Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram - Kunnskap blir det mer av - jo mer som deles

2 PLATTFORM for region øst arbeid med å bli en mer lærende organisasjon, Region øst utarbeidet i 2010 Plattform for vårt arbeid med å bli en mer lærende organisasjon. Plattformen trekker opp begrunnelser, mål, verdier og kjennetegn for regionkontorets utvikling som en mer lærende organisasjon. En sentral begrunnelse for plattformen er at kunnskap skal øke treffsikkerhet og kvalitet i produktene og møte kundenes behov. BEGRUNNELSER VERDIER KJENNETEGN STRATEGISK BASET KUNDEBASERT ÅPENHET LÆRENDE ORGANISA- SJONKULTUR KVALITETS- OG EFFEKTIVI- TETS BASERT SAMSPILL MANGFOLD SYSTEMATISK KUNNSKAPSGRUNNLAG ORGANISASJONS- OG MEDARBEIDER BASERT KUNNSKAPSPLANER OG LÆRINGSTILTAK HVERDAGSLÆRING KUNNSKAPSLEDELSE En lærende organisasjon er en organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre/ formidle kunnskap, og til å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny kunnskap og innsikt. David Garvin, Garvin, David A. 2000: Learning in action - A guide to putting the learning organization to work. Harvard Business School press. Boston, Massachusetts. 2

3 Innholdsfortegnelse DEL I Kunnskaps- og læringsplan for økt kompetanse og aktivitet Innledning 4 Læringstiltak for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring 5 Oversikt over læringstiltak 6 Utdyping av læringstiltakene 8 1. KUNNSKAPSGRUNNLAG/DOKUMENTASJON/RAPPORTERING 2. LÆRINGSARENAER/INFORMASJON/KOMMUNIKASJON 3. EVALUERING DEL II Kunnskapens rolle i Boligsosialt utviklingsprogram Praktisk og teoretisk kunnskap 12 Målgrupper for Kunnskaps- og læringsplanen 14 Begrepsoversikt 15 Foto: 3

4 DEL I Kunnskaps- og læringsplan for økt kompetanse og aktivitet Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er et tilbud til kommuner med store boligsosiale utfordringer for å øke kommunenes måloppnåelse på det boligsosiale området. I programmet legges det opp til et langsiktig og forpliktende samarbeid, basert på en samarbeidsavtale mellom og kommunen. Hovedmålet for Boligsosialt utviklingsprogram er at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger. Kunnskaps- og læringsplanen bygger på region øst sin plattform for lærende organisasjon og programbeskrivelsen for Boligsosialt utviklingsprogram. Planen er en videreutvikling av Kunnskapsplanen for Kunnskaps- og læringsplanen til Boligsosialt utviklingsprogram skal bidra til at kommunene og oppnår: godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger økt kunnskapsdeling på læringsarenaer og gjennom annen informasjon og kommunikasjon Planen konkretiserer tiltak for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring i del I. Del II redegjør for kunnskapens rolle i programmet og begrepsforståelser. I tillegg til læringstiltakene beskrevet i planen vil region øst tilrettelegge for tematiske arbeidsmøter på bakgrunn av behov i kommunen. er primærmålgruppe for Kunnskaps- og læringsplanen, men også andre kommuner, samarbeidspartnere og er målgruppe for planen. Kommunene er involvert i utforming og gjennomføring av læringstiltakene. tilrettelegger for at tiltakene realiseres. Planen inneholder både ekstern og internt rettede læringstiltak som skal stimulere til kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Målet er at programkommunene og gjennom utviklingsarbeid og dialog skaper et levende dokument og en solid plattform for videre læring. Planen vil derfor endres årlig. evaluering for læring og endret praksis Foto: 4

5 Læringstiltak for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring Kunnskapen som utvikles gjennom dialog og samarbeid med programkommunene og andre samarbeidspartnere, og den kunnskapen som utvikles internt i utgjør samlet sett et betydelig kunnskapsgrunnlag. Dette kunnskapsgrunnlaget er dels eksplisitt, dokumentert og skriftlig, men dialogen er avgjørende for også å fange opp den tause kunnskapen. Kunnskaps- og læringsplanen har tre kategorier læringstiltak: Kunnskapsgrunnlag Læringsarenaer Evaluering De tre kategoriene henger sammen og støtter opp om hverandre og inngår derfor i en helhet. Hver kategori vil ha læringstiltak av både intern og ekstern karakter. I figuren nedenfor illustreres noen eksempler på aktuelle læringstiltak i de ulike kategoriene. III. Evaluering Ulike typer evaluering: - Summativ/sluttevaluering - Formativ/følgeevaluering - Resultatevaluering - Prosessevaluering - helhetlig/tematisk avgrenset evaluering I. Kunnskapsgrunnlag Definere og bruke ulike kunnskapskilder: -Forskning og utvikling (FoU) - Statiskk - egen og andres - Eksempler på god praksis - Analyser, utredninger, undersøkelser - Bruk av rapportering II. Læringsarenaer/ Informasjon/Kommunikasjon Fysiske og digitale læringsarenaer: - Ulike møteplasser/samlinger/verksteder - Hverdagslæringstiltak - samarbeidstiltak - Kunnskapsportalen,.no, Sosiale medier etc. Figur 1: Oversikt over læringstiltakene 5

6 Oversikt over læringstiltak 1. KUNNSKAPSGRUNNLAG / RAPPORTERING / DOKUMENTASJON - Godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger Type læringstiltak Ansvar Målgrupper Tidsp. Programstatistikk, herunder,, KRD, Løpende videreutvikling av faktaark programråd, evaluator, samarbeidspartnere 2 Sammenfatning og,, KRD, 1. sep og oppfølging av de eksterne programråd, evaluator, 1. nov 3 foranalysene samarbeidspartnere s,, KRD, årsrapporter programråd, evaluator, samarbeidspartnere s samlede,, KRD, årsmelding for programmet programråd, evaluator, samarbeidspartnere Foto: 2 Samarbeidspartnere kan være andre statlige aktører, bruker-/frivillig og interesse organisasjoner 3 1. sept for pulje 2 og 1. nov for pulje 3 6

7 2. LÆRINGARENAER / INFORMASJON / KOMMUNIKASJON - Økt kunnskapsdeling på læringsarenaer og gjennom annen informasjon og kommunikasjon Type læringstiltak Ansvar Målgrupper Tidsp. Programsamlinger Politisk og administrativ ledelse i kommunene, programgruppene i kommunen og andre involvert i lokalt programarbeid 2 per år Programledersamlinger Samarbeidspartnere, evaluator, 3 per år Studietur Programlederne 4.kvartal Delta i internasjonale nettverk,, ev samarbeidspartnere, evaluator Etter behov Kurs i prosjektledelse 1. kv - deltakelse på kommunale arenaer Etter behov Interne faglunsjer om programarbeid Halvårlig Interne utviklingsdager på programsatsningen 2 gg per år Programkatalog, KRD, samarbeidspartnere, programråd, evaluator Årlig Andre kommuner Nettbasert informasjon Kommunene Programkommuner, KRD, samarbeidspartnere, programråd, evaluator Løpende Andre kommuner Øvrig informasjonsmateriell Programkommuner Løpende, KRD, samarbeidspartnere, programråd, evaluator Andre kommuner 7

8 3. EVALUERING- INTERN OG EKSTERN - Evaluering for læring og endret praksis Type læringstiltak Ansvar Målgrupper Tidsp. Intern evaluering av Løpende programdrift og prosesser Ekstern følgeevaluering, KRD, Løpende Kommunene Programråd, andre samarbeidspartnere Utdyping av læringstiltakene 1. KUNNSKAPSGRUNNLAG/DOKUMENTASJON/RAPPORTERING I Boligsosialt utviklingsprogram skal det utvikles et dokumentert kunnskapsgrunnlag på det boligsosiale området for programkommunene, for og for relevante samarbeidspartnere. I Boligsosialt utviklingsprogram vil dette være programstatistikk, annen statistikk, foranalysene, andre forskningsresultater og utredninger, rapportene og evalueringene fra Møreforsk, eksempler på god praksis, brukerundersøkelser med mer. Programstatistikk herunder videreutvikling av faktaark Hensikt: Faktaarkene brukes for å kunne sammenligne kommuner i programmet. Faktaarkene kan inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av programplan. Målgruppe:,, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere. Innhold: Presentasjon av utvalgt statistikk på relevante utviklingstrekk i befolkningen, boligmarked, kommunalt disponerte boliger, vanskeligstilte på boligmarkedet og virkemiddelbruk. Ansvar:. Sammenfatning og oppfølging av de eksterne foranalysene Hensikt: Formidle sammenfatning av sentrale funn i foranalysene herunder fellestrekk i utfordringer og anbefalinger til kommunene. Målgruppe:,, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere. Innhold: Gjennomgang av foranalysene og formidle resultater fra disse. Ansvar:. s årsrapporter Hensikt: Rapportene skal gi en årlig status for resultater, aktiviteter og framdrift i programmet i kommunene i henhold til s programbeskrivelse, samarbeidsavtalen og programplanen. Årsrapportene er sentral i læringen både for kommunene og for. Målgruppe:,, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere. Innhold: Rapporteringen vil relateres til programplanene. Ansvar:. 8

9 s samlede årsmelding for programmet Hensikt: Gi en årlig status for resultater og aktiviteter fra kommunenes og s utviklingsprogram. Målgruppe:,, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere. Innhold: Årsmeldingen baseres på kommunenes rapportering og s programbeskrivelse. Relateres til ekstern følgeevaluering. Ansvar:. 2. LÆRINGSARENAER/INFORMASJON/ KOMMUNIKASJON For å realisere kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring er det i Boligsosialt utviklingsprogram etablert læringsarenaer i form av møteplasser slik som programsamlinger og programlederforum. På læringsarenaene gis det tid og rom for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling gjennom refleksjon og dialog. Kommunene inviteres til å være med å sette dagsorden og planlegge gjennomføring av læringsarenaene. vil også jobbe for å tilrettelegge for digitale møteplasser i Boligsosialt utviklingsprogram i 2011 i regi av nye husbanken.no. Programsamlinger Hensikt: Sette boligsosialt arbeid på dagsorden i kommunen og hos sentrale samarbeidspartnere. Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i boligsosialt arbeid. Økt sektorovergripende læring i kommunene og mellom kommunene og og andre involverte samarbeidspartnere. Målgruppe: Politisk og administrativ ledelse i kommunene, programgruppene i kommunen og andre involvert i lokalt programarbeid, samarbeidspartnere, evaluator og. Programledersamlinger Hensikt: Styrke programlederne i arbeidet med lokalt boligsosialt utviklingsprogram. Målgruppe: Programlederne i kommunene,. Innhold: Programledersamlinger er arenaer for å få kunnskaps- og erfaringsdeling om utvikling og gjennomføring av lokalt programarbeid. Programledersamlingenes innhold tilrettelegges i samarbeid med kommunene. Ansvar: i samarbeid med programkommunene. Studietur Hensikt: Inspirasjon og faglig relevant påfyll. Målgruppe: Primært programkommunene. Vurderes om andre samarbeidspartnere skal delta. Innhold: Etter utfordringer kommunene beskriver i programplanene. Ansvar: i samarbeid med programkommunene. Delta i internasjonale nettverk sammen med programkommunene Hensikt: Kunnskapsinnhenting, erfaringsdeling og formidling om modeller og metoder i boligsosialt arbeid. Målgruppe: og. Innhold: Hente erfaringer fra andre land, formidle utredningsarbeid og gode eksempler fra Norge og ev inngå i samarbeidsprosjekter på regionalt/nasjonalt nivå gjennom deltakelse i internasjonale nettverk eks Habitact. Ansvar: i samarbeid med programkommunene. Innhold: Innholdet i samlingene vil være knyttet opp mot kommunenes programarbeid og være på boligsosialt arbeid i et helhetsperspektiv. Ansvar:. 9

10 Kurs i prosjektledelse Hensikt: Økt kompetanse i prosjektledelse som verktøy i programarbeid til deltakerkommunene. Målgruppe:. Herunder programlederne, programansvarlig, programgruppene. Foto: Innhold: Kurs i s prosjektutviklingsmodell (HPM). Ansvar: i samarbeid med eksterne tilretteleggere/instruktører og programkommunene. - deltakelse på kommunale arenaer Hensikt: Forankring av arbeidet i kommunen og. Styrket samarbeid og gjensidig forståelse for utfordringer og mål. Tilbakemeldinger fra deltakerkommunene til. Opprettholde fokus på programarbeidet i kommunen og kunnskapsutvikling. Målgruppe:. Det kan være programlederne, beslutningstakere, styringsgruppe eller arbeidsgruppe for programmet. Innhold: Delta på relevante samlinger /dialogmøter i kommunene etter kommunenes behov. Ansvar: i samarbeid med. Interne faglunsjer med tema programarbeid Hensikt: Kunnskapsdeling og utvikling, forankring og forståelse for programarbeidet. Stimulere til kunnskapsdeling og refleksjon internt i, slik at erfaringer fra programarbeidet kan integreres med annen aktivitet og andre produkter/tjenester i. Målgruppe: Regionkontoret Region øst. Innhold: Formidling og refleksjon om status og resultater i programarbeidet Aktuelle tema kan være knyttet både til enkeltkommuners prioriteringer (prosjekter), samarbeid på tvers, programmetodikk etc. Ansvar:. Interne utviklingsdager på programsatsningen Hensikt: Sikre kunnskapsutvikling og samordnet gjennomføring av Boligsosialt utviklingsprogram Målgruppe:. Innhold: Refleksjon og dialog i henhold til sentrale milepæler i programmet. Konkretisering av samarbeid om oppfølging av programkommunene. Ansvar:. Programkatalog Hensikt: Synliggjøre kommunenes nåværende arbeid/samarbeid og hovedområder for utvikling. Tilrettelegge for materiale som utgangspunkt for læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og ut til andre. Skape læring knyttet til de gode eksemplene i programmet. Målgruppe:,, KRD, samarbeidspartnere, programråd, evaluator, andre kommuner. Innhold: Samtlige kommuner som er med i programmet i 2011 tas inn i katalogen. Det utarbeides en felles struktur som kan inneholde kommunefakta, nåværende samarbeidsområder med, relaterte utviklings og sambeidsprosjekter i kommunen, regionalt samarbeid, definerte områder for utvikling, funn i foranalysen og mål for programarbeidet Kommunene bidrar med innhold til katalogen Ansvar: og. 10

11 Nettbasert informasjon Hensikt: Gjøre dokumentasjon, erfaringer og verktøy og oppdatert informasjon fra programarbeidet tilgjengelig for programkommuner, andre aktører i programmet og interessenter utenfor programmet ved bruk av internett. Målgrupper: Programkommuner,, KRD, samarbeidspartnere, programråd, evaluator, andre kommuner. Se for øvrig den omvendte pyramiden. Skriftlig informasjonsmateriell Hensikt: Informerer og dele kunnskap om programmet og kommunenes programarbeid. Målgruppe: Programkommuner,, KRD, samarbeidspartnere. Innhold: Informasjon om utviklingsprogrammet. Ansvar:. Innhold: Formidle erfaringer, resultater, verktøy og aktuell informasjon på egne programsider på www. husbanken.no. Tilrettelegge for dialogrom i nye.no i løpet av Ansvar:. 3. EVALUERING Evaluering gir grunnlag for refleksjon og læring, og for å justere praksis for økt måloppnåelse. En evaluering kan si oss: noe om hvor vi er noe om hvor vi skal noe om hva vi har oppnådd noe om hvordan vi har gjort det Læringshjulet illustrerer hvordan ulike former for evaluering gir en god mulighet til å lære av positive og negative erfaringer, måle resultater og hente fram erfaringer: Planlegge Korrigere Endre Utprøve Gjennomføre Figur 2: Læringshjulet Evaluere Reflektere 11

12 Intern evaluering av programdrift og prosesser Hensikt: Evaluere for å lære av erfaring og eventuelt endre/justere innretting og praksis. Målgruppe:. Innhold: Evaluere tiltakene i Kunnskaps- og læringsplanen og arbeidsprosesser og resultater i programmet for øvrig. Ansvar:. Ekstern følgeevaluering Hensikt: Følgevalueringen skal bidra til eventuell justering av programmets kurs og innretning. Målgruppe:, programkommunene, KRD, Programråd, andre samarbeidspartnere. Innhold: Følgeevalueringen skal evaluere erfaringer i fem programkommuner og evaluere programarbeidet som metodikk. Ansvar:. DEL II Kunnskapens rolle i Boligsosialt utviklingsprogram Praktisk og teoretisk kunnskap Det boligsosiale fagfeltet er bygget på ulike former for kunnskap både dokumentert, teoretisk, forskningsbasert kunnskap (såkalt eksplisitt kunnskap) og udokumentert, personlig og erfaringsbasert kunnskap (såkalt taus kunnskap). God læring og kunnskapsproduksjon avhenger av bevissthet om begge kunnskapsformene. Dette må fanges opp i de ulike læringstiltakene som skal gjennomføres og som beskrives i del II i denne planen. Læringstiltakene skal bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring for å endre praksis og implementere nye løsninger. Det vil være en gjensidig vekselvirkning mellom kunnskap som utvikles på ulike områder, slik vi har skissert nedenfor (jf. A-D) og i figur på neste side: A. Praktisk boligsosialt arbeid i kommunene: Kunnskap om hvordan kommunene rent praktisk organiserer og tilrettelegger sin boligsosiale satsing. Hva gjør kommunene og hvordan? B. Programlæring: Programlæring handler om læring på programnivå. Dette er kunnskap om bruk av programmetoden, som programorganisering og styring, programmets verktøy, prosesser og prosedyrer. C. Prosjektlæring: Kommunenes programarbeid vil omfatte delprosjekter. Kunnskap om kritiske faktorer på prosjektnivå vil knyttes til prosjektutvikling, planlegging, organisering og ledelse. D.Politikkrelevant kunnskap: Kunnskapsutvikling i Boligsosialt utviklingsprogram kan gi innspill til politikkutforming når det gjelder boligsosiale virkemidler, både lokalt i kommunene og nasjonalt. 4 For distinksjonen mellom eksplisitt og taus kunnskap, se f.eks. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press 12

13 D. Politikkrelevant kunnskap A. Praktisk boligsosialt arbeid kommune Kunnskapsutvikling i programmet C. Prosjektlæring B. Programlæring Figur 3: Kunnskapsutvikling i Boligsosialt utviklingsprogram en kombinasjon av praktisk boligsosialt arbeid, program- og prosjektlæring og politikkrelevant kunnskap. Kunnskapen rettes mot flere aktørnivåer: Individnivået, herunder programansvarlige og programlederne, men også andre programdeltagere, planleggere/andre saksbehandlere i kommunen Organisasjonsnivået, herunder kommunens og s ulike avdelinger og seksjoner Institusjonsnivået, kan være hele kommunene både politisk og administrativt som programeier 13

14 Målgrupper for Kunnskaps- og læringsplanen Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er to sider av samme sak. Derfor bygger denne planen på en gjensidig forpliktelse mellom alle deltagerne i programmet. Særlig gjelder dette i samarbeidet mellom Region øst og kommunene. Illustrasjonen Den omvendte pyramiden i figur nedenfor, understreker kommunenes sentrale rolle, men inkluderer også et mangfold av andre målgrupper. Pyramiden viser programmets nedenfra og oppperspektiv hvor kommunenes behov og utfordringer står øverst og er viktigst, og hvor kunnskapen som utvikles i kommunen skal formidles og deles med øvrige målgrupper og samarbeidspartnere. Kommunene har ansvaret for enkeltpersoner med boligsosiale utfordringer. Kommunene er viktigste kunde og samarbeidspartner. og andre samarbeidspartnere i kommuneprosjektene Andre kommuner Andre velferdsaktører som NAV, IMDI, Helseforetakene, fylkesmennene, Kriminalomsorgen, Barne- og ungdoms- og famileforvaltningen Region øst- hele organisjonen - øvringe regioner og strategikontoret KRD Kunnskapsdeling Figur 4: Oversikt over målgruppene for Kunnskapsplanen den omvendte pyramiden. 14

15 Begrepsoversikt Følgende begreper med definisjoner og forklaringer vil bli brukt: Begreper Definisjon/forklaringer og noen eksempler Kunnskaps-utvikling Ny eller etablert kunnskap som organisasjonen utvikler selv eller tilegner seg. Kunnskapen kan være taus, eksplisitt, eller en kombinasjon. Kunnskap utvikles i samspillet mellom eksplisitt kunnskap og taus kunnskap. Kunnskapsutvikling kan skje når medarbeidere aktivt innhenter og etterspør ekstern kunnskap og når man utnytter kunnskapen i organisasjonen og tar i bruk de ansattes kompetanse. Det er viktig å bygge videre på eksisterende kunnskap så vel som å utvikle ny kunnskap. Dette kan skje gjennom både formelle og uformelle læringsprosesser. Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap Kunnskap som er formidlet og dokumentert, og som dermed lett kan deles. Ubevisst eller udokumentert kunnskap, som er innvevd i den enkeltes erfaring og praksis. Kunnskaps-deling Når taus og/eller eksplisitt kunnskap deles. Eksempler er formidling av kunnskap og erfaringsutveksling på ulike læringsarenaer. Når kunnskapsdeling skjer systematisk, legger den også et grunnlag for kunnskapsutvikling og læring. Læring Læring består av ulike prosesser og medfører en endring i holdning, forståelse og/eller atferd med bakgrunn i bruk av tilegnet kunnskap. Læring i organisasjoner skjer gjerne gjennom sosialt samspill av ulik karakter. Kunnskaps- og læringsplaner Det konkrete verktøyet som regionkontoret skal utvikle og iverksette med internt og eksternt rettede tiltak som skal styrke kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring. Disse tiltakene kalles læringstiltak. Læringstiltak Konkrete tiltak internt og eksternt rettet som skal bidra til å realisere og styrke kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring i organisasjonen. Tiltakene er tredelt: Kunnskapsgrunnlag, Læringsarenaer og Evaluering. Læringsarenaer Ulike fysiske og/eller digitale møteplasser, praksisfellesskap eller nettverk hvor hensikten er å lære. Interne og eksterne læringsarenaer er et sentralt læringstiltak. Hverdagslæring Læring som tilegnes gjennom erfaring og refleksjon knyttet til det daglige arbeidet og samspillet med kolleger. 15

16

KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR. Boligsosialt utviklingsprogram

KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR. Boligsosialt utviklingsprogram 1 KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR Boligsosialt utviklingsprogram 2012 Kunnskap blir det mer av - jo mer som deles 2 Innholdsfortegnelse DEL I Kunnskaps- og læringsplan for økt kompetanse og aktivitet...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Lillehammer Gjøvik Hamar Kongsvinger Lørenskog Moss Halden Bærum Asker Oslo Innholdsfortegnelse 1. Innledning og mål 3 2. Om Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på andre velferdsområder Et trygt og egnet sted å bo er en forutsetning for god helse, rehabilitering,

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Om program som metode. Programledersamling Områdeløft Husbanken Region øst, Marit C. Synnevåg

Om program som metode. Programledersamling Områdeløft Husbanken Region øst, Marit C. Synnevåg Om program som metode Programledersamling Områdeløft Husbanken Region øst, 07.11.12 Marit C. Synnevåg Disposisjon Mine erfaringer med programmetoden Hva er et program? Hvorfor programsatsing? Programmets

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv BASIS Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner BOLIG basis for et verdig liv 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Utkast til samarbeidsavtale

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR 1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR PROSJEKT KLAR KUNNSKAP - LÆRING - ARBEIDSINKLUDERING Fylkesmannen Fylkesmannen i i Østfold i Buskerud NAV Østfold NAV Buskerud NAV Rygge NAV Hurum NAV Moss NAV Røyken

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Boligsosial veileder. Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt.

Boligsosial veileder. Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Boligsosial veileder Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Hvorfor gjøre dette? Veilederen kan være en inspirasjon til å begynne å snakke

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid 1. Bakgrunn Det regionale kompetansetilskuddet er et viktig virkemiddel for å fremme kunnskapsutvikling

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

BoSo-kommunene Pulje 1 Oppfølging av gruppearbeid i Son desember 2009

BoSo-kommunene Pulje 1 Oppfølging av gruppearbeid i Son desember 2009 BoSo-kommunene Pulje 1 Oppfølging av gruppearbeid i Son 14. -15. desember 2009 Dette er et forsøk på å imøtekomme alle ønskene som kom frem ved ovennevnte programsamling. For noen av punktene vil vi komme

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Groruddalssatsingen - politisk møte 24. august 2012 Tema 2: Områdeløft. Karin Lindgård ass.reg.dir.husbanken, Region øst

Groruddalssatsingen - politisk møte 24. august 2012 Tema 2: Områdeløft. Karin Lindgård ass.reg.dir.husbanken, Region øst Groruddalssatsingen - politisk møte 24. august 2012 Tema 2: Områdeløft Karin Lindgård ass.reg.dir.husbanken, Region øst Områdeløft - ekstraordinær innsats i avgrensede boområder Områdeløft i boområder

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

^^^ Husbanken REGION ØST

^^^ Husbanken REGION ØST ^^^ Husbanken REGION ØST Hamar kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Hamar Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring Evaluering Samarbeidsforum IK 2014 Side 1 Dette vil jeg snakke om Hva er evaluering? Hvorfor evaluere? Når bør man evaluere og «Hvor» bør det gjennomføres evalueringer? Evalueringsportalen og hvilken nytte

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 1 28.10.2011 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Rapportering på hovedfunnene i kommunenes halvårsrapporter med resultatoppfølging for målene i programmet Kommunenes halvårsrapporter per

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID

SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID KORT OM PROSJEKTET FYLKESMANNEN SOM PROSJEKTEIER Prøve ut Supported Employment Utvikle et læringssystem

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Forskningsleveranser 2013

Forskningsleveranser 2013 «Hva sier forskningen?» Forskningsleveranser 2013 Programkommunesamling, Trondheim 11. feb. 2014 Øyvind Ustad, Seniorrådgiver FoU Husbanken 1. Husbankens FoU-arbeid 2. Forskningsleveranser 2013: 3 eksempler

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE 1 M A G O P S G IN L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN E T O P A HALVÅSAPPOT 2012 SAPSBOG KOMMUNE 30.6.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 2. oktober 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårs rapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer