Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15"

Transkript

1 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

2 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen Virksomhet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Rapportmottaker Administrerende direktør Kopi (endelig rapport) Styret v/styreleder Rapportavsender Internrevisjonen Oppdragsgiver Styret Oppdragsleder Anton Kr. Olaussen Revisjonsteam Anton Kr. Olaussen Kundeansvarlig Tove Kolbeinsen Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Kort om området som skal revideres Formål, problemstillinger og metode Revisjonskriterier Vurderingskriterier Oppsummeringer av funn Risiko forbundet med prosess fram mot sertifisering Vedlegg Informasjonsgrunnlag Gjennomførte intervjuer Saksgang Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 2 av 15

3 1. Sammendrag Hovedfunn Bakgrunnen for revisjonen er beslutningen om at Pasientreiser ANS skal etablere et miljøstyringssystem i henhold til ISO14001:2004 og sertifiseres. Det Norske Veritas Certification, som er sertifiseringsinstans, gjennomførte en foreløpig revisjon i november Hovedkonklusjonen var at det, selv om en del tiltak var på plass, gjensto en god del arbeid før miljøstyringssystemet kunne sertifiseres. Dette gjaldt i stor grad dokumentasjonen av prosedyrer. Fokus for denne revisjonen har vært på i hvilken grad miljøpolitikk, miljøaspekter og miljømål er vedtatt av ledelsen, og om selskapet har et dokumentert og implementert et styringssystem i henhold til kravene i ISO Styringssystemet skal bidra til at politikken etterleves og miljømålene realiseres. Videre er det vurdert om dokumentasjon av obligatoriske og andre nødvendige prosedyrer er tilfredsstillende utformet, vedtatt og implementert i henhold til kravene i ISO Selskapets system for intern revisjon av miljøstyringssystemet er også vurdert. Hovedkonklusjonen er at Pasientreisers arbeid med å etablere og implementere et sertifiserbart miljøstyringssystem har riktig innretning og god fremdrift. Miljøstyringssystemet begynner å ta form, og selskapet har opplegget klart for implementering. Noe av det viktigste som gjenstår er å konkretisere miljøpolitikk og miljømål, og deretter iverksette prosedyrer for tiltak og oppfølging av de resultatene disse gir. Dato for ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet i henhold til kravet i ISO14001 om dette er fastsatt til 1. april Konklusjoner Det arbeides målrettet med å etablere og iverksette et miljøstyringssystem. Selskapet har langt på vei utviklet systembeskrivelse og prosedyrer, men det gjenstår noe, inkl. dokumentasjon av prosedyrer, før standardens krav er oppfylt Internrevisjonen vurderer risikoen forbundet med fullføring av Anbefalinger Selskapets miljøpolitikk må bli tydeligere og mer forpliktende, og legges til grunn for arbeidet med å prioritere selskapets viktigste miljøaspekter, som bl.a. vil være papirforbruk, reiser, avfall, innkjøp. For de prioriterte miljøaspektene må det formuleres styrbare mål. Det er nødvendig med en tydeligere konkretisering og prioritering av de viktigste miljøaspektene. Deretter må det formuleres konkrete og styrbare mål for disse. Utformingen av prosedyrene anbefales kvalitetssikret på grunnlag av kravene i ISO Prosedyren for ledelsens gjennomgang anbefales formulert i samsvar med standardens krav. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 3 av 15

4 sertifiseringsprosessen som lav. 2. Kort om området som skal revideres Beskrivelse av område/prosess som skal revideres Målsettinger for området/prosessen som skal revideres Selskapets prosess for å bli sertifisert i henhold til ISO14001:2004. Pasientreiser har under utvikling et miljøstyringssystem som skal oppfylle kravene til sertifisering i henhold til ISO 14001:2004. Innen utgangen av 2014 skal Pasientreiser ANS være sertifisert i henhold til ISO14001: Formål, problemstillinger og metode Formål med revisjonen Problemstillinger som skal undersøkes Metode Formålet med revisjonen er å avklare status for miljøstyringssystemet og hva som gjenstår av arbeid med dokumentasjon og implementering i forhold til kravene i ISO14001:2004. I hvilken grad er systemets dokumentasjon i samsvar med kravene i ISO14001:2004? I hvilken grad er obligatoriske prosedyrer og rutiner iverksatt? I hvilken grad virker prosedyrene og rutinene som forutsatt? I hvilken grad er gjenværende risiko eventuelle gjenstående tiltak før sertifisering innenfor Planlegging av revisjon og oppstart Innledende risikoanalyse og avgrensning. Intervjuer, gjennomgang av miljøstyringssystemets dokumentasjon Avstemming før endelig rapport skrives Resultatene fra prosjektet bearbeides og presenteres i rapports form Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 4 av 15

5 Formål med revisjonen Problemstillinger som skal undersøkes Metode akseptabelt nivå? I hvilken grad har Pasientreiser ANS etablert et hensiktsmessig og effektivt system for oppfølging av miljøprestasjonene? 4. Revisjonskriterier Revisjonskriterier For å vurdere kvalitet i utforming av Pasientreisers miljøstyringssystem og den prosessen som gjennomføres for å etablere, iverksette og vedlikeholde systemet har Internrevisjonen tatt utgangspunkt i kravene i ISO14001: Vurderingskriterier Vurderingskriterier Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter ved dokumentasjon eller iverksatt prosedyre i forhold til standardens krav. Det er ikke behov for tiltak. Det er observert feil og/eller mangler ved dokumentasjon eller iverksetting av prosedyre i forhold til standardens krav. Det bør settes i verk tiltak. Det er observert vesentlige feil og/eller svakheter i intern styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det må settes i verk tiltak. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 5 av 15

6 6. Oppsummeringer av funn Nr 4.1 For å bli sertifisert etter ISO14001:2004 må Pasientreiser etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle disse kravene. Det norske Veritas Certification (sertifiseringsinstansen) gjennomførte en revisjon i november Det utkastet til beskrivelse av miljøstyrings-systemet ble da underkjent. Veritas fant at selskapet har en rekke rutiner som kan inngå i et miljøstyringssystem, men disse var generelt dårlig dokumentert. Det foreligger et utkast til miljøstyringssystem. Utkastet er videreutviklet etter Veritas revisjon i november 2013, og er integrert med styringsdokumentet for ivaretakelse av selskapets samfunnsansvar. Utkastet til beskrivelse av selskapets miljøstyringssystem er i tråd med kravene i ISO14001, men ikke fullført. Selskapet bør vurdere å løfte beskrivelsen av miljøstyringssystemet ut som et eget punkt/kapittel for å gjøre det lettere tilgjengelig. Beskrivelsen av miljøpolitikk, miljøaspekter og miljømål må gjøres mer konkret og forpliktende. Det henvises til utdypende kommentarer nedenfor. 4.2 Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken innenfor det fastsatte omfanget av miljøstyringssystemet er forpliktende og hensiktsmessig for typen, omfanget og miljøpåvirkningene av organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester. Selskapets miljøpolitikk er beskrevet i utkastet til styringsdokument for ivaretakelse av selskapets samfunnsansvar. I beskrivelsen fremgår også betydningen av at selskapets drift er i samsvar med lover og forskrifter. Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan som skal bidra til å sikre at politikken blir kjent både Det er internrevisjonens vurdering at beskrivelsen inneholder relevante punkter/temaer. Men beskrivelsen er lite forpliktende. Internrevisjonen anbefaler at miljøpolitikken formuleres som et selvstendig punkt i stedet for å være punkter i en mer omfattende beskrivelse Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 6 av 15

7 Nr internt og eksternt, i samsvar med ISOs krav. av samfunnsansvaret. Miljøpolitikken må også gjøres mer forpliktende i forhold til selskapets miljøforpliktelser og miljøaspekter. Det henvises til kommentarer nedenfor om miljøaspektene. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/prosedyrer for å identifisere miljøaspektene ved deres aktiviteter, produkter og tjenester innenfor det fastsatte omfanget av miljøstyringssystemet som den kan kontrollere, og de som den kan påvirke, når en tar hensyn til planlagte og nye utviklinger, eller nye eller endrete aktiviteter, produkter og tjenester. Det har vært gjennomført arbeidsmøter i avdelingene for å identifisere aktiviteter som påvirker det ytre miljøet. Eksempler er reiser, papirforbruk, avfall, innkjøp. Resultatet av arbeidet er presentert i et Excel ark. Prosedyren for identifisering og prioritering av miljøaspektene er ikke dokumentert. Det er internrevisjonens vurdering at selskapet har etablert et godt grunnlag for konkretisering og prioritering av de viktigste miljøaspektene. Prosedyren for hvordan miljøaspektene skal identifiseres og prioriteres, inkl. periodiske oppdateringer, må beskrives. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/prosedyrer for å identifisere og ha tilgang til aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle lover og forskrifter som angår driften av selskapet. Denne vil bli gjort tilgjengelig på intranettet. Det er ingen lov- eller forskriftsbestemte krav som er relevante for selskapets miljøaspekter. Selskapet har selvpålagte krav gjennom Det er internrevisjonens vurdering at kravet om oversikt over relevante lover, forskrifter og selvpålagte krav er etablert og gjort tilgjengelig for alle i selskapet i tråd med standardens krav. Prosedyre for sjekk av lovbestemte krav og selvpålagte krav ved fremtidige Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 7 av 15

8 Nr beslutningen om sertifisering og de miljømål og miljøtiltak som ledelsen vedtar. Disse vil også bli tilgjengelige på intranettet. endringer må beskrives. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde dokumenterte miljømål og -delmål for relevante funksjoner og nivåer. Målene delmålene skal om mulig være målbare, og de skal være i samsvar med miljøpolitikken, inkl. forpliktelsene til forebygging av forurensning Det er etablert et sett mål, delmål og tiltak for Pasientreiser ANS. For enkelte miljøaspekter, f.eks. utskrifter, er det satt konkrete og styrbare mål. For andre er formuleringene mer vage, og disse oppfyller ikke standardens krav til styrbarhet. Internrevisjonen peker på at målene enten skal være kvantifiserte, f.eks. som % reduksjon eller økning, eller så konkret beskrevet at det ikke vil være tvil om målet er nådd eller ikke, f.eks. at et tiltak er iverksatt. For de miljøaspektene som skal omfattes av miljøstyringssystemet må det formuleres styrbare mål. 4.4 Ledelsen skal sikre tilgang på nødvendige ressurser for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre miljøstyringssystemet. Ressursene omfatter menneskelige ressurser og spesielle ferdigheter, teknologi og økonomiske ressurser. Selskapet skal sikre at enhver person som utfører oppgaver for den eller på dens vegne Linjeledelsen har ansvaret for oppfølging av miljøtiltakene innenfor sitt ansvarsområde. Det er laget et organisasjonskart hvor stillinger, roller, oppgaver etc. er beskrevet, inkl. ledelsens representant. Kvalitetsrådgiver er utpekt som ledelsens representant. Selskapet har utviklet et web-basert e- læringsprogram som vil være obligatorisk for Ved at linjelederne har ansvaret for miljøprestasjonene innenfor sine ansvarsområder, og ledelsens representant er utpekt, er standardens krav etter internrevisjonens vurdering oppfylt. Ved at linjeledelsen er ansvarliggjort for tiltak og miljøprestasjoner er også kravet om ressursmessig avklaring oppfylt.. Internrevisjonens vurdering er at e- læringsprogrammet sammen md Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 8 av 15

9 Nr som organisasjonen kjenner til kan forårsake vesentlige miljøpåvirkninger, er kompetente med hensyn til relevant utdanning, opplæring eller erfaring. alle, også vikarer. Etter en kvalitetssikring vil opplæringsprogrammet bli gjort tilgjengelig for alle. øvrige informasjonstiltak i kommunikasjonsplanen (se neste punkt) vil oppfylle standardens krav. Miljøstyringen vil være tema på allmøtene og informasjon om miljøpolitikken vil bli lagt ut på hjemmesiden og på TV-skjermene i kontorlandskapet Gjennomføring av opplæring vil bli dokumentert gjennom uttak av rapporter fra systemet. Internrevisjonen anbefaler at det utarbeides en prosedyre for oppdatering av opplæringen på grunnlag av endringer i miljøpolitikk, mål, tiltak, lover etc. 4.6 Organisasjonen skal med hensyn til sine miljøaspekter og sitt miljøstyringssystem etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre, eller prosedyrer, for intern kommunikasjon mellom de forskjellige nivåer og funksjoner i organisasjonen. Selskapet har en egen kommunikasjonsplan for ISO-sertifiseringen. I denne er målgrupper, informasjonsbehov, metoder og tiltak konkretisert. Planen er oppdatert for gjenstående del av sertifiseringsprosess, og den vil bli fortløpende oppdatert. Selskapet har prosedyre for å motta, dokumentere og bevare aktuell kommunikasjon fra eksterne berørte parter. Internrevisjonen finner at standardens krav til kommunikasjonstiltak er oppfylt. Dokumentasjonen av miljøstyringssystemet skal omfatte miljøpolitikken, miljømålene og delmålene, en beskrivelse av omfanget av miljøstyringssystemet, en beskrivelse av hovedelementene i miljøstyrings-systemet, Selskapet har under utarbeidelse en systembeskrivelse. Innholdet i denne vil være i samsvar med standardens krav til dokumentasjon. Det er internrevisjonens vurdering at systembeskrivelsen vil oppfylle standardens krav til innhold. Internrevisjonen anbefaler en opprydding Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 9 av 15

10 Nr dokumenter, inkl. registreringer, som kreves av denne standarden, og dokumenter, inkl. registreringer som organisasjonen har besluttet er nødvendige for å sikre effektiv planlegging, drift og styring av prosesser som angår dens vesentlige miljøaspekter. På de områdene hvor selskapet allerede har etablert prosedyrer som kreves i miljøstyringssystemet, vil det bli lagt inn henvisninger til disse. i og innstramming i beskrivelsens struktur og innhold. Internrevisjonen er enig med selskapet i at det kan være hensiktsmessig med et felles styringsdokument for samfunnsansvar og miljø. Men det anbefales å vurdere å legge beskrivelsen av miljøstyringssystemet bør vurderes lagt til et eget kapittel. Se også øvrige punkter om miljøperspektiver, mål, miljøtiltak etc. denne revisjonsrapporten. Dokumenter som kreves av miljøstyringssystemet og av denne standarden, skal styres. Registreringer er en spesiell type dokument, og de skal styres i henhold egne krav i standarden. Selskapet har som en del av sitt internrevisjonssystem et opplegg for dokumentstyring. Dette vil også bli gjort gjeldende for miljøstyringssystemet. Det er internrevisjonens vurdering at kravene til dokumentstyriung er oppfylt ved selskapets eksisterende opplegg for dokumentstyring. Det foreligger en felles dokumentmal for prosedyrer, godkjent av ledelsen. Videre er det besluttet at systemdokumentasjon skal utarbeides/utgis av kvalitetsrådgiver. Miljøgruppa skal hvert halvår gjennomgå og om nødvendig oppdatere dokumentene. Dokumenter, og endringer av disse, skal godkjennes av ledergruppa. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 10 av 15

11 Nr Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre(r) for regelmessig å overvåke og måle de viktigste egenskapene ved sin drift som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. Selskapets opplegg for måling og registrering av miljøprestasjonene er under utarbeidelse og vil falle på plass etter hvert som miljøaspektene og målene er konkretisert i henhold til kravene. For noen aspekter er KPI er, f.eks. måling av papirforbruk basert på avlesing av tellere på printere (volumutskrifter). Disse tall rapporteres og lagres og det skal rapporteres regelmessig til ledergruppa. Det er internrevisjonens vurdering at de målingene og registreringene som enten er iverksatt eller planlagt iverksatt, vil oppfylle standardens krav. Prosedyren for overvåking og måling av de viktigste egenskapene ved selskapets drift som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning må dokumenteres. Prosedyren for måling og registrering er ikke dokumentert. I henhold til sine forpliktelser til samsvar skal selskapet etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/-r for periodevis å vurdere samsvar med aktuelle lovbestemte krav og andre krav selskapet pålegger seg. Det er utarbeidet forslag til prosedyre for gjennomføring og registrering av samsvarsvurderinger. Etter som miljøstyringssystemet ikke er implementert, er det ikke gjennomført en samsvarsvurdering. Internrevisjonen vurderer den utarbeidete prosedyren for samsvarsvurderinger for å være i samsvar med standardens krav. Gjennomføring av en samsvarsvurdering må gjøres og godkjennes av ledelsen. Nødvendige registreringer skal etableres og vedlikeholdes for å påvise overensstemmelse mellom kravene i miljøstyringssystemet og denne standarden og de oppnådde resultatene. Selskapet har laget en mappestruktur for styringssystemet, og denne ligger på server. Behovet for datasikkerhet er ivaretatt på server og gjennom gode backup-rutiner. Internrevisjonen vurderer selskapets opplegg for registreringer og lagring av registreringene som tilfredsstillende. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 11 av 15

12 Nr Målinger og registreringer er under utvikling. Målinger og registreringer må iverksettes. Selskapet skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyre/-r for å håndtere aktuelle og potensielle avvik og for å iverksette korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. Selskapet har et opplegg for avvikshåndtering i samsvar med standardens krav. Dette opplegget vil også bli gjort gjeldende for miljøstyringen. Det er internrevisjonens vurdering at standardens krav er oppfylt. Selskapet skal sikre at det blir gjennomført intern revisjon av miljøstyringssystemet med planlagte intervaller for å fastslå om miljøstyrings-systemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger for miljøstyring, inklusive kravene i denne standarden, og er ordentlig iverksatt og vedlikeholdt. Den revisjonen som nå er gjennomført er i tråd med kravet og skal gi svar på om miljøstyringssystemet er i samsvar med standarden. Miljøstyringen er med når planene for selskapets internrevisjon utarbeides. Dette skjer halvårlig, basert på en risikovurdering. Det er internrevisjonens vurdering av selskapet har et fungerende opplegg for interne revisjoner. 4.6 Selskapets øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Standarden lister opp en rekke forhold som skal gjennomgås og besvares. Det er utarbeidet et forslag til prosedyre for ledelsens gjennomgang. Dette er gjort ved en tilføyelse i prosedyren for ledelsens gjennomgang av sikkerheten i selskapet. Innholdet i beskrivelsen er ikke fullt ut i samsvar med standardens beskrivelse av forhold som skal gjennomgås og besvares i ledelsens gjennomgang. Internrevisjonen anbefaler at ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet legges inn som et eget punkt i en felles beskrivelse av ledelsens gjennomgang av sikkerheten og miljøstyringen. Videre Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 12 av 15

13 Nr 7. Risiko forbundet med prosess fram mot sertifisering anbefales at standardens beskrivelse av ledelsens gjennomgang benyttes i prosedyren. Bruk av sjekkliste anbefales også vurdert. Revisjonen har avdekket at det gjenstår noe arbeid før Pasientreiser ANS har et miljøstyringssystem som fullt ut tilfredsstiller kravene i ISO14001:2004. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, eksisterende opplegg for internrevisjon, system kontinuerlig forbedring, sammen med den informasjonen som er gitt i intervjuer og møter vurderer internrevisjonen risikoen forbundet med gjenværende arbeid og implementering som lav. Denne vurderingen begrunnes med: - Fremlagt dokumentasjon er langt på vei i samsvar med kravene - Selskapets miljøgruppe har god oversikt over aktivitetene som påvirker miljøet - Selskapet har et opplegg for fullføring av arbeidet, forhold som bør forbedres er identifisert og akseptert - Miljøgruppa er godt motivert for arbeidet, og det er gitt klarsignal fra ledelsen til å bruke tid på arbeidet - Flere miljøtiltak med tilhørende kontroll-/registreringsopplegg er allerede på plass - Øverste ledelse er engasjert For å redusere risikoen ytterligere anbefaler internrevisjonen at det utarbeides en enkel milepælsplan med tilhørende aktiviteter. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 13 av 15

14 8. Vedlegg 8.1 Informasjonsgrunnlag Dok nr Beskrivelse Mottatt Gjennomgått Kommentar 1 Miljøstyringssystemet Pasientreiser ANS Ikke ferdig, redigering bør vurderes. 2 Lovbestemte krav for ivaretakelse av ytre miljø Pasientreiser ANS OK. Kopling til miljøperspektivene bør vurderes. 3 Innkjøp - miljøkrav OK. Bør innarbeides i anskaffelsesreglementet. 4 Kommunikasjons- og aktivitetsplan OK. Må oppdateres. 5 Prosedyre for avvikshåndtering og egenkontroll (150114) OK. Men bør vurderes bedre tilpasset 6 Prosedyre for ledelsens gjennomgang (160114) standardens OK. Men anbefales formulerte formulert krav. med standardens innhold. 7 Styringsdokument for internkontroll (160114) Miljøstyringen bør bli tydeligere 8 Prosedyre for Samsvarserklæring Ikke helt ferdig. 9 Mal miljøaspekter OK. Godt grunnlag for prioritering. 10 Pasientreiser ANS, Rutiner for avfallshåndtering v OK Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 14 av 15

15 8.2 Gjennomførte intervjuer Dato Navn/rolle Gjennomført Dokumentert Kommentar Alf Olav Uldal - oppstartsmøte X X Oppstart, overlevering av dokumenter. Dokumentert i konsulentrapport Gry Annie Heimdal X X Dokumentert i konsulentrapport Guri Brenden Lønnerød X X Dokumentert i konsulentrapport Kjetil Dahl X X Dokumentert i konsulentrapport Alf Olav Uldal X X Dokumentert i konsulentrapport Alf Olav Uldal, Guri Brenden Lønnerød, Stian Larsen, Kjetil Dahl X X Avstemmingsmøte med miljøgruppe 8.3 Saksgang Dato Aktivitet Avstemmingsmøte med miljøgruppen Utsendelse av rapportutkast Tilbakemeldinger på rapportutkast Utsendelse av endelig revisjonsrapport Styrebehandling av revisjonsrapport og handlingsplan Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 15 av 15

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Rapport - Revisjon av intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Revisjonsrapport 1/2015 Internrevisjon Side 1 av 20 Tidsrom

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014 Rapport - Revisjon av Intern styring og kontroll i tilgangsstyring og endringshåndtering i ITsystemet NISSY Endelig Revisjonsrapport 2/2014 Internrevisjonen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411 STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF Dato: 08.05.2013 Organisasjonsenhet: ZNONO411 Avdeling for system sertifisering Veritasveien 1 1322 HØVIK Tel. 67 57 9900 Fax. 67 57 9911 Oppdragsgiver: Helse Stavanger

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyring - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyringssystem Hjelpemiddel for styring og ledelse Utvikle og iverksette miljøpolitikk Styre

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR

PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF 1 Revidert 14.8.2012 AR 1 OM DETTE DOKUMENTET 4 2 GENERELLE ELEMENTER I PROSJEKTPLANEN 4 2.1 BAKGRUNN 4 2.2 FORUTSETNINGER 4 2.3 MÅL 5 2.4 DELMÅL

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Referanse 2007/3108-45 15.10.2012 Dato Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12 Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og

Detaljer

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø)

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Direktørens kontor Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Deltakere: Representanter fra adm. direktørs ledergruppe Miljørådgiver Birte Helland Aud Riise (FHTV) Linda M. Schouw (FHVO) Systemansvarlige fra de enkelte

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Omfang... 3 1.4 Ansvar... 3 2 VEILEDNING TIL IDENTIFISERING

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Skogsertifisering hvorfor og hvordan Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Levende Skog standarder for et bærekraftig

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 196/2006. av 3. februar 2006

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 196/2006. av 3. februar 2006 Nr. 38/165 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 196/2006 2010/EØS/38/20 av 3. februar 2006 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 for å ta hensyn til europeisk standard

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3

K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3 ERFARINGER FRA HOVEDREVISJON K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3 2012 Ledelsens gjennomgang (vår) og oppfølging av handlingsplan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

FORMÅL Angi det organisatoriske omfanget av miljøstyringssystemet i Grong kommune.

FORMÅL Angi det organisatoriske omfanget av miljøstyringssystemet i Grong kommune. Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. A Overordnet dokumentasjon Omfang av miljøstyringssystemet Dok.nr. A4.1 ISO14001 punkt: 4.1 Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: 26.08.07

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.4 2014-02-26 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Akvakulturaksjonen 2011

Akvakulturaksjonen 2011 Akvakulturaksjonen 2011 Resultater og forbedringspunkter etter tilsyn Inger Marie Haaland Disposisjon Krav til oppdrettsnæringen Resultater av tilsynsaksjonen Klifs forventninger til bransjen Veien videre

Detaljer

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Informasjon om energiledelse

Informasjon om energiledelse 1. Forplikte 2. Planlegge 5. Forbedre 3. Utføre 4. Kontrollere Informasjon om energiledelse Denne presentasjonen sammen med med en veileder i energiledelse er utarbeidet av en arbeidsgruppe i OLF i mars

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.3 2013-01-22 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere, markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Ansvar og organisering

Ansvar og organisering Utgitt med støtte av: Norm for www.normen.no Ansvar og organisering Støttedokument Faktaark nr 1 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

NS-EN ISO/IEC 17021-1

NS-EN ISO/IEC 17021-1 Guri Kjørven, 2015-12-02 NS-EN ISO/IEC 17021-1 SAMSVARSVURDERING - KRAV TIL ORGANER SOM TILBYR REVISJON OG SERTIFISERING AV LEDELSESSYSTEMER - DEL 1: KRAV Historikk ISO/IEC 17021:2006 Erstattet Guides

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 083-2014 MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN. STATUSRAPPORT 2011-2014 FRA DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer