Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling"

Transkript

1 3/19/2015 Redegjørelse Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

2 Innhold Redegjørelse for hva HiOA har gjort for å utvikle og forbedre systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene Styrking av rapportering på kvaliteten i utdanningen Implementering av kvalitetssystemet Analyse og behandling av forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i kvalitetsrapportene Tilpasset kvalitetssikringssystem for studier i andre og tredje syklus Involvering av stipendiatene og studentene i kvalitetsarbeidet... 6 Presentasjon av kvalitetssystemet... 7 Vedlegg... 7 Redegjørelse for hva HiOA har gjort for å utvikle og forbedre systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene Den 24. september 2014 mottok HiOA brev om NOKUTs styrevedtak av 18. september 2014 om underkjenning av HiOAs system for kvalitetssikring av utdanningene. I henhold til NOKUTs forskrift fikk HiOA en frist på seks måneder til å videreutvikle systemet i tråd med sakkyndig rapports anbefalinger. HiOA har lagt vekt på følgende: Implementering av kvalitetssystemet på alle nivå og blant studenter og ansatte Utvikling av et helhetlig kvalitetssystem for tredje syklus, forskerutdanningene Tydeliggjøring av roller, ansvar og tilbakemeldingssløyfer for alle tre sykluser Presisering av ansvar, roller og oppgaver knyttet til veiledede oppgaver og praksis Iverksetting av ulike forskningsprosjekter på studiekvalitet i profesjonsutdanningene i regi av Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) Utvikling av opplæringstiltak for studenttillitsvalgte og forsterking av studentdemokratiet Etablering av strukturer og rammer for å stimulere til flere studentforeninger ved HiOA - Operasjon HiOA Utdanningsledelse og kvalitetskultur prioriteres og fokuseres i strategiske og budsjettmessige satsninger. Dette er prosesser som tar tid. HiOA har jobbet systematisk med informasjon om og rutiner for rapportering for studieåret Det har vært holdt møter og workshops for dem som hadde ansvaret for fakultetenes rapporteringer. Fakultetene har gitt tilbakemeldinger om hvordan systembeskrivelsen fungerte for utføring av rutiner og oppgaver, og nødvendige tilpasninger er innarbeidet i den reviderte beskrivelsen. Den 10. februar vedtok HiOAs Styre «System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA». I det følgende vil utviklingen av kvalitetssystemet med grunnlag i sakkyndig komités anbefalinger bli utdypet. Deretter vil de sentrale elementene kvalitetssystemet bli omtalt. 1

3 1. Styrking av rapportering på kvaliteten i utdanningen Rapportering om kvaliteten i utdanningen må styrkes og særlig på institusjonelt nivå. Komiteen mener høgskolen må sørge for at studieutvalget og doktorgradsutvalget følger opp sine mandat om å gi råd til styret/institusjonsledelsen i viktige spørsmål. Alternativet er at mandatet endres. Det nye kvalitetssystemet bør inneholde en presis ansvars- og rutinebeskrivelse tilknyttet opplegget for rapportering, slik at systemet raskt kan operasjonaliseres. Kvalitetsrapporteringen for studieåret ble gjennomført etter retningslinjene i systembeskrivelsen vedtatt av HiOAs styre 12. mars Fakultetene beskrev tilstanden og analyserte behov for kvalitetsutvikling etter de fem kvalitetsdimensjonene i kvalitetssystemet og foreslo tiltak. Data besto hovedsakelig av emneevalueringer, HiOAs egne studentundersøkelser og kandidatundersøkelse, Studiebarometeret for 2013, og opptakstall for 2013 (Samordna Opptak og opptakstall for masterutdanningene ved HiOA). I henhold til prosedyren ble instituttenes kvalitetsrapporter, med programrapportene som underlagsrapporter, behandlet i fakultetenes studieutvalg. Studieutvalgene behandlet instituttrapporter og grunnlagsmateriale, og sendte i noen tilfeller rapportene tilbake til instituttene for forbedringer. Fakultetenes rapporter ble laget på bakgrunn av instituttrapportene. De fakultetsvise studieutvalgene vurderte foreslåtte tiltak og utarbeidet tiltak på fakultetsnivå, ga råd til fakultetets styre og til ledelsen ved HiOA om videre oppfølging. Behandling i institusjonens studieutvalg, doktorgradsutvalg og læringsmiljøutvalg HiOAs studieutvalg har behandlet forslag til kvalitetsrapport med grunnlagsdokumenter (fakultetenes rapporter) og utarbeidet tiltak for kvalitetssikring og utvikling av utdanningene i første og andre syklus overfor styret (se oversikt over tiltak i eget vedlegg i kvalitetsrapporten). Utvalget vurderte også helhet og sammenheng gjennom alle tre syklusene. Doktorgradsutvalget behandlet samlet rapport for kvalitet i forskerutdanningene, med forskerutdanningenes kvalitetsrapporter som grunnlag. Utvalget vurderte forslag til tiltak og kom med sin anbefaling til HiOAs styre (se vedlegg i kvalitetsrapporten). Fakultetenes kvalitetsrapporter ble behandlet i HiOAs læringsmiljøutvalg. Læringsmiljøutvalget forslo tiltak og ga råd til HiOAs styre (se vedlegg i kvalitetsrapporten). Studentrepresentantenes stemmer har vært viktige i alle disse utvalgene og studentene har bidratt svært positivt og aktivt i prosessen. Årsrapporten har også vært diskutert og behandlet i Rektors ledermøte, som består av rektorat, direktør, dekaner og senterledere. Utarbeidelse av presis ansvars- og rutinebeskrivelse tilknyttet opplegg for rapportering Oppfølgingen av komiteens råd om presiseringer av ansvars- og rutinebeskrivelser ble gjennomført parallelt og i sammenheng med arbeidet med kvalitetsrapportering, med særlig vekt på rollene til de ulike ledernivåene og for utvalgene på fakultets- og institusjonsnivå. Beskrivelsene av ansvar og prosedyrer ble innarbeidet i den reviderte systembeskrivelsen (se systembeskrivelsens vedlegg). Prosessfiguren i kvalitetssystemet er også justert for å tydeliggjøre de ulike prosessene og tilbakemeldingssløyfene for å lukke avvik på de ulike nivåene. 2

4 2. Implementering av kvalitetssystemet Høgskolen må snarest ta i bruk det nye vedtatte kvalitetssystemet. Høgskolen kan vurdere å innfase dette gradvis og i etapper. Komiteen er kritisk til at høgskolen har kommet sent i gang med å ta i bruk systemet. Høgskolen bør vurdere å knytte ambisjonene om å bli universitet sterkere til det systematiske kvalitetsarbeidet. Et eksempel på dette vil være å evaluere hvilke konsekvenser programmet om fremragende profesjonskvalifisering gir for kvaliteten i utdanningen. Høgskolen har tatt i bruk det nye vedtatte kvalitetssystemet for 1. og 2. syklus. For 3. syklus ble det utarbeidet et mer helhetlig og tilpasset kvalitetssystem høsten 2014 med vedtak i Styret 10. februar 2015 (se kapittel 4). HiOA valgte å ta i bruk og dermed prøve ut dette systemet for forskerutdanningene ved kvalitetsrapportering for DGU sentralt behandlet den samlede kvalitetsrapporten og kom med sine anbefalinger som gikk til styrebehandling 10. mars. Ettersom de fleste doktorgradsprogrammene er i en oppbyggingsfase, har en for 3. syklus lagt særlig vekt på rapportering på inntakskvalitet og oppstartfasen, og det ble foretatt en egen kartlegging av inntakskvaliteten i utdanningene våren 2014 som ble behandlet i DGU og FoU-utvalg sentralt (jfr. Kvalitetsrapport , s 18). Det systematiske kvalitetsarbeidet skal avdekke både svikt og særlige positive trekk og god kvalitet på alle områder, også på områder som kan svekke eller styrke høgskolens universitetsambisjoner. Rekruttering av og andel undervisere med førstestillingskompetanse på bachelorutdanningene, og bruk av forskningsresultater i undervisningen er viktige områder å følge opp (se kvalitetsrapporten, kapittel 4.4). Resultater fra sisteårsundersøkelsen og kvalitetsrapportene fra fakultetene viser at studentene i høy grad har fått presentert forsknings- og utviklingsarbeid i undervisningen, også der andelen førstestillinger er lav. Det foregår med andre ord godt kvalitetsarbeid knyttet til forskningsbasert undervisning, noe HiOA ønsker å styrke i tiden framover. Studieutvalget anbefalte at dekanene det kommende året lager «tiltaksplan for å øke bruken av FoU i undervisningen» (se kvalitetsrapportens vedlegg om studieutvalgets tiltak). HiOA har også i denne perioden jobbet systematisk med å få opp førstestillingskompetansen gjennom nye rekrutteringer (se årsrapport). Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) er blitt ytterligere videreutviklet for å understøtte HiOAs utdanningskvalitet og kvalitetssystem. Arbeidet, som foregår i regi av Senter for profesjonsstudier (SPS) skjer særlig på tre hovedområder: 1) følgeforskning og evaluering av utdanninger, der sykepleieutdanningene så langt har fått høyest prioritet, 2) formidling av forskning og nye undervisningsformer for ansatte og studenter (seminarer, blogg og kunnskapsportal for undervisere), og 3) dokumentasjonsarbeid og forskning som er direkte innrettet mot utvikling av kvalitetssystemet (indikatorutvikling og bruk av data og forskning for å styrke utdanningskvalitet). Se Programmets bidrag til videreutviklingen av utdanningskvalitet og kvalitetsindikatorer vil inngå som eget punkt i de årlige kvalitetsrapportene. FPK skal evalueres i

5 3. Analyse og behandling av forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i kvalitetsrapportene Analyser, vurderinger og forslag til tiltak for forbedringer av kvaliteten i utdanningen må gjennomgående gis større oppmerksomhet og dokumenteres bedre. Komiteen mener det er avgjørende for en institusjon som HiOA, at analyser, vurderinger og forslag til tiltak også utføres på et overordnet institusjonelt nivå. Høgskolen må avklare hva målsetningen med det omfattende rapport- og utredningsarbeidet som er utført på praksisstudier er. Høgskolen bør vurdere å knytte arbeidet tydeligere til det oppfølgende kvalitetsarbeidet. om å utføre overordnet analyse, vurderinger og forslag til tiltak på et overordnet institusjonelt nivå er i tråd med kvalitetssystemet som ble vedtatt i mars i 2013, men som ikke ble implementert før i rapporteringen for studieåret For å sikre at HiOA har et kvalitetssikret, felles og sammenliknbart datagrunnlag er det igangsatt omfattende egne studentundersøkelser som ble gjennomført første gang våren Undersøkelsene skal gjøres årlig og er organisert etter studieår. «Førsteårsstudenten» (første studieår bachelor- og masterstudenter) gjennomføres blant HiOAstudenter i slutten av studentenes første studieår. Undersøkelsen tar opp hvordan studentene har funnet seg til rette, hvor mye innsats legges ned i studiene og hvor fornøyde de er med studieprogrammet NOKUTs Studiebarometer gjennomføres blant alle andreårsstudenter på bachelor- og masternivå «Sisteårsstudenten» gjennomføres blant HiOA-studenter som er i gang med siste studieår av et bachelorprogram eller en allmennlærerutdanning. Undersøkelsen tar opp temaer som omhandler undervisningsformer, læringsmiljø, praksis og vurderingsformer. Kandidatundersøkelsen måler hvor fornøyd kandidater er med utdanningen sin etter at de har fått noe arbeidserfaring. Undersøkelsen ble sendt ut til kandidater fra følgende HiOA-utdanninger i 2012 og 2013: Allmennlærerutdanning, bachelor i sykepleie, bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i ingeniørfag. Fakultetene har analysert data fra de ovennevnte undersøkelser og fra emneevalueringer, rapporter fra eksterne sensorer og eksterne evalueringer av sine utdanninger i kvalitetsrapportene sine. På bakgrunn av disse analysene gjorde fakultetene sine faglige vurderinger og foreslo tiltak for å lukke avvik på lavest mulig nivå og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Institusjonens kvalitetsrapport er basert på fakultetenes rapporteringer og egne analyser av undersøkelsene. Utvalgene ved HiOA (studieutvalget, doktorgradsutvalget og læringsmiljøutvalget) har behandlet forslagene til tiltak. Når det gjelder tidligere rapport og utredningsarbeid ved HIO om praksisstudier, omfatter komiteens påpekning en videre problemstilling om systematisering og oppdatering av kunnskap i utdanningsledelse på ulike nivå. Her er det grunn til å anta at praksis varierer, og at implementering av kvalitetssystemet i seg selv vil gi økt oppmerksomhet om kunnskapsgrunnlaget for bedret utdanningskvalitet. På institusjonelt nivå har HiOA i regi av FPK igangsatt systematisering av utredningskunnskap om sykepleieutdanningene. Det er også satt i gang et prosjekt for å kartlegge utdanningslederes bruk av kunnskap (utredninger, forskning og egne data) ved institusjonen. 4

6 KD ga i 2013 UHR i oppdrag å sette i gang et nasjonalt prosjekt om «Kvalitet i praksisstudier». 1 HiOA deltar aktivt i prosjektet og tar i bruk resultatene fra prosjektet når det kommer til videre utvikling av kvalitetsindikatorer for praksis i de aktuelle utdanningene. 4. Tilpasset kvalitetssikringssystem for studier i andre og tredje syklus Høgskolen bør utarbeide et mer tilpasset kvalitetssikringssystem for studier i andre og tredje syklus, hvor en tar hensyn til størrelsen på studietilbudene. HIOA har fulgt opp komiteens råd gjennom revideringen av kvalitetssystemet, vedtatt av Styret 10. februar I revideringen er det særlig lagt vekt på tilpassing for studier i andre og tredje syklus. Det er tatt hensyn til studienes varierende størrelse gjennom fleksibilitet i evalueringene og studentundersøkelsene. Andre syklus Et av særtrekkene ved studier i andre syklus er at den individuelt veiledede masteroppgaven utgjør en stor del. For å kvalitetssikre veiledning er det i tråd med komiteens råd lagt inn en beskrivelse av hva som kjennetegner kvalitet på individuelle veiledninger, hvilke plikter veileder har, og hvilke rettigheter og plikter studenten har. Det skal i løpet av våren 2015 utarbeides mal for rapport på evaluering av individuell veiledning. Denne skal gjelde for andre situasjoner der individuell veiledning er en del av undervisningen. I tillegg er det etablert retningslinjer for behandling av klage på veiledning og undervisning som skal fange opp svikt i kvaliteten. Tredje syklus HiOA hadde høsten 2014 en prosess for å utarbeide et helhetlig kvalitetssystem for tredje syklus. Kvalitetssystemet var et hovedtema på alle møtene i institusjonens doktorgradsutvalg. Kvalitetssystemet for tredje syklus utgjør en egen del i systembeskrivelsen fordi forskerutdanningene i innhold og struktur er så vidt forskjellige fra utdanningene i første og andre syklus. Kvalitetssystemet for tredje syklus omfatter de samme fem kvalitetsdimensjonene som første og andre syklus, se beskrivelse av endringene avslutningsvis i denne redegjørelsen og i kapittel 3 i «System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA» (vedlegg). 1 Målet med prosjektet er «å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene, slik at de kan møte framtidens kompetansebehov.» se for øvrig: 5

7 5. Involvering av stipendiatene og studentene i kvalitetsarbeidet Studentene og stipendiatene må engasjeres bedre i det systematiske kvalitetsarbeidet. Høgskolen bør vurdere tiltak som kan inspirere flere studenter til å delta i tillitsvalgtsarbeidet, og legge til rette for opplæring av tillitsvalgte studenten med kurs og liknende. Ressursgruppa, bestående av kvalitetsrådgivere fra hvert fakultet har hatt et fast studentmedlem. Studentene har vært representert i prosjektgruppa for revisjonsarbeidet for første og andre syklus og har for øvrig deltatt i arbeidsgrupper for revisjonsarbeidet. Studentparlamentet i samarbeid med de fakultetsvise studentrådene har arbeidet aktivt med å få studentene engasjert. Studentene sier i emneevalueringer og i studentundersøkelsene at deres deltakelse har innflytelse kvalitetsutviklingen av utdanningene. Stipendiatene deltok aktivt i arbeidet med utviklingen av kvalitetssystemet for forskerutdanningene gjennom stipendiatforum. Tydelige rolle- og oppgavebeskrivelser av studentenes og stipendiatenes rettigheter og ansvar i kvalitetssystemet forventes også ha en positiv effekt på de to gruppenes engasjement i kvalitetsarbeidet. Informasjonsarbeid rettet mot disse to gruppene er høyt prioritert, eksempelvis gjennom studiekvalitetssaker på HiOAs nettsider. Høsten 2014 igangsatte Studieadministrasjonen et opplæringsopplegg, kalt «Bli kjent-dager» for studenttillitsvalgte som skal arrangeres hvert år. Temaene som ble tatt opp i opplæringen HiOAs visjon, strategi, verdier og organisering, studentenes rolle i ulike styrer, råd og utvalg, HiOAs forventinger til studentrepresentantene, betydningen av FoU for utvikling av utdanningene og profesjonene og til sist Studieadministrasjonens oppgaver. Studentparlamentet har også jobbet aktivt med å synliggjøre sitt arbeid og inspirere til økt deltakelse i tillitsvalgtsarbeidet. I årsrapporten melder Studentparlamentet rapporterer blant annet at: «Både AU 13/14 og AU 14/15 har videreført tidligere arbeid med å synliggjøre SP-HiOA for både ansatte og studenter, gjennom presentasjoner, informasjonsrunder, media etc. AUene har jobbet med skolering og oppfølging av tillitsvalgte, noe som gjør det lettere for nye å bli med i studentpolitikken på HiOA. ( ). Av konkrete saker AUene har jobbet med er et studiepoenggivende emne for tillitsverv, innmelding/registering av tillitsvalgte, felleskursing i regi av HiOA, etc. ( ).» SiO Foreninger gjennomførte Operasjon HiOA i Det er et tiltak for å øke aktiviteten i studentmiljøet på HiOA. Kartleggingen viste at det var stor variasjon i aktivitet mellom ulike fakulteter og miljøer på HiOA. Det ble også klart at de studentpolitiske organene, studentrådene, var bedre utbygd enn foreningsmiljøene og at mange steder ble det faglig-sosiale aspektet ivaretatt av disse studentrådene. Det er laget en oppfølgingsplan for å få opp foreningsaktiviteten ved HiOA basert på forslagene som fremkom i sluttrapporten for Operasjon HiOA. Arbeidet har så langt bidratt til at det er etablert 19 nye studentforeninger ved HiOA. 6

8 Presentasjon av kvalitetssystemet Det reviderte kvalitetssystemet er todelt fordi den organisatoriske strukturen rundt forskerutdanningene og utdanningene i første og andre syklus er forskjellige. Første del av systembeskrivelsen omhandler høgskolekandidat-, bachelor-, årsstudier, etter- og videreutdanning og masterutdanningene (dvs. utdanninger i første og andre syklus), andre del omhandler forskerutdanningene (dvs. utdanningene i tredje syklus). Systembeskrivelsen har fire vedlegg: 1) kvalitetsindikatorer for de tre syklusene 2) skjematisk oversikt over roller, ansvar og oppgaver i rapporteringsprosessen 3) beskrivelse av rapporteringsprosessene 4) årshjul. I tråd med nasjonale og HiOAs egne forskrifter for ph.d.-utdanningene benyttes ph.d.-kandidat om studenter opptatt i et ph.d.-program. Studieutvalgets og doktorgradsutvalgets mandat Systembeskrivelsen er i henhold til dagens mandater for studieutvalget og doktorgradsutvalget. Systembeskrivelsen bli endret på rektors fullmakt før nye mandat trer i kraft 1. august Endringer som er gjort Følgende hovedendringer er gjort i kvalitetssystemet for første og andre syklus: Tre av de fem kvalitetsdimensjonene har endret navn for å tydeliggjøre innholdet i kvalitetsdimensjonene og tilpasse kvalitetsdimensjonene til tredje syklus Beskrivelse av rapporteringsprosess er beskrevet i eget vedlegg (se systemets vedlegg) Detaljert beskrivelse av datagrunnlag er tatt inn For at kvalitetssystemet skal være tilpasset andre syklus (masterutdanningene), er det tatt inn et kapittel som beskriver kvalitetssikring av faglig veiledning på masteroppgaven (gjelder også bacheloroppgaven der dette passer) Beskrivelse av kvalitetssikring av praksisstudiene De vesentligste tilpasningene i kvalitetssystemet for tredje syklus: Tilpasset rolle og ansvarsbeskrivelse for tredje syklus i arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Utvidet beskrivelse av veilederforholdet Beskrivelse av evaluering av felles opplæringsdel Beskrivelse av oppfølging av ph.d.-kandidaten underveis i avhandlingsdelen Tilpasset kvalitetsindikatorer for tredje syklus (se systemets vedlegg 1) En skjematisk oversikt over roller, ansvar og oppgaver for aktører i tredje syklus inngår i systemets vedlegg 2 Beskrivelse av prosess for rapportering (systemets vedlegg 3) Vedlegg 1) Systembeskrivelse «System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA» med vedlegg (indikatortabell, tabell roller og oppgaver, prosessbeskrivelse, årshjul,) 2) Kvalitetsrapport for studieåret med vedlegg 3) HiOAs Årsrapport for

9 8

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

HiOAs uttalelse til NOKUTs sakkyndige rapport om evaluering av HiOAs system for kvalitetssikring og Kvalitetsutvikling

HiOAs uttalelse til NOKUTs sakkyndige rapport om evaluering av HiOAs system for kvalitetssikring og Kvalitetsutvikling HØGSKOLENI OSLO DGAKERSHUS NOKUT Drammensveien 288 Postboks 578 1327 Lysaker Dato: 21. august 2014 Vår ref.: 14/3009 Saksbehandler: Mette Torp Christensen Deres ref.: 11/583-15 HiOAs uttalelse til NOKUTs

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

MØTEBOK 22. januar Møte torsdag17. januar2013 kl. 13:00 15:15, studiestedpilestredet. SisselEttre Solbakken Petter Lindstad(referent)

MØTEBOK 22. januar Møte torsdag17. januar2013 kl. 13:00 15:15, studiestedpilestredet. SisselEttre Solbakken Petter Lindstad(referent) MØTEBOK 22. januar 2013 Studieutvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag17. januar2013 kl. 13:00 15:15, studiestedpilestredet Til stede: Fraadministrasjonen: Meldt forfall: Observatør: OlgunnRansedokken(leder)

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Oslo og Akershus

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Oslo og Akershus NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Oslo og Akershus Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Desember 2015 og september 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

REFERAT FRA STUDIEUTVALGET 4. DESEMBER 2015

REFERAT FRA STUDIEUTVALGET 4. DESEMBER 2015 REFERAT FRA STUDIEUTVALGET 4. DESEMBER 2015 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Nina Waaler, leder Ingrid Narum Sturla Rolfsen Per Arne Olsen Finn Aarsæther Monica Melhus Steinar Olberg

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015 SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET Søknadsfrist 1. september 2015 For å sikre en effektiv vurderingsprosess, ber vi om at institusjonene varsler innsending

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag

Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 18.01.2016 Saksnr./arkivnr.: SAK 40/14 Til: Studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Fra: Unn Målfrid H. Rolandsen 22453592, unn.rolandsen@hioa.no Introduksjon til workshop utdanningskvalitet

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 8. januar 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Tid: torsdag 26. mai kl Sted: Pilestredet 46, 3. etg. (Kurs- og konferansesenteret), møterom PA357

Tid: torsdag 26. mai kl Sted: Pilestredet 46, 3. etg. (Kurs- og konferansesenteret), møterom PA357 Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 19.05.2016 Saksbehandler: Anne M. Møgster 67 23 59 66, anne-m.mogster@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Tid: torsdag 26. mai kl. 12.30 15.00

Detaljer

System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA

System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA Vedtatt av styret 10.02.2015 (Sist endret 12.03.2015) Innhold 1. Mål, rammebetingelser og prosess...

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Forord. Kari Toverud Jensen Rektor

Forord. Kari Toverud Jensen Rektor Forord Året 2014 har vært et viktig år for HiOAs kvalitetsarbeid. Høgskolen har vært gjennom et helt årshjul med det nye kvalitetssystemet som har gitt høgskolen god innsikt i kvaliteten i våre utdanninger.

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015 SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET Søknadsfrist 1. september 2015 For å sikre en effektiv vurderingsprosess, ber vi om at institusjonene varsler innsending

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier

Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier Evaluering av kvalitetssystemet høsten 2012 Behandlet i Studiekvalitetsutvalget 13.12.12 Godkjent av rektor

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Felles systembeskrivelse 3. utgave - juni 2014 UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt i 2004. Det er

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014 MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 10. september 2014 kl. 9.45-11.45. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Haugen Inst. for radiografi

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Prorektor Ragnhild Hennum

Prorektor Ragnhild Hennum Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. Prorektor Ragnhild Hennum Først og

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast Høgskolen i Telemark Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan Utkast 04.06.2009 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) fastslår at evalueringsrapportens hovedkonklusjoner

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER Vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19.11.2003 Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 Siste endringer vedtatt av styret for Universitetet

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA Vedtatt av styret 12.03.2013 7 Innhold 1. Nasjonale rammebetingelser for kvalitetssikring av

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNING - NORD UNIVERSITET

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNING - NORD UNIVERSITET Arkivsak-dok. 15/05725-1 Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Elin Sommerli, Odd Kristian Myhre, Jorunn Aurstad Saksgang Møtedato 06.01.2016 KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNING - NORD UNIVERSITET

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

:PULS - mandat og strategi

:PULS - mandat og strategi :PULS - mandat og strategi 2016-2018 :PULS Navn og mandat Pedagogisk utviklings og læringssenter (Tidligere: Program for undervisning læring og studiekvalitet) Hovedoppgaver er å bidra til å opprettholde

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften Erasmus+ seminar 2. november 2017 Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Benedicte Solheim, prosjektleder Bakgrunn

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen:

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: Foruten å vurdere helheten i kvalitetssikringssystemet vil komiteen

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

HK-case: Hvordan er vi rustet for å møte kvalitetsmeldingen, og hva er utfordringene fremover?

HK-case: Hvordan er vi rustet for å møte kvalitetsmeldingen, og hva er utfordringene fremover? HK-case: Hvordan er vi rustet for å møte kvalitetsmeldingen, og hva er utfordringene fremover? 18 august 2014: Første dag på jobb som prorektor Nylig sammenslått høyskole med autonom fakultetsstruktur

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 20.05. 2009 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 17/09 Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen

Detaljer

Hvordan måle og utvikle prosesskvalitet?

Hvordan måle og utvikle prosesskvalitet? Hvordan måle og utvikle prosesskvalitet? Forslag til forbedring av kvalitetssikringssystemet og kvalitetsutviklingen ved HiOA Av Ida K. Riksaasen Hatlevik, Senter for profesjonsstudier. I. Bakgrunn og

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer