NOTAT Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD. Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD. Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling"

Transkript

1 Apotekene Vest NOTAT Går til: Saksnummer: Dato skrevet: Saksbehandler: Vedrørende: Styret i Apotekene Vest HF Sak 22/08 b Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD Johan Fredrik Bøschen Sandal Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling 1. GENERELLE BETRAKTNINGER Notatet gir en status ift det pågående arbeid med nåværende og mulig framtidig Funksjonsfordeling i ApoV, med unntak av de områder som dekkes av Trappetrinnsprosjektet (administrativ utvikling redegjort for i styremøte 02\08, herunder deler av arbeid med logistikk). I tillegg til ren funksjonsfordeling vil også forhold der det er foretatt en arbeidsfordeling for å få en best mulig bruk av samlede ressurser innen ApoV nivå bli omtalt. Oversikten illustrerer at farten i dette arbeid kan synes lav, men det må påpekes at en viktig modningsfase i å utvikle felles løsninger er kommet godt i gang. 2. FAGGRUPPER Innenfor områdene tilvirkning (PRO), salg til helseforetak (SHE), salg til publikum (PUB), salg av rådgiving / salg av tjenester (AFR) og LOGistikk er det opprettet tverrapoteklige Faggrupper med følgende formål: Faggruppene skal bidra til utvikling innenfor eget fagområde i henhold til ApoVs strategi, satsningsområder og handlingsplaner. Nærmere beskrivelse av mandatet, inkludert Rolle og Oppgaver, finnes i KVASS (se nedenfor) under Vår organisasjon. Arbeidet i Faggruppene har ført til en betydelig bedre forståelse av de ulke apotekenes rolle i ApoV, samordning av prosesser og prosedyrer i ApoV (se nedenfor) og utveksling av erfaringer mellom avdelingene. Faggruppens medlemmer bruker hverandre som ressurspersoner. Faggruppene - unntatt LOG - følges opp av Fag- og kvalitetssjef. 3. ANDRE FARMASIFAGLIGE FELLESOMRÅDER 3.1. Beredskapskoordinator ApoV har Beredskapskoordinator tilknyttes foretaksadministrasjonen. Vedkommende er også Forsyningsberedskapskoordinator i Helse Vest RHF. Vedkommende har bl.a. ansvar for å oppdatere, vedlikeholde og utvikle ApoVs Beredskapsplan, samt prosessansvar i KVASS (se nedenfor). HSA har ansvaret for å bemanne denne stillingen Kliniske utprøvinger ApoV har samordnet prosessen for håndtering av kliniske utprøvinger og avtale(r) med utprøver. Det er ikke oppnevnt egen fagansvarlig for denne funksjonen. Prosessansvar er imidlertid tillagt Koordinator for kliniske utprøvinger ved HSA, som skal samarbeide med F:\Apotekene Vest HF - Stab\Administrasjon og Ledelse\Eksterne møter\styret ApoV\Saksdokumenter\2008\3\Styremøte nr \Sak 2208 Direktørs orientering Fokus Funksjonsfordeling.doc

2 tilsvarende funksjoner ved de andre apotekene. Vedkommende fungerer også som Fag- og kvalitetssjefs ressurs på området. 3.3 Legemiddelinnkjøpssamarbeidet, LIS Arbeidet innen LIS er ikke funksjonsfordelt i ApoV, da hvert sykehusforetak har ansvaret for LIS i sin del av regionen. Det er imidlertid utarbeidet utkast til felles prosess for området LIS, som skal Synliggjøre en felles måte å arbeide på som sikrer en profesjonell håndtering av LIS-anbudet samt en hensiktsmessig bruk av interne ressurser. Prosessansvar er tillagt LIS kontakt i Bergen (på vegne av alle ApoVs LIS-kontakter). Behovet for ytterligere koordinering i regionen bør utredes. 3.4 Svar på faglige henvendelser Spørsmål/svar kartotek Per i dag har hvert apotek sitt eget, manuelle Spørsmål/svar- kartotek. Arbeidet med en felles IKT-basert kunnskapsdatabase ble startet sommeren 2007, men er ikke ferdigstilt. Videre oppfølging vil bli foretatt av Fag- og kvalitetssjef i samarbeid med IKT-ansvarlig. 3.5 Informasjons- og undervisningsmateriell Det skal bli tilgang for alle ansatte til alt utarbeidet informasjons- og undervisningsmateriell, som vi i ApoV har utarbeidet. Det er opprettet en mappe på ApoV-Felles under AFR, der dette kan legges inn. Mappen kan nås fra KVASS (se nedenfor). 4. TILVIRKING AV LEGEMIDLER Tilvirking av legemidler foregår ved alle apotekene. Arbeidet er regulert av Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek og den til enhver tid gjeldende Tilvirkningstillatelsen fra Statene Legemiddelverk i hvert av apotekene Hvem tilvirker hva? En del Apotekpreparater kan kjøpes fra såkalte Servicapotek for sterile, aseptiske og ikkesterile legemidler. HSA har serviceproduksjon for hele landet for visse sterile og aseptisk tilberedte preparater. I de tilfellene der et apotek tilvirker legemidler for et annet apotek utenom serviceordningen, skal det foreligge en Resepturleieavtale. Dette gjelder også om apotekene er i samme foretak. Det foreligger per i dag en avtale mellom Førde og HSA. Avtalen for Haugesund og Stavanger er under ferdigstillelse. Det har ved flere anledninger vært fokus på funksjonsfordeling i ApoV innen området, og ulike vedtak er fattet. 3. april 2008 foretok Faggruppen PRO (Produksjon) en gjennomgang og oppdatering av funksjonsfordelingen, som summarisk gjengis her: Sterile legemidler (Dvs. produkter som skal sluttautoklaveres). All produksjon skal foretas ved HSA. Aseptisk tilberedte preparater Aseptisk Ferskvare produseres i hvert apotek. Dette gjelder cytostatika, total parenteral ernæring (TPN), smertekassetter, Ringer-Albumin og enkelte andre produkter med kort leveringstid/holdbarhet, for eksempel Actilyse (som er frysevare). Unntak herfra er at HSA p.t. produserer TPN for Førde. Sak 2208 Direktørs orientering Fokus Funksjonsfordeling.doc 2

3 Ikke-sterile legemidler Hvert apotek vurderer om de selv skal produsere preparatet, eller om de skal bestille varen via resepturleieavtale fra HSA. Resepturleieavtalen mellom HSA og de andre apotekene er under ferdigstillelse. I praksis vil det si at den produksjonen apotekene har per kontinueres. Førde har en midlertidig avtale om produksjon ved HSA. I tillegg fungerer HSA som en back-up for de andre apotekene i de tilfellene der: 1. Apoteket ikke har råvaren, men den er på lager ved HSA 2. Apoteket har kapasitetsproblemer Funksjonsfordelingen mellom sykehusapotek i Norge er under utredning, og rapport fra dette nasjonale prosjektet vil foreligge medio september Deretter vil det bli foretatt en ny gjennomgang av tilvirkningen i ApoV Standardsortement ApoV-SSL Fra foreligger det en Standardsortementsliste for preparater til sykehusforetakene. Denne er definert som: Preparater som ApoV enten har på lager eller preparater der det til enhver tid skal foreligge hovedforskrift og råvarer. Råvaren blir lagret på det/de apotek som har tilvirkningen av preparatet. Unntak: For svært sjeldne varer kan det vurderes om råvaren kun trenger å være på lager hos grossist. Hvert apotek tilvirker normalt til sine kunder og det er utarbeidet egen prosedyre for oppfølgingen av listen Prising av egentilvirkede legemidler Alle preparatene blir priset likt innen ApoV. Ansvaret for prismodellen er tillagt Logistikkansvarlig. 5. KOMPETANSE OG OPPLÆRING Ulike grupperinger samordner kompetanseplaner og opplæring i ApoV: Overordnate kompetanseplan for ApoV (Ferdigstilt) Lederopplæring (I samarbeid med AFF) Administrativ opplæring for ledere (Ferdigstilt) Generell kompetanse om arbeidsplassen (Under utarbeidelse) Farmasifaglig opplæring (for farmasøyter og apotekteknikere) o AFR (Ferdigstilt) o PUB (Under utarbeidelse) o PRO (Under utarbeidelse) o SHE (Under utarbeidelse) Det er dessuten aktuelt å utarbeide felles kompetanseplaner for ulike fagområdet ut over alminnelig opplæring. Systemet Dossier vil danne mal for personlige kompetanseplaner. Dette er en del av MOT-prosjektet. 6. KVASS KVALITETS- OG STYRINGSSYSTEM - KVASS Sak 2208 Direktørs orientering Fokus Funksjonsfordeling.doc 3

4 KVASS beskriver: Styringsmodell for ApoV, med lenke bl.a. til eier- og lovkrav, samt markedsforhold. Felles Prosesser for det meste av kjernevirksomheten, inkludert Varehåndtering o I tillegg er det noen lokale prosedyrer, som vil bli innpassert i de felles prosessene. o Varehåndtering må revideres på bakgrunn av Trappetrinnsprosjektet Prosesser for deler av støttefunksjonene o Avventer resultater fra MOT prosjektet o Avventer resultatet av Trappetrinnsprosjektet Følgende felles ApoV dokumenter er lenket til KVASS: Personalhåndbok for ApoV (foreløpig uten tilhørende lokale tilpasninger) IKT-håndboken, som beskriver HMS i ApoV (foreløpig uten tilhørende lokale tilpasninger) 7. ANDRE VERKTØY MHT. KVALITET 7.1 Intern revisjon Det er utarbeidet et system for Intern revisjon i ApoV, som foreløpig kun er utprøvd i forhold til informasjonsflyt og farmasifaglige forhold. Erfaringer fra revisjon i ett apotek / avdeling formidles til alle apotekene, slik at en kan dra erfaringer på tvers av apotekene. Ansvarsområdet ligger under Fag- og kvalitetssjef. 8. ANDRE OMRÅDER SOM KAN VURDERES MHT. ARBEIDS- OG FUNKSJONSFORDELING Det er flere områder som kan vurderes mht. å få bedre kjennskap til, økt kompetanse innen og bedre utnyttelse av ApoVs ressurser. Som eksempler nevnes: Fells faglig opplæring: ApoV-skolen / e-læring o Kundebehandling o Diabetes o KOLS o Ernæring o mm Egne ressurspersoner / - apotek: o Faglig informasjon / informasjonsfarmasøyt o Spesialkompetanse mht. spesielle varegrupper, for eksempel ikke-rutinemessige, uregistrerte legemidler (Legemidler under notifiseringsordningen) eller sjeldne, apotektilvirkede legemidler. o Spesialkompetanse i forhold til enkelte kundegrupper, for eksempel LAR. (Legemiddelassistert rehabilitering av rusmisbrukere) o Tilvirkning av legemidler (ut over Fag- og kvalitetssjefs kompetanse) o Validering av tilvirkningslokaler og personer Annet? Spesielt forholdene vedrørende tilviking av legemidler og validering bør utredes i forhold til kommende budsjettår, ref. avsnitt 4. Sak 2208 Direktørs orientering Fokus Funksjonsfordeling.doc 4

5 Videre fremdrift Denne oversikt og dialog i apotekenes ledergrupper viser at det er behov for fortsatt å utfordre områder som kan samordnes. Administrasjonen vil følgje opp synspunkt framkomet i møtet og foreslår at funksjonsfordeling kommer opp som sak til styret i oktober/november. Sak 2208 Direktørs orientering Fokus Funksjonsfordeling.doc 5

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter:

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 27.02.2003 Styresak nr: 030/03 B Dato skrevet: 19.03.2003 Saksbehandler: Per Karlsen/Hans K. Stenby Vedrørende: Samordning av administrative

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Mai 2011 Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Detaljer

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0 Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst Versjon 1.0 Morten Finborud, Helse Sør-Øst RHF Frode Finne, Sykehuset Innlandet HF Knut Arne Gjertsen, Sykehuset Buskerud HF Leif

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen SLUTTRAPPORT For Tiltak 29.2 Nasjonal Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Bjørg

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009 Legemiddelberedskap Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Versjonsnummer: 1.1 Versjonsdato: Veileder med anbefalinger utarbeidet av Sykehusapotekene HF Oppdragsgiver:

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Plan for gjennomføring av kundeundersøkelse i Apotekene Vest HF 2010. Oppdatert 06.05.10

Plan for gjennomføring av kundeundersøkelse i Apotekene Vest HF 2010. Oppdatert 06.05.10 Plan for gjennomføring av kundeundersøkelse i Apotekene Vest HF 2010 Oppdatert 06.05.10 Plan for Kundeundersøkelse Innhold Kundeundersøkelse i Apotekene Vest HF... 2 Kundeundersøkelse... 2 Bakgrunn...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.08.11 Møtested: Sømna Arbeidet med HMS-målsetning, strategi, organisering av kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg, utvikling av prosedyrer

Detaljer