Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF."

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2009 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet 13. desember 2001 som et ledd i den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten, og har hatt ordinær drift siden 1. januar Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har i 2009 omfattet sykehusapotekene i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund, Levanger og Namsos, samt avdelinger ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus og Volda sjukehus. Sykehusapotekene i Midt-Norge har visjonen: På lag med deg for helsa di. Denne visjonen skal hjelpe oss til handle slik at våre kunder oppfatter at vi spiller på lag med dem, og at legemidlene og den faglige informasjonen de får fra oss er bra for deres helse. Våre kunder skal ha en følelse av: Sykehusapoteket, litt MER enn et vanlig apotek. Sykehusapoteket sine hovedoppgaver er: Å levere farmasøytiske tjenester for å kvalitetssikre legemiddelbruk Å sørge for en sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon Foretakets hovedmål er å bidra aktivt til riktig legemiddelbruk for å sikre pasienten god behandling. Med Riktig legemiddelbruk forstås; Riktig legemiddel til Riktig pasient til Riktig tid og i Riktig mengde og på Riktig måte med Riktig informasjon til Riktig pris og med Riktig dokumentasjon. Foretaket har følgende delmål innen verdiøkende tjenester og i forhold til støttetjenester: Verdiøkende tjenester Farmasøytiske tjenester Sykehusapotekene i Midt-Norge skal arbeide tett sammen med helseforetakene om riktig bruk av legemidler under oppholdet, ved skifte av omsorgsnivå og for at pasienten skal mestre legemiddelterapien etter utskriving. Sykehusapotekene i Midt-Norge skal levere forbruksstatistikker og trendanalyser som foretaksgruppen trenger til planlegging og prioritering. Sykehusapotekene i Midt-Norge skal gjennomføre undervisning til helsepersonell, pasienter og pårørende Legemidler og utstyr Sykehusapotekene i Midt-Norge skal sikre helseforetakene en legemiddelforsyning av høy kvalitet til riktig pris. Pasienter skal ha med seg nødvendige legemidler og utstyr og ha fått informasjon om riktig bruk når de forlater sykehuset. Produksjon av legemidler Sykehusapotekene i Midt-Norge skal produsere nødvendige legemidler til den enkelte pasient når legemidlet ikke kan skaffes på annen måte. 1

2 Forskning og utvikling Sykehusapotekene i Midt-Norge skal være et farmasifaglig kompetansesenter og drive forskning og fagutvikling for å yte bedre tjenester. Støttetjenester Økonomi Sykehusapotekene i Midt-Norge skal ha effektive arbeidsprosesser og bruke tilgjengelig kompetanse kostnadseffektivt i foretaksgruppen. Organisasjon og ledelse Sykehusapotekene i Midt-Norge skal være en lærende organisasjon med kompetente medarbeidere og gode ledere i et god og helsefremmende arbeidsmiljø. Sykehusapotekene i Midt- Norge skal måle kvalitet og er villige til endringer for å bli bedre. Foretakets verdier Sykehusapotekene i Midt-Norge baseres på samme verdigrunnlag som helsevesenet for øvrig - trygghet, respekt, kvalitet. For Sykehusapotekene i Midt-Norge betyr dette: God kvalitet på varer og tjenester som skaper trygghet for den enkelte pasient, våre kunder og medarbeidere. Vi viser respekt i møte med mennesker. Ledelse Sykehusapotekene i Midt-Norge har følgende ledelsesprinsipper som gjelder på alle nivå i organisasjonen. Ledelsen skal være opptatt av kvalitet, verdier, økonomi og utvikling. For å fremme målsettingene, kreves det at lederne: Deltar aktivt i endringsprosesser, og skaper endringsvilje hos medarbeiderne Delegerer ansvar og myndighet Synliggjør, utnytter og videreutvikler organisasjonens kompetanse Utøver inkluderende ledelse som skaper fornøyde medarbeidere i et helsefremmende arbeidsmiljø AKTIVITET OG UTVIKLINGSTREKK I FORETAKETS VIRKSOMHET Foretaket har i 2009 hatt økning i omsetning både til sykehusene i helseregionen og til privatkunder, og har hatt en økning i total omsetning på 4,6 % i forhold til Omsetning pr apotek Trondheim 254 mill 246 mill Kristiansund 44 mill 46 mill Molde 61 mill 56 mill Ålesund 127 mill 124 mill Levanger 60 mill 54 mill Namsos 29 mill 24 mill Sum 575 mill 550 mill 2

3 Fordeling av omsetning på kundegrupper Varesalg sykehus 342 mill 324 mill Varesalg andre institusjoner 6 mill 9 mill Varesalg andre apotek 2 mill 2 mill Varesalg resepter sykehusleger 130 mill 127 mill Varesalg publikum 81 mill 75 mill Tjenester og andre inntekter 14 mill 13 mill Sum 575 mill 550 mill Eiers krav til fordeling av omsetning Grunnlaget for organiseringen av sykehusapotekene har vært gjenstand for drøftinger mellom eier og de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge er i foretaksmøte 24. januar 2006 bedt om å påse at sykehusapotekenes salg av ikke-reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet sykehuset, utgjør under 20 % av sykehusapotekenes totalomsetning. For 2009 utgjør salg til kunder som ikke er tilknyttet helseforetakene 14 % av totalomsetningen. Antall kunder, ordrelinjer, resepter, produksjoner Antall kunder Antall ordrelinjer Antall ordinasjoner Antall produksjoner Nedgangen i antall produksjoner skyldes nedgang i produksjon av metadon, samt at steril produksjon av øyedråper er overført til Haukeland Sykehusapotek. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER Forsknings- og utviklingsprosjekter Foretaket har gjennom sine aktiviteter og prosjekter fokus på det overordnede målet som er Riktig legemiddelbruk. Sykehusapoteket har i 2009 deltatt i flere prosjekter i samarbeid med helseforetakene. 2 av disse prosjektene ble startet i 2009, mens de andre har pågått over flere år. Resultatene søkes publisert i nasjonale og/eller internasjonale tidsskrifter samt på regionale/nasjonale/internasjonale forskningskonferanser. Prosjektene er i samarbeid med ett eller flere av de øvrige helseforetakene. Det vil bli forsøkt gjennomført helseøkonomiske vurderinger i de prosjektene hvor dette er naturlig. Sykehusapotekene i Midt-Norge har inngått et samarbeid med Sjukehusapoteket i Lund og Universitetssjukehuset i Lund om videre utvikling av modeller for klinisk farmasi og 3

4 forskningsprosjekter innen samme område. Det er også inngått samarbeid med Malvik kommune om klinisk farmasi. Foretaket har en PhD-student som vil avslutte sitt doktorgradsarbeid i løpet av 2010 og en PhDstudent som vil starte på sitt doktorgradsløp 1. mai Begge prosjektene er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge, NTNU og høyskolene i regionen. En mastergradsstudent fra Universitetet i Bergen gjennomfører sin masteroppgave hos Sykehusapotekene i Midt-Norge og vil avlegge endelig eksamen medio Det er gjennomført flere samarbeidsprosjekter mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helseforetakene i Midt-Norge for å kartlegge kvaliteten av legemiddelbruk hos pasienter innlagt i sykehus og ved skifte av omsorgsnivå. I 2009 er det i samarbeid med helseforetakene igangsatt prosjekter for å kvalitetssikre legemiddelbruken både i Helse Sunnmøre, Helse Nord-Trøndelag og ved St. Olavs Hospital. I prosjektene er det gjennomført legemiddelgjennomganger, LRP (legemiddelrelaterte problemer) er identifisert og diskutert med lege og utskrivingsinformasjon til pasientene er kvalitetssikre. Prosjektene skal brukes som grunnlag for å utvikle standardiserte pasientrettede tjenester. Ny legemiddelhåndteringsforskrift 1.mai 2008 trådte Ny forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp i kraft. Sykehusapotekene i Midt-Norge har tatt initiativ til at det utarbeides felles tolkning av den nye forskriften som er en rammeforskrift. En arbeidsgruppe har i 2009 sluttført arbeidet med en regional tolkning av regelverket i form av en håndbok som er anbefalt av fagsjefnettverket i Helse Midt-Norge og skal implementeres i helseforetakene i Sykehusapotekenes rolle og finansiering fremover I 2009 har Sykehusapotekene hatt fokus på pasientsikkerhet og sikring av riktig legemiddelbruk. Sykehusapotekenes rolle og finansiering ble behandlet i styresak 13/09. I dokumentet Riktig legemiddelbruk Et viktig verktøy for økt pasientsikkerhet, som var en del av styresaken, ble farmasøytenes rolle i kvalitetssikring av legemiddelbruk beskrevet. For å etablere disse tjenestene er det jobbet mot eier for å sikre en basisfinansiering av tjenestene. Det er ikke gitt tilskudd via basisfinansieringen til farmasøytiske tjenester i 2010, men overskuddskravet til Sykehusapotekene er redusert, slik at det skal være rom for å gjennomføre tjenestene. Delta Sykehusapotekene i Midt-Norge har i samarbeid med Sykehusapotekene HF (Sør-Øst) utarbeidet Delta som er et felles dataverktøy for kommunikasjon mellom helseforetakene og sykehusapotekene. Delta ble implementert i Sykehusapoteket i Trondheim i ALF (Automatisk legemiddelforsyning) Prosjektplan ALF med milepæler ble vedtatt i styret i Helsebygg Midt-Norge administrerer prosjektet på vegne av Sykehusapotekene i Midt-Norge. Kontrakt om levering av endoseanlegg ble inngått 18. februar ALF prosjektet har en godkjent budsjettramme på 35 millioner kroner (2006 kroner). Prosjektet ble i 2009 tildelt 16,8 millioner kroner, inklusive kostnader til nødvendige integrasjoner innen IKT. ALF-prosjektet (automatisk legemiddelforsyning) har vært en av hovedoppgavene i Det ble våren 2009 gjennomført en risikovurdering knyttet til gjennomføring av prosjektet. De største risikiene ble identifisert til å være samhandling mellom St. Olavs Hospital og Sykehusapotekene, samt utvikling og implementeringen av medisineringsmodulen i EPJ. Sykehusapotekene har iverksatt risikireduserende tiltak. ALF medfører store endringer av driften 4

5 ved Sykehusapoteket i Trondheim og organisasjonsutviklingen dette medfører vil være en utfordring i årene som kommer Øvrige aktiviteter Det er lagt ned vesentlige ressurser i samarbeidsprosjekter med sykehusene i regionen, bl.a.: Rutiner for legemiddelforsyning/-håndtering ved innflytting i nye St. Olavs Hospital Pasientskoler Farmasøytisk tilsyn Apotekstyrt legemiddellager Undervisning av helsepersonell Foretaket samarbeider også med de andre sykehusapotekforetakene i Norge om løsninger for statistikk- og analyseverktøy og dataverktøy som muliggjør kommunikasjon mellom sykehusets elektroniske journal og sykehusapotekets ordresystem. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET / ØKONOMISKE RESULTATER I 2009 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde i 2009 et årsoverskudd på 2,4 millioner kroner. Omsetningen har økt med 4,6 % sammenlignet med Salg av dyrere legemidler er den vesentligste årsaken til økt omsetning i 2009, men lavere avanse medfører at bruttofortjenesten i prosent reduseres. Aktiviteter, driftsinntekter og bruttofortjeneste har i 2009 vært under de budsjetterte målene. Hovedårsaken til dette er knyttet til at omsetningen i de nyetablerte sykehusapotekene i Levanger og Namsos ble lavere enn budsjettert, spesielt knyttet til publikumsomsetningen. Kontantstrømmen fra driften var på 8 millioner kroner, som er en økning på 0,6 millioner kroner i forhold til Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var 16,5 millioner kroner i Dette er en økning i investeringsnivå med 9,2 millioner kroner i forhold til Den vesentligste investeringen i 2009 knytter seg til anskaffelse av Endosemaskin i prosjektet ALF (Automatisert Legemiddelforsyning). Alle investeringer er egenfinansierte. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde per 31. desember millioner kroner i konsernkontoordningen. Denne føres i balansen som kortsiktig fordring, noe som tilsier at den likviditetsmessige situasjonen er god. Egenkapitalen er ved utgangen av 2009 på 55,3 millioner kroner og utgjør 37,6 % av totalkapitalen. Foretaket har ingen rentebærende langsiktig gjeld. FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. 5

6 FINANSIELL RISIKO I henhold til helseforetaksloven kan ikke Sykehusapotekene i Midt-Norge HF gå konkurs, og eier hefter ubegrenset for foretakets forpliktelser. Alle gjennomførte investeringer i foretaket er egen finansiert og godkjennes av eier i budsjettprosessen. I og med at det vesentligste av foretakets omsetning er rettet mot helseforetakene i regionen og mot annen offentlig virksomhet, er markeds- og kredittrisikoen begrenset. På bakgrunn av at den likviditetsmessige situasjonen er god, vurderes likviditetsrisikoen som lav. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøutvalget i foretaket har i 2009 utarbeidet arbeidsreglement og etikkreglement. Reglementene gjelder for alle ansatte. I tillegg er det også utarbeidet et nytt HMS dokument som viser hvordan foretaket jobber med HMS. Sykefraværet i 2009 ble på 9,2 %. Sykefravær Andel av totalt ant. dagsverk (%) 9,2 % 7,9 % 9,7 % Gjennomførte sykefraværstiltak: tett oppfølging av sykmeldte aktiv bruk av IA-avtalen skriftlig og muntlig informasjon til alle ansatte om hvordan foretaket jobber med sykefraværsrutinene Det er i 2009 gjennomført: møte mellom ledelsen og alle verneombud møte mellom ledelsen og hovedtillitsvalgte vernerunde i foretaket seniorpolitikk er implementert medarbeidersamtaler for ansatte utarbeidet kompetanseplan 4 møter i foretakets Arbeidsmiljøutvalg Det har ikke vært alvorlige hendelser eller skader i 2009 som har medført sykefravær. Det har ikke vært hendelser som har medført vesentlig skade på materiell eller lokaler. LIKESTILLING Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde pr 31. desember 2009, 146 månedsverk utbetalt. Av de 146 brutto månedsverk var 132 kvinner (90 %) og 14 menn (10 % menn). I lederstillingene er 11 av 13 ansatte kvinner, og 4 av 7 styremedlemmene er kvinner. 6

7 Kvinner og menn fordelt på stillingskategorier Per 31. desember 2009 er fordelingen mellom kvinner og menn på stillingskategorier følgende: (brutto månedsverk): Stillingskategori Sum Kvinner Menn Antall Prosent Antall Prosent Lederstillinger * % 3 23 % Cand.pharm % 3 10 % Reseptarer/fagstillinger % 0 0,0 % Apotekteknikere % 4 5 % Øvrige stillinger** % 4 29 % SUM % 14 9 % * Lederstillinger = adm. direktør, sykehusapotekere og avdelingsledere ** Øvrige stillinger = kontoradministrasjon, personal, regnskap/økonomi, IKT, renhold, assistenter Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er det ingen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innen samme stillingskategori. Kjønnsfordeling ved rekruttering Det har vært vanskelig å rekruttere menn til ledige farmasøytstillinger (reseptarer og cand. pharm.). Dette skyldes delvis kjønnsfordelingen ved opptak til studier for de aktuelle stillingsgruppene. Når det gjelder apotekteknikere har dette tradisjonelt vært et kvinneyrke, og fortsatt er det flest kvinner som tas opp som elever på denne studieretningen i den videregående skole (om lag 90 %). Arbeidstid Av totalt 146 brutto månedsverk utbetalt har 58 ansatte deltidsstillinger per 31. desember Det er en mann som jobber deltid, de andre er kvinner. Arbeidstidsordningene turnus og vaktordninger, er like for kvinner og menn. Kartlegging av bruk av deltidsstillinger i foretaket, viser at kun en ansatt jobber ufrivillig deltid. Alle andre jobber ønsket deltid. BRUKERUTVALG Brukermedvirkning er lovfestet og det er etablert et brukerutvalg med representanter fra brukerorganisasjonene og foretaket. Brukerutvalget har møte- og talerett i foretakets styre. Brukerrepresentantene og helseforetakets representanter ser nytten av gjensidig informasjon og tilbakemeldinger i utviklingen av tjenestetilbudet både overfor den inneliggende pasienten og sykehuset, og overfor den utskrevne pasienten som kunde i sykehusapoteket. 7

8 YTRE MILJØ Spesialavfall leveres til sykehusene, og forbrennes i henhold til gjeldende krav. Produksjonsvirksomheten er organisert innenfor de krav myndighetene stiller. Gjennom arbeidet med Kvalitetshåndboken har foretaket fokus på helse, miljø og sikkerhet. Avviksrapportering systematiseres, følges opp og benyttes aktivt til forbedring. REDEGJØRELSE FOR FORETAKETS FRAMTIDSUTSIKTER Faglige aktiviteter og prioriterte områder Foretakets overordnede målsetting er å bidra til Riktig legemiddelbruk, som betyr Riktig legemiddel til Riktig pasient til Riktig tid og i Riktig mengde og på Riktig måte med Riktig informasjon til Riktig pris og med Riktig dokumentasjon. Styret er tilfreds med de faglige aktivitetene som er gjennomført i Det er særdeles viktig i 2010 å videreføre arbeidet med å sikre finansiering av farmasøytiske tjenester. Foretaket skal i 2010 videreføre allerede påbegynte samarbeidsprosjekter med sykehusene og iverksette nye prosjekter. Prioriterte områder i 2010 vil være: Gjennomføring av hovedprosjekt Automatisert Legemiddelforsyning Øke andelen av utskrevne pasienter som får sine legemidler fra sykehusapoteket Delta i prosjekt Standardisert pasientforløp for å sikre riktig legemiddelbruk ved skifte av omsorgsnivå, spesielt rettet mot eldre pasienter Bidra til å implementere ny legemiddelhåndteringsforskrift Bidra til kvalitetssikring av legemiddelbruken ved sykehusene gjennom deltagelse i legemiddelkomiteer, tverrfaglige team og rådgivning ved farmasøytfaglige spørsmål Økonomiske resultater og utfordringer Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ikke tilfreds med at foretaket ikke har nådd de økonomiske målene i For 2010 må det rettes fokus på områder som bidrar til bedret resultat ved økning i omsetning av varer og tjenester og effektiviseringstiltak som bidrar til reduksjon i kostnadsnivået. Arbeidsmiljø Styret er ikke tilfreds med at foretaket ikke har nådd målet om reduksjon i sykefraværet i Det må arbeides aktivt videre med ulike tiltak for å redusere sykefraværet i Muligheter og utfordringer på kort sikt Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en solid faglig posisjon og er godt rustet til å utføre sin rolle som total forsyner av legemidler i regionen også i fremtiden. 8

9 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Styret forslår at årsoverskuddet på kr overføres til annen opptjent egenkapital. Trondheim, 15.mars 2010 Jan Egil Korseberg Styreleder Marianne Bjerke Nestleder Anne-Brit Skjetne Hans-Olav Myklebust Åse Østrem Gjertrud Sjømæling Asbjørn Hofsli Gunn Fredriksen Adm. dir. 9

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk!

Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk! Årsrapport 2004 Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk! Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 18. februar 2014 STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2013. Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 006/10

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 006/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 006/10 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2010. Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling 1 Fremragende behandling St. Olavs Hospital sin visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen

Detaljer

Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 15.2.2012 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Nye lover og forskrifter... 4 3. Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner...

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 1 Styrets årsberetning 2009 Presentasjon av Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF er ett av seks selvstendige helseforetak i Helse Midt-Norge RHF. Helse Nordmøre og Romsdal består av

Detaljer

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende PASIENTSIKKERHET OG KOSTNADSKONTROLL felles mål gjennom 150 år KOSTNADSBEVISST SAMARBEID SIKKERHET TILVIRKNING TRYGGHET Bakgrunnen for at Rikshospitalets apotek

Detaljer

á la carte Årsrapport 2008

á la carte Årsrapport 2008 á la carte Årsrapport 2008 Per T. Lund: Adm. direktør Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF Vårt hovedfokus er legemidler og kvalitetssikring av legemiddelbruk. Sykehusledere og pasienter er kjent

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Årsberetning 2013. Innledning. Virksomheten

Årsberetning 2013. Innledning. Virksomheten Årsberetning 2013 Innledning Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling.

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer