Rapport. Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø. Undertittel. Forfatter(e) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø. Undertittel. Forfatter(e) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal"

Transkript

1 - Åpen Rapport Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø Undertittel Forfatter(e) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal SINTEF Teknologi og samfunn Sykehusplanlegging

2 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Foretaksregister: NO MVA Rapport Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø Undertittel EMNEORD: Emneord 01 DATO FORFATTER(E) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal OPPDRAGSGIVER(E) Nordlandssykehuset HF OPPDRAGSGIVERS REF. Terje Arthur Olsen ANTALL SIDER OG VEDLEGG: 21+ vedlegg SAMMENDRAG Overskrift sammendrag Sammendragstekst UTARBEIDET AV Marte Lauvsnes SIGNATUR KONTROLLERT AV Knut Bergsland SIGNATUR GODKJENT AV Randi Reinertsen SIGNATUR Rapportnr ISBN ISBN-nummer GRADERING Åpen GRADERING DENNE SIDE Åpen 1 av 21

3 Historikk DATO SBESKRIVELSE Skriv versjonsnr Velg dato [Tekst] 2 av 21

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Bakgrunn Forutsetninger fra modernisering NLSH Bodø Idefasen Beslutninger Prosess og brukermedvirkning Mål og rammer Dagens virksomhet Kontorfunksjoner Apotek Fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov Kontorfunksjoner Apotek Prinsippmodeller for kontorfunksjoner Referanser til andre utbyggingsprosjekter Alternativer Arealstandard og beregning av fremtidig arealbehov Kontorområder Apotek Datasentral Sammenstilling arealbehov Delfunksjonsprogram Kontor Funksjonsbeskrivelse kontorområder Romtyper Avfallshåndtering Nærhetsbehov Spesielle krav til miljø, bygninger, innstallasjonsteknikk og utstyr APOTEK Funksjonsbeskrivelse apotek av 21

5 Avfallshåndtering Nærhetsbehov for sykehusapoteket Spesielle krav til miljø, bygninger, innstallasjonsteknikk og utstyr Øvrige servicerfunkjsoner Personal og varelogistikk... Feil! Bokmerke er ikke definert Garderober... Feil! Bokmerke er ikke definert Avfallshåndtering... Feil! Bokmerke er ikke definert Romprogram Romliste av 21

6 1 Sammendrag Dette hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy ved NLSH Bodø er laget av Sintef Teknologi og samfunn i samarbeid med ansatte i de berørte funksjoner og med prosjektledelsen. Programmet bygger på Idefaserapport fra mai Programmet beskriver hvilke forutsetninger for dimensjonering som er lagt til grunn og de funksjonelle og arealmessige behovene og kravene til bygget. 2 Bakgrunn Nordlandssykehuset er i gang med modernisering av bygningsmassen og både plan- og byggearbeider pågår i flere faser. I løpet av en slik lang planperiode har det oppstått endringer i forutsetningene og man har igangsatt revisjoner av dimensjoneringsgrunnlaget. Etter en påvist underdekning av kontorarbeidsplasser ble det i 2012 gjort idefaseutredning av et nytt kontorbygg. I dag er sykehusapoteket lokalisert i bygg L og det er forutsatt en rehabilitering av dette bygget i fase 4. Dette på grunn av byggets konstruksjon og tilstand, samt at bassenget i underetasjen ikke er i drift. Et nytt kontorbygg vil gjøre det mulig for en alternativ plassering av sykehusapoteket. 2.1 Forutsetninger fra modernisering NLSH Bodø I delfunkjsonsprogram for nye NLSH Bodø fra 2006 var det forutsatt et behov på 576 kontorplasser i sykehuset. I løpet av plan- og byggeperioden har det skjedd vesentlige endringer i aktivitet. Sykehuset er tillagt nye arealkrevende funksjonsområder. Antall liggedager og behov for sengeplasser har blitt redusert mens antall polikliniske konsultasjoner har økt betydelig. Dette er tilsvarende utvikling som i andre helseforetak. Antall ansatte og behov for kontorplasser har økt til 825 plasser jmf tabell 2 i Rapport Dimensjonering kontorer, NLSH Bodø, Revisjon av dimensjoneringsgrunnlaget, datert Klinikk Personlig kontor/arb plass Flerpers 1 pers kontor 2 pers kontor kontor/ landskap 1 pers kontor Ikke-personlig arb.plass 2 pers kontor Flerpers kontor/ landskap Totalt antall kontorarb. plasser Medisinsk klinikk Hode-bevegelse klinikk Akuttmedisinsk klinikk Kvinne-barn klinikk Kir og ortopedi klinikk Prehospital klinikk Diagnostisk klinikk (radiologi) Diagnostisk klinikk (lab, stab, smittevern, No Psykisk helse og rusklinikk Apotek Administrasjon Ikke medisinsk service Totalt antall personer med kontorarb plass Antall kontorplasser planagt i nær fremtid 41 Totalt kontorbehov av 21

7 2.2 Idefasen Idefaserapporten fra mai 2012 bygger på at det var avdekket en underdekning av rundt 209 kontorplasser basert på de foreliggende planer fra forprosjektet av 2007 når byggetrinn 2 ved somatikk Bodø står ferdig i 2018 og Nordlandssykehuset ble bedt om å redegjøre for ulike alternativer for et nytt kontorbygg Det ble redegjort for fire alternativ: Alternativ 1 - Nybygd kontorfl0y nord for fløy AB. Alternativ 2 - Nybygd kontorfl0y vest for fløy B. Alternativ 3 - Nybygd kontorfl0y ser for tl0y N. Alternativ 4 - Ombygging tl0y R. Rapporten oppsummerer med å anbefale at dersom det skal gås videre med prosjekt Ny kontorfløy, så må det gjøres en konseptutredning av alternativ 2 og 3 før endelig valg av alternativ. 2.3 Beslutninger Styret i Nordlandssykehuset HF; styresak , behandling av idefaserapporten gjorde slikt vedtak: 1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner det fremlagte idefaseprosjektet for Bygg for kliniske arbeidsplasskapasiteter som grunnlag for videre utarbeidelse av konseptrapport 2. Styret ved NLSH ber om at netto økt investeringsramme på inntil 71,6 mill. kr. for realisering av prosjektet 3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 61,6 mill. kr. for dekning av netto likviditetsbehov 2.4 Prosess og brukermedvirkning SINTEF Teknologi og samfunn er av senter for utbygging ved NLSH engasjert som rådgiver for å bistå i arbeidet med gjennomføringen av konseptfase for ny kontorfløy. Konseptfasen er gjennomført i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging (utgitt av Helsedirektoratet) og tilpasset prosjektets omfang. Hoved- og delfunksjonsprogram er således slått sammen i et dokument. Prinsipprogram for kontorer er utarbeidet av Sintef i samarbeid med prosjektorganisasjonen og har vært forelagt en referansegruppe bestående av representanter fra ansatte/tillitsvalgte og verneombud. Det er avholdt to møter med prosjektleder fra Helse Nord IKT For Apoteket er det avholdt 3 arbeidsmøter. Følgende personer har deltatt i møtene: Navn Funksjon Organisasjon Hans Jørgen Sevatdal Sykehusapoteker Sykehusapoteket Bodil Stien Haugene Avdelingsleder produksjon Sykehusapoteket Kristin Larssen Sykehusapoteket Per N. Sørensen Rådgiver Avdeling for nye sykehusbygg Eivind Solheim Avdelingsleder Avdeling for nye sykehusbygg Terje Winter Prosjektleder Senter for utbygging 6 av 21

8 Pål Ingdal Rådgiver Sintef Hilde Merete Tradin Rådgiver Sintef 3 Mål og rammer Mål og rammer for Hoved- og delfunksjonsprogram ny kontorfløy er gitt i styresak " Idefaserapport Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser" Prosjektet har en arealramme på 3850 m2 brutto, hvorav 2350 m2 er til kontorfunksjoner. Idefaserapporten legger et bruttoareal på 750 kvm til grunn for et nytt sykehusapotek. Prosjektkostnadene inkluderer råbygg/rominndeling samt normal infrastruktur. Den øvrige innredningen/infrastrukturen inklusiv sluser, inventar og produksjonsutstyr forutsettes finansiert over budsjettet til Sykehusapoteket Helse Nord. I løpet av konseptfasen har Helse Nord IKT meldt at funksjon og arealbehov for datasentral vært til vurdering på nytt og det er usikkerhet om hvilke funksjoner som kan bli tillagt dette prosjektet. Det er derfor ikke tatt inn delfunksjonsprogram for datasentral i denne rapporten. 4 Dagens virksomhet 4.1 Kontorfunksjoner Areal for kontorarbeidsplasser i ferdig utbygd løsning er i hovedsak tillagt det kliniske arealet både i den planlagt ombygde AB blokka og i den nye K blokka. Det er stor variasjon i typer arbeidsplasser, celle/delekontor 1-2 personer, teamkontor med 3-10 plasser, noen større kontor med møteplass, noen kontor med konsultasjonsplass og arbeidsplasser i ekspedisjoner. Det er både faste og ikke faste arbeidsplasser. Tidligere rapporter påpeker midlertid at plasseringen av kontorarbeidsplasser ikke er optimale. Prioritering av viktige behandlingsfunksjoner har vært førende. Utviklingen går i retning av at det er økende behov for klinikknære arbeidsplasser men at dette primært ikke er personlige arbeidsplasser. Det er et behov for fleksible PC arbeidsplasser i grupper eller team, og at funksjonen eller arbeidsoppgavene i de klinikknære arbeidsplassene er dokumentasjon og støtte for raske (tverrfaglige) beslutninger. Ca. halvparten av den beregnede underdekningen av kontorplasser representerer slike kliniske arbeidsplasser. I dagens sykehus og videre inn i mellomperioden benyttes flere midlertidige lokaler til kontorarbeidsplasser, også til klinisk personell. Disse er lokalisert på området men har relativt lang avstand til kliniske områder. Flere funksjoner, bla økonomi, lønn, personal og kvalitets- og fagutvikling er i dag lokalisert utenfor sykehusområdet. For noen funksjoner slik som personal og fagutvikling medfører det ulemper. De har jevnlig møter med ledere og ansatte, og bruker mye tid til transport mellom kontorområdet og sykehuset. 4.2 Apotek Apoteket ligger i dag i L fløya ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det er 4 avdelinger. Salgsdel publikum, salgsdel sykehus, rådgivning og produksjon. Per i dag er det 23 ansatte i Bodø. I tillegg har apoteket overordnet ansvar for 6 ansatte fordelt på avdelinger i Lofoten, Vesterålen, Mo i Rana og Sandnessjøen/Mosjøen. 7 av 21

9 Publikumsavdelingen Publikumsavdelingen selger reseptmedisiner, og har et variert utvalg av reseptfrie legemidler og handelsvarer. Kundegruppen er hovedsakelig sykehusets pasienter og ansatte, men apoteket er også åpent for andre. Avdelingens mål er å gi kundene faglige råd og individuell veiledning. Avdelingen er daglig bemannet med 1 sykepleier, 2 farmasøyter og 4 apotekteknikere. Produksjonsavdelingen Avdelingen produserer legemidler til den enkelte pasient og til sykehusets avdelinger. Dette er preparater som ikke er kommersielt tilgjengelig fra legemiddelindustrien, da markedet ikke er stort nok eller preparatet har kort holdbarhet. Preparatene som produseres kan deles inn i tre grupper; Cytostatika (cellegift), andre sterile produkter (smerteblandinger, antibiotika pumper, total parenteral ernæring (TPN) etc.), og noen enkle ikke- sterile produkter. Avdelingen samarbeider tett med Nordlandssykehusets avdelinger for å kunne tilby sykehuset og pasientene et best mulig tilbud. Produktene er ofte spesialtilpasset til den enkelte pasient, og avdelingenes spesielle behov. Avdelingen er daglig bemannet med 2 farmasøyter og 3 apotekteknikere. Sykehusekspedisjonen Hovedansvaret til sykehusekspedisjonen er leveranse av legemidler til Nordlandssykehuset Bodø. Transporten utføres manuelt i forseglede medisinkasser ved hjelp av portør. Leveranse fra apoteket er daglig. I tillegg har avdelingen ansvar for varelogistikk for hele apoteket. Institusjonene i Helse Nord deltar i det nasjonale legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), som gir institusjonene store besparelser på kjøp av legemidler. Sykehusekspedisjonen deltar i arbeidet med disse avtalene, og sørger også for oppfølging av inngåtte innkjøpsavtaler. Ansatte i sykehusekspedisjonen leverer også varer til flere av sykehusets avdelinger med aktiv forsyning (ASL). Avdelingen er daglig bemannet med 1 farmasøyt og 3-4 apotekteknikere. Avdeling for farmasifaglig rådgivning Farmasøytisk rådgivning inngår som en del av internkontrollsystemene til statlige helseforetak (sykehusavdelinger) og til kommunale helsetjenester (sykehjem, hjemmetjeneste med mer). Farmasøytene i avdelingen underviser om legemidler og legemiddelbruk til helsepersonell og enkeltpasienter/pasientgrupper. De deltar også i aktuelle legemiddelrelaterte utvalg. Farmasøytene samarbeider i tverrfaglige team for å optimalisere pasienters legemiddelbruk. Avdelingen i Bodø har 4 ansatte. 5 Fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov 5.1 Kontorfunksjoner I Delfunksjonsprogram fra 2006 var det forutsatt et behov på 571 kontorplasser i sykehuset. I løpet av planog byggeperioden har det skjedd vesentlige endringer i aktivitet. Antall liggedager og behov for sengeplasser har blitt redusert mens antall polikliniske konsultasjoner har økt betydelig. Dette er tilsvarende utvikling som i andre helseforetak. 8 av 21

10 Grunnlaget for fremtidig aktivitet er redegjort for i rapporten "Dimensjonering kontorer, NLSH Bodø, revisjon av dimensjoneringsgrunnlaget, SINTEF " og er oppsummert slik: Antall kontorplasser i nye NLSH Bodø, per DFP sept Antall kontorplasser i nye NLSH Bodø, faktisk prosjektert 546 Antall kontorplasser i nye NLSH Bodø, revidert sept Beregnet behov nytt kontorbygg 209 Beregnet behov er fremkommet ved å kartlegge den gang dagens behov inklusive nært forestående endringer men ikke videre fremskrevet. Utviklingen har det siste tiåret gått i retning av mer åpne kontorløsninger som har en høy arealeffektivitet. Men åpne kontorløsninger etableres ikke bare for å gi høyere arealeffektivitet. Åpne løsninger kan også understøtte og bidra til kompetansedeling, informasjonsflyt, mer samhandling og bedre læring. Nærhet til kolleger som arbeider med tilsvarende saker kan gi muligheter for raskere oppdatering og avklaring av problemstillinger. Flere store organisasjoner har en gått bort fra faste eller personlige kontorplasser for grupper av personell. Oppbygging med cellekontorer på den ene siden og åpne kontorområder på den andre, representerer på mange måter ytterpunktene på en skala med mange ulike kontorutforminger. Undersøkelser den senere tid viser at store åpne landskap kan virke godt men krever en rikelig tilgang til stillerom og små møterom, noe som kan gjøre at arealgevinsten likevel blir liten. Ikke faste plasser passer best til ansatte som er lite tilstede på kontoret. Erfaringene fra andre sykehus som har innført åpne landskap er delte men et hovedtrekk for sykehus er at det blir problematisk å overholde konfidensialitet. Gruppen mennesker som jobber i samme team med samme pasienter blir for små slik at flere slike team blir sittende samme og overhøre hverandre i store landskap. Her går trenden mer mot mindre teamkontor hvor det er mer skjerming mellom teamene, i tillegg er det støtterom for konfidensielle samtaler. Det å tilpasse hver arbeidssone til hvem som skal arbeide der og hvilke oppgaver de skal utføre kan bli en suksessfaktor 5.2 Apotek Publikumsavdeling Publikumsavdelingen må plasseres sentralt i forhold til poliklinikker og sykehusets hovedinngang. Publikumsutsalget er sykehusapotekets ansikt utad og ansees viktig for sykehusets besøkende ettersom svært mange kunder avslutter sykehusbesøket med å hente ut resept. Bedret tilgjengelighet i nytt apotek, vil sannsynligvis medføre betydelig økt kundetrafikk. Dette betyr at arealet av selvvalgsområdet i publikumsavdelingen må økes. Dette for blant annet å øke antall selvvalgsreoler og bedre diskresjon samt tilgjengelighet for rullestolbrukere. Det er i dag ca. 97 hyllemeter i selvvalget. Det framtidige behovet er beregnet til ca. 150 hyllemeter. Produksjon Avdelingen produserer årlig ca cytostatikakurer til kreftbehandling. Disse leveres i hovedsak til Nordlandssykehuset, men det leveres også kurer til pasienter (via hjemmesykepleie eller legekontor) ute i distriktene. Denne andelen forventes økt i fremtiden. Antallet smerteblandinger ligger på ca. 600 per år, mens antallet antibiotikapumper til pasienter med cystisk fibrose ligger på rundt 1500 i året. Av TPN lages 9 av 21

11 det i dag ca. 200 poser årlig til private kunder. Sykehusavdelingene blander i dag dette selv, men en forventet forskriftsendring kan føre til skjerping av krav til slik type utblanding på avdeling. Konsekvensen av dette kan bli at apoteket må overta denne type produksjon. Det vil medføre en betydelig økning i TPN-produksjon. Medisinrommene i AB blokka er per i dag planlagt med avtrekksskap. Av ikke-sterile produkter lages det mindre nå enn tidligere grunnet mer sentralisert produksjon. Større sykehusapotek produserer slike legemidler for videresalg til andre sykehusapotek. Apoteket produserer fortsatt enkelte miksturer til barn, samt noen få andre enkeltprodukter. Apoteket foreslår å avvikle apotekets produksjonslab for ikke-sterile produkter. Sykehusekspedisjon Det forventes ikke store endringer i legemiddelforbruk på sykehuset. Hvilke konsekvenser samhandlingsreformen og vridning fra døgn til dagbehandling får er usikker. Elektronisk resept medfører at pasientene kan hente sine resepter på hvilket som helst apotek. Sykehusapoteket vil være i konkurranse her med andre apotek. Framtidig legemiddelforsyning internt vil være avhengig av sykehusets valg av logistikkløsning. Denne forventes avklart i løpet av 2013 Rådgivningsavdeling En av apotekets viktigste oppgaver er å bidra til riktig legemiddelbruk. Det er dokumentert stor samfunnsgevinst ved å ha farmasøyt med i tverrfaglige team. Vi forventer at sykehuset vil bruke farmasøyt i større grad enn i dag, slik at det må planlegges med noe økt kontorkapasitet. 6 Prinsippmodeller for kontorfunksjoner Idefaserapporten gir behov for flere typer kontorplasser. Ved å bygge opp kontorarealene i fleksible moduler understøtter man viktige prinsipper som generalitet (funksjoner/avdelinger kan flytte rundt i bygget uten større ombygginger), fleksibilitet (vegger og møblering skal være lett å endre) og elastisitet (områdene kan vokse og krympe etter skiftende behov). En modul vil bestå av flere typer arbeidsplasser men er utformet slik at antallet av de ulike typene kan konfigureres etter ulike behov innenfor samme areal og kan lett endres over tid. I tillegg til selve kontorarbeidsplassene inneholder modulene nødvendig støtteareal nært til arbeidsplassen og flere moduler kan dele på ytterligere felles areal som ekspedisjoner og større møteareal i et kontorområde. Tekniske installasjoner må også bygges opp slik at det har innebygde «muskler» til å tilfredsstille alle aktuelle kombinasjoner av rom ved f.eks. grid løsninger, klimatak el. Dette gir mulighet til å rokkere og omgruppere rom og avdelinger uten at rør og kanaler eller lys og ventiler må endres 10 av 21

12 Pinsippskisse oppbygging av kontorområder med fleksible moduler I eksempelet over med eksempelvis 1 cellekontor, 1 to-person kontor og 1 teamkontor med 8 plasser, gir hver grunnmodul 11 plasser. Men grunnmodulen kan varieres fra bare enekontor (7 plasser), bare åpne plasser i teamkontor (12 plasser) eller bare to-personkontor (12 plasser) og ulike kombinasjoner av disse. 7 Referanser til andre utbyggingsprosjekter St. Olav hadde i byggefase 1 en del større åpne landskap opptil 40 plasser, men disse ble etter en tids bruk omgjort. I dag er det en blanding av noen få enekontor, en stor andel to-persons kontor og en del teamkontor i størrelsen 4-8 personer. AHUS ble planlagt med en del større kontorlandskap, i ettertid har de hatt problemer med for mye fortetting, da de har satt inn flere arbeidsplasser enn først planlagt og "kontorisert" støtterommen. Fortettingen med kontor i alle små rom gjorde det vanskelig med den konfidensielle telefonsamtalen og konsentrert arbeid. Dette ble de pålagt å rette på av Arbeidstilsynet. Ellers er erfaringene, spesielt fra legene, at kontormiljøer er sosialt, lett å konferere med en kollega for råd etc. Tett på klinikken. Kontormiljøene ligger stort sett langs glassgaten enten i behandlingsbygget eller sengebygget. 11 av 21

13 8 Alternativer I idefasen ble 4 alternative utbyggingsløsninger utredet og to av disse er videre utredet i forbindelse med konseptfasen. Prinsippmodellen for kontorarealer er lagt til grunn i begge disse alternativene og gir lik utforming av kontorarealene i to-korridorsystem. Et alternativ med enkeltkorridorsystem ble vurdert tidlig i prosessen men ble etter hvert forkastet. To-korridorsystem er bedre egnet til kontorområder hvor man ønsker større fleksibilitet i typer arbeidsplasser og støtterom. Midtkjernen kan både benyttes til ulike støtterom uten å gå på bekostning av fasadeareal med dagslys og gi dypere volumer som egner seg godt til større åpne kontorarealer. For Apoteket er de to utredede alternativene ulike i det de ligger på hver sin side av sykehuset. Nærhet til hovedadkomst og til publikum/trafikkstrøm er fremhevet som spesielt viktig for apoteket. Alternativ 3 ligger godt synlig fra hovedinngangen med gode muligheter for eksponering mot publikum. Alternativ er 2 litt lenger bort fra hovedinngang men fortsatt beliggende i glassgaten ved andre publikumsområder. Det er gode muligheter for eksponering ut i glassgaten for å være synlig for publikum også i dette alternativet. 9 Arealstandard og beregning av fremtidig arealbehov 9.1 Kontorområder Arealstandarden er i idefaserapporten satt til 7,5 m2 netto per arbeidsplass. Dette er en nøktern arealstandard og inkluderer areal til selve arbeidsplassen og de støtterom det er behov for. Dimensjonerende antall arbeidsplasser er 209. Antatt b/n faktor for et typisk kontorbygg er 1,5 slik at brutto arealbehov er beregnet til 2350 m2. Bruttoareal dekker trafikkareal som korridorer, trapper, heiser og areal for tekniske installasjoner. 9.2 Apotek Arealbehov er beregnet ut i fra dagens størrelse (tilsvarer arealet som ble programmert i HFP) pluss et tilskudd på 118 m2 som ble gitt i forbindelse med skjerpede krav til produksjonslokaler for legemidler. Arealrammen er i idefasen satt til 529 m2 for apoteket. 9.3 Datasentral Arealbehovet til datasenter er utledet av en kravspesifikasjon utarbeidet for Helse Nord IKT av COWI i 2012 og er i idefasen satt til 750 m2 brutto. 9.4 Sammenstilling arealbehov Samlet for ny kontorfløy gir dette følgende arealbehov Delfunksjon Netto areal Brutto areal Beregnet b/n faktor Kontorfunksjoner ,5 Apotek ,42 Datasentral ,83 Sum ny kontorfløy ,63 12 av 21

14 10 Delfunksjonsprogram 10.1 Kontor Funksjonsbeskrivelse kontorområder Sykehusene har de senere årene endret virksomheten betydelig ved reduksjon i liggetid, og derav behov for rask beslutningskompetanse nært sengeområdene. Det er også økt poliklinisk aktivitet og dagbehandling. Antall studenter som personell i opplæringsstillinger øker. Samhandling eksternt øker behov for tilgjengelig veiledningskompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Disse faktorene gir behov for tilgang på kontorplasser, men ikke nødvendigvis private plasser. Ny kontorfløy planlegges i utgangspunktet som rent kontorareal med generelle løsninger uavhengig av de kliniske arealene. Det vil på et senere tidspunkt i prosjektet være aktuelt å se på kontorløsningene samlet. Aktuelle problemstillinger kan være: Vurdere på nytt de ulike avdelingenes nærhetsbehov ift kontorer Flytte møteromskapasitet ut i kontorbygg fra kliniske arealer mot flere arbeidsplasser inn Flytte flere ikke-faste arbeidsplasser til kliniske arealer mot faste plasser i kontorfløy I kontorområdene skal det være fokus på arbeidsplassløsninger som tilrettelegger for rasjonelle arbeidsprosesser, god informasjonsflyt, erfaringsdeling og bistand og støtte. Det er behov for flere typer arbeidsplasser og god fleksibilitet til å endre og tilpasse funksjonen mot en stadig skiftende sammensetning av personell. Kontorområdene bygges opp ved hjelp av fleksible moduler med arbeidsplassen som minste byggestein. Sammensetningen av en-personkontor, to-personkontor og teamkontor kan variere innenfor en modul men antall arbeidsplasser er det samme. Flere moduler grupperes sammen og får felles støtterom slik at de danner et helhetlig kontorområde. Felles for flere kontorområder legger man større fellesareal som store møte- eller seminarrom. Se prinsippskisse i kap Romtyper Arbeidsplasser Cellekontor Arbeidsplass i små rom for en person eller to personer når arbeidsoppgavene tilsier dette. Kriteriene for tildeling av cellekontor og vurdering om et cellekontor kan deles av to personer skal være: Funksjon som utøves (ikke profesjon eller stilling) Mengden av konfidensialitet ift personer på samme kontor Grad av tilstedeværelse Teamkontor Grupperte arbeidsplasser fra 4 til 10 personer samlet i et rom. Skal i størst mulig grad plasseres i skjermede soner, slik at det dannes grenser mot andre arbeidsplasser og mot lokale fellesareal, toaletter, åpne møteplasser, gang og ankomstsoner etc. Låsbare skap, hyllesystem, skjermvegger, grønne planter og annen hensiktsmessig innredning skal skape skille mellom arbeidsplassene 13 av 21

15 Støtterom felles for et kontorområde Stillerom Små rom for telefonsamtaler eller samtaler mellom noen personer. For konfidensielle samtaler eller for å begrense støy mot øvrige arbeidsplasser i teamkontorene. De skal ha god lydisolering og ha høye krav til akustikk. Plass til enkel møblering som f. eks lite arbeidsbord og stol, eller lenestol og småbord Prent/Kopirom Lukket rom med printer og kopimaskin samt lagring av diverse rekvisita. Skjermet for støy mot arbeidsplassene Toalett Toaletter skal være i forhold 1 per 15 kvinner og 1 per 20 menn og alle etasjer skal ha HC toalett Åpen møteplass I et kontorområde skal det etableres soner som både sosiale og faglige samlingspunkter som ligger noe skjermet fra arbeidsarealene gjerne i nærheten av kaffestasjon/minikjøkken. Møbleres med sittegrupper. Minikjøkken Enkel kjøkkenløsning med kum, lite kjøleskap og stillegående oppvaskmaskin. Skap for noe oppbevaring Møterom Til et kontorområde tilhører et standard møterom beregnet på personer. Alle møterom utstyres med AV-løsninger og noen utstyres med videokonferanse til felles bruk i bygget. Felles for flere kontorområder Større møte/konferanserom Flere kontorområder deler et antall større møterom felles i bygget. AV-utstyr og mulighet for videokonferanse Garderobe Det etableres ikke egne garderober i tilknytning til kontorområder.unntak er cellekontor som vi ha egne garderobeskap. Besøkende kan henge av seg yttertøy på stumtjener eller lignende på egnede steder i fellesarealene. Pauserom Det etableres ikke egne pauserom. Små korte pauser gjøres i kontorområdenes fellesareal. Kantine benyttes for spisepauser Resepsjon De fleste kontorfunksjonene vil i liten grad være rettet ut mot pasienter og pårørende i sykehuset slik at det ikke vil være behov for egen resepsjon i bygget. For noen funksjoner vil det være noe besøk, mest internt, men noe eksternt. (f.eks. lønning, utdeling av adgangskort etc.) Noen av disse kan ha behov for en ekspedisjon/henvendelsespunkt men det planlegges ikke foreløpig med slike funksjoner. 14 av 21

16 Avfallshåndtering Det produseres lite avfall i kontorområdene. Ved arbeidsplassene benyttes vanlig avfallskurv for restavfall og papiroppsamling. Konfidensielt papir til makulering samles opp i kontainere i kopi/print rom eller i kjeller. Restavfall oppsamles av renholdsavdelingen Nærhetsbehov Ved de fleste sykehus er det en diskusjon om kontorarealenes beliggenhet, dvs. hvorvidt de skal være integrert/ligge nært til den funksjonen de betjener, eller om en større andel av arealene skal være samlet. Felles kontorarealer med andre faggrupper øker sosial trivsel og bidrar til tverrfaglig kommunikasjon. Dette er også et kostnadsspørsmål, da arealene vil få en høyere kostnad når de er integrert i de kliniske arealene. Disse to hensyn vil måtte veies opp mot hverandre. I det nye Nordlandsykehuset er det planlagt en god del klinikknære arbeidsplasser men ikke tilstrekkelig. Nærhet mellom kontorfløy og kliniske arealer er derfor viktig. Samtidig er det behov for å ha en relativt stor andel generelle kontorer som kan benyttes fleksibelt uten at de er låst til en avdeling. Dette taler for en mer generell nærhet og ikke en direkte nærhet mellom disse kontorene og inn i en spesifikk avdeling. Nærhet til hovedkommunikasjonsveier i anlegget er derfor høyt prioritert. Internt i kontorarealene vil det være nærhetsbehov mellom kontorarbeidsplasser og støtterom som stillerom, kopi/printer rom etc Spesielle krav til miljø, bygninger, innstallasjonsteknikk og utstyr På grunn av ønsket om stor fleksibilitet og elastisitet er det ønskelig med en enkel oppbygging av innvendige romskiller med f.eks. systemvegger og minst mulig teknikk i rominndelingen slik at det er enklest mulig og endre utformingen av et areal. Kontorområdene og spesielt teamkontor med flere arbeidsplasser må ha gode lyd- og akustikkforhold. Alle kontorområder må ha adekvat infrastruktur ift ventilasjon, elektrisitet/lys og datatilkobling. I noen møterom vil det være behov for å kunne ha videokonferanser APOTEK Funksjonsbeskrivelse apotek Publikumsavdeling Apotekets utsalgsdel er åpen for pasienter og besøkende på sykehuset og publikum forøvrig. Åpningstider p.t er mandag-fredag kl Utsalgsdelen skal bestå av en selvvalgsdel med hyller, reoler og kjøleskap for varer der kunder selv henter det de skal ha. Det er egen betalingskasse i denne delen. Kunder med resept trekker kølapp for ekspedering av resepter. 15 av 21

17 Antall direkteresepturer økes til 4. Diskresjon må ivaretas i forhold til lyd og innsyn. Noen kunder har behov for å sitte mens de venter på tur eller på utlevering av varen. Det bør beregnes areal for 6-8 sitteplasser. I tillegg er det behov for informasjonsrom med en 5. direktereseptur for kunder med spesielle behov for diskresjon. Dette rommet brukes hyppig av sykepleier som jobber spesifikt med sykepleieartikler som for eksempel sår og stomi. Apoteket betjener også kunder som handler i større volum. Dette kan være både privatpersoner og andre institusjoner. Disse kundene betjenes i skranke eller per telefon men varer utleveres i egnet vareutlevering. Bakreseptur må inneholde 1 skjermet arbeidsstasjon for større resepter, samt tilstrekkelig arbeidsbenk med 2 arbeidsplasser for elektronisk kontroll av dette. Det må også settes av 1-2 soner for bla mottak av telefonresepter, kundetelefoner og dialog med forskrivere. Det skal anskaffes lagerrobot for lagring av legemidler felles for sykehusekspedisjonen og publikumsavdeling. Det må settes av hyller og kjøleskap til ferdige resepter, samt areal for kjøleskap til varer som ikke kan oppbevares i lagerrobot. Det må være nærhet til lagerreol for forbruksmateriell som inkontinensutstyr og stomi samt legemidler som ikke kan lagres i robot. Arealet for reseptekspedering (bakreseptur) kan muligens reduseres noe sammenlignet med dagens areal forutsatt lagerrobot og moderne og mindre plasskrevende direkteresepturer. Vær oppmerksom på Statens Legemiddelverk sine krav om tilrettelegging for diskresjon og bevegelseshemmede (veileder til søknad om driftskonsesjon til apotek, Statens legemiddelverk 2009): Tilrettelegging for diskresjon: - Avstanden fra ekspedisjonspunkter til reoler for selvvalg, brosjyrer mv. skal være minst to meter - Avstanden fra kundenes venteplasser til ekspedisjonspunkter skal være minst tre meter - Ekspedisjonspunkter med mindre avstand enn tre meter skal atskilles med skillevegger slik at diskresjonen ivaretas ved samtidige ekspedisjoner. Høyden på skilleveggene skal være minst 1,80 meter, dybden fra skranken minst 0,50 meter. Ved sittende reseptur er det tilstrekkelig at høyden på skilleveggene er 1,50 meter. Skilleveggene skal være lydadsorberende. Tilrettelegging for bevegelseshemmede: Det stilles krav om automatiske døråpnere og terskelfri adkomst. Bevegelseshemmede må ha tilgang til alle selvvalgshyller i apoteket, dvs. at ingen passasjer må være smalere enn én meter. Det innebærer også at det må være tilstrekkelig plass til å snu en rullestol (1,5 x 1,5 meter). Dersom mulig ønskes gjenbruk vinduer som står i dagens publikumsutsalg ettersom de er spesielt utsmykket! Produksjonsavdeling Det produseres Cytostatika, smerteblandinger, antibiotika ballonger til hjemmebehandling og noe TPN. Produksjon foregår i spesiallaboratorier med høye krav til renhet. Elektroniske bestillinger (rekvisisjoner og resepter) kontrolleres av farmasøyt og det genereres arbeidssedler og etiketter på arbeidsstasjoner. Det er ulike programmer for cytostatika og andre typer sterile legemidler. 16 av 21

18 Forberedelse for produksjon gjøres ved fremplukk fra lager og kontroll av en person i tillegg til den som plukker frem. Fremplukking skal foregå i eget rom med adskilte soner for deretter å sluses inn til produksjonsrom. Produktet tillages så i egne produksjonsrom. Ferdig produkt tas ut via gjennomstikkskap (varesluse). Deretter gjøres sluttkontroll av farmasøyt i egen sone. Etter kontroll klargjøres produkt til henting/levering eller sending til andre institusjoner/legekontor. Det er et behov for en sone for direkte kontakt med sykehusets ansatte og privatkunder for utlevering av varer, og uten at dette går via sykehusekspedisjon eller publikumsavdeling. Rombehov produksjon: 3 produksjonslab'er (1 Cytostatika, med mulighet for 2 isolatorer, 2 sterile laber med mulighet for 2 isolatorer i hvert rom) Sluser til hver produksjonslab, stor nok til å frakte isolator ut/inn. Eget rom for pakkemaskin Egen sone for kontroll og fremplukk Egen sone for arbeidsstasjoner med PC Flytskjema produksjon Sykehusekspedisjonen Varer fra sykehusekspedisjonen bestilles i dag manuelt fra avdelingene eller ved at apotektekniker tar opp bestilling (ASL). Rekvirering vil i fremtiden skje elektronisk. I sykehusekspedisjonen pakkes og klargjøres legemidler for intern og ekstern forsendelse. Det er ikke avklart om apoteket skal forsyne sykehuset med pasientbundne legemidler fra egen pakkemaskin. Utredning pågår og det er laget flere rapporter på legemiddelhåndtering i regionen, bla Fellesrapport for 17 av 21

19 NLSH 2009 og en nyere for Vesterålen. Det pågår risikovurderinger av alternativene for NSLH Bodø og det forventes konklusjon på dette i løpet av året. Resultatet herfra vil ha konsekvenser for programmet. Ved avslutning av denne rapporten er sannsynlig utfall at NLSH Bodø anskaffer egen pakkemaskin. Denne skal pakke personbåren unidoser for ca. 70 % av medisinene. I tillegg anskaffes automatkabinett for gruppe A+B medisiner og disse kan også brukes for eventuelt øvrige medisiner. Lagerrobot anskaffes for lagring av legemidler til sykehusekspedisjonen og publikumsavdeling. Nærhetsbehov Dersom en lagerrobot har tilstrekkelig kapasitet til å dekke begge avdelingene så må denne plasseres hensiktsmessig i forhold til disse. Denne bør også plasseres med nærhet til varemottak. Pakkemaskin med tilhørende renrom plasseres i tilknytning til produksjonslokaler, og med nærhet til sykehusekspedisjonen. Det er et behov for direkte kontakt med sykehusets ansatte for utlevering og utkjøring av varer, og uten at dette går via publikumsavdeling. Varemottak Varer ankommer i eget varemottak med varebil (1 til 3 paller hver morgen). Her foregår utpakking, sortering og evt. tilleggsmerking. Varemottaket må ha plass til avemballering, oppstillingsplass for retur av paller og papp. Papp presse kan vurderes. Det skal være egne soner for de varene som skal ut og de varene som skal inn i apoteket for videre lagring og distribusjon. Varene distribueres herfra til de ulike lagrene. Varer som har behov for kjøling oppbevares i kjøleskap lokalisert i hver enkelt avdeling. Varemottak fungerer også som område for egen forsendelse til kunder. Det er her daglig forsendelse fra publikumsavdeling, produksjonsavdeling og sykehusekspedisjon. Varene hentes bl.a. av varetaxi eller privatkunder som handler større kvanta og med egen bil. Nærhetsbehov Varemottaket bør ha en sentral lokalisering i apoteket, og nærhet til innmatingsenhet i lagerrobot. Se flytskjema varer neste side 18 av 21

20 Flytskjema varemottak Administrasjon/personal Rådgivningsavdelingen har i dag 4 ansatte linkl enhetsleder. Dette må dimensjoneres med mulighet for økt antall ansatte her. Publikumsavdelingen har flere ansatte med midlertidige behov for kontorplass. Kontorbehovet foreslås dekket med ett større kontor i direkte tilknytning til publikumsavdelingen. Dette dekker en fast kontorplass for avdelingsleder og en åpen kontorplass for resterende ansatte. Produksjonsavdelingen har flere ansatte med behov for kontorplass. Kontorbehovet er cellekontor til enhetsleder og de øvrige med arbeidsplasser i arbeidssone. Sykehusekspedisjon har behov for ett cellekontor til enhetsleder. I tillegg arbeidsplasser i selve sykehusekspedisjonen. I tillegg til kontorarbeidsplasser er det behov for støtterom som møterom, pauserom med minikjøkken, kopi etc. Disse funksjonene kan deles mellom avdelingene. Videokonferanse benyttes i dag hyppig og dette behovet er økende. Dette må være skjermet og uten gjennomgangstrafikk, og kan vurderes som kombinasjon møterom. 19 av 21

21 Administrasjon: Ett kontor for merkantilt personell. Fast kontorplass, med mulighet for å øke til kontorplass for 2. Apoteker: Fast kontor, med mulighet for møter med inntil 5 personer. Nærhetsbehov Kontor bør ligge i eller i umiddelbar nærhet til apoteket. Pga arbeidsmåte er det ønskelig at kontor ikke deles av mer enn 2 personer. Behov: 3 kontor med plass til 2 personer. Garderober Det behov for garderober ifm skifte til hvitt tøy Avfallshåndtering Det vil produseres ulike type avfall i forbindelse med leveranse av varer, avemballering og produksjon av legemidler. I hovedsak vil følgende type avfall produseres: Spesialavfall-/risiko avfall som cytostatika, antibiotika. (Ca. 2 dunker à 60L per uke.) Retur medisiner Plast Papp/papir Restavfall Glass Avfall vil i hovedsak plasseres på eget avfallsrom hvor de ulike fraksjonene hentes av portør ved NLSH etter fastlagt system. Grovpapp/emballasje bør oppbevares ved varemottak inntil det blir hentet derfra. I tillegg til avfall oppbevares det opp mot 60 liter desinfeksjonssprit i apoteket Nærhetsbehov for sykehusapoteket For apoteket er det følgende nærhetsbehov: Salgsavdeling: Tilknytning til hovedinngang og publikumsstrøm er viktig for salget i Apotek og et lett tilgjengelig utsalg er også et viktig tilbud til pasientene. Intern nærhet mellom avdelingene er viktig ift personalflyt mellom avdelingene men dette kan også være vertikal nærhet (avdelingene kan ligge over hverandre i forskjellige etasjer). Både sykehusekspedisjon og reseptur har nærhet til lagerrobot. Nærhet til Kreftavdelingen pga en del fysisk levering av poser etc. som ikke kan gå i rørpost Nærhet til øvrige avdelinger med transport av det som ikke går i rørpost Spesielle krav til miljø, bygninger, innstallasjonsteknikk og utstyr For produksjon av legemidler gjelder spesielle bygningsmessige krav og en rekke lover og forskrifter regulerer dette Det er nødvendig tidlig i detaljprosjekteringen at man skaffer seg oversikt over og hensyntar disse. bla nevnes EU's GMP for legemidler og PIC/S retningslinjer for Apotek. 20 av 21

22 Spesielle bygningsmessige krav Krav til produksjonslaboratorier Med korrekt type isolator (bl.a. HEPA filter) vil det være et minimumskrav med rentrom klasse D Punktavsug for avspriting i alle rene rom (steril, cot og sluser) Trykkluft (pga isolator teknologi) Ikke behov for egne kjøl- og fryserom, det benyttes skap. For Apotek gjelder også spesielle krav til sikring mot tyveri og innbrudd 10.3 Øvrige servicefunksjoner Det er i konseptfasen ikke tatt stilling til hvilke øvrige servicefunksjoner som skal legges til bygget og hvilke som er dekket opp i andre bygg. I forprosjektfasen må det avklares behov for- og eventuell plassering av følgende funksjoner: - Garderober for ansatte med kontorplass i bygget - Logistikk rundt personaltøy - Logistikk rundt avfallshåndtering 10.4 Romprogram Se vedlegg 10.5 Romliste Se vedlegg 21 av 21

23 Teknologi for et bedre samfunn

1 Sammendrag... 4. 3 Organisering av prosjektet... 8. 4 Planprosessen... 9 4.1 Idéfasen... 9. 5 Viktige rapporter og dokumenter...

1 Sammendrag... 4. 3 Organisering av prosjektet... 8. 4 Planprosessen... 9 4.1 Idéfasen... 9. 5 Viktige rapporter og dokumenter... Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn og målsetting... 5 2.1 Utbyggingsprosjektet ved NLSH Bodø... 5 2.2 Grunnlag for konseptfasen... 5 2.3 Mål... 6 2.3.1 Prosjektets samfunnsmål... 6 2.3.2

Detaljer

TILGJENGELIGHET TIL PUBLIKUMSAVDELINGENE I SYKEHUSAPOTEK NORD HF

TILGJENGELIGHET TIL PUBLIKUMSAVDELINGENE I SYKEHUSAPOTEK NORD HF Styresak nr: 43/10 Behandles: 25. november 2010 Saksbehandler: Informasjonssjef Monica Eitran Henvisning til tidligere saker: 21/10, 29/10 TILGJENGELIGHET TIL PUBLIKUMSAVDELINGENE I SYKEHUSAPOTEK NORD

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Nasjonalt topplederprogram Eva Kvål Trondheim 19.8.2011 Nasjonalt Topplederprogram høst 2011-1 - Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter 1 Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken 14. mars 2007 2 PLANLEGGING 1 Visjoner og realisering? Hadde alle et samme bilde? Initiativtaker premissleverandører Ulike interessenter

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll Styresak nr: 03 /06 Behandles: 24.02.2006 Saksbehandler: Liv Unni Naalsund Aktiv forsyning utprøving av elektroniske løsninger Vedlegg til saken: Brosjyre fra Health Tec as Legemiddellogistikken kan beskrives

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov Vedlegg 7 Saksbehandler: Yngve Andersen Direkte tlf.: 73567126 Dato: 15.10.2015 Saksnr.: 14/1096-6 Arkivkode: DOMSTOL 031 Deres ref.: Statsbygg Pb 8106 Dep 0032 OSLO Domstolsadministrasjonen Areal- og

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006 BASISKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING NLSH 2006 Hvordan finne prosedyren i Doc Map Pulsen Håndbøker Legemiddelhåndbok NLSH SYKEHUSAPOTEKETS FORPLIKTELSER Legemiddelleveranse. Smertekasetter. Cytostatikakurer.

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Administrasjonens møterom UNN Tromsø Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008

Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008 Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008 I 2006 igangsatte Direktørkollegiet for sykehusapotekene i Norge et fellesprosjekt som skulle bidra til

Detaljer

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010 Styremøte 18. november 2009-1 - Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Apotekene Vest HF Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Saken gjelder:

Detaljer

Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson

Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson STATUS SYKEHUSKONSEPT / FORPROSJEKT 1. BYGGETRINN Arkivenes hus Sengebygg Behandlingsbygg utvidelse

Detaljer

NOTAT. 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD. Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling

NOTAT. 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD. Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling Apotekene Vest NOTAT Går til: Saksnummer: Dato skrevet: Saksbehandler: Vedrørende: Styret i Apotekene Vest HF Sak 22/08 b 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD Johan Fredrik Bøschen Sandal

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 06.06.2016 Møtedato: 13. juni 2016 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Fra kontor til landskap. Partnerforum 20.11.13

Fra kontor til landskap. Partnerforum 20.11.13 Fra kontor til landskap Partnerforum 20.11.13 Forskningsrådet flytter til nye lokaler på Lysaker juni 2014 Litt fler kvadratmeter enn i dag Går fra tre tilgrensende bygg til ett bygg Bedre samling av virksomheten

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir

Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir nr. 4-2005 nyttfra Sykehusapotekene i Midt-Norge i Trondheim på Kvinnebarn-senteret samarbeidspartner for riktig legemiddelbruk i Trondheim vil, fra første dag, bidra ved Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Bodø, 14.11.2014 Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Detaljer

Tertialrapport pr. 31.august 2012

Tertialrapport pr. 31.august 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 19.10.2012 Styresak 118 2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2012 Saken

Detaljer

Arbeidsplassutforming

Arbeidsplassutforming Arbeidsplassutforming I dag ser vi endringer i arbeidslivet og i offentlig forvaltning. Arbeidsoppgaver og måter å samarbeide på har endret seg i de siste tiårene. Endringer i tjenesteyting, spesialisering

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Manglende opplysninger varsel om avslag på søknad Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9

Manglende opplysninger varsel om avslag på søknad Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.09.2017 2017/34909 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marko Filipovic tlf 952 09 756 LYSAKER SIRIUS AS Postboks 56 Sentrum 0101 OSLO Manglende opplysninger varsel

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte Styremøte Innkalling med sakspapirer 27. juni 212 kl 9. 1. Sted: Telefonmøte Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 212/13

Detaljer

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 06.06.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

Informasjonsmøte 21. og 22. februar

Informasjonsmøte 21. og 22. februar Informasjonsmøte 21. og 22. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter Ove Nordstokke 14.09.2017 Presentasjon Prosjektleder for IKT og medisinsk teknologi Utdannet sykepleier Arbeidet som prosjektleder IKT i 10 år Medlem i revygruppe

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

FREMSTILLING AV ALLOGENE SERUM ØYEDRÅPER VED SYKEHUSAPOTEKET I TRONDHEIM

FREMSTILLING AV ALLOGENE SERUM ØYEDRÅPER VED SYKEHUSAPOTEKET I TRONDHEIM FREMSTILLING AV ALLOGENE SERUM ØYEDRÅPER VED SYKEHUSAPOTEKET I TRONDHEIM Marthe Bjørken Skjørholm Sykehusfarmasøyt, cand.pharm marthe.skjorholm@sykehusapoteket.no 1 Bakgrunn Prosjekt i samarbeid med Avd.

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus

Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus Stor takk til Dorte Hansen fra DH Consult Storkjøkkenrådgivning og til Informasjonsdirektør Anne Beate Hovind ved Nye Ahus for hjelp og bidrag til foredraget. Nytt universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Møtedato: 03.10.16 Møtested: Mosjøen Formål: Saken viser plan for videre arbeid med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Samarbeidet mellom Brønnøy

Detaljer

Nytt sykehus i praktisk bruk Evaluering av poliklinikker ved St. Olavs Hospital

Nytt sykehus i praktisk bruk Evaluering av poliklinikker ved St. Olavs Hospital Sykehusbyggkonferansen 2015 Nytt sykehus i praktisk bruk Evaluering av poliklinikker ved St. Olavs Hospital Hilde Tradin og Rita Konstante Sykehusbygg HF Kunnskapsutvikling og læring Det er lite systematisk

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 004-2017 Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 13.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg (t): Tertialrapport

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST)

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST) SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73597200 Telefaks: 73597250 energy.research@sintef.no www.sintef.no/energi Foretaksregister: NO 939 350 675 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 5. Midlertidige lokaler for administrasjonen

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 5. Midlertidige lokaler for administrasjonen STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/04314 Midlertidige lokaler for administrasjonen Sammendrag: Det er behov for midlertidige lokaler for stab- og støttepersonell

Detaljer

Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene)

Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene) Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene) Knut Bergsland, SINTEF, NSH/ Arkitektforums konferanse 3.-4.april 2008, Oslo 1 Psykisk helsevern i endring 8000 7000 Døgnplasser 1991-2006 Landet

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 17.3.2017 Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Formål

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/217 Espen Suhr/90540820 Alta, 11.04.2017 Saksnummer 34/2017 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 26.april 2017

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.05.2013 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Investering

Detaljer

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021

Detaljer