nyttfra Sykehusapotekene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nyttfra Sykehusapotekene"

Transkript

1 nr Uregistrerte - uten markedsføringstillatelse Godkjenningsfritak For å ekspedere et uregistrert legemiddel til en avdeling eller til en pasient på resept kreves det en søknad om godkjenningsfritak for hvert uregistrerte legemiddel som skal brukes. Denne søknaden kan enten skrives ut til hver enkelt pasient av behandlende lege, eller skrives ut av seksjonseller avdelingsoverlegen for bruk på avdelingens inneliggende og polikliniske pasienter i et år. Det siste alternativet er arbeidsbesparende for alle, og bør benyttes for alle som brukes mer enn i enkelttilfeller. Sykehusapoteket fører en database over godkjente søknader. For polikliniske pasienter som ikke har mulighet til å hente legemidlene sine på Sykehusapoteket i Trondheim, kan avdelingen ta kopi av den godkjente søknaden og sende med polikliniske pasienter som henter legemidlet på annet apotek. Legemidlene fås ved å vise denne sammen med resepten som er skrevet ut på poliklinikken. Skjemaet ligger på internett legemiddelverket.no/klut/ godkjenningsfritak.pdf Sykehusapoteket ønsker originalen som er signert og stemplet, samt 2 kopier. Anskaffelse av uregistrerte Trondheim lagerfører ca. 170 uregistrerte. Hvis legemidlet ikke er lagerført hos oss eller hos vår grossist, beregner vi ca. to ukers leveringstid. Informasjon om uregistrerte Det kan være vanskelig å finne informasjon om uregistrerte, da disse ikke står i Felleskatalogen. Påsken 2005 Trondheim kan hjelpe dere med informasjon om enkeltpreparater. På sikt har vi som målsetning å kunne tilby skriftlig informasjon på norsk til alle våre lagerførte preparater. Ta kontakt med oss på telefon hvis dere har spørsmål! Vi oppfordrer alle avdelinger til å legge hovedbestillingene til uke 11. Onsdag 23. mars har vi kun åpent for hastebestillinger. Portørene henter medisinene på apoteket kl Åpningstider i påsken: Onsdag 23. mars: kl (publikumsavd. åpner kl. 9) Torsdag 24. mars: STENGT Fredag 25. mars: STENGT Lørdag 26. mars: kl (kun hastebestillinger) Søndag 27. mars: STENGT Mandag 28. mars: STENGT Vaktberedskapen er som normalt i påsken. Vi minner ellers om akuttlageret for i kjelleren på sykehuset. Påskehilsen fra alle på sykehusapoteket Oppgaver og utfordringer i tilsynsfarmasien Tilsynsfarmasien har utviklet seg fra å være et kontrollorgan for riktig oppbevaring av, til å bli et organ for rådgivning, veiledning og kontroll av bruk og håndtering av. Forebygge medisineringsfeil Flere undersøkelser har vist at feilmedisinering er årsak til mange sykehusinnleggelser og mye ubehag for pasienter. En del av disse feilene skyldes systemsvikt og dårlige rutiner rundt legemiddelhåndteringen. Tilsynsfarmasøytene inngår i tverrfaglige team som arbeider for bedre legemiddelbruk og -håndtering. Viktige oppgaver er: nyttfra Sykehusapotekene Tilsynsfarmasøytene i Trondheim, Trine Fevik, Kristine Kolstad og Liv Johanne Sætern Medvirke til å utvikle retningslinjer og sikre rutiner for ordinasjon, istandgjøring og utdeling av. Gi råd om riktig oppbevaring av slik at lageret blir oversiktlig og lett å håndtere. Følge opp og kontrollere rutiner rundt narkotikaregnskap. Utarbeide produsentnøytral legemiddelinformasjon. Avviksregistrering - og bruk av avviksregistreringer for å sikre legemiddelrutinene. Undervise helsepersonell, herunder kurs i legemiddelhåndtering for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Redusere utgifter til Tilsynsfarmasøytene er involvert i arbeid med: Innkjøpsstatistikk som beskriver legemiddelbruken i sykehus og sykehjem. Etablering av gode bestillingsrutiner for å holde legemiddelkostnadene nede. Oversiktlige legemiddellagre slik at beholdningen holdes nede, og dermed også kassasjon av. Sikre god pasientbehandling gjennom tverrfaglig samarbeid Tilsynsfarmasøyten kan også delta i: Legemiddelkomitéarbeid i kommunene der legemiddelforsyning og rutiner for håndtering av vurderes. Diskusjoner om behandling sammen med leger og sykepleiere, med fokus på praktisk gjennomføring av i Midt-Norge LES OGSÅ : 6,8 mill. kroner i bonus til Helseforetakene Nytt om

2 behandlingen, mulige interaksjoner og lignende. Samarbeid med fylkeslegene for å oppnå god kvalitet i legemiddelarbeidet. Tilsynstjenesten ved Molde Molde har tilsyn ved Molde sjukehus, i samtlige kommuner i Romsdal og i en kommune på Nordmøre. For oss i tilsynstjenesten her er det viktig å oppnå god dialog med helsepersonellet. Vi er opptatt av at problemstillinger tas opp og diskuteres for å finne gode løsninger. Oppmerksomheten rettes mot alle ledd i legemiddelhåndteringen, fra bestilling og oppbevaring, til utdeling til den enkelte pasient. Råd og veiledning på grunnlag av faglige vurderinger og myndighetenes krav inngår i arbeidet. Vi presenterer også innkjøpsstatistikker. Ved Molde mener vi at faglig oppdatering er viktig for alle i helsetjenesten. Det undervises derfor i aktuelle temaer ved Molde sjukehus, og i noen kommuner arrangerer vi kurs for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere som skal delegeres myndighet til utdeling av. Tilsynsfarmasøyt May Oddrun Sti, Sjukehusapoteket i Molde, daglig leder Aud Bodil Krohn, Åndalsnes sjukeheim og distriktsleder heimetjenesten Randi Flåten, distrikt Åndalsnes. Tilsynstjenesten ved Trondheim Ved Trondheim arbeider tre farmasøyter med tilsyn i kommunehelsetjenesten, Farmasitjenesten. I 2005 vil Farmasitjenesten ha følgende fokusområder: Kvalitetsarbeidet Ved tilsyn i sykehjemmene vil fokus rettes mot føring av medisinark/kardex. Også i hjemmesykepleiesoner vil skriftlig dokumentasjon av ordinasjon være et sentralt område. Det er viktig å ha gode rutiner for signering og oppdatering av medisinark etter endringer. Tidligere tilsyn vil bli fulgt opp, og det vil bli gjort opp status for hvor langt den enkelte enhet er kommet i utarbeidelse av skriftlige prosedyrer som omhandler legemiddelhåndteringen. Presentasjon av innkjøpsstatistikk for sykehjemmene for år 2004 Det vil bli lagt vekt på innkjøp av smertestillende, men økonomiske aspekter vil også bli tatt opp og diskutert. Undervisning for sykepleiere og vernepleiere Det vil bli gitt to timers undervisning for sykepleiere og vernepleiere i alle kommuner. Tema som kommunene/enhetene kan velge mellom er: Diabetes, Astma og KOLS eller Smertestillende. I tillegg vil Farmasitjenesten arrangere dagsseminar for sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten med Legemidler og eldre som tema. Fire ganger i året sender vi ut informasjonsskrivet Nytt og nyttig. For sykehjemmene gjennomgås innsendt narkotikaregnskap hvert kvartal, og i tillegg utarbeides årsstatistikk som viser innkjøp av A- og B-preparater for sykehjemmene. Tilsynsfarmasøytene deltar aktivt i Legemiddelkomiteen i Trondheim kommune og i den nasjonale tilsynsfaggruppen. Farmasøytene har en god kontakt med Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Et resultat av dette samarbeidet er bl.a. Kvalitetshåndbok for legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Det er en prosedyrehåndbok for sykehjem og hjemmesykepleie. Prosedyrehåndboken er nå under revidering og oppdatert utgave vil bli lagt ut på internettsiden www. godhjelp.no. Tilsyn i kommunene i Nord-Trøndelag I Helse Nord-Trøndelag HF er det ikke ansatt egne tilsynsfarmasøyter, men sykehusfarmasøytene og to innleide farmasøyter fra private lokale apotek gjennomfører tilsyn både i kommunene og ved sykehusene. Det gjennomføres tilsyn i samtlige 24 kommuner i fylket, og ved tre private enheter. I tillegg gjennomføres det tilsyn i Bindal kommune i Nordland. I kommunene utføres tilsyn i sykehjem, hjemmesykepleie, psykiatriske sentre, avlastningsboliger, fengsel og i institusjon for Rus og omsorg. Legemiddelhåndteringen vurderes ved hjelp av en kvalitetsrevisjon. Denne innebærer undersøkelse av kvalitetssystemet, om det er hensiktsmessig og dekkende, og om aktiviteter utføres som beskrevet. Metodene som brukes er gjennomgang av dokumenter, intervju/samtaler og stikkprøver. I 2005 skal det gjennomføres kvalitetsrevisjon av ansvarsfordelingen i samtlige kommuner og ved de tre private enhetene, og av tilvirkning av på sykehjem. I tillegg skal det kjøres medikamenthåndteringskurs i kommunene og foretas en gjennomgang av medisinlagrene. Narkotikaregnskap for sykehjemmene gjennomgås hvert kvartal. Sykehusene i Levanger og Namsos På sykehusene i Levanger og Namsos skal det ses nærmere på ordinasjon og istandgjøring av. Medikamentkurver skal sjekkes og klargjorte doser skal kontrolleres opp mot medikamentkurven. Legemiddellagrene skal også kontrolleres under tilsynsbesøket. Hvert kvartal kontrolleres i tillegg narkotikaregnskapet til sykehusets avdelinger. Det skal også kjøres basiskurs i legemiddelhåndtering for nyansatte sykepleiere og oppdateringskurs når det er behov for det. Kontaktpersoner Trondheim Liv Johanne Sætern, e-post: sykehusapoteket.no Trine Fevik, e-post: sykehusapoteket.no FAKTABOKS... 6,8 mill. kroner i bonus til Helseforetakene I mai 2004 gjorde styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge et prinsippvedtak om at 50 prosent av sykehusapotekenes årsresultat skal utbetales som bonus til helseforetakene ved årets slutt. Regnskapet for 2004 viser at bonusen ble på hele 6,8 mill kroner. Bonusen er fordelt på det enkelte helseforetak i henhold til kjøp av i Kristine Kolstad, e-post: Kristiansund Torstein Pedersen, telefon , e-post: 10 prosent rabatt til ansatte i sykehus- Molde May Oddrun Sti (tilsyn i kommunehelsetjenesten), telefon , e-post: Kristin Grevsnes Brekken (tilsyn i sykehuset), telefon , e-post: minner om at ved våre utslagssteder i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund gis 10 prosent rabatt på alle handelsvarer, unntatt. Rabatten gjelder for alle som arbeider i et av helseforetakene i foretaksgruppen Helse Midt-Norge. For å få rabatten må du vise ID kort eller annen identifikasjon som viser hvem du er og hvor du arbeider. Ålesund Yvonne Kosfeld Solevåg, telefon , e-post: yvonne.kosfeld. Helse Nord- Trøndelag HF Marja Kos, telefon , e-post: Prosjek Avdelingsfarmasi Prosjekt Avdelingsfarmasi er et samarbeidsprosjekt mellom og St. Olavs Hospital ved Avdeling for klinisk farmakologi, Geriatrisk avdeling og Kirurgisk avdeling. Prosjektet skal i første omgang gjennomføres ved Geriatrisk avdeling i perioden mars til juni 2005, og deretter ved Kirurgisk avdeling. Hovedmålsettingen er å kvalitetssikre innhenting av informasjon om pasientens legemiddelbruk på innleggelsestidspunktett. Prosjektleder er cand.pharm. Janne Kutschera Sund, telefon I neste nummer, som kommer i juni, får du vite mer om Prosjekt Avdelingsfarmasi. nytt om Palladon (hydromorfon) fra Mundipharma er nå tilgjengelig i Norge. Palladon kapsler og depotkapsler er sterke opioider med indikasjon sterke smerter. Depotkapslene har en virketid på 12 timer mens kapslene benyttes ved gjennombruddsmerter eller ved dosetitrering. 1,3 mg hydromorfonhydroklorid kapsler har analgetisk effekt tilsvarende 10 mg morfin. Når det gjelder depotkapslene har 4 mg hydromorfonhydroklorid en analgetisk effekt tilsvarende 30 mg morfin. Palladon kapslene kan åpnes og innholdet kan spres over kald mat, men må ikke tygges. Preparatet er godkjent for voksne og ungdom over 12 år. I følge Mundipharma vil ikke preparatet være tilgjengelig som injeksjon på det norske markedet enda. I REDAKSJONEN: Torstein Pedersen Kristiansund, Kari Smørdal Molde, Lene Lilleås Trondheim, Yvonne Kosfeld Solevåg Ålesund og Laila Stubsjøen foretaksadministrasjonen.

3 Trinnprismodell I januar 2005 ble Trinnprismodellen innført som nytt refusjonssystem for på blå resept med formål å redusere prisene på generiske. Trinnprisen er således den maksimale prisen Folketrygden refunderer for et legemiddel. Foreløpig omfatter dette systemet 21 virkestoff. Den maksimale refusjonsprisen beregnes ut ifra en prosentandel av den prisen originallegemiddelet hadde på det tidspunktet det ble utsatt for generisk konkurranse. Apoteket er forpliktet til å kunne utlevere minst ett legemiddel til en utsalgspris lik trinnpris, mens grossistene igjen har forpliktet seg til å tilby apotek som gjør at denne forpliktelsen kan opprettholdes. Det er ingen forandringer når det gjelder å reservere seg mot bytte; pasienten må selv dekke mellomlegget hvis de ønsker originalpreparatet og ikke et generisk likeverdig preparat. Beregninger tilsier at Folketrygden i 2005 gjennom trinnprismodellen vil kunne redusere sine utgifter med 450 millioner kroner. APOK- elektronisk oppgjør mellom apotek og Rikstrygdeverket I litt over ett år har oppgjøret mellom apotek og Rikstrygdeverket foregått elektronisk. Det innebærer at Sjukehusapoteket hver 14. dag kontrollerer sine regninger opp mot folketrygdens regelverk og register over og utstyr. Denne løsningen er avansert kommunikasjonsmessig og sikkerhetsmessig. Rent praktisk innebærer den nye oppgjørsformen ingen store endringer for brukere av Sjukehusapoteket. Det som allikevel må nevnes er at systemet er mer rigid, og gir dermed mindre mulighet for farmasøytisk faglige vurderinger. Alt som ikke står på listene over refusjonsberettigede og utstyr må det søkes om for den enkelte pasient. Dette har mange leger merket i form av søknader til pasientenes lokale trygdekontor. Oversiktstabeller for helsepersonell Vi vil gjerne informere om diverse informasjonslister vi så langt har utarbeidet for Elektronisk versjon av disse tre listene er oversendt til Kvalitetskoordinator for Helse Sunnmøre slik at de kan legges ut på Intranettet til Helse Sunnmøre. Synonymliste: Vi har laget en alfabetisk liste over synonympreparater, der avtalevarer for Helse Sunnmøre er uthevet. Vi håper at denne listen kan hjelpe sykepleiere og leger til bedre oversikt i jungelen av generiske. Antibiotika utblanding og brukerveiledning: Skjemaet gir en oversikt over hvordan de vanligste antibiotika skal tilberedes og administreres parenteralt. Legemidler som kan administreres i samme kanyle eller CVK: Dette er en oversiktstabell over som kan gis samtidig parenteralt. Astma og KOLS I forbindelse med kompetanseutviklingsprogrammet for Sykehusapotekene i Midt- Norge kurser vi for tiden våre apotekteknikere i temaet Astma og KOLS. Vi håper dermed å kunne yte enda bedre service overfor våre kunder. Solkrem Nå som påsken nærmer seg med stormskritt, tilbyr vi våre kunder 20% rabatt på alle solkremer i uke 10, 11 og 12! Når vi vet hvor farlig UV-stråler er på huden vår, beskytter vi selvsagt oss selv og våre nærmeste med solkrem før vi går ut i den skarpe vårsola! God Påske!

4 Velkommen til et nytt sykehusapotek! fyller Sykehusapoteket i Kristiansund 20 år. I løpet av disse årene har det skjedd flere endringer som har påvirket alle forhold knyttet til det å arbeide i et sykehusapotek. Dette har vi nå tatt konsekvensen av og har i løpet av 1. halvdel av februar foretatt en ombygging av apotekets publikumsekspedisjon, dvs. det området av apoteket hvor ekspedisjon av resepter og salg av apotekvarer foregår. Vi har fått et lysere og triveligere arbeidsmiljø, og vi håper også at våre kunder vil oppleve disse forandringene som positive. Sykehusapoteket, litt mer enn et vanlig apotek Som sykehusapotek ønsker vi å være noe mer enn et vanlig apotek. Mange av våre kunder har spesielle behov for apotektjenester som følge av den behandlingen de har fått ved sykehuset, og dette må vi ha kompetanse og lokaler for å ivareta. Det betyr også at det foregår mange aktiviteter i apoteket som våre kunder ikke legger merke til når de besøker oss, men som dere på avdelingene kjenner til. Det siste apoteket i Norge med luke i veggen for reseptinnlevering Velkommen til nytt sykehusapotek Eksempelvis kan det nevnes tilberedning av cellegiftkurer, smertepumper eller intravenøs ernæring til pasienter med behov for dette etter utskriving. Vår oppgave er primært å ivareta sykehusets og pasientenes behov for og apotektjenester, enten de er inneliggende, til en poliklinisk konsultasjon eller i utskrivingsfasen. I og med at vi leverer til sykehusets avdelinger kan vi også tilby de samme legemidlene til pasientene når de forlater sykehuset dersom behovet skulle være der. Nærheten til det kliniske miljøet ved sykehuset styrker vår oppgave i så måte. Til slutt vil vi få si tusen takk for at dere har vist tålmodighet med oss i den prosessen vi nå har vært igjennom, og ønsker med dette alle ved sykehuset velkommen til et nytt sykehusapotek. Vi er klare for nye 20 år! Åpningstider i påsken 2005.

5 Servicetilbud fra Molde Farmasiservice til pasienter i utskrivingsfasen Etter at prøveprosjektet nå er avsluttet innfører Sjukehusapoteket og Medisinsk avdeling i Molde et permanent samarbeid om medisinlevering med evt informasjon til utskrivningsklare pasienter. Tilbudet gjelder pasienter som har problemer med selv å hente medisinen på apoteket ved utreise fra sykehuset. Ordningen er i utgangspunktet et samarbeid mellom Sjukehusapoteket og Medisinsk avdeling. Andre avdelinger kan benytte seg av ordningen for pasienter med ekstra behov for informasjon i forbindelse utskrivning. Farmasiservice til pasienter i utskrivingsfasen Sjukehusapoteket tilbyr Utlevering av medisin med evt informasjon til utskrivningsklare pasienter før utreise fra sykehuset. Forutsetninger Aktuelle pasienter Pasienter som har problemer med selv å hente medisinen på apoteket ved utreise. Ved ønske om levering med informasjon oppsøker farmasøyt fra apoteket pasienten på avdelingen før utreise, informerer om legemidlene og svarer på evt. spørsmål angående resepten, refusjonsordninger etc. Betaling kan gjøres kontant på stedet eller pasienten kan få ettersendt en giroblankett. Ved ønske om levering uten informasjon blir medisinposen levert på vaktrommet med giroblankett. Personalet fra apoteket oppsøker avdelingen ca kl utreisedagen dersom ikke annet er avtalt. Apoteket må få informasjon om pasienten er mottakelig for informasjon eller om det er ønske om levering uten informasjon. Resepter Reseptene må være levert senest kl. 12 samme dag som ønsket levering Reseptene kan leveres på følgende måter: - Ringes inn av lege. - I kassa sammen med avdelingens medisinbestilling på morgenen. - Leveres på apoteket av personale fra avdelingen. Reseptene som ringes inn gjelder som engangsresepter. Ved ønske om reitererte resepter må disse skrives i tillegg og sendes med pasienten TopUp (Aktiv forsyning av ) I løpet av mars starter Sjukehusapoteket et prosjekt med aktiv forsyning av til Medisinsk avdeling post 4 ved Molde sjukehus. Mer informasjon om dette prosjektet kommer i neste nummer at Nytt fra Sykehusapotekene.

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Veileder om legemiddelhåndtering Helse Sør-Øst RHF 1 Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF 2 Veileder om legemiddelhåndtering

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Barn er ikke bare barn

Barn er ikke bare barn innhold leder 4 Småstoff Barn er ikke bare barn Barn er ikke små voksne. De har en fysiologi som skiller seg vesentlig fra voksne på mange områder. Når det gjelder legemidler, er ikke engang barn bare

Detaljer

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår Apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2015 Apotek og legemidler 2015 Apotek og legemidler 2015 Apotekforeningen, Oslo, mars 2015 Layout: Houston911 Trykk: 07 Media

Detaljer

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår Apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2015 Apotek og legemidler 2015 Apotek og legemidler 2015 Apotekforeningen, Oslo, mars 2015 Layout: Houston911 Trykk: 07 Media

Detaljer

Helhetlig finansiering legemidler

Helhetlig finansiering legemidler Rapport IS-0364 Helhetlig finansiering legemidler Kartleggingsrapport Versjon: 1.0 Kartlegging: Helhetlig finansiering legemidler Versjon: 1.0 Utgitt: 09/2012 Ansvarlig: Prosjektleder: Erik Hviding Anne

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 2 121. årgang juni 2013 apotek.no/tidsskriftet Oslo Stord Konsberg Norge rundt med apotek Strømmen Ålgård Tromsø Tønsberg Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 122. årgang mars 2014 apotek.no/tidsskriftet FIRE APOTEK fire fortellinger fra hverdagen ST. MELD Jeg savner et lavterskeltilbud. NY RESEPT Vi må tørre å ta viktige valg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift NR. 4 122. ÅRGANG DESEMBER 2014 APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Slik påvirker legemiddelpolitikken apotek Når legemidler styrer livet Avverger morfinmangel Unn apoteket ditt skadeoppgjør

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Rapport. App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus.

Rapport. App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus. - Åpen Rapport App i Apotek En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus Forfatter Anita Das SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 205-30-06 SINTEF

Detaljer