA/AE GHH/GBA GHH/GBA US AE/FAS /GBA Veiledning/oppfølging i lønns og personalsaker: Kommunalt avtaleverk ALLE EPI server (intra/internett) Daglig ansvar/pådriver for at info fra lønns og pers.avd. kommer på intra/internett. Superbruker og opplæringsansvarlig LOP. Redaktører Forfattere GBA AE/GBA FAS/TK Velferdstiltak: Avdelingens oppfølging av velferdsreglementet ATN Side 19 av 60

21 Erkjentlighetsgaver (tilstelning utdeling) Nov GHH+ Lønn: Lønningsarbeid Refusjon/Fraværsoppfølging PAI registeret sentral rapportering av Lønns og personaldata Organisasjonsnummer/arbeidsstednummer i Meløy kommune (opprettelse/nedlegging) Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (AA registeret) Forhandlinger/drøftinger: 3.4 forhandlinger drøftinger 4.1 forh (hvis det fastsettes sentralt at skal gjennomføres) Kap 5 forh Øvrige drøftinger og forhandlinger KLP pensjon og SPK Statens pensjonskasse Oppfølging/ajourføring av løpende pensjonsforhold Pensjonsarbeid KLP Forsikring: Forsikringssaker oppfølging Orientering ansatte Periodisk Periodisk Periodisk Nov Aug/Sept Sept Sept/Okt Periodisk TK/ATN TK GBA GBA GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA AE/GBA AE ATN ATN ATN ATN Sysselsettingstiltak: Ung jobb Apr aug US/GHH IK HMS: Internt L/P avd. Oppfølging div. arb. Medarbeidersamtaler periodisk vår AE AE IK HMS /Risk Manager, generell del Meløy kommune: Ajourhold/oppfølging Avviksoppfølging sentral koordinering BHT Avtale/arbeidsprogram Polarsirkelen HMS IA bedrift Oppfølging/koordinering tiltak (Attføring/ATU) Personaldata og infosystemer Fagsystem: Ansvarsområde NLP/EDB Systemansvarlig NLP forhandlingsmodul Systemansvarlig NLP hjemmelsmodul Ajourholder NLP eslipp Systemansvarlig Virksomhetsportalen Systemansvarlig Ressursstyring (RS) Systemansvarlig Opplæringsansvarlig Vår/Høst FAS FAS FAS FAS GBA/TK AE/GBA GHH TK/GBA GBA GBA/TK GBA/TK GBA GBA ESA Systemans./superbruker Side 20 av 60 GBA

22 ESA ans.modul Systemansvarlig EPI server (hjemmeside/ansattportal) Superbruker FAS Risk Manager Systemansvarlig Lærlingeordningen: Inntak av nye lærlinger/ansvar koordinering GBA oppfølging avtale med MBS Bedriftsbarnehageplasser: Tildeling vår FAS Deltakelse i faste tverrfaglige grupper: Salten personalforum (interkom.) AE Strategisk Ledergruppe Hver AE mandag Husfordeling (adm.gruppe) Jevnlig AE Sekretariatsoppgaver i politiske/tverrfaglige grupper: Ansettelsesutvalg Forh.utv. AMU AKAN ATU HMS gruppe EDB sak og arkiv administrator/superbruker RS administator/superbrukergruppe 1 g/måned Diverse Rådgivning juridiske saker AE US AE/GBA AE GHH/FAS FAS FAS GBA GBA/TK Side 21 av 60

23 Seksjon undervisning Kurs og fagdager - barnehager - skoler - SFO Lederutvikling i barnehager og skoler Evaluering og oppfølging helårs SFO Vedtektene Kvalitetsvurderingssystem. Rutiner for skolebasert og barnehagebasert vurdering Utviklingstiltak Tid Saks Kommentar behandler EB/MB/NJ RKK Indre Salten kompetanseutvikling Interne kurs. Jfr kommunal satsingsområde, etterutdannings og kompetanseplaner. EB/MB/NJ RKK Indre Salten, MB/EB EB/MB/NJ Side 22 av 60 Skoler med SFO Se budsjett 2012,sak 128/11 oversendelsesforslag 3 og 4. Nasjonale prøver, elev, lærer, foreldreundersøkelser, ståstedsanalyse, medarbeiderundersøkelser, SFO brukerundersøkelser. Hvor god er vår skole. Vi vurderer vår barnehage. S team for barnehager og skoler 2 møter pr år EB/MB/NJ/ PPT Spesialpedagogisk lærere aktuelle kurs og samlinger Nettverk spesialpedagoger i barnehage/ppt Overganger barnehage og skole, mellom skoler og skoleslag EB/MB/NJ Utvikle samarbeid og strukturer i overgangene Implementering av IKT plan EB/MB/NJ Plan for minoritetsspråklige i barnehage og skole Vår EB Utarbeide plan for minoritetsspråklige Voksenopplæring EB Jfr adm utv sak 07/1414 Teamledersamlinger Vår og høst EB/MB/plan gruppe Teamledere på skolene inviteres til temadager i samarbeid med RKK skole Seksjonsplan undervisning Vår EB/MB/NJ Mål og resultater jfr kommunale planer og seksjonens satsinger Oppfølging av Newtonrom MB/EB/RS Eget prosjekt jfr kommunestyrevedtak 07/1089 Forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehage og skole EB/MB/NJ Jfr handlingsprogram Samordning vedrørende Kraftsatsing, Ut er in barnehage Fremmes som sak til kommunestyret i mars Tilstandsrapport Innen mars EB/MB/NJ Utrede utbygging Halsa barnehage Vår EB/NJ Sak til kommunestyret. Samarbeid med eiendom

24 Holdningsskapende og læringsfremmende arbeid i skole og barnehage Skolene utarbeider plan for sosial kompetanse. Uteanlegg godkjenning og videreutvikling Gjennomføring brukerundersøkelse SFO, barnehager, foreldreundersøkelse skole. IK/HMS System på plass ved alle arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Sykefraværsoppfølging Seksjon og enhetene Seksjon + eiendom/en hetene Jfr handlingsprogram , s.3 Jfr handlingsprogram , s.3 Vår EB Jfr seksjonens kalender for kvalitetsvurderingssystem Hele året Alle Kurs for ledere og verneombud på enhetene HMS Polarsirkelen Etablering av nye barnehageplasser Vår EB/NJ K st sak 128/11, pkt 51 Nye føringer på u trinnet Vår EB/MB Videre oppfølging av allerede igangsatte satsingsområder i barnehage og skole, lokalt, regionalt, nasjonalt EB/MB/NJ Kraft, Ut er in, NY GIV, Vurdering for læring, relasjonell kompetanse, atferd /klasseledelse, traineebasert Utrede kommunal kontantstøtte for barn mnd Søskenmoderasjon barnehage/sfo Vår? EB/NJ/MB/ SBM Vurdere alternativ skole u trinn EB/MB/SB M Utarbeide ansvars og funksjonsbeskrivelser lærerutdanning Vår EB/NJ/SBM K st sak 128/11 pkt 42? K st sak 128/11 oversendelsessak 4 Gjelder der familier har barn i barnehage og SFO samtidig. Søskenmoderasjon for barn 2, 3 etc. I samarbeid med PPT og rektorene på de største ungdomsskolene For min 50% av stillingene. Etter utarbeidet mal. Driftstiltak Tid Saks Kommentar behandler Videreføring av Kunnskapsløftet (LK EB/MB Samarbeid med rektorer 06) Videreføring av rammeplan for EB/NJ Samarbeid med styrerne barnehager Økonomiplan/Budsjett 2012 EB/MB/NJ/ Enhetsledere SBM Tilsyn barnehager EB/MB/NJ 4 tilsyn i barnehagene Neverdal, Mosvold, Halsa, Side 23 av 60

25 Fjøshaugen Driftsbesøk EB/MB/NJ 5 skoler Bolga, Meløy, Enga, Halsa, Ørnes 3 barnehager Reipå, Bolga, Meløy Medarbeidersamtaler EB Alle medarbeidere skal ha minst 1 medarbeidersamtale i året. Ledermøter EB/MB/NJ 6 7 ledermøter undervisningsseksjonen Plangruppemøter, barnehage og skole, felles plangruppemøter EB/MB/NJ Arbeidsgruppe som planlegger og legger til rette for ledermøter. Personalarbeid EB PP tjenesten EB/MB/NJ Samarbeid Innkjøp av kommunelisenser, programvarer EB/OAL/ PPT Gjennomgang av behov og kostnader jfr IKT plan Tertialrapportering økonomistyring Jfr plan fra økonomi Effektiviseringstiltak undervisningsseksjonen EB/MB/NJ/ SBM Jfr kommunestyrevedtak sak 128/1, pkt 46 Lærlingeordningen EB Sammen med Meløy bedriftsservice Aktiv skolevei EB/MB I samordning med kultur, helse, folkehelsekoordinator Reduksjon driftsnivå Vår Jfr kommunestyrevedtak sak 128/11, pkt 46 Økonomirapportering Faste frister EB/SBM Enhetsleder e Rapporteres til DU hver tertial samt pr Frister for innlevering av rapportskjema: I tillegg skal det fortløpende rapporteres på fastsatt skjema dersom det er fare for at fastsatt budsjettramme overskrides. Dialog med ansatte/ Tillitsvalgte KOSTRA rapportering Bestilling fra økonomiavd. Årsmelding EB/MB/NJ Bestilling fra PLU. Handlingsplan og øk. plan Vår EB/MB/NJ/ Dialog med ansatte/tillitsvalgte SBM Budsjettarbeid Høst EB/MB/NJ/ Dialog med ansatte/tillitsvalgte SBM Arbeidsprogram 2012 Des. EB/MB/NJ Dialog med ansatte/tillitsvalgte Driftsledermøter SGE Jfr møteplan Utvidet ledermøte (rådmannens AE/JK Jfr møteplan ledermøte) Oppfølging sykefravær Seksjonen, enhetsleder e På hvert personalmøte skal sykefraværet gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres. Side 24 av 60

26 Informasjons og drøftingsmøter med organisjonene EB Månedlige møter med organisasjonene. Deltakelse i grupper Tid Saksbehandler Kommentarer Gråsonegruppa Vår EB Tverretatlig gruppe, plan for spesialundervisning omsorg/pleie/behandling Driftsledermøter EB I hht møteplan POM (Positiv oppvekst i Meløy) EB/PPT Ca 5 møter i året RKK Indre Salten EB Skolefaglig ansvarlige i RKK, Gildeskål og Meløy Hjemmeside/intranett EB/NJ Kommunal satsning Oppfølging /evaluering av vedtatte planer IKT plan Plan for kommunal og interkommunal etter og videreutdanning i barnehage og skole Kommunal ordensreglement etterspørre skolenes ordensreglement Fag og timefordelingsplan for Meløy kommune Hele året EB/MB/NJ EB/MB/NJ Plangruppe felles Enhetsledere Vår MB/EB Jfr vedtak i driftsutvalg Vår MB/EB Jfr vedtak i driftsutvalg. Endringer på u trinnet, utarbeides ny plan. Muligheter for å søke avvik. Side 25 av 60

27 Seksjon eiendom Rapportering arbeidsprogram 2012 Internkontroll, kvalitetsutvikling og rutinebeskrivelser Etablering av avvikssystem. Vår og høst Hele Året Utviklingstiltak Tid Saksbehandler Seksjonsleder Seksjonsleder Kommentarer Rapportere vår og høst sammen med gjennomgang av leder resultatavtalene Prosedyrer, instrukser, rutiner. FDVU system Seksjonsleder Samarbeid eiendomsforvaltning Salten Kunnskapssøkning Alle Gjennomføres for alle IK/HMS Seksjonsleder/ Få på plass IK/HMS System på plass ved alle avd. leder arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling Vernerunder Medarbeidersamtaler Personalarbeid Medarbeiderundersøkelse Hele Året Vår/høst 2012 Seksjonsleder/ Enhetsleder/ renholdsleder Seksjonsleder/ Enhetsleder/ Samtlige ansatte skal ha min. 1 medarbeidersamtale i 2012 Gjennomføres for alle medarb. Innen Konkurranseutsetting I Delta i diskusjon om konkurranseutsetting av tjenester slik at enheten/seksjonen kan spare utgifter, K sak 128/11, pkt 41 Driftstiltak Økonomirapportering Tid Hvert tertial Saksbehandler Seksjonsleder Kommentarer Rapporteres til DU hver Tertial samt pr Frister for innlevering av rapportskjema: 22.05, og I tillegg skal det fortløpende rapporteres på Side 26 av 60

28 fastsatt skjema dersom det er fare for at fastsatt budsjettramme overskrides. KOSTRA rapportering Seksjonsleder Bestilling fra økonomiavd. Årsmelding Seksjonsleder Bestilling fra PLU. Handlingsplan og øk. plan Vår (31/5) Seksjonsleder Dialog med ansatte/tillitsvalgte Budsjettarbeid 2013 Høst Seksjonsleder Dialog med ansatte/tillitsvalgte Arbeidsprogram Seksjonsleder Dialog med ansatte/tillitsvalgte Utarbeide ansvars og Hele Året Seksjonsleder For min 50% stillingene. funksjonsbeskrivelser Oppfølging sykefravær Seksjonsleder/ enhetsleder Etter utarbeidet mal På hvert personalmøte skal sykefraværet gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres. Driftsledermøter Møteplan Seksjonsleder Møtedatoer: Utvidet ledermøte Møteplan Seksjonsleder Møtedatoer: Kommunale bygg, FDV Alle Løpende drift og vedlikehold Brukermøter formålsbygg Høst Seksjonsleder/ Enhetsleder Brukermøte med lederne ved formålsbyggene Salg av kommunale bygg Seksjonsleder K styresak 42/10 Arkivsak 10/1018 (Åg skole) Justering husleie infoskriv til Vår Seksjonsleder K styresak leietakere Personalmøte Vår/høst Alle I løpet av året skal det være avholdt 2 personalmøte, en på våren og en på høsten. Planlegging og prosjektering Tiltak kommunale bygg Ekstraordinært vedlikehold Tid Side 27 av 60 Saksbehandler 1 kvartal Seksjonsleder/ enhetsleder Kommentarer Ekstraordinære Investeringsmidler jfr. budsjett Anbudsgrunnlag Forsikringssak (RD) Prosjektering/utførelse (RD) Glomfjord skole SFO prosjektering 1 kvartal Prosjektkoordinator Ørnes skole Renovering Fase II 1 og 2 Prosjektkoordinator kvartal Hall søndre Meløy 1 og 2 Prosjektkoordinator Finansiering/detaljeprosjeket kvartal ering anbudsinnhenting (RD) Halsa barnehage 1 og 2 Prosjektkoordinator Finansiering/detaljeprosjeket kvartal ering anbudsinnhenting (RD) Meløy Kulturhus, Glomfjord 1 kvartal Seksjonsleder/ Prosjektering av nytt

29 enhetsleder Seksjonsleder banedekke i hall, anbud Prosjektering av nytt amfi i kultursalen Meløy kulturhus, Prosjektere nytt amfi 3 og 4 kvartal Sprinkling Vall oms.senter 1 kvaral Seksjonsleder Prosjektering, kostnadsestimat. Legges frem politisk, K sak 128/11, punkt 43. Prosjekter i utførelse Tid Saksbehandler Enga skole 1 kvartal Prosjektkoordinator Ørnes skole Renovering Fase II 2012 Prosjektkoordinator Bolga oppvekstsenter Vår 2012 Seksjonsleder /Enhetsleder SFO Glomfjord 2 4 kvartal Prosjektkoordinator Sprinkling Vall omsorgssenter 2+3 kvartal Seksjonsleder /enhetsleder Nytt strømaggregat Vall 2+3 kvartal Seksjonsleder omsorgssenter /enhetsleder Kommentarer Sluttarb bassengdelen (RD) Div tiltak (RD) Integrere barnehagen i skolen, K styrevedtak Utførelse (RD) Utførelse, kommunestyrevedtak? Utførelse, kommunestyrevedtak Energimerking kommunale bygg Seksjonsleder /enhetsleder Utførelse, energi og klimaplan Glomfjord skole 1 kvartal Seksjonsleder Sluttføre UU ved skolen Glomfjord skole 2 kvartal Seksjonsleder /enhetsleder Skift av rør og radiatorer ungdomsskolefløy. Side 28 av 60

30 Seksjon omsorg Utviklingstiltak Tid Saks Politiske vedtak K sak 128/11 pkt.41 Konkurranseutsetting I Politiske vedtak K sak 128/11 pkt.41 Konkurranseutsetting II Politiske vedtak K sak 128/11 pkt Anbud vaskeritjenester Politiske saker K sak 117/ Utrede 3+3/ Redusere uønsket deltid Politiske saker K sak 128/11 pkt. 37 Finansiering av diabetessykepleier fra vikartjenesten Finansiering av utvidet kreftsykepleierstilling Rapportering arbeidsprogram Oppfølging rapport kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten i Meløy Avdelingsvis oppfølging av brukerundersøkelser i institusjon og hjemmetjeneste ansvarlig Alle ledere SL/GIH/LK KS/HR SL/SGE Kommentar Delta i diskusjon om konkurranseutsetting av tjenester slik at seksjonen kan spare utgifter Tidsplan og prosess vedr. kjøkkendrift og renhold/vaskeritjenester. Anbud vaskeritjenester legges ut på Doffin januar 2012 SL/LK/GIH Politisk behandling febr SL/SGE Politisk behandling i mars 2012 Vår SL/GIH/LK Seksjonsleder, alle avd.ledere og distriktsledelse En gang vår og en gang høst sammen med gjennomgang av leder og resultatavtaler Opplæring ansatte, info. brukere og pårørende. Handlingsplaner. Egen sak til DU Brukerundersøkelse Bedre kommune Pårørende til demente Pårørende funksjonshemmede Innføring av elektronisk IK/HMS/Kvalitetssystem Risk Manager Avvikssystem/ behandling Sykefraværsoppfølging Systematisering av eksisterende rutinebeskrivelser og utarbeidelse av nye der det er nødvendig Prosedyrer iht. kvalitetsforskriften skal revideres og utarbeides ved alle avdelinger Vår Seksjons Leder og distr.ledel se Alle lederne Risk Manager, videreutvikles Samarbeid om utarbeidelse av prosedyrer med øvrige Saltenkommuner og RKK. Side 29 av 60

31 i seksjonen. Medarbeidersamtaler Oppføling av medarbeiderundersøkelser i 2011 Vall sykehjem Ørneshaugen Ørnes sykehjem A1 Mosvoldtunet hus 2 Plan helse og omsorgtjenester Revidering av handlingsplan for pleie og omsorg, inkludert dagens målsettinger. Alle med lederansv ar Distr.leder Alle lederne Seksjonsleder Plan og utvikling Skal gjennomføres med alle ansatte. Hovedresultat skal medtas i årsmelding samt egen handlingsplan Ihht. KST vedtak Jfr omorganisering/ Samhandlingsreform (st.mld 47) Utredning av vikartjenesten Seksjonsleder (SL) Avklaring ansvar for hjemmeboende funksjonshemmede Orientering FSK Finansiering av diabetessykepleier Alle Arbeidsgruppe evt. politisk behandling. Videreutvikle rekruttering og opplæringsplan, samt div. opplæringstiltak. Samarbeid med LOP, RKK Kartlegge kompetanse Kartlegge nye behov Utarbeide handlingsplan Kvalitetskommuneprogrammet følges opp i fht. sykefravær og kvalitet i omsorg Multidose tas i bruk av hele omsorgstjenesten SL LOP øvrige ledere Videreføre opplæringsprogram for nyansatte, utvikle gode opplæringsrutiner for egen stab Revisjon av rekrutteringsplan jfr. kompetanseløftet 2015 Alle Jfr. Kvalitetskommuneprogrammet / IA Avdelingsledere Revidere alle funksjonsbeskrivelser Alle ledere Min. 50 % i Utarbeides i dialog med tillitsvalgte Ønsketurnus tas i bruk av minst 4 arb.plasser i 2012 Alle ledere Videreutvikling av ny hjemmeside for seksjonen Utvikling av intranett Kartlegging av funksjonshemmede med omfattende behov mht. bolig og tjenestetilbud. Ikke iverksatte effektiviseringstiltak, K sak 117/10 Alle ledere Ny systemansvarlig for hjemmeside? SL/TH/TW Vår Alle ledere og ansatte/ Ikke iverksatte tiltak K sak 117/10. Arbeidet skal gjennomføres i nært Side 30 av 60

32 Nye bemanningsplaner Omsorgslønn (rammetilpasning) Uønsket deltid ny kartlegging og tiltaksplan Vår tillitsvalgt e Alle ledere og tillitsvalgt e Anbud på hab rehabiliteringstjenester SL/SGE Deltakelse i andre tverretatlige prosjekt: samarbeid med de ansatte/tillitsvalgte Nytt omsorgssenter / Pre Obs plasser / Rtg. Prosjektgr uppe Pol.beh Lager/Hjelpemidler/Transport/Arbeid samarbeid med MATS Vår Arbeidsgr uppe Gjennomført og innført Evaluering IK Prosjekt samhandlingsreformen Følge opp svar på søknad om midler til øyeblikkelig hjelp plass Samarbeidsavtale med NLS Kommunespesifikk del i tjenesteavtaler Rutiner Informasjon og opplæring Temasamlinger Rom lindrende behandling Vall omsorgsbolig Musikkopplevelse for utviklingshemmede Kurs for støttekontakter Elektronisk samhandling Gerica/ IPLOS, PDA (håndholdte enheter), RS (timeliste/avvik) E link / Helsenett / Elektronisk overføring NAV Opplæringsprosjekt: Interkommunalt mellomlederutviklingsprogram Veksthus for eldre Vår 2012 SL/GIH/LK / TW SGE KH ØH MJ Ledere omsorg og kultur Tildelingskontoret SL LOP ITkonsulent Alle ledere. Gjennomføre kurs/videreutvikle prosedyrer Politisk sak våren 2012 Opplæring ny systemansvarlig for Gerica (fagsystem) Opplysninger ifht. vederlag Datoer: , , , og Side 31 av 60

33 Driftstiltak Tid Saks Budsjett 2012 Budsjettbalanse innen Økonomirapportering Hvert tertial behandler SL Alle ledere Arbeidsprogram SL Distr. ledere Kommentar Sørge for oppfølging av vedtak i budsjettet for K sak 128/11 Utarbeide tiltak for å få budsjettet i balanse med kr K sak 128/11 pkt. 33 Rapporteres i ARENA til DU hvert tertial samt pr Frister: 22.05, 12.09, I tillegg skal det foretas en forenklet rapportering i mars, juni og oktober. Eget rapporteringsskjema Dialog med rådmann/kommunalsjef i løpet av nov/des. Årsmelding Alle ledere Bestilling fra PLU Handlings og økonomiplan SL/GIH/LK TW Bestilling fra økonomi. Dialog med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Budsjettarbeid Driftledermøter Utvidet ledermøte (rådmannens) Oppfølging sykefravær Ledermøter omsorg Distriktsledermøter Overordnet kvalitetsgruppe Ekstraordinært vedlikehold Ørneshaugen Alle ledere Bestilling fra økonomi i juni Det skal være tett dialog med ansatte og tillitsvalgte. SGE Iht. møteplan JK/AE Alle ledere SL GIH LK SL Iht. møteplan Sykefravær skal på hvert personalmøte gjennomgås. Dialogmøter skal gjennomføres Iht. møteplan hver 2 mnd. (jan mars mai sept nov) Iht. møteplan hver 2 mnd. (febr april juni aug okt des) Iht. møteplan hver 2 mnd. (febr april juni sept nov) SL/RR Ekstraordinært vedlikehold bad med mer. Side 32 av 60

34 Enhet kultur Ungdom I samarbeid med ungdommen og lokale lag/foreninger fortsette med etablering av gode ungdomtilbud i kommunen. Dette gjelder også tilbud ang. ungdomsklubber og friluftsaktiviteter. Bibliotek Fortsette utviklingen av hovedbiblioteket som en god møteplass, samt utvikle bibliotekfilialene til det samme. videreutvikling og fast etablering av litteraturfestival Meløy kulturskole utvikle dansetilbudet slik at man får fast ukentlig tilbud og således øke oppslutningen (må se på stilling danselærer) etablere tilbud sceneproduksjon utvikle en god kulturskoleuke som skal være fast innslag hvert år Kartlegging av uteområder skoler/barnehager Januar/ des. Side 33 av 60 Utviklingstiltak Tid Saksbeh. AVJ/HB KG Kommentar Utvikle fast friluftstilbud Vår GHS I samarbeid med eiendom og undervisning i hht. handlingsprogram i kommuneplan pkt. 2. Ikke jobbet med i Forprosjekt nytt museum /bibliotek/arkiv Jan okt. GHS I hht. KST vedtak sak 62/11 Utsmykking offentlige rom HB Etablere en bank oversikt AKS + tilskuddsordninger alle Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser Etablering av aktivitetsdag med 5 toppsturer Internkontroll, kvalitetsutvikling og rutinebeskrivelser. Etablering av avvikssystem IK/HMS System på plass ved alle arbeidsplasser. Avvikssystem/ behandling, verneruder sykefraværeoppfølging Oppst. jan GHS AKS Skal være oppdatert og tilgjengelig også for lag/foreninger Hovedrevisjon av planen for perioden GHS Prosedyrer, instrukser, rutiner. Begynt jobb i 2011 Lage 12 rutinebeskrivelser i 2012 GHS Konkurranseutsetting 1 Delta i diskusjonen om

35 konkurranseutsetting av tjenester, slik at enheten/seksjonen kan spare utgifter. K sak 128/11 pkt 41. Utarbeide ansvars og funksjonsbeskrivelser For min. 50% av stillingene. Etter utarbeidet mal. Innføring kvalitetssystem Digital Kvalitet Utarbeide spørreundersøkelse blant ungdom år Kartlegge trivsel og ønske om fritidstilbud i kommunen. Legges fram for kommunestyret Ungdom Gjennomføre aktiviteter for ungdom, tilbud kurs/arrangement og sørge for engasjement hos ungdommen. Etablere tilbud som Høy Puls, klubbkvelder, ungdomskraft m.m. Meløy Ungdomsråd Gjennomføre møter, skape engasjement, opplæring av medlemmene og oppfølging av saker. Oppstart av ungdomsrådet skal skje senest i starten av september Ungdommens kulturmønstring Årlig arrangement, ungdomsrådet er arrangør. Motivering av ungdom slik at det blir god deltakelse. Minihåndballturering Årlig turnering klasse. Være pådriver for div. lag som praktisk arrangør. Kultur ansvarlig for organisering av tilbudet. Sommeridrettsleir Planlegge og gjennomføre leiren. Fjelltrimmen/Bedriftsfjelltrimmen Videreføre arbeidet med begge tiltak. Fjelltrimmen arr. for 20. gang i år. Aktiv Skolevei Videreføre tiltaket, jobbe for å få mer engasjement og økt deltakelse Idrett/Fysisk aktivitet Oppfølging av aktivitetstiltak i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Prioriterte tiltak i 2012: opplæring instruksjon for barneidretten Side 34 av 60 Driftsstiltak Tid Saksbeh AVJ/ HB Kommentar Klubbkvelder Ørnes annen hver uke, opprette klubb i de bygder det ønskes, 10 arr. inkl. Sommerdagan i løpet av året AVJ 8 møter i året. Mål om møte/tale i KST 2 ganger Februar HB/ AVJ Mål om antall deltakere er 50 stk. November AKS Arr. For å få fokus på håndball. Mål om antall deltakere 250 stk. Juni AKS Tilbud til 40 barn i aldersgruppen klasse Vår til AKS Mål om at 500 stk. får krus og høst i alt besøk på postene. AKS Mål er deltakelse fra alle skoler/trinn. Mål å oppnå at 40 % av totale elevtall i barneskolene deltar. GHS

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2011 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 9 Lønns- og personalavdelingen... 15 Seksjon undervisning... 18 Seksjon omsorg... 22 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Arbeidsprogram 2013 Arbeidsprogram 2013 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 17 Økonomiavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 22 Seksjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram 2014 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 2 Plan- og utviklingsavdelingen... 7 Lønns- og personalavdelingen... 15 Økonomiavdelingen... 19 Seksjon undervisning... 21 Seksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune

Meløy kommuneplan. Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Meløy kommuneplan Arbeidsprogram 2010 Meløy kommune Innhold Rådmannen... 3 Plan- og utviklingsavdelingen... 11 Lønns- og personalavdelingen... 20 Seksjon undervisning... 26 Seksjon omsorg... 29 Seksjon

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune Strategi for kvalitetsutvikling i Rakkestadskolen Når vi skal arbeide med å utvikle kvaliteten i våre skoler er det ved siden av læreplan- og

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen... 10 Økonomiavdelingen... 14 Seksjon undervisning... 16 Seksjon omsorg... 28 Enhet kultur... 34

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 10/1511 Arkiv sakid.: 10/395 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 006/10 ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 02.03.2010 011/10 PARTSAMMENSATT

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 Postboks 971, N-8001 Bodø Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 E-post:geir.jostein.sandmo @bedriftskompetanse.no Internett:

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015 Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkes og Vefsn - 2015 Nr. Beskrivelse Dato for gjennomføring Ansvarlig 1 Rapportere aktivitet samarbeidsavtale- Utarbeide aktivitetsplan for 2015

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 114/11 29.11.2011 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 114/11 29.11.2011 Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-17 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 114/11 29.11.2011 Kommunestyret Økonomiplan 2012-2015, Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Til: Fra: Siv Hege Nytrø, Wenche Pedersen Gunhild Warø Sak nr: Dato: 2012/541-2 11.04.2013 Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 1 OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 Eksisterende politisk vedtatte og igangsatte planer: Vedtak (saksnr, dato og arkivnr.) 4/06 21.06.06 03/00419 77/07 27.09.07 05/507 11/12 16.02.12

Detaljer