Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg"

Transkript

1 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Institutt for telematikk, Driftsavdelingen, Arbeidsmiljøutvalget ved Samskipnaden i Trondheim, Studenttinget Fra: AMUs byggearm Signatur: Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg Det planlegges ombygging av 3. og 4. etasje i Elektroblokk A på Gløshaugen. Som del av prosjektet skal også ventilasjon oppgraderes for arealet, og her inkluderes også 1. og 2. etasje. Det er oppgitt at ombygging av 3.og 4. et. vil ferdigstilles til jul 2014, mens tidsplan for arbeid som omfatter 1. og 2. et. ennå ikke er klar. I forbindelse med ferdigstillelse av dette notat er det i ettertid kommet oppdatert informasjon om at også 2. et. vil gjennomgå en oppgradering. Et kontor samt en datasal vil i den forbindelse tømmes for folk i perioden august til september. Drift i serverrom opprettholdes i samme tidsrom. Arealet som skal bygges om har tidligere vært benyttet til en renlab samt teknisk rom til denne labben. Lokalene er nå sanert og klare for ombygging. I forbindelse med prosjektet er det avdekket svak konstruksjon på yttervegger. Her vil hele feltet på begge sider av bygget skiftes. Ny ventilasjon deles hvor 1. et. med kantine vil få eget aggregat med kryssvarmeveksler for å unngå spredning av matlukt fra kantine et. vil betjenes av et annet aggregat med roterende varmegjenvinner. Begge aggregat plasseres i nytt teknisk rom på tak. Adkomst til tak sikres gjennom videreføring av trappeløp opp til tak. Løsning mellom trapp og nytt teknisk samt informasjon om teknisk rom var ikke tilgjengelig da prosjektet ble presentert. Aggregat vil ha en total kapasitet på henholdsvis m3/h for 1. et. og m3/h for et. inkludert en reservekapasitet på 20%. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler HMS-avdelingen E-post: HMS-avdelingen Heidi Egseth 7491 Trondheim Høgskoleringen 6 Telefaks Gløshaugen Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2 av 3 3. etasje vil romme kontor, møterom, toalett og pauseareal for studieseksjonen ved IME-fakultetet. 4. etasje vil romme lesesalsplasser for totalt 60 personer, inkludert en eksisterende lesesal hvor det ennå ikke er avklart om det vil skje noen oppgradering, et laboratorie og et laboratorielager. Studentareal samt laboratorieareal tilhører Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Det etableres også pauseareal for studenter som i presentasjonen ble beskrevet som et alternativt arbeidsareal. Begge etasjene får to ekstra toalett., korridorer og lesesalsplasser vil få systemhimling, linoleum på gulv og systemvegger eller malte doble gipsplater. Flisgolv på toaletter. Både 3. og 4. etasje får sannsynligvis LED-belysning. Det er ikke planlagt for arbeidsplassbelysning. Møblering på lesesalsplasser vil være gjenbruk og det er derfor noe usikkert om det blir lyspunkt på arbeidsplass og skillevegger mellom arbeidsplassene. Alle studentarbeidsplasser får el.stikk. Areal i 2. et. som vil oppgraderes med ny ventilasjon, rommer i dag datarom, datasaler og kontor tilhørende IME-fakultetet og Institutt for telematikk. I tillegg er et rom som opprinnelig har vært benyttet som lesesalsplasser plassert i arealet, men har vært ute av drift og benyttet til lager pga støy fra kjøleanlegg i etasjen. Ved skifte av ventilasjon vil dette rommet igjen kunne benyttes til planlagt aktivitet. Det er få toalett i studentarealet, men det er angitt at studenter som har tilgang til lesesalsplasser vil ha tilgang til toalett og HC-toalett i umiddelbar nærhet i etasjen. Løsning for frakt av materialer inn i lokalene var ennå ikke avklart da prosjektet ble presentert, men nye vinduer må heises på plass fra glassgård. De som jobber i prosjektet vil benytte egen brakkerigg til garderobe og spiserom. Det er oppgitt at entreprenør vil ha byggrenhold, mens Driftsavdeling NTNU vil øke renholdsfrekvens i nærliggende areal. Tilgjengelig dokumentasjon: Møbleringstegninger av 3. og 4. etasje (datert ) Etasjeplan 1. og 2. etasje (datert ) Utfylt 444-skjema ( ) Beskrivelse av type armaturer. Informasjon fremkommet i møte Informasjon gitt i dialog med prosjektleder og brukerrepresentanter Ved gjennomgang av areal og aktivitet med prosjektleder, ble det fokusert på forbedring av arbeidsmiljø i forbindelse med oppgradering av ventilasjon i bygget. Det har tidligere vært problem med matlukt i areal utenfor kantine samt spesielt varme og støy fra teknisk anlegg i 2. etasje. En del punkt bør likevel presiseres. AMUs byggearm anbefaler Arbeidsmiljøutvalget å forutsette at følgende ivaretas i den videre prosjekteringen:

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 3 av 3 - Arbeidstilsynets forskrift om utforming og innretting av arbeidsplassen (Arbeidsplassforskriften), best.nr Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, best.nr Veiledning for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best. nr. 444 AMUSs byggearm anbefaler et særskilt fokus på følgende krav: - Alt arbeid rundt ventilasjon må skje i dialog med VVS ved Seksjon for håndverkstjenester og byggsikring. Dette omfatter også løsninger for teknisk rom på tak inkludert tilgang til teknisk rom samt løsninger for inntak og avkast på tak (Jfr. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, kap. 17). - Støyende perioder må avklares i forhold til eksisterende drift i alle areal som berøres. - Ventilasjon i 1. og i serverrom i 2. etasje må så langt det er mulig ivaretas mens ventilasjonsarbeid pågår i overliggende etasjer. - Det forutsettes et særlig fokus på hygeniekrav i forbindelse med kantinedrift mens arbeid pågår. - Med bakgrunn i tidligere kartlagt støyskade hos teknisk personale, må støy i teknisk rom ikke overstige 80 db LAeq (Jf. Direktoratets for arbeidstilsynets forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) 2-16). - Belysningsplan for teknisk rom på loft var ikke klar da prosjektet ble gjennomgått. Det forutsettes at luxtabell fra Norsk lyskultur følges. Det er viktig med en god dialog mellom prosjekterende for El. og brukere av teknisk rom samt driftspersonell for å definere god belysning (Jf. Arbeidstilsynets forskrift om utforming og innretting av arbeidsplassen (Arbeidsplassforskriften) 2-11). - Løsning for tilgjengelig håndvask for driftspersonell i forbindelse med teknisk rom må avklares. - Det må avklares hvor skillet mellom arbeidsområde og areal med normal drift skal gå. Likeledes må det avklares hvordan trafikk og transport til arbeidsområde skal skilles fra trafikk til areal med normal drift. - Når det tas hull på tak må det iverksettes tiltak for å ivareta at det ikke trenger inn fukt i bygget. Plan for dette var ikke beskrevet i tilsendt materiale. Videre anbefaler AMUs byggearm at AMU forutsetter følgende: - Oppdatert fremdriftsplan for prosjektet må være tilgjengelig for nærliggende enheter, samt driftspersoner i bygget. - I pauseareal for studenter er det ikke beskrevet noen form for lyddemping ut over systemhimlinger og reduksjon av glassfelt ved dør. Samtidig vil den ene lesesalen ligge med inngang i umiddelbar nærhet til pauseareal og med en vegg i glass mot utvendig fasade. Det må vurderes tiltak for å redusere støy ut over det planlagte i det aktuelle arealet. Det må vurderes tiltak for å dempe støy fra dører inn til lesesalene for å unngå at disse smeller når de lukkes. - Det må avklares med brukerne om det er behov for å overstyre ventilasjon ut over ordinær arbeidstid. - Det forutsettes at asbestsanering skjer i henhold til gjeldende forskrift og at nærliggende enheter varsles (Jf. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid kap. 4)).

4 A11-01 A190 A: 86,1 m 2 A187 A: 34,6 m 2 A189 A: 86,8 m 2 A195 A: 3,8 m 2 A189B A: 7,5 m 2 A195B A: 5,0 m 2 A193 A: 9,9 m 2 A191 A: 73,0 m 2 A150 saksbeh.: Trapp A184 PLAN 1 ETASJE 1410 FORPROSJEKT A11-01

5 A11-02 A290 A292 A: 38,0 m 2 A: 30,8 m 2 A295 A: 49,1 m 2 A294 A: 38,5 m 2 A289B A: 4,6 m 2 A289 A: 21,3 m 2 A296 A: 14,5 m 2 A291 A: 14,5 m 2 A293 A: 101,2 m 2 A250 saksbeh.: A287 A: 3,4 m 2 Trapp A284 PLAN 2 ETASJE 1410 FORPROSJEKT A11-02

6 Infoskjerm Trapp A384 Ståbord m/ printer/ PC Møterom A390 A: 29,4 m 2 Gang A391 A: 122,6 m 2 Ståbord Oppslagstavle/ info Oppslagstavle/ info Miljøstasjon Resepsjon A399H El A392 A: 0,6 m Tekn. 2 WC/omkl. A392 A393 A: 1,6 m 2 A: 3,8 m 2 WC/omkl. A394 A: 3,6 m 2 KJØL A399G A30-01 Kopi/ lager A395 A: 11,5 m 2 A399F A: 10,0 m 2 A396 A: 9,6 m 2 A399E A397 A: 11,2 m 2 A399D A398 A: 10,0 m 2 A399C A: 10,0 m 2 A399 A: 17,0 m 2 A399B A: 17,0 m 2 A350 saksbeh.: MØBLERINGSPLAN 3 ETASJE 1410 FORPROSJEKT A30-01

7 Trapp A484 A492 A: 42,7 m 2 19 stk Oppslagstavle Oppslagstavle Oppslagstavler/ info Miljøstasjon WC A497A WC A497B A: 3,6 m 2 A: 3,6 m 2 KJØL KJØL GANG A495 A: 86,2 m 2 A30-02 TEKN.ROM A496 A: 6,8 m 2 Ståbord A498 A: 24,1 m 2 12 stk A499B A: 41,7 m 2 A499A A: 30,3 m 2 Oppslagstavle 18 stk 13 stk A450 saksbeh.: MØBLERINGSPLAN 4 ETASJE 1410 FORPROSJEKT A30-02

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 23. april 2009 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3

Detaljer