Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Lillehammer Gjøvik Hamar Kongsvinger Lørenskog Moss Halden Bærum Asker Oslo

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og mål 3 2. Om Boligsosialt utviklingsprogram 4 3. Programne 5 4. Resultater fra programarbeidet i ne 4.1. Boligsosialt arbeid på dagsorden 4.2. Kunnskaps og erfaringsdeling 4.3. Økt boligsosial aktivitet Husbankens oppfølging av utviklingsprogrammet 13 2

3 1. INNLEDNING OG MÅL FOR PROGRAMMET Boligsosialt utviklingsprogram er en strategisk satsing for å øke nes måloppnåelse på det boligsosiale området og gi et boligperspektiv i velferdsområdet forøvrig. Boligsosialt utviklingsprogram ble etablert i 2009 som et tilbud til 16 r om deltakelse i et langsiktig og forpliktende samarbeid med Husbanken Region øst. Årsmeldingen for Boligsosialt utviklingsprogram viser hva deltakerne har oppnådd i utviklingsprogrammet gjennom samarbeidet med Husbanken Region øst i Det legges vekt på hva programarbeidet i ne har bidratt til så langt og foreløpige resultater. Samarbeidsavtalen mellom ne og Husbanken Region øst formaliserer og setter mål for samarbeidet. Husbanken Region øst, april 2011 VISJON OG MÅL VISJON Utvikling på ns premisser HOVEDMÅL Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger. DELMÅL (1) Kunnskapsrettet: Det skal utvikles et dokumentert kunnskapsgrunnlag på det boligsosiale området - for programne, for Husbanken og for relevante samarbeidspartnere. (2) Organisatorisk: Det skal utvikles en god politisk og administrativ forankring og samhandling på tvers for å sikre en helhetlig boligsosial innsats i hver program. (3) Økonomisk: Det skal utvikles en helhetlig og samordnet bruk av økonomiske virkemidler fra Husbankens side og i hver program. 3

4 2. OM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM - EN METODE FOR STRATEGISK SATSING En langsiktig og strategisk satsing for at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger Boligsosialt utviklingsprogram ble startet i 2009, som et tilbud til 16 r med store boligsosiale utfordringer. Samarbeidsavtale I avtalen mellom Husbanken og n inngås et langsiktig og forpliktende samarbeid. Programmet er en strategisk satsing for å øke nes måloppnåelse på det boligsosiale området som en del av velferdspolitikken. Programmet rettes mot å møte utfordringer med bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom programmet skal ne jobbe systematisk og langsiktig med identifiserte boligsosiale utfordringer. Mål og utviklingsområder i nes programplaner skal baseres på en grundig vurdering av nåsituasjonen, og det skal gjennomføres en ekstern foranalyse. Programmet har en helhetlig tilnærming som skal bidra til forankring for det boligsosiale arbeidet, på tvers av relevante tjenesteområder og virkemidler i ne. Kommunen har hovedansvaret for ledelse og gjennomføring av det lokale arbeidet. Husbankens ansvar er å drifte programmet i henhold til gjeldende styringsdokumenter og tilrettelegge for kunnskapsutvikling, læring og formidling. Det skal årlig gjennomføres samarbeidsmøter om oppfølging av samarbeidsavtalen mellom ns og Husbankens ledelse. Husbankens finansiering Husbanken gir tilskudd til programledelse og kunnskapsutvikling. Programsyklus og tidsfaser Kommunenes deltagelse i programmet har normalt en varighet på 3-5 år, og er inndelt i fire faser: Forberedende fase, planfase, gjennomføringsfase og videreføringsfase. Fasene overlapper hverandre delvis, og lengden på hver fase varierer mellom ne. Planfasen Gjennomføringsfasen Forberedelsesfasen Videreføringsfasen Årsmelding for 2010 omfatter ne i planfasen i utviklingsarbeidet: Tilrettelegge for bred prosess i ne med forankring og medvirkning fra ulike nivåer, ansvarsog fagområder. Innhente og bearbeide eksisterende kunnskap og gjennomføre en ekstern foranalyse for å analysere boligsosial status, utfordringer og muligheter Utarbeide programplan for hele programperioden Programplanen omfatter utfordringer på bakgrunn av foranalyse, mål og strategier 4

5 3. PROGRAMKOMMUNENE Fire r med i programsatsingen i 2010 Bærum, Hamar, Lillehammer og Lørenskog har inngått samarbeidsavtale fra Oppstart program for seks nye r høsten 2010 Samarbeidsavtaler ble inngått med Asker, Gjøvik, Halden, Kongsvinger, Moss og Oslo. For Oslo er samarbeid inngått sentralt med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester som koordinerer programarbeidet for de fire bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. 5

6 4. RESULTATER FRA PROGRAMARBEIDET I KOMMUNENE De fire første ne i programmet har synliggjort resultater fra det lokale utviklingsarbeidet i første utkast av programplaner og rapportering. Programplanen omfatter delprosjekter på bakgrunn av foranalyse, mål og strategier Boligsosialt arbeid på dagsorden I søknadsfasen ble utviklingsprogrammet forankret politisk ved signering av søknad om opptak i programmet. Programplanen forutsetter foranking i ordinært planverk og årlig budsjett. Gjennom arbeidet med å utarbeide programplan med delprosjekter, er politisk nivå blitt involvert. Boligsosialt arbeid har blitt mer vektlagt og er tatt inn i strategidokumenter. I den kommunale organiseringen av utviklingsarbeidet deltar beslutningstakere fra flere fagenheter, i styringsgruppe og programgruppe. Boligsosiale prosjekter og tiltak som allerede pågår i ne blir nå sett i sammenheng med programarbeidet. Det virker som om deltagelsen i utviklingsprogrammet har gitt økt legitimitet for at tiltak i allerede etablerte planer blir gjennomført, og det blir satt av midler i økonomiplaner og budsjetter. BÆRUM KOMMUNE VIL INTEGRERE PROGRAMARBEIDET I KOMMUNENS BOLIGPOLITIKK I Bærum sier varaordfører følgende: - Gjennom en god politisk forankring er satsting på boligsosialt arbeid blitt framtredende i n. Programarbeidet skal bygge videre på ns *boligmelding som ble behandlet av styret i januar Gjennom en god politisk forankring er satsning på boligsosialt arbeid tatt med i ns handlingsprogram. * Boligmelding 2.0. som er en oppfølging av boligmelding 2008 inneholder forslag til konkrete prosjekter. Gjennom handlingsprogrammet er det vedtatt å bygge et betydelig antall velferdsboliger og omsorgboliger innen HISTORISK LØFT FOR BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR KOMMUNE Boligsosial revolusjon i følge Hamar arbeiderblad 213 mill kroner til investering i prosjekter i hht * boligplan 68 mill kroner til drift av boliger Rådmann Svein M. Skaaraas sier i den sammenheng følgende: - Dette er et historisk løft for boligsosialt arbeid som nå er vedtatt i økonomi- og handlingsplan for Det legges opp til gjennomføring av flere prosjekter for bygging og drift av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet de neste fire årene. Samtidig endrer vi organiseringen vår slik at vi skal bli mer effektive og helhetlige i vårt boligsosiale arbeid. Gjennom dette håper vi at de som har vanskeligheter med å bo skal kunne bo mer varig. * Boligplanen inneholder forslag til konkrete prosjekter som vil gi 110 nye boenheter til ulike målgrupper. 6

7 BOLIGSOSIALE SPØRSMÅL SATT PÅ DAGSORDEN I LILLEHAMMER KOMMUNE I Lillehammer sier rådmann og varaordfører følgende: - Boligsosialt arbeid har fått økt oppmerksomhet på overordnet nivå. Alle nivåer og tjenesteområder i organisasjonen trekker mer i samme retning enn før. Boligsosialt arbeid er tatt inn i strategi og økonomiplan Prioriterte oppgaver for 2011 er å utarbeide overordnede prinsipper, mål og strategier som vedtas våren 2011, som skal være retningsgivende for ns boligsosiale arbeid framover. BOLIGPOLITIKK ER SATT PÅ SAKSKARTET I LØRENSKOG KOMMUNE Lørenskogs programledelse oppsummer følgende: - Nye prioriteringer skaper engasjement og nye tanker - boligpolitikk er satt på sakskartet. Organisatorisk endring for planverk i n har forankret programarbeidet inn i planstrategi, som ble behandlet i styret i des Utviklingsprogrammet som innlemmes i årsbudsjett, økonomiplan, vil få synlig plass i planen og gir nytt fokus på samfunnsdelen. Det er satt av 6 mill. kroner til innkjøp av kommunale boliger på investeringsbudsjettet for

8 4.2. KUNNSKAPSGRUNNLAGET I planfasen av programmet har de fire første ne gjennomført foranalyser av den boligsosiale statusen. Dette har gitt ne innsikt i hovedutfordringene for det boligsosiale arbeidet, og ført til oppmerksomhet og bevissthet i ne. En god oversikt over omfanget av vanskeligstiltes boligbehov er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med å skaffe boliger og forhindre bostedsløshet. Fakta I oppstart av programdeltagelsen ble det i Husbanken utarbeidet "faktaark" for den enkelte, om bl.a. virkemiddelbruk og andre indikatorer for det boligsosiale arbeidet. Faktaarket viste også sammenlignbare tall fra de tre andre ne. Dette skapte interesse for utviklingsprogrammet, og det ble gitt tilbakemeldinger om at dette var et nyttig første verktøy for å få oversikt og sammenligningsgrunnlag. Foranalyse Kommunene bekrefter at foranalysene har gitt tyngde og legitimitet til å ta fatt på utfordringene. I løpet av 2010 fikk alle de fire første ne sine analyseresultater som ble presentert lokalt i egne samlinger med bl.a. politikere og beslutningstakere. Analysene er blitt lagt til grunn for nes arbeid med programplaner. Øvrige kartlegginger Foranalysene avdekket behov for ytterligere kartlegginger av målgrupper, boliger, virkemiddelog ressursbruk, organisering, rutiner og praksis. Kommunene har gjennomført lokale kartlegginger som bygger videre på foranalysene. Husbankens gjennomgang av de fire foranalysene Det er gitt en samlet framstilling av utfordringer som er skissert i foranalysene. Disse presenteres i Notat om foranalysene på Boligsosiale utviklingsprogram under Boligsosialt arbeid. Hovedutfordringene i analysene bekrefter de utfordringene ne selv har definert i sine søknader: Kunnskapsrettede Det er behov for kunnskaps- og kompetanseutvikling knyttet til boligsosialt arbeid og behov for å utnytte allerede eksisterende kunnskap og kompetanse bedre. Organisatoriske Det er uklar ansvarsfordeling og rolleavklaring og manglende forankring på strategisk og operativt nivå. Behov for å styrke samarbeid med eksterne aktører. Virkemiddelbruk og dekning av boligbehov Det er behov for mer kompetanse knyttet til bruk av virkemidler for å bo og bli boende og det mangler sammenheng i virkemiddelbruken. 8

9 4.3. ØKT BOLIGSOSIALT AKTIVITET I programplanene viser de fire første ne at de imøtekommer skisserte problemområder i søknaden og foranalysene. Delprosjekter som synliggjøres i programplanene, skal realiseres i gjennomføringsfasen som ne er inne i fra BÆRUM KOMMUNE SYNLIGGJØR BEHOV FOR ØKT KOMPETANSE OG SAMARBEID OG BEDRE UTNYTTELSE AV BOLIGTILBUDET Kommunen har tidligere gjennomført gode kartlegginger over behov for boliger til sosialt vanskeligstilte, men foranalysen har bidratt til å belyse behovene ytterligere. Kommunen har utarbeidet prosjektplaner for følgende delprosjekter: 1) Roller og ansvar Samhandling fra søknad om bolig til innflytting. Avklare roller og mandat. 2) Kompetanseutvikling a.) God og rett bruk av boligsosiale virkemidler utvikle forvaltningskompetanse for å forbedre ns bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. b.) Rett innsats/oppfølging av vanskeligstilte utvikle oppfølgingskompetanse for å forstå og gi oppfølging samsvarende brukernes behov. 3) Boliger forvaltning og utnyttelse Det er kartlagt underskudd på kommunale boliger og prosjektet har som mål å optimalisere forvaltning og utnyttelse av den eksisterende boligmassen 4) Felles faglig plattform for boligoppfølging innen helse og rus. 5) Frivillighet Utvikle et styrket samarbeid med frivillige som kan bidra med ressurser knyttet til booppfølging og skape et bedre samarbeid med frivillige som et supplement til tjenestene. Allerede igangsatte boligtiltak som sees i sammenheng med helhetlig boligsosialt arbeid: I februar 2011 stod 12 nye boliger og 8 natthjemsplasser ferdig på Vestre Hauger. Ytterligere 8 nye velferdsboliger vil være klare i Dette er et stort og viktig steg mot målet om et bedre tilpasset boligtilbud til sosialt vanskeligstilte. 9

10 LILLEHAMMER KOMMUNE LEGGER VEKT PÅ Å UTVIKLE EN FELLES PLATTFORM FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET OG BEDRE SAMARBEIDET I ORGANISASJONEN Det er gjennomført intern kartlegging av boligsosial status i n. Bred involvering i utarbeidelsen av et lokalt faktaark har bidratt til økt kompetanse og stort engasjement i organisasjonen. NAV og flere fagenheter har bidratt, og de viktigste funnene er blitt presentert for styret. Hensikten med faktaarket er å gi administrasjon og politikere et godt grunnlag for å drøfte overordnede prinsipper og strategier. Programarbeidet synliggjør blant annet følgende gevinster: 1) Det er utarbeidet prosedyre i ns kvalitetssystem Standarden for å forebygge utkastelser fra kommunale boliger. 2) Det er utviklet et tettere samarbeid mellom n og NAV om boligsosiale spørsmål, og det er etablert faste møter mellom tjenesteområdene Tildeling og Eiendom med formål å skape bedre sammenheng mellom boligbehov og innkjøp, samt å løse løpende utfordringer på det boligsosiale feltet. 3) Flere vanskeligstilte har fått mulighet til å kjøpe bolig med startlån; n har økt sitt utlån fra 10 mill i 2009 til 25 mill i Lillehammer er kommet godt i gang med et omfattende utviklingsarbeid som skaper stort engasjement og vil føre til gjennomgripende endringer i det boligsosiale arbeidet over tid. Gis som innspill til årsmeldingen fra Lillehammer r 10

11 HAMAR KOMMUNE VIL HA FOKUS PÅ ORGANISERING, FORBEDRING OG KOMPETANSEUTVIKLING LØRENSKOG KOMMUNE FOKUSERER PÅ SAMARBEID OG ØKT KOMPETANSE FOR BOLIGSOSIALT ARBEID Kommunen endrer organisasjonen for å få en mer helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og har bl.a. satt i gang følgende arbeid og prosjekter: 1) Boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltningen Et organisasjonsprosjekt for å se på eventuelle organisatoriske endringer som skal gi tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i boligsosialt arbeid og for eiendomsforvaltning. 2) Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Retningslinjer er endret for tildeling av startlån slik at flere vanskeligstilte kan få mulighet til å kjøpe bolig. Startlån, bostøtte og tilskudd ses i sammenheng i større grad. Flere vanskeligstilte har fått mulighet til å kjøpe bolig med startlån. Kommunen doblet sitt innlån av startlån fra 25 mill kr i 2009 til 50 mill kr i Allerede igangsatte boligtiltak som sees i sammenheng med helhetlig boligsosialt arbeid: Nye boligtilbud og oppfølgingstjenester i 2010 bla. for følgende prosjekter: Igangsatt bygging av bemannede boliger for rus/ psykiatri. Samarbeid med Hamar og omegn boligbyggelag for bygging og renovering av utleieboliger hvor n skal ha tildelingsrett. I Lørenskog var foranalysen klar i nov Kommunen har hatt behov for å bearbeide og forankre resultatene fra analysen, og programplanen vil ferdigstilles til juli Kommunen har opprettet gode samarbeidslinjer mot NAV. Det er inngått samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen og avtale med Namsfogden for å forhindre utkastelser. 1) Et konkret resultat av programdeltagelsen er vedtak om fire nye bolig for personer med omfattende rus- og psykisk helseproblematikk. 2) Det er videre forslag om å etablere: Nytt boligkontor for å samle mest mulig av det boligpolitiske arbeidet. Boligskole der temaet er å lære å bo både i teori og praksis. Bofellesskap etablere flere mindre boligtilbud med tilsyn for å møte hospitsutfordringen. 11

12 KOMMUNENES DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER OM PROGRAMARBEIDET De fire ne i første pulje har presentert sitt programarbeid på arenaer i Husbankens regi. Kommunene har òg delt sine erfaringer med ne i andre pulje, blant annet for innhenting av foranalyse. Flere av programne har regionalt perspektiv. Enkeltvis har ne synliggjort og delt sine erfaringer om programarbeidet i lokal kontekst, med nabor, Fylkesmannen og brukerorganisasjoner. Alle r kan hente inspirasjon og aktuell informasjon på Husbanken.no ØKT AKTIVITET I KOMMUNENE HAR GITT LOKAL MEDIEOPPMERKSOMHET Flere lokale medier har fanget opp den økte aktiviteten i ne. I følgende faksimile gis det et bilde av at boligsosialt arbeid også kan oppnå nyhetsverdi, og at det er blitt gitt både negativ og positiv omtale. Informasjonen på de kommunale nettsidene om utviklingsprogrammet og resultater fra foranalysene har bidratt til medieoppmerksomheten lokalt. 12

13 5. HUSBANKENS OPPFØLGING AV UTVIKLINGSPROGRAMMET ERFARINGER FRA SAMARBEIDET MED DE FIRE FØRSTE PROGRAMKOMMUNENE Ansettelses av programleder, organisering av programmet og utarbeidelse av foranalyse viste seg å være tidkrevende for de fire første programne. Erfaringene fra første opptak av r viste at ulikheter forutsatte behov for tilpasset framdrift. Hvis staten klarer å koordinere sitt arbeid, så skal ne også klare det... En koordinert stat som møter en koordinert vil kunne oppnå mest mulig mestring på individnivå OPPTAK AV SEKS NYE KOMMUNER Asker, Gjøvik, Halden, Moss og Kongsvinger undertegnet samarbeidsavtaler høsten Oslo med fire bydeler ble tatt opp i utviklingsprogrammet sammen med øvrige r i andre pulje. Avtale er inngått med Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST) som skal koordinere fire bydeler i Groruddalen Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. De seks ne som ble tatt opp i andre pulje har fått bedre tid til å forankre deltagelsen i utviklingsprogrammet og forberede prosessene med bla. foranalyse og programorganisering. Kommunene kom raskt i gang med å innhente foranalyse og å organisere programarbeidet. På lik linje med de andre programne deltar Oslo og bydelene i programsamlinger som tilbys i Kunnskaps- og læringsplanen. Støtten til programarbeidet, som er omtalt i kapittel 5.1 Kunnskaps- og læringsplanen, gis blant annet på felles læringsarenaer og ute i ne. Dette er Bærums forventning til samarbeidet med Husbanken og andre statlige aktører. STYRKING AV HUSBANKENS ARBEID OG KOMPETANSE Utviklingsprogrammet stiller krav til Husbankens fleksibilitet, noe som skjer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ne og i følgeevalueringen. Samarbeid med andre aktører bidrar også til dette. Kunnskap om programmetodikk, prosessrettet utviklingsarbeid og ledelse samt erfaring med planarbeid/-prosesser, har gitt Husbanken kompetanse som styrker vår rolle. SAMARBEID MED ANDRE VELFERDSAKTØRER Husbanken og ne kan bare oppnå gode resultater gjennom nært og forpliktende samspill med andre statlige velferdsaktører, r og andre samarbeidspartnere - sentralt, regionalt og på lokalt nivå. 13

14 5.1. KUNNSKAPSPLANEN ØKT KUNNSKAPSUTVIKLING OG DELING Kunnskaps- og læringsplanen for utviklingsprogrammet gir grunnlag for kunnskapsbasert programutvikling. Planen omfatter læringstiltak for kunnskapsutvikling, - deling og evaluering LÆRINGSARENAER Hensikten med læringsarenaene er å legge til rette for økt kunnskapsutvikling og -deling, sikre framdriften i programmet og gi faglig påfyll. Samlingene gir ne og Husbanken mulighet for et tettere samarbeid og dialog. Flere beslutningstakere og faggrupper har vært representert på læringsarenaene i regi av utviklingsprogrammet. Kommunene har arrangert egne læringsarenaer som oppstartsmøter, høringer og dialogmøter med bred deltagelse fra mange ulike steder, politikere og administrativ ledelse. Samlet er dette medvirkende til at boligsosialt arbeid er satt på dagsorden i ne i større grad. Programledersamlinger Tre læringsarenaer er gjennomført for programlederne med hensikt å styrke arbeidet med lokalt utviklingsarbeid. Temaer som er tatt opp er ledelse av utviklingsprosesser og utarbeidelse av programplaner. Programledersamlingene har ført til at programne har dannet nettverk, delt erfaringer seg imellom og brukt hverandres kunnskap uavhengig av Husbanken. Programsamlingene Det er gjennomført tre samlinger med ledelse og ansatte i programorganisasjonen og politikere med hensikt å involvere i utviklingsarbeidet. Tema har vært program som metode, lokalt utviklingsarbeid og det er vist til gode eksempler på boligsosialt arbeid fra praksisfeltet. I evalueringer av samlingene framkommer at formål og tema har vært godt egnet i forhold til behov. Tematiske arbeidsmøter Det har vært avholdt tre arbeidsmøter for å ta opp faglige problemstillinger. Temaer som er tatt opp er kartlegging av boligbehov, integrering av boligsosialt utviklingsprogram i øvrig planverk og foranalyser. Møter i ne Det er gjennomført møter i ne for oppfølging av samarbeidsavtalen, og Husbanken har deltatt i lokale møter. Hensikten med disse møtene har vært å sørge for nødvendig framdrift og forankring for programarbeidet, samt skape dialog mellom Husbanken og ne. Evaluering av læringsarenaene Det er innhentet vurderinger fra deltagerne etter gjennomføring av samlingene. Tilbakemeldinger viser at samlingene har bidratt til nye samarbeidsrelasjoner og gitt nye ideer. Arbeidsmøter som har vært holdt har spesielt vært nyttige. Husbanken har underveis fått innspill til å tilpasse læringsarenaene i forhold til nes behov FORMIDLING OG DOKUMENTASJON Nettsidene om utviklingsprogrammet på gir informasjon om programne med kontaktinformasjon og dokumentasjon, programplaner og rapporter. Nettsiden dokumenterer den enkelte s programarbeid og er tilrettelag for å gi erfaringsdeling mellom ne. Gjennom programsamarbeidet med ne er det utviklet maler og tilrettelagt kartleggingsverktøy, samt artikler og metodehefter fra programsamlinger. Alt materialet ligger tilgjengelig på nettsidene for utviklingsprogrammet. Husbanken Region øst har fått gode tilbakemeldinger på nettsidene fra samarbeidsaktører, programr og andre r. 14

15 5.1.3 EKSTERN FØLGEEVALUERING Møreforsking Volda har gjennom sin følgeevaluering av utviklingsprogrammet levert sin første delrapport fra planfasen med de fire første programne. Rapporten skisserer utfordringer for ne og Husbanken så langt i programarbeidet. Følgeevalueringen skal gi et grunnlag for å kunne justere kurs og innretting av programmet underveis. Med bakgrunn i utfordringene i følgeevalueringen jobber Husbanken videre med kommunikasjon som skal presisere begrep og gi tydelige svar på hva nes arbeid i programkonteksten omfatter. Noen tiltak var allerede igangsatt før rapporten ble publisert, da evalueringen kom inn på et forholdsvis tidlig tidspunkt i programarbeidet. 5.2 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I 2011 I 2011 vil Husbanken Region øst gjennom Boligsosialt utviklingsprogram ha inngått samarbeidsavtaler med 14 r. Programarbeidet går inn i en fase som må tilpasses samarbeid med flere r med ulik framdrift i de lokale utviklingsprogrammene. Husbanken Region øst skal bygge programarbeidet videre på evalueringer, erfaringer og dialog med programne for å utvikle arbeidet i tråd med behov. Det ne er med å bygge opp i utviklingsprogrammet, skal på sikt være overførbart til andre r. For å sikre faglig programstøtte og oppfølging av ne, vil hver ha sin faste programkontakt i Husbanken. Disse skal gi støtte, koordinere samarbeidet og formidle innspill fra dialogen med ne. Husbanken utarbeider og utvikler kunnskap til bruk i programarbeidet, herunder faktaark og analyse av nes foranalyser. Kunnskaps- og læringsplanen for 2011 er en bearbeidet versjon av Kunnskapsplanen fra 2010 og skal gi rammen for gjennomføring av tiltak for læring, dokumentasjon og evaluering. 5.3 RAMMEOVERFØRING TIL PROGRAMKOMMUNENE I 2010 Kommune Bevilgning Beskrivelse Bærum Tilskudd til 1. år av gjennomføringsfasen Hamar Tilskudd til 1. år av gjennomføringsfasen Lillehammer Tilskudd til 1. år av gjennomføringsfasen Lørenskog Tilskudd til 1. år av gjennomføringsfasen Asker Tilskudd til planfasen Gjøvik Tilskudd til planfasen Halden Tilskudd til planfasen Kongsvinger Tilskudd til planfasen Moss Tilskudd til planfasen Oslo Tilskudd til planfasen 15

16

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Årsmelding 2011 for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding 2011 for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding 2011 for Boligsosialt utviklingsprogram Hamar Elverum Lillehammer Ringsaker Gjøvik Kongsvinger Lørenskog Moss Sarspsborg Fredrikstad Bærum Asker Oslo Halden Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR. Boligsosialt utviklingsprogram

KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR. Boligsosialt utviklingsprogram 1 KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR Boligsosialt utviklingsprogram 2012 Kunnskap blir det mer av - jo mer som deles 2 Innholdsfortegnelse DEL I Kunnskaps- og læringsplan for økt kompetanse og aktivitet...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 1 28.10.2011 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Rapportering på hovedfunnene i kommunenes halvårsrapporter med resultatoppfølging for målene i programmet Kommunenes halvårsrapporter per

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN 2012 mai 2013 Trygg og egnet bolig for alle 03.10.2011 2 Leserveiledning

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram

Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram - Kunnskap blir det mer av - jo mer som deles PLATTFORM for region øst arbeid med å bli en mer lærende organisasjon, Region øst utarbeidet i

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Skjema for års- og halvårsrapportering

Skjema for års- og halvårsrapportering BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Programsamling BOSO

Programsamling BOSO Programsamling BOSO 25.11.21 Hva er utfordringene på det boligsosiale området? Hva forventes av de statlige aktørene? Det gode liv? Det handler om å ha noe å leve av leve i leve for Kilde: Bærum kommunes

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

"Utviklingsrapport" Vedlegg til metodehefte for prosess og gruppearbeid 2. september 2010

Utviklingsrapport Vedlegg til metodehefte for prosess og gruppearbeid 2. september 2010 Boligsosialt sprogram "Utviklingsrapport" Vedlegg til metodehefte for prosess og gruppearbeid 2. september 2010 Hvor er vi i 2015? Årsaker til velfungering Oppfølging Funn Gule lapper og oppsummering i

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE 1 M A G O P S G IN L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN E T O P A HALVÅSAPPOT 2012 SAPSBOG KOMMUNE 30.6.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE 26. august 2011 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på andre velferdsområder Et trygt og egnet sted å bo er en forutsetning for god helse, rehabilitering,

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 2. oktober 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårs rapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

Programlederrollen hva skal til for å lykkes?

Programlederrollen hva skal til for å lykkes? Programlederrollen hva skal til for å lykkes? Erfaringer etter fire år i Boligsosialt utviklingsprogram ved Mariann Dannevig programleder Lillehammer kommune Trondheim, 10. februar 2014 Jeg skal snakke

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

UTKAST. Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd Delprogram 1 og 2. mellom

UTKAST. Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd Delprogram 1 og 2. mellom UTKAST Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020 Delprogram 1 og 2 mellom Drammen kommune og Husbanken Region Sør (Heretter kalt Husbanken) 2 I. Formålet med avtalen Avtalen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv BASIS Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner BOLIG basis for et verdig liv 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Utkast til samarbeidsavtale

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

^^^ Husbanken REGION ØST

^^^ Husbanken REGION ØST ^^^ Husbanken REGION ØST Hamar kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Hamar Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 1 M A R G O R P S G I N L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31.01.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av

Detaljer