Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag"

Transkript

1 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: SAK 40/14 Til: Studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Fra: Unn Målfrid H. Rolandsen , Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag Høsten 2014 prøver Fakultet for samfunnsfag også ut en ny ordning for arbeidet med fakultetets rapport om utdanningskvalitet. Tidligere år har utvalget fått presentert et ferdig utkast til rapport. Denne høsten er det studieutvalget selv som skal utforme hovedpunktene rapporten. Dette gjøres i form av en workshop der studieutvalget i felleskap analyserer og diskuterer seg fram til hovedpunkter i tråd med vedlagte mal: «Kvalitetsrapport for fakultet for samfunnsfag». Kort om arbeidet med analyse høsten 2014 Studieåret har fakultet for samfunnsfag tatt i bruk HiOAs system for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø i fullt monn. HiOAs felles maler for oppsummering av emne-evaluering ble benyttet av enkelte fagmiljøer også høsten I år er i tillegg funn fra emneevalueringer og fra ulike kvantitative student-undersøkelser er oppsummert i egne program- og instituttrapporter. Rapportene er skrevet av instituttledere og studieadministrasjonen i samarbeid. Følgende kilder har vært brukt i program- og instituttrapportene: HiOAs to studentundersøkelser (førsteår master og første- og tredjeår bachelor) NOKUTs nasjonale studiebarometer (andreår bachelor og master) Kandidatundersøkelse (kun barnevern og sosialt arbeid dette året) opptakstall (samordna opptak, HiOAs egne) emne-rapportene tilsynssensors rapport (der den foreligger) øvrige relevante kilder Malene bygger på indikatorer i HiOAs kvalitetsutviklingssystem HiOAs felles maler for rapportering tar utgangspunkt i de fem kvalitetsområdene som er definert i høgskolens kvalitetsutviklingssystem. Indikatorene skal samlet sett dekke de områdene der høgskolen trenger informasjon for å arbeide målrettet med strategi og utvikling. Indikatorene svarer samtidig på kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift. Fullt indikatorsett finner du i HiOAs måltavle. En kort oppsummering av kvalitetsområdene, som også er hovedtemaene i instituttenes rapporter: Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

2 Inntakskvalitet Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Omfatter markedsføring, informasjon og opptak, mottak av nye studenter, integrering i læringsmiljøet, veiledning og oppfølging første studieår. Det fysiske læringsmiljø, blant annet tilgang til utstyr, bibliotek, materiell, egnede undervisningsrom, IKT-tilgang og kvaliteten på løpende informasjon underveis i studieløpet, blant annet timeplan De faglige rammene i emnebeskrivelser, praksis og tilrettelegging for internasjonalisering ved utdanningene. God programkvalitet er en viktig forutsetning for at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet. Omfatter studentenes læringsprosess og vurdering av sammenheng i undervisning, programplaner, praksis som læringsarena, bruk av varierte og studentaktive læringsformer, studentenes deltakelse i FoU, «internasjonalisering hjemme», og det psykososiale læringsmiljøet. Samfunnsrelevans Her undersøkes hvor relevant kompetansen, kunnskapene og ferdighetene til de ferdige kandidatene er for det yrket de skal inn i. Dette gjøres gjennom kandidatundersøkelser og arbeidslivundersøkelser. Foreløpig ordning for rapportering på kvaliteten i ph.d.-programmene Et viktig punkt i NOKUTs underkjenning av HiOAs eksisterende system for kvalitetsutvikling er at systemet og rapporteringsmalene i liten grad er egnet for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av ph.d.- programmene. Arbeidet med en bedre løsning for ph.d. pågår vinteren Som en følge av dette rapporterer ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk i år direkte til seksjon for analyse og kvalitetsutvikling ved HiOA. Ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap vil først rapportere om utdanningskvalitet i studieåret Videre saksgang Fakultetsadministrasjonen oppsummerer arbeidet i et Utkast til kvalitetsrapport for Fakultet for samfunnsfag Utkastet sendes til medlemmene av studieutvalget for godkjenning 8. desember med frist for tilbakemeldinger 12. desember. Studieutvalgets rapport behandles i fakultetsstyret 9. januar Rapporten vil også bli lagt ved i Fakultetets årsrapport 2014 (rapport og planer) som fakultetsstyret behandler i april Fakultetets årsrapport inngår endelig i HiOAs årlig rapport til Kunnskapsdepartementet. Aktuelt regelverk: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), kapittel 8 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning kapittel 2 Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Med vennlig hilsen Unn Målfrid H. Rolandsen Seniorrådgiver, stab Vedlegg: Vedlegg I: Slik legger vi opp Workshop en 1. desember Vedlegg II: Fakultetet i kontekst - hovedfunn fra de kvantitative undersøkelsene Vedlegg III: Rapport om utdanningskvalitet fra fakultetets fem institutter Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Vedlegg I: Slik legger vi opp workshop en 1. desember I møtet 1. desember setter vi av tiden etter lunsj til rapport om utdanningskvalitet. Vi går da igjennom de 5 hovedtemaene i instituttenes rapporter (inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet, læringskvalitet, samfunnsrelevans) ett for ett og diskuterer oss fram til hva som bør stå i fakultetets samlede rapport om de samme temaene. Som nevnt i saksnotatet blir diskusjonene og analysene som kommer fram i møtet oppsummert i Utkast til kvalitetsrapport for Fakultet for samfunnsfag som blir sendt på sirkulasjon for kommentarer og godkjenning etter møtet. Hvordan forberede seg til workshop en? Poenget med fakultetets rapport er bl.a. å sette fingeren på hva fagmiljøene ved SAM kan lære av hverandre, hvilke utfordringer vi bør jobbe videre med i fakultetet, og hvilke konkrete tiltak som bør fremmes for fakultetssstyret. Når du leser instituttenes rapporter kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål under hvert hovedtema: Hva fagmiljøene kan lære av hverandre («best practice») Utfordringer å jobbe videre med ved fakultetet Studieutvalgets råd til fakultetsstyret Hva synes dere om denne måten å jobbe med kvalitetsrapporten på? Er det noen funn som peker seg spesielt positivt ut i instituttenes analyser? Har instituttene kommet med eksempler på hvorfor de får så gode tilbakemeldinger? Er disse erfaringene overførbare til andre fagmiljøer ved SAM? Hvordan kan hele fakultetet nyte godt av disse erfaringene? Er det noen funn som peker seg spesielt negativt ut? Hvordan vurderer dere tiltakene instituttene ønsker å sette i verk for å bedre på kvaliteten? Er det ev. andre tiltak som bør vurderes? Instituttene har også fremmet forslag til tiltak de mener de ikke kan løse innenfor egne budsjettrammer, men som de ønsker fakultetet/institusjonen skal ta videre. Hvilke av de foreslåtte tiltakene bør fakultetet prioritere? Er det relevante temaer som ikke er belyst i rapportene? Tilbakemelding på selve arbeidsformen. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Vedlegg II: Fakultetet i kontekst - hovedfunn fra de kvantitative undersøkelsene Instituttrapportene gir oss informasjon om hvilke evalueringer som er gjennomført i studieåret og resultatene av disse for de enkelte program og institutter. Nedenfor følger en kort oppsummering av noen hovedfunn i studentundersøkelsene i 2013, sett fra Fakultet for samfunnsfag. Studentene er fornøyde med valg av studium Førsteårsstudentene på begge nivåer svarer at de er fornøyde med valg av studium, men masterstudentene ved SAM er mer fornøyde enn bachelorstudentene (87% bachelor og 91% master). Gjennomsnittsstudenten ved HiOA er enda mer fornøyd enn SAM-studenten (94% mot 91%). Tallene vitner likefullt om at de studentene som har fortsatt på studier ved SAM inn i andre semester, er fornøyde med studievalget sitt. Denne tendensen finner vi igjen i NOKUTs studiebarometer og i kandidatundersøkelsen (i år kun bachelor barnevern og i sosialt arbeid). I sistnevnte undersøkelse svarer tidligere studenter at de antakelig ville valgt samme lærested om de skulle velge om igjen (BV 4,28 og SOS 3,96 på en skala fra 1-5 hvor 5 er svært sannsynlig), og at de antakelig ville valgt samme studium (hhv. 4,12 og 3,95). I studiebarometeret scorer fakultetet høyt på relevans for arbeidslivet: studentene på andre år master og bachelor svarer at de tror studiet vil gi gode arbeidsmuligheter og kunnskaper som er viktige for arbeidslivet. Studentene oppgir også at egne yrkesplaner og faglig interesse er de viktigste faktorene for valg av studieprogram. Høsten 2014 gjennomfører HiOA en større arbeidslivsundersøkelse. Det vil bli interessant å se arbeidsgiveres vurdering av SAM-studienes relevans opp mot resultatene fra NOKUTs studiebarometer for 2013 og Lav arbeidsinnsats og høy arbeidsbelastning? Førsteårsstudentene på bachelor og masternivå rapporterer at de bruker hhv. 12,5 og 15,4 timer per uke på ikke-organiserte studieaktiviteter (pensumlesing, oppgaveskriving, frivillig gruppearbeid etc.) Tilsvarende tall for HiOA er 13,3 og 14,0. Til sammenlikning viser NOKUTs studiebarometer at studenter på landsbasis gjennomsnittlig bruker hhv. 13,3 og 18, 8 timer på ikke-organiserte studieaktiviteter. 1 SAM-studentene rapporterer altså noe lavere egeninnsats enn gjennomsnittet sier. Samtidig sier 60 % av førsteårsstudentene på bachelor ved SAM seg enig i at den samlede arbeidsbelastningen i studiet er større enn ventet. Det samme gjelder 67 % av de ferske masterstudentene. Tall for HiOA viser samme tendens (hhv. 66 % og 62%). Tilbakemelding på skriftlige innleveringer Blant bachelorstudenter i første studieår er det kun 59% (HiOA 68%) som mener at de har fått konstruktive tilbakemeldinger på skriftlige innleveringer. Blant masterstudenter i første studieår svarer 62% (HiOA 70%) at har fått konstruktive tilbakemeldinger. Svarene ligger godt under gjennomsnittet ved HiOA. Det skilles ikke på arbeidskrav og eksamensinnleveringer i disse undersøkelsene. Spørsmålet er 1 Tallene her gjelder heltidsstudenter i andre studieår bachelor og master. Se Lid, Stein Erik «Studieinnsats: en analyse av data fra studiebarometeret 2013». NOKUTs synteser og aktuelle analyser, s.5. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 om fagmiljøene gir tilstrekkelige tilbakemeldinger eller ikke, og om studentene har urealistiske forventninger til hva slags tilbakemeldinger de vil få på ulike type oppgaver. Undervisningsformer og studieprogrammets sammensetning 3.års-studentene på bachelornivå er blitt spurt om hvor fornøyde de er med ulike undervisningsformene. SAM-studentene mener at praksisandelen av studiet har vært lærerik (her scorer SAM høyere enn HiOAsnittet og høyest av fakultetene). De mener at det er for lite praksis og ferdighetstrening i studiene, men er samtidig mer fornøyd enn HiOA-gjennomsnittet med hvordan arbeidsmengden er fordelt på de ulike fagområdene i studiet. Studentene ønsker seg også mer seminarundervisning og kollokvier, og synes andelen forelesninger er passende. NOKUTs studentbarometer viser at studentene ved SAM er jevnt over fornøyd med undervisning og veiledning. Men, både andreårsstudentene på bachelor og master ønsker seg mer individuell oppfølging. 60% av SAM studentene i 3. studieår svarer «Ja» på spørsmål om hvorvidt eksamensformene har «gitt deg god anledning til å vise hva du har lært på studieprogrammet». Gjennomsnittet for HiOA er her 56%. Psykososialt læringsmiljø At nye studenter opplever å bli faglig integrert i studentmiljøet er viktig både for læringsprosessene, opplevd trivsel og for å forhindre frafall. En av fire førsteårsstudenter på bachelor (26%) ved SAM oppgir at det ikke var lett å bli kjent med medstudenter som de kan samarbeide med. Dette er en litt større andel enn ved de øvrige fakultetene (gjennomsnitt for første år bachelor ved HiOA var 19%, for master HiOA 16% og master SAM 20%). I NOKUTs studiebarometer scorer HiOA og SAM høyt på læringsmiljø på masternivå (hhv. 3,8 og 4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5 er svært tilfreds). Avgangsstudentene på master melder at både det sosiale og fagligmiljøet er godt (score 3,9). Andreårsstudentene på bachelor er litt mindre tilfreds med det sosiale og faglige miljøet blant studentene (score 3,7). Totalt score på læringsmiljø på andreår bachelor er 3,3 for SAM og 3,2 for HiOA. Fysisk læringsmiljø Resultater HiOAs studentundersøkelser i 2013 viser at studenter ved SAM er mindre fornøyd med romsituasjonen enn de øvrige studentene. Dette gjelder særlig mulighetene for gruppearbeid. Det at tallene for SAM og TKD viser samme tendens betyr at dette er et problem som i hovedsak er knyttet til adressene Pilestredet 35 og 48. Spørsmål (Svar i %, andel enig eller delvis enig) "Jeg har ofte opplevd at det har manglet ledige rom som egner seg for gruppearbeid" "Gruppearbeid kan ofte være vanskelig å få til på Høgskolen fordi det mangler ledige bord eller stoler i fellesarealene" "Det pleier alltid å være god plass i seminarrommene og auditoriene vi bruker" HiOA 82 % 75 % 55 % HF 81 % 68 % 53 % LUI 79 % 73 % 62 % SAM 86 % 85 % 52 % TKD 87 % 82 % 53 % Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Syn på evaluering På spørsmål om hvorvidt de har fått god anledning til å evaluere undervisningen i alle emner og fag svarer 73% av studentene i 3. studieår på bachelor ved SAM at de er enige eller delvis enige. Selv om det er forbedringspotensial her (gitt at alle emner skal evalueres hver gang de tilbys), er dette er et godt resultat. Kun TKD har høyere resultat enn SAM her (74%) og gjennomsnittet ved HiOA er 64%. 80% av 3.årsstudentene sier seg enig eller delvis enig i at de ved å delta i evalueringene bidrar til god kvalitet på studieprogrammet. Dette spørsmålet er noe ledende og gir i liten grad svar på om studentene opplever evalueringer som nyttige og hensiktsmessige. NOKUTs studiebarometer hadde i 2013 svarposent på 32%. Svarprosenten ved HiOAs felles studentundersøkelser er akseptabel men med mange emne-evalueringer og deltakelse i én nasjonal eller felles HiOA-undersøkelse i hvert studieår er det viktig at fakultetet følger med på tendenser til evalueringstretthet i årene som kommer. Svarprosent HiOAs studentundersøkelser år bachelor 1.år master 3. år bachelor HiOA 49 % 46 % 50% HF 48 % 43 % 51% LUI 53 % 48 % 56% SAM 48 % 47 % 44 % TKD 49 % 43 % 48 % Hovedfunn fra kandidatundersøkelsen (kun barnevern og sosialt arbeid) Undersøkelsen ble sendt ut til 2387 kandidater fra utdanningene allmennlærer, barnevern, ingeniørfag, sosionom og sykepleie uteksaminert i 2012 og 2013, alle på bachelornivå. Blant disse leverte 1234 kandidater besvarelser som inngår i datamaterialet, dvs en svarprosent på 52 prosent. Undersøkelsen inneholder i hovedsak spørsmål som berører utdanningenes samfunnsrelevans. Relevans for yrkeslivet og balansen mellom teori og praksis Ved HiOA oppgir 93% av kandidatene at de jobber med det de er utdannet for. Barnevernspedagogene er den gruppen der færrest av kandidatene jobber innenfor det de er utdannet for (ca. 75%). Blant sosionomene er andelen 90%. Gjennomsnittskandidaten måtte vente 31 dager før de fikk tilbud om relevant jobb. For kandidater fra barnevern deltid og heltid og tok det hhv. 46 og 71 dager, for sosionomene 88 dager. De sosialfaglige kandidatene erfarer at det er omtrent så stor konkurranse om stillingene som de hadde forventet. På spørsmål om hvor godt de synes utdanningen har forberedt dem på oppgavene de utfører i nåværende jobb svarer sosialfagskandidatene at de er delvis godt forberedt (score BVH 2,6 BVD 2,7 SOS 2,7 på en skala fra 1-4 der 4 er svært godt). Gjennomsnittet for HiOA-kandidatene er her 2,4. Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Kandidatene ble også bedt om å vurdere balansen mellom skolebasert og praksisbasert undervisning i studieprogrammet: Bachelor i barnevern 5 % 2 % 33 % 61 % For mye praksisbasert utdanning God balanse For mye skolebasert utdanning Vet ikke / har ingen mening om dette Bachelor i sosialt arbeid 1 % 1 % 28 % 70 % For mye praksisbasert utdanning God balanse For mye skolebasert utdanning Vet ikke / har ingen mening om dette Kandidatene ble i tillegg spurt hvor sannsynlig det vil være for dem å mer utdanning i løpet av de nærmeste fem årene. Gjennomsnittet svarer at det er ganske sannsynlig (score 3 en skala fra 1-4 der 4 er svært sannsynlig), og sosialfagskandidatene ligger omtrent på gjennomsnittet (3,1 og 3,2). Blant de som antok at de ville ta mer utdanning svarte 35 % av sosionomene at det ville være aktuelt med en master, mens 58% svarte etter- og videreutdanning. 65% av kandidatene fra barnevern mente etter- og videreutdanning ville være aktuelt, mens masterstudier var aktuelt for 28% av kandidatene fra deltid og 31% av kandidatene fra heltidsstudiet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Forord. Kari Toverud Jensen Rektor

Forord. Kari Toverud Jensen Rektor Forord Året 2014 har vært et viktig år for HiOAs kvalitetsarbeid. Høgskolen har vært gjennom et helt årshjul med det nye kvalitetssystemet som har gitt høgskolen god innsikt i kvaliteten i våre utdanninger.

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 3. juni 2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 37/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Arbeidskrav ved fakultet for samfunnsfag 2012-2013

Detaljer

Rapport studieprogram (bachelor-, årsenhet-, fireårig- lærerutdanning-, etter- og videreutdanning-, masterutdanninger) Studieåret

Rapport studieprogram (bachelor-, årsenhet-, fireårig- lærerutdanning-, etter- og videreutdanning-, masterutdanninger) Studieåret Rapport studieprogram (bachelor-, årsenhet-, fireårig- lærerutdanning-, etter- og videreutdanning-, masterutdanninger) Studieåret 2014-2015 Studieprogrammets (eventuelt programmenes) navn: Yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Totalt 104 av 189 emner = 55% av emnene har blitt oppsummert i form av en emneevalueringsrapport.

Totalt 104 av 189 emner = 55% av emnene har blitt oppsummert i form av en emneevalueringsrapport. Rapport om utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag studieåret 2013-2014 Fakultetets kvalitetsrapport skal bygge på instituttrapportene. Studieutvalget skal behandle rapportene og komme med sin

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Rapport studieprogram (bachelor-, årsenhet-, fireårig- lærerutdanning-, etter- og videreutdanning-, masterutdanninger) Studieåret

Rapport studieprogram (bachelor-, årsenhet-, fireårig- lærerutdanning-, etter- og videreutdanning-, masterutdanninger) Studieåret Rapport studieprogram (bachelor-, årsenhet-, fireårig- lærerutdanning-, etter- og videreutdanning-, masterutdanninger) Studieåret 2014-2015 Studieprogrammets (eventuelt programmenes) navn:yrkesfaglærer

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 STUDIEBAROMETERET 2016 Sykepleierutdanningen, 06.04.2017 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling OVERSIKT Svarprosent Overordnet tilfredshet Læringsutbytte Faktorer som har betydning for tilfredshet

Detaljer

17. OKTOBER 2014. Veiledning til program- og instituttrapport

17. OKTOBER 2014. Veiledning til program- og instituttrapport 17. OKTOBER 2014 Veiledning til program- og instituttrapport Innhold Veilederen tar utgangspunkt i malene for program- og instittuttrapport og forklarer de ulike «boksene» i malen for de to rapportene

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

PERIODISK PROGRAMEVALUERING FOR MASTER I RETTSVITENSKAP UIO EGENEVALUERING I 2017 EKSTERN EVALUERING VÅR 2018

PERIODISK PROGRAMEVALUERING FOR MASTER I RETTSVITENSKAP UIO EGENEVALUERING I 2017 EKSTERN EVALUERING VÅR 2018 Fra Studieseksjonen Til PMR 11. september 2017 PERIODISK PROGRAMEVALUERING FOR MASTER I RETTSVITENSKAP UIO EGENEVALUERING I 2017 EKSTERN EVALUERING VÅR 2018 1. INNLEDNING Dette er første gang vi gjennomfører

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 03.03.15 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 2/2015 Journalnr.: 15/00114 Saksbehandlere: Sigrun Berge, Inger Langeggen og Lars Helliksen KVALITETSRAPPORT FOR FAKULTET HF STUDIEÅRET

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013 Notat Dato: 14.11.13 Saksnr./arkivnr.: 2012/6202 Til: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved Anka Ødegårdshaugen Fra: Ragnvald Thilesen ragnvald.thilesen@hioa.no PROSJEKT

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 22.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Strategisekretariatet v/gunhild Rønningen Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Fakultetsstyret behandlet strategier for SAM

Detaljer

Læringsprosessen (prosess-indikatorer) Læringskvalitet (learning outcome)

Læringsprosessen (prosess-indikatorer) Læringskvalitet (learning outcome) Innsatsfaktorer (driver-indikatorer) Læringsprosessen (prosess-indikatorer) Effekten for samfunnet (output-indikatorer) Inntakskvalitet Prramkvalitet Rammekvalitet Læringskvalitet (learning outcome) Employability

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA Vedtatt av styret 12.03.2013 7 Innhold 1. Nasjonale rammebetingelser for kvalitetssikring av

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole Seminar 12. september på Gardermoen Program 10:00 Velkommen ved Ole-Jacob Skodvin, NOKUT 10:10 Studiebarometer for fagskole ved Magnus Strand Hauge,

Detaljer

Vedlagt ligger bestilt supplerende dokumentasjon til NOKUTs institusjonsbesøk på HiOA den 14.-16. september. Vedlagt ligger

Vedlagt ligger bestilt supplerende dokumentasjon til NOKUTs institusjonsbesøk på HiOA den 14.-16. september. Vedlagt ligger NOKUT Postboks 578 1327 Lysaker Dato: 10.08.201515 Vår ref.: 14/05277 Saksbehandler: Mette Torp Christensen Deres ref.: 11/583 67 23 00 00, Mette-Torp.Christensen@hioa.no Supplerende dokumentasjon Vedlagt

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 3/19/2015 Redegjørelse Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Innhold Redegjørelse for hva HiOA har gjort for å utvikle og forbedre

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Oslo og Akershus

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Oslo og Akershus NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Oslo og Akershus Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Desember 2015 og september 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 15.05.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/44 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

SAK 42/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 16. september 2013.

SAK 42/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 16. september 2013. SAK 42/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 16. september 2013. Til stede: Kjersti Berggraf Jacobsen, Anita Sandberg, Gunnar Jahren, Trine Ellekjær, Olav Borge Bondal, Ramona

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 12. oktober 2015

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 12. oktober 2015 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 12. oktober 2015 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Trine Ellekjær (ØA), Carsten Ohlmann (JM), Inger-Lise S Fehn (SF), Gunnar Jahren (OAV), Peter

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 155 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 39% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 52% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret, dekanat og PMR Dato: 08.02.16 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise S Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV), Fra administrasjonen: Elin

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 13/15 Til stede: Styreleder Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 24. APRIL 2015 Tone Fløtten Ekstern representant --* Faglige representanter Dag Flater Hwang** Ivar Bredesen Helga Johannesdottir

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38% Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Onsdag 12. november fra kl i Pilestredet 32, 7. etg. rom N NB merk annet rom enn vanlig.

Onsdag 12. november fra kl i Pilestredet 32, 7. etg. rom N NB merk annet rom enn vanlig. Til studieutvalgets medlemmer Dato: 04.11.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 124 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Sak Studiebarometeret diskusjonssak

Sak Studiebarometeret diskusjonssak Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 11-17 Studiebarometeret 2016 - diskusjonssak Om studiebarometeret Universitetet deltok i 2016 for fjerde gang i Studiebarometeret

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 258 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 35% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

HiOA - Fornyelsen av studieadministrasjonen Nåsituasjonsanalyse - Programplaner. Arbeidsdokument. Arbeidsdokument. 4. februar 2014

HiOA - Fornyelsen av studieadministrasjonen Nåsituasjonsanalyse - Programplaner. Arbeidsdokument. Arbeidsdokument. 4. februar 2014 HiOA - Fornyelsen av studieadministrasjonen Nåsituasjonsanalyse - Programplaner Nåsituasjonsanalyse - programplaner 1 Bakgrunn og sammendrag 1 2 Beskrivelse av prosesser tilknyttet programplanene 6 3 Nærmere

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen

Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen 1. Alt-i-alt: godt fornøyde med kvaliteten på eget studieprogram Vitenskapelig ansatte uttrykker gjennomsnittlig stor tilfredshet med kvaliteten

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene?

Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene? 21. SEPTEMBER 2017 Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene? Bjørn Ervik Seniorrådgiver Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering To spørsmål: Hvordan bruke Studiebarometeret

Detaljer

Studentenes arbeidsbelastning

Studentenes arbeidsbelastning Sykepleie HiOA2019 Studentenes arbeidsbelastning Til prosjektmøte Sykepleie HiOA2019, 20. april 17 Fra programplanteamet HF Føringer og dokumenter Nasjonale Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten

Detaljer

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap UNIVERSITETET I BERGEN Referanse Dato 2014/1420-ANKU 27.02.2017 Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap Institutt for Geovitenskap (GEO) gjennomførte i 2015 en omfattende revisjon av Bachelorprogrammet,

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 30/14 Til stede: Styreleder Ekstern representant Faglige representanter Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 18. SEPTEMBER 2014 Tone Fløtten Olav Njaastad Dag Flater Hwang* Birgitte

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak

Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak Søknaden om midler til læringsmiljøfremmende tiltak skal følge denne malen og sendes pr. mail til Læringsmiljøutvalgets sekretær ved maren.a.kvaloy@uis.no.

Detaljer

Innledning. www.studiebarometeret.no 2

Innledning. www.studiebarometeret.no 2 Innhold Innledning... 3 Del 1: Oversikt over bruk av undervisningsformer og hvor godt de fungerer... 4 Hvilke undervisningsformer benyttes, i følge studentene?... 4 Hvilke undervisningsformer fungerer,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 43 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 47% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45% Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 14 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2014

Kandidatundersøkelse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Avd. for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Kandidatundersøkelse 2014 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Om undersøkelsen...

Detaljer

Undervisningsarbeidet i endring? Studiebarometerseminaret, NOKUT 19 september 2017

Undervisningsarbeidet i endring? Studiebarometerseminaret, NOKUT 19 september 2017 Undervisningsarbeidet i endring? Studiebarometerseminaret, NOKUT 19 september 2017 Innhold Innledning Del 1 Underviserundersøkelsen, 2016 Del 2 Oppfølgende kvalitativ spørreundersøkelse, 2017: «Undervisningsarbeidet

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Visjon, virksomhetsmål og strategier for HiOA

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Visjon, virksomhetsmål og strategier for HiOA Notat Dato: 12.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Fra: Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Fakultetet har i denne fasen av strategiprosessen tatt utgangspunkt i notater fra strategisekretariatet

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Formålet er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet og informere studenter, studiesøkere, media og høyskoler/universiteter om dette. Resultatene

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer