Strategi for innføring av miljøledelse i Helse Stavanger HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for innføring av miljøledelse i Helse Stavanger HF"

Transkript

1 Strategi for innføring av miljøledelse i Helse Stavanger HF

2 Lær strategi av Lady Gaga

3 5 dimensjoner ved Lady Gagas strategi: 1. Visjon om hvor vi skal og hvordan komme dit 2. Forstå kundene og endringer i bransjen 3. Bevissthet rundt egne styrker og svakheter 4. Konsistens i gjennomføringen 5. Kontinuerlig fornyelse

4 Innføring av noe nytt, v/oppstart Tilby noe markedet vil ha. Betalingsvilje i samfunnet. Kompetanse til oppgaven handler om «Timing» Timing for innføring av miljøledelse?

5 Ledelsens representant, bakteppe: Sigrid Undset: «Ti sed og skikk forandres meget, alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.» (1915) Kotter: «You have to appeal more to the heart than the mind.» «see-feel-change» (2014)

6 Ledelse = kulturbygging Ledelse er kulturbygging, via rollemodeller og adferd. Måten vi gjør ting på her hos oss. Det er meg det kommer an på Arbeidsfellesskapet i sjukehuset må preges av rutiner og prioriteringer som sikrer måloppnåelse. Know what Know how Know why Care why Etterlevelse handler mye om hvordan why skal forstås og om gode prosesser for å forankre det.

7 Ledelse = kulturbygging Hvilke egenskaper trengs for å lede et prosjekt? Hanne Sofie Greve, (i sin takketale for brobyggerprisen i 1997): «Intet levende i menneskenes verden er statisk, alt er i konstant bevegelse og utfordringen ligger i å fremme bevegelsen i riktig retning.» Hvilke egenskaper trengs for å gjennomføre et prosjekt? Rudolf Steiner: «Heller tenne en ild enn fylle en kanne.»

8 Mine ønsker for oss i perioden Vi bidrar til å fremme helse og livskvalitet. Vi legger til rette for at kollegaene får optimale arbeidsforhold for å fremme helse og livskvalitet. Vi går alle på jobb med glede og forventninger for dagen. Hver og en av oss opplever seg sett, hørt og verdsatt hver dag. Vi trives og har det gøy på jobb!!! Vi ser framover, bl.a. gjennom benchlearning og fagutvikling. Vi tar vare på Moder jord! Vi er klare for nye oppgaver, og tilegner oss kompetanse i tråd med kravene, eksempelvis innføring av Miljøledelse.

9 Prosjekt ISO 14001

10 Styringsdokument

11 Prosjektplan Bakgrunn Forutsetninger Omfang og avgrensninger Andre prosjekter og aktiviteter som kan påvirke prosjektet Organisering av prosjektet Bemanning og forankring av prosjektet Møter, Rapportering, Bestem hvordan prosjektet skal kommuniseres Milepæler og hovedaktiviteter Ressursforbruk

12 Suksesskriterier Prosjektet vil ha suksess når følgende er oppnådd: Prosjektet er gjennomført med god forankring i linjeorganisasjonen og da spesielt i foretakets øverste ledelse. Alle rutiner, evalueringsprosesser og system for kontinuerlig forbedring er på plass. At foretaket blir sertifisert i henhold til ISO14001 av ekstern organisasjon. Dette må på plass innen tidsfristen som er Prosjektet skal risikostyres med kvartalsvise analyser

13 Kritiske suksessfaktorer Ledelsesforankring Ressurstilgang God kartlegging av nåsituasjonen Klare og konkrete mål God overføring til daglig drift

14 Prosjektstrategi Risikostyring Gjennomføringsstrategi Organisering og ansvarsfordeling

15 Kvartalsvis ROS-analyse

16

17 Miljøkoordinatorer 1 miljøkoordinator pr. divisjon Miljøkoordinatorene er i hovedsak kvalitetslederne Benytter sitt eksisterende nettverk i kvalitetsarbeidet Forankring

18 Ledelsens gjennomgang Utarbeides etter standarden. Forberedelser Nøyaktig med referatet

19 Samsvarsvurdering Revisjoner HMS-runde Tilsyn ROS-analyse potensielle utslipp

20 Innføring i organisasjonen

21 Tema Miljøutvalget som prosjektets referansegruppe Utarbeidelse av prosedyrer Kartlegging i foretaket Risikovurdering av potensielle miljøskadelige stoffer Informasjonsmateriell og aktiviteter Opplæring Granskning som virkemiddel Internrevisjon som verktøy Prosjekt Sykehusutbygging Overrekkelse av sertifikatet

22 Miljøutvalget som prosjektets referansegruppe

23 Systematisk miljøarbeid i organisasjonen Alle aktiviteter som påvirker det ytre miljø har blitt kartlagt, identifisert og kontrolleres jevnlig Miljøpåvirkningen skal reduseres Alle lovpålagte krav og andre krav skal overholdes Den daglige drift skal være en del av miljøledelsessytemet Forpliktelse og forankring hos ledelsen og involvering av alle i virksomheten.

24 Utarbeidelse av prosedyrer

25 Kartlegging avfallshåndtering «Sykehusområdet på Våland» og «Satellittavdelingene» JANUAR 2013

26 Resultat og behandling av kartleggingsrapportene Økt fokus på avfallshåndtering hos ansatte Reviderte avfallsprosedyrer Utarbeidet nye avfallsplakater og distribuerte disse ut på foretaket Tilrettela for sortering av matavfall mht. areal og logistikk på Psykiatrisk divisjon Bedre merkeordning for matavfall i kantinene (Bordkort) Kildesorteringsutstyret må være likt utformet, brukervennlig og behovsbasert både på de ulike kjøkken og på kontorer. Forslag til nye prosjekter ble satt inn i miljø- handlingsplanen på overordnet nivå med forslag til tiltak, kostnad, ansvar og tidsfrist. Rapportene ble behandlet i Prosjektgruppen, Miljøutvalget og Styringsgruppen ISO 14001

27 Potensielle miljøskadelige utslipp Helse Stavanger

28 Informasjonsmateriell og aktiviteter Vi skal miljøsertifiseres etter ISO Hva betyr dette for deg?

29 Informasjonsmateriell og aktiviteter

30 Sjekkliste 11 i HMS runden

31 Miljømål for divisjon / avdeling

32 Opplæring Opplæringsplan ytre miljø 2014 Målgruppe Opplæringsplan Tema Tid Ansvarlig/dato Miljøkoordinatorer / verneombud Miljøseminar ½ dag Miljørådgiver / Prosjektleder Vår 2014 Høst 2014 HMS- 40 timers kurs for verneombud og AMU medlemmer Miljøstyringssystemet Styrende dokumentasjon Miljø i hverdagen 1 time Miljørådgiver Vår 2014 Modulbasert HMS opplæring for ledere Miljøstyringssystemet Krav og forventninger til leder 30 min Miljørådgiver Høst 2014 Alle medarbeidere Miljø e- læringskurs 30 min Nærmeste leder Innen 2014 Innkjøpsrådgivere Miljøkrav og etisk handel ved innkjøp ½ dag Innkjøpsavdelingen Høst 2014

33 Granskning som virkemiddel Helse Stavanger har et mål om å redusere bruken av kopipapir med 20 % innen 2016, basert på forbruket i I løpet av 2013 hadde derimot forbruket økt med 5,5 %, slik at vi måtte redusere forbruket med 25,5 % innen 2016 for å nå foretakets mål.

34 Internrevisjoner som verktøy Internrevisjoner miljøstyring 2014 REVISJONSOMFANG: AVDELING: 1. Stab og støtte: Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet. Økonomi og finans-innkjøpsavdelingen 2. Divisjon for Intern service- Eiendomsavdelingen-VVS seksjonen Avfallshåndtering etter gjeldende prosedyrer, avviksbehandling og stoffkartotek 3. Medisinsk service divisjon: Avdeling for Patologi Avfallshåndtering etter gjeldende prosedyrer, avviksbehandling og stoffkartotek 4. Medisinsk service divisjon: Avdeling for Imm. og transf.med. Avfallshåndtering etter gjeldende prosedyrer, avviksbehandling og stoffkartotek 5. Prosjektkontor, sykehusutbygging Miljøkrav og etisk handel i gjeldende prosedyrer og praksis, substitusjonsplikten og stoffkartotek 6. Divisjon for Internservice: Hoved-kjøkken Forus Avfallshåndtering etter gjeldende prosedyrer, avviksbehandling og stoffkartotek 7. Kirurgisk divisjon / Kvinne/barn: Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Gynekologisk canser 4C 8. Kirurgisk divisjon Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Ortopedisk seksjon 5G 9. Medisinsk divisjon: Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Infeksjonsmedisin 3F 10. Medisinsk service divisjon: Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Anestesiavdelingen Internrevisjon miljøstyring 2015 AVDELING: 1 Divisjon for stab og støtte: Personalavd. og organisasjonsutvikling 2 Divisjon for Intern service: Seksjon Transport og miljø 3 Divisjon for Intern service: Kundesenter 4 Medisinsk service divisjon: Avdeling for radiologi 5 Medisinsk service divisjon: Avdeling for Medisinsk Biokjemi 6 Psykiatrisk divisjon: Alders-psykiatrisk B1 7 Kvinne/barnedivisjon: Fødeavdeling 8 Kirurgisk divisjon: Operasjonsavdelingen syd 9 Medisinsk divisjon: Medisinsk Intensiv overvåkning, MIO 10 Medisinsk service divisjon: Avdeling for MTI REVISJONSOMFANG: Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket.. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket.. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Internrevisjon miljøstyring 2016 AVDELING: 1 Divisjon for Internservice: Eiendomsavdelingen Tele og Elektro 2 Kirurgisk divisjon: Dagkirurgi Hillevåg 3 Kirurgisk divisjon: Øre- nese- halsavdeling A/B 4 Medisinsk service divisjon: MOBA, Akuttmottak 5 Medisinsk service divisjon: Strand ambulansestasjon 6 Kvinne/barnedivisjonen: Gynekologisk poliklinikk 7 Kvinne/barnedivisjonen: Seksjon nyfødt intensiv 3D 8 Psykiatrisk divisjon: Stavanger DPS 9 Medisinsk divisjon: Medisinsk intensiv overvåkning A 10 Medisinsk divisjon: Onkologisk post 2K REVISJONSOMFANG: Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket.. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket.. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket.

35

36 «Prosjekt Sykehusutbygging»

37

38 Overrekkelse av sertifikatet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer