Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )"

Transkript

1 Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003.

2 Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag Utviklingen av et kvalitetssikringssystem Forslag til kvalitetssikringssystem Inntakskvalitet Rammekvalitet Programkvalitet Resultatkvalitet Ansvar, oppfølging og rapportering NB: Dette er en kortversjon av kvalitetssikringssystemet ved HBO, slik styret for HBO vedtok det sommeren Den totale beskrivelsen av systemet er betydelig mer detaljret, og består totalt av 91 sider. 2

3 1. Sammendrag. Utvikling, ivaretakelse og oppfølging av kvalitetssikring avhenger av mange forskjellige aspekter. Arbeidsgruppa mener at fokus først og fremst må rettes mot: 1. Sterk forankring i høgskolens styrende organer og i ledelsen. 2. Hensiktsmessige og rasjonelle metoder for å avdekke sviktende kvalitet. 3. Entydig ansvarsplassering m.h.t. gjennomføring av kvalitetssikringstiltak og oppfølging av sviktende kvalitet. 4. Belønning/incentiver, som skal bidra positivt til kvalitetssikring/-utvikling. 5. Konsekvenser av manglende kvalitetssikring/-utvikling. Kvalitetssikring må relateres til høgskolens målsettinger og strategier innenfor primærvirksomheten. Skal et kvalitetssikringssystem ha mening, må resultater og indikatorer som avdekkens gjennom et slikt system kunne sammenholdes med målsettinger både for høgskolen som helhet og for de enkelte enheter (avdelinger, studier, kurs, emner m.v.). Arbeidsgruppa anbefaler at det iverksettes et gjennomgående og prosessbasert arbeid med å utvikle/stadfeste entydige mål og strategier innenfor alle områder og på alle nivåer i organisasjonen. Arbeidsgruppa forutsetter at forankringen av kvalitetssikringsarbeidet i høgskolens styrende organer og i ledelsen (1), vil skje gjennom behandlingen og oppfølgingen av denne utredningen. Arbeidsgruppa har først og fremst hatt fokus på å foreslå hensiktsmessige og rasjonelle metoder for å avdekke sviktende kvalitet (2), samt å vurdere og foreslå ansvarsplassering for gjennomføringen og oppfølgingen av kvalitetssikringstiltak (3). Dette framgår først og fremst av kapittel 6 og 7 i det etterfølgende, hvor kapittel 6 tar for seg metoder for å avdekke sviktende kvalitet samt ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringstiltak. I kapittel 7 settes det fokus på ansvaret for rapportering og oppfølging av sviktende kvalitet. Når det gjelder belønning/incentiver samt konsekvenser av manglende kvalitetssikring/- utvikling (4 og 5), så har ikke arbeidsgruppa gått inn på disse forholdene. Dette skyldes for så vidt den tid/de ressurser arbeidsgruppa har hatt til rådighet som grunnlag for sitt arbeid, men først og fremst at arbeidet med å utvikle kvalitetssikringssystemene bør ha kommet godt i gang før disse forholdene tas opp til utredning/vurdering. 3

4 RAMMEKVALITET: Brukerundersøkelse. Undersøkelse blant ansatte. Tilrettelegging for funksjonshemmede. Gjennomgang av studie- og studentadministrative systemer og rutiner. Gjennomgang av teknisk infrastruktur. Etablere fast forum for studenttillitsvalgte og høgskolens ledelse. Styret PROGRAMKVALITET: Studentvurdering. Emnevurdering. Studieenhetsvurdering. Studieprogramvurdering. Kontakt med arbeids og næringsliv. Rutinebeskrivelse for etablering av nye studietilbud. Veiledning i studie- og fagplanarbeid. Rapport om programkvaliteten. Styresaker med relevans for kvalitetssystemet Vedlegg nr. C1 - sak 1 - dok 2 Høgskolens mål m l og strategier INNTAKSKVALITET: Søknadsstatistikk. Opptaksstatistikk. Søkerundersøkelse. Studentundersøkelse. Utdanningsplan/Kontrakt. Studenter og fagpersonale Avdelingsledelse Høgskole- ledelse RESULTATKVALITET: Karakterstatistikk. Gjennomstrømning. Kandidatundersøkelse. Utdanningsplan/Kontrakt. 4

5 2. Utviklingen av et kvalitetssikringssystem. Utviklingen av et kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø må ha som overordnet formål å danne grunnlag for iverksetting av tiltak som skal forbedre kvaliteten i alle ledd i høgskolen, der det viser seg nødvendig eller ønskelig. Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler (F-01-03) foreskriver følgende m.h.t. krav til kvalitetssikringssystem: 4 Krav til kvalitetssikringssystem. 1. Institusjoner under lov om universiteter og høgskoler og private høyskoler som er akkreditert etter lov om private høyskoler 10a, skal ha et system som tilfredsstillende dokumenterer kvalitetssikringsarbeidet og kan avdekke sviktende kvalitet. 2. Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå. 3. Institusjonene skal ha rutiner som sikrer kontinuerlige forbedringer av systemet. 4. Organet fastsetter, i samråd med sektoren, kriterier som kvalitetssikringssystemet skal evalueres i forhold til. Arbeidet med å utvikle et kvalitetssikringssystem må ha fokus på alle ledd (funksjoner) og alle prosesser (utvikling) i høgskolen. Arbeidsgruppa har sett det som hensiktsmessig å strukturere arbeidet innenfor følgende områder: Inntakskvalitet (opptak). Rammekvalitet (infrastruktur). Programkvalitet (undervisning/fag). Resultatkvalitet (kandidater/eksamen). Arbeidet må ta utgangspunkt i høgskolens målsettinger, samt mål for det enkelte virksomhetsområde (avdelinger, studier, kurs m.v.).. Det ligger ikke til arbeidsgruppas mandat å utarbeide slike, men arbeidsgruppa anbefaler at det iverksettes et gjennomgående og prosessbasert arbeid med å utvikle/stadfeste entydige mål og strategier innenfor alle områder og på alle nivåer i organisasjonen. Kvalitetssikringssystemet må være tilpasset de funksjonene og den utviklingen som ansees som formålstjenlig, og ikke virke konserverende i forhold til utviklingen av institusjonen. Måling av kvalitet må ikke gå på bekostning av kvalitet/kreativitet. Det er alltid en fare for at rigide og byråkratiske systemer i seg selv kan virke hemmende på institusjonens primære målsettinger, funksjoner og utvikling. 5

6 Det legges til grunn at et kvalitetssikringssystem skal være realistisk, operasjonaliserbart og kommuniserbart i forhold til høgskolens virksomhet og utvikling. Systemet må ha fokus på hva HBO gjør for å sikre overordnede mål, samt hvilke kritiske områder innenfor virksomheten som er avgjørende. Høgskolen har/bør ha målsettinger på ulike nivå i organisasjonen. Eksempler på målområder kan være; kunnskapsmål, dannelsesmål, instrumentelle mål, vekstmål, forskningsmål, økonomiske mål m.fl. Målsettingene har innvirkning på valg av virkemidler og målemetoder innenfor et kvalitetssikringssystem. Det vil være en utfordring i å operasjonalisere deler av virksomheten, sett i forhold til kvalitetssikring. Arbeidsgruppa har sett det som viktig at arbeidet med å utvikle et kvalitetssikringssystem ved HBO ender ut i konkrete forslag/tiltak så raskt som mulig. Systemet må imidlertid totalt sett revideres og utvikles over tid. Mye av utfordringen i arbeidet med å utarbeide forslag til et kvalitetssikringssystem ved HBO, har vært å sørge for enkle og hensiktsmessige systemer og rutiner, som kan identifisere utviklingen innenfor de fleste områdene ved høgskolen. Arbeidsgruppa har ikke tatt høyde for å foreslå innhold og utforming av de systemene/rutinene som foreslås. Dette vil være et rimelig omfattende arbeid, som må iverksettes etter at opplegg for kvalitetssikring er vedtatt av høgskolens styre. Arbeidet med utviklingen av et kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø har bl.a. lagt til grunn vurderinger og anbefalinger gitt i rapporter fra Norgesnettrådet (NNRrapportene nr. 02/99, 07/02 og 08/02), samt forslag til Forskrift om standarder og kriterier for evaluering og akkreditering av høgre utdanning, fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 6

7 3. Forslag til kvalitetssikringssystem Inntakskvalitet. Inntakskvalitet dreier seg i hovedsak om høgskolens rekrutteringsevne samt studentenes forutsetninger når de begynner å studere ved Høgskolen i Bodø, men også om måten søkere/nye studenter blir ivaretatt på i forbindelse med søknad, opptak og studiestart. Hensikt. Fokus på inntakskvalitet skal bidra til å kunne iverksette tiltak som skal forbedre høgskolens rekrutteringsevne samt kompensere for eventuelle manglende forutsetninger i studentenes opptaksgrunnlag, samt at søknadsprosesser, opptaksprosesser og studiestart skal kunne gjennomføres smidig, rasjonelt og formålstjenlig. Metode. Metodene som iverksettes for å avdekke inntakskvalitet må ha fokus på forhold både før, under og etter selve opptaksprosessen. Dvs. rekrutterings- og søknadsprosessen, selve opptaksprosessen og studiestart. Viktige dimensjoner i denne sammenhengen vil for eksempel være informasjon, markedsføring, studentenes forutsetninger, søknadsbehandling (inkl. realkompetansesøkere), fadderordning/første møte med institusjonen, utdanningsplan/kontrakt m.v. For å kunne vurdere og utvikle inntakskvaliteten, foreslås iverksatt følgende kvalitetssikringssystem: Metode Formål Søknadsstatistikk Statistikk/analyse som viser søkningen til HBO, både årlig og utviklingen over tid. Opptaksstatistikk. Statistikk/analyse som identifiserer vesentlige data om opptaksgrunnlaget til studier ved HBO, både årlig, samt m.h.t. utviklingen over tid. Søkerundersøkelse. Undersøkelse/analyse som identifiserer søkernes forhold til søknads- og opptaksprosessen. Studentundersøkelse. Undersøkelse/analyse som identifiserer nye studenters forhold til studiestart. Utdanningsplan/Kontrakt Inngå avtale mellom den enkelte student og høgskolen, om gjennomføringen av studiet. skal forbedre rekrutteringsevnen til HBO. kan gi studentene et best mulig grunnlag for å starte sine studier. gjør at selve søknads- og opptaksprosessen kan forløpe mest mulig smidig, formålstjenlig og rasjonelt. gjør at nye studenter får en best mulig start på studietilværelsen ved HBO Avklare forventninger og forpliktelser i forholdet mellom studenten og høgskolen. 7

8 3.2. Rammekvalitet. Rammekvalitet dreier seg om tekniske, organisatoriske, forvaltningsmessige, sosiale og velferdsmessige forhold innenfor et helhetlig læringsmiljø. Hensikt. Fokus på rammekvalitet skal bidra til å kunne iverksette tiltak som skal forbedre de fysiske, organisatoriske og forvaltningsmessige forutsetningene som studenter og fagtilsatte må forholde seg til innenfor et helhetlig læringsmiljø. Metode. For å kunne vurdere og utvikle rammekvaliteten, foreslås iverksatt følgende kvalitetssikringssystem: Metode Brukerundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelse blant studentene, med fokus på tekniske, organisatoriske, forvaltningsmessige, sosiale og velferdsmessige forhold. Undersøkelse blant ansatte. Gjennomføre undersøkelse blant ansatte med fokus på arbeidsmiljø/hms. Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Oppfølging og revurdering av handlingsplan for funksjonshemmede studenter. Gjennomgang av studie- og studentadministrative systemer og rutiner Gjennomgang og videreutvikling av studie- og studentadministrative systemer og rutiner. Gjennomgang av teknisk infrastruktur Gjennomgang og videreutvikling av den tekniske infrastrukturen ved høgskolen. Etablere fast forum for studenttillitsvalgte og høgskolens ledelse Fast møte hvert semester, med fokus på rammekvalitet generelt. Formål skal forbedre rammekvaliteten ved høgskolen. Videreutvikle/forbedre arbeidsmiljøet ved HBO. Stadig bedre tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Utvikle mer rasjonalitet og bedre tilrettelegging i forhold til studentenes og fagpersonalets behov. Utvikle mer tilpassede og hensiktsmessige tekniske løsninger i forhold til studentenes og fagpersonalets behov. skal forbedre rammekvaliteten ved høgskolen. 8

9 3.3. Programkvalitet. Programkvalitet dreier seg om kvalitet i studieplaner, samt i organiseringen og gjennomføringen av læringsarbeidet. Hensikt. Fokus på programkvalitet skal bidra til å kunne iverksette tiltak som skal forbedre planleggingen og gjennomføring av læringsprosesser. Metode. Metodene som iverksettes for å avdekke programkvalitet må ha fokus på studieoppleggets relevans i forhold til formålet med utdanningen, danne grunnlag for vurdering av både faglærers og studenten(e)s innsats i læringsprosessen, samt sikre at planlegging og beskrivelse av studieopplegget er tilstrekkelig og relevant. For å kunne vurdere og utvikle programkvaliteten, foreslås iverksatt følgende kvalitetssikringssystem: Metode Studentvurdering Studentene vurderer og gir tilbakemelding om opplegg og gjennomføring av det enkelte emne. Emnevurdering (*1) Emneansvarlig vurderer og gir tilbakemelding om opplegg og gjennomføring av det enkelte emne. Kurs/Studieenhetsvurdering (*2) Studieenhetsansvarlig utarbeider rapport etter gjennomført undervisningsopplegg, bl.a. basert på studentvurdering av det enkelte emne. Studieprogramvurdering (*3) Programansvarlig utarbeider årlig rapport i forhold til gjennomføringen av studieprogrammet, bl.a. basert på studentvurdering og studieenhetsvurdering. Kontakt med arbeids- og næringsliv. Ta initiativ til kontakt med arbeids- og næringslivet, enten gjennom møter eller undersøkelser. Rutine for etablering av nye studier Det etableres faste rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud. Formål skal forbedre pågående undervisningsopplegg. skal forbedre framtidig undervisningsopplegg. Skaffe grunnlag for å forbedre planlegging, tilrettelegging og gjennomføringen av studieenheter. Skaffe grunnlag for å forbedre planlegging, tilrettelegging og gjennomføringen av studieprogram. Skaffe grunnlag for å vurdere studiets relevans i forhold til arbeids- og næringslivets behov for kompetanse. Sørge for rutiner omkring etableringen av nye studietilbud, som er godt kvalitetssikret i forhold til forutsetninger som gjelder ved etablering av nye studietilbud. Rutinene må være forankret i relevante styringsorgan og ledelsesfunksjoner, og må følge de nasjonale standarder som gjelder for vedkommende type tilbud. 9

10 Veiledning i studie-/fagplanarbeid. Utarbeide og vedlikeholde veiledning i studie- og fagplanarbeid Rapport om programkvaliteten ved institusjonen. Det skal utarbeides en årlig rapport om programkvaliteten ved institusjonen. Sikre at studie- og fagplaner er gjennomarbeidet godt og helhetlig, bl.a. med utgangspunkt i overordnede forskrifter. Rapport som gir en helhetlig framstilling av tilstand og utvikling m.h.t. programkvaliteten (jfr. krav fra NOKUT) (*1) Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et fag, en emnegruppe, et studieprogram eller en grad. (*2) Kurs/Studieenhet: Faglig enhet, dvs. en emnegruppe eller et emne som utgjør minimum 10 studiepoeng og som det gis karakter i på vitnemålet. (*3) Studieprogram: Studieløp med et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Består av flere studieenheter. Et studieprogram består altså av flere studieenheter. En studieenhet kan bestå av ett eller flere emner, noe som innebærer at i enkelte tilfeller kan en studieenhet og et emne være sammenfallende. Kvalitetssikring innenfor området programkvalitet forutsetter entydig definert ansvarlig fagperson både på emne, studieenhet og programnivå. 10

11 Etterfølgende forslag til kvalitetssikring i forhold til programkvalitet, kan illustreres slik: Studentvurdering Studentene vurderer faglig opplegg og undervisningen i det enkelte emne. Emnevurdering Studieenhetsvurdering Faglærer (re)vurderer faglig opplegg og undervisning, bl.a. basert på tilbakemelding fra studentene. Kurs/studieenhetsansvarlig faglærer (re)vurderer faglig opplegg og undervisning, bl.a. basert på tilbakemelding fra studentene samt evt. vurdering fra emneansvarlig. Studieprogramvurdering Programansvarlig (re)vurderer det faglige opplegget innenfor studieprogrammet som helhet, bl.a. basert på studieenhetsvurdering samt tilbakemelding fra ekstern(e) referanse(r). Ekstern referanse Ekstern referanse, i form av referansegruppe samt faglige konferanser/seminar m.v. 11

12 3.4. Resultatkvalitet. Resultatkvalitet dreier seg først og fremst om studentenes prestasjoner i studiet, læringsutbyttet sett i forhold til studieplanens målsetting samt kandidatens suksess i arbeidsmarkedet. Hensikt. Fokus på resultatkvalitet skal avdekke utviklingen i kvaliteten på kandidater og deres suksess i arbeidslivet, og dermed danne grunnlag for (re)vurdering av studieportefølje og studieopplegg ved HBO. Metode. For å kunne vurdere og utvikle resultatkvaliteten, foreslås iverksatt følgende kvalitetssikringssystem: Metode Karakterstatistikk Utarbeide statistikk og analyse over karakterutviklingen over tid i de enkelte fag og studier. Gjennomstrømning. Utarbeide oversikt over gjennomføringen av studier sett i forhold til normert studietid. Kandidatundersøkelse. Gjennomføre undersøkelse og analyse av resultater kandidatene har oppnådd etter endt studietid, samt få tilbakemelding omkring studieopplegget ved HBO sett i forhold til erfaringer i yrkeslivet. Studieplan/kontrakt. Gjennomgang av utdanningsplan/kontrakt inngått ved studiestart, når studenten er ferdig med sitt studium. Formål Danne grunnlag for vurdering av karakterutviklingen i fag og studier, som et viktig element i fastsettingen av tiltak som skal forbedre studentenes prestasjonsevner under eksamen/evaluering. Vurdere og iverksette tiltak som skal føre til en best mulig gjennomstrømning ved HBO (at studentene gjennomfører studiet på planlagt tid). Danne grunnlag for (re)vurdering av studieprogrammet, basert på tilbakemelding fra uteksaminerte kandidater. Danne grunnlag for vurdering av læringsutbytte og gjennomføringen av studiet, sett i forhold til den utdanningsplanen/kontrakten som ble undertegnet ved studiestart. 12

13 4. Ansvar, oppfølging og rapportering. Ansvaret for oppfølging og rapportering av kvalitetsarbeidet er forankret i høgskolens formelle ledelsesstruktur. Det vil si at rektor er den øverste ansvarlige for at kvalitetssikringen ved høgskolen fungerer optimalt. Dekanene er ansvarlige for kvalitetsarbeidet ved de enkelte avdelingene. På denne måten vil arbeidet med studiekvalitet inngå som en naturlig del av høgskolens strategiske arbeide. Definerte målsetninger på alle nivåer er en viktig forutsetning for at arbeidet med kvalitetssikring av høgskolens virksomhet skal bli vellykket. Det er derfor viktig at høgskolen som helhet og de enkelte avdelingene prioriterer arbeidet med å utarbeide verdier og målformuleringer som gir klare føringer for kvalitetssikringen ved institusjonen. Som vi har vært inne på tidligere, finnes det målsetninger på ulike nivåer. Fra høgskolens visjonære mål om å være en aktiv og betydningsfull bidragsyter i samfunnsutviklingen til det enkelte kurs konkrete læringsmål. Utvalget ønsker å understreke at utviklingen av så vel målsetninger som kvalitetssikringstiltak er å betrakte som dynamiske prosesser. Det er derfor nødvendig å sørge for en kontinuerlig utvikling på begge områdene. For å sikre at alle berørte parter blir hørt og får innflytelse i arbeidet med kontinuerlige kvalitetsforbedringer foreslår vi at den praktiske organiseringen av studiekvalitetsarbeidet blir delegert til et sentralt og til et studiekvalitetsutvalg ved hver av avdelingene. Ettersom studiekvalitetsutvalgene formelt sett er underlagt kollegiene/avdelingsstyrene og styret for høgskolen skal utvalgene arbeide i nært samarbeide med og være ansvarlige overfor dekaner og rektor. Studiekvalitetsutvalgene skal bidra til å sikre en best mulig kontakt mellom de ulike aktørgruppene (studenter, faglærere og administrasjon) på hvert nivå samtidig som de skal bidra til en konstruktiv dialog mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Den foreslåtte ordningen representerer ikke noe grunnleggende nytt ettersom de fleste avdelingene allerede har utvalg som arbeider med studiekvalitet. Det samme gjelder høgskolen som helhet. Vi mener imidlertid at arbeidsoppgavene må samordnes slik at koblingen mellom de ulike nivåene blir bedre. For å knytte forbindelsen til den faglige ledelsen foreslår vi at utvalgene blir ledet av henholdsvis prorektor og prodekanus. Koblingen til høgskolens administrative ledelsesstruktur sikres ved at høgskoledirektør og kontorsjefer velger ut en administrativt ansatt som sekretær for de ulike studiekvalitetsutvalgene. Utvalgene skal i tillegg bestå av fagligtilsatte og studenter. Studentene har en særdeles viktig posisjon i kvalitetssikringsarbeidet ettersom de er kvalitetssikringens subjekt. I tillegg har studentene en viktig oppgave i forbindelse med både diagnostisering og utarbeidelse av forslag til forbedringer av studiekvalitet. Kvalitetssikringen består av flere funksjoner; registrering, vurdering og gjennomføring av tiltak. For å sikre en best mulig evaluering av studiekvaliteten mener arbeidsgruppen at 13

14 alle tiltakene må gjennomføres på et nivå som er i nærkontakt med den aktuelle situasjonen. Det vil si at studenter og faglærere står sentralt i arbeidet med å sørge for en kontinuerlig forbedring av studiekvaliteten ved høgskolen. Administrasjonen kommer sterkt inn i forbindelse med den praktiske innhentingen og bearbeidelsen av data og informasjon. Studenter og faglærere skal trekkes direkte inn i arbeidet med å analysere den innsamlede informasjonen og med å vurdere i hvilken grad studiekvalitetsarbeidet bidrar til at målene innfris. Administrasjonen skal være behjelpelig med sikre at systematisert informasjon fra underliggende nivåer blir akkumulert helt opp til institusjonsnivå. Arbeidsutvalget mener at studiekvalitetsutvalgene skal være aktivt med i arbeidet med å konkretisere og følge opp høgskolen og avdelingens studiekvalitetsfremmende tiltak. Studiekvalitetsutvalgene skal også bidra til at erfaringer og kunnskap blir diskutert og gjort kjent på tvers av faggrupper og avdelinger. Ved å bidra til systematisk utveksling av erfaringer bidrar studiekvalitetsutvalgene til at de menneskelige ressursene blir bedre utnyttet. Studiekvalitetsutvalgene (i nært samarbeid med administrasjonen) bistår faglærere og studenter med å gjennomføre evalueringer på alle nivåer (emne, kurs, studium) av avdelingens samlede studietilbud. De ulike delevalueringene blir samlet inn, vurdert og rapportert i studiekvalitetsutvalgene. På lokalt nivå lages det en samlet rapport som påpeker konkrete tiltak som bør settes i verk, både for å redusere negative utslag på studiekvaliteten og for å bidra til at positive utviklingstiltak blir videreført. I denne sammenhengen er det naturlig å fremheve behovet for satsning på felles (pedagogisk/teknisk) kompetanse i høgskolen som kan bistå faglærere, fagmiljø og studenter i arbeidet med å videreutvikle kvalitet i undervisning og formidling. Mjøsutvalget anbefalte i sin utredning at norske institusjoner burde satse på et Teaching Recourse Center, som et ledd i arbeidet med kvalitetsreformen. Dette bør vurderes i forbindelse med det videre arbeidet knyttet til innføringen av et helhetlig kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø. Det sentrale studiekvalitetsutvalget som vurderer og anbefaler høgskolens samlede studietilbud har også ansvar for at det blir utarbeidet en årlig rapport som gir en helhetlig og overordnet vurdering av studiekvaliteten ved institusjonen. Rapporten skal også gi en samlet oversikt over prioriterte opplegg og tiltak i kvalitetsarbeidet. Den årlige rapporten skal oversendes styret for Høgskolen i Bodø. 14

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Forslag til Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. Styrebehandles 16.12.2010 Innhold 1. Innledning.... 4 2. Formål og konsept.... 6 Kvalitetsutvikling mellom fag og

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

KS Utdanning. Kvalitetssikring av utdanning. Konkretisering. Etter- og videreutdanning. Godkjent av PEU

KS Utdanning. Kvalitetssikring av utdanning. Konkretisering. Etter- og videreutdanning. Godkjent av PEU KS Utdanning Kvalitetssikring av utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning Godkjent av PEU 15.12.2016 Punkt 4.1. er godkjent av styret ved NHH 4. mai 2016 Revidert på fullmakt 310512, NHHE 1 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 1 Hovedmål: 1. Faglig og pedagogisk utvikling, og styrke faglig og administrativ stab i takt med skolens vekst. 2. Fokus på læringsmiljø og

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 20.05. 2009 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 17/09 Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen

Detaljer

Årsrapport om kvalitetsarbeidet

Årsrapport om kvalitetsarbeidet Årsrapport om kvalitetsarbeidet 2005 2006 Forord Denne rapporten om kvalitetsarbeidet er den tredje i rekken. Utformingen er langt på vei den samme som tidligere, selv om det er gjort en ytterligere innstramming

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011

Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011 Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Todelt opplegg Noen mer generelle refleksjoner

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper våren 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Bachelor og masterutdanningene på heltid Vedtatt 25.01.2018 av prorektor for utdanning Hva gjør vi for å utvikle kvaliteten i studiene? Dette dokumentet konkretiserer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Kvalitetshåndbok Del 1 Systemhåndbok Versjon 2.0

Kvalitetshåndbok Del 1 Systemhåndbok Versjon 2.0 1 av 26 Del 1 Systemhåndbok Versjon 2.0 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 a... 4 2 Kvalitetsarbeidets forankring og mål... 4 2.1 Forankring... 4 2.2 Høgskolens styringsdokumenter... 5 2.3 Kvalitetsarbeidets

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Rapport fra eksternt panel Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Periodisk programevaluering UNIVERSITETET I OSLO Desember 2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 1 Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 Innledning I tråd med den utsendte malen for kvalitetsrapport 2009, vil avdelingen rapportere og vurdere både innenfor

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2011 Jannicke Ettema, H2011 2 Hva skal jeg snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Kvalitet i nettbasert utdanning noen refleksjoner. Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland

Kvalitet i nettbasert utdanning noen refleksjoner. Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Kvalitet i nettbasert utdanning noen refleksjoner Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Todelt innlegg Noen mer generelle refleksjoner over kvalitet i nettbasert utdanning

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN. Forslag til vedtak/innstilling: Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 413 Saksbehandler Øyvind Steinslett

KVALITETSHÅNDBOK FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN. Forslag til vedtak/innstilling: Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 413 Saksbehandler Øyvind Steinslett Arkivsak-dok. 15/05725-6 Arkivkode. 413 Saksbehandler Øyvind Steinslett Saksgang Møtedato 26.10.2016 KVALITETSHÅNDBOK FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret vedtar KSS for

Detaljer

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT?

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Konteksten for forsøkene Våren 2012 startet styret i NOKUT diskusjoner om utvikling av evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Evalueringene

Detaljer

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være:

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være: HiØ :PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter Mandat PULS hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: o stimulere til samarbeid innenfor undervisning,

Detaljer

121/16 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Nord universitet

121/16 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Nord universitet 121/16 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Nord universitet 16.12.2016 121/16 Vedtak 1. Styret vedtar KSS for utdanningsvirksomheten i samsvar

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER Vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19.11.2003 Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 Siste endringer vedtatt av styret for Universitetet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Vedtatt 18.6.2003 Revidert 16.februar 2005 Revidert 15.juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn for revisjon av det interne kvalitetssystemet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. For utdanningsvirksomheten ved Nord universitet

Kvalitetshåndbok. For utdanningsvirksomheten ved Nord universitet Kvalitetshåndbok For utdanningsvirksomheten ved Nord universitet Vedtatt av styret ved Nord universitet 16. desember 2016 Revidert april 2017 i forbindelse med ny tilsynsforskrift og vedtatt gjennom rektorvedtak

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

KS Utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning

KS Utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning KS Utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning Godkjent av PEU 230512 Revidert på fullmakt 310512, Tone Reistad, NHHE 1 1. Formål Formålet med NHHs kvalitetssystem for utdanningen er å sikre at

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM VED HØGSKOLEN I BODØ.

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM VED HØGSKOLEN I BODØ. Revisjon og ny evaluering av KVALITETSSIKRINGSSYSTEM VED HØGSKOLEN I BODØ. Grunnlag for behandling i styret for Høgskolen i Bodø i styremøte den 9. juni 2010. Mai 2010. 1 Innhold 1. NY EVALUERING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Institusjonsnivåets vurderinger av utfordringer i implementeringsprosessen NOKUT-seminar om læringsutbyttebeskrivelser, Oslo 09.12.2015

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens oppgaver

Detaljer

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund Evaluering og tilsyn i NOKUT Tilsynsdirektør Øystein Lund U-H-loven 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet (2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Ingen saker til eventuelt

STUDIEUTVALGET. Ingen saker til eventuelt STUDIEUTVALGET Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Per Øystein Hansen (SKS), Frank Abrahamsen (SCP), Reidar Säfvenbom (SKP), Truls Raastad (fra kl. 10.15) (SFP), Trine Stensrud (SIM), Karina Wathne (studentrep.),

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer