Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO Status for miljøarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet"

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale helseforetakene er av Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. Arbeidet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene, ledet av Helse Vest RHF. Prosjektet har tatt utgangspunkt i de etablerte miljøtiltakene som ble kartlagt og anbefalt i rapporten fra 2008 samt en videreutvikling disse. I tillegg omhandler Sluttrapporten 1 de særskilte oppgavene som ble formidlet i foretaksprotokollene for I 2011 gikk prosjektet over i fase 2, og i Prosjektdirektivet for fase 2 2 fikk det nasjonale prosjektet et mål om at alle norske helseforetak skal sertifiseres i hht ISO innen utgangen av Med bakgrunn i dette har Helse Vest RHF satt følgende krav til helseforetakene: «Helseføretaka skal: halde seg orienterte om arbeidet i det nasjonale samarbeidsprosjektet og gjere seg kjende med dei leveransar som kjem ut av prosjektet delta i det nasjonale miljø- og klimaforumet med representant som er oppnemnd av helseføretaket 1 Sluttrapport en_ pdf 2 Prosjektdirektivet for fase 2 1

2 etablere miljøleiing og miljøstyringssystem med sikte på påfølgjande sertifisering av styringssystemet etter ISO standarden. Dette arbeidet skal følgje framdriftsplanen som blir satt av det nasjonale samarbeidsprosjektet og der målet er at slike system skal vere innført og sertifisert innan utgongen av 2014 følgje opp og sette i verk dei andre måla og tilrådde tiltak som er omhandla i sluttrapporten på områda innkjøp, bygg/eigedom og transport leggje til rette for klimavenlege løysingar og oppvarming i dialog med kommunane for å sjå på moglegheitene for å etablere fjernvarmeløysingar» Beskrivelse av miljøstyringssystemet I henhold til ISO 14001:2004 er hovedoppgavene for ledere som etablerer, iverksetter, vedlikeholder eller forbedrer et miljøstyringssystem, følgende: anerkjenne at miljøstyring er blant de høyest prioriterte oppgavene i organisasjonen, etablere og vedlikeholde kommunikasjon og konstruktive relasjoner med interne og eksterne berørte parter, identifisere miljøaspektene ved organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester, identifisere lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg, som angår organisasjonens miljøaspekter, sikre at ledelsen og alle som arbeider for eller på vegne av organisasjonen, forplikter seg til å verne miljøet, med klar angivelse av plikt og ansvar, fremme miljøplanlegging gjennom hele produktets eller tjenestens livsløp, etablere en prosess for å oppnå miljømål og miljødelmål, fremskaffe egnede og tilstrekkelige ressurser, inklusive opplæring, for å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg, og for fortløpende å nå miljømål og miljødelmål, vurdere miljøprestasjon mot organisasjonens miljøpolitikk, miljømål og miljødelmål, og søke å oppnå forbedringer der det er aktuelt, etablere en styringsprosess for å revidere og gjennomgå miljøstyringssystemet, og å identifisere muligheter til forbedring av systemet og den resulterende miljøprestasjonen, og oppfordre kontraktspartnere og leverandører til å etablere et miljøstyringssystem Utdrag av ISO 14004:2004 «Miljøstyringssystemer Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker» Helse Stavanger HF er nå i sluttfasen av å bygge opp et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2004. Der det er mulig, innpasses rutiner for miljøstyring, inn i eksisterende rutiner ved sykehuset. Som eksempel kan nevnes HMS-runder, innkjøpsrutiner, ledelsens gjennomgang m.m. Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for at Helse Stavanger HF har et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i ISO Prosjekt ISO v/prosjektleder har fra administrerende direktør fått ansvaret for å implementere systemet samt påse at dokumentene i miljøstyringssystemet er oppdaterte og at organisasjonen er informert om endringer. Linjeledelsen har ansvar for å oppdatere lokale rutiner. Systemet består av forskjellige faser som blir gjennomført hvert år. Resultat av prosessen skal være en kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet (se figur). Det er gjennomført en planleggingsfase hvor miljøpolitikk og overordnede miljømål for hele Helse Stavanger HF er vedtatt.

3 Divisjonene skal deretter sette lokale miljømål som understøtter de overordnete miljømålene. Avdelingene følger opp med å sette miljømål basert på divisjonens mål. Deretter lages det handlingsplaner for å nå målene. Tiltak for å nå målene iverksettes og det gjennomføres kontroll og korrigerende tiltak. Måloppnåelsen må dokumenteres. Ledelsen går gjennom miljøarbeidet og systemet en gang i året og gjør endringer dersom det er behov for det. Miljøpolitikken er overordnet og gjelder for hele organisasjonen og dens medarbeidere. Miljøpolitikken ligger til grunn for alt det miljøarbeidet som utøves i Helse Stavanger HF. Den danner grunnlaget for miljømålene og handlingsplanene på foretaks, divisjon og avdelingsnivå. Miljøpolitikken skal kommuniseres ut til alle medarbeidere som arbeider i eller på vegne av Helse Stavanger HF. Status for arbeidet i Helse Stavanger HF Det er opprettet en prosjektorganisasjon som har som mål å besørge at Helse Stavanger blir sertifisert i hht ISO innen utgangen av Divisjonsdirektør Emma Manin er utpekt som ledelsens representant (ISO-krav) Spesialrådgiver Arne Ragård er utpekt som prosjektleder for «Prosjekt ISO 14001» Birte Helland er engasjert som miljørådgiver ut prosjektperioden. 4 delprosjekter er etablert og er godt i gang med sitt arbeid. Disse er: Delprosjekt Avfall Delprosjekt Transport Delprosjekt Bygg og miljø Delprosjekt innkjøp I tillegg deltar foretaket i et nasjonalt prøveprosjekt som har som mål å øke bruken av økologisk mat, ved norske sykehus, til minimum 15%. Bakgrunnen for at det nasjonale miljø- og klimaprosjektet har satt dette målet er regjeringens mål om 15% økologisk matproduksjon innen 2020 jfr. Melding til Stortinget 9 ( ) 3. Miljøpolitikk og miljømål: Administrerende direktør har besluttet følgende miljøpolitikk og miljømål for foretaket: 3 Melding til Stortinget 9 ( )

4 Følgende milepæler er gjennomført: Kommunikasjonsplan for prosjektet er utarbeidet Det er etablert rutine for ledelsens gjennomgang (ISO-krav) Kartlegging av foretakets miljøaspekter er gjennomført (ISO-krav) Miljøpolitikk er utarbeidet og vedtatt av LG-gruppen (ISO-krav) Klimaregnskap er utarbeidet for 2011 og 2012 (ISO-krav) Det er utarbeidet opplæringsplan (ISO-krav)

5 Beskrivelse av miljøstyringssystemet er utarbeidet og godkjent av LG-gruppen (ISO-krav) Det er vedtatt miljømål for perioden 2013 til 2016 på foretaksnivå (ISO-krav) Nødvendige rutiner og dokumentasjon er etablert(iso-krav) 3 års internrevisjonsplan er vedtatt (ISO-krav) Det er utpekt miljøkoordinatorer i alle divisjoner Opplæring og informasjon til ledelsen (nivå 1, 2 og 3) samt tillitsvalgte og vernetjenesten er gjennomført (ISO-krav) «Ledelsens gjennomgang» er gjennomført og dokumentert (ISO-krav) Statusanalyse Prosjektet valgte å gjennomføre statusanalyse av miljøstyringssystemet tidlig i prosessen. Dette ble valgt da en ønsket å få innspill til hvor prosjektet skulle sette inn ressursene fremover. Foretaket var innforstått med at miljøstyringssystemet ikke var ferdig, da analysen ble gjennomført. Det Norske Veritas Certification AS gjennomførte statusanalyse 23. april Statusanalysen påpekte 8 avvik og 13 forbedringsområder. Avvikene vil bli lukket høsten Statusanalysen avdekket i begrenset grad avvik sykehuset ikke selv var kjent med, men gav en god gjennomgang av revisjonsselskapets forventninger. Lukking av avvikene ligger allerede inne i prosjektets fremdriftsplan og medfører ikke forsinkelser i forhold til godkjent fremdrift. Statusanalysen følger vedlagt. Fremdrift høsten 2013 og våren 2014 Hovedoppgaven som prosjektet nå står ovenfor er å få implementert miljøstyringssystemet i organisasjonen. Dette vil ha hovedfokus de neste 12 månedene. Prosjektgruppen gjennomfører kvartalsvis ROS-analyse av prosjektet for å sikre at det holdes fokus på de risikoelementene som kan medføre at prosjektet ikke når sitt hovedmål. Det gjennomføres risikoreduserende tiltak der dette er nødvendig. Det skal etableres: Mål og handlingsplaner på divisjons- og avdelingsnivå Ferdigstille e-læringsprogrammet innen ytre miljø Gjennomføre internrevisjoner Sikre at innkjøpsrutiner som ivaretar ytre miljø og etisk handel Lukke avvik fra statusanalysen Utarbeide samsvarsvurdering Sertifisering I henhold til godkjent milepælsplan for prosjektet skal Det Norske Veritas Certification AS gjennomføre sertifisering i siste halvdel av august Bakgrunnen for at foretaket må vente så lenge er at miljøstyringssystemet må ha vært i drift en stund, samt at det må kunne gjennomføre internrevisjoner av systemet, gjøre «samsvarsvurdering» samt avholde en ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet. En sertifiseringsprosess i august bør gi Helse Stavanger HF tilstrekkelig tid til å lukke avvik slik at foretaket tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2004 innen Etter Helse Stavanger HF at er sertifisert vil sykehuset være gjenstand for årlige revisjoner fra akkreditert sertifiseringsfirma, med ny sertifisering hvert tredje år. Etter sertifisering legges prosjektet ned og miljøarbeidet videreføres i ordinær linjeorganisasjon.

6 Konklusjon «Prosjekt ISO 14001» drives frem i henhold til vedtatt fremdrift, som skal føre frem til ISO-sertifisering innen fristen satt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Vedlegg: Statusanalyse Klimaregnskap

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer