ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING"

Transkript

1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013

2 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen (politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres hvert år.

3 3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram, Halden rett til egen bolig fra prinsipp til praksis Kommune : Halden Programleder: Arnstein Karlsen Programstart: November 2010 Rapporteringsår: 2012 første halvår Rapporteringsdato: Utfylt av: Programleder i samarbeid med programgruppen Telefon: E-post:

4 4 2. Rapportering på programplanen - status Rapporteringen vil naturlig bygge videre på halvårsrpporten. Innledning: Formell avtale ble inngått mellom Husbanken og Halden kommune i november Det ble umiddelbart etablerte styringsgrupper og programgrupper i tråd med søknaden. Programleder ble ansatt og det konkrete arbeid ble igangsatt etter vedtatt framdriftsplan. I 2011 ble det gjennomført foranalyser og høsten 2011 var det aktive prosesser for å utarbeide programog aktivitetsplaner. For året 2012 ble aktivitetsplan innarbeidet og vedtatt i budsjett Det ble også programplanen for perioden 2011 til Vi fikk endelig godkjenning av aktivitetsplan I løpet av våren har det vært aktivitet, spesielt i forhold til brukerundersøkelser, etablering av planarbeider via planavdeling og etablering av 2 sentrale prosjekter. I tillegg har det vært arbeidet aktivitet med å få fram en politisk sak, som viser helheten og de utfordringene Halden kommunen har i programperioden. Styringsgruppen: Styringsgruppen i Halden ledes av K sjef helse og omsorg som er rådmannens representant. Leder for Nav, Økonomi, basistjenester og teknisk/kultur inngår i gruppen. Det er 3 sentrale politikere - ledere for henholdsvis helse og omsorg og bygg, plan og teknisk. Hovedtillitsvalgt er også representert i styringsgruppen. Styringsgruppen har hatt 2 møter første halvår. Styringsgruppen delegerer ansvar for gjennomføring av aktivitetsplanene til programgruppen. Det er en modell, som fungerer greit og muliggjør effektive prosesser. I løpet av våren 2012 sluttet rådmann og ny rådmann ble/er konstituert. Nåværende rådmann er godt kjent med programmet og er kontinuerlig oppdatert på framdrift og innhold. Kommunalsjef teknisk/kultur(er med i styringsgruppen), sluttet i august måned. 31. august slutter Kommunalsjef i helse og omsorg (styringsgruppens leder), den stillingen blir da inntil videre også konstituert. Programgruppen: Denne gruppen har hatt 8 samlinger, både formelle og uformelle i første halvår. Prorgramgruppen har brukt mye tid på oppfølging av brukerundersøkelsene. Videre har gruppen jobbet mye med bakgrunn, innhold og konklusjoner i den politiske saken som nå utarbeides.. Programgruppens leder har deltatt i programledersamlinger med Husbanken, nettverket i Østfold m.m. Programgruppen fungerer som den daglig ressurs som programlederfunksjonen er en naturlig del av. Det er vesentlig for helheten for denne funksjonen og sikrer også kontinuitet i programfasene. Programgruppen har hovedansvar for gjennomføringen av vedtatt plan for Programgruppen har denne våren også vært supplert av en representant fra DPS, sosialmedisin, samt en ansatt i ambulerende tjenester-rus/psykiatri.

5 5 Brukerforum: Halden kommune har fra søknaden ble utarbeidet, vært tydelige på at brukerorganisasjoner skal være delaktige i programarbeidet. Forumet består av 1 til 2 representanter fra: Funksjonshemmedes råd, Norsk forbund for utviklingshemmede, Eldrerådet, Demensforening, Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid, samt ved behov andre, bl.a. flyktninger. Halden kommune mener at det er viktig at alle målgrupper representeres, slik at det også kan være åpenhet om de prioriteringer man løpende må gjennomføre i programmet. Det synes vi at vi har lykkes bra med. Brukerforum er- og vil være - svært sentrale i gjennomføring av prosjektene «En dør inn» og «Kompetanse / bo oppfølgingstjenester», samt en ressurs i forbindelse med utvikling av bo og tjenester, som resultat av brukerundersøkelser. Program og aktivitetsplan 2012 til prosess og forankring: Innledning utdrag i fra programplanen Programplanen tar utgangspunkt Halden kommunes bakgrunn for å knytte seg til Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram, og innledningsvis beskrives målsettingen for deltakelsen, arbeidsprosesser og forankring. Det vektlegges at planen skal være et praktisk verktøy som ved gjennomføring av foreslåtte aktiviteter skal kunne gi målbare effekter. Videre skisseres kunnskapsgrunnlaget planen bygger på, der en foranalyse foretatt av Rambøll og programgruppens videre bearbeiding av datagrunnlaget, har utkrystallisert noen fokusområder. Planens visjon, hoved- og delmål presenteres i neste kapittel. Deretter følger en beskrivelse av seks strategier for å nå målene. Fremdriften i programperioden synliggjøres ved et Gantt diagram. Deretter følger en risikoanalyse som inneholder beskrivelse av tre aktiviteter med høy score, og forslag til forebyggende tiltak som blir viktig i gjennomføringen. Tiltakene beskrives kort. Et eget kapittel i planen tar for seg selve organiseringen av programmet og arbeidet, og kompetanseheving og kunnskapsutvikling får tilsvarende oppmerksomhet. Deretter gir planen en oversikt over årlig aktivitetskart, og til sist en fremstilling av en årlig budsjett- og finansieringsplan for aktivitetene. Formål med programplanen Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen varer formelt fram til Formålet med programmet er å sikre prosesser og tiltak i forhold til målgrupper som opplever boligsosiale utfordringer i Halden. Som ledd i avtalen er det gjennomført en ekstern foranalyse. Programmet bygger på et langsiktig, forpliktende og målrettet samarbeid. Tiltakene som iverksettes skal ha direkte positiv virkning på målgruppenes hverdag. Effektene skal konkret kunne måles og evalueres. Programplanen er en overordnet plan for det boligsosiale arbeidet i Halden kommune.

6 6 Programplanarbeidet har tatt utgangspunkt i foranalysen. Momenter som har framkommet i arbeidsprosesser i program- og styringsgruppen er vektlagt. Elementer som framkom i dialogkonferanser med fagpersoner og brukergruppene er også innarbeidet. Dette er, sammen med vedtatte planer og andre innspill, det overordnede grunnlag for konkretiseringen av programplan for perioden. Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram er koblet opp mot øvrig relevant planverk i kommunen, herunder handlingsprogram/økonomiplan Prosess og Forankring handlings og aktivitetsplan I Halden er programmet og arbeidet godt forankret både i den politiske, administrative og faglige ledelsen, og i det løpende, daglige arbeidet, i styrings- og programgrupper, brukerforum m.m. Ved at det er mye utskiftinger i sentrale funksjoner i toppledelsen, skaper selvfølgelig noen nye utfordringer i prosessene. Løpende vedtak: Programmet dvs. program og aktivitetsplaner, er behandlet både i program - og styringsgruppene. Videre er planen lagt frem i Brukerforum for å sikre brukermedvirkning og faglig forankring. Politiske vedtak: Formannskapet i Halden vedtok i møte at Halden kommune skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken innvilget søknaden i juni 2010 og samarbeidsavtalen ble undertegnet og gjeldende fra november Aktivitetsplanene for 2012 med de økonomiske rammer samarbeidsavtalen forutsetter, ble innarbeidet i rådmannens budsjett og ble vedtatt i Kommunestyret Programmet er også forankret i vedtatt økonomiplan 2013 til Hovedtiltakene i aktivitetsplan : Aktivitet: Programledelse og generell kunnskapsutvikling Aktivitet 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling Aktivitet 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning. Aktivitet 3: Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester Aktivitets 4: Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljø prosjekt. Aktivitet 5: Finansiering statelige ordninger prosjekt «innovasjon i bolig og tjenester» Aktivitet 6: Investeringsplan/salg

7 7 Aktivitetsplanen 2012: Aktivitet: Programledelse og generell Aktiviteten gjennomføres i tråd med planene og aktiviteten. Organisering av arbeidet i programmet bruker samme modell som Flere ressurspersoner jobber periodevis aktivitet innom denne aktiviteten. Aktivitet 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling Rådmannens planavdeling har tatt ansvar og er i gang i med forskjellige prosesser forhold til aktivitet 1. Dette medfører en helhet i kommunal planleggings- og strategiarbeid, som ikke har vært presentert tidligere i forhold til boligsosiale utfordringer. Prosessen er i gang og i strategiplanen, som utarbeides høsten 2012 er området også tema. Deretter vil det gjenstå en del arbeid med å forankre det hos alle medarbeidere i plan og strategiområdene. Planforum vil være basis for kompetanseutviklingen i kommunen på dette området. Program og aktivitetsplanene har hatt gjennomgang og diskusjoner i planstrategiarbeidet. Arbeidet er forankret i det kommunale planstrategiarbeidet og vil bli implementert i kommunes planstrategi for alle områder innen overordnet planlegging i 4. års-perioden. Oppstart at kommunedelplan for sentrum vi å ha et av sine fokusområder på bærekraft for sosial boligpolitikk og de utfordringene som kommunen står fremfor. Arbeidet er startet i 2. halvår 2012 og skal ferdigstilles i Arbeidet kom i gang først i februar 2012 og vil derfor ikke være ferdig før i løpet av høsten Aktivitet 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning Kartleggingsarbeidet er gjennomført. En brukerundersøkelse for gruppen rus/psykiatri, rus og flyktninger «BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET» og en undersøkelse for «BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE» Dette arbeidet har vært krevende for flere aktører. Undersøkelsene har vært gjennomført av utarbeidet av Rambøll og Høgskolen i Østfold. BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET» I prosessene har Halden kommune/nav, sosialmedisin og fengsel vært delaktige. De ansatte - dvs. utvalgte personer - innom disse områdene har gjort en kjempejobb om å få tilrettelagt disse undersøkelsene. Utfordringene har vært å få personene til samtaler osv.. Det ble gjennomført kvalitative intervju med total 15 personer innom gruppen rus/psykiatri og flyktninger. Videre ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ytterligere ca. 15 personer. Arbeidet ble avsluttet i mai måned og undersøkelsene forelå i juli/august - og blir offentliggjort og del av egen politisk sak i september. Arbeidet ble noe forsinket. Hovedårsaken til det var at vi ikke ønsket å igangsette denne omfattende prosessen før vi var trygge på om godkjenning av program og aktivitetsplanene. I tillegg var prosessen også krevende i forhold til å få gjennomført flest mulig intervju, dette førte til noen forsinkelser.

8 8 «BRUKERUNDERSØKELSE- PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE» Deltagerne i undersøkelsen er personer med utviklingshemning over 16 år som mottar tjenester fra helse-og omsorg. Undersøkelsen var todelt: 110 personer med utviklingshemning fikk tilbud om deltagelse i nettbasert brukerundersøkelse, og deltagelsen lå på 70 personer. Ledere og ansatte har kommet med innspill til undersøkelse, videreformidlet skjemaer og lagt til rette for at respondentene har svart på undersøkelsen som ble gjennomført i april/mai då. I andre del av undersøkelsen ble det i 2011 opprettet et samarbeid med Høyskolen i Østfold, hvor bachelor studenter i april mai då. har gjennomført en kvalitativ undersøkelse basert på intervjuer med 9 tjenestemottagere med utviklingshemning og/eller representanter for disse. Arbeidet er samlet i en bachelor oppgave presentert for kommunen i august 2012 og har konsentrert seg om temaet «Sånn ønsker jeg å bo». Undersøkelsene har gitt noen klare føringer og «knagger» på hvordan framtidens tjenester og boligløsninger bør utformes, sett ut i fra disse målgruppene erfaringer og behov. VEDLEGG 1 3 undersøkelser. Aktivitet 3: Helhetlig organisering Etablere prosjektet. En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester Dette prosjektet er nå klart for iverksettingen. Det har vært en relativt krevende prosess, bl.a. for å rekruttere inn kvalifisert leder til dette prosjektet. Arbeidet er derfor noe forsinket, men er nå i svært spennende fase. Prosjektets mandat er i hovedsak utarbeidet og organisering er i prinsipp klar. Dette er et prosjekt det forventes mye av. Hovedmålet er bl.a. «EN DØR FOR SERVICE, TJENESTER OG BOLIGER» - som skal koordinere og samordne tjenestene og representere en dør inn for brukerne. Vi vil samordne Helse- og omsorg, teknisk og NAV s tjenester til et sømløst tilbud, avdekke og effektivisere overlappende funksjoner og fylle eventuelle gråsoner/ hull som har uklare ansvarsforhold. Dette vil kreve en analyse av dagens situasjon når det gjelder oppgave- og ansvarsfordeling, og en strategi for fremtidig samhandling. Først da vil brukerne kunne oppleve en dør inn som en realitet. KARTLEGGING BEHOVSHARTLEGGING. Det arbeides aktivt med nytt kartleggingsverktøy og sammensetning av kartleggingsteam. Kartleggingsteamet bør ha bred kompetanse, slik at sosialt fokus og egen mestring blir viktige faktorer i vurderingsgrunnlaget når det skal fattes vedtak. Kompetanse på boligsosialt arbeid må inn i behovskartleggingen. Verktøyet blir klart i løpet av høsten og oktober/november skal brukes til å øke kompetansen i kommunen på dette sentrale området.

9 9 Aktivitets 4: Kompetanse / bo oppfølgingstjenester Prosjektet er nå i gang med egen prosjektleder. Mandatet er konkretisert og utarbeidet. Organiseringen blir klar i løpet av september og framdriften vil i hovedsak være i tråd med vedtatt plan. Aktivitet 5: Finansiering statelige ordninger prosjekt: «Innovasjon i bolig og tjenester» Halden kommune har underskrevet samarbeidsavtalene, dette i tråd med vedtatt aktivitetsplan. Prosjektet er noe forsinket, men er nå avklart i alle kommunene. I disse dager lyses stillingene ut. Målsettinger og prosjektbeskrivelse er utarbeidet Mandatet vil bli utformet i samarbeid med prosjektledelsen ut fra målsetting og prosjektbeskrivelsen, kom derfor med innspill på mandat. Aktivitet 6: Investeringsplan/salg Det arbeides i disse dager med en helhetlig sak for denne aktiviteten. Følgende vedlegg Vedlegg 2 er basis/mal for saken: «BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HELSE OG OMSORGSTJENESTER - BOLIGSOSIALUTFORDRINGER /16» Denne malen er vedtatt i Styringsgruppens møte Malen er også behandlet i programgruppen og brukerforum. Saken utarbeides nå i si helhet og presenteres som en egen politisk sak i september/oktober. Dette i tråd med aktivitetsplan aktivitet 6. Rapportering økonomi Total budsjett kr tilskudd fra Husbanken kr (2011) Innvilget ramme for budsjett 2012 blir etter justeringer totalt kr Av dette var tilskudd fra Husbanken for 2012 på kr overføring i fra 2011, som ble kr og ikke kr (kr var anslag i vår søknad). Det totale tilskudd er på kr Kommunens andel i «friske penger» kr Kommunens ressursandel er på ca. kr Aktivitet 2 og spesielt aktivitet 3 er så lang noe forsinket, men rammene for disse aktivitetene er reelle. Videre har Halden kommune også fått tilskudd til forprosjekt «Innovasjon i bolig og tjenester» - kr Jfr. Nettverket i Østfold. Halden kommune har også fått tilskudd kr til boligsosialt arbeid 2012 via Fylkesmann i Østfold. Tilskuddet er innvilget til oppfølgingstjenester i bolig knyttet til prosjektene «En dør for alle» og «Kompetanse/bo oppfølgingstjenester».

10 10 Nettverk 4 kommuner i Østfold. Kommunene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden er aktivt med sammen med Fylkesmann og Fylkeskommunen i dette nettverket. Møtefrekvens ca. en gang pr måned. Dette er et spennende og trygt nettverk, som er med på å sikre motivasjon og framdrift/prosesser. Husbankens representant deltar også. Nettverket skal kunne utnytte felles erfaringer, samarbeide og initiere felles prosjekter. Konkret i 2012 etableres prosjektet - «Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting. Et OU-prosjekt om utvidet bruk av startlån med tilpasset oppfølging i bolig» Et prosjekt for utvidet bruk av startlån, og andre økonomiske virkemidler, sett i sammenheng med oppfølging i bolig, vurderes av samtlige kommuner som særlig viktig for å gi flere vanskeligstilte i en trygg og god bolig. Prosjektets hovedmålsetting er: Alle vanskeligstilte på boligmarkedet skal gis mulighet til egnet bolig med de oppfølgings tjenester som er nødvendig. Prosjektet vil bestå av et forprosjekt og etterfølgende delprosjekter i den enkelte kommune. Forprosjektet vil ha en tidsramme fram til og de påfølgende delprosjekter forutsettes å vare fra 2013 til 2015, med et treårig tidsløp. Samarbeid med Husbanken nettverk m.m. Halden kommune har deltatt i programsamlinger og andre fora og samlinger som Husbanken har tilrettelagt. Det har etter vår oppfatning vært svært viktig og nødvendig å møte andre kommuner i regionen. Det har vært nyttig for programlederfunksjonen, men også i forhold til å få med seg erfaringer og nyttige tips inn i arbeidet. Husbanken har lagt til rette for at Østfold har en fast representant fra Husbanken som vi samarbeider med. For vårt fylke er Husbanken representert ved Siri Sandbu Det har vi opplevd som svært positivt. Det er med å øke kompetansen og forståelsen for særegenheter i kommunene. Videre gir det alle en trygghet til å drøfte forskjellige kryss/prioteringer, som er nødvendig i prosessene både for å sikre konkrete tiltak inn i mot det spesifikke lokale forhold. Det kan føre til at vår kommune foretar andre prioriteringer enn øvrige kommuner. Generelle utfordringer: Halden kommune er inne i en svært utfordrende periode. Bakgrunn for det er bl.a. en sært krevende økonomisk situasjon. Det gjelder 2012, men vil også prege aktivtetsnivåene i de nærmeste årene. Det vil være store behov for innsparinger og omstillinger innom alle områder. Det - Boligsosiale programmet -er forankret i vedtatt budsjett 2012 og i økonomiplan i perioden 2013 til Likeledes har det vært og er mye endringer i vesentlige funksjoner i administrasjonen. Jfr. avsnitt styringsgruppen.

11 11 Konklusjon: Aktiviteten første halvår 2012 for Halden kommune har i hovedsak vært i tråd med planer og framdrift slik den inngåtte avtalen tilsier. Samarbeid med Husbanken, styrings- og programgrupper, ressurspersoner, brukerorganisasjoner m.m. har vært fruktbart og nødvendig og har fungert bra. Det har igjen ført til relativt stort engasjement innen mange miljøer i forhold til Boligsosialt utviklingsprogram i Halden. Noen aktiviteter er noe forsinket, men alle aktivitetene er igangsatt og blir nå gjennomført effektivt og samordnet. Planene er vedtatt og den økonomiske forpliktelsen Halden kommune har er innarbeidet i vedtatt budsjett 2012 og økonomiplan for perioden 2013 til Halden kommune er inne i en periode med en svært krevende økonomisk situasjon. I tillegg er det endringer i sentrale lederfunksjoner. Hele organisasjonen preges naturlig av det. Høsten vil bli preget av mange utfordrende prosesser, både administrativt og politisk. Vi tror at den forankring programmet tross alt har, vil sikre en effektivt og samordnet framdrift. I tråd med vedtatt program vil også høsten og 2013, vise konkret resultater for de målgruppene som prioriteres innom Bolig sosialt utviklingsprogram. Programgruppen opplever at forankringen og tydelige fullmakter fra styringsgruppen/rådmann, gjør arbeidet ryddig og oversiktelig. Videre opplever vi at organisasjonen i store trekk vil og kan være den plattformen som er nødvendig for å sikre at tiltak gjennomføres og framdrift sikres i den daglige driften.

12 12 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/kun n-skapsutvikling) Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5 Aktivitet 6 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)

13 13 Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen?

14 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)

15 15 4. Rapportering på økonomi 2012 Pr. aktivitet og totalt Regnskap Budsjett Tilskudd fra HB (kompetans etilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik totalt Tilskudd HB Avvik Avvik (+/-) (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet (programledelse og kompetanse utvikling) Aktivitet 1 Aktivitet Aktivitet (2011) Aktivitet Aktivitet Aktivitet (Fylkesmann) (Prosjekt Innovasjon) Totalt

16 16 Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring (disponible midler)fra året før TOTALT Kr Kr (2011) Kr Fylkesmann 300 Prosjekt innovasjon

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner 343 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 343 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2 Evaluering

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer