PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen"

Transkript

1 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret Bystyret Strømsheia detaljregulering sluttbehandling - Sammendrag - Strømsheia er lokalisert i nærheten av Rona, mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. Planområdet ligger på en halvøy vendt mot nord, beliggende inntil Hånesbukta småbåthavn, mellom Håneskrysset og Ronakrysset. - Planen legger til rette for inntil m 2 næringsbygg i form av kontorarbeidsplasser, og eller lett industri + tilhørende parkeringsanlegg. Området kan potensielt sett inneholde over 2000 arbeidsplasser når det er ferdig utbygd, avhengig av hvilke formål som bygges ut. I forbindelse med utvikling av området vil det oppstå et masseoverskudd på ca m 3 utsprengt masse. Totalt er det regulert inn ca. 17 daa byggeområde for bolig, fordelt på inntil 268 boenheter. Det er innregulert varierende bebyggelse med eneboliger, kjede- og rekkehus, samt leiligheter. - Det er i planen sikret opparbeidelse av kyststi fra boligområdet til småbåthavna på Hånes. I tillegg er det mest sentrale området mot sjøen i nord avsatt til offentlig friområde med badeplass, sandstrand og lekeplass. Det er 7 hytter innenfor planområdet, hvor 3 hytter er kjøpt/inngått avtale om kjøp av utbygger og omreguleres til friområde. 4 hytter lenger vest reguleres til hytter med en BRA på 100 m 2. - Utbyggingsområdet forholder seg til kommuneplanens føringer for området ved at det tilrettelegges for bolig og næring med en høy tetthet for et sentralt område som ligger i nærheten til Rona senter med godt utbygd infrastruktur inntil E 18. Planforslaget har tatt hensyn til grøntområdet som er satt av i vest av Strømsheia, ved at formasjoner mot vest bevares som grøntområde med tilrettelegging for allmenheten. Boligbebyggelsen er lagt mot vest av byggeområdet for å oppnå de beste kvaliteter. Det er et godt grep å legge den tyngste delen av blokkbebyggelsen mot sør, mens den lettere rekkehusbebyggelse er lagt ned mot strandsonen som vender mot nord. Det er viktig å bevare strandsonen i nordøst som friområde med tilrettelegging for allmennheten, for å kunne forsvare denne utbyggingen. - Bebyggelsens høyde i næringsdelen forholder seg til landskapet ved ikke å bryte silhuetter, og et bygg er redusert fra cote + 90 til cote + 52 som er en betydelig reduksjon men som fortsatt kan være et bygg på ca. 8 etasjer. Plan, - bygg og oppmålingsetaten mener forslaget nå forholder seg mer til terrengets formasjon med en trappet bebyggelse som skjuler skjæring som blir skapt i mot vest. Næringsområdet hjemler kun servering i forhold til tjenesteytingsformål og blir ikke en konkurrent av disse formål til senterområdet på Rona. 1

2 - Det er viktig at utbyggingsområdet i driftsfasen har gode rutiner ved uttak av masser med hensyn på støy, støv osv. Det er viktig at områdene særlig for boligbebyggelsen ikke står som sår i landskapet før realisering av bebyggelsen, og at det blir et realistisk uttak av masser med påfølgende etablering av ny bebyggelse. Det er i høringsperioden kommet merknader på bekymring av støy, og at det blir en lang anleggsperiode. Det er ikke innarbeidet krav til tider som anleggsarbeidet skal foregå, men dette er regulert i forskrift og krav i forurensningsforskrift og arbeidsmiljølov skal følges. Driftsplaner og miljøplaner skal utarbeides og sendes på høring til berørte naboer. - Planen har en høy utnyttelse som setter krav til kvalitet på bebyggelse og utearealer. Detaljreguleringsplanen som omfatter et så stort område, skulle i utgangspunktet vært fremmet som en områdeplan. Plan -, bygg og oppmålingsetaten ser det er vanskelig å fokusere på alle detaljer, samtidig som det er omfattende materiale til planen. - Området kan ha et langsiktig perspektiv som vil være riktig å realisere i en lengre tidshorisont, samtidig kan næringsdelen av prosjektet være aktuelt som lokalisering for oljerelaterte bedrifter som har vært mye i fokus i det siste. Denne lokaliseringen er en god plassering med en sentral beliggenhet inntil bussmetroaksen, med god infrastruktur etablert beliggende inntil E 18. Samtidig er det de samme kravene til parkeringsdekning som gjelder i henhold til kommuneplanen krav med 1 p-plass pr. 100 m2 næringsbebyggelse. - Teknisk direktør anbefaler planen vedtatt. Forslag til vedtak 1. Bystyret vedtar detaljregulering for Strømsheia sist datert , med bestemmelser sist datert Bystyret viser til retningslinjer for kommunens utbyggings- og boligpolitikk og anmoder teknisk direktør om å fremlegge en utbyggingsavtale. 3. Kostnader til drift av offentlig grønnstruktur skal innarbeides ved neste rullering av handlingsprogrammet. Ragnar Evensen Teknisk direktør Venke Moe Plan- og bygningssjef 2

3 Trykte vedlegg: 1. Plankart, sist datert Bestemmelser, sist datert Planbeskrivelse, sist datert med illustrasjoner, 3D-perspektiver, snitt som viser eksisterende og regulert terreng og tilstøtende bebyggelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, støyutredning. Utrykte vedlegg 1. Oppsummering og sammendrag av merknader til planprogram, datert Vurdering av kapasitet i krysset Strømsdalen/Strømsheiveien, datert Støyutredning - detaljreguleringen, datert Støyutredningen massetak, datert ROS analyse, datert Vann og avløp, notat datert Spregningsteknikk, beregninger Utomhusplan, datert Arkeologiske registreringer, Geologiske undersøkelser, datert Vurdering av planlagt kyststi, datert Oppfølgende undersøkelser i sjøområdet i Hånesbukta småbåthavn, Verdivurdering av naturmiljø, datert Biologisk mangfold, rapport fra Agder naturmuseum, datert

4 BAKGRUNN FOR SAKEN Rambøll AS fremmer på vegne av Strømsheia Næringsutvikling AS forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, med tanke på å utvikle området som ligger nær Rona senter til et næringsområde og boligområde som bygger opp om dette bydelssenteret. Dagens situasjon Strømsheia er lokalisert i nærheten av Rona, mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. Planområdets lokalisering Strømsheia er lokalisert langs E 18 på nordsida mellom innkjøring til Hånes og Rona. Strømsheia er et kupert område hvor toppen på heia ligger mot sør og ligger på cote I vest av planområdet er det mye ur, bratt og lite framkommelig. Strandsonen er mest tilgjengelig i nordøst, hvor det ikke er noen hytter. Det er 7 hytter lokalisert i nord nordvest av planområdet. Strømsheia er ellers bevokst av til dels gammel skog. En markant skjæring avslutter planområdet mot E 18 i sør. I øst av planområdet grenser det inntil eksisterende båthavn. Det avsatte bebygde arealet for boliger vender mot nord, mens det avsatte næringsarealet vender mot øst. 4

5 Situasjonskartet viser 7 hytter innenfor planområdet, samt eksisterende båthavn i øst og Ronsbukta småbåthavn i vest. Kotene viser at området er kupert hvor det er brattest mot vest. Området fremstår som uberørt utover dagens småbåthavn og hyttene. Planens innhold Næring Planen legger til rette for inntil kvm næringsbygg i form av kontorarbeidsplasser, og eller lett industri + tilhørende parkeringsanlegg. Området kan potensielt sett inneholde over 2000 arbeidsplasser når det er ferdig bygget avhengig av hvilke formål som bygge ut. I forbindelse med utvikling av området vil det oppstå et masseoverskudd på ca m 3 utsprengt masse. Disse massene vil ikke kunne håndteres lokalt, og det er pekt på mulighet for to alternative transportveger; - På lastebil langs veg og/eller via utskipningshavn på sjø. Begge alternativene er pekt på i planen og tilrettelagt som mulig løsning. Høyden på næringsarealene trappes oppover fra maks cote + 45 lengst mot øst til cote + 52 og cote + 59 mot skjæring i vest (vegen mot øst ligger på cote + 16). Høyden på bygg lengst øst blir ca. 28 meter, noe som tilsvarer ca. 9 etasjes bebyggelse inklusiv parkeringskjeller. Fotomontasje av næringsdelen med høyeste bygg til cote + 59 mot vest, høyeste bygg på illustrasjonen er feil da den er redusert til cote + 52 som tilliggende bebyggelse. 5

6 Bolig Totalt er det regulert inn ca. 17 daa byggeområde for bolig, fordelt på inntil 268 boenheter. Det er innregulert varierende bebyggelse med eneboliger, kjede- og rekkehus, samt leiligheter. Blokkbebyggelsen er plassert lengst sør, høyest i feltet mens rekkehus/kjeda eneboliger er plassert lengre nord på et lavere nivå. Det er i planen sikret opparbeidelse av kyststi fra boligområdet til småbåthavna på Hånes. I tillegg er det mest sentrale område mot sjøen i nord avsatt til offentlig rekreasjonsområde med badeplass, sandstrand og lekeplass. Boligdelen har en høy utnyttelse, med den tyngste bebyggelsen mot sør med opptil 7 etasjer. Småbåtanlegg I forbindelse med uttransportering av masser er det blitt vurdert alternative løsninger for dette. Det er ikke endelig konkludert med hvordan massene skal transporteres, men planen tar høyde for at massene kan transporteres via sjøen. Konkret er det derfor foreslått en midlertidig utskipningshavn i forlengelse av eksisterende småbåthavn på Hånes. Etterbruken av denne er foreslått til en utvidelse av småbåtanlegget med totalt ca. 56 båtplasser inklusive parkering på land. Hytter Det er 7 hytter innenfor området, hvor en hytte er kjøpt og to hytter har inngått avtale om kjøp av utbygger og omreguleres til offentlig grøntstruktur innenfor o_gr1. Den ene hytten kan benyttes for velforeningen som skal dannes for området. 4 hytter lenger vest reguleres til hytter med en BRA på 100 m 2. Grønnstruktur Vestsida av Strømsheia reguleres til privat grønnstruktur naturområde, utenom arealer til offentlig turvei opp til toppen av heia, samt område på toppen som reguleres til friområde hvor det kan tilrettelegges med noen elementer. 6

7 Utsnitt av overordna utomhusplan Trafikkareal Ny vei til området blir lagt på høydedraget over småbåthavn, hvor det legges en avkjøring i bakkant av næringsbebyggelsen, med en stigning som gjør at det ikke blir for høy skjæring i bakkant mot grøntdrag. Det er også innarbeidet en vei i sør i forkant av næringsbebyggelsen mot E 18, hvor det legges en båndlegging om at denne kan fjernes hvis SVV trenger arealet til utvidelse av veiareal. Videre er veier til boligområdene lagt så skånsomt som mulig i terrenget for å betjene bebyggelsen. 7

8 3D illustrasjon av utbyggingsområdet PLANPROSESSEN Gjeldende planer - Regionalplan for Kristiansandsregionen, vedtatt 20 juni 2011 Planen er utarbeidet i henhold til vedtak i kommunestyrer og i fylkesutvalg om at det skal utarbeides en felles overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen, som vil være retningsgivende for kommunenes planlegging, skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Samordning av areal- og Transportplanleggingen, står svært sentralt i planarbeidet. Om næringsarealer sies det følgende: For å være en attraktiv region for næringslivet, må det sikres nok næringsarealer på rett plass. Det er særlig viktig at eksisterende virksomheter med stor regional betydning sikres utvidelsesmuligheter og gode rammevilkår. Nye næringsarealer bør i hovedsak lokaliseres langs overordnet veinett og i størst mulig grad være tilgjengelige med kollektivtransport. I Kristiansand sentrum bør det tilrettelegges for landsdelsdekkende funksjoner innen kultur, service og tjenester. Plasskrevende og transportrelatert næring lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei. Store kontorvirksomheter lokaliseres i kommunesentre og langs kollektivtrafikkens stamnett fra Hannevika til Rona. Planen bygger opp om dette med å tilrettelegge for kontor i nærheten av bussmetroaksen, samtidig som den bygger opp om Rona som bydelsenter. Det er ikke tilrettelagt for tjenesteyting innenfor planområdet. - Kommuneplan I gjeldende kommuneplan er Strømsheia vist som kombinert bebyggelse og anlegg (BA13) samt grøntstruktur og eksisterende småbåthavn (SH10). 8

9 Utsnitt av kommuneplan I utgangspunktet skulle det lages en områdeplan for Stømsheia i følge kommuneplanen, dette ble endret til detaljregulering i vedtak i sak 45/12 av I bestemmelsene til kommuneplanen for BA13 heter det: BA 13 på Strømsheia skal brukes til kombinert formål næring og bolig. Utklipp kommuneplanen s 49: Næringsarealreserven er god, men det er likevel satt av nye arealer på Strømsheia, østre del av Øvre Strømme (Sønliheia) og Borheia. Næringsutviklingen i disse områdene vil styrke bydelssenteret på Rona, den regionale aksen mot Søgne og aksen mot Kjevik. Samtidig vil den gi en god og forutsigbar reservekapasitet av næringsarealer. Videre omtales Strømsheia s 102: Deler av området er vist som byggeområde i kommuneplan for I revidert plan er deler av heia avsatt til kombinert formål- bolig og næring. Toppen på heia, som inneholder fornminner, er beholdt som grønnstruktur. Området ligger sentralt nær planlagt bydelssenter på Rona. Arealet har meget god kollektivdekning. Arealet kan være attraktivt for næringer som ønsker nærhet til flyplassen, samtidig som det har en flott eksponering i forhold til E 18. Området er også attraktivt for boliger. Landskapet ivaretas ved å disponere det høyeste partiet og vestsiden til grønnstruktur. De automatisk fredede gravrøysene ligger innenfor dette området. - Reguleringsplan Planområdet griper inn i fire vedtatte reguleringsplaner: - Reguleringsplan for Strømsdalen, planid 111, vedtatt Eldre reguleringsplan som inneholder bolig og næring. Deler av boligområde blir omregulert til veiareal ved kryssutbedring. Utbygger har dialog med boligeier med mulig kjøp/ makebytte av areal. - Reguleringsplan for E 18 øst, Øvre Strømme Haumytheia, planid 578, vedtatt Dette er eksisterende veisystem med E 18 og lokal veitilførsel. Detaljregulering for Strømsheia vil omregulere deler av krysset mot riksveien pga. økt trafikk. - Reguleringsplan for Hånesbukta småbåthavn, planid 1213, vedtatt Planen blir berørt ved at ny atkomst til Strømsheia vil beslaglegge regulert areal for båtopplag, samt ny atkomst til båthavna må anlegges. Videre vil deler av grøntområde i nordøst erstattes av parkeringsområde og midlertidig utskiping av steinmasser, samt at det anlegges en ny pir i sjø for båthavna. 9

10 - Detaljregulering for E 18 Håneskrysset, planid 1353, vedtatt Planen grenser inntil reguleringsplanen for Strømsheia. Det er stilt rekkefølgekrav til at Håneskrysset skal være sikret gjennomført før det kan gis brukstillatelse til bolig/næring/kontor for detaljreguleringsplanen på Strømsheia. Tidligere saksgang Det er i sak 45/12 av i bystyret avklart at det ikke skal utarbeides områdeplan men detaljreguleringsplan for Strømsheia. Offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 14 merknader. Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse og Plan-, bygg- og oppmålingsetatens vurdering Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Miljøvernavdelingen, brev datert Fylkesmannen vil anbefale at det jobbes videre med alternativene 1a og 1b fordi dette forslaget etter deres vurdering i størst grad tar hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen. Planforslaget er noe uferdig og bør bearbeides før evt. ny høring. - For næringsområdets del virker planforslaget ikke nok detaljert, og det overlates mye til byggesaksbehandlingen, og den endelige utformingen utsettes. Fylkesmannen gir råd om at bestemmelsene konkretiseres mer og blir mer tydelige. Det bør også vises mer konkret utforming av næringsbebyggelsen med infrastrukturtiltak som parkering, atkomstveien og gangforbindelser. Det går ikke tydelig fram av planen at det ikke er tillat med tjenesteyting, noe vedtaket i BUS har fastsatt. Det bemerkes også at bestemmelsene for lettindustri bør presisere hvilke type virksomheter, og at bestemmelsene bør angi hvor stor andel av kontor og lett industri som tillates. Miljøvernavdelingen støtter kommunen med at området egner seg for kontor, men de savner en vurdering av hvor stort behovet er for denne type arealer er. - Det gis faglige råd om at avstanden med sykkel og gange reduseres fra boligdelen og ned til busstopp, for at dette skal bli attraktivt og et reelt alternativ. Avstanden bør vær maksimum meter for at folk skal velge buss. Miljøvernavdelingen mener området kan utnyttes enda tettere, men mener samtidig det ikke bør tilrettelegges for boliger på områdene KB3 KB4 av landskapsmessige hensyn og av hensyn til nærhet til kyststi. - Ut fra naturmangfoldhensyn bør gamle eiketrær bevares, og kommunen må ta vare på disse forekomstene ved at enkelt trær merkes av på plankartet og markeres med hensynsone på plankartet. Tilpasning av boliger bør gjøres for at enkelt trær kan tas vare på innenfor BB1 BB4. - Miljøvernavdelingen gir faglige råd om at hyttenes størrelse på 100 m2 reduseres i størrelse og at utstrekningen av byggeområdet innskrenkes betydelig, utfra landskapshensyn og hensyn til nasjonal strandsonepolitikk. - Midlertidig utskipningshavn må synliggjøres i plankartet og i bestemmelsene. - Bestemmelsene må være mer konkrete på hvilke støyskjermingstiltak som skal gjennomføres for hvilke delområder for boligdelen, og dette gjelder også for næringsarealene. - Det må redegjøres for støy fra utskipningshavna, og hvordan dette påvirker nærliggende boliger. Driftsplanen som skal utarbeides må ha krav til at naboer får denne tilsendt. - Miljøvernavdelinga mener at utvidelse av småbåthavn ikke er tilstrekkelig utredet, og at det bl.a. må fremgå av bestemmelsene at det ikke er tillat med sjøboder/naust. - Plassering av lekeplasser innenfor området må plasseres slik at det blir en variasjon, totalt innenfor feltet. Samtidig som det må vurderes plasseringen av lekeplass mot BB2. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Planen fremmes i tråd med fylkesmannens merknad hvor begge hyttene i strandsonen er innløst, og planforslaget er endret på en rekke pkt. Planforslagets næringsdel har fortsatt en stor grad av frihet i utforming, da det kan ligge noe fram i tid med realisering, og det er lite formålstjenlig med detaljer som ikke kan realiseres i etterkant. Høyder, utnyttelse, atkomst og bygg i formålsgrense er ivaretatt med bestemmelser i planen, og det skal utarbeides situasjonsplaner for hver byggesak for 10

11 næringsområdet, som også skal vise hvordan ivareta fremtidig bebyggelse. Videre sier bestemmelsen at fasaden skal være inntrukket mot nordøst, og at det skal være høy arkitektonisk kvalitet på bebyggelsen. Bestemmelsene er presisert med hensyn på at tjenesteyting ikke er tillat. Behovet for kontorarealer kan som bemerket ligge noe fram i tid, samtidig er det viktig for kommunen å tilby attraktive næringsarealer. Dette var aktuelt bl.a. når NOV trengte nye arealer for å samle sin virksomhet på et sted. Det er innarbeidet en snarvei (o_fri 4) fra boligdelen ned til atkomstveien for å redusere avstanden til busstopp. - Delområdene KB 3 og KB 4 ligger eksponert, men samtidig ligger boligene på et høydedrag over kyststien som tilsier at det ikke vil bli den nærheten til turstien som plankartet gir uttrykk for. Boligene er vurdert som attraktive, men plan, - bygg og - oppmålingsetaten kan være enig at de ligger noe eksponert til. - Gamle eiketrær er avmerket på plankartet men det er vurdert at noen trær innenfor BB1 BB4 vil måtte vike for en utbygging. Dette kan forsvares med et område som skal bygges ut med en tett struktur. - Innspill fra hytteeierne går på at de ønsker en større utnyttelse en det som er foreslått i planforslaget. Planen reduserer deres festetomter betraktelig enn hva dagens tomter er, samtidig er rådet fra Fylkesmannen og redusere tomtestørrelsene. Det er vurdert at den foreslåtte tomtestørrelsen er et kompromiss som ligger innenfor det som er hjemlet i mange hytteplaner av nyere dato. Planen legger til rette for at hyttene kan bevares og utvikles noe, men at strandsonen skal åpnes for allmennheten. - Det er lagt inn i nye bestemmelser at området for småbåthavn kan brukes midlertidig til utskipningshavn, og at det før dette skal lages en driftsplan som sendes på høring til naboer. Her gjelder kapittel 30 i forurensningsforskriften hvor hensyn til støy, støv osv. skal følges. - Det vil ikke bli tillat med sjøboder/naust innenfor den kommunale småbåthavna, og de temaer som gjelder for utvidelse av småbåthavn er utredet. - Lekeplasser er plassert variert innenfor feltet, samtidig vil blokkene ha private lekeplasser innenfor fellesarealene til blokkene. Lekeplass ved BB2 er vurdert til å ha gode solforhold mot vest, samtidig vil ikke mange biler passere her og plassen kan skjermes noe mot biler. - Vest-Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen, brev datert I følge klimaforliket skal all vekst i personbiltrafikken tas med kollektiv, sykkel og gange. Planforslagets boligdel ligger lengre unna bussholdeplass enn meter, og vil ikke være attraktivt nok til å velge kollektivløsninger. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere å ta ut boligdelen av planforslaget. Planen er lite presis og det bør innarbeides mer konkrete bestemmelser. Massetaket bør ha bestemmelser om driftstid (anbefalt fra 0700 til 1700), og hvilke støyskjermingstiltak som skal gjennomføres. Dette bør også gjøres for utskipningsområdet. Det bør innarbeides bestemmelser som tar opp temaer som er drøftet gjennom «Fremtidens byer», f.eks. bruk av tre som materiale i boligdelen. Sol/jordoppvarming i tillegg til fjernvarme bør vurderes. Grønn arealfaktor bør ha høyere ambisjoner enn 0,3 som faktor, og det bør tas inn de faktorer som er drøftet i «Framtidens byer» med boliger på 0,6. Det anbefales at det foreligger en konklusjon fra høyhusplanen før det tas stilling til om det skal tilrettelegges for et bygg opp til cote Det bør ikke tilrettelegges for tjenesteyting i dette området som ligger mindre sentralt enn Rona senter. Bestemmelsens bør tas ut i forhold til dette. Eneboligene i KB3 og KB4 bør tas ut av planen, da de ligger langt vekk fra kollektivnettet, eller de bør evt. reguleres som små leiligheter slik at flere får anledning til å bo i området. Lekeområdene bør plasseres nærmere boligområdene, og det bør innarbeides bestemmelser som sikrer tilstrekkelig kvalitet med bl.a. sol. Det bør ikke tillates levegger ol. utenfor byggegrensen da byggeområdene ligger like ved kyststi. Fylkeskommunen anbefaler løsningsforslag 1a og 1b, hvis området skal bygges ut med 11

12 boliger. Det bør innarbeides rekkefølgekrav til opprusting av bussholdeplass med høyere standard. Det er positivt at det er innarbeidet en snarvei fra boligområdet til næringsarealene. Det bør stilles krav til belysning av denne snarveien. Det frarådes å transportere massene på bil over Varoddbroa hvis dette sammenfaller med bygging av ny bro. Forutsetningen for å utvide småbåthavna ligger i at området først skal brukes til utskiping av masser, og det anbefales å innarbeide et rekkefølgekrav til dette. Det anbefales å legge til rette for offentlig parkering ved småbåthavna og ved område KB5 slik at allmennheten kan benytte seg av friområdene med badeplasser. Forholdet til kulturminner og kulturmiljøer er stort sette tatt godt vare på, men hensynsonene inneholder bare kulturminnets størrelse og ikke noen sikringssone. Det kreves at hensynsonen utvides med 5 meter rundt hvert kulturminne. Hvis ikke dette gjøres er det å betrakte som en innsigelse til planen. Norsk Maritimt Museum har ikke noen merknader til planarbeidet da det delvis er undersøkt tidligere. Videre anbefales det å ta en gjennomgang av bestemmelsene da det f.eks. ikke er noen bestemmelser til høyder på boder, levegger, maks høyde på natursteinsmurer osv. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Boligdelen er ikke vurdert å tatt ut av planen, men etter innspill er det innarbeidet snarvei som hjelper noe på avstand til bussholdeplass. Det er også innarbeidet mer detaljerte bestemmelser på en rekke pkt. etter innspill som er kommet i høringsperioden. Det er ikke satt bestemmelser om driftstid for uttak av masser, men det er presisert i bestemmelsene krav om at det skal utarbeides driftsplan som skal sendes på høring til berørte naboer. Forurensningsforskriftens kapittel 30 skal følges, og gjelder for denne type pukkverk. Evt, støyskjermingstiltak for utskipning av masser skal innarbeides i driftsplan. Det er ikke innarbeidet konkrete bestemmelser på materialbruk da prosjektet ikke har kommet så langt i detaljer, og det er ikke ønskelig å styre dette så detaljert. Grønn arealfaktor på 0,3 er styrende for alle prosjekter i kommunen, inntil man har fått erfaringer med dette. Høyhuset i næringsdelen er redusert til cote + 59 og det vil være en trappet næringsbebyggelse som ligger opp mot toppen av Strømsheia som ligger på cote Bestemmelsene er skjerpet med at det kun er tillat med servering, noe som kan forsvares ved en så stor etablering av kontor. KB3 og KB4 er ikke forandret i planforslaget, og vil være attraktive boliger. Det ligger inne krav til lekeplasser for to felles uteoppholdsarealer som til sammen med de offentlige lekeplassene skal skape et variert tilbud for alle. Kommunens standardkrav skal gjelde for alle lekeplasser. Kyststien vil ligge på et annet høydelag og evt. levegger eller annet utenfor byggegrense vil ikke skjemme opplevelsen av å gå på kyststien. Planforslaget er i tråd med fylkeskommunens tilbakemeldinger i forhold til innløsning av hytter i strandsonen, men det er ikke stilt rekkefølgekrav til oppgradering av bussholdeplass. Belysning av snarvei o_fri4 er en del av utomhusplanen, som skal behandles av parkvesenet. Det er stilt rekkeføgekrav til opparbeidelse av småbåthavn etter avslutning av utskipning. Det er lagt til rette for offentlig parkering ved småbåthavn for bl.a. badegjester, men ved KB5 er det kun hytteparkering. Det er innarbeidet en utvidet hensynsone rundt kulturminner som er avmerket på plankartet. Bestemmelser og plankart er revidert etter tilbakemeldinger i høringsperioden, og det er innarbeidet bestemmelser om maks høyder på natursteinsmurer. 12

13 Statens Vegvesen, brev datert Statens Vegvesen har akseptert en byggegrense på 50 meter fra midtlinje på nærmeste kjørefelt. Selv om vei, o_v7 ligger innenfor denne byggegrensen er dette en offentlig vei som har båndleggingssone som evt. kan tas tilbake til veiformål for utvidelse av E 18 hvis det er behov for det. SVV bemerker at kapasiteten på kryssene ved Rona og Hånes må forbedres før det gis igangsettingstillatelse til tiltak ved Strømsheia. Rekkefølgekravet som er innarbeidet ivaretar dette. - SVV vil fraråde en regulering av gang/sykkelvei som er foreslått fra næringsområdet til busstopp, da denne vil bli lite aktuell for et busstopp som kun har avstigning for expressbuss i dag. Sikkerhetsmessig vil også denne gang/sykkelveien være en utfordring da det ligger en jordvoll der i dag som fungerer som en sikring mot E 18. Og området er ikke sikret med tanke på at det skal komme en gang/sykkelvei ned her. - Rundkjøringen fra Strømsheia inn på fylkesveien er mangelfull i forhold til detaljer som må rettes opp. Bl.a. er det vist for lite sideareal i syd mot boligeiendom 62/43. Det må også vises nye beregninger for støy mot samme eiendom, hvor det er vist hvordan evt. støyskjerm kan plasseres. Hvis disse forholdene omkring fylkesvegen ikke endres vil SVV ha innsigelse til planforslaget. SVV presiserer at de må ha driftsplanen til høring hvis steinmasser skal fraktes langs vei og ikke på lekter på sjøen. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: - Gang/sykkelvei ned til busstopp på E 18 er ikke innarbeidet i plankartet,,etter tilbakemelding fra SVV. - Rundkjøring er endret i samråd med SVV og bestemmelser om ny støyanalyse er innarbeidet med rekkefølgekrav. Det er innarbeidet i bestemmelsene at driftsplan for masseuttak skal sendes på høring til berørte offentlige etater og naboer. Norsk Maritimt Museum, mail datert De har kommet fram til at museet har undersøkt deler av området i forbindelse med etablering av småbåthavn i 2004, og at det ikke ble gjort funn den gangen. Utenfor tidligere undersøkt område er det forholdsvis bratt og begrenset potensiale for bevarte kulturminner. NMM frafaller derfor tidligere krav om marinarkeologisk undersøkelser, og de har ikke innvendinger til planen. Men de understreker meldeplikten ved funn av kulturminner. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Merknaden tas til orientering. Kystverket, brev datert Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven 27, 1 ledd. Eksempel på tiltak er etablering av småbåtanlegg. Det er Kystverket Sørøst som skal godkjenne utlegging av badebøyer, jf. havne- og farvannsloven 19, 2 ledd. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Merknaden tas til orientering. Avinor, mail datert Planområdet ligger ca. 3,5 km sør for Kristiansand lufthavn, Kjevik, og omfattes av restriksjonsplanen for lufthavna, vedtatt av Samferdselsdepartementet I restriksjonsplanen er det fastsatt en horisontal restriksjonsflate i lufthavnas sirklingsområder som strekker seg inntil 4 km rundt rullebanen, med en høydebegrensning på 62,5 moh. - I bestemmelsene i reguleringsplanforslaget tillates det, innenfor områder regulert til boligformål (BB4), blokkbebyggelse opp til 68 moh, pluss konstruksjoner over tak med inntil 2 meter. Dette vil bryte den horisontale restriksjonsflaten. Terrenget bak den foreslåtte blokkbebyggelsen stiger opp til 82 moh. Avinor mener derfor at bebyggelsen vil 13

14 overskygges av det høyere terrenget i bakkant, og at høyderestriksjonene i horisontalflaten kan fravikes for området BB4. - Når det gjelder forslaget til maksimalt tillatte kote for bebyggelse i området N1 på 90 meter, mener vi at dette avviket fra høyderestriksjonene ikke kan aksepteres, og at maksimal byggehøyde her bør settes til under horisontalflaten på 62,5 moh. Dersom den foreslåtte byggehøyden skal ligge fast i detaljplanen, må det søkes om dispensasjon fra restriksjonsplanen for Kristiansand lufthavn, Kjevik, jfr. 3.4 over. Eventuell dispensasjon må avklares før detaljplanen kan godkjennes. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Planforslaget er justert i henhold til Avinors krav og ligger for næringsområdet på det høyeste på cote 62,5. m.o.h, som ligger innenfor kravene som Avinor kan akseptere. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert Mineralressurser er ikke-fornybare ressurser som skal forvaltes til det beste for samfunnet. Det fremgår ikke tydelig hva massene skal brukes til, om det skal brukes til spesifikke byggeprosjekter eller selges på det åpne markedet. Dette bør fremgå av planbeskrivelsen. Et uttak av m3 fast masse tilsvarer 1,2 mill tonn med stein som skal fraktes ut av området. Dersom det skal fraktes ut med lastebil tilsvarer det lastebillass. I et miljøperspektiv er det en målsetning å redusere biltrafikken. Transport med båt øker ikke bare markedsmulighetene innad i regionen, men det gir også muligheter for transport ut av regionen. Dersom massene skal transporteres ut som et ferdig produkt, må det beregnes ytterligere finknusing. DMF kan ikke se at dette er tatt inn i konsekvensutredningen og ber om at dette utredes med hensyn på støy hvis det skal åpnes for dette. DMF ber om at det innarbeides en bestemmelse som sikrer at saken sendes over til de for avgjørelse om uttaket faller inn under 3 i mineralloven, hvor driftskonsesjon skal foreligge før uttak av masser iverksettes. Forurensningsforskriftens kapitell 30 gjelder for dette tiltaket, og forhold som driftstider, støv, støy dekkes av denne forskriften, og det anbefales å vise til denne i bestemmelsene. I henhold til mineralloven har DMF en selvstendig hjemmel til å kreve driftsplan. Dersom kommunen krever driftsplan er det etter annet lovverk der kommunen selv er myndighet. I de tilfeller mineralloven krever driftskonsesjon med driftsplan, vil en slik plan stille krav knytet til drift av masseuttaket, avslutningsplan, sikring under og etter avslutta drift, øknomisk sikring og bergteknisk kompetanse. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Det er ikke jobbet så detaljert med planen at man kan si hva steinmassene kan brukes til. Planen legger til rette for transport av massene på sjøen som er det mest miljøvennlige. Evt. knusing av masser er ikke utredet særskilt, men dette foregår i dag på de fleste større byggeprosjekter og vil være naturlig for utbyggingsområdene. For knusing av masser for transport ut av området er det stilt krav at dette ikke tillates. Det er stilt krav til at uttak av masser skal følge forurensningsforskriftens kapittel 30, hvor evt. kommunen kan kreve selvstendig tiltaksplan/driftsplan hvis ikke tiltaket kommer inn under DMF ansvarsområde. Agder Energi Nett as, brev datert I området som inngår i reguleringsplanen er det et bestående lavspent luft og jordkabelnett. En eventuell omlegging/flytting av anlegg må bekostes av utbygger. Det må avsettes plass til nye nettstasjoner for å forsyne området med strøm, og dette må innarbeides i detaljplaner i samarbeid med Agder Energi. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Det er satt av egne arealer for nettstasjon sør for KB1. For blokkbebyggelsen er det i bestemmelsene fastsatt at trafoer skal plasseres innenfor bebyggelse og anleggsområde men ikke i nærheten av lekeplass. 14

15 Eiere av eiendommene Hånestangen 11 og 15, brev datert Området ligger ikke i sentrum av byen, og en ser derfor ikke noen begrunnelse for å bygge så mange boliger og næringsbygg så konsentrert lokalisert på Strømsheia. Båthavna foreslås utvidet igjen, dette krever en konsekvensutredning. - Bygningsmassen virker for dominerende sett fra bukta og fjorden. Noe av næringsbebyggelsen som ligger langs båthavna bør flyttes langs E 18 mot Rona. Høyblokka passer overhodet ikke inn i terrenget. Den passer heller ikke inn i forhold til nærområdet, som i andre sammenhenger defineres som kulturlandskap. Leilighetsbygget BB4 som er forutsatt bygget i sammenheng, er et fremmedelement, og bør fjernes fra planen eller deles opp i mindre enheter. Høyblokken bør reduseres med minst 8 etasjer, og antall kvadratmeter med kontorarbeidsplasser bør reduseres til m 2, og antall boenheter reduseres til Strømsheia er en grønn lunge ut mot bukta og fjorden. Det bør den fortsatt være. Hva som skal bevares må derfor klarlegges i detalj, før noe hogges eller planeres. Alle inngrep i form av skjæringer og fyllinger må snarest (med tidsfrister) såes igjen, beplantes eller eventuelt skjermes av ny bebyggelse. I utbyggingsfasen bør også det visuelle ivaretas, med plassering av maskiner i helgene, lagring av materialer osv. - Tiden utbyggingen av området tar vil være avgjørende for belastningen nærmiljøet får. En utbyggingsperiode på mer enn 3 år anses uakseptabel. En siste frist for når prosjektet skal være ferdig må derfor fastsettes. - Det må innarbeides bestemmelser om når det kan sprenges med arbeidstid fra mandag til fredag fra kl til kl På helligdager og i fellesferien kan det ikke sprenges. Massen som skal kjøres vekk må kjøres med bil, da bortkjøring med lekter vil føre til mye støy og støv. Transport av masser bør kun foregå innenfor de samme tidsrom som sprenging. Bearbeiding av masser utover de som skal brukes lokalt på Strømsheia, må bearbeides andre steder. System for kontinuerlig støymåling som ivaretar nærområdet bør etableres. - For kontroll av de regler og bestemmelser som skal beskytte nærområdene mot støy og andre ulemper, må de aktuelle velforeninger bli involvert, og evt. avvik fra dette må få konsekvenser for de ansvarlige. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Båthavna er konsekvensutredet hvor det vises til tidligere utførte rapporter for registrering av naturmiljø i sjø med miljøovervåkning og undersøkelse av havbunnen i forhold til kulturminner. Det er også gjort en støyvurdering av hele småbåtanlegget. Byggeområdet er avsatt i kommuneplanen og kan ikke flyttes lengre mot E 18 slik merknadshaver mener, samtidig krever SVV at arealet nærmest E 18 båndlegges for evt. utvidelse av vei. Høyden på blokk blir redusert med ca.30 meter, og vil ligge under høyden for Strømsheia. Innspill med en lavere utnyttelse er ikke i tråd med kommuneplanen og de innspill som er kommet fra overordnet myndighet som ønsker en høyere utnyttelse av denne sentrale tomta. Alle skjæringer skal bebygges eller beplantes, men dette vil ta tid og det vil være urimelig å sette tidsfrister på når bebyggelsen skal skje, utover hva markedet kan forsvare med omsetning av bebyggelsen. Å bestemme hvor maskiner skal plasseresi anleggsperioden for ikke å virke skjemmende for naboer blir for detaljert. Det er også for detaljert å bestemme når anlegg skal ferdigstilles. Det vil være markedet som bestemmer når området utvikles, slik det er for alle reguleringsplaner for bolig/næring Når det skal sprenges er innarbeidet i forurensningsforskriftens kapittel 30 som definerer: Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted. Det er mer miljøvennlig å transportere masser på sjø enn på vei, selv om det for de nærmeste naboer er motsatt i forhold til lokal påvirkning. Forurensningsforskriften gjelder fortsatt og den må følges. Her vil det bl.a. bli vurdert om det skal settes ut målere i forhold til støy. Det vil ikke bli regulert særskilte bestemmelser for når transport skal foregå. Det skal ikke knuses masser som ikke skal brukes lokalt. Driftsplaner, tiltaksplaner og miljøplaner skal sendes på høring til bl.a. naboer. 15

16 Eiere av hytte med gnr. 62/bnr. 99, brev datert Deres hytte er nærmeste nabo til utbyggingsområdene KB 5 og KB 6. De har tidligere gitt diverse innsigelser på utbyggingsplanene, men ønsker samtidig og forholde seg til de konkrete planforslagene og foreslår endringer. De har fått henvendelse fra tiltakshaver på innløsning av deres eiendom, men for mange usikkerhetsmomenter til tilbudet har ført til at de ikke har akseptert noe tilbud. De tolker innstillingen til planen at utbygging av områdene KB5 og KB6 ikke blir realisert uten at innløsning av hytte F5 og F6 blir gjennomført. Det oppleves brutalt at deres eiendom skal erverves som har vært i deres familie eie siden Som følge av at begge hytte eiendommene skal rives og overføres til kommunen som fremtidig fellesområde, bør eiendommene etter deres mening ha en lik innløsningsverdi. De ser helt klart ønske om å bevare strandsonen som friområde for allmenheten, men det er helt nødvendig med en ryddig og akseptabel prosess. Dersom det blir enighet om innløsning av deres eiendom vil deres innsigelse for utbygging ikke være aktuell. Løsningsforslag 1 A og 1B, basert på at F5 og F 6 beholdes, må det gis aksept for at disse hyttene kan omreguleres til bolig og tiltak for utvidelse med påkobling til vann og avløp må aksepteres. Utbygger må da bidra med infrastrukturtiltak i form av strøm og vann til eiendomsgrense, og at denne utvidelsen kanskje samtidig med etablering av boliger i nærheten. Det må også settes strenge retningslinjer for støy, forurensing, og tidsperspektiv for når anleggsarbeid kan finne sted. I mail av bekrefter eier av eiendommen at deres eiendom er innløst av utbygger, og at deres merknad til planen ikke er relevant. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Merknadene er ikke kommentert ytterligere da eier av eiendommen har inngått avtale om kjøp fra tiltakshaver. Meknad fra hytte eiere F1- F4, samt for F5 og F6, brev datert Det må gis muligheter for en utnyttelse på inntil 139 m 2 BRA slik en av nabo hyttene har fått tillatelse til. Det må også åpnes for å etablere 2 boenheter, da familiene som bruker hyttene er i generasjonsskifte, og flere er brukere av hyttene. Bestemmelsen må fastsette at byggene kan settes opp igjen ved brann eller andre plutselig ytre hendelser. Brygger må reguleres inn slik at disse kan bygges opp igjen ved forfall eller skade. Planen må tillate at det kan sprenges/graves for vann, avløp og fiber gjennom LNF område. Dette må klargjøres fra utbygger til hyttevegg. Alternativ 2 må være å tillate dette ved å legge det i sjøen. Parkeringsplasser må bli som vist på plankartet med 2 plasser til hver hytte, hvor det også tilrettelegges for avfallshåndtering. Byggeområdet må opprettholdes helt ned til sjøen, slik at strandlinje følger den enkelte eiendom. Det må sørges for midlertidig parkering hvis denne som er i bruk i dag fjernes. Det må reguleres inn at det ikke skal jobbes utover 0700 til 1600 i tidsperioden til I sommermånedene fra 15/6 til 15/8 må det være ytterligere begrensninger og hele juli anleggsstopp. Ulemper ved dette bør kompenseres ved at utbygger legger tekniske anlegg til hyttevegg. Kyststi bør beholdes slik den er vist i planen. Utnyttelsen er for stor for løsningsforslag 1A og 1B, og her må bebyggelsen flyttes vekk fra hytteeiendommer i vest. Det er motstand mot dette forslaget. Løsningsforslag 2A og 2B vil være det mest hensiktsmessige forslaget, sett i forhold til allerede etablerte eiendommer fra 1950 tallet. - Fritid 1 - ønsker å etablere molo, for å avlaste ved nordlige og nordvestlige vinder, for å bedre tillegging av båt. Det ønskes utvidelse av byggelinje for å få en hensiktsmessig avgrensning ved utbygging av hytta. Ønsker å justere byggeområdet for hytta. - Fritid 2 ingen merknader på hytte utvidelse - Fritid 3 - ønsker utvidelse av tomt på ca. 160 m2 mot vest, og ønsker utvidelse av hytta på ca. 30 m2. 16

17 - Fritid 4 ønsker BRA på 139 m2, og noe utvidelse av byggeområdet og byggelinje. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Hytteeiendommenes størrelse og utnyttelse er et kompromiss som fylkesmannen har akseptert, men samtidig ønsker redusert. Derfor vil ikke plan -, bygg og oppmålingsetaten øke disse størrelsene. Og åpne for to boenheter vil skape ytterligere press på disse eiendommene og er ikke vurdert. Når hyttene reguleres inn vil de også kunne settes opp igjen ved brann. Brygger i strandsonen reguleres ikke inn da det er et mål og åpne mest mulig av strandsonen for allmennheten og hindre ytterligere nedbygging. Det er innregulert 2 p-plasser for hver hytte eiendom, og det er i bestemmelsene presisert tillatelse for innlegging av vann og avløp. Området er underlagt forurensningsforskriften og denne skal ivareta naboene i forhold til støy, støv osv. Det er ikke vurdert detaljer for ønsket utvikling av hver enkelt hytteeiendom, og dette må vurderes innenfor de rammer som blir fastsatt i planen. Merknad fra hytteeier på Strømsodden, 62/15, brev datert Høyblokken som planlegges vil ta kveldsolen fra eiendommen på våren og høsten, og det ønskes å få vist med sol/skygge analyse hvordan dette vil påvirke eiendommen. Merknadshaver påpeker at Avinor har merknader til høyhusvarianten, og at dette blir tatt på alvor. Det bes om at tap av kveldssol vår og høst blir vektlagt ved behandling av byggesøknad. Tiltakshaver har i mail av oversendt bilder med so/skygge situasjon fra aktuell perioder og klokkeslett, hvor det vises at det vil bli skygge for eiendommen ca. en halv time til en time på ettermiddagen/kveld fra mars til september. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Høyhuset er nå redusert fra cote +90 til cote +62, tilsvarende ca. 8 etasjer. Fortsatt blir bygget ca 42 meter høyt eller 12 etasjer + parkering. Omkringliggende bebyggelse trappes opp rundt dette bygget fra cote + 45 til cote + 50, samtidig som høyden på terrenget i vest ligger på + cote 82. Summen av dette vil gjøre at bygget ikke vil virke så ruvende og det vil ikke påvirke silhuetten slik som tidligere. Nabotomt vil ikke bli påført skygge som tidligere antydet, selv om dette også var en mindre periode av døgnet for tidligere høyde på cote Merknad fra advokat Wigemyr & co, på vegne av Hånestangen vel og en rekke beboere i Hånesbukta, brev datert Det er svært vanskelig å danne seg et bilde av hvordan området vil bli i utbyggingsperioden og når det er ferdig utbygd. Kartgrunnlaget er vanskelig å lese og utredningene er mangelfulle på vesentlige tema. Utbygger har ikke framlagt noen prosjekteringsplan med angivelse av når utbygging av delområder vil skje, og hvordan anleggsgjennomføringen skal foregå med faser for utbyggingen. Før man går videre med planen må tidsplaner utarbeides, og nye konsekvensutredninger for støy, og forhold til miljøkonsekvenser i sjø gjennomføres. Det bør utarbeides en «ytre miljøplan» hvor det bl.a. blir fastlagt miljøfaglige mål med støykrav. Antatt en utbyggingsperiode på år vil det bli en langt større påkjenning for nærmiljøet, enn hva som er tilfelle for en kortere periode. Dette er også reflektert over i gjeldende retningslinjer ved at det er strengere krav til støybegrensning når anleggsperioden er langvarig. Det er vanskelig å fastlegge hvilke krav som stilles og i hvilken grad man blir berørt så lenge det ikke er noen prosjekteringsplan eller plan for anleggsgjennomføring. Området som skal bygges ut er stort og det er ikke behov for å bygge noe høyhus for at utbygger skal få bygge det antall m 2 som de mener er hensiktsmessig. De funksjoner som skal etableres er heller ikke avhengig av noe høyhus. Høyhusets plassering på sørsida mot E 18 vil ikke fungere som et signalbygg verken for området eller for byen. Plasseringen av høyhuset vil påvirke silhuetten på Strømsheia på en negativ måte uten å gi noe tilbake, og høyhuset bøt tas ut av planen. Næringsområdet bør brukes til kontor og ikke industri. En bygningsmasse som blir liggende 17

18 mot sjøen bør få estetiske kvaliteter, noe lettindustrien med mer massiv bebyggelse ikke kan innfri. Det bør stilles krav til en terrassert bebyggelse, som ikke fremstår så massiv sett fra sjøen. I utomhusplanen må det settes krav til grøntareal og beplantning med trær. Det visuelle utrykket blir da minst mulig ruvende bebyggelse, uten store asfalterte flater. Veiløsningen bør være slik at man kan benytte veien langs E 18 til mest mulig transport, slik at man belaster veien inn mot boligområdet minst mulig. Boligbebyggelsen bør tilpasses terrenget bedre med mindre inngrep, og like stort volum med boliger kan tilpasses med en terrassert bebyggelse uten massive blokker. Strømsheias særegne topografi gjør en slik løsning mulig. Best mulig terrengtilpasning bør være mulig for et prosjekt som skal realiseres så nært sjøkanten, og det reduserer behovet for masseuttak. Det bør sees til arbeidet med Kroodden hvordan man tilstreber minst mulig terrenginngrep, og ambisjonene om å lage et godt prosjekt estetisk og miljømessig bør være vesentlig høyere. Det bør lages en plan som tilpasses landskapets form og elementer, og KNAS med sitt eierskap har et ansvar for dette. Planen fremstår mer som en områdeplan enn en detaljreguleringsplan med lite detaljer, hvor bl.a. høydebestemmelsene ikke er angitt med cotehøyder på kartet. Et slikt forslag til bestemmelser gir svært få føringer og få begrensninger med hensikt at utbygger får et svært vidt spille og mulighetsrom. En blir overlatt til å foreta en vurdering av utbyggers illustrasjoner med tilhørende feilkilder. Grunneierene mener området ikke har kapasitet til den foreslåtte utvidelsen av småbåthavna, samtidig mener de konsekvensutredningen ikke har utredet forholdene omkring utskipning av steinmassene. Utbygger har ikke levert noen plan for anleggsgjennomføring med beskrivelse av faser for utbygging. Dett er nødvendig for at man kan danne seg et bilde av støy problematikken i anleggsfasen. Det vises til retningslinjen T Utbyggers forslag til detaljregulering med konsekvensutredning har ikke behandlet støyproblematikken på tilfredsstillende måte. - Det er ikke angitt hvor lenge arbeidene vil pågå, dvs. driftsvarighet. - Det er lagt til grunn full drift i 12 timer fra til i et støyutsatt område. - Det er ikke angitt hvor mye massene må/skal bearbeide, knuses mv. - Det er ikke tatt hensyn til støy ifm. evt. ekstra knusing for bearbeiding av masser for transport på lekter/skip, og for at massen skal være tjenlig for eksempel. ifm. med etablering av havneanlegg. Det fremstår som klart aktuelt med et pukkverk i området, uten at det er beskrevet og hensyntatt i saksutredningen- Etablering av permanent pukkverk i området kan ikke finne sted. Det er beregnet lydeffektnivå kun ved en frekvens, og sum støynivå bør ikke angis bare av veitrafikk, men også av anleggsstøy osv. Detaljreguleringsplanen med KU behandler i mindre grad hvilke regelverk som er aktuelle ift. de enkelte vurderinger. Forslag til bestemmelser har ikke noe krav ift. miljø, og det må også inntas støykrav i bestemmelsene slik at disse er tilstrekkelig forankret. Det kan ikke være aktuelt med støyende virksomhet gjennom en svært lang anleggsperiode i et tidsrom fra kl Det må være strenge krav til utforming av bygningsmassen, terrengtilpasning, tiltak på friområder osv. for arealer som ligger i strandsonen. Det bør være en såkalt formingsveileder som skal godkjennes av plan og bygningsmyndighetene. Utvidelse av båthavna er plasskrevende, sammen med den midlertidige utskipningshavna blir ikke dette noe pent anlegg rent estetisk. «Påvirkning av reguleringsplanen anses å være positiv i forhold til å utnytte og bevare strandsone, friluftsliv og nærområdene». Sett i forhold til den massive nedbyggingen man her foreslår og måten den er planlagt på vil merknadshaver peke på at man her ikke har vært særlig kritisk i sin tilnærming i utredningen. Merknadshaver påpeker at de har ytterligere merknader på detaljer, men at de holder disse tilbake og antar at det kommer en ny høringsrunde. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: Illustrasjonene som følger planen viser hva som ligger av rammer i reguleringsplanen, og er vanlig detaljering i denne fasen av planen. 18

19 Det blir for detaljert å lage driftsplaner osv. før prosjektet er kommet i byggefasen, hvor du vet flere detaljer. Som tidligere nevnt kan ikke driftstiden fastsettes da markedet styrer hvor lenge det vil være før området er ferdig utbygd. Forurensningsforskriften kapitel 30 skal bl.a. ivareta naboer og vil fange opp bl.a. krav til å sende planer på høring, og innarbeide bestemmelser som ivaretar naboer i forhold til støy, støv osv. Høyhuset er redusert til cote + 62, som er 30 meter lavere en først antatt. En høy utnyttelse er vanskelig å kombinere uten terrengingrep, men alle skjæringer/fyllinger vil bli beplantet eller skjult bak bebyggelse. En næringsplan som kun innehar kontor vil være veldig rigid og lite fleksibel, men beliggenheten og attraktiviteten, tilsier at dette ikke vil fremstå som et industriområde, selv om planen hjemler lettindustri. Kapasiteten for en utvidelse av småbåthavn er utredet, og vil ikke påføre nabolaget betydelig negative konsekvenser. Støyutredningen som er gjennomført er med et worst case senario med sprenging på de høyeste topper, men dette skal følges opp i detalj ved prosjektering hvor driftsplaner og miljøplaner skal utarbeides og sendes på høring. Bestemmelsene er endret i henhold til dette, og i forurensningsforskriften er det innarbeidet krav til bestemmelser b.la. for når sprenging kan foregå. Det skal utarbeides utomhusplan for alle grøntarealer som skal følge kommunens normal for utomhusanlegg. Her er også estetiske krav innarbeidet. Planens detaljering er i forhold til bestemmelsene i planen nokså detaljert, samtidig skal det ligge en ramme av frihet slik at ikke planen må endres for hver minste detalj. De viktigste temaer er belyst i konsekvensutredningen, med krav til ytterligere dokumentasjon når prosjektering av bebyggelsen skal starte. Merknad fra Hånesveien 17 og 19, brev datert For beboere i indre Hånesbukta vil foreslåtte regulering få svært negative konsekvenser. Det er beskrevet at utbyggingstiltakene vil bli svært synlige fysiske inngrep i form av skjæringer,fyllinger og ny bebyggelse. Videre viser analysene at for silhuett og visuell effekt vil utbyggingsområdene mot nordøst gi en middels til stor negativt omfang. Med et høyhus på cote + 90 som er tenkt plassert mot sør, vil solforholdene for beboerne bli betraktelig redusert med en lang skygge. Merknadshaver er svært opptatt av at næringsområdet må reduseres i sitt omfang, og krever at fasader blir dreid bort fra bukta og mer mot sør og E 18. Samtidig må høyhuset bli tatt ut av planen. De støtter for øvrig merknaden fra velforeningen ved adv. Wigemyr. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar: I anleggsfasen vil indre Hånesbukta bli berørt av utbyggingen, og skjæringer blir synlige. Nye bygg vil også være synlige fra indre Hånesbukta, men dette er en del av utviklinga av byen. Å flytte bebyggelsen mer mot E 18 er vanskelig da arealene her ikke er avsatt til byggeområder. Høyhusets silhuett blir vesentlig redusert med et bygg på cote + 59 og Strømsheia ligger på ca. cote +82. Se for øvrig kommentar fra velforeningens Endringer etter offentlig ettersyn Vei: Snarvei o_fri 4 er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Rundkjøring i sør på fylkesvei 401 er endret noe i henhold til SVV sine krav. Det er innarbeidet felles privat parkering for hyttene i sørvest. Det er også stilt krav til offentlig parkering ved småbåtanlegg. Energianlegg: Det kan anlegges energianlegg innenfor bebyggelse og anleggsområdet, dette er presisert i bestemmelsene. Det er presisert i bestemmelsene at trafoer skal plasseres innenfor bebyggelse og anleggsområde, men ikke i nærheten av lekeplass. Miljø: 1.9 i bestemmelsene presiserer krav til driftsplan ved uttak av masser, samt krav til transportplan og miljøplan etter forurensingsforskriftens kapittel 30. Disse planene skal sendes på høring til naboer og berørte myndigheter. 19

20 Kulturminner: Det er innarbeidet en større sikringssone rundt kulturminner på plankartet. Friluftsformål: Det er presisert i bestemmelsene at det er tillat med graving for vann og kloakk til hyttene. Småbåthavn: Areal i sjø er delt opp i to formål ferdsel og småbåthavn mot tidligere bare småbåthavn. Hensynsone, midlertidig anleggsområde: Det er lagt på hensynsone på areal for småbåtanlegg på land og på areal i sjø, for midlertidig anleggsområde. Rekkefølgebestemmelser: - Det er presisert i rekkefølgebestemmelser krav til vurdering av tiltaket etter 3 i mineralloven og krav til tilsyn etter samme lov. - Rekkefølgekrav til utarbeidelse av driftsplan, transportplan og miljøplan i henhold til Rekkefølgekrav til ny støyanalyse for rundkjøring og evt. nye tiltak for støyskjerming. - Rekkefølgekrav til dokumentasjon for tilfredsstillende støynivå ved utearealet ved BB4. Medvirkning Det er avholdt åpen dag på Strømme skole i høringsperioden, hvor det er forklart virkningen av planen, og naboer stilte spørsmål. Det er også utarbeidet sol/skyggeanalyser for høyhuset i forhold til naboer, men dette er nå ikke så aktuelt når høyhuset er redusert i høyde med 30 meter. Samarbeidsgruppa for bydelen Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa øst, og i særskilte møter med parkvesenet og ingeniørvesenet Tilbakemeldinger herfra er innarbeidet i planforslaget. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATENS VURDERING AV PLANFORSLAGET Planforslaget bygger opp om Rona som bydelssenter ved å legge nye boligområder nær området som kan betjene befolkningen med daglige tjenester. Samtidig skal området ha god kollektivbetjening, og denne utbyggingen bygger opp om dette tilbudet for å gjøre det bærekraftig. Tilrettelegging for større næringsområder er en prioritert oppgave for kommunen, og det er viktig å tilby gode arealer for større kontoretableringer. Boligdelen av planen ligger avskjermet fra næringsområdet og vil selv om det er vendt mot nord ha kvaliteter som kan forsvares ved at det blir kvalitative gode uteoppholdsarealer på bakkeplan. Mange boenheter er vendt mot vest og får gode solforhold. Opparbeidelse av friområdet i nordøst vil få gode kvaliteter og frigjør strandsona for allmenheten. - Kulturminner De automatisk fredede gravrøysene vest i planområdet vil ikke bli berørt av utbygging, og påvirkningen på disse som følge av utbygging i nærområdet må anses som små. De er ivaretatt med reguleringsformål friluftsformål med hensynssone bevaring på minimum 10 meter i radius rundt. Dette blir gjort for å beskytte disse kulturminnene mest mulig for tiltak i ettertiden. Ett nyere tids kulturminne vil bli fjernet fra område. Dette er avklart med fylkeskonservator som akseptabelt ut i fra mulighet til å realisere utbyggingen i området. Heller 1 er også undersøkt uten at det er dokumentert ytterligere funn av kulturminner. Det er derfor vurdert som akseptabelt å fjerne kulturminnet til fordel for utbygging. - Barn og unges interesser Det er ingen større aktivitet i planområdet av barn og unge utover den bruken som er av private hytteeiendommer og eventuelt småbåthavna. Strømsheia ligger som et naturlig landskap som kan tas i bruk som det er, men har ingen spesifikke strukturer eller aktiviteter som i utstrakt grad benyttes av eller appellerer til barn og unge. Det er 1,6 km til nærmeste barneskole (Strømme) og 2,8 km til ungdomsskole (Haumyrheia). Slik Strømsheia ligger er den i liten grad benyttet av barn og unge. Hverken som areal for fritid og rekreasjon eller for den etablerte sosiale infrastrukturen. 20

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.08.2014 Strømsheia detaljregulering offentlig

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 14. august 2015 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 14. august 2015 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 14. august 2015 Saksnr.: 200608140-40 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 10.09.2015 Bystyret 16.09.2015 Hausebergveien

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_62570000

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/210-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 17.11.2011 Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for Sildvika gnr. 4 bnr. 30

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Planbestemmelser 2040 - OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Arkivsak: 09/2613 Arkivkode: PLAN 2040 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Godkjent

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Planbestemmelser VORMEDAL GNR. 147/218. Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218

Planbestemmelser VORMEDAL GNR. 147/218. Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218 Planbestemmelser 5039 - VORMEDAL GNR. 147/218 Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13 sak 32/13. 1 GENERELT

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kom med merknader til forslaget til detaljregulering for Hausebergveien 11.

Kom med merknader til forslaget til detaljregulering for Hausebergveien 11. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen adressater i henhold til liste Vår ref.: 200608140-32 /JS (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 23.03.2015 Kom med merknader til

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer