Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF."

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2009 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet 13. desember 2001 som et ledd i den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten, og har hatt ordinær drift siden 1. januar Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har i 2009 omfattet sykehusapotekene i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund, Levanger og Namsos, samt avdelinger ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus og Volda sjukehus. Sykehusapotekene i Midt-Norge har visjonen: På lag med deg for helsa di. Denne visjonen skal hjelpe oss til handle slik at våre kunder oppfatter at vi spiller på lag med dem, og at legemidlene og den faglige informasjonen de får fra oss er bra for deres helse. Våre kunder skal ha en følelse av: Sykehusapoteket, litt MER enn et vanlig apotek. Sykehusapoteket sine hovedoppgaver er: Å levere farmasøytiske tjenester for å kvalitetssikre legemiddelbruk Å sørge for en sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon Foretakets hovedmål er å bidra aktivt til riktig legemiddelbruk for å sikre pasienten god behandling. Med Riktig legemiddelbruk forstås; Riktig legemiddel til Riktig pasient til Riktig tid og i Riktig mengde og på Riktig måte med Riktig informasjon til Riktig pris og med Riktig dokumentasjon. Foretaket har følgende delmål innen verdiøkende tjenester og i forhold til støttetjenester: Verdiøkende tjenester Farmasøytiske tjenester Sykehusapotekene i Midt-Norge skal arbeide tett sammen med helseforetakene om riktig bruk av legemidler under oppholdet, ved skifte av omsorgsnivå og for at pasienten skal mestre legemiddelterapien etter utskriving. Sykehusapotekene i Midt-Norge skal levere forbruksstatistikker og trendanalyser som foretaksgruppen trenger til planlegging og prioritering. Sykehusapotekene i Midt-Norge skal gjennomføre undervisning til helsepersonell, pasienter og pårørende Legemidler og utstyr Sykehusapotekene i Midt-Norge skal sikre helseforetakene en legemiddelforsyning av høy kvalitet til riktig pris. Pasienter skal ha med seg nødvendige legemidler og utstyr og ha fått informasjon om riktig bruk når de forlater sykehuset. Produksjon av legemidler Sykehusapotekene i Midt-Norge skal produsere nødvendige legemidler til den enkelte pasient når legemidlet ikke kan skaffes på annen måte. 1

2 Forskning og utvikling Sykehusapotekene i Midt-Norge skal være et farmasifaglig kompetansesenter og drive forskning og fagutvikling for å yte bedre tjenester. Støttetjenester Økonomi Sykehusapotekene i Midt-Norge skal ha effektive arbeidsprosesser og bruke tilgjengelig kompetanse kostnadseffektivt i foretaksgruppen. Organisasjon og ledelse Sykehusapotekene i Midt-Norge skal være en lærende organisasjon med kompetente medarbeidere og gode ledere i et god og helsefremmende arbeidsmiljø. Sykehusapotekene i Midt- Norge skal måle kvalitet og er villige til endringer for å bli bedre. Foretakets verdier Sykehusapotekene i Midt-Norge baseres på samme verdigrunnlag som helsevesenet for øvrig - trygghet, respekt, kvalitet. For Sykehusapotekene i Midt-Norge betyr dette: God kvalitet på varer og tjenester som skaper trygghet for den enkelte pasient, våre kunder og medarbeidere. Vi viser respekt i møte med mennesker. Ledelse Sykehusapotekene i Midt-Norge har følgende ledelsesprinsipper som gjelder på alle nivå i organisasjonen. Ledelsen skal være opptatt av kvalitet, verdier, økonomi og utvikling. For å fremme målsettingene, kreves det at lederne: Deltar aktivt i endringsprosesser, og skaper endringsvilje hos medarbeiderne Delegerer ansvar og myndighet Synliggjør, utnytter og videreutvikler organisasjonens kompetanse Utøver inkluderende ledelse som skaper fornøyde medarbeidere i et helsefremmende arbeidsmiljø AKTIVITET OG UTVIKLINGSTREKK I FORETAKETS VIRKSOMHET Foretaket har i 2009 hatt økning i omsetning både til sykehusene i helseregionen og til privatkunder, og har hatt en økning i total omsetning på 4,6 % i forhold til Omsetning pr apotek Trondheim 254 mill 246 mill Kristiansund 44 mill 46 mill Molde 61 mill 56 mill Ålesund 127 mill 124 mill Levanger 60 mill 54 mill Namsos 29 mill 24 mill Sum 575 mill 550 mill 2

3 Fordeling av omsetning på kundegrupper Varesalg sykehus 342 mill 324 mill Varesalg andre institusjoner 6 mill 9 mill Varesalg andre apotek 2 mill 2 mill Varesalg resepter sykehusleger 130 mill 127 mill Varesalg publikum 81 mill 75 mill Tjenester og andre inntekter 14 mill 13 mill Sum 575 mill 550 mill Eiers krav til fordeling av omsetning Grunnlaget for organiseringen av sykehusapotekene har vært gjenstand for drøftinger mellom eier og de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge er i foretaksmøte 24. januar 2006 bedt om å påse at sykehusapotekenes salg av ikke-reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet sykehuset, utgjør under 20 % av sykehusapotekenes totalomsetning. For 2009 utgjør salg til kunder som ikke er tilknyttet helseforetakene 14 % av totalomsetningen. Antall kunder, ordrelinjer, resepter, produksjoner Antall kunder Antall ordrelinjer Antall ordinasjoner Antall produksjoner Nedgangen i antall produksjoner skyldes nedgang i produksjon av metadon, samt at steril produksjon av øyedråper er overført til Haukeland Sykehusapotek. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER Forsknings- og utviklingsprosjekter Foretaket har gjennom sine aktiviteter og prosjekter fokus på det overordnede målet som er Riktig legemiddelbruk. Sykehusapoteket har i 2009 deltatt i flere prosjekter i samarbeid med helseforetakene. 2 av disse prosjektene ble startet i 2009, mens de andre har pågått over flere år. Resultatene søkes publisert i nasjonale og/eller internasjonale tidsskrifter samt på regionale/nasjonale/internasjonale forskningskonferanser. Prosjektene er i samarbeid med ett eller flere av de øvrige helseforetakene. Det vil bli forsøkt gjennomført helseøkonomiske vurderinger i de prosjektene hvor dette er naturlig. Sykehusapotekene i Midt-Norge har inngått et samarbeid med Sjukehusapoteket i Lund og Universitetssjukehuset i Lund om videre utvikling av modeller for klinisk farmasi og 3

4 forskningsprosjekter innen samme område. Det er også inngått samarbeid med Malvik kommune om klinisk farmasi. Foretaket har en PhD-student som vil avslutte sitt doktorgradsarbeid i løpet av 2010 og en PhDstudent som vil starte på sitt doktorgradsløp 1. mai Begge prosjektene er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge, NTNU og høyskolene i regionen. En mastergradsstudent fra Universitetet i Bergen gjennomfører sin masteroppgave hos Sykehusapotekene i Midt-Norge og vil avlegge endelig eksamen medio Det er gjennomført flere samarbeidsprosjekter mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helseforetakene i Midt-Norge for å kartlegge kvaliteten av legemiddelbruk hos pasienter innlagt i sykehus og ved skifte av omsorgsnivå. I 2009 er det i samarbeid med helseforetakene igangsatt prosjekter for å kvalitetssikre legemiddelbruken både i Helse Sunnmøre, Helse Nord-Trøndelag og ved St. Olavs Hospital. I prosjektene er det gjennomført legemiddelgjennomganger, LRP (legemiddelrelaterte problemer) er identifisert og diskutert med lege og utskrivingsinformasjon til pasientene er kvalitetssikre. Prosjektene skal brukes som grunnlag for å utvikle standardiserte pasientrettede tjenester. Ny legemiddelhåndteringsforskrift 1.mai 2008 trådte Ny forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp i kraft. Sykehusapotekene i Midt-Norge har tatt initiativ til at det utarbeides felles tolkning av den nye forskriften som er en rammeforskrift. En arbeidsgruppe har i 2009 sluttført arbeidet med en regional tolkning av regelverket i form av en håndbok som er anbefalt av fagsjefnettverket i Helse Midt-Norge og skal implementeres i helseforetakene i Sykehusapotekenes rolle og finansiering fremover I 2009 har Sykehusapotekene hatt fokus på pasientsikkerhet og sikring av riktig legemiddelbruk. Sykehusapotekenes rolle og finansiering ble behandlet i styresak 13/09. I dokumentet Riktig legemiddelbruk Et viktig verktøy for økt pasientsikkerhet, som var en del av styresaken, ble farmasøytenes rolle i kvalitetssikring av legemiddelbruk beskrevet. For å etablere disse tjenestene er det jobbet mot eier for å sikre en basisfinansiering av tjenestene. Det er ikke gitt tilskudd via basisfinansieringen til farmasøytiske tjenester i 2010, men overskuddskravet til Sykehusapotekene er redusert, slik at det skal være rom for å gjennomføre tjenestene. Delta Sykehusapotekene i Midt-Norge har i samarbeid med Sykehusapotekene HF (Sør-Øst) utarbeidet Delta som er et felles dataverktøy for kommunikasjon mellom helseforetakene og sykehusapotekene. Delta ble implementert i Sykehusapoteket i Trondheim i ALF (Automatisk legemiddelforsyning) Prosjektplan ALF med milepæler ble vedtatt i styret i Helsebygg Midt-Norge administrerer prosjektet på vegne av Sykehusapotekene i Midt-Norge. Kontrakt om levering av endoseanlegg ble inngått 18. februar ALF prosjektet har en godkjent budsjettramme på 35 millioner kroner (2006 kroner). Prosjektet ble i 2009 tildelt 16,8 millioner kroner, inklusive kostnader til nødvendige integrasjoner innen IKT. ALF-prosjektet (automatisk legemiddelforsyning) har vært en av hovedoppgavene i Det ble våren 2009 gjennomført en risikovurdering knyttet til gjennomføring av prosjektet. De største risikiene ble identifisert til å være samhandling mellom St. Olavs Hospital og Sykehusapotekene, samt utvikling og implementeringen av medisineringsmodulen i EPJ. Sykehusapotekene har iverksatt risikireduserende tiltak. ALF medfører store endringer av driften 4

5 ved Sykehusapoteket i Trondheim og organisasjonsutviklingen dette medfører vil være en utfordring i årene som kommer Øvrige aktiviteter Det er lagt ned vesentlige ressurser i samarbeidsprosjekter med sykehusene i regionen, bl.a.: Rutiner for legemiddelforsyning/-håndtering ved innflytting i nye St. Olavs Hospital Pasientskoler Farmasøytisk tilsyn Apotekstyrt legemiddellager Undervisning av helsepersonell Foretaket samarbeider også med de andre sykehusapotekforetakene i Norge om løsninger for statistikk- og analyseverktøy og dataverktøy som muliggjør kommunikasjon mellom sykehusets elektroniske journal og sykehusapotekets ordresystem. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET / ØKONOMISKE RESULTATER I 2009 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde i 2009 et årsoverskudd på 2,4 millioner kroner. Omsetningen har økt med 4,6 % sammenlignet med Salg av dyrere legemidler er den vesentligste årsaken til økt omsetning i 2009, men lavere avanse medfører at bruttofortjenesten i prosent reduseres. Aktiviteter, driftsinntekter og bruttofortjeneste har i 2009 vært under de budsjetterte målene. Hovedårsaken til dette er knyttet til at omsetningen i de nyetablerte sykehusapotekene i Levanger og Namsos ble lavere enn budsjettert, spesielt knyttet til publikumsomsetningen. Kontantstrømmen fra driften var på 8 millioner kroner, som er en økning på 0,6 millioner kroner i forhold til Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var 16,5 millioner kroner i Dette er en økning i investeringsnivå med 9,2 millioner kroner i forhold til Den vesentligste investeringen i 2009 knytter seg til anskaffelse av Endosemaskin i prosjektet ALF (Automatisert Legemiddelforsyning). Alle investeringer er egenfinansierte. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde per 31. desember millioner kroner i konsernkontoordningen. Denne føres i balansen som kortsiktig fordring, noe som tilsier at den likviditetsmessige situasjonen er god. Egenkapitalen er ved utgangen av 2009 på 55,3 millioner kroner og utgjør 37,6 % av totalkapitalen. Foretaket har ingen rentebærende langsiktig gjeld. FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. 5

6 FINANSIELL RISIKO I henhold til helseforetaksloven kan ikke Sykehusapotekene i Midt-Norge HF gå konkurs, og eier hefter ubegrenset for foretakets forpliktelser. Alle gjennomførte investeringer i foretaket er egen finansiert og godkjennes av eier i budsjettprosessen. I og med at det vesentligste av foretakets omsetning er rettet mot helseforetakene i regionen og mot annen offentlig virksomhet, er markeds- og kredittrisikoen begrenset. På bakgrunn av at den likviditetsmessige situasjonen er god, vurderes likviditetsrisikoen som lav. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøutvalget i foretaket har i 2009 utarbeidet arbeidsreglement og etikkreglement. Reglementene gjelder for alle ansatte. I tillegg er det også utarbeidet et nytt HMS dokument som viser hvordan foretaket jobber med HMS. Sykefraværet i 2009 ble på 9,2 %. Sykefravær Andel av totalt ant. dagsverk (%) 9,2 % 7,9 % 9,7 % Gjennomførte sykefraværstiltak: tett oppfølging av sykmeldte aktiv bruk av IA-avtalen skriftlig og muntlig informasjon til alle ansatte om hvordan foretaket jobber med sykefraværsrutinene Det er i 2009 gjennomført: møte mellom ledelsen og alle verneombud møte mellom ledelsen og hovedtillitsvalgte vernerunde i foretaket seniorpolitikk er implementert medarbeidersamtaler for ansatte utarbeidet kompetanseplan 4 møter i foretakets Arbeidsmiljøutvalg Det har ikke vært alvorlige hendelser eller skader i 2009 som har medført sykefravær. Det har ikke vært hendelser som har medført vesentlig skade på materiell eller lokaler. LIKESTILLING Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde pr 31. desember 2009, 146 månedsverk utbetalt. Av de 146 brutto månedsverk var 132 kvinner (90 %) og 14 menn (10 % menn). I lederstillingene er 11 av 13 ansatte kvinner, og 4 av 7 styremedlemmene er kvinner. 6

7 Kvinner og menn fordelt på stillingskategorier Per 31. desember 2009 er fordelingen mellom kvinner og menn på stillingskategorier følgende: (brutto månedsverk): Stillingskategori Sum Kvinner Menn Antall Prosent Antall Prosent Lederstillinger * % 3 23 % Cand.pharm % 3 10 % Reseptarer/fagstillinger % 0 0,0 % Apotekteknikere % 4 5 % Øvrige stillinger** % 4 29 % SUM % 14 9 % * Lederstillinger = adm. direktør, sykehusapotekere og avdelingsledere ** Øvrige stillinger = kontoradministrasjon, personal, regnskap/økonomi, IKT, renhold, assistenter Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er det ingen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innen samme stillingskategori. Kjønnsfordeling ved rekruttering Det har vært vanskelig å rekruttere menn til ledige farmasøytstillinger (reseptarer og cand. pharm.). Dette skyldes delvis kjønnsfordelingen ved opptak til studier for de aktuelle stillingsgruppene. Når det gjelder apotekteknikere har dette tradisjonelt vært et kvinneyrke, og fortsatt er det flest kvinner som tas opp som elever på denne studieretningen i den videregående skole (om lag 90 %). Arbeidstid Av totalt 146 brutto månedsverk utbetalt har 58 ansatte deltidsstillinger per 31. desember Det er en mann som jobber deltid, de andre er kvinner. Arbeidstidsordningene turnus og vaktordninger, er like for kvinner og menn. Kartlegging av bruk av deltidsstillinger i foretaket, viser at kun en ansatt jobber ufrivillig deltid. Alle andre jobber ønsket deltid. BRUKERUTVALG Brukermedvirkning er lovfestet og det er etablert et brukerutvalg med representanter fra brukerorganisasjonene og foretaket. Brukerutvalget har møte- og talerett i foretakets styre. Brukerrepresentantene og helseforetakets representanter ser nytten av gjensidig informasjon og tilbakemeldinger i utviklingen av tjenestetilbudet både overfor den inneliggende pasienten og sykehuset, og overfor den utskrevne pasienten som kunde i sykehusapoteket. 7

8 YTRE MILJØ Spesialavfall leveres til sykehusene, og forbrennes i henhold til gjeldende krav. Produksjonsvirksomheten er organisert innenfor de krav myndighetene stiller. Gjennom arbeidet med Kvalitetshåndboken har foretaket fokus på helse, miljø og sikkerhet. Avviksrapportering systematiseres, følges opp og benyttes aktivt til forbedring. REDEGJØRELSE FOR FORETAKETS FRAMTIDSUTSIKTER Faglige aktiviteter og prioriterte områder Foretakets overordnede målsetting er å bidra til Riktig legemiddelbruk, som betyr Riktig legemiddel til Riktig pasient til Riktig tid og i Riktig mengde og på Riktig måte med Riktig informasjon til Riktig pris og med Riktig dokumentasjon. Styret er tilfreds med de faglige aktivitetene som er gjennomført i Det er særdeles viktig i 2010 å videreføre arbeidet med å sikre finansiering av farmasøytiske tjenester. Foretaket skal i 2010 videreføre allerede påbegynte samarbeidsprosjekter med sykehusene og iverksette nye prosjekter. Prioriterte områder i 2010 vil være: Gjennomføring av hovedprosjekt Automatisert Legemiddelforsyning Øke andelen av utskrevne pasienter som får sine legemidler fra sykehusapoteket Delta i prosjekt Standardisert pasientforløp for å sikre riktig legemiddelbruk ved skifte av omsorgsnivå, spesielt rettet mot eldre pasienter Bidra til å implementere ny legemiddelhåndteringsforskrift Bidra til kvalitetssikring av legemiddelbruken ved sykehusene gjennom deltagelse i legemiddelkomiteer, tverrfaglige team og rådgivning ved farmasøytfaglige spørsmål Økonomiske resultater og utfordringer Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ikke tilfreds med at foretaket ikke har nådd de økonomiske målene i For 2010 må det rettes fokus på områder som bidrar til bedret resultat ved økning i omsetning av varer og tjenester og effektiviseringstiltak som bidrar til reduksjon i kostnadsnivået. Arbeidsmiljø Styret er ikke tilfreds med at foretaket ikke har nådd målet om reduksjon i sykefraværet i Det må arbeides aktivt videre med ulike tiltak for å redusere sykefraværet i Muligheter og utfordringer på kort sikt Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en solid faglig posisjon og er godt rustet til å utføre sin rolle som total forsyner av legemidler i regionen også i fremtiden. 8

9 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Styret forslår at årsoverskuddet på kr overføres til annen opptjent egenkapital. Trondheim, 15.mars 2010 Jan Egil Korseberg Styreleder Marianne Bjerke Nestleder Anne-Brit Skjetne Hans-Olav Myklebust Åse Østrem Gjertrud Sjømæling Asbjørn Hofsli Gunn Fredriksen Adm. dir. 9

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. ÅRSBERETNING FOR 2008 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen 2009 OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG FORETAKSMØTEPROTOKOLL KRAV DELMÅL 2009 TILTAK ANSVARLIG FRIST UTFØRT RISIKO Økonomi Resultatkrav i følge eier Oppnå resultatkrav iflg. Budsjett 5,5 mill, justert

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Nasjonalt topplederprogram Eva Kvål Trondheim 19.8.2011 Nasjonalt Topplederprogram høst 2011-1 - Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 22/09 RISIKOSTYRING - OPPFØLGING AV EIERS STYRINGSKRAV OG FORETAKETS MÅLDOKUMENT FOR 2009 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styringsdokument 2008 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2008 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2008 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 24.01.08 INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Overordnede målsetting... 4 2 Tildeling av midler - Økonomi, ledelse og organisasjon... 5

Detaljer

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2016

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 STYRETS ÅRSBERETNING 2016 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av fem selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Årlig melding 2009 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Årlig melding 2009 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Årlig melding 2009 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF til Helse Midt-Norge RHF 11.01.10 Versjon 1.0 DEL I INNLEDNING 1 Visjon, overordnet målsetting og verdigrunnlag Sykehusapotekene i Midt-Norge har

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Styrets Årsberetning 2008

Rusbehandling Midt-Norge HF. Styrets Årsberetning 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Styrets Årsberetning 2008 Omtale av virksomheten: Rusbehandling Midt-Norge HFs oppgave er å gi tverrfaglig spesialisert rusbehandling til befolkningen i de tre midtnorske fylkene

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 20.6. 2011, kl 10.45-15 Møtested: Møterom 3. etasje, Med. Tekn Senter, Olav Kyrresgt 9, Trondheim Saksnr.: 26/11 33/11 Møteleder: Anne-Brit Skjetne Møtende medlemmer: Anne-Brit Skjetne, leder

Detaljer

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13

STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 13. februar 2013 STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2012. Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus.

Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus. Utviklingsprosjekt: Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus. Nasjonalt topplederprogram kull 10, 2011 Åse Bakkerud Østrem Avdelingsleder Sjukehusapoteket i Ålesund 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Utfordringsbildet Sykehusapotekene i Midt Norge. Styremedlem Svanhild Schønberg Styreleder og direktørmøte 17.oktober

Utfordringsbildet Sykehusapotekene i Midt Norge. Styremedlem Svanhild Schønberg Styreleder og direktørmøte 17.oktober Utfordringsbildet Sykehusapotekene i Midt Norge Styremedlem Svanhild Schønberg Styreleder og direktørmøte 17.oktober 1 Sykehusapotekene i Midt Norge Hovedoppgaver fra Styringsdokumentet: Sørge for en sikker

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk!

Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk! Årsrapport 2004 Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk! Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 1. INNLEDNING, OVERORDNET STRATEGI OG MÅLSETNING... 3 1.1.1 Overordnet visjon og hovedmål... 3 1.1.2 Handlingsplanens oppbygging... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 2.1.1

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008

Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008 Handlingsplan for faglig utvikling med kreftpasienten som hovedfokus i Sykehusapotek Nord HF i 2008 I 2006 igangsatte Direktørkollegiet for sykehusapotekene i Norge et fellesprosjekt som skulle bidra til

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 57/08 Helse Midt-Norge - Overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 57/08 Helse Midt-Norge - Overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/08 Helse Midt-Norge - Overordnet strategi 2008-2020 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 57/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås

Detaljer

Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler

Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler Stortingets helse- og omsorgskomités møte med Helse Nord i Tromsø 1. feb. 2016 Direktør Espen Mælen Hauge Fagsjef Margaret Aarag Antonsen Sykehusapotek

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Årlig melding 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Årlig melding 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Årlig melding 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Versjon 1.0 1 DEL I INNLEDNING 1 Visjon, overordnet målsetting og verdigrunnlag Sykehusapotekene i Midt-Norge har visjonen: På lag med deg for helsa

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming Sara Volstad Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal Klinisk farmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund NSF 28/11/17 Status Foto: Morten Finckenhagen Foto: Kristin Støylen 29.11.2017

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Nordlandssykehuset HF vedtekter

Nordlandssykehuset HF vedtekter Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: 2015/22-5/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.2.2016 Nordlandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 2 Eier Nordlandssykehuset

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 18. februar 2014 STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2013. Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 22.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Kari H. Furevik SAKA GJELD: Legemiddelprosjektet ved Nordfjord sjukehus ARKIVSAK: 2017/734 STYRESAK: 022/2017 STYREMØTE:

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Administrasjonens møterom UNN Tromsø Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer