Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15"

Transkript

1 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

2 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen Virksomhet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Rapportmottaker Administrerende direktør Kopi (endelig rapport) Styret v/styreleder Rapportavsender Internrevisjonen Oppdragsgiver Styret Oppdragsleder Anton Kr. Olaussen Revisjonsteam Anton Kr. Olaussen Kundeansvarlig Tove Kolbeinsen Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Kort om området som skal revideres Formål, problemstillinger og metode Revisjonskriterier Vurderingskriterier Oppsummeringer av funn Risiko forbundet med prosess fram mot sertifisering Vedlegg Informasjonsgrunnlag Gjennomførte intervjuer Saksgang Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 2 av 15

3 1. Sammendrag Hovedfunn Bakgrunnen for revisjonen er beslutningen om at Pasientreiser ANS skal etablere et miljøstyringssystem i henhold til ISO14001:2004 og sertifiseres. Det Norske Veritas Certification, som er sertifiseringsinstans, gjennomførte en foreløpig revisjon i november Hovedkonklusjonen var at det, selv om en del tiltak var på plass, gjensto en god del arbeid før miljøstyringssystemet kunne sertifiseres. Dette gjaldt i stor grad dokumentasjonen av prosedyrer. Fokus for denne revisjonen har vært på i hvilken grad miljøpolitikk, miljøaspekter og miljømål er vedtatt av ledelsen, og om selskapet har et dokumentert og implementert et styringssystem i henhold til kravene i ISO Styringssystemet skal bidra til at politikken etterleves og miljømålene realiseres. Videre er det vurdert om dokumentasjon av obligatoriske og andre nødvendige prosedyrer er tilfredsstillende utformet, vedtatt og implementert i henhold til kravene i ISO Selskapets system for intern revisjon av miljøstyringssystemet er også vurdert. Hovedkonklusjonen er at Pasientreisers arbeid med å etablere og implementere et sertifiserbart miljøstyringssystem har riktig innretning og god fremdrift. Miljøstyringssystemet begynner å ta form, og selskapet har opplegget klart for implementering. Noe av det viktigste som gjenstår er å konkretisere miljøpolitikk og miljømål, og deretter iverksette prosedyrer for tiltak og oppfølging av de resultatene disse gir. Dato for ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet i henhold til kravet i ISO14001 om dette er fastsatt til 1. april Konklusjoner Det arbeides målrettet med å etablere og iverksette et miljøstyringssystem. Selskapet har langt på vei utviklet systembeskrivelse og prosedyrer, men det gjenstår noe, inkl. dokumentasjon av prosedyrer, før standardens krav er oppfylt Internrevisjonen vurderer risikoen forbundet med fullføring av Anbefalinger Selskapets miljøpolitikk må bli tydeligere og mer forpliktende, og legges til grunn for arbeidet med å prioritere selskapets viktigste miljøaspekter, som bl.a. vil være papirforbruk, reiser, avfall, innkjøp. For de prioriterte miljøaspektene må det formuleres styrbare mål. Det er nødvendig med en tydeligere konkretisering og prioritering av de viktigste miljøaspektene. Deretter må det formuleres konkrete og styrbare mål for disse. Utformingen av prosedyrene anbefales kvalitetssikret på grunnlag av kravene i ISO Prosedyren for ledelsens gjennomgang anbefales formulert i samsvar med standardens krav. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 3 av 15

4 sertifiseringsprosessen som lav. 2. Kort om området som skal revideres Beskrivelse av område/prosess som skal revideres Målsettinger for området/prosessen som skal revideres Selskapets prosess for å bli sertifisert i henhold til ISO14001:2004. Pasientreiser har under utvikling et miljøstyringssystem som skal oppfylle kravene til sertifisering i henhold til ISO 14001:2004. Innen utgangen av 2014 skal Pasientreiser ANS være sertifisert i henhold til ISO14001: Formål, problemstillinger og metode Formål med revisjonen Problemstillinger som skal undersøkes Metode Formålet med revisjonen er å avklare status for miljøstyringssystemet og hva som gjenstår av arbeid med dokumentasjon og implementering i forhold til kravene i ISO14001:2004. I hvilken grad er systemets dokumentasjon i samsvar med kravene i ISO14001:2004? I hvilken grad er obligatoriske prosedyrer og rutiner iverksatt? I hvilken grad virker prosedyrene og rutinene som forutsatt? I hvilken grad er gjenværende risiko eventuelle gjenstående tiltak før sertifisering innenfor Planlegging av revisjon og oppstart Innledende risikoanalyse og avgrensning. Intervjuer, gjennomgang av miljøstyringssystemets dokumentasjon Avstemming før endelig rapport skrives Resultatene fra prosjektet bearbeides og presenteres i rapports form Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 4 av 15

5 Formål med revisjonen Problemstillinger som skal undersøkes Metode akseptabelt nivå? I hvilken grad har Pasientreiser ANS etablert et hensiktsmessig og effektivt system for oppfølging av miljøprestasjonene? 4. Revisjonskriterier Revisjonskriterier For å vurdere kvalitet i utforming av Pasientreisers miljøstyringssystem og den prosessen som gjennomføres for å etablere, iverksette og vedlikeholde systemet har Internrevisjonen tatt utgangspunkt i kravene i ISO14001: Vurderingskriterier Vurderingskriterier Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter ved dokumentasjon eller iverksatt prosedyre i forhold til standardens krav. Det er ikke behov for tiltak. Det er observert feil og/eller mangler ved dokumentasjon eller iverksetting av prosedyre i forhold til standardens krav. Det bør settes i verk tiltak. Det er observert vesentlige feil og/eller svakheter i intern styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det må settes i verk tiltak. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 5 av 15

6 6. Oppsummeringer av funn Nr 4.1 For å bli sertifisert etter ISO14001:2004 må Pasientreiser etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle disse kravene. Det norske Veritas Certification (sertifiseringsinstansen) gjennomførte en revisjon i november Det utkastet til beskrivelse av miljøstyrings-systemet ble da underkjent. Veritas fant at selskapet har en rekke rutiner som kan inngå i et miljøstyringssystem, men disse var generelt dårlig dokumentert. Det foreligger et utkast til miljøstyringssystem. Utkastet er videreutviklet etter Veritas revisjon i november 2013, og er integrert med styringsdokumentet for ivaretakelse av selskapets samfunnsansvar. Utkastet til beskrivelse av selskapets miljøstyringssystem er i tråd med kravene i ISO14001, men ikke fullført. Selskapet bør vurdere å løfte beskrivelsen av miljøstyringssystemet ut som et eget punkt/kapittel for å gjøre det lettere tilgjengelig. Beskrivelsen av miljøpolitikk, miljøaspekter og miljømål må gjøres mer konkret og forpliktende. Det henvises til utdypende kommentarer nedenfor. 4.2 Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken innenfor det fastsatte omfanget av miljøstyringssystemet er forpliktende og hensiktsmessig for typen, omfanget og miljøpåvirkningene av organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester. Selskapets miljøpolitikk er beskrevet i utkastet til styringsdokument for ivaretakelse av selskapets samfunnsansvar. I beskrivelsen fremgår også betydningen av at selskapets drift er i samsvar med lover og forskrifter. Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan som skal bidra til å sikre at politikken blir kjent både Det er internrevisjonens vurdering at beskrivelsen inneholder relevante punkter/temaer. Men beskrivelsen er lite forpliktende. Internrevisjonen anbefaler at miljøpolitikken formuleres som et selvstendig punkt i stedet for å være punkter i en mer omfattende beskrivelse Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 6 av 15

7 Nr internt og eksternt, i samsvar med ISOs krav. av samfunnsansvaret. Miljøpolitikken må også gjøres mer forpliktende i forhold til selskapets miljøforpliktelser og miljøaspekter. Det henvises til kommentarer nedenfor om miljøaspektene. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/prosedyrer for å identifisere miljøaspektene ved deres aktiviteter, produkter og tjenester innenfor det fastsatte omfanget av miljøstyringssystemet som den kan kontrollere, og de som den kan påvirke, når en tar hensyn til planlagte og nye utviklinger, eller nye eller endrete aktiviteter, produkter og tjenester. Det har vært gjennomført arbeidsmøter i avdelingene for å identifisere aktiviteter som påvirker det ytre miljøet. Eksempler er reiser, papirforbruk, avfall, innkjøp. Resultatet av arbeidet er presentert i et Excel ark. Prosedyren for identifisering og prioritering av miljøaspektene er ikke dokumentert. Det er internrevisjonens vurdering at selskapet har etablert et godt grunnlag for konkretisering og prioritering av de viktigste miljøaspektene. Prosedyren for hvordan miljøaspektene skal identifiseres og prioriteres, inkl. periodiske oppdateringer, må beskrives. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/prosedyrer for å identifisere og ha tilgang til aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle lover og forskrifter som angår driften av selskapet. Denne vil bli gjort tilgjengelig på intranettet. Det er ingen lov- eller forskriftsbestemte krav som er relevante for selskapets miljøaspekter. Selskapet har selvpålagte krav gjennom Det er internrevisjonens vurdering at kravet om oversikt over relevante lover, forskrifter og selvpålagte krav er etablert og gjort tilgjengelig for alle i selskapet i tråd med standardens krav. Prosedyre for sjekk av lovbestemte krav og selvpålagte krav ved fremtidige Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 7 av 15

8 Nr beslutningen om sertifisering og de miljømål og miljøtiltak som ledelsen vedtar. Disse vil også bli tilgjengelige på intranettet. endringer må beskrives. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde dokumenterte miljømål og -delmål for relevante funksjoner og nivåer. Målene delmålene skal om mulig være målbare, og de skal være i samsvar med miljøpolitikken, inkl. forpliktelsene til forebygging av forurensning Det er etablert et sett mål, delmål og tiltak for Pasientreiser ANS. For enkelte miljøaspekter, f.eks. utskrifter, er det satt konkrete og styrbare mål. For andre er formuleringene mer vage, og disse oppfyller ikke standardens krav til styrbarhet. Internrevisjonen peker på at målene enten skal være kvantifiserte, f.eks. som % reduksjon eller økning, eller så konkret beskrevet at det ikke vil være tvil om målet er nådd eller ikke, f.eks. at et tiltak er iverksatt. For de miljøaspektene som skal omfattes av miljøstyringssystemet må det formuleres styrbare mål. 4.4 Ledelsen skal sikre tilgang på nødvendige ressurser for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre miljøstyringssystemet. Ressursene omfatter menneskelige ressurser og spesielle ferdigheter, teknologi og økonomiske ressurser. Selskapet skal sikre at enhver person som utfører oppgaver for den eller på dens vegne Linjeledelsen har ansvaret for oppfølging av miljøtiltakene innenfor sitt ansvarsområde. Det er laget et organisasjonskart hvor stillinger, roller, oppgaver etc. er beskrevet, inkl. ledelsens representant. Kvalitetsrådgiver er utpekt som ledelsens representant. Selskapet har utviklet et web-basert e- læringsprogram som vil være obligatorisk for Ved at linjelederne har ansvaret for miljøprestasjonene innenfor sine ansvarsområder, og ledelsens representant er utpekt, er standardens krav etter internrevisjonens vurdering oppfylt. Ved at linjeledelsen er ansvarliggjort for tiltak og miljøprestasjoner er også kravet om ressursmessig avklaring oppfylt.. Internrevisjonens vurdering er at e- læringsprogrammet sammen md Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 8 av 15

9 Nr som organisasjonen kjenner til kan forårsake vesentlige miljøpåvirkninger, er kompetente med hensyn til relevant utdanning, opplæring eller erfaring. alle, også vikarer. Etter en kvalitetssikring vil opplæringsprogrammet bli gjort tilgjengelig for alle. øvrige informasjonstiltak i kommunikasjonsplanen (se neste punkt) vil oppfylle standardens krav. Miljøstyringen vil være tema på allmøtene og informasjon om miljøpolitikken vil bli lagt ut på hjemmesiden og på TV-skjermene i kontorlandskapet Gjennomføring av opplæring vil bli dokumentert gjennom uttak av rapporter fra systemet. Internrevisjonen anbefaler at det utarbeides en prosedyre for oppdatering av opplæringen på grunnlag av endringer i miljøpolitikk, mål, tiltak, lover etc. 4.6 Organisasjonen skal med hensyn til sine miljøaspekter og sitt miljøstyringssystem etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre, eller prosedyrer, for intern kommunikasjon mellom de forskjellige nivåer og funksjoner i organisasjonen. Selskapet har en egen kommunikasjonsplan for ISO-sertifiseringen. I denne er målgrupper, informasjonsbehov, metoder og tiltak konkretisert. Planen er oppdatert for gjenstående del av sertifiseringsprosess, og den vil bli fortløpende oppdatert. Selskapet har prosedyre for å motta, dokumentere og bevare aktuell kommunikasjon fra eksterne berørte parter. Internrevisjonen finner at standardens krav til kommunikasjonstiltak er oppfylt. Dokumentasjonen av miljøstyringssystemet skal omfatte miljøpolitikken, miljømålene og delmålene, en beskrivelse av omfanget av miljøstyringssystemet, en beskrivelse av hovedelementene i miljøstyrings-systemet, Selskapet har under utarbeidelse en systembeskrivelse. Innholdet i denne vil være i samsvar med standardens krav til dokumentasjon. Det er internrevisjonens vurdering at systembeskrivelsen vil oppfylle standardens krav til innhold. Internrevisjonen anbefaler en opprydding Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 9 av 15

10 Nr dokumenter, inkl. registreringer, som kreves av denne standarden, og dokumenter, inkl. registreringer som organisasjonen har besluttet er nødvendige for å sikre effektiv planlegging, drift og styring av prosesser som angår dens vesentlige miljøaspekter. På de områdene hvor selskapet allerede har etablert prosedyrer som kreves i miljøstyringssystemet, vil det bli lagt inn henvisninger til disse. i og innstramming i beskrivelsens struktur og innhold. Internrevisjonen er enig med selskapet i at det kan være hensiktsmessig med et felles styringsdokument for samfunnsansvar og miljø. Men det anbefales å vurdere å legge beskrivelsen av miljøstyringssystemet bør vurderes lagt til et eget kapittel. Se også øvrige punkter om miljøperspektiver, mål, miljøtiltak etc. denne revisjonsrapporten. Dokumenter som kreves av miljøstyringssystemet og av denne standarden, skal styres. Registreringer er en spesiell type dokument, og de skal styres i henhold egne krav i standarden. Selskapet har som en del av sitt internrevisjonssystem et opplegg for dokumentstyring. Dette vil også bli gjort gjeldende for miljøstyringssystemet. Det er internrevisjonens vurdering at kravene til dokumentstyriung er oppfylt ved selskapets eksisterende opplegg for dokumentstyring. Det foreligger en felles dokumentmal for prosedyrer, godkjent av ledelsen. Videre er det besluttet at systemdokumentasjon skal utarbeides/utgis av kvalitetsrådgiver. Miljøgruppa skal hvert halvår gjennomgå og om nødvendig oppdatere dokumentene. Dokumenter, og endringer av disse, skal godkjennes av ledergruppa. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 10 av 15

11 Nr Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre(r) for regelmessig å overvåke og måle de viktigste egenskapene ved sin drift som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. Selskapets opplegg for måling og registrering av miljøprestasjonene er under utarbeidelse og vil falle på plass etter hvert som miljøaspektene og målene er konkretisert i henhold til kravene. For noen aspekter er KPI er, f.eks. måling av papirforbruk basert på avlesing av tellere på printere (volumutskrifter). Disse tall rapporteres og lagres og det skal rapporteres regelmessig til ledergruppa. Det er internrevisjonens vurdering at de målingene og registreringene som enten er iverksatt eller planlagt iverksatt, vil oppfylle standardens krav. Prosedyren for overvåking og måling av de viktigste egenskapene ved selskapets drift som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning må dokumenteres. Prosedyren for måling og registrering er ikke dokumentert. I henhold til sine forpliktelser til samsvar skal selskapet etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/-r for periodevis å vurdere samsvar med aktuelle lovbestemte krav og andre krav selskapet pålegger seg. Det er utarbeidet forslag til prosedyre for gjennomføring og registrering av samsvarsvurderinger. Etter som miljøstyringssystemet ikke er implementert, er det ikke gjennomført en samsvarsvurdering. Internrevisjonen vurderer den utarbeidete prosedyren for samsvarsvurderinger for å være i samsvar med standardens krav. Gjennomføring av en samsvarsvurdering må gjøres og godkjennes av ledelsen. Nødvendige registreringer skal etableres og vedlikeholdes for å påvise overensstemmelse mellom kravene i miljøstyringssystemet og denne standarden og de oppnådde resultatene. Selskapet har laget en mappestruktur for styringssystemet, og denne ligger på server. Behovet for datasikkerhet er ivaretatt på server og gjennom gode backup-rutiner. Internrevisjonen vurderer selskapets opplegg for registreringer og lagring av registreringene som tilfredsstillende. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 11 av 15

12 Nr Målinger og registreringer er under utvikling. Målinger og registreringer må iverksettes. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/-r for å håndtere aktuelle og potensielle avvik og for å iverksette korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. Selskapet har et opplegg for avvikshåndtering i samsvar med standardens krav. Dette opplegget vil også bli gjort gjeldende for miljøstyringen. Det er internrevisjonens vurdering at standardens krav er oppfylt. Selskapet skal sikre at det blir gjennomført intern revisjon av miljøstyringssystemet med planlagte intervaller for å fastslå om miljøstyrings-systemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger for miljøstyring, inklusive kravene i denne standarden, og er ordentlig iverksatt og vedlikeholdt. Den revisjonen som nå er gjennomført er i tråd med kravet og skal gi svar på om miljøstyringssystemet er i samsvar med standarden. Miljøstyringen er med når planene for selskapets internrevisjon utarbeides. Dette skjer halvårlig, basert på en risikovurdering. Det er internrevisjonens vurdering av selskapet har et fungerende opplegg for interne revisjoner. 4.6 Selskapets øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Standarden lister opp en rekke forhold som skal gjennomgås og besvares. Det er utarbeidet et forslag til prosedyre for ledelsens gjennomgang. Dette er gjort ved en tilføyelse i prosedyren for ledelsens gjennomgang av sikkerheten i selskapet. Innholdet i beskrivelsen er ikke fullt ut i samsvar med standardens beskrivelse av forhold som skal gjennomgås og besvares i ledelsens gjennomgang. Internrevisjonen anbefaler at ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet legges inn som et eget punkt i en felles beskrivelse av ledelsens gjennomgang av sikkerheten og miljøstyringen. Videre Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 12 av 15

13 Nr 7. Risiko forbundet med prosess fram mot sertifisering anbefales at standardens beskrivelse av ledelsens gjennomgang benyttes i prosedyren. Bruk av sjekkliste anbefales også vurdert. Revisjonen har avdekket at det gjenstår noe arbeid før Pasientreiser ANS har et miljøstyringssystem som fullt ut tilfredsstiller kravene i ISO14001:2004. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, eksisterende opplegg for internrevisjon, system kontinuerlig forbedring, sammen med den informasjonen som er gitt i intervjuer og møter vurderer internrevisjonen risikoen forbundet med gjenværende arbeid og implementering som lav. Denne vurderingen begrunnes med: - Fremlagt dokumentasjon er langt på vei i samsvar med kravene - Selskapets miljøgruppe har god oversikt over aktivitetene som påvirker miljøet - Selskapet har et opplegg for fullføring av arbeidet, forhold som bør forbedres er identifisert og akseptert - Miljøgruppa er godt motivert for arbeidet, og det er gitt klarsignal fra ledelsen til å bruke tid på arbeidet - Flere miljøtiltak med tilhørende kontroll-/registreringsopplegg er allerede på plass - Øverste ledelse er engasjert For å redusere risikoen ytterligere anbefaler internrevisjonen at det utarbeides en enkel milepælsplan med tilhørende aktiviteter. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 13 av 15

14 8. Vedlegg 8.1 Informasjonsgrunnlag Dok nr Beskrivelse Mottatt Gjennomgått Kommentar 1 Miljøstyringssystemet Pasientreiser ANS Ikke ferdig, redigering bør vurderes. 2 Lovbestemte krav for ivaretakelse av ytre miljø Pasientreiser ANS OK. Kopling til miljøperspektivene bør vurderes. 3 Innkjøp - miljøkrav OK. Bør innarbeides i anskaffelsesreglementet. 4 Kommunikasjons- og aktivitetsplan OK. Må oppdateres. 5 Prosedyre for avvikshåndtering og egenkontroll (150114) OK. Men bør vurderes bedre tilpasset 6 Prosedyre for ledelsens gjennomgang (160114) standardens OK. Men anbefales formulerte formulert krav. med standardens innhold. 7 Styringsdokument for internkontroll (160114) Miljøstyringen bør bli tydeligere 8 Prosedyre for Samsvarserklæring Ikke helt ferdig. 9 Mal miljøaspekter OK. Godt grunnlag for prioritering. 10 Pasientreiser ANS, Rutiner for avfallshåndtering v OK Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 14 av 15

15 8.2 Gjennomførte intervjuer Dato Navn/rolle Gjennomført Dokumentert Kommentar Alf Olav Uldal - oppstartsmøte X X Oppstart, overlevering av dokumenter. Dokumentert i konsulentrapport Gry Annie Heimdal X X Dokumentert i konsulentrapport Guri Brenden Lønnerød X X Dokumentert i konsulentrapport Kjetil Dahl X X Dokumentert i konsulentrapport Alf Olav Uldal X X Dokumentert i konsulentrapport Alf Olav Uldal, Guri Brenden Lønnerød, Stian Larsen, Kjetil Dahl X X Avstemmingsmøte med miljøgruppe 8.3 Saksgang Dato Aktivitet Avstemmingsmøte med miljøgruppen Utsendelse av rapportutkast Tilbakemeldinger på rapportutkast Utsendelse av endelig revisjonsrapport Styrebehandling av revisjonsrapport og handlingsplan Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 15 av 15

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer