PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08."

Transkript

1 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 5. august 2014 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret Strømsheia detaljregulering offentlig ettersyn Sammendrag Strømsheia er lokalisert i nærheten av Rona, mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. Planområdet ligger på en halvøy vendt mot nord, beliggende inntil Hånesbukta småbåthavn, mellom Håneskrysset og Ronakrysset. Planen legger til rette for inntil m 2 næringsbygg i form av kontorarbeidsplasser, og eller lett industri + tilhørende parkeringsanlegg. Området kan potensielt sett inneholde over 2000 arbeidsplasser når det er ferdig bygget avhengig av hvilke formål som bygge ut. I forbindelse med utvikling av området vil det oppstå et masseoverskudd på ca m 3 utsprengt masse. Totalt er det regulert inn ca. 17 daa byggeområde for bolig, fordelt på inntil 268 boenheter. Det er innregulert varierende bebyggelse med eneboliger, kjede- og rekkehus, samt leiligheter. Blokkbebyggelsen er plassert lengst sør, høyest i feltet mens rekkehus/kjeda eneboliger er plassert lengre nord på et lavere nivå. Det er i planen sikret opparbeidelse av kyststi fra boligområdet til småbåthavna på Hånes. I tillegg er det mest sentrale område mot sjøen i nord avsatt til offentlig friområde med badeplass, sandstrand og lekeplass. Det er 7 hytter innenfor planområdet, hvor den ene hytten er kjøpt av utbygger og omreguleres til friområde, og kan benyttes for velforeningen som skal dannes for området. Det er diskusjon om to andre hytter i nordøst hvor de kreves innløst av utbygger og regulert til friområde i et planforslag. Disse hyttene er også foreslått i et alternativt forslag som hytter (FRITID 5 og 6), hvor da de nye boligområdene i nærheten reduseres i omfang pga. nærheten til disse hyttene. 4 hytter lenger vest reguleres til hytter med en BRA på 100 m 2. Plan, - bygg og oppmålingsetaten har vært klare på at hyttene FRITID 5 og 6 bør innløses for å kunne forsvare denne urbane utbyggingen i 100 meters beltet, og som vil omdanne området hvor disse hyttene ligger i til et aktivt friområde for allmennheten. Det er dialog mellom utbygger og hytte eiere om kjøp men det er foreløpig ikke enighet om pris eller kjøp. Utbyggingsområdet forholder seg til kommuneplanens føringer for området ved at det tilrettelegges for bolig og næring med en høy tetthet for et sentralt område som ligger i nærheten til Rona senter med godt utbygd infrastruktur inntil E 18. Planforslaget har tatt hensyn til grøntområdet som er satt av i vest av Strømsheia, ved at formasjoner mot vest bevares som grøntområde med noe tilrettelegging for allmenheten. Boligbebyggelsen er lagt mot vest av byggeområdet for å oppnå de beste kvaliteter. Det er et godt grep å legge den tyngste delen av blokkbebyggelsen mot sør, mens den lettere rekkehusbebyggelse er lagt ned mot strandsonen som vender mot nord. Det er viktig å bevare strandsonen i nordøst som friområde med tilrettelegging for allmennheten, for å kunne forsvare denne utbyggingen. Bebyggelsens høyde forholder seg til landskapet ved ikke å bryte silhuetter, men for næringsdelen er det foreslått et bygg opp til kote + 90 som et fondmotiv som markerer 1

2 området. Plan, - bygg og oppmålingsetaten er ikke enig med tiltakshavers vurdering av dette, og har innstilt på en bebyggelse uten høyhus, der bebyggelsen forholder seg til terrengets formasjon med en trappet bebyggelse som skjuler skjæring som blir skapt i mot vest. Næringsområdet kan ikke ha tjenesteytingsformål og bli en konkurrent av disse formål til senterområdet på Rona. Det er innstilt på at dette tas ut av planen. Det er viktig at utbyggingsområdet i driftsfasen har gode rutiner ved uttak av masser med hensyn på støy, støv osv. Det er viktig at områdene særlig for boligbebyggelsen ikke står som sår i landskapet før realisering av bebyggelsen, og at det blir en realistisk uttak av masser og etablering av ny bebyggelse. Området bør ha et langsiktig perspektiv som vil være riktig å realisere i en lengre tidshorisont, samtidig kan næringsdelen av prosjektet være aktuelt som lokalisering for oljerelaterte bedrifter som har vært mye i fokus i det siste. Denne lokaliseringen er en god plassering med en sentral beliggenhet inntil bussmetroaksen, med god infrastruktur etablert beliggende inntil E 18. Samtidig er det de samme kravene til parkeringsdekning som gjelder i henhold til kommuneplanen krav med 1 p-plass pr. 100 m2 næringsbebyggelse. Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn, men det må foretas tekniske justeringer av plankart og bestemmelser før utsendelse. Forslag til vedtak Byutviklingsstyret legger detaljregulering for Strømsheia sist datert , med bestemmelser sist datert , ut til offentlig ettersyn. 1. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må plankartene endres slik at: a. Innenfor N1 skal kote + 90 erstattes av kote + 52, og BRA reduseres tilsvarende. b. Tjenesteyting med service og hotell fjernes fra bestemmelsene. c. Alternativ plankart, løsningsforslag 2a og 2b med FRITID 5 og 6 fjernes FRITID 6. Venke Moe Plan- og bygningssjef Jøran Syversen Saksbehandler Trykte vedlegg 1. Plankart, løsningsforslag 1A og 1B, sist datert Plankart, løsningsforslag 2A og 2B, sist datert Bestemmelser, løsningsforslag 1A og 1B, sist datert Bestemmelser, løsningsforslag 2A og 2B, sist datert Planbeskrivelse, sist datert Utrykte vedlegg 1. Oppsummering og sammendrag av merknader til planprogram, datert Vurdering av kapasitet i krysset Strømsdalen/Strømsheiveien, datert Støyutredning - detaljreguleringen, datert Støyutredningen massetak, datert ROS analyse, datert Vann og avløp, notat datert Spregningsteknikk, beregninger Utomhusplan, datert Arkeologiske registreringer, Geologiske undersøkelser, datert Vurdering av planlagt kyststi, datert Oppfølgende undersøkelser i sjøområdet i Hånesbukta småbåthavn,

3 13. Verdivurdering av naturmiljø, datert Biologisk mangfold, rapport fra Agder naturmuseum, datert 2012 BAKGRUNN FOR SAKEN Rambøll AS fremmer på vegne av Strømsheia Næringsutvikling AS forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Dagens situasjon Strømsheia er lokalisert i nærheten av Rona, mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. Planområdets lokalisering Strømsheia er et kupert område hvor toppen på heia ligger mot sør og ligger på cote I vest av planområdet er det mye ur, bratt og lite framkommelig. Strandsonen er mest tilgjengelig i nordøst, hvor det ikke er noen hytter. Det er 7 hytter lokalisert i nord nordvest av planområdet. Strømsheia er ellers bevokst av til dels gammel skog. En markant skjæring avslutter planområdet mot E 18 i sør. I øst av planområdet grenser det inntil eksisterende båthavn. Det avsatte bebygde arealet for boliger vender mot nord, mens det avsatte næringsarealet vender mot øst. 3

4 Situasjonskartet viser 7 hytter innenfor planområdet, samt eksisterende båthavn i øst. Kotene viser at området er kupert hvor det er brattest mot vest. Området fremstår som uberørt utover dagens småbåthavn og hyttene. Planens innhold Næring Planen legger til rette for inntil kvm næringsbygg i form av kontorarbeidsplasser, og eller lett industri + tilhørende parkeringsanlegg. Området kan potensielt sett inneholde over 2000 arbeidsplasser når det er ferdig bygget avhengig av hvilke formål som bygge ut. I forbindelse med utvikling av området vil det oppstå et masseoverskudd på ca m 3 utsprengt masse. Disse massene vil ikke kunne håndteres lokalt, og det er pekt på mulighet for to alternative transportveger; - På lastebil langs veg og/eller via utskipningshavn på sjø. Begge alternativene er pekt på i planen og tilrettelagt som mulig løsning. Høyden på næringsarealene trappes oppover fra maks kote + 45 lengst mot øst til + 52 og + 59 mot skjæring i vest (vegen mot øst ligger på kote + 16). Høyden på bygg lengst øst blir ca. 28 meter, noe som tilsvarer ca. 9 etasjes bebyggelse inklusiv parkeringskjeller. Det er foreslått et høyhus til maks kote + 90 som er tenkt plassert mot sør, grensende mot E 18. Uten høyhuset vil utnyttelsen reduseres med ca m 2 BRA. Samlet vil da utnyttelsen på næringsarealet bli ca m 2. Bolig Totalt er det regulert inn ca. 17 daa byggeområde for bolig, fordelt på inntil 268 boenheter. Det er innregulert varierende bebyggelse med eneboliger, kjede- og rekkehus, samt leiligheter. Blokkbebyggelsen er plassert lengst sør, høyest i feltet mens rekkehus/kjeda eneboliger er plassert lengre nord på et lavere nivå. Det er i planen sikret opparbeidelse av kyststi fra boligområdet til småbåthavna på Hånes. I tillegg er det mest sentrale område mot sjøen i nord avsatt til offentlig rekreasjonsområde med badeplass, sandstrand og lekeplass. Småbåtanlegg I forbindelse med uttransportering av masser er det blitt vurdert alternative løsninger for dette. Det er ikke endelig konkludert med hvordan massene skal transporteres, men planen tar høyde for at massene kan transporteres via sjøen. Konkret er det derfor foreslått en midlertidig utskipningshavn i forlengelse av eksisterende småbåthavn på Hånes. Etterbruken 4

5 av denne er foreslått til en utvidelse av småbåtanlegget med totalt ca. 56 båtplasser inklusive parkering på land. Hytter Det er 7 hytter innenfor området, hvor den ene hytten er kjøpt av utbygger og omreguleres til friområde, hvor eksisterende hytte kan benyttes for velforeningen som skal dannes for området. Det er diskusjon om to andre hytter i nordøst (FRITID 5 og 6) hvor de foreslås omregulert til friområde. Disse hyttene er også foreslått i et alternativt forslag som hytter, hvor da de nye boligområdene i nærheten reduseres. 4 hytter lenger vest reguleres til hytter med en BRA på 100 m 2. Grønnstruktur Vestsida av Strømsheia reguleres til privat grønnstruktur naturområde, utenom arealer til offentlig turvei opp til toppen av heia, samt område på toppen som reguleres til friområde hvor det kan tilrettelegges med noen elementer. Trafikkareal Ny vei til området blir lagt på høydedraget over småbåthavn, hvor det legges en avkjøring i bakkant av næringsbebyggelsen, med en stigning som gjør at det ikke blir for høy skjæring i bakkant mot grøntdrag. Det er også forslag om en vei i sør i forkant av næringsbebyggelsen mot E 18, hvor det legges en klausul om at denne kan fjernes hvis SVV trenger arealet til utvidelse av veiareal. Videre er veier til boligområdene lagt så skånsomt som mulig i terrenget for å betjene bebyggelsen. 3D illustrasjon av utbyggingsområdet PLANPROSESSEN Gjeldende planer - Regionalplan for Kristiansandsregionen, vedtatt juni 2011 Planen er utarbeidet i henhold til vedtak i kommunestyrer og i fylkesutvalg om at det skal utarbeides en felles overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen, som vil være retningsgivende for kommunenes planlegging, skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Samordning av areal- og transportplanleggingen står svært sentralt i planarbeidet. Om næringsarealer sies det følgende: 5

6 For å være en attraktiv region for næringslivet, må det sikres nok næringsarealer på rett plass. Det er særlig viktig at eksisterende virksomheter med stor regional betydning sikres utvidelsesmuligheter og gode rammevilkår. Nye næringsarealer bør i hovedsak lokaliseres langs overordnet veinett og i størst mulig grad være tilgjengelige med kollektivtransport. I Kristiansand sentrum bør det tilrettelegges for landsdelsdekkende funksjoner innen kultur, service og tjenester. Plasskrevende og transportrelatert næring lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei. Store kontorvirksomheter lokaliseres i kommunesentre og langs kollektivtrafikkens stamnett fra Hannevika til Rona. Planen bygger opp om dette med å tilrettelegge for kontor i nærheten av bussmetroaksen, samtidig som den bygger opp om Rona som bydelsenter. Det er ikke tilrettelagt for tjenesteyting innenfor planområdet. - Kommuneplan I gjeldende kommuneplan er Strømsheia vist som kombinert bebyggelse og anlegg (BA13) samt grøntstruktur og eksisterende småbåthavn (SH10). Utsnitt av kommuneplan I utgangspunktet skulle det lages en områdeplan for Stømsheia i følge kommuneplanen, dette ble endret til detaljregulering i vedtak i sak 45/12 av I bestemmelsene til kommuneplanen for BA13 heter det: BA 13 på Strømsheia skal brukes til kombinert formål næring og bolig. Utklipp kommuneplanen s 49: Næringsarealreserven er god, men det er likevel satt av nye arealer på Strømsheia, østre del av Øvre Strømme (Sønliheia) og Borheia. Næringsutviklingen i disse områdene vil styrke bydelssenteret på Rona, den regionale aksen mot Søgne og aksen mot Kjevik. Samtidig vil den gi en god og forutsigbar reservekapasitet av næringsarealer. Videre omtales Strømsheia s 102: Deler av området er vist som byggeområde i kommuneplan for I revidert plan er deler av heia avsatt til kombinert formål- bolig og næring. Toppen på heia, som inneholder fornminner, er beholdt som grønnstruktur. Området ligger sentralt nær planlagt bydelssenter på Rona. Arealet har meget god kollektivdekning. Arealet kan være attraktivt for næringer som ønsker nærhet til flyplassen, samtidig som det har en flott eksponering i forhold til E 18. Området er også attraktivt for boliger. Landskapet ivaretas ved å disponere det høyeste partiet og vestsiden til grønnstruktur. De automatisk fredede gravrøysene ligger innenfor dette området. 6

7 - Reguleringsplan Planenområdet griper inn i fire vedtatte reguleringsplaner: - Reguleringsplan for Strømsdalen, planid 111, vedtatt Eldre reguleringsplan som inneholder bolig og næring. Deler av boligområde blir omregulert til veiareal ved kryssutbedring. Utbygger har dialog med boligeier med mulig kjøp/ makebytte av areal. - Reguleringsplan for E 18 øst, Øvre Strømme Haumytheia, planid 578, vedtatt Dette er eksisterende veisystem med E 18 og lokal veitilførsel. Detaljregulering for Strømsheia vil omregulere deler av krysset mot riksveien pga. økt trafikk. - Reguleringsplan for Hånesbukta småbåthavn, planid 1213, vedtatt Planen blir berørt ved at ny atkomst til Strømsheia vil beslaglegge regulert areal for båtopplag, samt ny atkomst til båthavna må anlegges. Videre vil deler av grøntområde i nordøst erstattes av parkeringsområde og midlertidig utskiping av steinmasser, samt at det anlegges en ny pir i sjø for båthavna. - Detaljregulering for E 18 Håneskrysset, planid 1353, vedtatt Planen grenser inntil reguleringsplanen for Strømsheia. Det er stilt rekkefølgekrav til at Håneskrysset skal være sikret gjennomført før det kan gis brukstillatelse til bolig/næring/kontor for detaljreguleringsplanen på Strømsheia. Tidligere saksgang Det er i sak 45/12 av i bystyret avklart at det ikke skal utarbeides områdeplan men detaljreguleringsplan for Strømsheia. Melding om oppstart Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet med frist Det kom inn 18 merknader. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Medvirkning Det er spesielt avholdt møter med hytteeiere innenfor planområdet, hvor det er diskutert løsninger for ivaretakelse av deres eiendommer. Samtidig er det diskutert løsninger for enkelteiendommer som ønskes innløst. Samarbeidsgruppa for bydelen Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa øst, hvor merknader herfra er ivaretatt. 7

8 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATENS VURDERING AV PLANFORSLAGET Planforslaget bygger opp om Rona som bydelssenter ved å legge nye boligområder nær området som kan betjene befolkningen med daglige tjenester. Samtidig skal området ha god kollektivbetjening, og denne utbyggingen bygger opp om dette tilbudet for å gjøre det bærekraftig. Tilrettelegging for større næringsområder er en prioritert oppgave for kommunen, og det er viktig å tilby gode arealer for større kontoretableringer. Boligdelen av planen ligger avskjermet fra næringsområdet og vil selv om det er vendt mot nord ha kvaliteter som kan forsvares ved at det blir kvalitative gode uteoppholdsarealer på bakkeplan. Mange boenheter er vendt mot vest og får gode solforhold. Opparbeidelse av friområdet i nordøst vil få gode kvaliteter og frigjør strandsona for allmenheten. - Kulturminner De automatisk fredede gravrøysene vest i planområdet vil ikke bli berørt av utbygging, og påvirkningen på disse som følge av utbygging i nærområdet må anses som små. De er ivaretatt med reguleringsformål friluftsformål med hensynssone bevaring på minimum 5 meter rundt. Dette blir gjort for å beskytte disse kulturminnene mest mulig for tiltak i ettertiden. Ett nyere tids kulturminne vil bli fjernet fra område. Dette er avklart med fylkeskonservator som akseptabelt ut i fra mulighet til å realisere utbyggingen i området. Heller 1 er også undersøkt uten at det er dokumentert ytterligere funn av kulturminner. Det er derfor vurdert som akseptabelt å fjerne kulturminnet til fordel for utbygging. - Barn og unges interesser Det er ingen større aktivitet i planområdet av barn og unge utover den bruken som er av private hytteeiendommer og eventuelt småbåthavna. Strømsheia ligger som et naturlig landskap som kan tas i bruk som det er, men har ingen spesifikke strukturer eller aktiviteter som i utstrakt grad benyttes av eller appellerer til barn og unge. Det er 1,6 km til nærmeste barneskole (Strømme) og 2,8 km til ungdomsskole (Haumyrheia). Slik Strømsheia ligger er den i liten grad benyttet av barn og unge. Hverken som areal for fritid og rekreasjon eller for den etablerte sosiale infrastrukturen. Arealer til lek og badeplass er avsatt i planforslaget i nordøst. Det er gitt rekkefølgekrav til opparbeidelse i tråd med utbyggingen i området. Arealene vil kunne benyttes av beboere både i og utenfor planområdet. Utbyggingen ligger kant i kant med et stort urørt grøntområde som vil gi innslag av natur i nærheten av boligområdet. Det skal tilrettelegges for sti til toppen av Strømsheia som kan bli et fint element som utsiktspunkt. Stisystemer som kopler området sammen skal etableres, og det skal etableres kyststi ned mot båthavna i Hånes. Det er ikke funnet forsvarlig å tilrettelegge for kyststi på vestsida av Strømsheia, da dette området er veldig bratt og utsatt for ras, og vil være vanskelig å sikre forsvarlig ved en aktiv bruk. Det legges opp til fortau/gang- og sykkelvei forbindelse som kobles på hovedveistrukturen. Det vil bli lettere å ta seg frem og det sikres trygge overganger mellom ulike funksjoner. Skolevegen er sikret med ett unntak gjennom Ronatoppen. Dette område ligger meter unna planområdet og trafikken her betegnes som lav. I kombinasjon med at det er de eldste elevene fra klasse som benytter denne vegen, ansees dette som tilfredsstillende og i henhold til kommunal norm for slike veger. - Universell utforming Strømsheia er lite opparbeidet og de veiene/stiene som finnes er ikke universelt utformet. I småbåthavna er det tilrettelagt for en universell utformet adkomstrampe for båt til bruk for f.eks. rullestoler eller barnevogner. Når det gjelder nye bygninger og utforming av utendørs arealer vil det bli lagt vekt på ivaretagelse av stigningsforhold, sikt og fremkommelighet ved anleggelse av veier og tilkomst til boligenheter og felles/offentlige arealer. For boligområdene er det stilt krav om at minst 70 % av enhetene skal tilrettelegges med livsløpsstandard, med alle hovedfunksjoner på ett plan. Noen deler av det offentlige turvegsystemet vil ikke kunne oppnå kravene til universell utforming utfra stigning og terrengets beskaffenhet. 8

9 - Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS - analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. God oppfølging i detaljprosjekteringen av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. Flertallet av hendelsene havner i gul sone og det konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. - Økonomiske konsekvenser for kommunen Det er ikke kjente utgifter for kommunen utover drift og vedlikehold av nye veier med tilhørende anlegg samt for ny offentlig grøntstruktur. - Naturmangfoldloven 8-12 o 8 Kunnskapsgrunnlaget. Området er ikke tidligere undersøkt med hensyn til naturmangfold, men det er registrert sjeldne og truede arter i artsdatabanken. Den ene arten som er en sjelden sopp er bekreftet feilregistrert og skal være lokalisert på Timenes utenfor planområdet. En sommerfugl er registrert i 1977 som en rødlisteart, men som ikke påvirkes av utbyggingen. Det er i forbindelse med dette planarbeidet foretatt tilleggsregistreringer. Det er registrert to områder A og B som ligger innenfor regulert friområde og noe av B innenfor utbyggingsområde. Område A er registrert som rik sumpskog med nasjonalt svært viktig naturtypelokalitet og område B med rik edelauvskog som nasjonalt viktig naturtypelokalitet. I ny rapport fra Rambøll blir områdene A og B karakterisert som en naturtypelokalitet med lokal verdi pga. utstrekning og detaljert registrering. o 9 Førevar prinsippet Konsekvensene av tiltaket er kjent. Artene store eiker vil ikke bli berørt av tiltakene i planforslaget, da disse skal ivaretas med vern i form av hensynsone for bevaring. o 10 Samlet belastning Samlet belastning for artene i distriktet vil ikke bli skadelidende. o 11 Kostnader Kostnadene bæres av tiltakshaver. o 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode skjer ved at planforslaget har regulert inn de største eiketrær som skal ivaretas ved opparbeidelse av byggeområde og friområde. Forholdet til naturmangfoldlovens 8-12 anses å være ivaretatt. - Senterstruktur Det er i kommuneplanen fokus på å styrke handelen i Kvadraturen, samtidig som det er fokus på å få større kontoretableringer i Kvadraturen da dette generer kjøpekraft og behov for tjenesteyting i sentrum. Samtidig er det viktig å bygge opp om bydelssentret på Rona som fram til nå ikke har vært noe senter. Nå som det første byggetrinnet realiseres er det viktig å bygge opp rundt området som ligger tett opp til bussmetroaksen. En høy utnyttelse slik det legges opp til i planforslaget for Strømsheia bygger opp om dette. Samtidig er det vanskeligere å etablere slike næringskonsept som planen i Strømsheia legger til rette for i Kvadraturen da det ofte ligger begrensninger i utforming pga. eiendoms struktur/vernehensyn, kvartalsstruktur eller høydebegrensninger. Ideelt burde denne planen kommet noe lengre fram i tid da det er god tilgang på boligområder i kommunen, og det kunne vært ønskelig med en styrking av senterdelen nærmere Rona. - Næringsareal Utviklingen av Strømsheia vil være med på dekke opp et fremtidig behov for næringsarealer. Plasseringen langs E-18 er god med tanke på lett tilgang til hoved infrastruktur. Det er også viktig at det er et varierende utvalg i hht. geografisk plassering, og at det er utvidelsesmuligheter. Strømsheia spiller på Kristiansand sin beliggenhet ved sjøen med tilrettelegging for gode bo- og arbeidsområder. Kristiansand har et sterkt internasjonalt omdømme innenfor offshoreteknologi. Næringsområde vil spesielt kunne bidra til å styrke ønske om etablering i regionene og styrke den allerede befestede ledende rollen i Norge. Næringsområdet har en størrelse som gjør at det egent til utbygging av større bedrifter eller kan brukes av typiske nettverk hvor det er positivt at ulike bedrifter er knyttet opp til 9

10 hverandre. Område ligger godt eksponert ved byens «innfallsport» og kan bidra til positiv omdømmebygging og profilering. Strømsheia er også plassert strategisk til nær et bydelssenter og på østsiden av byen som er det store boligvekstområdet i Kristiansand. Dette vil gi et større spekter av arbeidsmuligheter på østsiden av byen. Man får dermed knyttet boligutviklingen sammen med næringsutvikling. Samtidig som man styrker et prioritert bydelssenter. - Grønnstruktur Etablering av boliger på Strømsheia vil åpne et frem til nå mindre tilgjengelig og brukt grøntområde for befolkningen i Kristiansand. Det er ment å utvikle området slik at det lettere kan tas i bruk som rekreasjons- og friluftsområde. Opparbeidelse av kyststien vil føre til nye muligheter i forbindelse med bruk og tilgang til området. Opparbeidelse av kyststi er i seg selv et mål i kommuneplanen. Strandsonen eller 100-metersbeltet vil bli berørt av utviklingen, men strandsonen vil gjennom utbyggingen også bli gjort mer tilgjengelig for allmenheten. Eksisterende småbåtanlegg har allerede tatt i bruk deler av strandsone. Noe vegetasjon vil forsvinne men kantsoner vil bli bevart eller vitalisert til offentlige rekreasjonsområder. - Transport/parkering Hovedprinsippene for de overordna planer (regionalplan og kommuneplan) sier at større utbyggingsområder skal ligge nær hovedfartsveier med god kollektiv infrastruktur og med et godt utbygd gang/sykkelveinett. Strømsheia oppfyller disse kriteriene. I detalj ligger det noen forutsetninger i veisystemet som i dag ikke er på plass for å få infrastrukturen komplett. Nye ramper fra E18 ved Håneskrysset er nylig vedtatt i en detaljplan, og vil avhjelpe lokalveien fra Rona til Hånes for mye trafikk. Det jobbes også med løsninger for et bedre kryss ved Rona med kollektivterminal. Det er stilt rekkefølgekrav til at kapasiteten ved vegsystemet ved Håneskrysset og Ronakrysset skal være sikret gjennomført. Videre er det stilt rekkefølgekrav til ny rundkjøring fra FV 401 til Strømsheia. Trafikkanalysen som er gjennomført med kapasitetsberegning på kryss tilsier en rundkjøring her. Rekkefølgekravet er formet slik at det kan bygges en del m 2 med næring og bolig før det er krav til bygging av rundkjøring, da det ikke vil være behov for denne før lenger ut i byggeperioden. Planområdet ligger ca. 650 meter unna kollektivknutepunktet Rona, men noen metroruter (M1 og M2) ligger bare meter unna. Sykkelekspressvei er planlagt lagt rett forbi området, langs FV 401, og vil betjene området med mulighet for god gang/sykkelvei forbindelse. I dag er også tilbudet godt betjent med gang/sykkelveiforbindelse, også for barn og unge til og fra skole. Parkeringsplasser er dimensjonert etter kommuneplanens krav, hvor det meste av parkering skal anlegges i kjeller. - Estetikk Planområdet vil i en periode være et masseuttak som naturlig nok er skjemmende og oppleves som rotete i landskapsbildet. Masseuttaket ligger godt synlig mot E-18, småbåthavna og også fra boliger på Øvre Strømme og Hånes. Bebyggelsen planlegges slik at den i stor grad tar opp terrenget og høydene på skjæringen fra masseuttaket når den er ferdig bygget. Avbøtende tiltak er ellers rekkefølgekrav til anleggelse av beplantning og tilfylling mot skjæring for å dempe denne. Samtidig tar dette tid å få etablert, og det er vanskelig å styre når bebyggelsen skal komme slik at man kan anta at dette vil ligge som et sår i landskapet til bebyggelsen er etablert. Et mulig senario kan være å sette i gang uttak av masser hvis behovet for masser er der, samtidig er det ikke marked for næringsarealer. Det er ikke vurdert å sette begrensninger på uttak av masser, og det er vanskelig å styre når bebyggelsen skal være etablert. Utklipp fra planbeskrivelsen: Ny boligbebyggelse skal fremstå enhetlig i hvert delfelt og med et moderne uttrykk. Bebyggelsen skal ikke overstige landskapets tålegrense, det vil si at den ikke skal bryte silhuettlinjen og hvert bygg skal tilpasses topografien på hver tomt. Nye bygg skal i størst mulig grad ivareta utsiktmuligheter mot sjøen fra bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av nye bygg skal ivareta gode og solrike 10

11 uteoppholdsplasser og sikre god bokvalitet. I næringsområde er det vektlagt et moderne og konsentrert konsept med et tydelig brudd i form at et høyhus. 3D illustrasjon av ny bebyggelse sett fra Hånestangen Høyden og plassering av boligbebyggelsen vil ikke bryte silhuetter men terrengbearbeiding plassering av ny bebyggelse vil bryte opp landskapet. PBO har påpekt boligene i KB3 og KB4 til å bli eksponert. I prosessen er disse trukket noe tilbake men er fortsatt eksponert. Høyhuset ved næringsdelen er foreslått opp til kote + 90 og vi bryte silhuett da høyeste topp på Strømsheia ligger på kote Selv om landskapet er noe høyere med vegetasjon vil den foreslåtte bygningskonstruksjonen bryte silhuetten. PBO foreslår et jevnt høydelag med opptrapping mot skjæring for næringsbebyggelsen og foreslår høyhus senket til kote + 52 som den øvrige bebyggelsen i samme område. - Skole- og barnehagesituasjon Utbyggingen vil føre til en økning i andel barn som skal ha plass i barnehage og på skolene i årene fremover. Strømsheia ligger til Søm skolekrets for barneskolen og Randesund skolekrets for ungdomsskolen. Området sogner i dag til Strømme barneskole og Haumyrheia ungdomsskole. Det er satt av arealer til skoletomter i reguleringsplan for Benestad slik at det er fremtidige muligheter for etablering av nye skoler i kretsen, selv om dette ikke er sett på som nødvendig i nærmeste fremtid. Innenfor en radius på ca. 2 km finnes det 8 barnehager både private og kommunale. I tillegg er det etablert arealer for barnehage i forbindelse med utbygging av Benestad og Lauvåsen. Det er ikke stilt rekkefølgekrav til behov for skole eller barnehage ved utvikling av Strømsheia. - Folkehelse Det tilrettelegges for opparbeidelse og tilgjengelighet til et til nå lite brukt grøntområde som sikrer en kyststi og tilgang til strandsonen. Videre planlegges det en sti opp til utsiktspunkt på toppen av Strømsheia. Dette vil bli både for beboere og andre. Det tilrettelegges for enkel tilknytting og korte avstander til eksterne behov som handel og helsetilbud ved Rona senter, skole, barnehage, kollekvitransport og tilknytning til ekspress-sykkelvei. - Støy Utbyggingen av Strømsheia vil føre til mer støy som følge av trafikk, anleggsvirksomhet og utvidelse av båthavna. Det er gjennomført støykartlegging for to forhold; o Anleggsperiode (masseuttak) o Driftsperiode (ferdig bygget) I anleggsperioden med massetak Det er utarbeidet støysonekart for anleggsfasen for flere scenarioer; - Uttak av boligområde 11

12 - Uttak av næringsområde - Uttak samlet I tillegg er det utarbeidet et støysonekart hvor også vegstøy og støy fra båthavn er innarbeidet for å anslå «sumstøy» med alle påtrykk i anleggsperioden. Dette er en midlertidig situasjon som skal foregå i den perioden byggegrunnen skal klargjøres. Det vises til planbeskrivelsen side 64 til 73 om detaljer på dette. Et masseuttak betinger godkjenning av egne driftsplaner som beskriver uttaksprosessen. Det er i rekkefølgebestemmelsene satt krav til utarbeidelse av driftsplan. Ferdig utbygd Støy innenfor dagens planområde er i hovedsak forbundet med vegtrafikk. ÅDT på E18 er i dag 27500, mens fylkesveg 401 har en ÅDT på Trafikken fra disse vegene fører til det største støypåtrykket for eksiterende og nye beboere på Strømsheia. Ved full utbygging på Strømsheia kan det potensielt være bygget 268 boliger, kvm kontor (600 parkeringsplasser) og 90 nye båtplasser. Den genererte trafikken som følge av etableringen er beregnet med en ÅDT lik 2300 på Strømsheia. Den planlagte næringen i planen ansees ikke som støyende virksomhet. Det er beregnet en fremskrevet støysituasjon for Strømsheia (ferdig bygget 2033) inklusive eksisterende boliger hvor beregningene viser at deler av noen fasader til den nye bebyggelsen ved næringsområdet sørøst på Strømsheia er i rød eller gul sone. Noen av fasadene til de planlagte boligene er delvis i gul sone. Et av de planlagte uteoppholdsarealene er delvis i gul støysone. Det er i planens bestemmelser nedfelt vilkår om at dette arealet, samt fasadene på dette bygget skal imøtekomme kravene i retningslinjer for behandling av støy (T-1442) før det gis igangsettingstillatelse. - Forurensning Utbyggingen vil føre til inngrep i de geologiske forekomstene. De registreringene som er gjort i forbindelse med reguleringen konkluderer med liten risiko for sulfid i berggrunnen. Det er i tillegg stilt rekkefølgekrav til undersøkelser med borprøver før tiltak kan igangsettes. Det vises til NIVA rapport fra undersøkelser i sjø ved Hånes småbåthavn, og at det ikke er registrert forurensning som hindrer en utvidelse av Hånes småbåthavn. Samtidig skal sjøbunnen undersøkes før eventuelt tiltak kan igangsettes. Det er utredet konsekvensene for nærmiljøet ved uttak av steinmasser ved utbyggingsområdene. Dersom massene skal benyttes på Vige eller annet sjønært areal vil de miljømessige gevinstene ved transport på sjø være store. Både fordi en unngår tungtransport på veg med de miljømessige konsekvensene dette får i form av støv og støy, men også fordi avstanden er kortere. I forhold til støv fra området i anleggsfasen kan vanning og andre tiltak avhjelpe dette. Dette må ivaretas i driftsplanen. - Energi Området ligger innenfor konsesjonsområdet for vannbåren varme fra Agder Energi, og det er tilknytningsplikt til dette anlegget hvis de kan levere vannbåren varme. I dag er det ikke etablert anlegg i området. På lang sikt er det påregnelig at fjernvarme er ført fram til området gjennom ny Varoddbru. Det kan evt. bli vurdert et lokalt anlegg i området, men dette er ikke vurdert ennå. - Utbyggingspolitikk Området er tenkt innarbeidet i kommunens utbyggingsprogram, og prosjektet vil bli tatt inn som et fremtidig prosjekt lengre ut i perioden etter Plan-, bygg- og oppmålingsetatens anbefaling og konklusjon. Utbyggingsområdet forholder seg til kommuneplanens føringer for området ved at det tilrettelegges for bolig og næring med en høy tetthet for et sentralt område som ligger i nærheten til Rona senter med godt utbygd infrastruktur inntil E 18. Planforslaget har tatt hensyn til grøntområde som er satt av i vest av Strømsheia, ved at formasjoner mot vest bevares som grøntområde med noe tilrettelegging for allmenheten. Boligbebyggelsen er lagt mot vest av byggeområdet for å oppnå de beste kvaliteter. Det er et godt grep å legge den 12

13 tyngste delen av blokkbebyggelsen mot sør, mens den lettere rekkehusbebyggelse er lagt ned mot strandsonen som vender mot nord. Det er viktig å bevare strandsonen i nordøst som friområde med tilrettelegging for allmennheten, for å kunne forsvare denne utbyggingen. Plan, bygg og oppmålingsetaten har vært tydelige på at de 3 hyttene som ligger innenfor dette område må innløses og være en del av den overordna grøntstrukturen som kan forsvare en så høy utnyttelse av resten av planområdet og forsvare bygging i 100 metersbeltet. Det vil også være uhensiktsmessig å ha disse hyttene i nærheten av et tilrettelagt friområde og tett opp til nye boliger. Området skal omdannes fra å være et lite brukt område hvor disse hyttene har hatt sin idyll beskyttet fra annen trafikk, til å bli et urbant utbyggingsområde hvor tilliggende friområde får en aktiv bruk hvor det lett kan oppstå konflikter med en blandet bruk av eksisterende hytter. Næringsdelen som er plassert nærmest E 18, vil ligge attraktivt til nær god infrastruktur. Ved å plassere området her vil boligområdet ligge beskyttet fra denne delen, og all trafikk til næringsområdet vil ikke direkte berøre boligområdet. Næringsdelen med sin høye utnyttelse kan huse mange av de oljerelaterte bedrifter som er tilknyttet vår kommune. Samtidig ligger de samme føringer i forhold til parkering som kommuneplanen gir, men det er et godt tilrettelagt kollektivtilbud i området. Det er også et krav at kapasiteten på veikryssene i Hånes og Rona skal være sikret gjennomført, noe som kan være løst ved at de nye rampene ved Håneskrysset blir bygget. Høyden på bebyggelsen skal underordne seg landskapet på Strømsheia, og ikke bryte silhuetten i forhold til høyder som dagens landskap innehar. Tiltakshaver har foreslått et høyhus for næringsbebyggelsen opp til kote + 90, hvor begrunnelsen er å danne en fondmotiv som skal skape et element som viser at byen startet i dette området. Plan, bygg og oppmålingsetaten har vært tydelige på at vi ikke er enig i denne vurderingen, og anbefaler en bebyggelse som gjenskaper mer formasjonen til landskapet med en trapping som følger kotene til landskapet. Det er viktig å ha fokus på driftsplanen i massetaket og hensynta nabolaget med et så stort utbyggingsområde som vil gå over år før det er realisert. Forholdene til støy, støv osv. må ha fokus, og det skal være gode rutiner på dette. Samtidig kan områdene stå ubebygd innen det kommer tiltakshavere som kommer i gang med realisering ev bebyggelsen. Det bør vurderes om det skal settes rekkefølgekrav til uttak av stein på delområder for boligbebyggelsen, slik at ikke hele området ligger som et sår før boliger etableres. Prosjektet bygger opp om Rona som et bydelsenter, samtidig skal tjenestefunksjoner ligge ved Rona hvor det også er avsatt for større arealer for senterområde i kommuneplanen. Det er viktig at Rona sin infrastruktur med forbedret kollektiv knutepunkt kommer på plass etter hvert som store utbyggprosjekt i nærområde realiseres. Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. Saksbehandler: Jøran Syversen Dato:

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Plan-, bygg- og oppmålingsetatens anbefaler planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn.

Plan-, bygg- og oppmålingsetatens anbefaler planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 14. april 2015 Saksnr.: 201310861-8 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 30.04.2015 Moneheia, fortau detaljregulering offentlig

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Sentrale problemstillinger har vært å få til god og trygg ferdsel for alle trafikanter, og å sikre områdets grønne kvaliteter.

Sentrale problemstillinger har vært å få til god og trygg ferdsel for alle trafikanter, og å sikre områdets grønne kvaliteter. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. august 2015 Saksnr.: 201312221-8 Saksbehandler Fredrik Sund Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.08.2015 Oddemarka kryssområde- detaljregulering.

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/539-17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Detaljregulering for Carlbergveien 1 og 3 Gbnr 98/54 og 55 Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Kommunalt råd for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Skudeviga - detaljregulering Plannummer 1422 Saksnummer 201409458 Møtedato 11.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten Fra kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200701814-36 Saksbehandler Anne Mari Aasaaren. Byutviklingsstyret 24.04.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200701814-36 Saksbehandler Anne Mari Aasaaren. Byutviklingsstyret 24.04. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200701814-36 Saksbehandler Anne Mari Aasaaren Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 24.04.2014 Nordre Hovedgårds vei 4 m fl. Detaljregulering.

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 08/4574 Saksbehandler: Birte Adelaide Mobraaten Organ: Kommuneplanutvalget 22.03.2011 Forslag til detaljregulering Trollkleiva Nord Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Dato: 06.03.2012 Saksnr.: 200705628-17 Arkivkode O: PLAN: 1167 Saksbehandler: Kathrine Hesthag

Dato: 06.03.2012 Saksnr.: 200705628-17 Arkivkode O: PLAN: 1167 Saksbehandler: Kathrine Hesthag Dato: 06.03.2012 Saksnr.: 200705628-17 Arkivkode O: PLAN: 1167 Saksbehandler: Kathrine Hesthag Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Fidjekilen båthavn og friområde. Detaljregulering. Offentlig

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Langåsen øst felt N1-detaljregulering Plannummer: 1416 Saksnummer: 201409296 Møtedato:07.10.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller: Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten:

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Strømme felt N1 og N2 detaljregulering. Plannummer: 1415 Saksnummer: 201409042 Møtedato: 07.10.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller: Konsulent: Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten:

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200911732-30 Saksbehandler Kathrine Hesthag. Byutviklingsstyret 24.04.2014

PLAN- OG BYGNINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200911732-30 Saksbehandler Kathrine Hesthag. Byutviklingsstyret 24.04.2014 PLAN- OG BYGNINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200911732-30 Saksbehandler Kathrine Hesthag Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 24.04.2014 Revemyrveien 30 m.fl. Detaljregulering. Offentlig ettersyn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Sammendrag Planforslaget omfatter et næringsområde som ligger langs Ålefjærveien mellom Fagerholt og Justnes-halvøya.

Sammendrag Planforslaget omfatter et næringsområde som ligger langs Ålefjærveien mellom Fagerholt og Justnes-halvøya. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 6. juni 2015 Saksnr.: 201001885-67 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.06.2015 Bleget - Fagerholt, felt

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 16.12.2015:

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 16.12.2015: Arkiv: 280/6/L12 Saksmappe: 2014/700-18528/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 01.12.2015 1.gangs behandling av detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Gitlevåg, gnr. 280 bnr. 6, planid

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer