Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013"

Transkript

1 Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kari Sunnevåg 6. juni 2013

2 Innsatsområder Side 2

3 Målsettinger for kampanjen 1. Redusere antall pasientskader 2. Bygge varige systemer og kompetanse innen pasientsikkerhetsarbeid 3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenestene Side 3

4 Hvordan? Kampanjen tilbyr pakker med konkrete tiltak som er enkle å iverksette Prioriterer områder som er spesielt utsatt for skade, som legemiddelfeil og infeksjoner Pakkene inneholder de 3-4 viktigste tiltak for å unngå pasientskade

5 Spredningsmodell for pasientsikkerhetskampanjen Pilot i USHT (1) Nasjonalt læringsnettverk USHT i regi av kampanjen (23) Regionale/fylkesvise læringsnettverk i regi av USHT(23) Veiledning av kampanjen Veiledning av kampanjen Veiledning av USHT og arrangør teamet Kommunene deltar i pasientsikkerhetskampanjen (400?) Forslag Vibeke Bostrøm Side 5

6 Riktig legemiddelbruk i sykehjem

7 Rapport fra Helsetilsynet, 7/2010

8 Rapport og veileder fra Helsedirektoratet Side 8

9 Riktig legemiddelbruk i sykehjem video Side 9

10 Identifisere pasient med behov for legemiddelgjennomgang - Samtale med pasient/pårørende Side 10

11 Tiltakspakken 1. Tverrfaglige legemiddelgjennomganger ved innkomst, halvårs- og årskontroller, og etter sykehusopphold samt der det er behov for ekstra oppfølging 2. Opprette registreringstype legemiddelgjennomgang i pasientjournal 3. Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av forskrivning 4. Tverrfaglige undervisnings- og case-møter i avdelingene Registrere antall LMG, antall legemidler med ATC-nr, indikasjon oppført bak forskriving og oppfølgingsplaner (Extranet)

12 Strukturert legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team Samstemt legemiddelliste Journalopplysninger Data fra sjekklisten og lab.svar Pasientens/pårørendes preferanser Side 12

13 Forberedelser Kartlegging av: Sirkulasjon/respirasjon Eliminasjon Ernæring Fysisk funksjonsnivå /fallrisiko Søvn Hud Smerter Psykisk funksjon Kognitiv funksjon Funksjonsnivå i forhold til inntak av legemidler Aktuelle lab. prøver Sjekklisten er under revisjon Side 13

14 Spørsmål til legemiddelisten Gjennomgår samstemt legemiddelliste for faste - og behovs legemidler med følgende spørsmål: Legemiddelvalg: Er det indikasjon for legemiddelet? Er det behov for andre legemidler? Er det legemidler pasienten ikke tåler? Dosering: Er doseringen passende og i samsvar med pasientens nåværende situasjon? Bivirkninger: Tolerer pasienten legemidlet? Har pasienten bivirkninger? Er det observert uheldige bivirkninger? Interaksjoner: Er det uønskede interaksjoner av klinisk betydning? Avvikende legemiddelbruk:håndterer pasienten legemiddelet slik angitt i kurve/journal? Er det praktiske håndteringsproblemer? Manglende monitorering: Mangler det monitorering med hensyn til legemiddeloppfølgingen? Andre problemstillinger:har pasienten funksjonssvikt som gir grunnlag for enderinger? Er det behov for å søke råd hos farmasøyt eller geriater?* * = Nasjonal veileder, IS-1998 Side 14

15 Tilbakemeldinger fra teamene ny kunnskap om legemiddelbehandling fag er satt på dagsorden økt fokus og kvalitet på observasjoner, vurderinger og dokumentasjon styrket struktur og kvalitet på dokumentasjonen i EPJ tverrfaglig teamsamarbeid styrket motiverer til nye prosjekter

16 Hva måler vi på hver gang en gang i måneden? Kode Type måling 1.01 Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste halvår 1.02 Andel legemidler med indikasjon 1.03 Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen 1.04 Gj.snittlig antall faste legemidler med ATC-koden Data registreres i Extranet av hovedkontakten Side 16

17 LMG hjulet hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Avtale LMG Dokumentere og evaluere Fylle ut sjekklisten Observasjoner Blodprøver Identifisere LRP og ev. Justere LB Tverrfaglige møte Bruk av verktøy Side 17

18 Forbedringsmodellen MÅL: Hva er det vi ønsker å oppnå? MÅLINGER: Hvordan vet vi at endringen er en forbedring? TILTAK: Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til ønskede forbedringer? Act Plan Study Do

19 Engen sykehjem i Bergen viser vei Bergens Tidende 20. mars Side 19

20 Hva har dere oppnådd? Side 20

21 Telefonkonferanse 25. april 2013 Oppsummering: Tilsammen over 250 pasienter inkluderes i det interkommunale læringsnettverket i Hordaland Alle måler på de fire obligatoriske målingene Ni kommuner måler også behovslegemidler (1.06) Alle arbeider med informasjon til kollegaer, pasienter og pårørende Forankret hos ledelsen Planlegger og/eller har gjennomført noe internundervisning Noen sykehjem har ikke etablert farmasøyt samarbeid, pga mangelfull tilgang til farmasøyt ( knapphet) Sykehjemmene i nettverket bruker EPJ systemene CosDoc, Profil og Gerica. Skal tilpasse prosedyren lokalt EPJ system.

22 Suksesskriterier Involvere ledelsen Gode rutiner Forankre og planlegge prosjektet Tavle på vaktrommet/henge opp målinger og informasjon Skape engasjement blant medarbeidere Få med primærkontakten på LMG! Gjøre grundig forarbeid til LMG Skynde seg langsomt! Ha med farmasøyt gull verdt!

23 Fra statusrapportene 31. mai 2013 Pasientene bruker færre legemidler nå enn før prosjektstart Vi er kritisk til om pasienten har behov for legemiddelet Indikasjonsmålingene er økende Tverrfaglig samarbeid gir økt kunnskap og engasjement Spennende å se forbedringer via målinger Innføre prosedyre for systematisk tverrfaglig LMG Medikamentlister i Profil Viktigheten av observasjoner i forhold til virkning/bivirkninger av medikamenter Side 23

24 Fra statusrapportene 31. mai 2013 Mer systematisk legevisitter og bedre kvalitetssikring av medisinsk behandling Lettere å fange opp fysiske og psykiske problemer (sjekklisten) LMG en kvalitetsforbedring ifht oppfølging av legemiddelbruken til pasientene Krav til god indikasjon. F.eks. «smerter» ikke tilstrekkelig men «generelle smerter» eller «smerter i rygg» Mer dialog med pasientene rundt medikament de har bruk for/ikke bruk for Utarbeide rutiner for dokumentasjon i CosDoc Side 24

25 Fra statusrapportene 31. mai 2013 Sjekklisten hjelper til å holde fokus på pasientene får god trening i å observere Positiv respons fra pårørende Side 25

26 Utfordringer Å involvere tilsynsleger Å involvere primærkontakt/hjelpepleier Å gjennomføre forberedelsene til LMG Å finne ut hvordan en kan involvere farmasøyt i LMG en gang per uke Tidkrevende Side 26

27 Side 27

28 Huskeliste - LN2- LN3 Oppdatere fremdriftsplan Telefonkonferanse, dato: 29. august 2013 Sluttrapporter, frist: 8. oktober 2013 Lage poster! LN3 = 10. oktober på Scandic i Bergen Telefon og e-post veiledning: Kari Sunnevåg E-post: Tlf

29 Prosjektperioden for riktig legemiddelbruk i sykehjem Veiledning Veiledning 18. mars LS-1 6. juni 10. oktober 25. april 31. mai 29. august 8. oktober LS-2 LS-3 Forbedringsprosjekt Måldefinering Tiltaksskjema Fremdriftsplan Selvevaluering Telefonkonferanse kl Sende inn statusrapport selvevaluering Presentasjoner Postere Problemdefinering Fremdriftsplan Telefonkonferanse Postere Presentasjoner Sende inn sluttrapport selvevaluering Side 29

30 Les mer på

31 For nyheter om kampanjen: Nyhetsbrev, nettside, Twitter, Facebook

32 Takk for meg!