Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn."

Transkript

1 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. Sammendrag - Planområdet ligger ved MH Wirths (tidligere Aker Solutions) anlegg ved Korsvikfjorden, og omhandler en utvidelse av testområde (delområde H) innenfor gjeldende plan. - Det er ca. et år siden en ny plan for området ble godkjent med en økning i permanent høyde for testkonstruksjon fra cote + 25 meter til cote + 35 meter. Nå søker bedriften om en permanent økning av høyden opp til cote + 52, lik dagens høyde som er godkjent som en midlertidig dispensasjon. - Begrunnelsen for søknaden er at de forutsetningene med å flytte konstruksjonen til utlandet er endret bl.a. som følge av endringene i markedssituasjonen. Det er bl.a. oppgitt fra bedriften at det internasjonale markedet innen oljeservice har endret seg betydelig med mindre etterspørsel. Samtidig som det er ønskelig å beholde utviklingen og testingen av nytt utstyr på samme lokalitet nært fagmiljøet som driver med oljerelatert utviklingsarbeid. Samtidig sies det i søknaden at det på lang sikt fortsatt er ønskelig å flytte testingen til et lavkostland. - Sentrale temaer i tidligere behandling var støy fra anlegget, lyssetting av konstruksjonen og estetikk. Støy fra konstruksjonen er jobbet med og det er gjort tiltak for å redusere dette, samtidig som anlegget ikke skal brukes på kveldstid utover spesielle situasjoner. Uansett skal arbeidsmiljølovens bestemmelser følges. Lyssetting er også jobbet med hvor det er installert automatisk slukking når anlegget ikke er i bruk. Miljørettet helsevern har hatt tilsyn med dette og godkjent de tiltak som er innarbeidet. - De samme temaer er aktuelle nå, og det er vurdert at det ikke vil føre til behov for ytterligere tiltak. - Det er ikke bare enkelt å ta stilling til en ny søknad og være forutsigbar, hvor det nylig er vedtatt en plan for en mer moderat økning av konstruksjonen. For kommunen er bedriften en hjørnesteinsbedrift som er viktig å tilrettelegge for, hvor det selvsagt er ønskelig å beholde de arbeidsplasser som er etablert. Samtidig er det et nabolag som blir berørt av dette som skal ivaretas og som har krav på forutsigbarhet. Om konstruksjonen oppleves dominerende og skjemmende kan være veldig individbasert og kan være vanskelig å måle. Plan -, bygg, og oppmålingsetaten mener denne endringen kan aksepteres innenfor de rammer som gjelder for området, men det er samtidig viktig at bedriften tar hensyn til nabolaget og jobber med løsninger som ivaretar alle parter. Planforslaget anbefales lagt ut til høring. 1

2 Forslag til vedtak Byutviklingsstyret legger mindre endring av detaljregulering for Korsvikfjorden industriområde, felt H- vedtatt , med bestemmelser sist datert , ut til høring. Venke Moe Plan- og bygningssjef Jøran Syversen Saksbehandler Trykte vedlegg 1. Gjeldende plan for Korsvikfjorden industriområdet - felt H, datert Bestemmelser, sist datert Søknad med illustrasjoner og støyanalyse, datert Saksframlegg fra sluttbehandling av detaljregulering, Korsvikfjorden industriområde - felt H, vedtatt

3 BAKGRUNN FOR SAKEN Sweco Norge AS fremmer på vegne av MH Wirth AS (tidligere Aker Solutions) forslag til detaljregulering for Korsvikfjorden industriområde. Bakgrunn for planarbeidet er å øke høyden på testtårnet som bl.a. tester slanger som brukes i oljeproduksjon, Dagens situasjon Planområdet ligger innenfor MH Wirth AS sitt område i Korsvikfjorden. Utsnitt av kart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Rigg/testområdet (område H) i reg.planen ble omregulert fra cote + 25 til cote + 35 høsten Dagens høyde som tidligere er gitt i en dispensasjon er cote + 52, og har en tidsbegrensning som nylig er gått ut. Planens innhold Søknaden gjelder en endring av høyde til permanent cote Konkret er bestemmelsen 1.3 foreslått endret som følger: 1.3 Høyder Høyeste tillatte konstruksjonshøyde er kote +35, Under er kopi av planen for delområde H som søknaden gjelder for. Konstruksjonen som tester bl.a. slanger som brukes i oljeproduksjon er foreslått beholdt i samme høyde som dagens. Det er ikke foreslått noen forandringer utover denne endringen i bestemmelsen. 3

4 Utsnitt av reg.planen, med delområde H som nå søkes utvidet i høyde for riggkonstruksjonen. Konstruksjonen med den høyden som nå søkes permanent, hvor også cote + 35 er avmerket. 4

5 Konstruksjonen slik den er godkjent i henhold til gjeldende plan. PLANPROSESSEN Gjeldende planer - Reguleringsplan for Korsvikfjorden industriområde, felt H ble vedtatt Planområdet ble utvidet noe i denne planen for å legge til rette for noe utvidelse av planområdet med muligheter for noe bebyggelse til driftsbygg for testtårn. Samtidig ble testtårnets høyde økt fra cote + 25 til cote Tidligere saksgang I dispensasjon fra 2011 i sak er det gitt dispensasjon for konstruksjon opp til 50 meters høyde. Høyden totalt blir da cote + 52 inklusiv terrengnivået konstruksjonen er satt på. Samarbeidsgruppa for bydelen Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa øst uten merknader. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATENS VURDERING AV PLANFORSLAGET Planforslaget blir fremmet da det gir økte rammer for høyden innenfor et utvidet testområde. For nærmeste nabolag i øst vil utsikten bli forverret ved at konstruksjonen forblir synlig, og ikke reduseres i høyde som tidligere forutsatt. Støy fra konstruksjonen og belysning av denne er skjemmende for nabolaget, og var hovedtemaer da planen ble behandlet tidligere. I tillegg er selve konstruksjonen lite estetisk pen i forhold til nabolagets utsikt. - Kulturminner Området er tidligere undersøkt i forbindelse med hovedplanen for området. - Barn og unges interesser Industriområdet er gjerdet inne og det er ikke ønskelig med barn innenfor område. Kyststien er tilrettelagt for at barn kan ferdes der. - Universell utforming Anlegget innenfor industriområde vil ligge på cote + 2,5 og +3, bebyggelse og anlegg skal tilrettelegges for tilgjengelighet for alle. - Risiko- og sårbarhetsanalyse Konstruksjonen som anlegges skal tåle sterke vinder, og området er sikret med gjerde for omgivelsene. Nye skjæringer skal sikres med gjerde og boltes for å hindre utglidning. 5

6 Bruksareal skal ligge over kote+3 og nærings konstruksjoner skal sikres mot oversvømmelse. Evt. oljeutslipp skal fanges opp fundament og føres til oljeutskiller. Støygrenser må holdes og skal følge gjeldende regelverk for dette. - Naturmangfoldloven Kunnskapsgrunnlaget. Området er tidligere godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Resultater av registreringer ligger i naturbaser og i artsdatabanken. Det er i forbindelse med dette planarbeidet ikke foretatt tilleggs registreringer da utvidelsen ligger delvis i regulert næringsområde. Forholdet til naturmangfoldlovens 8-12 anses å være i tilstrekkelig grad belyst. - Infrastruktur I forbindelse med nye utbyggingsprosjekter i Randesundområdet har Statens Vegvesen/Fylkeskommunen krevd at det må stilles rekkefølgekrav til utbedring av infrastrukturen på veisystemet. Dette med bakgrunn i store veiutbedringer bl.a. ved kryssene i Rona og Hånes for at ikke veikapasiteten skal kollapse. MH Wirths anlegg i Korsvikfjorden er en stor arbeidsplass, og økt aktivitet tilsier at de må bidra med utbedring av infrastrukturen i området. Det forutsettes at det foreligger en avtale på bidrag før saken går til sluttbehandling. - Støy Utvidelsen vil ikke føre til vesentlige forskjeller i støy for nærområdet sammenliknet med dagens situasjon. Samtidig er bedriften underlagt bestemmelser om dette i forhold til forskrift og annet lovverk. I overordnet reguleringsplan er ikke støy for dette delfeltet vurdert til å være over grenseverdier i henhold til veileder for behandling av støy i plansaker. Klager som er kommet inn fra naboer er blitt fulgt opp med bl.a. egen støyrapport hvor miljørettet helsevern har fulgt opp dette. - Forurensning Planområdet vil få tett dekke og drenes mot eksisterende oljeutskiller som skal fange opp evt. forurensninger fra testområdet. Lyssetting av konstruksjonen har vært klaget over som sjenerende for nabolaget. Det er gjort tiltak for å dempe lys/stille om lysseting samt at det er installert automatisk slukking av lys, slik at konstruksjonen ikke er belyst unødvendig på kveldstid. Plan- og bygningsetatens anbefaling og konklusjon. Planforslaget legger til rette for at testtårnet kan utvides i høyden slik at MH Wirth kan fortsette med en mer rasjonell drift av samme område. Konstruksjonens makshøyde økes med 18 meter og vil være mer synlig for nabolaget. For nabolaget vil en del boliger få dårligere utsikt mot sjøen som følge av økt høyde på konstruksjonen. Samtidig er ikke testtårnet en tett konstruksjon. Mange naboer klager på støy fra konstruksjonen, ved at anlegget kjøres på kvelds og nattestid i perioder. Detter igjen går på bekostning av trivsel og søvn for naboene. Samtidig skjemmes nabolaget av sterk belysning fra konstruksjonen. Plan og bygningsetaten følger kommuneplanens retningslinjer med å tilrettelegge for en større hjørnesteinsbedrift, samtidig er det viktig at bedriften søker å finne løsninger som demper konflikten med nabolaget. Bedriften skal følge gjeldende regelverk, og ved overtredelser kan de få pålegg som må utbedres. Det er viktig at dette problemet tas alvorlig nå når konstruksjonen skal rigges for fastsatt høyde i ny plan. Samtidig vil det normalt forekomme støy fra et industriområde i perioder. Planen anbefales lagt ut på høring og bedriften innenfor området tar ansvaret med å tilrettelegge for at nabolaget unngår unødig støy og lyssetting, utover normal arbeidstid. Saksbehandler, Jøran Syversen Dato

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Dato: 04.01.11 Saksnr.: 200800891-12 Arkivkode O: PLAN: 1243 Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 20.01.2011 Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer