Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir"

Transkript

1 nr nyttfra Sykehusapotekene i Midt-Norge i Trondheim på Kvinnebarn-senteret samarbeidspartner for riktig legemiddelbruk i Trondheim vil, fra første dag, bidra ved Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs Hospital. Dette anser sykehusapoteket å være et viktig ledd i arbeidet med å sikre best mulig legemiddelbehandling. I tillegg til Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) vil det nye senteret også romme Kvinneklinikken. Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir faglig spennende og utfordrende. Pasientene er voksne og barn med akutte og kroniske sykdommer, fra intensivpasienter til dagpasienter. Svært ulike sykdomstilstander krever mye kunnskap hos personalet. Barn har spesielle legemiddelbehov Voksne er en relativt homogen gruppe når det gjelder legemiddeldoser og omsetning av legemidler i kroppen. Hos barn, derimot, er variasjonene store. Kunnskap om legemiddelomsetning hos barn er viktig, ikke minst for å kunne dosere riktig. BUKs pasienter strekker seg fra premature barn til unge voksne. Eksempelvis kan et prematurt barn doble sin nedbrytningskapasitet av et legemiddel på en uke. Dette viser behovet for kompetanse for å sikre optimal legemiddelbehandling hos pasientene. Det gjøres få kliniske studier for barn, noe som medfører at nye og gode legemidler sjelden blir vurdert for denne aldersgruppen. Ny kunnskap på dette området er gjerne basert på små, lokale studier rundt omkring i verden. Å følge med utviklingen og holde seg oppdatert er en krevende jobb. Heldigvis er helsepersonell som jobber med barn, flinke til å dele kunnskap, slik at den kommer mange til gode. Farmasøytene er også opptatt av å dele erfaringer og kunnskap om legemiddelbruk og barn, og arbeider i grupper i Skandinavia og internasjonalt med dette for øyet. Dette gir nye impulser og muligheter til å forbedre lokale rutiner kontinuerlig. Blande, kjøpe eller lage selv? En utfordring er å finne egnede legemiddelformuleringer med passende styrker til barn. De færreste små barn kan svelge tabletter, og alternativet er ofte mikstur. I miksturer for voksne er styrken opp til 100 ganger høyere enn det barn skal ha, og det er nærmest umulig å måle opp riktige doser for barn. Løsningen er derfor ofte at farmasøyten søker etter legemidler som er registrert i utlandet, som så importeres etter søknader til Legemiddelverket. Alternativet er å produsere legemidlet lokalt på. Et eksempel på legemiddel i Trondheim lager til Barneklinikken i dag, er Midazolam-mikstur. Midlet finnes i dag kun som injeksjonsløsning i Norge, men er godt egnet til peroral behandling av barn. Les også : Utadrettet virksomhet mye på gang Nytt om legemidler: Fullt bidrag for en del legemidler i livets sluttfase

2 Aktiv forsyning av legemidler Medisinrommene vil forsynes med legemidler av personell fra i Trondheim. To ganger i uka vil en apotektekniker fra ta opp bestilling ut fra avdelingens standardsortiment og sette legemidlene på plass samme ettermiddag. Standardsortimentet utarbeides i samarbeid med avdelingsoverlege/sykepleier på posten og inneholder hvilke legemidler som skal oppbevares på medisinrommet. Orden på medisinrommet Apotekteknikere fra vil sørge for at innredning og plassering av legemidlene er optimal. Apotekteknikeren returnerer legemidler som ikke lengre er i bruk og passer på at legemidler ikke går ut på dato. Kvalitetssikring i Kvinnebarn-senteret Når den beste behandlingen for pasienten er valgt, er det viktig å kvalitetssikre selve utdelingen av legemidlet. Målet er å gi riktig pasient riktig legemiddel til riktig tid. Dette er en oppgave som det arbeides aktivt med, og hvor det må satses videre mot et system som er likt for alle avdelingene. For å nå målet må det lages gode rutiner som følges opp og gjentas regelmessig. Undervisning av nyansatt helsepersonell er også sentralt. Farmasøytene ønsker å jobbe tett med avdelingen for å komme fram til systemer som ivaretar pasientens sikkerhet på en best mulig måte. Ny utprøving på gynekologisk avdeling Gynekologisk avdeling skal være utprøvingsavdeling for et lukket overføringssystem (Vial-mate, Baxter) for hetteglass med tørrstoff av antibiotika. Dette innebærer at antibiotika kan blandes ut på pasientens rom uten fare for forurensing. Kartleggingen av det nye systemet vil dreie seg både om tids- og kostnadsbesparelser, samt kvalitetssikring av legemiddelutdelingen. Hvis resultatene som kommer ut av studien er positive, er dette et system som vil kunne innføres på alle avdelinger ved Kvinnebarn-senteret og andre avdelinger ved St. Olavs Hospital. Produksjon av legemidler på Personalet ved i Trondheim har lang produksjonserfaring og disponerer utstyr for å kunne optimalisere produksjonen med hensyn til kvalitet og holdbarhet. Dette muliggjør produkter med holdbarhet som gir rom for lengre tids planlegging og lagerhold av ferdig utblandede legemidler. kan, i samarbeid med avdelingene på Kvinne-barn-senteret, kartlegge hvilke utblandinger avdelingene gjør i dag. Det gjelder bl.a. legemidler forbundet med feil, kompliserte fortynninger og dyre legemidler hvor kun deler av hetteglass/ampulle brukes til én dose. Disse kunne kanskje vært utnyttet til flere doser. Ved å bruke sykehusapotekets produksjonslokaler kan man sette en lengre holbarhet på legemidlet enn hva som er mulig på post i dag. Avlastning på utblanding av en del av legemidlene som gjøres på avdelingene i dag, er en tjeneste kan tilby Kvinne-barn-senteret. Dette vil frigjøre sykepleiertid og bidra til optimal legemiddelbehandling av pasienten. Resepter til pasienter som skal skrives ut Ved Kvinne-barn-senteret ønsker vi å bidra til å kvalitetssikre overgangen av pasienter mellom sykehus og hjem. En del av dette innebærer hjelp i utskrivningsfasen. Det gjelder både å hjelpe helsepersonell med søknader og refusjonsregler i forhold til det lokale Trygdekontoret, Folketrygden og Legemiddelverket samt å kvalitetssikre pasientens legemiddelforskrivning og bruk. Ved økt kunnskap hos pasient og pårørende om legemidlets virkninger, bivirkninger og riktig måte å ta legemidlet på, sikres best mulig effekt av behandlinger. Hvis pasienten ønsker det, kan resepter sendes i rørpost til for istandgjøring og henting.

3 Utadrettet virksomhet mye på gang Et overordnet mål for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er riktig legemiddelbruk. For å nå målet er det viktig å komme ut på sykehusene og møte pasienter, pårørende og helsepersonell. Ved alle sykehusapotekene i Helse Midt-Norge pågår ulike typer utadrettede prosjekter. Farmasiservice Et prosjekt med farmasiservice til pasienter ble startet i 2004 ved to medisinske poster i Molde. Pasientene får tilbud om utlevering av medisin og samtale med farmasøyt før de skrives ut. Erfaringene er gode, og tilbudet er nå utvidet til hele medisinsk avdeling. Det er også åpnet for at kirurgisk avdeling kan benytte tilbudet. i Trondheim har startet et lignende prosjekt knyttet til Kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital. Sjukehusapoteket i Ålesund har tilbud om utlevering av medisin på sengeposten til Ortopediske avdeling, og ønsker å utvide tilbudet til flere avdelinger og til også å omfatte samtaler med farmasøyt. i Kristiansund er nytt om til stede på Kreft poliklinikk en dag pr. uke. Også her er det planer om å tilby farmasiservice. Legemiddelhistorikk Ved St. Olavs Hospital er det gjennomført et prosjekt som skal kvalitetssikre innhentingen av informasjon om legemiddelbruk for pasienter som innlegges ved seksjonene for geriatri og gastrokirurgi. Resultatene fra prosjekt Avdelingsfarmasi er under bearbeidelse. Sjukehusapoteket i Ålesund planlegger tilsvarende prosjekter ved sykehusene i Volda og Ålesund. Som en fortsettelse av prosjektet på Seksjon for geriatri i Trondheim deltar farmasøyter ukentlig på previsitt. Fokus er spesielt rettet mot interaksjoner mellom legemidlene pasientene bruker. Undervisning/info Lærings- og mestringssenteret i Helse Sunnmøre arrangerte våren 2005 Hjertesviktskole for pasienter og pårørende. Her underviste et tverrfaglig team av bl.a. pasient, lege, sykepleier og farmasøyt. Farmasøyter fra Sjukehusapoteket i Ålesund deltar legemidler også i undervisningen på Nyreskolen, i regi av dialyseavdelingen ved sjukehuset i Ålesund. Pasientinformasjon «Legemiddelinformasjon til revmatologiske pasienter» er et samarbeid mellom Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital og i Trondheim. Målet er å redusere legemiddelrelaterte problemer gjennom informasjon til den enkelte pasient. Pasienter som starter med et nytt legemiddel mot revmatisme, får tilbud om samtale med farmasøyt under oppholdet og etter utskrivning. «Top Up»/Aktiv forsyning Som et ledd i kvalitetssikringen av bestilling og lagring av legemidler tilbyr sykehusapotekene å fylle opp lagrene etter lister utarbeidet i samarbeid med den enkelte post/avdeling. Studier fra andre sykehus har vist at aktiv forsyning kan redusere kostnadene til legemiddelinnkjøp og frigi sykepleiertid. Et samarbeid mellom post og apotek er en positiv tilleggseffekt. Endose At legemidler er pakket enkeltvis og er identifiserbare helt frem til pasienten, innebærer en kvalitetssikring av utdelingen. Sjukehusapoteket i Ålesund har i høy grad gjennomført dette ved sengepostene på Sjukehuset i Ålesund. Sykehuspotekene i Molde og Trondheim har også innført denne typen legemiddelhåndtering ved en del sengeposter, og de har planer om å utvide tilbudet. Nye St. Olavs Hospital i Trondheim er aktivt med i planlegging av farmasøytiske tjenester på de forskjellige sentrene ved St. Olavs Hospital. Kvinnebarn-senteret vil få en egen farmasienhet bemannet med både farmasøyter og apotekteknikere. De vil kunne tilby en rekke tjenester. (Se egen artikkel.) Det er også startet et samarbeid med Nevrosenteret for å utvikle et tjenestetilbud som er skreddersydd for pasientene der. De øvrige sentrene følges opp fortløpende. Sykdom i livets sluttfase fullt bidrag Ved sykdommer som er gått inn i en langtkommen og uhelbredelig fase, kan det ytes fullt bidrag til følgende medikamentgrupper for å redusere pasientens smerter: ( 5-22/0) Smertestillende Metadon - ved smerter Antiepiletika ved smerter Antidepressiva ved smerter Antipsykotika ved smerter Behandlingen skal være instituert av sykehus. Forenklet oppgjørsordning: Apoteket kan utlevere legemidlet uten egenandel for pasienten dersom legen har gjort følgende anmerkning på resepten: «5-22/0» For nærmere opplysninger se I redaksjonen: Torstein Pedersen i Kristiansund, Kari Smørdal Sjukehusapoteket i Molde, Lene Lilleås i Trondheim, Yvonne Kosfeld Solevåg Sjukehusapoteket i Ålesund Laila Stubsjøen foretaksadministrasjonen.

4 Det er vi som kan tilby de tradisjonsrike julenytelsene Advent-te kr 92,- Jule-te kr 92,- Honning kr 71,- Te i gavepakning kr 98,- Julekarameller kr 83,- Røkelseslampe kr 83,- Husk 10 prosent rabatt til sykehusansatte! Jula 2005 Julaften kl og 2. juledag stengt I romjula kl Nyttårsaften kl Obs! har varetelling mandag 2. januar og stenger derfor kl Vaktberedskapen er som normalt i jula. Telefonnummer: Publikumsavdelingen: Telefon Telefaks Produksjonsavdelingen: Telefon Telefaks Sykehusavdelingen: Telefon Telefaks Farmasitjenesten: Telefon Telefaks E-post: Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt, nytt år! Utgiver: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, MTFS Vest, 7489 Trondheim. Tlf Faks

5 Prosjekt Publikum i Helse-Sunnmøre I Prosjekt Publikum ønsker vi å synliggjøre Sjukehusapoteket i Ålesund både for pasienter og ansatte. Vårt mål er «Riktig legemiddelbruk». Vi har bestemt oss for å starte med noen få tiltak for å få til dette. Det vi har fokus på er i første rekke: - informasjon om riktig legemiddelbruk til alle kunder - å nå ut med informasjon til alle ansatte - et bedre vareutvalg, blant annet avstemt med avdelingene på sykehuset - leveringsservice og utskrivningssamtaler. Dersom dette, i tillegg til andre aktiviteter, medfører at Sykehusapotekene i Midt- Norge går i overskudd, er det vedtatt at 50 prosent av overskuddet skal gå direkte tilbake til helseforetakene. Informasjon til alle ansatte Gjennom Prosjekt Publikum ønsker vi at sykehusapoteket skal bli det foretrukne apotek for alle som jobber på sykehuset. Derfor ønsker vi å gi alle ansatte i Helse Sunnmøre noen fordeler framfor andre kunder; 10 prosent rabatt på alle handelsvarer, også på allerede godt nedsatte kampanjetilbud. Vi ønsker å nå ut til alle ansatte for å vise hvilke varer som det er spesielt gode avslag på. Dette håper vi ansatte vil sette pris på! Vareutvalget Vi ønsker innspill på vårt vareutvalg, og ser det som en stor fordel for pasienten at sykehusapoteket har de samme varene som sykehuset benytter. Samarbeid med en rekke avdelinger vil derfor bli nødvendig for oss. Direkte ønsker fra ansatte vil vi også ta til etterretning. For oss er det viktig å ha et vareutvalg i tråd med det kundene våre ønsker! Leveringsservice og utskrivningssamtaler Vi vet at tiden ofte er knapp for ansatte på sykehuset. Det å levere resepter og hente legemidler på sykehusapoteket er av de tingene som kan virke tidkrevende. Derfor ønsker vi å tilby tjenester i form av å levere reseptmedisin direkte på postene. Informasjon om legemidlene skal også tilbys, og da på et nivå som er tilrettelagt for den enkelte pasient. Informasjon om riktig legemiddelbruk Alle som kommer til sykehusapoteket skal få informasjon om de legemidlene de kjøper, uavhengig av hvem de treffer. Derfor har vi også valgt å satse tungt på opplæring av hele personalet vårt. Vi har i løpet av 2004/2005 gjennomført flere omfattende kurs for at alle kunder skal få en viss grad av såkalt «standardinformasjon». Åpningstider jul og nyttår 2005 Julaften kl og 2. juledag Stengt I romjula kl Nyttårsaften kl Vi har også hjemmevakt i jule- og nyttårshelgen, der en av farmasøytene er tilgjengelig: Ved behov, ta kontakt med sentralbordet på Ålesund Sjukehus. En riktig god jul og et godt, nytt år ønskes dere alle fra oss ved Sjukehusapoteket i Ålesund! Utgiver: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, MTFS Vest, 7489 Trondheim. Tlf Faks

6 Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) Tiden for iverksettelsen av nye anbudsavtaler er ikke langt unna. Legemiddelavtalene gjelder for ett år (2006), mens det øvrige sortimentet (infusjons-, dialyse- og skyllevæsker og ernæring) gjelder i to år, dvs. til og med Legemiddelliste Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) er en ordning som tar sikte på å skaffe helseforetakene rimeligst mulig tilgang på legemidler, infusjons-, dialyse- og skyllevæsker og ernæ-ring Det er så opp til det enkelte helseforetak å foreta valg av de produktalternativene som tilbys, valgene skal være faglig og økonomisk begrunnet. For vårt vedkommende ivaretas dette arbeidet av vår Legemiddelkomité, basert på kommunikasjon med de kliniske miljøene i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Arbeidet krever et nært og forpliktende samarbeid mellom sykehusapotekene og sykehusene i foretaket. Neste års avtaler er nå avgjort. Foreløpige tall for 2005 viser at Helse Nordmøre og Romsdal HF har oppnådd en generell rabatt på 36 prosent. Til sammenlikning er rabatten for hele Helse Midt-Norge 33,5 prosent. For Helse Nordmøre og Romsdal HF betyr denne rabatten en reduksjon i utgifter til legemidler, væsker og ernæring på ca. 7 millioner kroner på årsbasis. På landsbasis bidrar LISavtalene til en årlig besparelse i «legemiddelutgifter» på flere hundre millioner kroner for landets regionale helseforetak. Sykehusapotekene ivaretar LIS-avtalene ved å sørge for å bestille, lagerføre og levere avtalevarene til avdelingene. Om et legemiddel er LISavtalevare eller ikke fremgår også av Legemiddellisten for Helse Nordmøre og Romsdal HF. vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvilke produkter som er foretrukket etter 1. januar 2006! i Kristiansund Juleaften stengt 1. og 2. juledag stengt I romjula kl Nyttårsaften stengt Telefonnummer Kristiansund: Tlf Faks Åpningstider jula 2005 Sjukehusapoteket i Molde Juleaften kl og 2. juledag stengt I romjula kl Nyttårsaften kl Telefonnummer Molde: Tlf /internt Faks E-post: E-post: En riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR ønskes dere alle fra oss ved sykehusapotekene i Kristiansund og Molde! Utgiver: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, MTFS Vest, 7489 Trondheim. Tlf Faks