Internrevisjonsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport"

Transkript

1 Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Oppsummering Stjørdal, 14. desember 2015

2 2. Innledning INNHOLD 1. Innledning Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier 1.3 Omfang og metode 2. Sammendrag Sentrale funn, vurderinger og anbefalinger Organisatoriske forhold 3.2 Kvalitetssikring av pasientens legemiddelbruk 3.3 Risikohåndtering 3.4 Anbefalinger 5. Rapportinformasjon.12 Rapporten er oversendt til: Styret i Helse Midt-Norge Styrets revisjonsutvalg i HMN Vedlegg delrapporter: Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Internrevisjonsrapport Helse Nord- Trøndelag HF Internrevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF 1.1 Bakgrunn og formål Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i helseforetakene og det regionale helseforetaket. I tråd med vedtatt aktivitetsplan har internrevisjonen gjennomført en revisjon med temaet «Legemiddelhåndtering i helseforetakene». Legemidler er viktig for å forebygge, lege og lindre sykdom og er en av de viktigste innsatsfaktorene i helsevesenet. Feil bruk av legemidler er utbredt og i henhold til Legemiddelmeldingen (Stortingsmelding nr. 18, ) oppstår feilmedisinering i større eller mindre grad i 20 % av alle pasientforløpene hvor legemidler benyttes. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen viste at legemiddelrelaterte skader er blant de hyppigste skadetyper i sykehus. Undersøkelser av pasientjournaler etter prosedyren Global Trigger Tool i 2013 viste følgende (grunnlag: pasientopphold, 19 HF, 5 priv.sh): I 13 % av oppholdene oppstod minst én pasientskade I 7,6 % av oppholdene førte skadene til forlenget opphold eller alvorlige konsekvenser Skadetyper: legemiddelrelaterte skader og ulike infeksjoner 4 personer døde som følge av legemiddelrelatert skade Feilaktig bruk av legemidler koster det norske samfunnet 5 milliarder kroner i året i direkte (sykehusinnleggelse) og indirekte (sykefravær) kostnader. 10 % av innleggelser i indremedisinske avdelinger i sykehus skyldes feilaktig bruk av legemidler, og dette medfører direkte årlige kostnader på millioner kroner for sykehusene etter beregninger fra Legemiddelverket. Formålet med revisjonen har vært å undersøke om helseforetakene har god styring og kontroll med legemiddelhåndteringen slik at risikoen for feil og alvorlige hendelser er lavest mulig. 2

3 1.2 Revisjonskriterier Ved gjennomføring av revisjonen er det primært tatt utgangspunkt i forskrift om legemiddelhåndtering, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og interne styrende dokumenter Lovgrunnlag Sentralt i denne revisjonen er Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Forskriften er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og legemiddelloven. Formålet med forskriften er å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering ( 1). I forskriften er virksomhetsleder definert som «den som har det overordnede ansvaret for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet» ( 3, bokstav b). Virksomhetsleder skal sørge for at legemiddelhåndteringen i virksomheten utøves forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter ( 4, 1. ledd). Forskriften inneholder også krav til internkontrollsystem og henviser i den forbindelse til Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Forskrift om legemiddelhåndtering Interne styringsdokumenter Prosedyrer, retningslinjer, sjekklister m.m. er utviklet av det enkelte foretak. Det vises for øvrig til revisjonskriteriene som er beskrevet under hvert kapittel i delrapportene. Prosedyrer Retningslinjer Prosesskart 3

4 1.3 Omfang og metode Revisjonen har tatt utgangspunkt i et eksempel på en pasient med sammensatt helseproblematikk og omfattende legemiddelbruk. Funn og vurderinger er basert på intervjuer med personell fra tre ulike avdelinger satt sammen i grupper, med utvalgte ledere og dokumentgjennomgang. Revisjonen er gjennomført i de tre sykehusforetakene i regionen: St. Olavs Hospital HF (St. Olavs), Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Helse Møre og Romsdal HF (HMR). Akuttmottak Tema i revisjonen Organisatoriske forhold Kvalitetssikring av informasjon om pas. legemiddelbruk Vurdering og håndtering av risiko knyttet til legemiddelområdet Lunge avd Mål og strategier Ansvar, myndighet, oppgaver Kompetanse, opplæring Geriatrisk avd Ved innleggelse, overføring mellom enheter og utskriving Under pasientoppholdet Systematiske risikovurderinger Håndtering av uønskede hendelser Læring på tvers Revisjonen har tatt utgangspunkt i «case Olga 81 år» som blir innlagt akutt med en forverret KOLS. Dette er et case som handler om en typisk multisyk pasient med omfattende legemiddelbruk og som skal overføres videre til behandlende avdelinger. Caset er anvendt for å strukturere temaene i revisjonen og brukt som hjelpemiddel under intervjuene. Funnene i rapporten er basert på: Intervju i grupper med ansatte fra akuttmottak, lungeavdeling og geriatrisk avdeling, til sammen 42 personer Intervju med 23 ledere på ulike nivå i avdelingene samt med virksomhetsledere Gjennomgang og analyse av relevant dokumentasjon Utkast til rapport er sendt til helseforetakene for faktaverifikasjon før endelig ferdigstillelse. Denne rapporten gir en overordnet oppsummering av funn, vurderinger og anbefalinger på tvers av foretakene i regionen. 4

5 2. Sammendrag Ingen av de reviderte foretakene har etablert mål og strategier for legemiddelområdet. Alle de reviderte foretakene har etablert et skriftlig system for legemiddelområdet i virksomheten, men ikke alle etterlever systemene. Det bør vurderes risikoreduserende tiltak på noen områder for å kvalitetssikre legemiddelområdet. Revisjonen har vist at det ikke gjennomføres systematiske risikovurderinger på legemiddelområdet. Etter internrevisjonens vurdering vil jevnlige risikovurderinger bidra til forebygging av uønskede hendelser. Organisatoriske forhold Foretakene bør etablere mål og strategier for legemiddelområdet for å sikre god styring og kontroll på området. Fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver vurderes som hensiktsmessig og tydelig. Skriftlig system på kompetanseområdet er på plass, men manglende etterlevelse skaper risiko for at ledelsen ikke har tilstrekkelig oversikt og trygghet for at personellet har den nødvendige kompetanse til enhver tid. Kvalitetssikring av pasientens legemiddelbruk forts. Bruk av kliniske farmasøyter på legemiddelområdet oppleves av foretakene som et kvalitetsforbedrende tiltak i legemiddelbehandlingen. Revisjonen har vist at systemet for dokumentasjon av legemiddelbehandlingen i foretaket er et risikoområde. Vi mener at foretakene bør sette stort fokus på dette området med tanke på å forbedre systemet. Kvalitetssikring av pasientens legemiddelbruk Foretakene har etablert et tilfredsstillende skriftlig system for kvalitetssikring av legemiddelbruk. St. Olavs og HNT har et forbedringspotensial når det gjelder etterlevelse av systemet som skal kvalitetssikre innhenting og samstemming av legemiddelinformasjon. Foretakene bør vurdere risikoreduserende tiltak ved overføring av legemiddelinformasjon mellom enheter internt. De reviderte enheter/foretak etterlever foretakets system for overføring av informasjon ved utskriving Retningslinjene for forordning, istandgjøring og utdeling av legemidler følges i all hovedsak. Som et ledd i kvalitetssikringen av legemiddelprosessen bør foretakene vurdere tiltak som eksempelvis dobbeltkontroll ved istandgjøring av legemidler. Etter vår vurdering kan dette være hensiktsmessig for å forebygge at det skjer uønskede hendelser. Vurdering og håndtering av risiko Foretakene har etablert et skriftlig system for risikovurdering. Det er ikke gjennomført systematiske risikovurderinger på legemiddelområdet. Internrevisjonen mener at jevnlige risikovurderinger vil være et viktig bidrag i forebygging av uønskede hendelser. Foretakene bør rette større oppmerksomhet mot registrering og håndtering av uønskede hendelser på legemiddelområdet samt læring av hendelsene på tvers i foretaket. Anbefalinger: På bakgrunn av de funn som er gjort i revisjonen er det gitt anbefalinger til foretakene. I kapittel 3.4 i denne rapporten er det gjengitt anbefalinger som er gjennomgående for de reviderte foretakene. For detaljer og spesifikke anbefalinger til det det enkelte foretak henvises det til delrapportene. 5

6 3. Sentrale funn, vurderinger og anbefalinger 6

7 3.1 Organisatoriske forhold Foretakene bør etablere mål og strategier for legemiddelområdet for å sikre god styring og kontroll på området. Fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver vurderes som hensiktsmessig og tydelig. Skriftlig system på kompetanseområdet er på plass, men manglende etterlevelse skaper risiko for at ledelsen ikke har tilstrekkelig oversikt og trygghet for at personellet har den nødvendige kompetanse til enhver tid. Mål og strategier - Det er ikke etablert skriftlige mål og strategier særskilt for legemiddelområdet ved foretakene, hverken på overordnet nivå eller i klinikk. I forbindelse med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er ett av innsatsområdene legemiddelsamstemming. Foretakene har i varierende grad konkretisert målsettinger for innføring av dette innsatsområdet. Mål og strategier vil være et viktig styringsmiddel for ledelsen for å kunne ha styring og kontroll med virksomheten. Dette gjelder også på legemiddelområdet. All erfaring viser at dette er et risikoområde der det skjer feil som kan skade pasienter, noe som også vil være ressurskrevende for virksomheten. Fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver - Alle de tre foretaket har utarbeidet prosedyrer som beskriver ansvar, myndighet, og rutiner for tildeling av oppgaver innen legemiddelhåndtering. I intervjuer fremkom det at prosedyrene nevnt over i varierende grad var kjent. Det virket imidlertid som om at personellet likevel var kjent med sin rolle og sitt ansvarsområde Kompetanse og opplæring - Forskrift om legemiddelhåndtering pålegger virksomhetsleder å sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler har tilstrekkelig kompetanse jf. 4, 3. ledd. I merknadene til forskriften fremgår følgende: «Sikring og vedlikehold av helsepersonells kunnskaper og ferdigheter er en kontinuerlig prosess og ikke en engangsopplæring, jf. internkontrollforskriften 4, bokstav c)». Alle de tre foretakene har etablert et skriftlig system for kompetansekrav, kartlegging av opplæringsbehov og dokumentering av opplæring på legemiddelområdet. Dette systemet ble i liten grad benyttet på St. Olavs Hospital HF og i Helse Nord-Trøndelag HF. I Helse Møre og Romsdal HF ble systemet benyttet for sykepleierne, mens det i liten grad ble benyttet for legene. Ingen av foretakene har etablert opplegg for systematisk og regelmessig opplæring på legemiddelområdet. Opplæring gis ut fra meldt behov gjennom fagsykepleiere, farmasøyter, kollegaveiledning og fagdager. 7

8 3.2 Kvalitetssikring av pasientens legemiddelbruk (1:2) Foretakene har etablert et tilfredsstillende skriftlig system for kvalitetssikring av legemiddelbruk. St. Olavs og HNT bør sikre etterlevelse av systemet som skal kvalitetssikre innhenting og samstemming av legemiddelinformasjon. Revisjonen har vist at overføring av legemiddelinformasjon mellom enheter internt er et risikoområde. De reviderte enheter/foretak etterlever foretakets system for overføring av informasjon ved utskriving. Retningslinjene for forordning, istandgjøring og utdeling av legemidler følges i all hovedsak. Som et ledd i kvalitetssikringen av legemiddelprosessen bør foretakene vurdere tiltak som eksempelvis dobbeltkontroll ved istandgjøring av legemidler. Etter vår vurdering kan dette være hensiktsmessig for å forebygge at det skjer uønskede hendelser. Kvalitetssikring av legemiddelinformasjon ved innleggelse, overføring mellom enheter internt og ved utskriving - I forskrift om legemiddelhåndtering er internkontrollkravet presisert som følger: «Virksomhetsleder skal sørge for at virksomhetens internkontrollsystem har rutiner som kvalitetssikrer informasjon om pasientens legemiddelbruk ved innleggelse og utskriving, og ved overføring innen virksomheten» Foretakene har etablert et tilfredsstillende skriftlig system for innhenting og samstemming av informasjon om pasienters legemiddelbruk ved innleggelse i sykehus. Ved St. Olavs Hospital og ved Helse Nord-Trøndelag etterleves ikke deler av det etablerte systemet for innhenting og legemiddelsamstemming av legemiddelinformasjon til tross for at man i sine prosedyrer har uttrykt at prosedyren/systemet har til hensikt å sikre at informasjon om pasientens legemiddelbruk er riktig og fullstendig. Mesteparten av den skriftlige legemiddelinformasjonen som overføres mellom enheter internt i foretakene er i papirform. Dette dreier seg blant annet om kurve, hjelpekurver, innkomstjournal, prejournal, medikamentliste, overflyttingsnotat, triageskjema, gule lapper m.m. Det er med andre ord et stort omfang av informasjon som overføres i papirform mellom enhetene. Erfaring viser at overføring av informasjon mellom enheter generelt er forbundet med risiko. Når informasjonen overføres i papirform og i mange ulike dokumenter, vil dette skape ytterligere risiko for at det kan skje svikt. Foretakene har utarbeidet hensiktsmessige prosedyrer knyttet til utskriving. Opplysninger fremkommet i intervju viser at de reviderte enhetene/foretakene har etablert en praksis som er i overensstemmelse med prosedyrene. Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering under pasientoppholdet - Alle foretakene har etablert skriftlige prosedyrer med retningslinjer for både forordning, istandgjøring og utdeling av legemidler. Det fremgår av prosedyrene at disse skal sikre at legemiddeldoser gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte. Inntrykket er at prosedyrene i all hovedsak følges. Foretakene stiller ikke et generelt krav om dobbeltkontroll ved istandgjøring av legemidler i sine prosedyrer. Medisinsk klinikk Levanger i Helse Nord-Trøndelag HF har som følge av en risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015 utarbeidet en egen prosedyre der det bl.a. stilles krav om dobbeltkontroll ved istandgjøring av alle typer legemidler. Analysen ble gjennomført som en følge av flere uønskede hendelser knyttet til istandgjøring av legemidler. Erfaring generelt viser at flere elementer ved istandgjøring av legemidler er forbundet med risiko der det ikke sjelden gjøres feil. Etter vår oppfatning er dobbeltkontroll en viktig kvalitetssikring i legemiddelprosessen for å forebygge feil, 8

9 3.2 Kvalitetssikring av pasientens legemiddelbruk (2:2) Bruk av kliniske farmasøyter på legemiddelområdet oppleves av foretakene som et kvalitetsforbedrende tiltak i legemiddelbehandlingen. Revisjonen har vist at systemet for dokumentasjon av legemiddelbehandlingen i foretaket er et risikoområde. Vi mener at foretakene bør sette stort fokus på dette området med tanke på å forbedre systemet. Bruk av kliniske farmasøyter i foretakene - Hele Midt-Norge har i sitt langtidsbudsjettet øremerket 20 millioner til klinisk farmasi fra Formålet er at kliniske farmasøyter fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til økt kvalitet på legemiddelbehandlingen i alle sykehusene i regionen. HNT og HMR har etablert en ordning hvor farmasøyter arbeider i perioder av døgnet på ulike avdelinger i foretaket. St. Olavs hadde på revisjonstidspunktet ikke etablert slik ordning, men dette var under etablering. Rent formelt er farmasøytene tilsatt i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Farmasøytene har blant annet som oppgave å innhente og skaffe legemiddelinformasjon om pasienter som legges inn samt å bistå på sengepostene i forhold til legemiddel oppgaver. Farmasøytene bistår også med opplæring av helsepersonell på legemiddelområdet. I intervjuer fremkom det stor tilfredshet med ordningen. Flere opplyste at kvaliteten på legemiddelinformasjonen var blitt bedre samt at sykepleierne og legene ble avlastet som følge av ordningen. Særskilt om dokumentasjon av legemiddelbehandling (kurveføring) - Kurven er et papirbasert skjema som opprettes på den enkelte pasient ved ankomst sykehuset og der alle opplysninger om pasientens legemiddelbehandling skal føres. Kurven skal følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet på sykehuset og skannes inn i journalen når pasienten utskrives. Revisjonen har vist at systemet for dokumentasjon av legemiddelbehandlingen i foretakene er et risikoområde. Det kom fram eksempler på at flere ulike kurver benyttes i ett og samme foretak, dårlig håndskrift hos leger som har ført til uønskede hendelser, feilføring. Vi mener at foretakene bør sette stort fokus på dette området med tanke på å forbedre systemet. 9

10 3.3 Risikohåndtering Foretakene har etablert et skriftlig system for risikovurdering. Det er ikke gjennomført systematiske risikovurderinger på legemiddelområdet. Internrevisjonen mener at jevnlige risikovurderinger vil være et viktig bidrag i forebygging av uønskede hendelser. Foretakene bør rette større oppmerksomhet mot registrering og håndtering av uønskede hendelser på legemiddelområdet samt læring av hendelsene på tvers i foretaket. Systematiske risikovurderinger - Foretakene har etablert skriftlige prosedyrer og retningslinjer for risikovurdering. I følge opplysninger fremkommet i revisjonen er det ikke gjennomført systematiske risikovurderinger på legemiddelområdet i foretakene. Håndtering av uønskede hendelser - Det er etablert system for registrering og håndtering av uønskede hendelser i alle foretakene. I de reviderte enhetene er det fokus på området, men det erkjennes at man i en del tilfeller unnlater å melde hendelser, bl.a. på grunn av tidsnød. Læring på tvers - Det var nesten ingen av de intervjuede som var godt kjent med hvordan foretaket jobber for å lære av uønskede hendelser på tvers i foretaket. 10

11 3.4 Anbefalinger Tabellen nedenfor beskriver gjennomgående felles anbefalinger basert på sentrale funn i revisjonen. Anbefalinger knyttet til det enkelte foretak er beskrevet i delrapportene til det enkelte foretak. Anbefalinger til helseforetakene Mål og strategier Helseforetakene bør etablere mål og strategier for legemiddelområdet for å sikre best mulig styring og kontroll. Kompetanse Helseforetakene bør etablere kontrolltiltak for å sikre at systemet for kompetansekrav, kartlegging av opplæringsbehov og dokumentering av opplæring på legemiddelområdet etterleves. Kvalitetssikring av pasientens legemiddelbruk Foretakene bør vurdere tiltak som for eksempel dobbeltkontroll for å redusere risiko for feil ved istandgjøring av legemidler. Risikohåndtering Foretakene bør gjennomføre systematiske risikovurderinger på legemiddelområdet som et ledd i forebygging av uønskede hendelser. Foretakene bør etablere en praksis for læring av uønskede hendelser på legemiddelområdet på tvers i foretaket. 11

12 4. Rapportinformasjon Internrevisjonen Om internrevisjonen i Helse Midt-Norge Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Midt-Norge RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Internrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra hjemlet i Lov om helseforetak 37a. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen. Om revisjonsprosjektet Revisjonsperiode: Mai 2014 Desember 2015 Virksomhet: St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF Oppdragsgiver: Styret i Helse Midt-Norge RHF Revisjonsteam Per-Ove Godø, revisjonsleder Ellinor Wessel Pettersen, revisor Liv Johanne Wekre, fagrevisor (Internrevisor HMN) (Internrevisjonssjef HMN) (Sykehusapotekene HF) Kontaktpersoner Internrevisjonen: St. Olavs Hospital HF: Helse Nord-Trøndelag HF: Helse Møre og Romsdal HF: Per-Ove Godø Merete Blokkum Tor Ivar Stamnes Vidar Hagerup Kvalitetssikring Rapporten er gjennomlest og kvalitetssikret av leder for Internrevisjonen Ellinor Wessel Pettersen. 12

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Stjørdal, 18. mai 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014 Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014 Stjørdal, 5. februar 2015 INTERNREVISJONEN Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Styrets revisjonsutvalg Helse Midt-Norge RHF...

Detaljer

Internrevisjonsrapport - oppsummering

Internrevisjonsrapport - oppsummering Internrevisjonen Internrevisjonsrapport - oppsummering Helse Midt-Norge RHF Samhandlingsreformen Stjørdal, 1. desember 2016 Innledning INNHOLD Innledning....... 2 Bakgrunn Formål og omfang Revisjonskriterier

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Stjørdal, 22. desember 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2

Detaljer

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2015

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2015 Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2015 Stjørdal, 27. januar 2016 INTERNREVISJONEN Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Styrets revisjonsutvalg Helse Midt-Norge RHF...

Detaljer

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017 INTERNREVISJONEN Aktivitetsplan 2015-2017 I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer

Detaljer

Aktivitetsplan Internrevisjonen

Aktivitetsplan Internrevisjonen Aktivitetsplan Internrevisjonen 2013-2015 Innledning Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer i risikostyring,

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Risikostyring og internkontroll Oppsummering Stjørdal, 2. oktober 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn 1.2 Om risikostyring og internkontroll

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming Sara Volstad Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal Klinisk farmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund NSF 28/11/17 Status Foto: Morten Finckenhagen Foto: Kristin Støylen 29.11.2017

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Samstemming av legemiddellister Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Legemiddelsamstemming Ved innleggelse er målet å finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk brukte

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2016-2018 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. mars 2015 INTERNREVISJONEN I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan INTERNREVISJONEN Aktivitetsplan 2014-2016 I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Nord-Trøndelag HF Risikostyring og internkontroll Stjørdal, 12. mars 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn 1.2 Om risikostyring og internkontroll

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF Risikostyring og internkontroll Revisjonen er gjennomført i perioden mars - mai 2015 Stjørdal, 19. juni 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Nasjonale føringer og tilsynserfaringer v/fagansvarlig Lena Nordås

Nasjonale føringer og tilsynserfaringer v/fagansvarlig Lena Nordås Nasjonale føringer og tilsynserfaringer v/fagansvarlig Lena Nordås Nasjonale føringer og publikasjoner Tilsynserfaringer Oppsummering Spørsmål? Stortingsmeldinger Legemiddelmeldingen (St.meld.nr.18, 2004-2005)

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten Vidar Hagerup, Kvalitetsjef HMR (Ålesund/Volda) Anne-Lise Sagen Major, Sykehusapoteket Marie Thoresen, Lege Medisinsk Avdeling Læringsnettverk 2 november

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012

Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012 Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012 Stjørdal, 25. februar 2013 INTERNREVISJONEN Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge RHF... 3 3.

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Risikostyring og internkontroll Revisjonen er gjennomført i perioden juni -september 2015 Stjørdal, 25. september 2015 1. Innledning INNHOLD

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Brukeren vil bli BIL i sitt neste liv Stortingsmelding nr 18, 2004-2005 Legemiddelmeldingen

Detaljer

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/2556-20951/2015 17.08.2015

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/2556-20951/2015 17.08.2015 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/2556-20951/2015

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Ved farmasøyt og seniorrådgiver Solrun Elvik, Pasientsikkerhetsprogrammet Legemiddelgjennomgang v/solrun Elvik 1 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene Læringsnettverk

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet

Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet Seminar Ullensvang 2010 Ingrid Grønlie Nettverkets oppgaver innen Pasientsikkerhet Hovedoppgaver

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Helseforetakets ivaretakelse av pasientrettigheter

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Helseforetakets ivaretakelse av pasientrettigheter Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Helseforetakets ivaretakelse av pasientrettigheter Stjørdal, 7. juli 2010 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 2 2. Sammendrag...

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser 1 Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser Stjørdal 28. januar 2009 INTERNREVISJONEN 2 Innhold 1. Rapportinformasjon... 2

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF Samhandlingsreformen Stjørdal, 31. mai 2016 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning......2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Om samhandlingsreformen

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Prosess for klinisk farmasi

Prosess for klinisk farmasi Hjemme eller Innskrivning Sykehusopphold - Legemiddelcoaching* Utskrivning Hjemme eller Prosess for klinisk farmasi Kristine Lundereng Cand.pharm Sykehusapotekene Midt-Norge Bakgrunn Den enkeltes lmbruk

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG)

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

Internrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2016 Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

I Trygge Hender på Rokilde

I Trygge Hender på Rokilde I Trygge Hender på Rokilde Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 70 pasienter fordelt på 4 etasjer Pilotavdeling: Somatisk sykehjemsavdeling 17 langtidspasienter

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Etterlevelse av kvalitetsindikatoren strykninger av planlagte operasjoner

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Etterlevelse av kvalitetsindikatoren strykninger av planlagte operasjoner Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Etterlevelse av kvalitetsindikatoren strykninger av planlagte operasjoner Stjørdal, 10. juni 2009 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon...

Detaljer

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Prosesser og resultater for innsatsområdet Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Internrevisjonsrapport 06/2016. Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 06/2016. Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 06/2016 Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 13.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre

Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre Lars E. Hanssen, direktør Statens helsetilsyn NSH-konferanse: Helsetjenester til eldre, 26. og 27.september 2011 1 Tilsyn med tjenester

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer