Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek"

Transkript

1 Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Gjennomført av Smerud Medical Research International AS på oppdrag fra MSD Norge AS Juni 2005

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generisk substitusjon... 3 Trinnprismodellen... 3 Refusjon... 3 Gjennomføring av markedsundersøkelse... 5 Resultater fra markedsundersøkelsen... 5 Antall svar... 5 Salg av Zocor... 6 Salg av generiske simvastatin-preparater... 6 Lagerhold av Zocor... 7 Refusjon fra Rikstrygdeverket... 7 Økonomiske konsekvenser av trinnprismodellen... 8 Oppsummering... 9 Referanser

3 Innledning Smerud Medical Research International AS har på forespørsel fra MSD Norge AS gjennomført en spørreundersøkelse ved 113 apotek for å gi et bilde av hvilke utgifter pasientene og Rikstrygdeverket har for preparater omfattet av trinnprissystemet, konkretisert ved undersøkelse av lagerhold og priser for simvastatin-preparater 20 mg, 98 eller 100 tabletter. Dette sammendraget gir en introduksjon til begrepene generisk substitusjon og trinnprissystemet før resultatene fra undersøkelsen presenteres og kommenteres. Generisk substitusjon Legemiddelverket har fastsatt en liste over utbyttbare legemidler 1. For samtlige virkestoff på denne listen gjelder det at apotekene skal tilby kunden det billigste likeverdige preparatet i forhold til preparatet angitt på rekvisisjonen (generisk substitusjon). Likeverdig produkt vil si et produkt som inneholder samme virkestoff og har samme styrke og legemiddelform som det forskrevne legemiddel. Både rekvirent og kunde kan reservere seg mot generisk substitusjon, og konsekvenser for beregning av refusjon fra Folketrygden ved slik reservasjon er angitt under avsnittet Refusjon. Ordningen med generisk substitusjon har vært i kraft fra 1. mars 2001 og ble innført for å redusere både pasientens og Folketrygdens utgifter til legemidler. Trinnprismodellen Trinnprismodellen er et nytt refusjonsprissystem som ble innført for generiske legemidler i Norge fra 1. januar Modellen innebærer at refusjonsprisen for et generisk produkt kuttes trinnvis fra det tidspunkt orginalpreparatet ikke lenger er patentbeskyttet og generisk konkurranse følgelig er mulig. Trinnprisen fastsettes som en forhåndsbestemt prosentsats av orginalpreparatets pris ved tidspunkt for konkurranseutsettelse slik beskrevet i tabell 1. Tid fra generisk konkurranse er etablert Legemiddel med årlig salg under 100 mill. kr (AUP) Legemiddel med årlig salg over 100 mill. kr (AUP) Umiddelbart Pris kuttes med 30% Pris kuttes med 30% Etter 6 mnd. Pris kuttes med 40% Pris kuttes med 50% Etter 12 mnd. Pris kuttes med 50% Pris kuttes med 70% Tabell 1 Trinnpris For preparater der beregnet trinnpris var høyere enn indekspris per 31. desember 2004, ble trinnprisen satt lik indeksprisen ved årsskiftet. På samme måte ble det for preparater der beregnet trinnpris var høyere enn fastsatt maksimal apoteksutsalgspris (AUP), bestemt at trinnpris skulle være lik maksimal AUP. Dersom beregnet trinnpris er høyere enn refusjonspris fastsatt av Legemiddelverket, settes trinnprisen lik refusjonspris. 2 Per 1. juni 2005 er 25 virkestoffer omfattet av trinnprismodellen. Se vedlegg 1. Refusjon I henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr 3 skal kunden betale en egenandel på 36 % av reseptbeløpet for legemidler 3

4 som er tatt opp i preparatlisten, jfr. Legemiddelforskriften. Det skal dog ikke betales mer enn 490 kr per resept. Det resterende beløpet dekkes av Folketrygden. Legemiddelforskriften spesifiserer retningslinjene for refusjon av legemidler med trinnpris som følger 2 : Folketrygden refunderer maksimalt trinnpris for legemidler som inngår i en byttegruppe som fastsatt etter Folketrygden refunderer likevel inntil legemidlets faktiske utsalgspris dersom rekvirenten har reservert seg mot bytte til et annet legemiddel innen byttegruppen enn det legemiddel apoteket tilbyr til trinnpris. Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris enn trinnpris, beregnes pasientens egenandel av trinnprisen. I tillegg kan apoteket kreve mellomlegget mellom trinnpris og faktisk utsalgspris av pasienten. Dette mellomlegget skal ikke føres opp på pasientens egenandelskort. For produkter omfattet av trinnprismodellen, skal alle apotek kunne tilby minst ett produkt til utsalgspris lik trinnpris. Frikortordningen i Norge skal beskytte pasientene mot for høye utgifter til egenandeler. Ordningen gjelder bl.a. for egenandeler til legemidler og medisinsk utstyr på blå resept, legekonsultasjoner og reise i forbindelse med undersøkelse og behandling. I 2005 er egenandelstak 1 (omfatter tjenester som beskrevet) på kr Kostnader utover dette vil dekkes 100 % av Folketrygden. 4

5 Gjennomføring av markedsundersøkelse Totalt 113 apotek ble ved hjelp av dataprogrammet SAS, tilfeldig valgt ut fra Legemiddelverkets liste over landets 542 apotek 4 etter først å ha delt apotekene inn i grupper i henhold til eventuell kjedetilhørighet. 20 apotek fra hver kjede samt 13 uavhengige apotek ble kontaktet i uke 22. I tillegg ble apotekkjedenes hovedkontor kontaktet. Et spørreskjema (vedlegg 2) var spesifikt utarbeidet for undersøkelsen og omfattet fem spørsmål vedrørende pris og lagerhold av Zocor (MSD s simvastatin-preparat), pris og lagerhold av generiske simvastatin-preparater samt hvilket beløp apoteket innkrever fra Rikstrygdeverket ved salg av simvastatin-preparater. Simvastatin er omfattet av trinnprissystemet. Ved innføringen av trinnpris var det mer enn 12 måneder siden patentrettighetene til simvastatin utløp slik at trinnpris skulle beregnes som 30 % av opprinnelig salgspris. Generisk konkurranse hadde imidlertid gjort at normal utsalgspris var lavere enn beregnet trinnpris, og trinnprisen ble i stedet satt til den aktuelle indekspris. For 20 mg simvastatin, 98 tabletter er trinnprisen 292 kroner. Resultater fra markedsundersøkelsen Antall svar Av de 113 apotekene som ble kontaktet, var det 63 apotek som ikke ønsket å besvare spørsmålene. Avslagene ble bl.a. begrunnet i prinsipiell skepsis mot å opplyse om priser og lagerhold og at slike spørsmål eventuelt måtte besvares av kjedens hovedkontor (32 apotek) eller ikke tid til å besvare spørsmål i en stresset arbeidssituasjon (31 apotek). Resultatene nedenfor baserer seg på svarene fra de 50 apotekene som sa seg villige til å delta i undersøkelsen. Av disse var det ytterligere 12 apotek som ikke ønsket å besvare samtlige spørsmål, men henviste i stedet til apotekkjedens regionskontor/hovedkontor for prisinformasjon. Antall svar fordelte seg som følger per kjede: Apotekkjede Antall svar Manglende svar vedr. pris Ønsket ikke å delta (av prinsipiell årsak eller mangel på tid) Alliance UniChem Norge AS Vitusapotek AS Apotek 1 Norge AS Ditt Apotek, offentlig Ditt Apotek, privat Uavhengige Totalt Tabell 2 Fordeling av antall svar per kjede Apotekkjedenes hovedkontorer ble kontaktet for ytterligere informasjon om kjedenes standarder. 5

6 Salg av Zocor Zocor (MSD) 20 mg, 98 tabletter, ble hos de fleste apotekene solgt til trinnpris, dvs. 292 kroner. Kun de uavhengige apotekene solgte Zocor billigere enn trinnpris. Se tabell 3 og 4. Pris: Zocor (MSD) 20 mg, 98 tabl* Antall apotek Kjedetilhørighet 201,00 kr 1 Uavhengig 242,50 kr 5 Uavhengig 292,00 kr 31 Alle kjeder + uavhengige Ikke besvart 13 Alle kjeder Totalt 50 * Prisene er rundet av oppover til nærmeste femti øre. Tabell 3 Pris for Zocor, informasjon fra individuelle apotek Apotekkjede Apotek 1 Norge AS Alliance UniChem Norge AS Vitusapotek AS Ditt apotek Pris: Zocor (MSD) 20 mg, 98 tabl 292,00 kr 292,00 kr Ikke mottatt svar på forespørsel Ønsket ikke å svare Tabell 4 Pris for Zocor, informasjon fra kjedekontorene Salg av generiske simvastatin-preparater De færreste apotek lagerførte mer enn ett generisk simvastatin-preparat av gangen, men valg av produsent kunne variere i perioder. Prisene på simvastatin 20 mg, 98 tabletter varierte fra 135,50 kroner til 292 kroner. Se tabell 5. Pris: Antall apotek Billigste simvastatin 20 mg, 98 tabl 135,50 kr 140,00 kr ,01 kr 151,00 kr ,00 kr 169,00 kr 3 248,50 kr 279,00 kr ,00 kr 1 Ikke besvart 12 Totalt 50 Tabell 5 Pris for simvastatin, generiske produkter Det var forventet at kjedene opererte med felles innkjøpsordninger og valg av produsent samt prissetting. Det ble riktignok avdekket noen mindre ulikheter også innad i kjedene. De fleste fulgte dog kjedens standard i henhold til tabell 6. 6

7 Apotekkjede Foretrukket produsent Pris Apotek 1 Norge AS Ratiopharm 250,00 kr Alliance UniChem Norge AS Alpharma 5 % lavere enn trinnpris, dvs. 277,40 kr Vitusapotek AS Ikke mottatt svar på forespørsel Ikke mottatt svar på forespørsel Ditt apotek Ønsket ikke å svare Ønsket ikke å svare Tabell 6 Pris for simvastatin, generiske produkter, informasjon fra kjedekontorene Ved forespørsler til de individuelle apotekene, så man at prisvariasjonen naturlig nok var størst for de uavhengige apotekene, jfr. tabell 7. Apotekkjede Produsent Pris* Alliance UniChem Norge AS Alpharma 248,40 kr 278,70 kr (ett apotek oppga Sandoz) Vitusapotek AS Alpharma 140,50 kr Apotek 1 Norge AS Ratiopharm 250,00 kr Ditt Apotek, offentlig Alpharma 136,60 kr 137,50 kr Ditt Apotek, privat Alpharma 135,50 kr 137,00 kr Uavhengige Ratiopharm (ett apotek oppga Alpharma) 140,00 kr 292,00 kr *Ikke alle apotek ønsket å opplyse om pris, jfr. tabell 2. Tabell 7 Vanligste produsent og prissetting per kjede, informasjon fra individuelle apotek Lagerhold av Zocor 41 apotek lagerførte Zocor, mens 8 apotek opplyste at de på det tidspunkt undersøkelsen ble gjennomført, ikke hadde dette orginalproduktet på lager. Ett apotek ville ikke besvare spørsmålet. Ved henvendelse til kjedekontorene ble det av Apotek 1, Alliance UniChem og Ditt Apotek opplyst at original Zocor ble lagerført ved deres apotek. Dette stemte ikke 100 % med svarene fra de individuelle apotekene, men er muligens en målsetting for kjedene. Refusjon fra Rikstrygdeverket Beløp innkrevd fra Rikstrygdeverket varierte noe. Fem apotek opplyste at de innkrevde faktisk utsalgspris minus pasientens egenandel, mens 27 apotek innkrevde trinnpris minus egenandel. Ved ni apotek visste ikke den farmasøyt som ble intervjuet, hva som var tilfelle, mens ni apotek ikke ønsket å besvare spørsmålet. Ved kjedekontoret til Apotek 1 ble det opplyst at deres apotek innkrevde trinnpris minus pasientens egenandel. Apotekkjede Apotek 1 Norge AS Alliance UniChem Norge AS Vitusapotek AS Ditt apotek Refusjon fra RTV Trinnpris minus egenandel Vet ikke Ikke mottatt svar på forespørsel Vet ikke Tabell 8 Refusjon fra Rikstrygdeverket, informasjon fra kjedekontorene 7

8 Økonomiske konsekvenser av trinnprismodellen Generisk bytte av simvastatin gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer at pasientene i stor grad får utlevert andre produkter enn Zocor da de generiske produktene vanligvis har lavere utsalgspris. Pasienten betaler en egenandel på 36 % av utsalgspris, og desto billigere produktet er, desto lavere blir naturlig nok egenandelen. Med priser oppgitt i denne markedsundersøkelsen, kan pasientens egenandel for simvastatin 20 mg, 98 tabletter variere fra 48,78 kr til 105,12 kr. Se tabell 9. For preparater omfattet av trinnprismodellen er maksimal refusjonspris fra Rikstrygdeverket lik trinnprisen. For simvastatin 20 mg, 98 tabletter er denne fastsatt til 292,00 kroner i Forskrift om legemidler 2 skriver Folketrygden refunderer maksimalt trinnpris for legemidler som inngår i en byttegruppe som fastsatt etter Denne paragrafen kan tolkes dit hen at kun utsalgspris refunderes opp til fastsatt trinnpris og at ikke trinnpris vil utbetales uansett produktets pris. I henhold til Monica Herstad ved Nasjonalt oppgjørskontor ved Rikstrygdeverket, er det riktignok trinnpris man forholder seg til i alle refusjonssammenhenger uten hensyn til faktisk utsalgspris 5. Også Norges Apotekerforening (NAF) bekrefter at de veileder sine medlemmer om å søke refusjon for trinnpris 6. Grunnet mulig uklarhet rundt den aktuelle paragrafen har NAF også diskutert saken med Helsedepartementet. Til tross for litt vag informasjon fra apotekene og kjedekontorene vedrørende refusjon, antas det at de fleste apotekene søker refundert trinnpris (minus pasientens egenandel) for sine solgte simvastatin-produkter. For Rikstrygdeverket innebærer dette økte kostnader desto lavere utsalgsprisen for simvastatin er. Se tabell 9. Utsalgspris for simvastatin, 20 mg, 98 tabl. Kostnader for pasienten Kostnader for RTV 135,50 kr 151,00 kr 250,00 kr 292,00 kr 48,78 kr 54,36 kr 90,00 kr 105,12 kr 243,22 kr 237,64 kr 202,00 kr 186,88 kr Tabell 9 Kostnader for pasient og RTV ved ulike utsalgspriser og refusjon i henhold til trinnpris Noen få apotek søker refundert faktisk utsalgspris for sine preparater, hvilket gir store besparelser for både Rikstrygdeverket og pasienten, men gir en lavere inntjening for apoteket. Slik det fremgår av tabell 10 vil Rikstrygdeverket kunne spare inntil 156,50 kroner per utlevering av 20 mg simvastatin, 98 tabletter, dersom apotekene søker refundert faktisk utsalgspris i stedet for trinnpris. 8

9 Utsalgspris for simvastatin, 20 mg, 98 tabl. Utgifter for RTV ved refusjon av trinnpris Utgifter for RTV ved refusjon av faktisk utslagspris Forskjell mellom valg av refusjonsordning 135,50 kr 151,00 kr 250,00 kr 292,00 kr 243,22 kr 237,64 kr 202,00 kr 186,88 kr 86,72 kr 96,64 kr 160,00 kr 186,88 kr 156,50 kr 141,00 kr 42,00 kr 0,00 kr Tabell 10 Kostnader for RTV ved de ulike refusjonsordninger Hensikten med innføring av trinnprismodellen var å få forutsigbar innsparing på legemiddelutgiftene for både Staten og den enkelte pasient. Ved refusjon av trinnpris har apotekene og grossistene store insentiver til å forhandle gode avtaler og levere ut så billige produkter som mulig og på den måten redusere den individuelle pasients legemiddelkostnader. Når det gjelder Statens utgifter til legemidler omfattet av trinnprissystemet, vil utgiftene kalkulert per utlevering isolert sett øke desto lavere utsalgsprisen er. Det er dog ikke sikkert at de totale statlige kostnadene økes vesentlig selv om det hovedsaklig utleveres pakninger med utsalgspris lavere enn trinnpris. Det er Staten og pasienten som deler på utgiftene opp til trinnpris uansett. Dersom pasienten betaler en høyere egenandel per utlevering, nås egenandelstaket på 1585 kroner (i 2005) raskere. Egenandelsutgifter utover denne summen vil uansett dekkes fullstendig av Staten. Ved lavere egenandeler er det færre pasienter som når egenandelstaket med tilhørende besparelser i den andre enden. Vi har ikke gjort noen konkrete økonomiske beregninger av de ulike scenariene, men funderingene tas like fullt med for å gjøre refusjonsbildet komplett. Staten har relativt forutsigbare utgifter til legemidler omfattet av trinnprismodellen. Det slås likevel fast at pasientene betaler lavere egenandel for produkter med lavere utsalgspris, mens Rikstrygdeverket vil få høyere kostnader isolert sett desto billigere produktet. Undersøkelsen danner også grunnlag for en viktig prinsipiell debatt vedrørende refusjonspolitikk i relasjon til trinnprismodellen, nemlig hvorvidt staten eller apotekene skal ha fortjenesten av at generiske produkter selges billigere enn trinnpris. Oppsummering Med refusjon i henhold til trinnprismodellen vil pasientene betale lavere egenandel desto lavere produktets utsalgsprisen er, mens Rikstrygdeverket vil dekke tilsvarende sum som pasienten sparer, og følgelig få høyere kostnader desto billigere produktet er. For simvastatin 20 mg, 98 tabletter varierer pasientens egenandel fra 48,78 kr til 105,12 kr. Rikstrygdeverkets utgifter varierer tilsvarende; 243,22 kr til 186,88 kr. Apotekene vil ha stort insentiv i å levere ut billigste produkt da de samtidig kan få refundert trinnpris, hvilket kan være betraktelig høyere enn faktisk utsalgspris. I undersøkelsen av simvastatin 20 mg, 98 tabletter kunne apoteket tjene opptil 156,50 kr per utlevering pga. den store forskjellen mellom faktisk utsalgspris og trinnpris. 9

10 Referanser 1. Liste over utbyttbare legemidler fra Statens legemiddelverk. Bytteliste gjeldende fra 1. juni FOR : Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) 3. FOR : Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr 4. Legemiddelverkets liste over landets apotek, 13. mai Personlig meddelelse, Monica Herstad, Nasjonalt oppgjørskontor, Rikstrygdeverket, 7. juni Personlig meddelelse, Oddbjørn Tysnes, Norges Apotekerforening, 7. juni Oversikt over virkestoff i trinnprismodellen, liste publisert på Statens legemiddelverks nettsider ( 10

11 Vedlegg 1 Substanser omfattet av trinnprismodellen per 1. juni Simvastatin Citalopram Cetirizine Loratadine Omeprazole Enalapril Lisinopril Felodipine Ranitidine Atenolol Enalapril and diuretics Ciprofloxacin Diclofenac Carvedilol Lisinopril and diuretics Amlodipine Ramipril Paroxetine Clarithromycin Mirtazapine Pravastatin Fluoxetin Amoxicillin Mianserin Fluconazol 11

12 Vedlegg 2 Spørreskjema, markedsundersøkelse for MSD Lagerhold og pris for simvastatin 20 mg 98/100 tabletter Apotek (Full adresse, evt. kun by/poststed) Intervjuobjektets stilling Intervjuet av Dato Spørsmål Svar Lagerfører dere original Zocor? Ja 1 Nei 0 Hvilke generiske simvastatin-produkter lagerfører dere for styrken 20 mg, 98 eller 100 tabletter? Navn på produsent: Alternova 1 Nycomed Pharma 2 Actavis 3 Alpharma 4 Arrow 5 Gevita 6 KRKA 7 Ratiopharm 8 Sandoz 9 Annet: 10 Hva koster Zocor? NOK (AUP = apotekets utsalgspris) Hva koster deres generiske simvastatinprodukt(er), 20 mg, 98 eller 100 tabletter? Pakningsstørrelse: Pris: tabletter NOK (AUP) Hvilket beløp innkrever ditt apotek fra Rikstrygdeverket for salg av simvastatin? 1 Trinnpris minus pasientens egenandel 2 Faktisk AUP minus pasientens egenandel 3 Vet ikke For spørsmål 5 oppleses de tre svaralternativene. 12

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Utkast til forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av nye pakninger av et eksisterende virkestoff i trinnprisordningen.

Høringsnotat forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av nye pakninger av et eksisterende virkestoff i trinnprisordningen. Høringsnotat forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av nye pakninger av et eksisterende virkestoff i trinnprisordningen. Bakgrunn Trinnprisordningen ble innført som prismodell for byttbare

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen)

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) 1 Høringsnotat Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2014 2 Innhold 1. Høringsnotatets

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR REFUSJON...

Detaljer

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin 1 Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Mål om lavest mulig pris... 4 4. Prisregulering for byttbare

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Høringsnotat Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Helse- og omsorgsdepartementet September 2013 Innhold 1. Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB Statens legemiddelverk Sven oftedals vei 8 0950 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200316583 360 JB 08.11.2004 HØRING INNFØRING AV KLASSEPRIS Norges Apotekerforening viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2/2013 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler. Foto:

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2/2013 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler. Foto: RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2/2013 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR

Detaljer

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse?

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? AV: TERJE MELHUUS LINE SAMMENDRAG I Norge blir konkurranse i legemiddelmarkedet regulert gjennom den såkalte trinnprismodellen. Trinnprismodellen ble innført

Detaljer

Høringsnotat om prising av generiske legemidler

Høringsnotat om prising av generiske legemidler Høringsnotat om prising av generiske legemidler 1. INNLEDNING... 2 2. BESKRIVELSE AV DAGENS REGULERINGSMODELL... 2 3. FORHOLDENE I DANMARK OG SVERIGE... 4 3.1. Dansk tilskuddspris... 4 3.2. Svensk regulering...

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200404339 368 JB 19.11.2004 Trinnpris for visse legemidler - høring Norges Apotekerforening (NAF) viser til brev fra

Detaljer

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Høringsnotat Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Helse- og omsorgsdepartementet Juni 2007 1 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Prisregulering

Detaljer

Innst. O. nr. 49. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 16 (2002-2003)

Innst. O. nr. 49. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 16 (2002-2003) Innst. O. nr. 49 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 16 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (konkurransestimulerende

Detaljer

Refusjon og generisk bytte

Refusjon og generisk bytte Refusjon og generisk bytte Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Legemiddelkostnader Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter 25,3 mrd (+8,9%). 20,0

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

AD. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS BREV AV 06.01.2005 VEDR. HØRING OM FORSKRIFTSENDRING FOR REFUSJON AV TRINNPRIS.

AD. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS BREV AV 06.01.2005 VEDR. HØRING OM FORSKRIFTSENDRING FOR REFUSJON AV TRINNPRIS. b... ø4.. Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo ADVOKAT METTE NESSET ADVOKAT BERIT V. J. STUBSJØEN ADVOKAT JENS MORTEN NESSETH TYNSET NÆRINGSHAGE AUMLIVEIEN 4 C, 2500 TYNSET TELEFON 62

Detaljer

1. apotek i norge. d e l i a p o t e k. Med den nye apotekloven fra 1. mars 2001 er den norske eierskaps- og etableringspolitikken

1. apotek i norge. d e l i a p o t e k. Med den nye apotekloven fra 1. mars 2001 er den norske eierskaps- og etableringspolitikken 012 Apotek og legemidler 2005 d e l i a p o t e k 1. apotek i norge a n ta l l a p o t e k o g u t v i k l i n g Med den nye apotekloven fra 1. mars 2001 er den norske eierskaps- og etableringspolitikken

Detaljer

2. Korte tidsfrister og kompliserte regler gir fare for feil

2. Korte tidsfrister og kompliserte regler gir fare for feil Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06573 FHA/LMS TAA OT 089/2003 10.02.2003 Høringsuttalelse til Helsedepartementets forslag til forskriftsendringer for å gjennomføre

Detaljer

Vedlegg til rapporten «Bytte av biologiske legemidler i apotek» 15. november 2012 Statens legemiddelverk

Vedlegg til rapporten «Bytte av biologiske legemidler i apotek» 15. november 2012 Statens legemiddelverk Vedlegg til rapporten «Bytte av biologiske legemidler i apotek» 15. november 2012 Statens legemiddelverk Innhold 1. Oppdragsbrevet... 3 2. Innspill til kvalitetssikring av rapporten... 8 Apotekforeningen...

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009)

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innst. S. nr. 227 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Prising av generiske legemidler. Tilsvar til Helsedepartementets høringsnotat av 11.august 2006

HØRINGSUTTALELSE. Prising av generiske legemidler. Tilsvar til Helsedepartementets høringsnotat av 11.august 2006 HØRINGSUTTALELSE Prising av generiske legemidler Tilsvar til Helsedepartementets høringsnotat av 11.august 2006 Oslo, 22. september 2006 Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Oslo,

Detaljer

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren.

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren. 30 Apotek og legemidler 2008 Apotek og legemidler 2008 31 2 PrisfasT settelse Som de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

legemiddelmarkedet en kort innføring

legemiddelmarkedet en kort innføring l e g e m i d d e l m a r k e d e t en kort innføring 4 Legemiddelmarkedet INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 GENERELT OM LEGEMIDLER 4 Hva er et legemiddel? 4 Hvorfor innvilges nye legemidler patent? 5 Hva skjer

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften C'\ k Apotekforeningen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 17/1739 Vår ref. 17/98-4 Dato: 05.06.2017 Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Detaljer

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 10/23139-3 10/180-10/JA/raa 24.06.2011 Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/184

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/184 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for nærmere angitte legemidler som skal kjøpes av pasienter på ethvert apotek, men refunderes av Rikstrygdeverket gjennom

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endring av 9 punkt 12 bokstav l) i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse forslag til endring av 9 punkt 12 bokstav l) i blåreseptforskriften Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 8 0950 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03693 OT/JA 14.03.2005 Høringsuttalelse forslag til endring av 9 punkt 12 bokstav l) i blåreseptforskriften Norges Apotekerforening

Detaljer

Er legemidler fortsatt billige i Norge?

Er legemidler fortsatt billige i Norge? Er legemidler fortsatt billige i Norge? Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume Legemiddeldagen, 6. mai 2010, Oslo www.nhh.no Introduksjon Oppdrag fra Apotekforeningen (oppfølging av tidligere

Detaljer

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler Apotekforeningen Februar 2016 Trykk: Konsis Det kan siteres fra heftet, dersom kilden oppgis www.apotekstatistikk.no

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo 25. september 2006 Deres ref: /MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo 25. september 2006 Deres ref: /MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu LEGEMIDDEL INDUSTRIEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 25. september 2006 Deres ref: 200605451-/MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu Høring av prising av generiske legemidler Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Vi viser til høringsbrev av 19. april. Nedenfor følger Apotekforeningens uttalelse.

Vi viser til høringsbrev av 19. april. Nedenfor følger Apotekforeningens uttalelse. Apotekforeningen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deresref. Vårref. Dato: 201200457-/TIK 12/103-3/JA/raa 15.08.2012 Horingsuttalelse- opphevelseav kravomfullsortimentfor legemiddelgrossisterog

Detaljer

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Fredag 10. juni 2011, kl. 9.00-10.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene.

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene. 3PRISFASTSETTELSE 3. Prisfastsettelse 3 Som i de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen for dette er å skjerme samfunnet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Legemiddelmarkedet etter apotekreformen: Regulering, markedsstruktur og konkurranse Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Skriftserie

Detaljer

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2006-2 Saksnummer 200509071 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk 1. Bakgrunn - formål Apotek har

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: / Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: / Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme MSD (NORGE) AS Postboks 458 Brakerøya 3002 Drammen Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.10.2013 13/15074-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme REFUSJONSVEDTAK Vi viser til Deres

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av markedet for kopilegemidler - fakta og kommentarer

Riksrevisjonens undersøkelse av markedet for kopilegemidler - fakta og kommentarer Apotekforeningen Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomiteen Karl Johans gate 22 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. 07/119-6/KAF/raa Dato: 26.03.2009 Riksrevisjonens undersøkelse av markedet for kopilegemidler

Detaljer

ØKONOMISKE EFFEKTER AV REFERANSEPRISORDNINGEN NR. R 04/99

ØKONOMISKE EFFEKTER AV REFERANSEPRISORDNINGEN NR. R 04/99 ØKONOMISKE EFFEKTER AV REFERANSEPRISORDNINGEN Hvilke innsparinger har utvidelsen av referanseprisordningen ført til for folketrygdens utgifter til legemidler på blå resept? NR. R 04/99 LARS GRANUM UTREDNINGSAVDELINGEN

Detaljer

Apotekstatistikk desember 2011

Apotekstatistikk desember 2011 Apotekstatistikk 2010 5. desember 2011 1 Apotekstatistikk 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2010... 3 3. Regnskapstatistikk 2010 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning

Detaljer

Evaluering av nye refusjonsvilkår innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel

Evaluering av nye refusjonsvilkår innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel November 2006 Evaluering av nye refusjonsvilkår innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel Evaluering av nytt refusjonsvilkår - innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel 1. november

Detaljer

5FINANSIERING AV LEGEMIDLER

5FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5. 5. FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5Legemidler finansieres dels av staten gjennom blåreseptordningen og de regionale helseforetakene, dels av andre helseinstitusjoner, og dels

Detaljer

Temadag 1. april 2005 Legemiddelmeldingen ny legemiddelpolitikk? Refusjonsordninger fra lappeteppe til helhetlig og oversiktlig refusjonssystem?

Temadag 1. april 2005 Legemiddelmeldingen ny legemiddelpolitikk? Refusjonsordninger fra lappeteppe til helhetlig og oversiktlig refusjonssystem? Temadag 1. april 2005 Legemiddelmeldingen ny legemiddelpolitikk? Refusjonsordninger fra lappeteppe til helhetlig og oversiktlig refusjonssystem? Audun Hågå, Helse- og omsorgsdepartementet Del IV En refusjonsordning

Detaljer

LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE

LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE AV DAG MORTEN DALEN HANDELSHØYSKOLEN BI OG FRISCHSENTERET FORORD Rapporten beskriver utviklingen i legemiddelmarkedet

Detaljer

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014 24. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2012... 3 3. Regnskapstatistikk 2012 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning og nøkkeltall... 6 5. Antall apotek...

Detaljer

Aktørene i legemiddelmarkedet

Aktørene i legemiddelmarkedet Aktørene i legemiddelmarkedet Produsentene og grossistene FRM 2310 - jan06 Tonje Krogstad 1 Aktørene i distribusjonskjeden Produsentene Grossistene Apotekkjedene/apotekene Legemiddelbrukeren FRM 2310 -

Detaljer

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Fredag 13. januar 2012 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR270X NB!

Detaljer

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse Denosumab () til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse 01-10-2014 Statens legemiddelverk 1 Innhold

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF RUNDSKRIV 1-2006 STATISTIKK 2005 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Varsler Direkte til fastlege og pasient. Regulatorisk høstmøte 30. november 2016

Varsler Direkte til fastlege og pasient. Regulatorisk høstmøte 30. november 2016 Varsler Direkte til fastlege og pasient Regulatorisk høstmøte 30. november 2016 Utvikling av informasjonsteknologi 1995 2005 2010 2015 2020 World Wide Web Web 2.0 Virkelighetens nettverk Tilgang Deltakelse

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 Page 1 of 10 Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 14-1. Søknad om forhåndsgodkjent refusjon Søknad om godkjenning av legemiddel

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar Andreassen

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar Andreassen Alcon Nordic A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar REFUSJONSVEDTAK

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM PRISFASTSETTELSE AV LEGEMIDLER, MED SÆRLIG VEKT PÅ PRISFASTSETTELSE AV GENERISKE LEGEMIDLER

HØRINGSUTTALELSE OM PRISFASTSETTELSE AV LEGEMIDLER, MED SÆRLIG VEKT PÅ PRISFASTSETTELSE AV GENERISKE LEGEMIDLER Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0130 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2004/02138/LMS/VP 2004/169 30.06.2004 HØRINGSUTTALELSE OM PRISFASTSETTELSE AV LEGEMIDLER, MED SÆRLIG VEKT PÅ PRISFASTSETTELSE

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2003-10-01 200300002-12 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2003-10-01 200300002-12 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2003-10-01 200300002-12 LØLO/TOF RUNDSKRIV 12-2003 STATISTIKK 2002 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler tas opp på byttelisten:

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler tas opp på byttelisten: Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 28.05.2014 12/00145-32 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Anne Marthe HØRING OM OPPTAK PÅ BYTTELISTEN Legemiddelverket foreslår at følgende

Detaljer

Ot.prp. nr. 16. Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven. (konkurransestimulerende tiltak i markedet for generiske legemidler) ( )

Ot.prp. nr. 16. Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven. (konkurransestimulerende tiltak i markedet for generiske legemidler) ( ) Ot.prp. nr. 16 (2002 2003) Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (konkurransestimulerende tiltak i markedet for generiske legemidler) Innhold 1 Hovedinnhold, formål og 2.3.2.2 Mulige negative

Detaljer

Apotekstatistikk mars 2011

Apotekstatistikk mars 2011 Apotekstatistikk 2009 4. mars 2011 1 Apotekstatistikk 2009 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2009... 3 3. Regnskapsstatistikk 2009 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi TAKEDA NYCOMED AS Postboks 205 1372 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi REFUSJONSVEDTAK Vi

Detaljer

Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak

Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak Adressater etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200601197-/MAM 03.04.2006 Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak Vi viser

Detaljer

Kolesterolsenkende behandling en oppdatering

Kolesterolsenkende behandling en oppdatering Kolesterolsenkende behandling en oppdatering Steinar Madsen medisinsk fagdirektør og avtalespesialist Helse Sør-Øst Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter

Detaljer

Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013

Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013 Apotekforeningen Helse- og omsorgsdeparternentet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013 Høringsuttalelse - forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og

Detaljer

Legemiddelmarkedet: Fungerer reguleringene etter sin hensikt?

Legemiddelmarkedet: Fungerer reguleringene etter sin hensikt? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2009 Legemiddelmarkedet: Fungerer reguleringene etter sin hensikt? Av Monica Bjørsvik & Bente Bergh Veileder: Bjørn Svendsen Masterutredning i Økonomisk Styring Norges

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110)

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Saken ble innklaget av Orion Pharma AS. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: Orion Pharma AS Navn på

Detaljer

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE.

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. Antall legemidler: : Ca. 1450 virksomme stoffer, 3500 produktnavn. Ca. 5000 ulike preparater (eks. Stesolid tabletter 2 mg eller 5 mg) Fakta om

Detaljer

Forslag til endringer av legemiddelloven - høring

Forslag til endringer av legemiddelloven - høring Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/00463 FHA/LMS VP 161/03 JB 14.03.2003 Forslag til endringer av legemiddelloven - høring Norges Apotekerforening (NAF) viser

Detaljer

NB! Det leveres ikke ut spesielle reseptblanketter med oppgaven.

NB! Det leveres ikke ut spesielle reseptblanketter med oppgaven. UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET Prøve i reseptlære m/sensorveiledning, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin - høsten 2014 Onsdag 19. november 2014 kl. 13.00-14.00 Oppgavesettet består av 5 sider

Detaljer

Grossistenes incentiver i legemiddelmarkedet

Grossistenes incentiver i legemiddelmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Grossistenes incentiver i legemiddelmarkedet En undersøkelse av prissetting fra grossist til apotek i et vertikalt integrert marked Av Kenneth Brendjord Gudbrandsen og Kristian Thoring

Detaljer

Evaluering av apotekavansen

Evaluering av apotekavansen Evaluering av apotekavansen 29. juni 2010 Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Telefon www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo Telefaks post@legemiddelverket.no

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet ECON Analyse

Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet ECON Analyse Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet ECON Analyse ECON-rapport nr. 2004-010, Prosjekt nr. 40023 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-686-3 AKH/MSV/LRE/RRF/pil, ODN, 30. april 2004 (Rapport utarbeidet

Detaljer

Refusjon av legemidler i Norge

Refusjon av legemidler i Norge Refusjon av legemidler i Norge Seniorrådgiver Morten Aaserud Statens legemiddelverk Møte i Norsk Biotekforum 22.september 2011 Plan del 1 Folketrygdens refusjon av legemidler målsetting og system Vurdering

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Produkt- og prisliste

Produkt- og prisliste Produkt- og prisliste edisinsk forbruksmateriell e Refusjonsberettiget etter 5-4 0.0.206 e e Helseøkonomiforvaltningen har med hjemmel i Forskriftene Nr til 5-4 om stønad til dekning av utgifter til viktige

Detaljer

Byttbare legemidler med ulike indikasjoner. 3. april 2013 Statens legemiddelverk

Byttbare legemidler med ulike indikasjoner. 3. april 2013 Statens legemiddelverk Byttbare legemidler med ulike indikasjoner 3. april 2013 Statens legemiddelverk 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner... 4 3. Ulik indikasjon i markedsføringstillatelsen... 6 4. Patenter... 10 5.

Detaljer

Høring - forslag til reduksjon av trinnpris for virkestoffet simvastatin - legemiddelforskriften 12-15

Høring - forslag til reduksjon av trinnpris for virkestoffet simvastatin - legemiddelforskriften 12-15 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 201102364-/TIK 11/172-17/JA/raa 19.08.2011 Høring - forslag til reduksjon av trinnpris for virkestoffet simvastatin

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 22/11

Arbeidsnotat nr. 22/11 Arbeidsnotat nr. 22/11 Grossistenes incentiver i legemiddelmarkedet: En undersøkelse av prissetting fra grossist til apotek i et vertikalt integrert marked av Kenneth Brendjord Gudbrandsen Kristian Thoring

Detaljer

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt Apotek og legemidler 2006 031 d e l i i l e g e m i d d e l p r i s e r 4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt l e g e m i d d e l p r i s e r i n o r g e Felles for de fleste land det er naturlig

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questd=468... Side 1 av 12 hvilken påvirker økt fokus på mersalg og særskilte helsetjenester farmasøytens hverdag?1 Dette spørreskjemaet

Detaljer

Apotekstatistikk januar 2014

Apotekstatistikk januar 2014 15. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2013... 3 3. Regnskapstatistikk 2013 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 4 4. Omsetning og nøkkeltall... 7 5. Antall apotek...

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2005-07-12 200500002-3 LØLO/TOF RUNDSKRIV 3-2005 STATISTIKK 2004 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Ashkan Kourdalipour, Jørgensen Kristian Samdal

Ashkan Kourdalipour, Jørgensen Kristian Samdal Zambon Zambon S.p.A., Italia Repr. Nigaard Pharma Storg. 8 B Postboks 373 2001 Lillestrøm Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksutredere LØ/LR/ Christina Kuljis/ Eivind 09/06/2016 15/16242

Detaljer

Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012

Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012 Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012 Onsdag, 9. mai 2012 kl. 13.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 005 apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemidler 2 0 0 5 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i nnhold 006 012 020 026 032

Detaljer

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 005 apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemidler 2 0 0 5 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i nnhold 006 012 020 026 032

Detaljer

Liste baisses de prix officieuse au 1er janvier 2017

Liste baisses de prix officieuse au 1er janvier 2017 Liste baisses de prix officieuse au 1er janvier 2017 CNK Dénomination NVeauPP AncienPP NveauPPharm Différence ancienppharm 1639061 GLIVEC CAPS 120 X 100 2069,01 2544,22 1907,5 439,64 2347,14 3266632 GLIVEC

Detaljer

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI Petter Foss, Leder av helseøkonomiske utvalg i LMI og Head of Market Access Oncology, Norvatis Oslo, 3 mai 2016 Interesse(konflikter) & Disclaimer Leder for LMI

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer