Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier Evaluering av kvalitetssystemet høsten 2012 Behandlet i Studiekvalitetsutvalget Godkjent av rektor

2 Innhold Innledning... 2 NOKUT sine evalueringskriterier... 2 Tilsynsforskriften... 2 Kriteriesett... 3 Høgskolens kvalitetssystem... 5 Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier... 7 a. Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur... 7 b. Mål, plan og ledelsesforankring... 9 c. Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene d. Analyse, vurdering og rapportering e. Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring

3 Innledning Jf. høgskolens kvalitetssystem skal det hvert år gjennomføres en evaluering av kvalitetssystemet i ledermøtet. Dette ledermøtet ble gjennomført i november. I lys av dette evalueringsmøtet i ledergruppa og det nært forestående NOKUT-besøk, gjennomførte prorektor, studiedirektør og kvalitetsutrederne (AU SKU) en møterunde med avdelingene for å informere om NOKUT-besøket, gå gjennom høgskolens kvalitetssystem, herunder status på avdelingene ifht de viktigste prosedyrene, samt drøfte høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier. AU SKU har i tillegg hatt et eget seminar der vi hadde en inngående drøfting av kvalitetssystemets rutiner og aktiviteter sett opp mot NOKUT-kriteriene, og saken har vært oppe i høgskolens studiekvalitetsutvalg (SKU) ved flere anledninger. Dette dokumentet drøfter og oppsummerer høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier, basert på innspill fra avdelingene i møterunden, ledermøtet, SKU og AU SKU sin vurdering. NOKUT sine evalueringskriterier Tilsynsforskriften NOKUT sine evalueringskriterier inngår i tilsynsforskriften av 27. januar 2011: «Kvalitetssikringssystemet skal frambringe den kunnskapen som institusjonen trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene. Kvalitetssikringen skal omfatte alle studietilbud som en institusjon gir, internt og eksternt, alle deler av studiet og alle formidlingsformer. Institusjonen skal ha faste rutiner og prosesser som i en årlig syklus frambringer, vurderer og anvender informasjon om det enkelte studium og om utdanningsvirksomheten generelt. Systemet skal bidra til at institusjonen vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling. Vesentlig informasjon og vurderinger skal være tilstrekkelig dokumentert. Institusjonen utformer sitt system, hvilke data og informasjon som inngår, og hvilken dokumentasjon det frambringer ut i fra egen størrelse, faglig profil og lokale behov. Jamfør også Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 2-1.» 2

4 Altså: HVA «Kvalitetssikringssystemet skal frambringe den kunnskapen som institusjonen trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene.» HVEM «Kvalitetssikringen skal omfatte alle studietilbud som en institusjon gir, internt og eksternt, alle deler av studiet og alle formidlingsformer.» HVORDAN «Institusjonen skal ha faste rutiner og prosesser som i en årlig syklus frambringer, vurderer og anvender informasjon om det enkelte studium og om utdanningsvirksomheten generelt.» «Vesentlig informasjon og vurderinger skal være tilstrekkelig dokumentert.» FORMÅL Systemet skal bidra til at institusjonen vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling. Sakkyndige I 3-1 NOKUTs evaluering står det: «1. Sakkyndige oppnevnt av NOKUT vurderer institusjonens kontinuerlige og systematiske arbeid for å sikre og forbedre kvaliteten i utdanningen. 2. De sakkyndige skal foreta en helhetlig bedømmelse av kvalitetssikringssystemet og institusjonenes aktive bruk av det, der kriteriene nevnt i ses i sammenheng, jamfør Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 2.2.» Kriteriesett Institusjonenes kvalitetssikringssystem evalueres ut fra følgende kriteriesett: a. Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur NOKUT skal vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet fremmer bred deltakelse i kvalitetsarbeidet blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer, om det stimulerer til et kvalitetsarbeid som er preget av åpenhet engasjement og forbedringsvilje, og om informasjon og vurderinger er dokumenterte og tilgjengelige. 3

5 b. Mål, plan og ledelsesforankring NOKUT skal vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet er beskrevet slik at det angir de målsettinger, prosesser, aktører og fora som inngår, om det er forankret i ledelsen og besluttende organ på de ulike nivåer, om arbeids- og ansvarsfordeling i kvalitetsarbeidet er fastsatt, og om selve kvalitetssikringssystemet gjøres til gjenstand for jevnlig evaluering og utvikling med sikte på institusjonens eget behov. c. Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene NOKUT skal vurdere hvorvidt sikring og vurdering i hvert enkelt igangsatt studium bygger på informasjon som innhentes systematisk og fra flere kilder, og om systemet har særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier. d. Analyse, vurdering og rapportering NOKUT skal vurdere hvorvidt den informasjon som systemet genererer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledelsesnivå. e. Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring NOKUT skal vurdere hvorvidt tiltak for forbedringer vurderes og iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalysene som gjøres. Dette gjelder både tiltak i tilfeller av svikt i forhold til akkrediteringskravene, og tiltak for å videreutvikle studiekvaliteten. 4

6 Høgskolens kvalitetssystem Høgskolens kvalitetssystem er beskrevet i dokumentet Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST, vedtatt i Høgskolestyret I tillegg til systembeskrivelsen og skrevne rutiner, består systemet av følgende: 5

7 Årshjul for kvalitetsarbeidet: 6

8 Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier a. Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur «NOKUT skal vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet fremmer bred deltakelse i kvalitetsarbeidet blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer, om det stimulerer til et kvalitetsarbeid som er preget av åpenhet engasjement og forbedringsvilje, og om informasjon og vurderinger er dokumenterte og tilgjengelige.» Bred deltakelse: - Alle studenter deltar i studieevalueringer. - Alle studenter inviteres til den årlige tillitsvalgtkonferansen (ikke bare tillitsvalgte). - Alle studenter og ansatte inviteres til den årlige studiekvalitetsdagen. - Representasjon i råd, verv og utvalg på alle nivå. - Alle ansatte har et definert ansvar for kvalitetsarbeidet. Studentenes viktigste møte med høgskolens kvalitetssystem skjer gjennom studieevalueringene både emneevalueringer på programmet, og høgskolens institusjonelle evalueringer. I tillegg er det tett kontakt mellom Studentparlamentet og høgskolens ledelse. Studentene deltar i ledermøter, er representert i utvalg og forum (SKU, LMU, Klagenemda). På denne måten er studentene med på å legge premisser og påvirke høgskolens arbeid med studiekvalitet. Åpenhet engasjement og forbedringsvilje: - Kvalitetsarbeidet er dokumentert og åpent tilgjengelig (se under). - LMU og SKU har to årlige fellesmøter, og sekretærene møter i hverandres utvalg. - På det ene fellesmøtet mellom SKU og LMU er også ledelsen, SP og ASKU ene invitert. - Årlig utdeling av Studiekvalitets- og læringsmiljøpris. - SKU behandler referat fra Klagenemda i hvert møte. - Avvikssystemet Si din mening! fungerer som en sikkerhetsventil i tillegg til evalueringer og saker som tas løpende i linja. - Kvalitetssystemet evalueres årlig. - Resultater fra studieevalueringene på avdeling rapporteres og tiltakslister fastsettes. - Kvalitetsrapporten fremhever «områder å være oppmerksom på» og «største utfordringer». Eksempler på oppfølging: Høgskolepedagogikk og prosjekt internasjonalisering. - De institusjonelle studieevalueringene behandles i SKU og ledergruppen, og følges opp av rektors oppfølgingsskriv til avdelingene der det pekes på områder som spesifikt peker seg ut med tanke på aktuelle tiltaksvurderinger. - Gjennomfører revisjoner (nytt kvalitetssystem, inkludert rutiner i 2010) og endringer (ny SKU-sammensetning fra 2011) basert på egenevalueringer. - Eget kvalitetsforum for administrativt tilsatte som jobber med kvalitetssystemet sentralt og på avdelingene. 7

9 Dokumentasjon og tilgjengelighet: - Egen kvalitetsportal på nett der alle kvalitetssystemets dokumenter er tilgjengelige. - Alle resultat fra de institusjonelle studieevalueringene gjøres tilgjengelig på nett. - Egen avdelingsrutine for dokumentasjon, oppfølging og formidling av resultat fra emneevalueringer. - Tillitsvalgtkonferansen har egen nettside, invitasjon og program formidles i hele høgskolen, og konferansen evalueres og endres årlig mtp forbedring etter innspill fra deltakerne og Studentparlamentet. - Studiekvalitetsdagen har egen nettside, og invitasjon og program formidles i hele - høgskolen. Alle innlegg gjøres tilgjengelig på nettsiden. - SKU, LMU, Klagenemda og Skikkethetsnemda har egne nettsider der møteinnkallinger, sakspapirer og referat legges ut og er tilgjengelig både eksternt og internt. Forbedringspunkter: - De institusjonelle undersøkelsene omfatter kun bachelor, på campus, tatt opp gjennom SO (samt forkurs i inntakskvalitetsundersøkelsen). Vi mangler en sentral oversikt over studieevalueringer for fjernstudenter, etter og videreutdanning og master. - Kvalitetssider på nett på avdelingsnivå (halvparten av avdelingene mangler) usikker på grad av dokumentasjon. - Mer systematisk dokumentasjon av tiltak (avdelingsnivå, sentraladm). - Få flere faglig tilsatte og studenter til å delta på studiekvalitetsdagen. - Få flere studenter til å delta på tillitsvalgtkonferansen. - Endre navn på tillitsvalgtkonferansen. - Få flere faglige ledere til å delta på NOKUT-konferansen. - Få flere studenter til å stille til verv. - Øke valgoppslutningen i studentvalg. Tiltak: - Fra og med Studiekvalitetsundersøkelsen 2013 inkluderes master i undersøkelsen. Vi tar videre sikte på å skaffe en sentral oversikt over studieevalueringene som gjennomføres for fjernstudenter og etter og videreutdanninger, med tanke på samarbeid og utveksling av evalueringsresultat. - Samtidig tydeliggjøre overfor avdelingene at alle studier små og store skal evalueres, selv om de ikke omfattes av de institusjonelle studieevalueringene eller er del av måltavla. - I møterunden høsten 2013 er avdelingene bedt om å opprette egne kvalitetssider på nett. Sidene bør inneholde innkallinger, referat og sakspapirer fra ASKU, avdelingens kvalitetsrapport, oppsummering av resultat og tiltak fra avdelingens egne studieevalueringer (jf. rutinen) og eventuelt annen aktuell informasjon (for eksempel avdelingens egne rutiner for studieevalueringer). - Se på informasjon og maler ifm kvalitetsrapportering og rapport og planer slik at tiltak og oppfølging synliggjøres. - Gjennomgå rutiner for informasjon og faglig innhold ifm studiekvalitetsdagen og tillitsvalgtkonferansen. - Gjennomføre mer målrettet informasjonsarbeid for å øke deltakelsen på NOKUTkonferansen. 8

10 b. Mål, plan og ledelsesforankring «NOKUT skal vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet er beskrevet slik at det angir de målsettinger, prosesser, aktører og fora som inngår, om det er forankret i ledelsen og besluttende organ på de ulike nivåer, om arbeids- og ansvarsfordeling i kvalitetsarbeidet er fastsatt, og om selve kvalitetssikringssystemet gjøres til gjenstand for jevnlig evaluering og utvikling med sikte på institusjonens eget behov.» Beskrivelse av systemet: - Eget dokument som beskriver kvalitetssystemets forankring og rammer, mål og strategier, omfang, aktiviteter og prosesser, samt ansvars- og rapporteringslinjer. Ledelsesforankring, arbeids og ansvarsfordeling: - Ansvars- og rapporteringslinjer er beskrevet i systemet. - Høgskolestyret behandler årlig kvalitetsrapporten, plandokumenter til KD og årsrapporter fra LMU, Klagenemda og Skikkethetsnemda. Høgskolestyret vedtar også kvalitetssystemet, sist revisjonen i Rektor gjennomgår avdelingenes kvalitetsrapporter og fremmer forslag til høgskolens kvalitetsrapport. - Avdelingsstyrene behandler avdelingenes kvalitetsrapporter. - Dekanene har ansvar for studieevalueringer på avdelingsnivå (egen rutine). - Studielederne gjennomgår studieevalueringene på programnivå og har vanligvis delegert ansvaret for å følge opp med aktuelle tiltaksplaner på sine grunnenheter. - Seksjonsdirektørene gjennomgår kvalitetsrapporter og institusjonelle studieevalueringer. - Prorektor er leder av SKU, der studentene og samtlige avdelinger er representert. - Studiedirektøren sitter både i SKU og LMU. - Hver avdeling har et eget studiekvalitetsutvalg, ASKU. ASKU består hovedsakelig av dekan, studentrepresentanter og faglig- og administrativt tilsatte på avdeling. Alle program ved avdelingen skal være representert i ASKU. Studiedirektør eller den han bemyndiger, kan møte med tale og forslagsrett. - Studentenes rolle i kvalitetsarbeidet er beskrevet i et eget kapittel i systemet. Evaluering og utvikling: - Kvalitetssystemet evalueres årlig. - Gjennomfører revisjoner (nytt kvalitetssystem, inkludert rutiner i 2010) og endringer (ny SKU-sammensetning fra 2011) basert på egenevalueringer og erfaring. - Det er utviklet et eget sett med kvalitetsindikatorer slik at utvikling og endring over tid kan følges, og tiltak iverksettes der det fremkommer lite samsvar mellom mål og resultat. - Kvalitetsrapporten fremhever «områder å være oppmerksom på» og «største utfordringer». Eksempler på oppfølging: Høgskolepedagogikk og prosjekt internasjonalisering. - De institusjonelle studieevalueringene behandles i SKU og ledergruppen, og følges opp av rektors oppfølgingsskriv til avdelingene der det pekes på områder som spesifikt peker seg ut med tanke på aktuelle tiltaksvurderinger. 9

11 Forbedringspunkter: - Vi bør forsikre oss om at den beskrevne arbeidsdelingen i kvalitetssystemet er kjent i hele organisasjonen. - Vi må sikre at den beskrevne rollefordelingen følges opp. Etter møterunden med avdelingene er status at arbeidet med kvalitetsrapportering gjennomføres på alle avdelinger. Men ASKU ser ut til å ha ulikt aktivitetsnivå fra avdeling til avdeling. Rutinen for ASKU-mandat angir et minstekrav for ASKU sitt arbeid, og det bør følges. Videre er det opp til avdelingen å definere andre roller for utvalget. - Studieevalueringer på avdelingsnivå er en prioritert oppgave, som gjennomføres på alle program. Noen avdelinger tar med resultatene fra emneevalueringene inn i medarbeidersamtalene. Vi har likevel litt å gå på når det gjelder dokumentasjon og tilgjengelighet på resultater. Det er vanskelig å finne en god form som tar hensyn til personvern og som ikke er for ressurskrevende. Tiltak: - SKU bør vurdere om enkelte kvalitetsindikatorer skal målsettes. Det er i tillegg behov for å gå gjennom kvalitetsindikatorene i lys av NOKUT-portalen og ny målstruktur før neste kvalitetsrapport. - Tydeliggjøre tiltak med bakgrunn i kvalitetsrapporteringen i rapport og planer. - Oppfølgingsskrivene fra de institusjonelle studieevalueringene bør få en tydeligere rolle i kvalitetssystemet. - Endre prosedyren for studieevalueringer på avdelingsnivå for å sikre dokumentasjon og transparens. - Kontinuerlig drøfte grensene for personvern opp mot transparens. c. Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene «NOKUT skal vurdere hvorvidt sikring og vurdering i hvert enkelt igangsatt studium bygger på informasjon som innhentes systematisk og fra flere kilder, og om systemet har særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier.» Sikring og vurdering i hvert enkelt igangsatt studium: - Studieplanmalen. - SKU behandler og gir tilrådning før rektors fastsetting av studieplaner innen studier på over 60 studiepoeng. - Emneevalueringer, institusjonelle evalueringer, kandidatundersøkelse (fra 2012). - Kvalitetsindikatorer produksjon og opplevd, inkludert data fra DBH. - Bruk av tilsynssensor. - Omdømmeundersøkelsen fra Selvevaluering. - Helse og trivselsundersøkelsen (SHOT). 10

12 Nye studier: - Som over. - Egen rutine for selvevaluering av nye studier. Forbedringspunkter: - Vi kan ha hull ifht dokumentasjon av kvalitetssikring av videreutdanningene og desentraliserte studier. - Samtlige kvalitetsindikatorer brytes ikke ned på programnivå. - Lav svarprosent i de institusjonelle spørreundersøkelsene gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner på programnivå. - Bruk av tilsynssensor. Etter møterunden ser vi at avdelingene har tatt i bruk tilsynssensor i ulik grad, men at flere planlegger å ta i bruk ordningen. - Rutinen for selvevaluering av nye studier må gjennomgås. Få oversikt over hvilke studier som skal evalueres de neste årene. Tiltak: - (Som over) skaffe en sentral oversikt over studieevalueringene som gjennomføres for fjernstudenter og etter og videreutdanninger, med tanke på samarbeid og utveksling av evalueringsresultat. - Se på muligheten for å bryte kvalitetsindikatorene ned på programnivå. - Prioritere arbeidet med å øke svarprosenten på de institusjonelle spørreundersøkelsene. - Endre navn på studiekvalitetsundersøkelsen til studenttilfredshetsundersøkelsen. - Sørge for at tilsynssensorordningen tas i bruk slik at alle studieprogram har gjennomført en ekstern evaluering av vurderingsordningene innen 5 år. - Gjennomgå rutinen for selvevaluering av nye studier, mtp forenkling. Institusjonsnivået bør samtidig ta initiativ til å lage en oversikt over aktuelle studieprogram. d. Analyse, vurdering og rapportering «NOKUT skal vurdere hvorvidt den informasjon som systemet genererer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledelsesnivå.» - Kvalitetsrapportene behandles i ASKU og avdelingsstyret, samt i SKU og Høgskolestyret. - Studieevalueringer på virksomhetsnivå følges opp med en egen rapport, og behandles i ledermøtet og SKU. Rapporten oversendes avdelingene med et eget oppfølgingsskriv. - Resultatene fra studieevalueringer på avdelingsnivå skal minimum gjøres kjent for studentene ved studieenheten som undersøkelsen omfatter, den faglig ansatte som undersøkelsen berører og vedkommendes nærmeste leder, og ansatte som blir berørt av eventuelle tiltak. Fagansvarlig rapporterer resultatet til studieleder. Evalueringsresultatene skal oppsummeres på program- og avdelingsnivå og benyttes i analysen som gjøres i avdelingenes årlige kvalitetsrapporter. - Åsrapport LMU, Klagenemda og Skikkethetsnemda behandles årlig i høgskolestyret. 11

13 Forbedringspunkter: Tiltak: - Mer systematisk og dokumentert oppfølging av institusjonelle undersøkelser, særlig på den administrative siden. - Dokumentasjon på gjennomførte tiltak kunne vært bedre (varierende detaljeringsgrad i kvalitetsrapportene). - Oppfølging av rutinen for studieevalueringer på program og emnenivå. (Som over) studieevalueringer på avdelingsnivå er en prioritert oppgave, som gjennomføres på alle program. Vi har likevel litt å gå på når det gjelder dokumentasjon og tilgjengelighet på resultater. Det er vanskelig å finne en god form som tar hensyn til personvern og som ikke er for ressurskrevende. Samtidig ser vi at oppfølging av evalueringsresultater med nærmeste leder ser ut til å gjennomføres. - Sikre at alle ASKU og avdelingsstyrer behandler kvalitetsrapporten. - Sikre dokumentert oppfølging av resultatene fra de institusjonelle undersøkelsene på avdelings- og programnivå. - Finne en hensiktsmessig form å dokumentere oppfølging av de institusjonelle undersøkelsene på. - Tydeliggjøre hvilke tiltak som er generert av kvalitetsanalysen i rapport og planer. - Endre rutinen for studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST slik at krav om og hvordan oppsummering og dokumentasjon av emneevalueringene skal finne sted, blir tydeligere. - Egne avdelingssider om kvalitet med innkallinger og møtereferat fra ASKU. - Bedre integrere oppfølgingsbrevene i kvalitetsarbeidet. - Drøfte tiltaksgrenser (se i forhold til målsetting). - Se på muligheter for å måle undervisning utført av personale med 1. kompetanse. e. Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring «NOKUT skal vurdere hvorvidt tiltak for forbedringer vurderes og iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalysene som gjøres. Dette gjelder både tiltak i tilfeller av svikt i forhold til akkrediteringskravene, og tiltak for å videreutvikle studiekvaliteten.» - Det er utviklet et eget sett med kvalitetsindikatorer slik at utvikling og endring over tid kan følges, og tiltak iverksettes der det fremkommer lite samsvar mellom mål og resultat - Kvalitetsrapporten fremhever «områder å være oppmerksom på» og «største utfordringer». Eksempler på oppfølging: Høgskolepedagogikk og prosjekt internasjonalisering - Studieevalueringer på virksomhetsnivå følges opp med en egen rapport, og behandles i ledermøtet og SKU. Rapporten oversendes avdelingene med et eget oppfølgingsskriv - Resultatene fra studieevalueringer på avdelingsnivå skal minimum gjøres kjent for studentene ved studieenheten som undersøkelsen omfatter, den faglig ansatte som undersøkelsen berører og vedkommendes nærmeste leder, og ansatte som blir berørt av eventuelle tiltak. Fagansvarlig rapporterer resultatet til studieleder. Evalueringsresultatene skal oppsummeres på program- og avdelingsnivå og benyttes i analysen som gjøres i avdelingenes årlige kvalitetsrapporter 12

14 Forbedringspunkter: - Forholdet kvalitetsrapport budsjett: Vi må se på i hvilken grad avdelingenes meldte behov ifht kvalitetstiltak i budsjettinnspillene er synliggjort. Kvalitetsrapportene som viktig premissleverandør i plan og budsjettarbeidet beskrives i HS-saken om budsjettføringer, men gjentas ikke i rammer og tidsplan for plan og budsjettarbeid. Det er heller ingen naturlige punkt i malen for å synliggjøre evt linjer tilbake til kvalitetsrapportene. Dette gjelder også for oppfølgingsbrevene (under). - Oppfølging av rektors oppfølgingsskriv. En rask gjennomgang av avdelingenes kvalitetsrapporter for 2011 viser at bare 2 av 6 avdelinger nevner oppfølgingsbrevet til studiekvalitetsundersøkelsen. Oppfølgingsbrevene omtales ikke i kvalitetsrapportmalen. - Administrative seksjoner rapporterer ikke på kvalitet. Det kan da være vanskelig å få overblikk over hvordan kvalitetsrapport og institusjonelle evalueringer følges opp i administrasjonen. Biblioteket følger opp studiekvalitetsundersøkelsen og dokumenterer dette i eget møtereferat. Studiekvalitetsundersøkelsen er også behandlet i studiekoordinatormøtet, men det foreligger ikke noe møtereferat på vev eller i ephorte. Aktiviteter som utføres av administrasjonen beskrives derimot i rapport og planer. Tiltak: - Finne en bedre arbeidsform/arbeidsflyt mellom kvalitetssystemet og styringssystemet for øvrig. - Synliggjøre oppfølgingsbrevene i rapportmalene. - Synliggjøre oppfølging av kvalitetstiltak i de administrative seksjonene, og finne gode måter å dokumentere aktiviteten på. 13

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

STUDIE- OG KVALITETSUTVALGET REFERAT FRA MØTE

STUDIE- OG KVALITETSUTVALGET REFERAT FRA MØTE STUDIE- OG KVALITETSUTVALGET REFERAT FRA MØTE 27.01.11 Tid: 13.30 15.30 Sted: Styrerommet, Schnitlergården, Kalvskinnet Møteleder: Referent: Arnulf Omdal Kjerstin Tobiassen Tilstede: Utvalgets faste medlemmer:

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

REVISJON OG VIDEREUTVIKLING AV KVALITETSSYSTEMET VED UIO

REVISJON OG VIDEREUTVIKLING AV KVALITETSSYSTEMET VED UIO Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 5 Møtenr. 052011 Møtedato:. 27.10.11 Notatdato:. 13.10.11 Arkivsaksnr.: 2008/17529 Saksbehandler: Anne Grete Grude

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

Kvalitetssystem. for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12.

Kvalitetssystem. for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12. Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12.12 1 Innhold 1 UTDANNINGSKVALITET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG...

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte (sak HS-V-020/10)

Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte (sak HS-V-020/10) Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) 1 Innhold 1. Utdanningskvalitet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2 2. Rammer for kvalitetsarbeidet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL 13.11.2013 Deltakere: Dekan Per Borgesen Studieledere Kjell Toft Hansen Svend Andreas Horgen Greta Hjertø Geir Maribu, meldt forfall Else Lervik Studiekoordinator May

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNING - NORD UNIVERSITET

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNING - NORD UNIVERSITET Arkivsak-dok. 15/05725-1 Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Elin Sommerli, Odd Kristian Myhre, Jorunn Aurstad Saksgang Møtedato 06.01.2016 KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNING - NORD UNIVERSITET

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT NOKUT og indikatorer Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, 04.29.14 Pål Bakken, NOKUT Tre forhold EVALUERINGER AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING SPØRREUNDERSØKELSEN «STUDIEBAROMETERET»

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT?

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Konteksten for forsøkene Våren 2012 startet styret i NOKUT diskusjoner om utvikling av evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Evalueringene

Detaljer

Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte

Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 15.04.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Stedfortredende dekan Margaret Lian Knutsen -

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Vedlegg: Kvalitetsrapport 2012 Vedlegg tilgjengelig på høgskolestyrets sider på internett: Avdelingenes kvalitetsrapporter

Vedlegg: Kvalitetsrapport 2012 Vedlegg tilgjengelig på høgskolestyrets sider på internett: Avdelingenes kvalitetsrapporter Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.09.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Kvalitetsrapport 2012 HS-V-26/13 Saksbehandler/-sted: SKB Tidligere sak(er): HS-V-26/09 Kvalitetsrapport

Detaljer

Kvalitetsrapport 2010. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Kvalitetsrapport 2010. Høgskolen i Sør-Trøndelag Kvalitetsrapport 2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1. INNLEDNING... 5 1.1 ORGANISERING OG FORANKRING AV KVALITETSARBEIDET VED HIST... 8 1.2 UNDERSØKELSER... 9 1.3 AVVIK... 9 1.4 STUDIE OG KVALITETSUTVALGET...

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Januar 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 3/19/2015 Redegjørelse Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Innhold Redegjørelse for hva HiOA har gjort for å utvikle og forbedre

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Kvalitetsrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag

Kvalitetsrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag Kvalitetsrapport 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OPPSUMMERING... 5 1.1.1 GODE RESULTAT... 5 1.1.2 VÆR OPPMERKSOM PÅ... 6 1.1.3 STØRSTE UTFORDRINGER... 7 1.2 NØKKELTALL...

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 1 Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 Innledning I tråd med den utsendte malen for kvalitetsrapport 2009, vil avdelingen rapportere og vurdere både innenfor

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen. Januar 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen. Januar 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen Januar 2009 Forord I følge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Årsrapport 2010 og handlingsplan 2011

Årsrapport 2010 og handlingsplan 2011 HS-0-003 Side 1 av 10 Årsrapport 2010 og handlingsplan 2011 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu HS-0-003 Side 2 av 10 Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Felles systembeskrivelse 3. utgave - juni 2014 UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt i 2004. Det er

Detaljer

Høgskolen i Ålesund. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. september 2011

Høgskolen i Ålesund. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. september 2011 Høgskolen i Ålesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen september 2011 Institusjon: Høgskolen i Ålesund Dato for vedtak: 15.9.2011 Sakkyndige: Kirsti Koch Christensen Halvor Austenå

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Høgskolens videreutvikling av kvalitetssystemet etter NOKUTevalueringen. Behandlet i Studiekvalitetsutvalget 21.06.12 Godkjent av rektor 25.06.

Høgskolens videreutvikling av kvalitetssystemet etter NOKUTevalueringen. Behandlet i Studiekvalitetsutvalget 21.06.12 Godkjent av rektor 25.06. Høgskolens videreutvikling av kvalitetssystemet etter NOKUTevalueringen i 2007. Behandlet i Studiekvalitetsutvalget 21.06.12 Godkjent av rektor 25.06.12 1 1 INNLEDNING... 3 2 HØGSKOLENS VISJON OG MÅL FOR

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

AITeL: Rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009

AITeL: Rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 1 AITeL: Rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 Behandlet i Studiekvalitetsutvalget ved AITeL: 12.mars. Behandlet i Avdelingsstyret via epost uke 12. MAL FOR RAPPORTERING: Anbefalt

Detaljer

Vedtakssak Dato:

Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11-12.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Kvalitetsrapport 2013 HS-V-19/14 Saksbehandler/-sted: SKB Tidligere sak(er): HS-V-26/09 Kvalitetsrapport

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Sør-Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: professor emerita Kirsti

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Desember 2015 og oktober 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Vedtakssak Dato: (utsatt fra )

Vedtakssak Dato: (utsatt fra ) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 19.09.12 (utsatt fra 13.06.12) Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Kvalitetsrapport 2011 HS-V-18/12 Saksbehandler/-sted: Prorektor og SKB Tidligere

Detaljer

Konsekvensene er fastsatt i 2-3 (1) i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning:

Konsekvensene er fastsatt i 2-3 (1) i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning: Eval uer i ngavsyst em f or kval i t et ssi kr i ngavut danni ngenved Nor skgest al t i nst i t ut thøyskol e Apr i l2010 ( +r appor tf r adesember2008) Forord Ifølge Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen:

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: Foruten å vurdere helheten i kvalitetssikringssystemet vil komiteen

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Universitetet i Nordland. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2012

Universitetet i Nordland. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2012 Universitetet i Nordland Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2012 Institusjon: Universitetet i Nordland Dato for vedtak: [12.06.2012] Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Kjetil Solvik

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 34/12 Møtedato: 26.11.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet Fra: Cecilie W. Lilleheil Dato: 23. november 2015 Kvalitetssystem for ph.d.-programmet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Kvalitetsindikatorer og kvalitetsrapportering

Kvalitetsindikatorer og kvalitetsrapportering Kvalitetsindikatorer og kvalitetsrapportering Høgskolen i Sør-Trøndelag Godkjent 1.02.11 Siste revisjon 5.02.14 1 1 KVALITETSRAPPORTERING I HIST... 4 1.1 KVALITET SOM ASPEKT VED MÅL OG RESULTATSTYRINGEN...

Detaljer