PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert AR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF 1 Revidert AR

2 1 OM DETTE DOKUMENTET 4 2 GENERELLE ELEMENTER I PROSJEKTPLANEN BAKGRUNN FORUTSETNINGER MÅL DELMÅL 5 3 OMFANG OG AVGRENSNINGER ANDRE PROSJEKTER OG AKTIVITETER SOM PÅVIRKER PROSJEKTET 5 4 ORGANISERE PROSJEKTET BEMANNING OG FORANKRING AV PROSJEKTET MØTER, RAPPORTERING, KOMMUNIKASJON møtefrekvens Bestem rapportering fra prosjektet Bestem hvordan prosjektet skal kommuniseres 8 5 MILEPÆLER OG HOVEDAKTIVITETER PLANLEGGING RESSURSER, OPPGAVER OG MYNDIGHET LOVBESTEMTE KRAV OG ANDRE KRAV MILJØPOLITIKK MÅL, DELMÅL OG PROGRAMMER RESSURSER, ANSVAR OG MYNDIGHET KOMPETANSE, OPPLÆRING OG BEVISTHET KOMMUNIKASJON DOKUMENTASJON DOKUMENTSTYRING DRIFTSKONTROLL 12

3 5.10 BEREDSKAP OG INNSATS OVERVÅKING OG MÅLING SAMSVARSVURDERING AVVIK, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK KONTROLL MED REGISTRERINGER INTERNREVISJONER LEDELSENS GJENNOMGÅELSE SERTIFISERING 14 6 BUDSJETTRAMME 15

4 1 OM DETTE DOKUMENTET Dette dokumentet er ment å beskrive hvordan prosjektet skal gjennomføres med hensyn på mål, organisasjon, ressursforbruk og fremdrift/milepæler. Hovedmålet er at prosjektet skal føre frem til at Helse Stavanger HF skal være sertifisert i henhold til krav i ISO14001 innen utgangen av GENERELLE ELEMENTER I PROSJEKTPLANEN 2.1 BAKGRUNN Det er stadig sterkere fokus på hvordan bedrifter og enkeltpersoner forholder seg til de miljøutfordringene vi settes overfor. I denne forbindelsen utarbeidet sykehuset i 2004 en miljøhandlingsplan som senere ble rullert til å omfatte perioden I Styringsdokumentet 2011 for Helse Stavanger HF, punkt 7.1 settes det også klare miljøkrav til sykehusets virksomhet. Samtidig er det startet opp et nasjonalt miljøprosjekt innenfor spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ledes av Helse Vest RHF. I januar 2011 mottok Helse Stavanger et brev fra Helse Vest RHF hvor det blant annet sto: Styringsgruppa for samarbeidsprosjektet har nå godkjent sluttrapporten med tilhøyrande delrapportar og tilrår ovanfor Helse- og omsorgsdepartementet at prosjektet blir vidareført i Dette inneber at det blir starta opp ein prosess med innforing av miljøstyring og gjennomforing av miliøsertifisering etter ISO standarden slik at alle helseføretaka i landet er sertifiserte innan Helse- og omsorgsdepartementet vedtok å følge prosjektets anbefalinger. Her er link til sluttrapport m/del rapporter: I pressemelding den sier statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen blant annet: Det settes krav om etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem og påfølgende sertifisering av styringssystemet i henhold til ISO standarden. Det tas sikte på å innføre slike systemer innen utgangen av FORUTSETNINGER Rammebetingelser for prosjektet: Det må foreligge korrekt datagrunnlag for alle innkjøp som i forbindelse med bruk eller avhending kan medføre en forurensningsrisiko. Det må foreligge et registreringsverktøy for miljøledelse og forurensningsrisiko (anskaffelsesprosess foregår nasjonalt) Prosjektet må være forankret i ledelse og styret, og det må være et foretaksovergripende mål å etablere rutiner og prosesser som vil danne grunnlag for ISO-sertifisering.

5 2.3 MÅL Prosjektets hovedmål: Prosjektets hovedmål er at Helse Stavanger HF skal være sertifisert etter ISO innen utgangen av DELMÅL Skaffe en oversikt over nåsituasjonen. Det vil si at vi må skaffe oss oversikt over alle områder hvor sykehuset påvirker det ytre miljø. Her kan vi spesielt nevne områdene energi, innkjøp, transport og avfall. Revidere miljøpolitikk, miljøstyringssystem og mål for miljøarbeidet. Undersøke muligheten for å erstatte miljøskadelige stoffer med mindre miljøskadelige stoffer. (Substituttkravet). Gjennomføre ROS-analyse i forhold til potensielle miljøskadelige utslipp. Prioritere foreslåtte forbedringer. Oppdatere prosedyrer og dokumentasjonssystemer Opplæring i nye prosedyrer Presertifisering Utbedre eventuelle mangler. Sertifiseringsprosess 3 OMFANG OG AVGRENSNINGER Helse Stavanger HF må etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre vårt miljøstyringssystem i henhold til kravene i ISO og fastslå hvordan vi vil oppfylle disse kravene. Organisasjonen skal fastsette og dokumentere omfanget av sykehusets miljøstyringssystem. Miljøstyringssystemet skal omfatte hele foretakets virksomhet. 3.1 ANDRE PROSJEKTER OG AKTIVITETER SOM PÅVIRKER PROSJEKTET Prosjektet vil være avhengig av at det holdes en klar miljøprofil i forbindelse med alle nye innkjøpsavtaler. Dette gjelder avtaler som inngås lokalt, regionalt og nasjonalt. Det må videre være evne og vilje til å stille nødvendige ressurser til disposisjon både til gjennomføring av prosjektet, nødvendige investeringer samt videre drift av miljøstyringssystemet etter at prosjektet er avsluttet og går over i ordinær drift.

6 4 ORGANISERE PROSJEKTET 4.1 BEMANNING OG FORANKRING AV PROSJEKTET En viktig suksessfaktor i et hvert prosjekt er en god prosjektorganisering. En ISO-sertifisering er et stort og viktig prosjekt som vil ha ringvirkninger for store deler av organisasjonen. Det er derfor viktig at prosjektet ledes og forankres godt. Personer det er viktige å ha med på laget: AD og divisjonsdirektører for å påse en sterk ledelsesforankring. ISO14001 krever ledelsesinvolvering Innkjøpavdelingen som kan påse at miljøprofilen følges ved alle anskaffelser Kjemikompetanse fra HMS-avdelingen Hygienekompetanse HMS- og kvalitetsledere i alle divisjoner Avklar hvem som skal involveres i prosjektet, på hvilket nivå og hvor mye. Prosjektet organiseres med styringsgruppe, underutvalg for styringsgruppe, prosjektgruppe og delprosjekter.

7 Styringsgruppen er identisk med adm. direktørs ledergruppe. Underutvalget til styringsgruppen består av følgende: Divisjonsdirektør Emma Manin Leder Divisjonsdirektør Inger Cathrine Bryne Divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes Informasjonssjef Gottfred Tunge Prosjektgruppen er identisk med Miljøutvalget, som er utnevnt av administrerende direktør. Da prosjektet kan medføre omstillinger og endrede arbeidsrutiner, anbefales det at Miljøutvalget styrkes med en tillitsvalgt. Miljøutvalget består av: Divisjonsdirektør Emma Manin Leder Spesialrådgiver Arne Ragård Hygienesykepleier Berit Bue Seniorrådgiver Arild Johansen Foretakshovedverneombud Miljørådgiver Birte Helland ENØK Rådgiver Ståle Jårvik Kontraktsrådgiver Odd Kåre Tobiassen Seksjonsleder Yngve Mathisen Seksjonsleder Tom Ståle Lyngøy HMS Rådgiver Astrid Porten HMS- og kvalitetsleder Line Tendeland Hovedtillitsvalgt Gunde Sola Prosjektgruppen rapporterer jevnlig til styringsgruppen i henhold til godkjent fremdriftsplan. Styringsgruppen godkjenner prosjektplan, styringsdokumenter, ressursforbruk og endringer i forhold til framdriftsplan. Administrerende direktør er prosjekteier. Delprosjektene ledes av en fra Miljøutvalget. Øvrig delprosjektgruppe sammensettes av ansatte i foretaket ut fra kompetansebehovet i det enkelte delprosjekt. Eventuelle behov for ekstern kompetanse avgjøres av prosjektgruppen innenfor godkjente rammer. 4.2 MØTER, RAPPORTERING, KOMMUNIKASJON MØTEFREKVENS Det skal utarbeides møte- og detaljert fremdriftsplan for hovedprosjekt og delprosjekter. Fremdriftsplanen legges frem for godkjenning i styringsgruppen 1. september BESTEM RAPPORTERING FRA PROSJEKTET

8 Prosjekt og delprosjekter skal rapportere i henhold til linjeorganisering av prosjektet den 1. i oddetallsmåneder. Første gang 1. september etter dette vil det bli 1. november, 1. januar, 1. mars osv. For utveksling og oppdatering av dokumenter vil alle prosjektdeltakerne få tilgang til Microsoft SharePoint. SharePoint vil være den offisielle portalen for dokumentutveksling BESTEM HVORDAN PROSJEKTET SKAL KOMMUNISERES Som nevnt vil prosjekter og delprosjekter rapportere status hver andre måned. Øvrig kommunikasjon vil gå igjennom egen nettside på intranett samt egne høringsnotater til Kvalitetsutvalg/forum og AMU.

9 5 MILEPÆLER OG HOVEDAKTIVITETER Fase/ status Aktivitet Ferdig dato / Ansvar Behandles / godkjennes av 5.1 PLANLEGGING Fase 1 Planlegging ISO pkt Identifisere foretakets aktiviteter, produkter og tjenester. Kartlegge hvilke miljøaspekter som er knyttet til de ulike aktiviteter, produkter og tjenester. En aktivitet, produkt og tjeneste kan ha flere miljøaspekter, for eksempel transport som har aspektene forbruk av drivstoff, utslipp av CO2/NOX. Delprosjekter Delprosjekter Aspektenes miljøpåvirkning vurderes. Det må etableres en metodikk og kriterier for vurdering av miljøaspektenes påvirkning, samt definere kriterier for når miljøaspektene er vesentlige. Miljøaspektene skal vurderes ut fra de fastsatte kriteriene og de som har vesentlig påvirkning skal identifiseres. Et vesentlig miljøaspekt er et miljøaspekt bedriften må ha styring på. Dokumentasjon om miljøaspekter skal holdes oppdatert Delprosjekter RESSURSER, OPPGAVER OG MYNDIGHET ISO pkt «Ledelsen skal sikre tilgang på de nødvendige ressurser for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre miljøstyringssystemet. Ressursene omfatter menneskelige ressurser og spesielle ferdigheter, teknologi og økonomiske ressurser. Oppgaver, ansvar og myndigheter skal fastsettes, dokumenteres og kommuniseres for å tilrettelegge for effektiv miljøstyring LG-gruppen

10 Organisasjonens øverste ledelse skal peke ut en eller flere (er) for ledelsen som, uavhengig av annet ansvar, skal ha fastsatte oppgaver, ansvar og myndighet til å: a) sikre at et miljøstyringssystem er etablert, iverksatt og vedlikeholdt i henhold til kravene i denne standarden, b) rapportere til den øverste ledelsen om miljøstyringssystemets virkningsgrad for gjennomgang, inklusive anbefalinger om forbedringer. 5.3 LOVBESTEMTE KRAV OG ANDRE KRAV Fase 1 ISO pkt Planlegging Kartlegge hvilke miljøkrav som gjelder for virksomheten. Miljørådgiver Myndighetskrav, interne krav, kundekrav, bransjekrav og andre eksterne krav skal kartlegges. Miljørådgiver /delprosjekt Det må identifiseres hvilke krav som angår virksomhetens respektive miljøaspekter. Miljørådgiver Det må etableres en prosedyre som sikrer at virksomheten holder seg informert om endringer i lover og forskrifter, og holder oversikt oppdatert. Miljørådgiver MILJØPOLITIKK Fase 1 Planlegging ISO pkt. 4.2 Ledelsen etablerer en miljøpolitikk. Politikken skal danne rammer for bedriftens miljøarbeid. LG-gruppen AD Det er konkrete krav til politikkens innhold og utforming, se ISO pkt MÅL, DELMÅL OG PROGRAMMER Fase 1 ISO pkt Planlegging Miljømål skal etableres. Målene bør om mulig være målbare, med tilhørende tiltaksplaner.

11 Det skal arbeides med forbedringer blant de miljøaspektene som er vesentlig for bedriften. Kontinuerlig 5.6 RESSURSER, ANSVAR OG MYNDIGHET ISO pkt Oppgaver, ansvar og myndighet skal fastsettes, dokumenteres og kommuniseres. for miljøstyringssystemet skal utpekes. AD 5.5 KOMPETANSE, OPPLÆRING OG BEVISTHET ISO pkt Alle personer som utfører oppgaver som kan forårsake vesentlig miljøpåvirkning, skal sikres tilstrekkelig opplæring og kompetanse KOMMUNIKASJON ISO pkt Det skal etableres prosedyrer for kommunikasjon internt og eksternt. Info.avd Det skal gjøres vedtak på om de vesentlige miljøaspektene skal kommuniseres utad eller ikke. Styringsgruppe 5.7 DOKUMENTASJON ISO pkt Det skal utarbeides nødvendig dokumentasjon av miljøstyringssystemet. /delprosjekt Det er noen konkrete krav til hva som skal beskrives, se pkt a - e i ISO Prosedyrer som ikke er beskrevet, krever at tilstrekkelig opplæring og informasjon om prosedyren er gitt.

12 5.8 DOKUMENTSTYRING ISO pkt Det skal etableres prosedyre for styring av dokumenter. Det er noen konkrete krav til hvordan dokumenter skal styres, se pkt a g i ISO Dokumentavdelingen DRIFTSKONTROLL ISO pkt Det skal etableres prosedyrer for å sikre at de operasjonene som er forbundet med de vesentlige miljøaspektene gjennomføres kontrollert. Delprosjekt/ BEREDSKAP OG INNSATS ISO pkt Det skal etableres prosedyrer for å identifisere eventuelle nødssituasjoner og ulykker, og hvordan bedriften skal håndtere slike hendelser. Delprosjekter OVERVÅKING OG MÅLING Fase 3 Kontroll ISO pkt De viktigste egenskapene ved bedriften som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning skal overvåkes og måles. Delprosjekter Miljøprestasjon, aktuelle styringstiltak og måloppnåelse skal overvåkes. Måleutstyr skal kontrolleres og kalibreres regelmessig. Registreringer for kontroll og kalibrering av måleutstyr skal oppbevares.

13 5.12 SAMSVARSVURDERING Fase 3 ISO pkt Kontroll Samsvar med myndighetskrav, interne krav, kundekrav og andre eksterne krav skal kontrolleres regelmessig. Dvs. praktisk etterlevelse av identifisert krav under punkt Registreringer fra samsvarsvurderingene skal oppbevares AVVIK, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK Fase 3 ISO pkt Kontroll Det skal etableres en systematikk for identifisering, registrering og oppfølging av avvik. Det skal også etableres en systematikk for identifisering av mulige avvik og hvordan disse skal forebygges KONTROLL MED REGISTRERINGER Fase 3 ISO pkt Delprosjekter Kontroll Det skal etableres prosedyre for oppbevaring av registreringer. Registreringene skal være leselige, identifiserbare og sporbare. Det stilles flere krav gjennom ISO til hvilke registreringer som skal oppbevares INTERNREVISJONER Fase 3 ISO pkt Interne revisjoner av miljøstyringssystemet Miljørådgiver

14 Kontroll skal gjennomføres regelmessig. Revisor skal være objektiv og upartisk LEDELSENS GJENNOMGÅELSE Fase 3 ISO pkt Kontroll gjennomgåelse skal gjennomføres regelmessig. Det stilles konkrete krav til hva som skal inngå i underlaget til ledelsens gjennomgåelse, se pkt. 4.6 a h i ISO SERTIFISERING Fase 4 Bestille presertifisering og sertifisering AD Sertifiseri ng Gjennomføre presertifisering. Gjennomføre systemforbedringer som eventuelt påpekes i presertifiseringen. Sertifisering

15 6 BUDSJETTRAMME Et kostnadsoverslag så tidlig i prosessen vil være forbundet med betydelig usikkerhet. På tross av dette er det skissert et budsjett i forslaget til langtidsbudsjett for perioden Det vi vet er at det vil være behov for å gjøre investeringer i teknikk og utstyr for å videreutvikle kildesortering og sikre anlegg mot potensielle forurensende utslipp. Videre vet vi at det vil være forbundet med ekstra kostnader å bytte ut forurensende stoffer med mer miljøvennlige alternativer. Sertifiseringsprosessen betinger at vi engasjerer et eksternt sertifiseringsfirma. Med de kostnader dette medfører. Det vil også være et betydelig antall arbeidstimer som må legges ned, da spesielt fra medlemmene i miljøutvalget og spesielt for prosjektledere i hoved- og delprosjekter. Det er stipulert at hovedprosjektleder må benytte ca. 80% av sin tid til prosjektet og at ledere av delprosjektene vil benytte ca. 50%. Med hensyn til interne kostnader må det tas en prinsipiell avgjørelse og timer skal frikjøpes eller om dette skal være en prioritert oppgave for de enkelte medarbeiderne.

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Håndbok i miljøstyring

Håndbok i miljøstyring Styringssystem Dokumentansvarlig: DAHL, GRY Side: 1 av 24 Håndbok i miljøstyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Definisjon miljø... 4 1.4 Avgrensninger... 5

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Årsrapport Miljøutvalget

Årsrapport Miljøutvalget Årsrapport Miljøutvalget ARA Stavanger Universitetssjukehus 10.02. Innhold Vedtatt miljøpolicy for SUS... 3 Miljøutvalget... 3 Handlingsplan... 4 Hovedfokus... 5 Nasjonalt miljø og klimaforum for spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer