nyttfra Sykehusapotekene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nyttfra Sykehusapotekene"

Transkript

1 nr Uregistrerte - uten markedsføringstillatelse Godkjenningsfritak For å ekspedere et uregistrert legemiddel til en avdeling eller til en pasient på resept kreves det en søknad om godkjenningsfritak for hvert uregistrerte legemiddel som skal brukes. Denne søknaden kan enten skrives ut til hver enkelt pasient av behandlende lege, eller skrives ut av seksjonseller avdelingsoverlegen for bruk på avdelingens inneliggende og polikliniske pasienter i et år. Det siste alternativet er arbeidsbesparende for alle, og bør benyttes for alle som brukes mer enn i enkelttilfeller. Sykehusapoteket fører en database over godkjente søknader. For polikliniske pasienter som ikke har mulighet til å hente legemidlene sine på Sykehusapoteket i Trondheim, kan avdelingen ta kopi av den godkjente søknaden og sende med polikliniske pasienter som henter legemidlet på annet apotek. Legemidlene fås ved å vise denne sammen med resepten som er skrevet ut på poliklinikken. Skjemaet ligger på internett legemiddelverket.no/klut/ godkjenningsfritak.pdf Sykehusapoteket ønsker originalen som er signert og stemplet, samt 2 kopier. Anskaffelse av uregistrerte Trondheim lagerfører ca. 170 uregistrerte. Hvis legemidlet ikke er lagerført hos oss eller hos vår grossist, beregner vi ca. to ukers leveringstid. Informasjon om uregistrerte Det kan være vanskelig å finne informasjon om uregistrerte, da disse ikke står i Felleskatalogen. Påsken 2005 Trondheim kan hjelpe dere med informasjon om enkeltpreparater. På sikt har vi som målsetning å kunne tilby skriftlig informasjon på norsk til alle våre lagerførte preparater. Ta kontakt med oss på telefon hvis dere har spørsmål! Vi oppfordrer alle avdelinger til å legge hovedbestillingene til uke 11. Onsdag 23. mars har vi kun åpent for hastebestillinger. Portørene henter medisinene på apoteket kl Åpningstider i påsken: Onsdag 23. mars: kl (publikumsavd. åpner kl. 9) Torsdag 24. mars: STENGT Fredag 25. mars: STENGT Lørdag 26. mars: kl (kun hastebestillinger) Søndag 27. mars: STENGT Mandag 28. mars: STENGT Vaktberedskapen er som normalt i påsken. Vi minner ellers om akuttlageret for i kjelleren på sykehuset. Påskehilsen fra alle på sykehusapoteket Oppgaver og utfordringer i tilsynsfarmasien Tilsynsfarmasien har utviklet seg fra å være et kontrollorgan for riktig oppbevaring av, til å bli et organ for rådgivning, veiledning og kontroll av bruk og håndtering av. Forebygge medisineringsfeil Flere undersøkelser har vist at feilmedisinering er årsak til mange sykehusinnleggelser og mye ubehag for pasienter. En del av disse feilene skyldes systemsvikt og dårlige rutiner rundt legemiddelhåndteringen. Tilsynsfarmasøytene inngår i tverrfaglige team som arbeider for bedre legemiddelbruk og -håndtering. Viktige oppgaver er: nyttfra Sykehusapotekene Tilsynsfarmasøytene i Trondheim, Trine Fevik, Kristine Kolstad og Liv Johanne Sætern Medvirke til å utvikle retningslinjer og sikre rutiner for ordinasjon, istandgjøring og utdeling av. Gi råd om riktig oppbevaring av slik at lageret blir oversiktlig og lett å håndtere. Følge opp og kontrollere rutiner rundt narkotikaregnskap. Utarbeide produsentnøytral legemiddelinformasjon. Avviksregistrering - og bruk av avviksregistreringer for å sikre legemiddelrutinene. Undervise helsepersonell, herunder kurs i legemiddelhåndtering for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Redusere utgifter til Tilsynsfarmasøytene er involvert i arbeid med: Innkjøpsstatistikk som beskriver legemiddelbruken i sykehus og sykehjem. Etablering av gode bestillingsrutiner for å holde legemiddelkostnadene nede. Oversiktlige legemiddellagre slik at beholdningen holdes nede, og dermed også kassasjon av. Sikre god pasientbehandling gjennom tverrfaglig samarbeid Tilsynsfarmasøyten kan også delta i: Legemiddelkomitéarbeid i kommunene der legemiddelforsyning og rutiner for håndtering av vurderes. Diskusjoner om behandling sammen med leger og sykepleiere, med fokus på praktisk gjennomføring av i Midt-Norge LES OGSÅ : 6,8 mill. kroner i bonus til Helseforetakene Nytt om

2 behandlingen, mulige interaksjoner og lignende. Samarbeid med fylkeslegene for å oppnå god kvalitet i legemiddelarbeidet. Tilsynstjenesten ved Molde Molde har tilsyn ved Molde sjukehus, i samtlige kommuner i Romsdal og i en kommune på Nordmøre. For oss i tilsynstjenesten her er det viktig å oppnå god dialog med helsepersonellet. Vi er opptatt av at problemstillinger tas opp og diskuteres for å finne gode løsninger. Oppmerksomheten rettes mot alle ledd i legemiddelhåndteringen, fra bestilling og oppbevaring, til utdeling til den enkelte pasient. Råd og veiledning på grunnlag av faglige vurderinger og myndighetenes krav inngår i arbeidet. Vi presenterer også innkjøpsstatistikker. Ved Molde mener vi at faglig oppdatering er viktig for alle i helsetjenesten. Det undervises derfor i aktuelle temaer ved Molde sjukehus, og i noen kommuner arrangerer vi kurs for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere som skal delegeres myndighet til utdeling av. Tilsynsfarmasøyt May Oddrun Sti, Sjukehusapoteket i Molde, daglig leder Aud Bodil Krohn, Åndalsnes sjukeheim og distriktsleder heimetjenesten Randi Flåten, distrikt Åndalsnes. Tilsynstjenesten ved Trondheim Ved Trondheim arbeider tre farmasøyter med tilsyn i kommunehelsetjenesten, Farmasitjenesten. I 2005 vil Farmasitjenesten ha følgende fokusområder: Kvalitetsarbeidet Ved tilsyn i sykehjemmene vil fokus rettes mot føring av medisinark/kardex. Også i hjemmesykepleiesoner vil skriftlig dokumentasjon av ordinasjon være et sentralt område. Det er viktig å ha gode rutiner for signering og oppdatering av medisinark etter endringer. Tidligere tilsyn vil bli fulgt opp, og det vil bli gjort opp status for hvor langt den enkelte enhet er kommet i utarbeidelse av skriftlige prosedyrer som omhandler legemiddelhåndteringen. Presentasjon av innkjøpsstatistikk for sykehjemmene for år 2004 Det vil bli lagt vekt på innkjøp av smertestillende, men økonomiske aspekter vil også bli tatt opp og diskutert. Undervisning for sykepleiere og vernepleiere Det vil bli gitt to timers undervisning for sykepleiere og vernepleiere i alle kommuner. Tema som kommunene/enhetene kan velge mellom er: Diabetes, Astma og KOLS eller Smertestillende. I tillegg vil Farmasitjenesten arrangere dagsseminar for sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten med Legemidler og eldre som tema. Fire ganger i året sender vi ut informasjonsskrivet Nytt og nyttig. For sykehjemmene gjennomgås innsendt narkotikaregnskap hvert kvartal, og i tillegg utarbeides årsstatistikk som viser innkjøp av A- og B-preparater for sykehjemmene. Tilsynsfarmasøytene deltar aktivt i Legemiddelkomiteen i Trondheim kommune og i den nasjonale tilsynsfaggruppen. Farmasøytene har en god kontakt med Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Et resultat av dette samarbeidet er bl.a. Kvalitetshåndbok for legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Det er en prosedyrehåndbok for sykehjem og hjemmesykepleie. Prosedyrehåndboken er nå under revidering og oppdatert utgave vil bli lagt ut på internettsiden www. godhjelp.no. Tilsyn i kommunene i Nord-Trøndelag I Helse Nord-Trøndelag HF er det ikke ansatt egne tilsynsfarmasøyter, men sykehusfarmasøytene og to innleide farmasøyter fra private lokale apotek gjennomfører tilsyn både i kommunene og ved sykehusene. Det gjennomføres tilsyn i samtlige 24 kommuner i fylket, og ved tre private enheter. I tillegg gjennomføres det tilsyn i Bindal kommune i Nordland. I kommunene utføres tilsyn i sykehjem, hjemmesykepleie, psykiatriske sentre, avlastningsboliger, fengsel og i institusjon for Rus og omsorg. Legemiddelhåndteringen vurderes ved hjelp av en kvalitetsrevisjon. Denne innebærer undersøkelse av kvalitetssystemet, om det er hensiktsmessig og dekkende, og om aktiviteter utføres som beskrevet. Metodene som brukes er gjennomgang av dokumenter, intervju/samtaler og stikkprøver. I 2005 skal det gjennomføres kvalitetsrevisjon av ansvarsfordelingen i samtlige kommuner og ved de tre private enhetene, og av tilvirkning av på sykehjem. I tillegg skal det kjøres medikamenthåndteringskurs i kommunene og foretas en gjennomgang av medisinlagrene. Narkotikaregnskap for sykehjemmene gjennomgås hvert kvartal. Sykehusene i Levanger og Namsos På sykehusene i Levanger og Namsos skal det ses nærmere på ordinasjon og istandgjøring av. Medikamentkurver skal sjekkes og klargjorte doser skal kontrolleres opp mot medikamentkurven. Legemiddellagrene skal også kontrolleres under tilsynsbesøket. Hvert kvartal kontrolleres i tillegg narkotikaregnskapet til sykehusets avdelinger. Det skal også kjøres basiskurs i legemiddelhåndtering for nyansatte sykepleiere og oppdateringskurs når det er behov for det. Kontaktpersoner Trondheim Liv Johanne Sætern, e-post: sykehusapoteket.no Trine Fevik, e-post: sykehusapoteket.no FAKTABOKS... 6,8 mill. kroner i bonus til Helseforetakene I mai 2004 gjorde styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge et prinsippvedtak om at 50 prosent av sykehusapotekenes årsresultat skal utbetales som bonus til helseforetakene ved årets slutt. Regnskapet for 2004 viser at bonusen ble på hele 6,8 mill kroner. Bonusen er fordelt på det enkelte helseforetak i henhold til kjøp av i Kristine Kolstad, e-post: Kristiansund Torstein Pedersen, telefon , e-post: 10 prosent rabatt til ansatte i sykehus- Molde May Oddrun Sti (tilsyn i kommunehelsetjenesten), telefon , e-post: Kristin Grevsnes Brekken (tilsyn i sykehuset), telefon , e-post: minner om at ved våre utslagssteder i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund gis 10 prosent rabatt på alle handelsvarer, unntatt. Rabatten gjelder for alle som arbeider i et av helseforetakene i foretaksgruppen Helse Midt-Norge. For å få rabatten må du vise ID kort eller annen identifikasjon som viser hvem du er og hvor du arbeider. Ålesund Yvonne Kosfeld Solevåg, telefon , e-post: yvonne.kosfeld. Helse Nord- Trøndelag HF Marja Kos, telefon , e-post: Prosjek Avdelingsfarmasi Prosjekt Avdelingsfarmasi er et samarbeidsprosjekt mellom og St. Olavs Hospital ved Avdeling for klinisk farmakologi, Geriatrisk avdeling og Kirurgisk avdeling. Prosjektet skal i første omgang gjennomføres ved Geriatrisk avdeling i perioden mars til juni 2005, og deretter ved Kirurgisk avdeling. Hovedmålsettingen er å kvalitetssikre innhenting av informasjon om pasientens legemiddelbruk på innleggelsestidspunktett. Prosjektleder er cand.pharm. Janne Kutschera Sund, telefon I neste nummer, som kommer i juni, får du vite mer om Prosjekt Avdelingsfarmasi. nytt om Palladon (hydromorfon) fra Mundipharma er nå tilgjengelig i Norge. Palladon kapsler og depotkapsler er sterke opioider med indikasjon sterke smerter. Depotkapslene har en virketid på 12 timer mens kapslene benyttes ved gjennombruddsmerter eller ved dosetitrering. 1,3 mg hydromorfonhydroklorid kapsler har analgetisk effekt tilsvarende 10 mg morfin. Når det gjelder depotkapslene har 4 mg hydromorfonhydroklorid en analgetisk effekt tilsvarende 30 mg morfin. Palladon kapslene kan åpnes og innholdet kan spres over kald mat, men må ikke tygges. Preparatet er godkjent for voksne og ungdom over 12 år. I følge Mundipharma vil ikke preparatet være tilgjengelig som injeksjon på det norske markedet enda. I REDAKSJONEN: Torstein Pedersen Kristiansund, Kari Smørdal Molde, Lene Lilleås Trondheim, Yvonne Kosfeld Solevåg Ålesund og Laila Stubsjøen foretaksadministrasjonen.

3 Trinnprismodell I januar 2005 ble Trinnprismodellen innført som nytt refusjonssystem for på blå resept med formål å redusere prisene på generiske. Trinnprisen er således den maksimale prisen Folketrygden refunderer for et legemiddel. Foreløpig omfatter dette systemet 21 virkestoff. Den maksimale refusjonsprisen beregnes ut ifra en prosentandel av den prisen originallegemiddelet hadde på det tidspunktet det ble utsatt for generisk konkurranse. Apoteket er forpliktet til å kunne utlevere minst ett legemiddel til en utsalgspris lik trinnpris, mens grossistene igjen har forpliktet seg til å tilby apotek som gjør at denne forpliktelsen kan opprettholdes. Det er ingen forandringer når det gjelder å reservere seg mot bytte; pasienten må selv dekke mellomlegget hvis de ønsker originalpreparatet og ikke et generisk likeverdig preparat. Beregninger tilsier at Folketrygden i 2005 gjennom trinnprismodellen vil kunne redusere sine utgifter med 450 millioner kroner. APOK- elektronisk oppgjør mellom apotek og Rikstrygdeverket I litt over ett år har oppgjøret mellom apotek og Rikstrygdeverket foregått elektronisk. Det innebærer at Sjukehusapoteket hver 14. dag kontrollerer sine regninger opp mot folketrygdens regelverk og register over og utstyr. Denne løsningen er avansert kommunikasjonsmessig og sikkerhetsmessig. Rent praktisk innebærer den nye oppgjørsformen ingen store endringer for brukere av Sjukehusapoteket. Det som allikevel må nevnes er at systemet er mer rigid, og gir dermed mindre mulighet for farmasøytisk faglige vurderinger. Alt som ikke står på listene over refusjonsberettigede og utstyr må det søkes om for den enkelte pasient. Dette har mange leger merket i form av søknader til pasientenes lokale trygdekontor. Oversiktstabeller for helsepersonell Vi vil gjerne informere om diverse informasjonslister vi så langt har utarbeidet for Elektronisk versjon av disse tre listene er oversendt til Kvalitetskoordinator for Helse Sunnmøre slik at de kan legges ut på Intranettet til Helse Sunnmøre. Synonymliste: Vi har laget en alfabetisk liste over synonympreparater, der avtalevarer for Helse Sunnmøre er uthevet. Vi håper at denne listen kan hjelpe sykepleiere og leger til bedre oversikt i jungelen av generiske. Antibiotika utblanding og brukerveiledning: Skjemaet gir en oversikt over hvordan de vanligste antibiotika skal tilberedes og administreres parenteralt. Legemidler som kan administreres i samme kanyle eller CVK: Dette er en oversiktstabell over som kan gis samtidig parenteralt. Astma og KOLS I forbindelse med kompetanseutviklingsprogrammet for Sykehusapotekene i Midt- Norge kurser vi for tiden våre apotekteknikere i temaet Astma og KOLS. Vi håper dermed å kunne yte enda bedre service overfor våre kunder. Solkrem Nå som påsken nærmer seg med stormskritt, tilbyr vi våre kunder 20% rabatt på alle solkremer i uke 10, 11 og 12! Når vi vet hvor farlig UV-stråler er på huden vår, beskytter vi selvsagt oss selv og våre nærmeste med solkrem før vi går ut i den skarpe vårsola! God Påske!

4 Velkommen til et nytt sykehusapotek! fyller Sykehusapoteket i Kristiansund 20 år. I løpet av disse årene har det skjedd flere endringer som har påvirket alle forhold knyttet til det å arbeide i et sykehusapotek. Dette har vi nå tatt konsekvensen av og har i løpet av 1. halvdel av februar foretatt en ombygging av apotekets publikumsekspedisjon, dvs. det området av apoteket hvor ekspedisjon av resepter og salg av apotekvarer foregår. Vi har fått et lysere og triveligere arbeidsmiljø, og vi håper også at våre kunder vil oppleve disse forandringene som positive. Sykehusapoteket, litt mer enn et vanlig apotek Som sykehusapotek ønsker vi å være noe mer enn et vanlig apotek. Mange av våre kunder har spesielle behov for apotektjenester som følge av den behandlingen de har fått ved sykehuset, og dette må vi ha kompetanse og lokaler for å ivareta. Det betyr også at det foregår mange aktiviteter i apoteket som våre kunder ikke legger merke til når de besøker oss, men som dere på avdelingene kjenner til. Det siste apoteket i Norge med luke i veggen for reseptinnlevering Velkommen til nytt sykehusapotek Eksempelvis kan det nevnes tilberedning av cellegiftkurer, smertepumper eller intravenøs ernæring til pasienter med behov for dette etter utskriving. Vår oppgave er primært å ivareta sykehusets og pasientenes behov for og apotektjenester, enten de er inneliggende, til en poliklinisk konsultasjon eller i utskrivingsfasen. I og med at vi leverer til sykehusets avdelinger kan vi også tilby de samme legemidlene til pasientene når de forlater sykehuset dersom behovet skulle være der. Nærheten til det kliniske miljøet ved sykehuset styrker vår oppgave i så måte. Til slutt vil vi få si tusen takk for at dere har vist tålmodighet med oss i den prosessen vi nå har vært igjennom, og ønsker med dette alle ved sykehuset velkommen til et nytt sykehusapotek. Vi er klare for nye 20 år! Åpningstider i påsken 2005.

5 Servicetilbud fra Molde Farmasiservice til pasienter i utskrivingsfasen Etter at prøveprosjektet nå er avsluttet innfører Sjukehusapoteket og Medisinsk avdeling i Molde et permanent samarbeid om medisinlevering med evt informasjon til utskrivningsklare pasienter. Tilbudet gjelder pasienter som har problemer med selv å hente medisinen på apoteket ved utreise fra sykehuset. Ordningen er i utgangspunktet et samarbeid mellom Sjukehusapoteket og Medisinsk avdeling. Andre avdelinger kan benytte seg av ordningen for pasienter med ekstra behov for informasjon i forbindelse utskrivning. Farmasiservice til pasienter i utskrivingsfasen Sjukehusapoteket tilbyr Utlevering av medisin med evt informasjon til utskrivningsklare pasienter før utreise fra sykehuset. Forutsetninger Aktuelle pasienter Pasienter som har problemer med selv å hente medisinen på apoteket ved utreise. Ved ønske om levering med informasjon oppsøker farmasøyt fra apoteket pasienten på avdelingen før utreise, informerer om legemidlene og svarer på evt. spørsmål angående resepten, refusjonsordninger etc. Betaling kan gjøres kontant på stedet eller pasienten kan få ettersendt en giroblankett. Ved ønske om levering uten informasjon blir medisinposen levert på vaktrommet med giroblankett. Personalet fra apoteket oppsøker avdelingen ca kl utreisedagen dersom ikke annet er avtalt. Apoteket må få informasjon om pasienten er mottakelig for informasjon eller om det er ønske om levering uten informasjon. Resepter Reseptene må være levert senest kl. 12 samme dag som ønsket levering Reseptene kan leveres på følgende måter: - Ringes inn av lege. - I kassa sammen med avdelingens medisinbestilling på morgenen. - Leveres på apoteket av personale fra avdelingen. Reseptene som ringes inn gjelder som engangsresepter. Ved ønske om reitererte resepter må disse skrives i tillegg og sendes med pasienten TopUp (Aktiv forsyning av ) I løpet av mars starter Sjukehusapoteket et prosjekt med aktiv forsyning av til Medisinsk avdeling post 4 ved Molde sjukehus. Mer informasjon om dette prosjektet kommer i neste nummer at Nytt fra Sykehusapotekene.

Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir

Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir nr. 4-2005 nyttfra Sykehusapotekene i Midt-Norge i Trondheim på Kvinnebarn-senteret samarbeidspartner for riktig legemiddelbruk i Trondheim vil, fra første dag, bidra ved Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs

Detaljer

nyttfra Sykehusapotekene

nyttfra Sykehusapotekene nr. 3-2005 nyttfra Sykehusapotekene i Midt-Norge LES OGSÅ : Våren 2004 kom Helse Sunnmøre i gang med sitt lærings- og mestringssenter. Det gir tilbud til kronisk syke eller personer med funksjonshemming,

Detaljer

nyttfra Sykehusapotekene

nyttfra Sykehusapotekene nr. 2-2004 Avdelingens rolle Når sykehusapoteket skal levere medisinen på avdelingen, må legene bestille medisinene i god tid (> 2 timer) før pasienten reiser, slik at sykehusapoteket kan forberede og

Detaljer

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006 BASISKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING NLSH 2006 Hvordan finne prosedyren i Doc Map Pulsen Håndbøker Legemiddelhåndbok NLSH SYKEHUSAPOTEKETS FORPLIKTELSER Legemiddelleveranse. Smertekasetter. Cytostatikakurer.

Detaljer

nytt Prosjekt Avdelingsfarmasi

nytt Prosjekt Avdelingsfarmasi I avdelingsfarmasien rettes fokus særlig mot effekt, bivirkninger, interaksjoner og pasientetterlevelse. Fagområdet er veletablert i land som Storbritannia og Nederland, og er under utvikling i Norge,

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming Sara Volstad Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal Klinisk farmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund NSF 28/11/17 Status Foto: Morten Finckenhagen Foto: Kristin Støylen 29.11.2017

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Utkast til forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter

Detaljer

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON 19. august 2013 Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 6 sykehusapotek i Helse-Midt Norge

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012

Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012 Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012 Onsdag, 9. mai 2012 kl. 13.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

TILGJENGELIGHET TIL PUBLIKUMSAVDELINGENE I SYKEHUSAPOTEK NORD HF

TILGJENGELIGHET TIL PUBLIKUMSAVDELINGENE I SYKEHUSAPOTEK NORD HF Styresak nr: 43/10 Behandles: 25. november 2010 Saksbehandler: Informasjonssjef Monica Eitran Henvisning til tidligere saker: 21/10, 29/10 TILGJENGELIGHET TIL PUBLIKUMSAVDELINGENE I SYKEHUSAPOTEK NORD

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Endosepakkede legemidler og elektronisk lagerstyring Helge Ovesen Farmasøyt Sykehusapoteket i Trondheim 1 Disposisjon

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

I Trygge Hender på Rokilde

I Trygge Hender på Rokilde I Trygge Hender på Rokilde Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 70 pasienter fordelt på 4 etasjer Pilotavdeling: Somatisk sykehjemsavdeling 17 langtidspasienter

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Nasjonalt topplederprogram Eva Kvål Trondheim 19.8.2011 Nasjonalt Topplederprogram høst 2011-1 - Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008

Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008 Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008 I 2006 igangsatte Direktørkollegiet for sykehusapotekene i Norge et fellesprosjekt som skulle bidra til

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen Apoteket i helsetjenesten mot 2020 Legemiddeldagen 6. mai 2010 Det var en gang... Legemiddeldagen 2010 (2) Legemiddeldagen 2010 (3) fantes en farmasøyt som trillet piller dagen lang Legemiddeldagen 2010

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Samstemming av legemiddellister Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Legemiddelsamstemming Ved innleggelse er målet å finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk brukte

Detaljer

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll Styresak nr: 03 /06 Behandles: 24.02.2006 Saksbehandler: Liv Unni Naalsund Aktiv forsyning utprøving av elektroniske løsninger Vedlegg til saken: Brosjyre fra Health Tec as Legemiddellogistikken kan beskrives

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek

Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Gjennomført av Smerud Medical Research International AS på oppdrag fra MSD Norge AS Juni

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. ÅRSBERETNING FOR 2009 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet

Detaljer

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH Fylkesmanneni Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks7310 5020BERGEN UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Samstemming av legemiddellister Legemiddelsamstemming er en metodederhelsepersonell i samarbeid

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB Statens legemiddelverk Sven oftedals vei 8 0950 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200316583 360 JB 08.11.2004 HØRING INNFØRING AV KLASSEPRIS Norges Apotekerforening viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem 4 av 12 tiltak omhandler legemidler Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i

Detaljer

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Høringssvar om forsendelse og salg over Internett Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker

Detaljer

Kvalitet i legemiddelhåndteringen Pasientsikkerhet, dokumentasjon og samhandling

Kvalitet i legemiddelhåndteringen Pasientsikkerhet, dokumentasjon og samhandling Kvalitet i legemiddelhåndteringen Pasientsikkerhet, dokumentasjon og samhandling 2. Februar 2017 Vegard Vige Kommuneoverlege En alvorlig start og to historier 2 3 4 5 6 Murphys lov 1 - Dersom det kan gå

Detaljer

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE VEILEDER Gjeldende fra 01.02.12 Oppdatert juni 2014 Versjon 2.0 Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Veilederen og skjemaene... 3 Ansvar...

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer

Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndteringen Innledning Fra 1. januar 2001 har det trådt i kraft tre lover som har fått konsekvenser for legemiddelhåndteringen: - lov 1999-07-02

Detaljer

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Oversikt over leveringspunkter i kommunene*

Oversikt over leveringspunkter i kommunene* Bilag 1, vedlegg 3 Oversikt over leveringspunkter i kommunene* Kommune Ant. punkter Aure kommune 9 Averøy kommune 3 Eide kommune 4 Fræna kommune 12 Gjemnes kommune 3 Halsa kommune 2 Kristiansund kommune

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

Offentlig journal. Kvalitetssikring av arkivet - hvem gjør hva, og når. Arkiv - 2010 2010/26-40 7336/2010 30.11.2010 28.06.2011

Offentlig journal. Kvalitetssikring av arkivet - hvem gjør hva, og når. Arkiv - 2010 2010/26-40 7336/2010 30.11.2010 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 28.06.2011 Kvalitetssikring av arkivet - hvem gjør hva, og når Arkiv - 2010 2010/26-40 7336/2010 30.11.2010 Helse

Detaljer

Kvalitetsarbeid ved sykehjemmene i Trondheim med vekt på legemiddelområdet

Kvalitetsarbeid ved sykehjemmene i Trondheim med vekt på legemiddelområdet Kvalitetsarbeid ved sykehjemmene i Trondheim med vekt på legemiddelområdet. 17.10.2017 Torgeir Fjermestad, kommuneoverlege Astrid Gilje Hageler, kommunefarmasøyt Trondheim: Struktur og organisering } 24

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Solstrandseminar 27.oktober 2014 Ingrid Grønlie

Solstrandseminar 27.oktober 2014 Ingrid Grønlie LEGEMIDDELUTVALG VED BARNEKLINIKKEN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Solstrandseminar 27.oktober 2014 Ingrid Grønlie Hvor ligger barn på Haukeland Ca. 60% av barn på Barneklinikken Resten ligger på Barnekirurgen,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen 2009 OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG FORETAKSMØTEPROTOKOLL KRAV DELMÅL 2009 TILTAK ANSVARLIG FRIST UTFØRT RISIKO Økonomi Resultatkrav i følge eier Oppnå resultatkrav iflg. Budsjett 5,5 mill, justert

Detaljer

Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Brukeren vil bli BIL i sitt neste liv Stortingsmelding nr 18, 2004-2005 Legemiddelmeldingen

Detaljer

LEGEMIDDEL E H L ÅNDTE T R E ING Regle l r o g fo f rskrif i t f er i i d en praktiske hverdagen v/ / E ls l e A une

LEGEMIDDEL E H L ÅNDTE T R E ING Regle l r o g fo f rskrif i t f er i i d en praktiske hverdagen v/ / E ls l e A une LEGEMIDDELHÅNDTERING Regler og forskrifter i den praktiske hverdagen v/ Else Aune Hvilke forskrifter skal vi kunne noe om? Hvor finner vi forskriftene? PULSEN Håndbøker blå feltet Legemiddelhåndboka NLSH

Detaljer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Vedlegg 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Psykiatrisk

Detaljer

DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER

DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER HELSE- OG STJENESTER Dok.id.: I.3.3.2.2-5 Side: 1 DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER NY (vedlegges kopi av gjennomført opplæring med avsluttende prøve/e-læringskurs (Apotek 1) praktisk

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Vilkår for bruk av nye legemidler før MT. Oppdraget med etablering av nasjonale retningslinjer for bruk av nye legemidler før MT

Vilkår for bruk av nye legemidler før MT. Oppdraget med etablering av nasjonale retningslinjer for bruk av nye legemidler før MT Vilkår for bruk av nye legemidler før MT Oppdraget med etablering av nasjonale retningslinjer for bruk av nye legemidler før MT Bakgrunn for oppdraget Bakgrunnen er flere aktuelle eksempler på at firmaer

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier. Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier. Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013 Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013 Apotekets rolle Utprøver har ansvaret for legemiddelhåndteringen Utprøver delegerer oppgaven

Detaljer

Velkommen til. Søbstad Helsehus

Velkommen til. Søbstad Helsehus Velkommen til SØBSTAD Velkommen til HELSEHUS Søbstad Helsehus Velkommen! Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad Helsehus er eid og drevet av Trondheim kommune. Helsehuset

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus.

Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus. Utviklingsprosjekt: Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus. Nasjonalt topplederprogram kull 10, 2011 Åse Bakkerud Østrem Avdelingsleder Sjukehusapoteket i Ålesund 1.

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister

Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokumentet er tilpasset bruk i sykehus. Prosesser for innsatsområdet Samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database,

Detaljer

Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011

Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Avvik Faggruppe Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Nr./år/ 1/07/RMM 2/07/NR 3/07/VO 4/07/HS 5/07/SSKS Avvik 1: Ikke på fremmøtelister for leger som har deltatt på obligatorisk kurs

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERINGSPROSJEKTET

LEGEMIDDELHÅNDTERINGSPROSJEKTET Oslo kommune Sykehjemsetaten LEGEMIDDELHÅNDTERINGSPROSJEKTET 2011-2012 Etatsoverlege Gunnar Kvalvaag Presentasjon Oslo kommune og Helsam 27.1.12 Bakgrunn Bevilgning fra byrådet på 2,5 mill kr. Sårbare

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt i psykiatri Diakonhjemmet Sykehusapotek Farmasidagene 6. november 2014 1

Detaljer

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt?

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? HelHetlig medikamenthåndtering full kontroll På medisiner og informasjonsflyt SPar tid i medikamenthåndteringen Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? - ikke bruke tid på

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011 Vedlegg C til oppdatert versjon av informasjonspakke om biologiske legemidler og MS-legemidler (utgave nummer 2) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF April 2011 LIS-TNF/BIO

Detaljer

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Innhold OVERTAKELSE AV LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN... 2 BESTILLING AV LEGEMIDLER VED MULTIDOSE... 5 BESTILLING OG ISTANDGJØRING AV LEGEMIDLER

Detaljer