Helse Stavanger HF Prosjekt ISO ISO14001 Styringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument"

Transkript

1 Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: AR Dokumenttittel: ISO14001 styringsdokument Kontroll: EM Dato: SUS Miljøutvalg v/arne Ragård e-post

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjekt og prosjekteier Overordnede rammer Hensikt, krav og hovedkonsept Prosjektmål Suksesskriterier Kritiske suksessfaktorer Prosjektstrategi Strategi for styring av usikkerhet/risiko Gjennomføringsstrategi Organisering og ansvarsdeling Organisasjonsstruktur Styringsgruppens sammensetning Ansvarsforhold Fullmakter Prosjektstyringsbasis Tidsplan Rapportering Kvalitetsmål... 6

4 1 Innledning Styringsdokumentet skal gi oversikt over og være styrende for alle sentrale forhold i prosjektet. Dokumentet skal virke retningsgivende og avklarende for interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne aktører. Styringsgruppen i Helse Stavanger HF for godkjenning. Styringsdokumentet skal revideres når ny og relevant styringsinformasjon blir tilgjengelig, for eksempel etter styringsgruppens behandling, endring av kostnadsramme eller hovedtidsplan. Foreliggende styringsdokument er utarbeidet etter forutgående behandling i Helse- og sosialdepartementet, regionalt direktørmøte samt forutgående utredninger i Nasjonalt Miljøforum for Spesialisthelsetjenesten (NMS). Planlegging av prosjektet bygger på følgende: Miljøhandlingsplan Styringsdokumentet 2011 for Helse Stavanger HF, punkt 7.1 Nasjonalt miljøprosjekt innenfor spesialisthelsetjenesten. Januar 2011 mottok Helse Stavanger et brev fra Helse Vest RHF hvor det blant annet sto: Styringsgruppa for samarbeidsprosjektet har nå godkjent sluttrapporten med tilhøyrande delrapportar og tilrår ovanfor Helse- og omsorgsdepartementet at prosjektet blir vidareført i Dette inneber at det blir starta opp ein prosess med innforing av miljøstyring og gjennomforing av miliøsertifisering etter ISO standarden slik at alle helseføretaka i landet er sertifiserte innan LG-sak 401/11 2 Prosjekt og prosjekteier Prosjektet benevnes til daglig Prosjekt ISO Prosjektet omfatter planlegging av miljøledelse i henhold til ISO14001, innføring samt sertifisering av godkjent sertifiseringsfirma innen utgangen av Prosjektorganisasjon er etablert og er underlagt Styringsgruppens arbeidsutvalg opprettet av administrerende direktør. Prosjekteier er helseforetaket ved administrerende direktør. Prosjekteiers representant overfor prosjektet er direktør for Intern service, Emma Manin. Prosjektledelsens representant er prosjektleder Arne Ragård. 3 Overordnede rammer 3.1 Hensikt, krav og hovedkonsept Overordnede rammer for virksomheten er fastlagt gjennom lov og styrende dokumenter fra departement og regionalt helseforetak. Utgangspunktet er at virksomheten i helseforetakene gir et tilbud i henhold til sørge for ansvaret i spesialisthelsetjenesteloven, og at hovedoppgavene for Prosjekt ISO14001 er å tilfredsstille forventninger til at foretaket tar forventede miljøhensyn i sin virksomhet og tilfredsstiller Helse- og Miljødepartementets krav til at virksomheten drives innenfor rammene lagt i ISO14001.

5 I henhold til rammene i ISO14001 forventes det at foretaket titrettelegger for: iverksette, vedlikeholde og forbedre et miljøstyringssystem forsikre seg om at det er i overensstemmelse med den angitte miljøpolitikken, bevise overensstemmelse med ISO14001-standarden ved å - gjennomføre selvbestemmelse og egendeklarasjon, eller - søke bekreftelse på overensstemmelse hos parter som har interesse i organisasjonen, for eksempel kunder, eller - søke bekreftelse på egendeklarasjon hos en part utenfor organisasjonen, eller - søke sertifisering/registrering av miljøstyringssystemet hos en ekstern organisasjon. 3.2 Prosjektmål Helse Stavanger HF skal utvikle et miljøstyringssystem innen utgangen av 2014 som: er hensiktsmessig for typen, omfanget og miljøpåvirkningene av våre aktiviteter, produkter og tjenester omfatter en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning omfatter en forpliktelse til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter gir rammen for å fastsette og gjennomgå miljømål og delmål er dokumentert, iverksatt og vedlikeholdt. er kommunisert til alle som arbeider for eller på vegne av organisasjon, og er tilgjengelig for allmennheten. 3.3 Suksesskriterier Prosjektet vil ha suksess når følgende er oppnådd: Prosjektet er gjennomført med god forankring i linjeorganisasjonen og da spesielt i foretakets øverste ledelse. Alle rutiner, evalueringsprosesser og system for kontinuerlig forbedring er på plass. At foretaket blir sertifisert i henhold til ISO14001 av ekstern organisasjon. Dette må på plass innen tidsfristen som er Prosjektet skal risikostyres med kvartalsvise analyser 3.4 Kritiske suksessfaktorer Følgende forhold anses som de mest kritiske suksessfaktorer (ikke prioritert rekkefølge): Ledelsesforankring Ressurstilgang God kartlegging av nåsituasjonen Klare og konkrete mål God overføring til daglig drift Prosjektets styringsgruppe og prosjektledelse skal fortløpende utrede og iverksette tiltak for å ivareta kritiske suksessfaktorer på en best mulig måte. 4 Prosjektstrategi 4.1 Strategi for styring av usikkerhet/risiko Risiko er sannsynligheten for en uønsket hendelse multiplisert med konsekvenser av hendelsen. Risikostyring er et hjelpemiddel for å realisere mål og planer innen rammer for kostnad, tid og kvalitet. Det skal utarbeides en risikovurdering med oversikt over mulige risikoer. Disse må vurderes i forhold til akseptabel og uakseptabel risiko. På grunnlag av dette utarbeides det handlingsplaner for hvordan risikoen kan reduseres ved at man har tiltak som reduserer

6 sannsynligheten for uønskede hendelser, reduserer konsekvensen av uønskede hendelser eller begge deler. Risikovurderingen skal rulleres kvartalsvis med rapportering til styringsgruppen. 4.2 Gjennomføringsstrategi Gjennomføring av prosjektet skjer i en blanding av interne og eksterne leverandører. Prosjektledelse vil bli ivaretatt internt mens planlegging og bygging (der dette blir nødvendig) vil bli utført av eksterne samarbeidspartnere. Styring av leverandører skjer på grunnlag av etablerte kontraktsforhold og aktiv oppfølging av disse. 4.3 Organisering og ansvarsdeling SUS har funnet det kostnadseffektivt å bygge opp en egen prosjektorganisasjon i sykehusets regi som ivaretar prosjektledelse og planlegging. Eierrollen i prosjektet ivaretas ved at prosjektet rapporterer til Styringsgruppens arbeidsutvalg v/emma Manin. Styringsgruppen har ansvaret for at virksomheten i prosjektet skjer i tråd med prosjektidé, prosjektmål og prosjektplan godkjenne framdriftsplan for prosjektvirksomheten godkjenne budsjettet og sørge for at en holder seg innenfor de rammene som er gitt være orientert om regnskapet godkjenne delprosjekter og være orientert om det løpende arbeidet samt fremdrift Eventuelle omstillinger i foretaket, som er en direkte følge av dette prosjektet, skal følge foretakets vedtatte omstillingsprogram. 4.4 Organisasjonsstruktur Organisasjonsstrukturen er vist på neste side. 4.5 Styringsgruppens sammensetning Administrerende direktørs ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen har oppnevnt et arbeidsutvalg med representanter fra: Emma Manin Intern Service Divisjon Hans Tore Frydnes Medisinsk service Divisjon Inger Cathrine Bryne Kirurgisk Divisjon Gotfred Tunge Kommunikasjonsavdelingen Styringsgruppen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Prosjektleder forbereder saker for og er sekretær for styringsgruppen.

7 4.6 Prosjektgruppe og delprosjekter Miljøutvalget med tillegg av en hovedtillitsvalgt utgjør prosjektgruppen. Arne Ragård er prosjektgruppens leder. Birte Helland er nestleder og serretariat for prosjektgruppen. Prosjektet har 4 delprosjekter følgende er ansvarlig for delprosjektene: Innkjøp Kåre Tobiassen Bygg og miljø Ståle Jårvik Avfallshåndtering Astrid Porten Transport Tom Ståle Lyngøy Vernetjenesten vil ha en representant i hver av delprosjektene. 4.7 Ansvarsforhold Prosjektgruppen har ansvar for prosjektets resultatmål blir oppnådd. Ansvaret for å overføre prosjektet til den daglige drift i sykehuset påligger den enkelte divisjonsdirektør. Prosjekt ISO14001 er organisert som vist i figuren under. 4.8 Fullmakter Fullmaktene er knyttet til budsjett. Prosjektleder disponerer prosjektets budsjett. Dersom prosjektleder ser det formålstjenelig kan det overføres budsjett til delprosjektledere. Dette skal i tilfelle gjøres skriftlig med kopi til leder for styringsgruppens arbeidsutvalg.

8 Myndighet til å fastlegge kostnadsramme og budsjett på ulike nivåer fordeles slik: Administrerende direktør fastlegger prosjektets årlige budsjett, herunder eventuell justering av kostnadsrammen mht. prisutvikling. Administrerende direktør fastlegger prosjektets mål etter innstilling fra styringsgruppen. Styringsgruppens arbeidsutvalg etter innstilling fra prosjektleder fastlegger prosjektbudsjett, herunder avsetning for reserver og uspesifisert kostnader innenfor vedtatt budsjett. Styringsgruppens arbeidsutvalg fordeler investeringsbudsjett innenfor godkjent ramme.. Prosjektleder disponerer prosjektbudsjett innen fastsatt fra styringsgruppens arbeidsutvalg. Myndighet til å inngå kontrakt og for øvrig forplikte foretaket økonomisk fordeles slik: Kontrakter over kr og inntil 35 mill. kroner eks. mva. inngås av styringsgruppen. Kontrakter under ,- kroner eks. mva. inngås av prosjektleder. Endringer til og avrop på inngåtte kontrakter inngås av prosjektleder ved anvendelse av prosjektleders avsetning til uspesifisert. Myndighet til å inngå kontrakter og for øvrig forplikte foretaket økonomisk, forutsetter at de respektive beslutninger kan tas innenfor de aktuelle rammer og budsjetter. Bilagshåndtering skal skje iht. Helse Stavanger HF sine prosedyrer for regnskapsføring, og ansvaret fordeles slik: Prosjektleder attesterer alle bilag for utgifter som posteres i prosjektet. Divisjonsdirektør Intern Service anviser alle bilag for utgifter som posteres i prosjektet. Prosjektleder kan deligere myndighet til attestering videre til delprosjektleder. Dette skal i tilfelle gjøres skriftlig. Prosjektets regnskap skal ikke belastes med andre utgifter enn det som er attestert og anvist iht. ovenstående. 5 Prosjektstyringsbasis 5.1 Tidsplan Prosjektet skal ha tidsplaner på ulike nivåer i et hierarkisk system. De viktigste er: Hovedtidsplan (nivå 1) Tidsplan for prosjektering (nivå 2) Tidsplan for gjennomføring av den enkelte oppgaver Tidsplan for kontrahering (samlet plan for alle entrepriser) Tidsplan for ferdigstillelse og ibruktakelse.

9 5.2 Rapportering Prosjektets skal ha en rapporteringsprosedyre som sikrer styring, oppfølging og kontroll i forhold til dette styringsdokumentet. Hovedvekt i rapporteringen skal legges på sikkerhet, kvalitet, kostnader og framdrift, særlig på usikkerhet og avvik fra planer og mål. Delprosjektleder skal annen hver måned rapportere på rapporteringsskjema som kan finnes på SharePoint. Prosjektleder skal derfor annen hver måned rapportere til styringsgruppen med følgende innhold i rapporteringen: Viktige aktiviteter, milepæler og hendelser i perioden. Viktige aktiviteter og milepæler i kommende periode(r). Kostnadsstatus og utvikling i prosjektet med referanse til budsjett. Framdriftsstatus og utvikling i prosjektet med referanse til tidsplan. Samt eventuelle avvik. Redegjørelse for eventuelle kvalitetsavvik og tiltak for kvalitetssikring. Opplæringstiltak. Styringsgruppens arbeidsutvalg skal hver måned på grunnlag av sammendraget i prosjektleders rapport og ut fra egne vurderinger rapportere til administrerende direktør Administrerende direktør vil inkludere rapportering om prosjektets framdrift herunder kostnads- og framdriftsstatus med tilhørende prognoser for sluttresultat, i ordinær rapportering til styret. 6 Kvalitetsmål Prosjekt ISO14001 kvalitetsmål er at: At idriftsettelse av nytt miljøstyringssystem sikrer at SUS når sine miljømål samt at det legges til rette for en kontinuerlig kvalitetsforbedring. At Helse Stavanger innen utgangen av 2014 blir sertifisert i henhold til ISOstandarden

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Håndbok i miljøstyring

Håndbok i miljøstyring Styringssystem Dokumentansvarlig: DAHL, GRY Side: 1 av 24 Håndbok i miljøstyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Definisjon miljø... 4 1.4 Avgrensninger... 5

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer